Page 1

Í Â ¹ ¡ Ç Ñ ¹ Ñ µ Õ à¶ÍÐ! à µ é ¹ ´ Ñ ¡ ¹ š ¹ » Òà

àÃÕ¹ÃÙŒ¡ÒÃàÅ‹¹ÍÙ¤ÙàÅàŋ仡Ѻ ¤ÃÙ½¹-¨ÕÃÒÀÒ ÊØÇÃÃ³âªµÔ ·Õ¨è ÐÁÒÊ͹àÅ‹¹ÍÙ¤àÙ ÅàŋẺ§‹ÒÂæ µÑ§é ᵋ¾×é¹°Ò¹ ઋ¹ ¡ÒèѺ¤ÍÏ´ ¡ÒõդÍÏ´ Ẻ§‹ÒÂæ ÇÔ¸¡Õ ÒõդÍÏ´·Õè 㪌ºÍ‹  ¨¹¶Ö§¡ÒÃàÅ‹¹ ໚¹à¾Å§Í‹ҧʹءʹҹ¡Ñºº·à¾Å§áʹ¹‹ÒÃÑ¡ ·Õè¤ØŒ¹à¤Â¡Ñ¹Í‹ҧ´Õ ઋ¹ ˹ÙÁÒÅÕ áÁ§ÁØÁÅÒ ËÒ¡¾Ç¡àÃÒ¡ÓÅѧʺÒ Happy Birthday ¨¹¶Ö§à¾Å§´Ñ§¨Ò¡ GMM «Ö觹ŒÍ§æ ¨ÐàÅ‹¹áÅÐÌͧ 䴌͋ҧʹءʹҹÍÕ¡´ŒÇÂ

ï »ÃÐÇѵ¤Ô ÇÒÁ໚¹ÁҢͧÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ ï ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ ã¹àÁ×ͧä·Â ï ¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§¡ÕµÒŒ Ï¡º Ñ ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ ï ʋǹ»ÃСͺ¢Í§ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ ï »ÃÐàÀ·¢Í§ÍÙ¤ÙàÅàŋẋ§µÒÁ¢¹Ò´

µÑÇÍ‹ҧ ¡ÒõդÍÏ´¡Ñºà¾Å§ Happy Birthday ˹ÙÁÒÅÕ áÁ§ÁØÁÅÒ ËÒ¡¾Ç¡àÃÒ¡ÓÅѧʺÒ ¤ÇÒÁËÇÒ¹ (Sweet) ¤¹º¹¿‡Ò ¤Ô´ÁÒ¡ ÃѡẺäÁ‹µŒÍ§áͺÃÑ¡ ·ØŒÁÍÂÙ‹ ã¹ã¨ ·ÐàÅÊÕ´Ó

áÅÐÃдѺàÊÕ§ ï ÇÔ¸¡Õ ÒÃàÅ×Í¡«×Íé ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ ï µÑÇ⹌µº¹¤ÍÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ï ¡Òõѧé àÊÕ§ ï ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ï ÍØ»¡Ã³àÊÃÔÁÊÓËÃѺÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ï ÇÔ¸Õ¡ÒèѺÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ï µÓá˹‹§´Õ´ÊÒÂÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ UKULELE ï ¡ÒôմÍÙ¤ÙàÅàÅ‹àº×éͧµŒ¹ CHORD CHART ï ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñºâ¹ŒµÊÒ¡Å C F#/Gb à¤Ã×Íè §ËÁÒÂá»Å§àÊÕ§ C#/Db G µÑÇÍ‹ҧà¤Ã×Íè §ËÁÒÂá»Å§àÊÕ§º¹â¹Œµ D G#/Ab D#/Eb A ï ¤ÍÏ´ E A#/Bb ¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ¤ÍÏ´ F B ÃÒ¡¢Í§¤ÍÏ´ ¡ÒÃÊÌҧ¤ÍÏ´¾×¹é °Ò¹ ¾ÃŒÍÁ½ƒ¡àÅ‹¹ ª×Íè ¤ÍÏ´áÅÐÊÑÞÅѡɳ à¾Å§ÂÍ´¹ÔÂÁÊÓËÃѺà´ç¡ ÍÒ·Ô ¡ÒÃÍ‹Ò¹¤ÍÏ´áÅСÒèѺ¤ÍÏ´ ï Head, Shoulders, Knees and Toes µÑÇÍ‹ҧ¡ÒèѺ¤ÍÏ´ ï Mary Had a Little Lamb Ẻ½ƒ¡ËÑ´¡ÒÃàÅ‹¹¤ÍÏ´ ï Twinkle Twinkle Little Star à¾Å§Ë¹ÙÁÒÅÕ áÅÐÍÕ¡ËÅÒ¡ËÅÒº·à¾Å§ à¾Å§áÁ§ÁØÁÅÒ ã¹àÅ‹Á! ÇÔ¸¡Õ ÒÃàÅ‹¹¡ÑºË¹Ñ§Ê×Íà¾Å§

9

786165 273831

¡Ñº¤ÃÙ½¹-¨ÕÃÒÀÒ ÊØÇÃó⪵Ô

½ƒ¡àÅ‹¹µÑ§é ᵋ¢¹éÑ ¾×¹é °Ò¹

¡ÒõÑé§àÊÕ§ ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñºâ¹ŒµÊÒ¡Å ¤ÍÏ´ µÇÑ ÍÂÒ‹ §¡Òõ¤Õ Íô ¡ºÑ à ¾Å§ UKULELE CHO

DV͹DÅÐ1àáͼÂÕ ¹‹´ Ê

à¢ÒŒ µãÒ¨Á§äÒ´‹ àŒ ÂÅÂ

àŹ‹

§ µÔ áÅÐà¾Å Á·Õ §éÑ à¾Å§ÁÎÊÓËÃºÑ à´¡ç ! ÂÍ´¹ÂÔ

DV¹ÅD Ðà1ÍÕá¼Â´¹‹

RD CHART

ÊÍ

à¢ÒŒ 㨧‹ÒÂ

119.-

ISBN 978-616-527-383-1

ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹àÅ‹¹§‹ÒÂÊÓËÃѺà´ç ¡

ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ÊÓËÃѺà´ç ¡

Á

àŹ‹ µÒÁ ä´àŒ ÅÂ

ดนตรี

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787

ÁÕ·§éÑ à¾Å§ÎÔµáÅÐà¾Å§ ÂÍ´¹ÂÔ ÁÊÓËÃѺà´ç¡!

www.MISbook.com

119.-


อูคูเลเล่เล่นง่ายส�ำหรับเด็ก ISBN ราคา

978-616-527-383-1 119 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำ�ส่วนหนึ่ง ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ทำ�สำ�เนา ถ่ายเอกสาร หรือนำ�ไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง สำ�นักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดทำ�

บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน จีราภา สุวรรณโชติ ฝ่ายดนตรี เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช ออกแบบรูปเล่ม ไพโรจน์ บรรจงใจรักษ์ ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประสานงานฝ่ายผลิต ปวีณา ไตรเวทย์ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรีมังคละ, วันศิริ ทองใบ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำ�กัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจำ�หน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำ� หน้าขาดหาย สำ�นักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ค�ำน�ำ สื่อการสอนอูคูเลเล่ส�ำหรับเด็กชุดนี้ น้องๆ จะได้เรียนรู้ การเล่นอูคูเลเล่ไปกับครูฝน-จีราภา สุวรรณโชติ ที่จะมาสอนเล่น อูคูเลเล่แบบง่ายๆ ตั้งแต่พื้นฐาน เช่น การจับคอร์ด การตีคอร์ด แบบง่ายๆ วิธีการตีคอร์ดที่ใช้บ่อยๆ จนถึงการเล่นเป็นเพลงอย่าง สนุกสนานตัง้ แต่เพลงน่ารักๆ เช่น หนูมาลี แมงมุมลาย หากพวกเรา ก�ำลังสบาย Happy Birthday จนถึงเพลงดังจาก GMM Grammy ที่น้องๆ จะได้เล่นและร้องอย่างสนุกสนานอีกด้วย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


จากผู้เขียน

อูคูเลเล่เป็นเครื่องดนตรียอดนิยมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะด้วยสุ้มเสียงที่ไพเราะ หรือรูปร่าง น่ารัก กะทัดรัด พกพาง่าย สามารถเล่นเพลงได้หลากหลายสไตล์ และไม่ยากเกินไปที่จะฝึก ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่แปลกที่จะดึงดูดให้คนส่วนใหญ่เกิดความสนใจหันมาเล่นอูคูเลเล่กัน เป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับสื่อการสอนชุดนี้ ครูฝนได้อธิบายตั้งแต่วิธีการเลือกซื้อ ขนาดต่างๆ ของอูคูเลเล่ วิธีการเล่นอูคูเลเล่เบื้องต้นส�ำหรับน้องๆ ที่ยังไม่เคยเล่นอูคูเลเล่มาก่อน การฝึกเพลงน่ารักๆ ส�ำหรับเด็ก ไปจนถึงการฝึกเล่นเพลงฮิตจากค่าย GMM Grammy อีกหลากหลายบทเพลง ที่หาก น้องๆ ฝึกได้คล่องแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาการเล่นอูคูเลเล่ในระดับสูงขึ้นต่อไปได้ไม่ยาก สื่อการสอนชุดนี้มี DVD สอนการเล่นแต่ละช่วงของเพลงเอาไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ เช่น การจับคอร์ด แพทเทิร์นการเล่นในแต่ละเพลง เป็นต้น เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆ และผู้ที่ สนใจ ครูฝนตั้งใจท�ำสื่อการสอนชุดนี้ให้เป็นต้นแบบที่ดี หวังว่าน้องๆ จะได้รับประโยชน์สูงสุด ขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเอาไว้ให้เราได้ศึกษากัน และขอ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอสทุกท่านที่ดูแลผลงานให้ออกมาเสร็จสมบูรณ์ หากผลงานชิ้นนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ไม่ว่าจะเกิดจากความสามารถของผู้สอนเอง หรือสิ่งใด ซึ่งไม่ได้มีเจตนาจะท�ำให้เกิดความเสียหายของผลงานหรือต่อผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ขอให้มีความสุขกับอูคูเลเล่ตัวโปรดค่ะ จีราภา สุวรรณโชติ (ฝน)


ประวัติ-ผลงาน จีราภา สุวรรณโชติ (ฝน)

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ผลงานด้านดนตรี เข้ารอบผู้ประกวด 10 คนสุดท้าย งาน Thailand Ukulele Festival 2011 by Ribbee at Siam Paragon เป็นผู้ชนะการแข่งขัน 1 ใน 5 คน โครงการ “Sing with Your PC Season 1” พ.ศ. 2554 จากบริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ถ่ายคลิปวิดีโอร้องเพลงและเล่นดนตรี (ฟลุต, ไวโอลิน, กีต้าร์, อูคูเลเล่) อัพโหลดขึ้นสื่อออนไลน์ Youtube ใช้ชื่อ Channel ว่า www.youtube.com/user/ flutado1 ปัจจุบัน อาจารย์สอนดนตรีของสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียง นักดนตรีมืออาชีพ แสดงในงานอีเว้นท์ต่างๆ ติดต่อ

E-mail : flutado@hotmail.com


สารบัญ

อูคูเลเล่สำ� หรับเด็ก

1

ประวัติความเป็นมาของอูคูเลเล่ 2 อูคูเลเล่ในเมืองไทย 3 ความแตกต่างระหว่างกีต้าร์กับอูคูเลเล่ 3 ส่วนประกอบของอูคูเลเล่ 4 ประเภทของอูคูเลเล่แบ่งตามขนาดและระดับเสียง 6 วิธีการเลือกซื้ออูคูเลเล่ 7 ตัวโน้ตบนคออูคูเลเล่ 9 การตั้งเสียง 10 การดูแลรักษาอูคูเลเล่ 14 อุปกรณ์เสริ มส�ำหรับอูคูเลเล่ 14 วิธีการจับอูคูเลเล่ 15 ต�ำแหน่งดีดสายอูคูเลเล่ 17 การดีดอูคูเลเล่เบื้องต้น 17 รู้จักกับโน้ตสากล 18 เครื ่องหมายแปลงเสียง 18 ตัวอย่างเครื ่องหมายแปลงเสียงบนโน้ต 19 คอร์ด 20 ความหมายของคอร์ด 20 รากของคอร์ด 20 การสร้างคอร์ดพื้นฐาน 20 ชื่อคอร์ดและสัญลักษณ์ 20 การอ่านคอร์ดและการจับคอร์ด 23 ตัวอย่างการจับคอร์ด 24 แบบฝึกหัดการเล่นคอร์ด 26 เพลงหนูมาลี 27 เพลงแมงมุมลาย 28 วิธีการเล่นกับหนังสือเพลง 29


ตัวอย่างการตีคอร์ดกับเพลง

31

UKULELE CHORD CHART

49

Happy Birthday หนูมาลี แมงมุมลาย หากพวกเราก�ำลังสบาย ความหวาน (Sweet) คนบนฟ้า คิดมาก รักแบบไม่ต้องแอบรัก ทุ้มอยู่ในใจ ทะเลสีด�ำ

C C#/Db D D#/Eb E F

50 52 56 58 62 65

F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb B

32 33 34 35 36 38 40 42 44 46

67 71 73 77 79 83


Traditional Songs for Kids มาฝึกเล่นเพลงยอดนิยมส�ำหรับเด็กกันเถอะ

Head, Shoulders, Knees and Toes 88 หัว ไหล่ เข่า และนิ้วเท้า Mary Had a Little Lamb 89 แมรี่มีลูกแกะน้อย Twinkle Twinkle Little Star 92 เจ้าดาวน้อยส่องแสงระยิบระยับ Old McDonald Had a Farm 94 คุณลุงแมคโดนัลด์มีฟาร์ม Incy Wincy Spider 97 เจ้าแมงมุมน้อย London Bridge is Falling Down 98 สะพานลอนดอนก�ำลังจะถล่มลงมา Jingle Bells 100 เสียงระฆัง Joy to the World 102 ความชื่นชมยินดีจงมีแก่ชาวโลก


Ten Little Indians เด็กอินเดียนแดงน้อยสิบคน Silent Night ราตรีสงัด Santa Claus is Coming to Town ซานตาคลอสก�ำลังจะมาถึงเมือง We Wish You a Merry Christmas ขอให้มีความสุขวันคริสต์มาส If You Are Happy And You Know It หากเธอรู้ว่าเธอมีความสุข Baa Baa Black Sheep แบ แบ เจ้าแกะด�ำ Bingo บิงโก Hocky Pocky เด้งซ้ายเด้งขวา

104 105 107 109 111 113 114 117


Traditional Songs for Kids This Old Man 120 ชายชราคนนี้ Hush Little Baby 124 จุ๊ๆ น้องหนูตัวน้อย Rudolph, The Red-Nosed Reindeer 126 รูดอล์ฟ กวางเรนเดียร์จมูกแดง Frosty The Snowman 128 ตุ๊กตาหิมะฟรอสตี้ Jingle Bell Rock 131 เสียงกระดิ่งดังกรุ๊งกริ๊ง Deck The Halls 133 ประดับประดาห้องโถง Sleigh Ride 135 นั่งรถลากเลื่อน Here Comes Santa Claus 138 ซานตาคลอสมาแล้ว


อูคูเลเล่

ส�ำหรับเด็ก


ส่วนประกอบของอูคูเลเล่ 1. Head, Headstock

2. Tuners, Tuning Machines 3. Nut

4. Neck 5. Fretboard, Fingerboard

6. Fret

7. Position Markers

9. Sound Hole 8. Body 10. Saddle 11. Bridge

4


ตัวโน้ตบนคออูคูเลเล่ ตัวโน้ตเป็นสิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับการเล่นเครื่องดนตรีทุกชนิด พื้นฐานของดนตรีจะมีตัวโน้ต อยู่ทั้งหมด 12 ตัว โดยเรียกชื่อทางชาร์ป (#) ได้แก่ C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B, C หรือเรียกชื่อทางแฟล็ต (b) ได้แก่ C, Db, D, Eb, E, F, Gb, G, Ab, A, Bb, B, C ส�ำหรับอูคูเลเล่ นั้นมีตัวโน้ตตามสายและเฟร็ตต่างๆ ดังนี้

G C E A

D G B E

Ab Db

F

Bb

Eb Ab

C

A

D

Gb

B

E

A

Db Gb

Bb Eb

G

C

F

Bb

D

B

E

Ab Db

Gb

B

Eb Ab

C

F

A

G

C

E

A

Db Gb Bb Eb

Ab Db

F

Bb

D

D

F

G

G

B

E

A

D

Gb

B

Eb Ab

C

F

Bb Eb

G

C

E

A

Db Gb

B

E

Ab Db

F

Bb

D

C

F

A

Gb

B

Eb Ab

Db Gb Bb Eb

G

C

E

D

G

A

โน้ตบน Fretboard ของอูคูเลเล่ แบบโซปราโน คอนเสิรต์ และเทนเนอร์

G

B

D

E

โน้ตบน Fretboard ของอูคูเลเล่ แบบบาริโทน

9


การตั้งเสียง การตัง้ เสียงเครือ่ งดนตรีให้ถกู ต้องก่อนเล่นเป็น สิง่ ทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับเครือ่ งดนตรีทกุ ประเภท ส�ำหรับ อูคูเลเล่ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆ เสียงจะเพี้ยนได้บ่อยมาก เพราะสายต้องใช้เวลาในการเซตตัวสักระยะหนึ่ง อาจ จะประมาณ 1-2 เดือน ดังนั้นเราจึงควรรู้วิธีตั้งเสียง อูคเู ลเล่ทถี่ กู ต้อง แต่กอ่ นอืน่ เราต้องรูจ้ กั ชือ่ โน้ตประจ�ำ สายแต่ละสายก่อน โดยให้จบั อูคเู ลเล่หนั ออกด้านหน้า ตามรูป สายด้านล่างสุดเราเรียกว่า สาย 1 (A) สายถัดมา คือสาย 2 (E) สาย 3 (C) สาย 4 (G) ตามล�ำดับ

A E CG

หากเรียงล�ำดับตัวโน้ตตามระดับเสียง จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนดังนี้

C D E F G A B (โด) (เร) (มี) (ฟา) (ซอล) (ลา) (ที) การตั้งเสียงอูคูเลเล่นั้นสามารถท�ำได้หลายวิธี ดังนี้ 1. การตั้งเสียงโดยเทียบเสียงกับเปียโนหรือคีย์บอร์ด หากใครที่มีประสบการณ์ในการเล่นเปียโนหรือคีย์บอร์ด หรืออาจ มีความรู้เกี่ยวกับตัวโน้ตต่างๆ ก็สามารถเทียบเสียงอูคูเลเล่ให้ ถูกต้องได้ โดยโน้ตของอูคูเลเล่ไล่ตั้งแต่สาย 4 (สายบนสุด) ถึง สาย 1 (สายล่างสุด) คือเสียง G C E A ตามล�ำดับ โดยให้เทียบ เสียงในต�ำแหน่งที่เป็น Middle C ของเปียโน

Keyboard

Piano 10


การเทียบเสียงอูคูเลเล่กับเปียโนหรือคีย์บอร์ด Middle C

C

E

GA

11


2. การตั้งเสียงโดยใช้เครื่องดิจิตอลจูนเนอร์ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายเครื่อง ดนตรี วิธีใช้คือหนีบเครื่องดิจิตอลจูนเนอร์ไว้กับส่วนหัวของอูคูเลเล่ (Headstock) แล้วเลือก โหมดการตั้งสาย เช่น Chromatic, Ukulele-C (คีย์ C), Ukulele-D (คีย์ D) แนะน�ำให้ตั้งเป็น โหมด Chromatic หรือ Ukulele-C (คีย์มาตรฐาน) หน้าจอ จะแสดงหมายเลขสายและชื่อตัวโน้ตบนสายแต่ละเส้นดังนี้ G (4) C (3) E (2) A (1) ให้ดีดสายทีละเส้น ชื่อตัวโน้ต และหมายเลขสายจะปรากฏบนหน้าจอ เข็มมิเตอร์จะขยับ ส�ำหรับบางรุ่นไฟหน้าจอจะเปลี่ยน หากเข็มมิเตอร์ชี้อยู่ตรงกลางหรือไฟเปลี่ยนเป็นสี เขียวที่ชื่อโน้ตของสายนั้นแสดงว่าเสียงตรงแล้ว หากเข็ม มิเตอร์ชี้ไปทางซ้ายและไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าเสียงต�่ำ เกินไป ให้บดิ ลูกบิดให้สายตึงขึน้ หากเข็มมิเตอร์ชไี้ ปทางขวา และไฟเปลีย่ นเป็นสีแดงแสดงว่าเสียงสูงเกินไป ให้บดิ ลูกบิด ให้สายหย่อนลง ทัง้ นีส้ ไี ฟอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ยหี่ อ้ หรือ รุ่นของเครื่องดิจิตอลจูนเนอร์ 3. หากไม่สามารถเทียบเสียงได้จากเปียโน และไม่มีเครื่องดิจิตอลจูนเนอร์ เราก็สามารถ ตั้งเสียงได้ด้วยความสามารถของเราเองตามขั้นตอนต่อไปนี้ 3.1 ขั้นตอนแรกคือ ปรับสายที่ 1 (สายล่างสุด) ให้ตึงในระดับหนึ่ง โดยตั้งให้เป็น เสียงสูง เนื่องจากสายที่ 1 เป็นสายที่มีเสียงสูงที่สุด หรือหากสามารถฟังเสียงของตัวโน้ตได้ ให้ตั้ง สายที่ 1 เป็นเสียง A 3.2 ตั้งสายที่ 2 โดยกดที่เฟร็ต 5 ของสายที่ 2 แล้วดีดให้เสียงตรงกับสายที่ 1 ที่ เป็นสายเปิดโดยไม่ต้องกดสายที่ 1 (เสียง A) 3.3 ตั้งสายที่ 3 โดยกดที่เฟร็ต 4 ของสายที่ 3 แล้วดีดให้เสียงตรงกับสายที่ 2 ที่ เป็นสายเปิดโดยที่ไม่ต้องกดสายที่ 2 (เสียง E) 3.4 ตั้งสายที่ 4 โดยกดที่เฟร็ต 2 ของสายที่ 4 แล้วดีดให้เสียงตรงกับสายที่ 1 ที่ เป็นสายเปิดโดยที่ไม่ต้องกดสายที่ 1 (เสียง A) เมือ่ ตัง้ เสียงเรียบร้อยแล้ว ตัวโน้ตในแต่ละสายตัง้ แต่สายบนสุดถึงสายล่างสุดจึงเป็น G C E A เพียงรูต้ วั โน้ตทีถ่ กู ต้องเพียงสายเดียว ก็สามารถตัง้ สายให้ถกู ต้องได้ทกุ สายจากการเทียบเสียงด้วย วิธีข้างต้น 12


สายที่ 1

สายที่ 2

สายที่ 3

A E A

E

สายที่ 4

A

13


การดูแลรักษาอูคูเลเล่ เมื่อเล่นอูคูเลเล่เสร็จแล้วให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดท�ำความสะอาด และเก็บเข้ากระเป๋าเคส เอาไว้ ป้องกันอย่าให้โดนแสงแดดหรือเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป เช่น ไม่ควรเก็บไว้หลังรถ ที่จอดทิ้งไว้กลางแจ้ง เพราะจะท�ำให้กาวที่เชื่อมติดส่วนประกอบต่างๆ ของอูคูเลเล่เสื่อมสภาพ หรือไม้แห้งแตกร้าวได้ เป็นต้น และระวังไม่ให้ตัวอูคูเลเล่โดนน�้ำ หากต้องการ เก็บไว้นอกกล่องหรือกระเป๋า ให้วางไว้บนขาตัง้ อูคเู ลเล่หรือแขวนไว้กบั ตัวยึดติดก�ำแพง ไม่ควรใช้น�้ำยาขัดเงากีต้าร์กับอูคูเลเล่ เนื่องจาก อูคูเลเล่และกีต้าร์มีสารเคลือบความเงาที่ต่างกัน อาจท�ำให้ เนื้อไม้อูคูเลเล่เสียหายได้

อุปกรณ์เสริ มส�ำหรับอูคูเลเล่ 1. Strap สายคล้องคอส�ำหรับอูคูเลเล่ 2. ขาตั้งและตัวแขวนอูคูเลเล่แบบติดผนัง  3. Case กระเป๋าอูคูเลเล่  4. Digital Tuners ใช้ส�ำหรับตั้งเสียงอูคูเลเล่  5. Capo หรือตัวหนีบ ใช้เพือ่ เปลีย่ นระดับเสียงของสายเปิดในขณะทีเ่ ปลีย่ นการจับคอร์ด 6. Rhythm Ring อุปกรณ์เขย่าประกอบจังหวะ มีเสียงใสๆ น่ารัก เข้ากันได้ดีกับ อูคูเลเล่ 14


วิธีการจับอูคูเลเล่ ผู้เล่นมือใหม่ควรฝึกจับให้ถูกต้องเป็นนิสัยแต่แรกเริ่มจะได้ไม่ต้องมาล�ำบากแก้ไขทีหลัง การจับอูคเู ลเล่ทถี่ กู ต้องนัน้ จะท�ำให้เราสามารถเล่นได้อย่างถนัด ไม่วา่ จะนัง่ ยืน หรือเดินเล่น โดย ไม่รู้สึกว่าอูคูเลเล่จะหลุดมือแต่อย่างใด แบบนั่ง การเล่นแบบนั่งนั้นจะนัง่ แบบธรรมดา หรือจะนั่งแบบไขว่ห้างเอาขาขวาพาดขาซ้าย ก็ได้ โดยวางอูคูเลเล่ไว้บนต้นขาขวา ใช้มือซ้าย จับทีค่ ออูคเู ลเล่ยกขึน้ มาประมาณ 45 องศา ให้ เราสามารถมองเห็นมือที่จับคอร์ดได้ ซึ่งจะให้ เสียงที่ดังกังวานกว่าแบบยืน เพราะเราไม่ต้อง ใช้แขนขวาในการโอบตัวอูคูเลเล่มากนัก

15


แบบยืน การเล่นแบบยืนให้ใช้ข้อพับแขนขวาโอบส่วนท้ายของบอดี้เอาไว้ให้อยู่ในซอกแขนแบบ สบายๆ ไม่ต้องแน่นมาก เพราะจะท�ำให้เราสามารถขยับมือขวาดีดได้อย่างคล่องแคล่ว แขนขวา และตัวอูคเู ลเล่จะตัง้ ฉากกับพืน้ ถ้าจับได้แบบนีป้ ลายนิว้ ชีม้ อื ขวาจะอยูท่ คี่ ออูคเู ลเล่ชอ่ งเฟร็ตที่ 12 พอดี และถ้าใช้สายคล้องคอจะท�ำให้เราประคองอูคูเลเล่ขณะยืนเล่นได้ง่ายขึ้น

ควรฝึกท่าทางการจับขณะเล่นที่หน้ากระจกบ่อยๆ จนได้ลักษณะที่คล่องแคล่วสวยงาม

16


ต�ำแหน่งดีดสายอูคูเลเล่ การดีดอูคูเลเล่ให้เสียงดังกังวานที่สุดคือให้ดีดบริเวณคอช่องเฟร็ตที่ 12 โดยจะไม่เหมือน กับกีต้าร์ที่ต้องดีดบริเวณโพรงเสียง (Soundhole) ซึ่งหากเราถืออูคูเลเล่ได้อย่างถูกต้องแล้ว ปลายนิ้วชี้มือขวาของเราจะมาอยู่ที่คออูคูเลเล่ช่องเฟร็ตที่ 12 พอดี

เฟร็ตที่ 12

การดีดอูคูเลเล่เบื้องต้น สตรัมมิ่ง (Struming) คือการเคลื่อนไหวข้อมือขึ้นลงผ่านสายทั้งสี่ หรือที่เราเรียกว่า ตีคอร์ด เทคนิคการสตรัมมีหลากหลาย ทั้งการใช้นิ้วโป้ง ชี้ กลาง และนาง ส�ำหรับผู้เริ่มต้นให้ใช้ ปลายนิ้วชี้สตรัมก่อน โดยเวลาสตรัมลงให้ใช้ปลายเล็บด้านหน้านิ้วชี้ดีดลง ส่วนเวลาสตรัมขึ้นให้ ใช้ปลายนิ้วชี้ด้านเนื้อในดีดขึ้น ปิก๊ กิง้ (Picking) คือการใช้นวิ้ มือขวาดีดทีละสายไปตามโน้ตต่างๆ ในช่องเฟร็ต เทคนิค การปิ๊กกิ้งมีหลากหลาย ทั้งการใช้นิ้วโป้ง ชี้ กลาง และนาง หรือใช้สองนิ้วขึ้นไปเล่นพร้อมกัน โดย นิ้วโป้งจะเล่นอยู่ในสายที่ 4 หรือ 3 เวลาดีดลงให้ใช้ปลายนิ้วโป้งด้านเนื้อในดีด ส่วนเวลาดีดขึ้นให้ ใช้ด้านเนื้อในของปลายนิ้วชี้ กลาง หรือนางดีด ตามล�ำดับที่สาย 3, 2 และ 1 เป็นต้น

17


ตัวอย่าง

การตีคอร์ดกับเพลง


Happy Birthday

C

ดนตรี : C G7 F

3

C G7 * Happy Birthday to you G7 C Happy Birthday to you C F Happy Birthday Happy Birthday C G7 C Happy Birthday to you

G7 1 2

F 1 2

(ซ�้ำ *, *, *)

32

3


ตัวอย่างการตีคอร์ดกับเพลง

หนูมาลี C C หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว G C ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว C C หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว G C ขนมันคล้ายส�ำลี C C หนูมาลีจะไปที่ใด G C ไปที่ใด ไปที่ใด C C หนูมาลีจะไปที่ใด G C มันตามไปทุกที่ G

C 1 3

2 3

33


แมงมุมลาย C แมงมุมลายตัวนั้น G C ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน C วันหนึ่งมันถูกฝน F C ไหลหล่นจากบนหลังคา C พระอาทิตย์ส่องแสง G C น�้ำแห้งเหือดไปลับตา C มันรีบไต่ขึ้นฝา G C หันหลังมาท�ำตาลุกวาว

C

3

G 1

2 3

F 1 2

34


ราคา 169 -.

ISBN : 978-616-527-299-5


สอนตั้งแต่พื้นฐานส�ำหรับผู้เริ ่มต้น ไม่เป็นเลยก็เล่นได้

RICS

เลน CHORD & LY

5 273633

มาเลนกีตารกันเถอะ VCD 1 แผน ราคา 109 บาท วิธีใช : ใชรับชมกับเคร�องเลน VCD DVD หรือเคร�องคอมพิวเตอร คำเตือน : หามเก็บในที่อุณหภูมิสูง

ทำความรูจักกับกีต าร การตั้งสาย การจับคอรด การดีด เลนกีตาร ใหดีทำอย ตัวโนตและตัวหยุด างไร การอานสัดสวนโนต

สอนเลนทีละ STEP!

สอนเลนเพลง GMM Grammy เพลงสุดทาย Clash ใจเรายังตรงกันอยูไหม กะลา แสงสุดทาย Bodyslam กอดหนอยไดไหม พลพล แสนลานนาที เบล สุพล เธอจะรักฉันไดไหม Instinct

ภาพลวงตา ดา Endorphine มีคาเวลาเธอเหงา ปนัดดา เรืองวุฒิ ไม ใหเธอไป Potato ยามเมื�อลมพัดหวน เจ เจตริน ยิ่งกวาเสียใจ พั้นช วรกาญจน ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ Potato ระยะทำใจ กัน นภัทร รักแทดูแลไม ได Potato รักยิ่งใหญจากชายคนหนึ่ง โบ สุนิตา รับไดทุกอยาง Clash ลึกสุดใจ Potato เลนของสูง Klear วางมือบนบาน้ำตาก็ ไหล พั้นช วรกาญจน วูบหนึ่งในคืนเหงา โอค สมิทธิ์ สัญญา (จะไม ไปไหน) Potato สิ้นสุดสักที ปนัดดา เรืองวุฒิ หรือแคขำๆ เปก ผลิตโชค หากันจนเจอ กบ ทรงสิทธิ์ & กบ เสาวนิตย อกหัก Bodyslam อกหักปากแข็ง ปนัดดา เรืองวุฒิ อยากใหรูวาเหงา เจ เจตริน อยาทำแบบนี้ Endorphine อยาไปเสียน้ำตา เอ็ม อรรถพล อยารอนตัว เอ็ม อรรถพล ไออุนรัก Clash

สอนเลนเพลง

GMM Grammy

มาเลนกีตารกันเถอะ

ay ปาลมมี่ งที่เธอไมรัก ออฟ ปองศักดิ์ บใจ Potato เจาน้ำตา นิว นภัสสร & จิ๋ว ปยนุช ที่ ไมเขาตา Calories Blah Blah เบื้องหลัง เอ็ม อรรถพล ใบ เอ็ม อรรถพล เลวที่รักเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ งหนึ่งของชีวิต แอม เสาวลักษณ ามทรงจำสีจาง ปาลมมี่ ามรักทำใหคนตาบอด Bodyslam ถามที่ตองตอบ ออฟ ปองศักดิ์ ออนของฉันอยูที่หัวใจ ออฟ ปองศักดิ์ ดูวับ Potato กราตรี Endorphine จริงของเธอ Double U อนความจำ ออฟ ปองศักดิ์ งขางหลังทะลุถึงหัวใจ ออฟ ปองศักดิ์ อคือนางฟาในใจ Clash อมีจริง ปาง นครินทร อสวย Double U าย โตโน ภาคิน อ...คนเสียใจ พั้นช วรกาญจน ชายคนนี้กำลังหมดแรง ออฟ ปองศักดิ์ ลงผีเสื้อ Clash

16-527-363-3

พรอม VCD

หนังสือพรอมวีซีดี “มาเลนกีตารกันเถอะ” เหมาะสำหรับผูที่เริ่มตนฝกเลนกีตาร เนื้อหาการสอนเริ่มตั้งแตประวั ติความเปนมาของกีตาร สวนประกอบของกีตาร การตัง้ สาย การจับคอรด การดีด และทฤษฎีเบือ้ งตนทีค่ วรรูส ำหรับนักกีตา รมอื ใหม ที่สำคัญยังไดครูฝน-จีราภา สุวรรณโชติ ที่มีผลงานมาแลวจากสื�อการสอนชุด “หัดเลนอูคูเลเลงายนิดเดียว” มาสอนแบบเปนกันเอง ตั้งแตพื้นฐานจนสามารถ เลนเปนเพลงไดดวยเพลงฮิตจากคาย GMM Grammy สามารถฝกตามได อยางงายดายและสนุกสนานอีกดวย

การอานโนต

จบั คอรด

ตัวโนตดนตรีก

การตั้งสาย ฝเลน

กีตารนา

ICS & LYR CHORเลDนตามไดทันที! ทฤษฎีเบือ้ งตนทีน่ กั กีตา รมอื ใหมตอ  งรู! สอนตัง้ แตพน้ื ฐานสำหรับผูเ ริม่ ตน

ไมเปนเลยก็เลนได

ฟรี!!! โปสเตอรคอรดกีตา ร สอนเลนเพลง

GMM Grammy

อื หนงั ส

จีราภา สุวรรณโชติ (ครูฝน)

ผลงานหนังสือ “หัดเลนอูคูเลเลงายนิดเดียว”

โดย จีราภา สุวรรณโชติ (ครูฝน) หนังสือพร้อมวีซีดี “มาเล่นกีต้าร์กันเถอะ” เหมาะส�ำหรับผู้ที่เริ ่มต้นฝึกเล่นกีต้าร์ เนื้อหาการสอนเริ ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของกีต้าร์ ส่วนประกอบของกีต้าร์ การตั้งสาย การจับคอร์ด การดีด และทฤษฎีเบื้องต้นที่ควรรู้ส�ำหรับนักกีต้าร์มือใหม่ สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามามารถเล่นเป็นเพลงได้ด้วยเพลงฮิตจากค่าย GMM Grammy สามารถฝึกตามได้อย่างง่ายดายและสนุกสนานอีกด้วย

ISBN : 978-616-527-383-1


Í Â ¹ ¡ Ç Ñ ¹ Ñ µ Õ à¶ÍÐ! à µ é ¹ ´ Ñ ¡ ¹ š ¹ » Òà

àÃÕ¹ÃÙŒ¡ÒÃàÅ‹¹ÍÙ¤ÙàÅàŋ仡Ѻ ¤ÃÙ½¹-¨ÕÃÒÀÒ ÊØÇÃÃ³âªµÔ ·Õ¨è ÐÁÒÊ͹àÅ‹¹ÍÙ¤àÙ ÅàŋẺ§‹ÒÂæ µÑ§é ᵋ¾×é¹°Ò¹ ઋ¹ ¡ÒèѺ¤ÍÏ´ ¡ÒõդÍÏ´ Ẻ§‹ÒÂæ ÇÔ¸¡Õ ÒõդÍÏ´·Õè 㪌ºÍ‹  ¨¹¶Ö§¡ÒÃàÅ‹¹ ໚¹à¾Å§Í‹ҧʹءʹҹ¡Ñºº·à¾Å§áʹ¹‹ÒÃÑ¡ ·Õè¤ØŒ¹à¤Â¡Ñ¹Í‹ҧ´Õ ઋ¹ ˹ÙÁÒÅÕ áÁ§ÁØÁÅÒ ËÒ¡¾Ç¡àÃÒ¡ÓÅѧʺÒ Happy Birthday ¨¹¶Ö§à¾Å§´Ñ§¨Ò¡ GMM «Ö觹ŒÍ§æ ¨ÐàÅ‹¹áÅÐÌͧ 䴌͋ҧʹءʹҹÍÕ¡´ŒÇÂ

ï »ÃÐÇѵ¤Ô ÇÒÁ໚¹ÁҢͧÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ ï ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ ã¹àÁ×ͧä·Â ï ¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§¡ÕµÒŒ Ï¡º Ñ ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ ï ʋǹ»ÃСͺ¢Í§ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ ï »ÃÐàÀ·¢Í§ÍÙ¤ÙàÅàŋẋ§µÒÁ¢¹Ò´

µÑÇÍ‹ҧ ¡ÒõդÍÏ´¡Ñºà¾Å§ Happy Birthday ˹ÙÁÒÅÕ áÁ§ÁØÁÅÒ ËÒ¡¾Ç¡àÃÒ¡ÓÅѧʺÒ ¤ÇÒÁËÇÒ¹ (Sweet) ¤¹º¹¿‡Ò ¤Ô´ÁÒ¡ ÃѡẺäÁ‹µŒÍ§áͺÃÑ¡ ·ØŒÁÍÂÙ‹ ã¹ã¨ ·ÐàÅÊÕ´Ó

áÅÐÃдѺàÊÕ§ ï ÇÔ¸¡Õ ÒÃàÅ×Í¡«×Íé ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ ï µÑÇ⹌µº¹¤ÍÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ï ¡Òõѧé àÊÕ§ ï ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ï ÍØ»¡Ã³àÊÃÔÁÊÓËÃѺÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ï ÇÔ¸Õ¡ÒèѺÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ï µÓá˹‹§´Õ´ÊÒÂÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ UKULELE ï ¡ÒôմÍÙ¤ÙàÅàÅ‹àº×éͧµŒ¹ CHORD CHART ï ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñºâ¹ŒµÊÒ¡Å C F#/Gb à¤Ã×Íè §ËÁÒÂá»Å§àÊÕ§ C#/Db G µÑÇÍ‹ҧà¤Ã×Íè §ËÁÒÂá»Å§àÊÕ§º¹â¹Œµ D G#/Ab D#/Eb A ï ¤ÍÏ´ E A#/Bb ¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ¤ÍÏ´ F B ÃÒ¡¢Í§¤ÍÏ´ ¡ÒÃÊÌҧ¤ÍÏ´¾×¹é °Ò¹ ¾ÃŒÍÁ½ƒ¡àÅ‹¹ ª×Íè ¤ÍÏ´áÅÐÊÑÞÅѡɳ à¾Å§ÂÍ´¹ÔÂÁÊÓËÃѺà´ç¡ ÍÒ·Ô ¡ÒÃÍ‹Ò¹¤ÍÏ´áÅСÒèѺ¤ÍÏ´ ï Head, Shoulders, Knees and Toes µÑÇÍ‹ҧ¡ÒèѺ¤ÍÏ´ ï Mary Had a Little Lamb Ẻ½ƒ¡ËÑ´¡ÒÃàÅ‹¹¤ÍÏ´ ï Twinkle Twinkle Little Star à¾Å§Ë¹ÙÁÒÅÕ áÅÐÍÕ¡ËÅÒ¡ËÅÒº·à¾Å§ à¾Å§áÁ§ÁØÁÅÒ ã¹àÅ‹Á! ÇÔ¸¡Õ ÒÃàÅ‹¹¡ÑºË¹Ñ§Ê×Íà¾Å§

9

786165 273831

¡Ñº¤ÃÙ½¹-¨ÕÃÒÀÒ ÊØÇÃó⪵Ô

½ƒ¡àÅ‹¹µÑ§é ᵋ¢¹éÑ ¾×¹é °Ò¹

¡ÒõÑé§àÊÕ§ ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñºâ¹ŒµÊÒ¡Å ¤ÍÏ´ µÇÑ ÍÂÒ‹ §¡Òõ¤Õ Íô ¡ºÑ à ¾Å§ UKULELE CHO

DV͹DÅÐ1àáͼÂÕ ¹‹´ Ê

à¢ÒŒ µãÒ¨Á§äÒ´‹ àŒ ÂÅÂ

àŹ‹

§ µÔ áÅÐà¾Å Á·Õ §éÑ à¾Å§ÁÎÊÓËÃºÑ à´¡ç ! ÂÍ´¹ÂÔ

DV¹ÅD Ðà1ÍÕá¼Â´¹‹

RD CHART

ÊÍ

à¢ÒŒ 㨧‹ÒÂ

119.-

ISBN 978-616-527-383-1

ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹àÅ‹¹§‹ÒÂÊÓËÃѺà´ç ¡

ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹ÊÓËÃѺà´ç ¡

Á

àŹ‹ µÒÁ ä´àŒ ÅÂ

ดนตรี

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787

ÁÕ·§éÑ à¾Å§ÎÔµáÅÐà¾Å§ ÂÍ´¹ÂÔ ÁÊÓËÃѺà´ç¡!

www.MISbook.com

119.-

อูคูเลเล่ เล่นง่ายสำหรับเด็ก  

เรียนรู้การเล่นอูคูเลเล่ไปกับ ครูฝน- จีราภา สุวรรณโชติ ที่จะมาสอนเล่นอูคูเลเล่แบบง่ายๆ ตั้งแต่พื้นฐาน เช่น การจับคอร์ด การตีคอร์ด แบบง่ายๆ ว...