Page 1

ู ค อู 

ัหดเลน

ล เ เล ว ย ี ด เ ด ิ น งาย พรอม 40 คอรดอูคเู ลเล จาก GMM

Grammy

สำหรับฝกเลนใหพลิว้ กันไปเลย!

ฝกเลน

โดย ครฝ ู น

จีราภา สุว

ร อาจารยส อ นดนตรสี รถณโชติ าบนั ชอ� ดงั

พรอม

VCD

สอนเลน อูคูเลเล

ขั้นพื้นฐาน การจับคอรด การตคี อรด ดวยแพทเทิร

ที่ใชบอยในเพนงายๆ ลงฮิต หนังสือ+

99.-


หัดเล่นอูคูเลเล่ง่ายนิดเดียว ISBN ราคา

978-616-527-338-1 99 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำ�ส่วนหนึ่ง ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ทำ�สำ�เนา ถ่ายเอกสาร หรือนำ�ไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง สำ�นักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ คณะผู้จัดทำ� บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน จีราภา สุวรรณโชติ ฝ่ายดนตรี เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช ออกแบบรูปเล่ม ไพโรจน์ บรรจงใจรักษ์ ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประสานงานฝ่ายผลิต วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ, วันศิริ ทองใบ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำ�กัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจำ�หน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำ� หน้าขาดหาย สำ�นักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


INTRODUCTION สื่อการสอนอูคูเลเล่ชุดนี้ คุณจะได้ฝึกเล่นอูคูเลเล่ไปกับ ครูฝน-จีราภา สุวรรณโชติ ที่จะมาสอนเล่นอูคูเลเล่แบบง่ายๆ ประกอบไปด้วยการฝึกเล่นขั้นพื้นฐาน เช่น การจับคอร์ด การตี คอร์ดด้วยแพทเทิร์นง่ายๆ ที่ใช้บ่อยๆ ในเพลงทั่วไป ไปจนถึง ตัวอย่างการตีคอร์ดกับเพลงจาก GMM Grammy ถึง 10 เพลง ซึง่ มีวธิ กี ารเล่นทีแ่ ตกต่างกัน ตัง้ แต่การตีคอร์ดแบบง่ายๆ ไปจนถึง การ Picking เป็นต้น และในท้ายเล่มยังมีคอร์ดอูคเู ลเล่อกี 30 เพลง ส�ำหรับให้ฝกึ เล่น ซึง่ ผูเ้ ล่นจะสามารถน�ำวิธกี ารต่างๆ ในสือ่ การสอน ชุดนี้ไปเล่นกับเพลงอื่นๆ ได้อีกด้วย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


CONTENTS

หัดเล่นอูคูเลเล่ง่ายนิดเดียว 1 ประวัติความเป็นมาของอูคูเลเล่ 2 อูคูเลเล่ในเมืองไทย 3 ความแตกต่างระหว่างกีต้าร์กับอูคูเลเล่ 3 ส่วนประกอบของอูคูเลเล่ 4 ประเภทของอูคูเลเล่แบ่งตามขนาดและระดับเสียง 6 ตัวโน้ตบนคออูคูเลเล่ 7 การตั้งเสียง 8 การดูแลรักษาอูคูเลเล่ 12 อุปกรณ์เสริมส�ำหรับอูคูเลเล่ 12 รู้จักกับโน้ตสากล 13 เครื่องหมายแปลงเสียง 13 ตัวอย่างเครื่องหมายแปลงเสียงบนโน้ต 14 คอร์ด 15 ความหมายของคอร์ด 15 รากของคอร์ด 15 การสร้างคอร์ดพื้นฐาน 15 ชื่อคอร์ดและสัญลักษณ์ 15 การอ่านคอร์ดและการจับคอร์ด 18 ตัวอย่างการจับคอร์ด 19 แบบฝึกหัดการเล่นคอร์ด 21 เพลงหนูมาลี 22 เพลงแมงมุมลาย 23 วิธีการเล่นกับหนังสือเพลง 25


ตัวอย่างการตีคอร์ดกับเพลง อยู่ๆ ก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ลูกหว้า พิจิกา) รักปาฏิหาริย์ (ลุลา) ที่รัก (ปราโมทย์ ปาทาน) คิดถึงนะ (แพรว คณิตกุล) ฤดูร้อน (Paradox) Look Like Love (บี้ The Star) ในวันที่เราต้องไกลห่าง (ลุลา) ยังโสด (Olives) ดาว (Paradox) มากกว่ารัก (โรส ศิรินทิพย์)

27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

UKULELE CHORD CHART

49

C C#/Db D D#/Eb E F

50 52 56 58 62 65

F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb B

67 71 73 77 79 83


คอร์ดอูคูเลเล่

เพลงฮิตจาก GMM Grammy ความหวาน (Sweet)

88

พูดไม่ค่อยเก่ง

จากวันที่เธอไม่อยู่

94

เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง

108

ใจบอกว่าใช่

96

เพิ่งจะรู้

110

ถ้าหากไม่รัก

114

ฟ้าส่งฉันมา

112

ทะเลสีด�ำ

90

ยังไม่พ้นขีดอันตราย

116

ทุ้มอยู่ในใจ (Acoustic)

98

รอแล้วได้อะไร

118

เธอยัง...

100

รักแท้...ยังไง

120

นิดนึง

102

รักไม่ต้องการเวลา

122

เนื้อคู่

104

รักไม่รัก

124

พระเอก

106

รู้สึกดี (Acoustic)

126

ลุลา

ลุลา ลุลา

โรส ศิรินทิพย์ ลุลา

เก้า จิรายุ & แนท ณัฐชา Potato

ลูกหว้า พิจิกา ลุลา

The Bottom Blues

ลุลา

No More Tear แพรว คณิตกุล ปาล์มมี่

Boy Peacemaker นิว & จิ๋ว

น�้ำชา-ชีรณัฐ ยูสานนท์ Klear ลุลา

No More Tear

92


เรื่องบนเตียง

128

ลืมไปก่อน

130

เสียงของหัวใจ

132

เสียดาย

134

ให้ฉันดูแลเธอ

136

อยากรู้แต่ไม่อยากถาม

138

อย่ามองมาได้ไหม

140

อย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน

142

อารมณ์ดี

144

ฮูวี๊ฮู

146

ลุลา

Buddha Bless Feat. เกรียน Peace จิ๋ว ปิยนุช & ป๊อบ ปองกูล Bodyslam

แหนม-รณเดช วงศาโรจน์ Calories Blah Blah

ลุลา Feat. ติ๊ก Playground นิว & จิ๋ว

ว่าน ธนกฤต

The Bottom Blues


ส่วนประกอบของอูคูเลเล่ 1. Head, Headstock

2. Tuners, Tuning Machines 3. Nut

4. Neck 5. Fretboard, Fingerboard

6. Fret

7. Position Markers

9. Sound Hole 8. Body 10. Saddle 11. Bridge

10


1. Head, Headstock เป็นส่วนหัวของอูคูเลเล่ ซึ่งตัว Tuners จะติดอยู่ที่ส่วนนี้ 2. Tuners, Tuning Machines คือส่วนที่ใช้ปรับสายเพื่อตั้งเสียงให้ถูกต้อง หรือเรียก อีกอย่างว่าลูกบิดนั่นเอง 3. Nut เป็นส่วนที่อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหัวอูคูเลเล่ (Head) และตัวเฟร็ตบอร์ด (Fretboard) ท�ำจากวัสดุแข็ง เช่น กระดูก มีลักษณะเป็นแท่งยาว และมีรอยบาก 4 ช่องที่มีขนาดพอดีกับสายแต่ละเส้น ใช้ส�ำหรับพาดสายให้ตรงตามแนวของคอและ แบ่งระยะห่างระหว่างสาย 4. Neck เป็นส่วนที่ใช้ในการจับคอร์ด โดยเริ่มตั้งแต่นัทลงมาจนถึงบอดี้ แต่ยังไม่นับ รวมในส่วนของบอดี้ 5. Fretboard, Fingerboard คือไม้แผ่นบางๆ ที่ติดอยู่บนคออูคูเลเล่ยาวไปถึงล�ำตัว เป็นส่วนที่ใช้ส�ำหรับกดสาย 6. Fret คือเส้นโลหะบางๆ ทีพ่ าดตามแนวขวางบน Fretboard เมือ่ กดสายทีต่ ำ� แหน่ง ต่างๆ บน Fretboard สายจะไปพาดอยูบ่ นเฟร็ต ท�ำให้ระดับเสียงเปลีย่ นไป 7. Position Markers หรือ Dot Inlays จุดหรือสัญลักษณ์เล็กๆ ที่อยู่บน Fretboard ใช้บอกต�ำแหน่งของ Fretboard ว่าเป็นช่องที่เท่าไร 8. Body หรือล�ำตัว เป็นส่วนก�ำเนิดเสียงของอูคูเลเล่ 9. Sound Hole คือช่องเสียงหรือโพรงเสียง เป็นส่วนที่เสียงจะดังก้องออกมาจาก ในบอดี้ 10. Saddle เป็นชิ้นส่วนส�ำหรับพาดสาย ท�ำหน้าที่เหมือนนัท (Nut) โดยอยู่ที่ปลาย สายที่อยู่ด้านตรงข้าม 11. Bridge คือส่วนที่ใช้ยึด Saddle กับล�ำตัวอูคูเลเล่ มักท�ำจากไม้เนื้อแข็งเพื่อความ ทนทาน

11


การตั้งเสียง การตัง้ เสียงเครือ่ งดนตรีให้ถกู ต้องก่อนเล่นเป็น สิง่ ทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับเครือ่ งดนตรีทกุ ประเภท ส�ำหรับ อูคูเลเล่ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆ เสียงจะเพี้ยนได้บ่อยมาก เพราะสายต้องใช้เวลาในการเซตตัวสักระยะหนึ่ง อาจ จะประมาณ 1-2 เดือน ดังนั้นเราจึงควรรู้วิธีตั้งเสียง อูคเู ลเล่ทถี่ กู ต้อง แต่กอ่ นอืน่ เราต้องรูจ้ กั ชือ่ โน้ตประจ�ำ สายแต่ละสายก่อน โดยให้จบั อูคเู ลเล่หนั ออกด้านหน้า ตามรูป สายด้านล่างสุดเราเรียกว่า สาย 1 (A) สายถัด มาคือ สาย 2 (E) สาย 3 (C) สาย 4 (G) ตามล�ำดับ

A E CG

หากเรียงล�ำดับตัวโน้ตตามระดับเสียง จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนตามนี้

C D E F G A B (โด) (เร) (มี) (ฟา) (ซอล) (ลา) (ที) การตั้งเสียงอูคูเลเล่นั้นสามารถท�ำได้หลายวิธี ดังนี้ 1. การตั้งเสียงโดยเทียบเสียงกับเปียโนหรือคีย์บอร์ด หากใครที่มีประสบการณ์ในการเล่นเปียโนหรือคีย์บอร์ด หรืออาจ มีความรู้เกี่ยวกับตัวโน้ตต่างๆ ก็สามารถเทียบเสียงอูคูเลเล่ให้ ถูกต้องได้ โดยโน้ตของอูคูเลเล่ไล่ตั้งแต่สาย 4 (สายบนสุด) ถึง สาย 1 (สายล่างสุด) คือเสียง G C E A ตามล�ำดับ โดยให้เทียบ เสียงในต�ำแหน่งที่เป็น Middle C ของเปียโน

Keyboard

Piano 12


การเทียบเสียงอูคูเลเล่กับเปียโนหรือคีย์บอร์ด Middle C

C

E

GA

13


2. การตั้งเสียงโดยใช้เครื่องดิจิตอลจูนเนอร์ ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตาม ร้านขายเครื่องดนตรี โดยหนีบเครื่องดิจิตอลจูนเนอร์ไว้กับส่วนหัวของอูคูเลเล่ (Headstock) แล้ว เลือกโหมดการตั้งสาย เช่น Chromatic, Ukulele-C (คีย์ C), Ukulele-D (คีย์ D) แนะน�ำให้ตั้งเป็น โหมด Chromatic หรือ Ukulele-C (คีย์มาตรฐาน) หน้าจอ จะแสดงหมายเลขสายและชื่อตัวโน้ตบนสายแต่ละเส้นดังนี้ G (4) C (3) E (2) A (1) ให้ดีดสายทีละเส้น ชื่อตัวโน้ต และหมายเลขสายจะปรากฏบนหน้าจอ เข็มมิเตอร์จะขยับ ส�ำหรับบางรุ่นไฟหน้าจอจะเปลี่ยน หากเข็มมิเตอร์ชี้อยู่ตรงกลางหรือไฟเปลี่ยนเป็นสี เขียวที่ชื่อโน้ตของสายนั้นแสดงว่าเสียงตรงแล้ว หากเข็ม มิเตอร์ชี้ไปทางซ้ายและไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าเสียงต�่ำ เกินไป ให้บดิ ลูกบิดให้สายตึงขึน้ หากเข็มมิเตอร์ชไี้ ปทางขวา และไฟเปลีย่ นเป็นสีแดงแสดงว่าเสียงสูงเกินไป ให้บดิ ลูกบิด ให้สายหย่อนลง ทัง้ นีส้ ไี ฟอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ยหี่ อ้ หรือ รุ่นของเครื่องดิจิตอลจูนเนอร์ 3. หากไม่สามารถเทียบเสียงได้จากเปียโน และไม่มีเครื่องดิจิตอลจูนเนอร์ เราก็สามารถ ตั้งเสียงได้ด้วยความสามารถของเราเองตามขั้นตอนต่อไปนี้ 3.1 ขั้นตอนแรกคือ ปรับสายที่ 1 (สายล่างสุด) ให้ตึงในระดับหนึ่ง โดยตั้งให้เป็น เสียงสูง เนื่องจากสายที่ 1 เป็นสายที่มีเสียงสูงที่สุด หรือหากสามารถฟังเสียงของตัวโน้ตได้ ให้ตั้ง สายที่ 1 เป็นเสียง A 3.2 ตั้งสายที่ 2 โดยกดที่เฟร็ต 5 ของสายที่ 2 แล้วดีดให้เสียงตรงกับสายที่ 1 ที่ เป็นสายเปิดโดยไม่ต้องกดสายที่ 1 (เสียง A) 3.3 ตั้งสายที่ 3 โดยกดที่เฟร็ต 4 ของสายที่ 3 แล้วดีดให้เสียงตรงกับสายที่ 2 ที่ เป็นสายเปิดโดยที่ไม่ต้องกดสายที่ 2 (เสียง E) 3.4 ตั้งสายที่ 4 โดยกดที่เฟร็ต 2 ของสายที่ 4 แล้วดีดให้เสียงตรงกับสายที่ 1 ที่ เป็นสายเปิดโดยที่ไม่ต้องกดสายที่ 1 (เสียง A) เมือ่ ตัง้ เสียงเรียบร้อยแล้ว ตัวโน้ตในแต่ละสายตัง้ แต่สายบนสุดถึงสายล่างสุดจึงเป็น G C E A เพียงรูต้ วั โน้ตทีถ่ กู ต้องเพียงสายเดียว ก็สามารถตัง้ สายให้ถกู ต้องได้ทกุ สายจากการเทียบเสียงด้วย วิธีข้างต้น 14


สายที่ 1

สายที่ 2

สายที่ 3

สายที่ 4

การตั้งเสียงกับอูคูเลเล่เอง

A E A

E

A

15


รักปาฏิหาริย์ ลุลา

ดนตรี : C / Em / F / Fm

A1

C Em F Fm ในวันที่ท้องฟ้าสีหม่น ต้องเจอกับหยาดฝน ต้องทนหนักแค่ไหน Em Am Dm G แต่ในใจฉันลึกๆ ไม่เคยนึกจะหวั่นไหว ด้วยความรักมันต้องผ่านไปด้วยดี

A2

C Em F Fm รอคอย อดทนได้ทุกอย่าง เพราะฉันมีความหวัง และยังเชื่อต่อไป Em Am Dm G ว่าต้องมีใครคนหนึ่ง ซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหน จะได้พบจะได้เจอในสักวัน

B

C Am * ฉันยังรอคอยปาฏิหาริย์ เชื่อว่าวันหนึ่งจะมาถึง F G Em Am ครึ่งหนึ่งของฉันที่มันขาดหายไป Dm G ใครที่รักกันจริงคนนั้น Em Am F G C คนที่เคยฝันเขาจะมาอยู่ข้างกันจริงๆ

16


ตัวอย่างการตีคอร์ดกับเพลง ดนตรี : C / Em / F / Fm

A1

C Em F Fm ในวันที่ต้องมีน�้ำตา อะไรที่มองหามันดูห่างออกไป Em Am แต่ความหวังแค่เล็กๆ ก็พอแล้วเพื่อปลอบใจ Dm G โลกคงไม่กว้างเกินกว่าจะพบกัน (ซ�้ำ *) Dm G Em Am F G C ใครที่รักกันจริงคนนั้น คนที่เคยฝันเขาจะมาอยู่ข้างกันสักที C

Em

F

Fm 1

3

1

2

2

1

4

2 3

Dm

G

Am

1 2

3

1

2

2

3

17


C

Cm

ŕš?

C

C+

C5

1 1 3

1

1

1

4

2

3

2

3

2

3

4

1

1 3fr

1 1

1 3fr

1 3fr

2

2

3

3

5fr

1

3

5fr

1

4

3 4

1

1 7fr

1 6fr

2

1

1

5fr

4

2 6fr

8fr

1

2

3

3

4

Cadd9

3

2

4

Cm(add9)

4

3

3

Csus4

Csus2

C6

1 1 2 3

3

3

1 3

4

1 5fr 2

1 3

2 3

1

1

2

1

4 3

1 7fr

1 3

4

1

1 5fr

1

1 6fr

2

4

3

1

5fr

1

1

7fr

3

2 3 4

18

5fr

2

1

2

2 4

3

4


UKULELE CHORD CHART

Cm6

Cmaj7

Cmaj9

Cm7

Cm(maj7)

2 1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

2

1

1

5fr

4fr

1

2

2

1

3

5fr

1

3

2

2

5fr

1

3

2

4

3 4

4

3 4

1

5fr

1

5fr

1

1 7fr

2

1 1 6fr

1 6fr

2

2

3 3 3 4

Cm7b5

Cm9

Cm11 3fr

1

C7

1

C7sus4 1

1

2

1

1

1 2

3

2

4

3

2

3

1 5fr

1

1

4

4

5fr

1 2

3

2

4

5fr 2

3 1

4

1

1

1

2 3

1

1

6fr

1 6fr

1

6fr

1

5fr

2 3

3 4

5fr

1 2

2 4

3

4

3 4

19


อู คู

หัดเลน

D C V ie Prev w

เลเล งายนิดเดียว

ประวัติความเปนมาของอ อคู เู ลเล ในเมืองไทย คู เู ลเล คอรดอูคูเลเลเพลงฮิต GMM G rammy ความหวาน (Sweet) ลุลา ความแตกตา งระหวางกตี า ร สวนประกอบของอคู เู ลเล กบั อคู เู ลเล จากวันที่เธอไมอยู ลุลา ใจบอกวาใช ลุลา ประเภทของอคู เู ลเลแบงตา มข นา ด ถ าหากไมรัก โรส ศิรินทิพย และระดบั เสยี ง ทะเลสีดำ ลุลา ตัวโนต บนคออคู เู ลเล ทุมอยู ในใจ (Acoustic) เก การตง้ั เสยี ง า จิรายุ & แนท ณัฐชา เธ อยัง... Potato การดแู ลรกั ษาอคู เู ลเล นิดนึง ลูกหวา พิจิกา อปุ กรณเ สรมิ สำหรบั อคู เู ลเ ล  เนื้อคู ลุลา รูจ กั กับโนต สากล

99.-

พระเอก The Bottom Blue เคร�องหมายแปลงเสียง s พูดไมคอ ยเกง ลุลา ตัวอยา งเครอ� งหมายแปล งเสียงบนโนต เพลงที ่ฉันไมไดแตง No More Te คอรด ar เพ ง ่ ิ จะรู แพรว คณิตกุล ความหมายของคอรด ฟาสงฉันมา ปาลมมี่ รากของคอรด ยังไมพนขีดอันตราย Bo การสรางคอรด พน้ื ฐาน y Peacemaker รอ แลวไดอะไร นิว & จิ๋ว ช�อคอรดและสญ ั ลักษณ รักแท...ยังไง น้ำชา-ชีรณัฐ การอา นคอรด และการจับคอ ยูสานนท รด รักไมตองการเวลา Klear ตัวอยา งการจับคอรด รักไมรัก ลุลา แบบฝก หัดการเลนคอรด รู สึกดี (Acoustic) No M เพลงหนมู าลี ore Tear เร�องบนเตียง ลุลา เพลงแมงมมุ ลาย ลืมไปกอน Buddha Bles วิธกี ารเลน กับหนงั สือเพลง s Feat. เกรียน Peace เสียงของหัวใจ จิ๋ว ปยนุช ORD CHART ตัวอยางการตีคอรดกับเพ UKULELE CH & ปอบ ปองกูล ลง เสียดาย Bodyslam F#/Gb อยๆู ก็มาปรากฏตัวในหัวใจ C (ลูกหวา พิจิกา) ใหฉันดูแลเ G ธอ แหนม-รณเดช วงศาโร รักปาฏิหารยิ  (ลุลา) C#/Db จน G#/Ab  อยากรูแตไมอยากถาม Cal D ทีร่ กั (ปราโมทย ปาทาน) A ories Blah Blah D#/Eb อยามองมาไดไหม ลุลา Fe คิดถึงนะ (แพรว คณิตกุล A#/Bb at . ติ ๊ก Playground ) E อย า  B เอาความเหงามาลงที่ฉัน นิ ฤดรู อ น (Paradox) ว & จิ๋ว F อา รม ณ ด  ี วาน ธนกฤต Look Like Love (บี้ The St ar) ฮูวี๊ฮู The Bottom Blues ในวันทีเ่ ราตองไกลหาง (ล ISBN 978-616-527-338-1 ุลา) ยังโสด (Olives) ดาว (Paradox) 9 786165 273381 ดนตรี มากกวารัก (โรส ศิรินทิพย ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส )

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

หัดเล่นอูคูเลเล่ง่ายนิดเดียว  

ฝึกเล่นขั้นพื้นฐาน การจับคอร์ด การตีคอร์ดด้วแพทเทิร์นง่ายๆ ที่ใช้บ่อยในเพลงฮิต สอนโดยครูฝน จีราภา สุวรรณโชติ อาจารย์สอนดนตรีสถาบันชื่อดัง พร...

Advertisement