Page 1

àŹ‹ §‹Ò ໚¹àÃÇç

ฟรีหนัคงเู ลเลสืองา +ยๆDVD สไตลลลุ า สอนเลนอู

ลุลาสอนเลนเพลง 5 เพลงดวยอูคเู ลเล พรอมโชวพเิ ศษ 2 เพลง ทีน ่ เ่ี ทานัน้ !

“––¢m‚¢¥¥ŽŽ¥ŽÓ‚ Ó pӛ‹« -

+(,(3$#$#(3(.

“––¢m‚¥¢¥ŽŽ¥ŽÓ‚ Ó pӛ‹« +(,(3$#$#(3(.-

~‚×~‹™‡Œ©s‹ §}‹Ž¡Ž› jš‚‹›Œš

‚‹›Œš~‚×~‹™‡Œ©s‹ Ÿp ‡ƒjšƒŽ¡ Ž › jš Ž×Ž¡Ž›Æm¡|q™©}Ô ƒƒpÓ › ‹«~š®p ¦~Ó ¥ Œ ­ Š ~Ô ‚ q‚©„ ¢¥Ž¥ŽÓpӛ‹«“©~  ‚¥ŽÓ ‚ –¢ m ¢ ¥ Ž¥ŽÓ ¦ }œ–‚¥ŽÓ‚–¢m ‹ p©}Ô Œ ¢ Ô  #NVM ¨‚“ñ–j›Œ“–‚s¡ ¨qk–p ¨mŒ”Ž ›‹m‚ jš ƒ j›Œ“– Š–pŠ› ©}Ô © ”Š€™ ¥Ž“ž } œ¦mÓ ¥ ‡ž ›Œƒ–j ¥ŽÓ › v  –‹Ó › ‘ Ž „Ê ‚ ‚š j ŒÔ – pkš pk–pŽ ¡ Ž ›Ÿ p ¥‡Ž p©}Ô ¦ jÓ m ¢ ¥ Ž¥ŽÓ j š ƒ Ž¡ Ž ›§}‹j ® – p”Žš p Ó › Œš j «Œ™” Ó › p–¢ ƒ€¥‡Ž Ž ›¦Ž™¥ƒ ‚ pŒ›‚ – ‚¥ŽÓ }‹Ž¡ Œñ ¥ § Šž p š Ž¥ŽÓ ‹ j›Œ“– ‚ –¢ m ¢ ¥ DS‚– jq›j‚ ž ® m¡ | q™‹ ® Š – p¥‡Žp ¦Ž™¥ŽÓ ¦Ž™m› Š”›‚ 2VD ‚ ¥–p‡ ŒÔ – Š§s× ‡  ¥ ‘’j›Œ ŒÔ Ž¡ Ž ›¦ŽÔ  Œš ƒ Œ–pÓ› ƒ jš ‚ ¥‡Ž } ‚ jš › p¥‡Ž –‚ k–p¥ ––‹Ó › p¥„Û m¡ | q™©}Ô † Ì j ¥ŽÓ ‚ –¢ m ¢ ¥ Ž¥ŽÓ © „–‹Ó ¥‘’‚ž®–‹Ó›p¦‚Ó‚ ӛp«¨‚p›‚s¡}‡ –jq›j pŒ›~ ‹€œ‚ – ñ j›Œӛ –¦Ž™¥Œ m›Š‚Ó›Œšjk–p¥ q‚¦jԊ„Œ©„jšƒ

Ž¡Ž›§s×¥‡Žp

KDKD5DQRHNM ‡¢}©ŠÓmӖ‹¥jÓp4JTr the Rainbow Somewhere Ove

›‹«

“–‚¥ŽÓ‚¥‡ŽppÓ “©~Ž×Ž¡Ž›

›

m–Œ×}¥‡ŽpŽ¡Ž ŒÓŠ ¨qƒ–jÓ›¨sÓ ŽÔŠ€š®p‹ ‚

‡¥‘’‰›‹¨‚¥ŽÓŠ1#"' 13 "'. 4*4+$+$

“–‚¥ŽÓ‚–¢m¢¥Ž¥ŽÓ

–‹Ó›Š–pŠ›©}Ô©”Š €™¥Ž“ž}œ ¦mÓ¥‡ž‹p©}Ԍ¢Ô Down DDS m›Š”›‚2V

‹

~‚×~‹™‡Œ©s §}‹Ž¡Ž› jš‚‹›Œš

‡Œ¡Óp‚ž®q™©„jšƒ¥– j¬ ¨mŒŠš‚q™©„Œ¢ÔŽÓ™ ‡¢}©ŠÓmӖ‹¥jÓp †›j©Ô¨‚¨q¥– Ó ‹¢ q›jš‚€ž­¥–©ŠÓ– ©ŠÓ ¨sÓjԖ‚”‚ ¥‡Œ›™Šž¥–

pӛ‹«“©~Ž×Ž¡Ž›

#

~š–‹Ó›p¨‚#5

‡ŒÔ–Š

#5#

§}‹Ž¡Ž› “–‚¥ŽÓ‚–¢m¢¥Ž¥ŽÓ ‹ jš‚‹›Œš~‚×~‹™‡Œ©s ‹«“©~Ž×Ž¡Ž› “–‚¥ŽÓ‚¥‡Žppӛ ›©}Ô©”Š –‹Ó›Š–pŠ €™¥Ž“ž}œ ¦mÓ¥‡ž‹p©}Ԍ¢Ô Down DS m›Š”›‚2VD

k–p†›j s×¥‡Žp Ž¡Ž›¥ŽÓ‚–¢m¢¥Ž¥ŽÓ§ ‡¢}©ŠÓmӖ‹¥jÓp

-.3 %.1 SALE

n)

(Ukulele Versio

àÅ‹

àÊÕ§ áÅÐÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ Ê͹¡ÒÃÍ‹Ò¹¤ÍÏ´áÅСÒèѺ¤Íô ¡Òõѧé

ÁÕà¾Å§§‹ÒÂæ ÊÓËÃѺ½ƒ¡ àÅ‹¹ä´Œá¹‹¹Í¹!

“œ”Œšƒ¦Š¥€Ó›‚ $6$¼šj—

294877

730705

ISBN 978-616-527-299-5

9 786165 272995

169.-

ÍÙ¤ÙàÅ ÃÙŒ·Ø¡Í‹ҧ·Õèà¡ÕèÂǡѺ

› pӛ‹«“©~Ž×Ž¡Ž “–‚¥ŽÓ‚–¢m¢¥Ž¥ŽÓ š®‚”Ô›Šqœ”‚Ó›‹

1

DVD 6[7SIODT*BTDb; c6+T$QR CODE

Somewhere Over the Rainbow


àŹ‹ §‹Ò ໚¹àÃÇç


àÅ‹¹§‹Ò ໚¹àÃçÇ

ISBN 978-616-527-299-5 ราคา 169 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2555

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจาก จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data เล่นง่าย เป็นเร็ว อูคูเลเล่ฉบับการ์ตูน.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555. 200 หน้า. 1. อูคูเลเล่. 2. เครื่องดนตรีฮาวาย. I. ชื่อเรื่อง. 787.89 ISBN 978-616-527-299-5 คณะผู้จัดท�า บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ฝ่ายดนตรี เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบ วณิชยา ตันเจริญลาภ พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประสานงานฝ่ายผลิต วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช “Special Thanks”

จัดพิมพ์โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�าหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


INTRODUCTION ทุกคนคงรู้จักเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “กีต้าร์” กันเป็นอย่างดีแล้ว และหลายคนก็นิยมน�ามาเล่นเพื่อ ผ่อนคลายความเครียด แต่เครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่ก�าลังเป็น ที่สนใจและมีคุณภาพเสียงดีไม่แพ้กีต้าร์เลยก็คือเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่า “อูคเู ลเล่” น นั่ เอง เหตุผลทีก่ า� ลังเป็นทีน่ ยิ มกันในปัจจุบนั เป็นเพราะอูคเู ลเล่ เป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็กที่พกพาได้สะดวก และแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก แต่คุณภาพของมันก็ สามารถท�าให้ผู้เล่นและผู้ที่ได้รับฟังเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีของมันได้ เนื่องจากเสียงที่ ได้จากเครื่องดนตรีชนิดนี้ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ และให้บรรยากาศประหนึ่งเหมือน อยู่ชายทะเลเลยทีเดียว ทางส�านักพิมพ์ฯ ได้เห็นถึงความน่าสนใจในเครื่องดนตรีดังกล่าว จึงได้จัดท�าหนังสือ เล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่สนใจและต้องการฝึกอูคูเลเล่ โดยในหนังสือเล่มนี้ได้ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของอูคเู ลเล่ ความรูใ้ นเรือ่ งส่วนประกอบและประเภทต่างๆ ของอูคูเลเล่ วิธีการตั้งเสียง วิธีการอ่านคอร์ดและการจับคอร์ด ตารางคอร์ดอูคูเลเล่ และยัง มีเนื้อเพลงพร้อมคอร์ดส�าหรับฝึกเล่น ทั้งเพลงยอดนิยมส�าหรับเด็ก และเพลงอินดี้สุดฮิต ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอสหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์ แก่ผู้ที่สนใจ และกระตุ้นให้ผู้คนหันมาเล่นดนตรีกันมากขึ้น เพื่อเป็นการใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และช่วยผ่อนคลายความเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน ชีวิตประจ�าวันได้เป็นอย่างดี ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส


CONTENTS BASIC UKULELE ประวัติความเป็นมาของอูคูเลเล่ ส่วนประกอบของอูคูเลเล่ ประเภทของอูคูเลเล่ วิธีเลือกซื้ออูคูเลเล่ การตั้งเสียง การตั้งเสียงโดยใช้ไอโฟนหรือไอพอด อุปกรณ์เสริม การดูแลรักษา รู้จักกับโน้ตสากล เครื่องหมายแปลงเสียง ตัวอย่างเครื่องหมายแปลงเสียงบนโน้ต ชื่อคอร์ดและสัญลักษณ์ ตัวโน้ตบนคออูคูเลเล่ คอร์ด การอ่านคอร์ดและการจับคอร์ด ตัวอย่างการจับคอร์ด แบบฝึกหัดการเล่นคอร์ด เพลงหนูมาลี เพลงแมงมุมลาย การตีคอร์ด (Strum) คอร์ดที่ใช้บ่อย

1 4 6 8 12 14 18 24 26 30 31 32 33 36 38 38 40 44 47 48 50 58


UKULELE CHORD CHART C C#/Db D D#/Eb E F

บทเพลงส�าหรับ ฝึกเพิ่มเติม

72 74 78 80 84 87

F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb B

89 93 95 99 101 105

Traditional Songs for Kids Indy Songs

แนะน�าตัวละคร “โนต้ ”

“พี่มิวสิค” “เพลง”

71

109 110 164


BASIC

“Ukulele”


มารู้จักอูคูเลเล่กัน ณ บ้านพักตากอากาศริมทะเล

นี่ดูสิ วันนี้พี่มี อะไรมาอวดด้วย แต่น...แต๊น...

จะซื้อกีต้าร์ทั้งทีท�าไมซื้อตัวเล็กจิ๋ว มาอย่างนี้ล่ะพี่โน้ต ไม่เท่เลย

โธ่เพลง ไม่รู้จักเหรอ นี่เขาเรียกว่าอูคูเลเล่ไง

อูคูเลเล่เหรอ ชื่อคุ้นๆ แฮะ

2

Ukulele


ก็เพลงของ “สิงโต น�าโชค” ที่เพลงชอบไง เขาก็เล่น เจ้าอูคูเลเล่เนี่ยแหละ

จริงด้วย!!!

! ! ! จริงเหรอ ิ ไหนดูซ

งั้นเพลงขอลอง ถือหน่อยได้ไหม

เอาสิ โห ขนาดเล็ก จับถนัดมือมากเลย

แหม ทีเมื่อกี้ ล่ะว่าพี่นะ Ukulele

3


“Ukulele”

ประวัติความเป็นมาของอูคูเลเล่ อูคูเลเล่ (Ukulele) เป็นเครื่องดนตรีประเภทลิวท์ (Lute) ซึ่งเป็นเครื่อง ดนตรีประเภทดีดทีอ่ ยูใ่ นตระกูลเดียวกันกับกีต้าร์ มีถิ่นก�าเนิดอยูท่ ฮี่ าวาย อูคเู ลเล่จึงเป็น ค�าที่มาจากภาษาฮาวาย ส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่า Ukelele หรือเรียกสั้นๆ ว่า “อู๊ค” (Uke) แปลว่า Jumping Flea ซึ่งในภาษาไทยหมายถึงเห็บกระโดด โดยเป็นการ เปรียบเทียบท่าทางการเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ในขณะที่จับคอร์ด ว่ามีลักษณะคล้ายกับ เห็บก�าลังกระโดดนั่นเอง หรืออีกความหมายหนึ่งในภาษาฮาวายคือ “อูคู” หมายถึง ของขวัญ และ “เลเล่” หมายถึงการมา อูคูเลเล่จึงหมายถึงของขวัญที่ได้มา (จากชาว โปรตุเกส) แม้ว่าอูคเู ลเล่จะมีถนิ่ ก�าเนิดอยูท่ หี่ มู่เกาะฮาวาย แต่แท้จริงแล้วเครื่องดนตรีชนิด นี้ได้ถูกดัดแปลงมาจากเครื่องดนตรีของชาวโปรตุเกส โดยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ชาวโปรตุเกสคนหนึง่ ได้นา� เครือ่ งดนตรีทเี่ รียกว่า คาวากวิโย (Cavaquinho) และมาเชเต้ (Machete) ซึง่ เป็นเครือ่ งดนตรีของชาวโปรตุเกสไปเล่นทีห่ มูเ่ กาะฮาวาย ท�าให้ชาวฮาวาย เกิดความสนใจและน�าเครือ่ งดนตรีทงั้ 2 ชนิดนัน้ มาประยุกต์ใหม่จนกลายเป็นอูคเู ลเล่ใน ปัจจุบัน แล้วมันเล่นยัง ไงล่ะพี่โน้ต

4

Ukulele

“Uke”

เพลงต้องรู้ก่อนว่าแต่ละ ส่วนของอูคูเลเล่คืออะไร และท�าหน้าที่อะไร


วัตถุดิบในการท�าอูคูเลเล่ที่เป็นที่นิยมและมีคุณภาพคือไม้โคอา (Koa) ซึ่งเป็น ไม้ที่ได้จากต้นโคอาที่พบในหมู่เกาะฮาวาย ต้นโคอาเป็นต้นไม้ที่ขึ้นในบริเวณที่เคยเป็น ภูเขาไฟมาก่อน จึงเรียกได้ว่าเป็นไม้หายากที่มีราคาสูง เหตุผลที่นิยมน�ามาท�าอูคูเลเล่เป็น เพราะไม้โคอาจะให้เสียงใสและก้องกังวาน อีกทั้งยังมีลวดลายไม้ที่สวยงาม จึงนิยมน�ามา ประกอบเป็นเครือ่ งดนตรีนนั่ เอง โดยกว่าทีจ่ ะน�ามาท�าเป็นเครือ่ งดนตรีได้ จะต้องเก็บไม้ไว้ ประมาณ 6-7 ปีก่อน เพื่อให้ไม้แห้งและเกิดความคงทน แล้วจึงสามารถน�ามาประกอบ เป็นอูคูเลเล่ได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันไม้โคอาก�าลังจะสูญพันธุ์ไป จึงได้น�าไม้ชนิดอื่นมาใช้ ในการผลิตแทน เช่น ไม้มะม่วง ซึ่งเป็นไม้ที่พบได้ในหมู่เกาะฮาวายเช่นเดียวกัน หรือ อาจเป็นไม้ประเภทเดียวกับที่น�ามาประกอบกีต้าร์ เช่น ไม้มะฮอกกานี เป็นต้น ซึ่งกล่าว กันว่าไม้มะม่วงเป็นไม้ที่มีเสียงคล้ายคลึงกับไม้โคอามากที่สุด อ้าว มันก็เหมือน กับกีต้าร์ไม่ใช่เหรอ

แค่คล้ายๆ น่ะ กีตา้ ร์จะมีสายทัง้ หมด 6 สายใช่ไหมล่ะ แต่ อูคูเลเล่จะมีแค่ 4 สาย กีต้าร์และอูคูเลเล่ เลยจับคอร์ดไม่เหมือนกันไง ท�าให้การตัง้ สายและเสียงที่ดังออกมาแตกต่างกันด้วย

Ukulele

5


ส่วนประกอบของอูคูเลเล่ 1. Head

“Uke” 2. Tuners 3. Nut

4. Neck 5. Fretboard

6. Frets

7. Position Markers

9. Sound Hole

10. Saddle

11. Bridge

6

Ukulele

8. Body


1. Head เป็นส่วนหัวของอูคูเลเล่ ซึ่งตัว Tuners จะติดอยู่ที่ส่วนนี้ 2. Tuners คือส่วนที่ใช้ปรับสายเพื่อตั้งเสียงให้ถูกต้อง หรือเรียกอีกอย่าง ว่าลูกบิดนั่นเอง 3. Nut เป็นส่วนที่อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหัวอูคูเลเล่ (Head) และตัวเฟร็ต บอร์ด (Fretboard) ท�าจากวัสดุแข็ง เช่น กระดูก มีลักษณะเป็นแท่งยาว และมีรอยบาก 4 ช่องที่มีขนาดพอดีกับสายแต่ละเส้น ใช้ส�าหรับพาดสายให้ ตรงตามแนวของคอและแบ่งระยะห่างระหว่างสาย 4. Neck เป็นส่วนทีใ่ ช้ในการจับคอร์ด โดยเริม่ ตัง้ แต่นทั (Nut) ลงมาจนถึงบอดี ้ (Body) แต่ยังไม่นับรวมในส่วนของบอดี้ 5. Fretboard หรือ Fingerboard คือไม้แผ่นบางๆ ที่ติดอยู่บนคออูคูเลเล่ยาวไปถึง ล�าตัว เป็นส่วนที่ใช้ส�าหรับกดสาย 6. Frets คือเส้นโลหะบางๆ ที่พาดตามแนวขวางบน Fretboard เมื่อกดสายที่ต�าแหน่ง ต่างๆ บน Fretboard สายจะไปพาดอยู่บนเฟร็ต ท�าให้ระดับเสียงเปลี่ยนไป 7. Position Markers หรือ Dot Inlays จุดหรือสัญลักษณ์เล็กๆ ทีอ่ ยูบ่ น Fretboard ใช้บอกต�าแหน่งของ Fretboard ว่าเป็นช่องที่เท่าไร 8. Body หรือล�าตัว เป็นส่วนก�าเนิดเสียงของอูคูเลเล่ 9. Sound Hole คือช่องเสียงหรือโพรงเสียง เป็นส่วนทีเ่ สียงจะดังก้องออกมาจากในบอดี้ อ๋อ! เรียก อย่างนี้นี่เอง 10. Saddle เป็นชิ้นส่วนส�าหรับพาดสาย ท�าหน้าที่ เหมือนนัท (Nut) โดยอยู่ที่ปลายสายที่อยู่ด้านตรงข้าม 11. Bridge คือส่วนที่ใช้ยึด Saddle กับล�าตัว อูคูเลเล่ มักท�าจากไม้เนื้อแข็งเพื่อความทนทาน

Ukulele

7


ตัวอย่างเครื่องหมายแปลงเสียงบนโน้ต 1. โน้ต A จะอยู่บนสายที่ 2 เฟร็ตที่ 5 2. ถ้าใส่เครื่องหมาย # เป็น A# ก็จะได้โน้ต A# อยู่บนสายที่ 2 เฟร็ตที่ 6 หรือก็คือเลื่อน นิ้วเข้าหาล�าตัวอูคูเลเล่ 1 เฟร็ต 3. ถ้าใส่เครื่องหมาย b เป็น Ab จะได้โน้ต Ab อยู่บนสายที่ 2 เฟร็ตที่ 4 หรือก็คือเลื่อนนิ้ว ออกไปทางหัวอูคูเลเล่ 1 เฟร็ต 4. ในกรณีที่เราจับคอร์ดที่ต้องกดทุกสาย เช่น คอร์ด Gm ที่เฟร็ตที่ 5 แล้วเราไปเจอคอร์ด G#m ในเพลง เราก็จับคอร์ดเหมือน Gm แต่เลื่อนนิ้วทั้งหมดมาทางล�าตัว 1 เฟร็ต หรือก็คือเริ่มจับ คอร์ดจากเฟร็ตที่ 6 นั่นเอง A

A#

Ab

Gm

G#m 5fr

5fr 6fr

Ab A A#

หมายเหตุ : การเลื่อนนิ้วให้ใช้กับคอร์ดที่กดทุกสายเท่านั้น 32

Ukulele


ชื่อคอร์ดและสัญลักษณ์ ชือ่ คอร์ดและสัญลักษณ์ (Chord Symbol) จะประกอบด้วยอักษรตัวใหญ่และอักขระ หรือ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่น�ามาต่อท้าย (Suffix) โดยใช้แบบย่อเพื่อให้กระชับ เช่น Cm C ต่อท้ายด้วย “m” เป็น Cm C+ C ต่อท้ายด้วย “+” เป็น C+ ในตารางจะมีชื่อเต็มแสดงไว้ เช่น C Cm คือ C Minor C+ คือ C Augmented ส�าหรับคอร์ด Major ไม่ต้องมีค�าต่อท้าย เช่น C หมายถึง C Major ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างชื่อคอร์ดส�าเร็จรูป ซึ่งการใช้อาจแตกต่างกันไปบ้าง ขึ้นอยู่กับ ความถนัด ความสะดวก ความเข้าใจของผู้เล่นและผู้เขียนในการสื่อสารกัน หรือตามลักษณะของ สื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ โปรแกรมดนตรี ฯลฯ ที่ต้องการผลลัพธ์ทางวิชาการ หรือแม้แต่ทางการค้า ในแบบที่นิยมกันมากที่สุด Suffix no suffix m, min, - +, aug, (#5) sus4, sus (add9) m(add9) 5, (no3) 6 m6, -6

Chord Type

Suffix

major minor augmented suspended fourth added ninth minor added ninth fifth (a.k.a “power chord”) sixth minor sixth

m7, min7, -7 m(maj7), m(+7) maj7(b5), maj7(-5) m7(b5), m7(-5) +7, 7(#5) 7(b5), 7(-5) 7(b9), 7(-9) 7(#9), 7#9 +7(b9)

Chord Type minor seventh minor major seventh major seventh flat fifth minor seventh flat fifth augmented seventh seventh flat fifth seventh flat ninth seventh sharp ninth augmented seventh flat ninth Ukulele

33


Suffix 6/9 m6/9 7, dom7 ๐7, dim7, dim 7sus4, 7sus maj7, M7

Chord Type sixth added ninth minor sixth added ninth seventh diminished seventh seventh suspended fourth major seventh

Suffix 9 maj9, M9 m9, min9 11 m11, min11 13 ๐, dim

Chord Type ninth major ninth minor ninth eleventh minor eleventh thirteenth diminished

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของคอร์ด ซึ่งเป็นสูตรส�าเร็จรูปในคีย์ C ท�าให้ทราบว่า คอร์ดแต่ละคอร์ดประกอบจากโน้ตตัวที่เท่าไร และมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนเสียงโน้ตอย่างไร บ้าง เมื่อเทียบกับ C Major Scale C MAJOR SCALE = C - D - E - F - G - A - B - C (1 2 3 4 5 6 7 1) Chord Type Formula major minor augmented suspended fourth added ninth minor added ninth fifth sixth 34

Ukulele

1-3-5 1-b3-5 1-3-#5 1-4-5 1-3-5-9 1-b3-5-9 1-5 1-3-5-6

Note Names Chord Names C-E-G C-Eb-G C-E-G# C-F-G C-E-G-D C-Eb-G-D C-G C-E-G-A

C Cm C+ Csus4 Cadd9 Cm(add9) C5 C6


Chord Type

minor sixth sixth added ninth minor sixth added ninth seventh diminished seventh seventh suspended fourth major seventh minor seventh minor major seventh major seventh flat fifth minor seventh flat fifth augmented seventh seventh flat fifth seventh flat ninth seventh sharp ninth augmented seventh flat ninth ninth major ninth minor ninth eleventh minor eleventh thirteenth diminished

Formula 1-b3-5-6 1-3-5-6-9 1-b3-5-6-9 1-3-5-b7 1-b3-b5-bb7 1-4-5-b7 1-3-5-7 1-b3-5-b7 1-b3-5-7 1-3-b5-7 1-b3-b5-b7 1-3-#5-b7 1-3-b5-b7 1-3-5-b7-b9 1-3-5-b7-#9 1-3-#5-b7-b9 1-3-5-b7-9 1-3-5-7-9 1-b3-5-b7-9 1-3-5-b7-9-11 1-b3-5-b7-9-11 1-3-5-b7-9-11-13 1-b3-b5

Note Names C-Eb-G-A C-E-G-A-D C-Eb-G-A-D C-E-G-Bb C-Eb-Gb-Bbb C-F-G-Bb C-E-G-B C-Eb-G-Bb C-Eb-G-B C-E-Gb-B C-Eb-Gb-Bb C-E-G#-Bb C-E-Gb-Bb C-E-G-Bb-Db C-E-G-Bb-D# C-E-G#-Bb-Db C-E-G-Bb-D C-E-G-B-D C-Eb-G-Bb-D C-E-G-Bb-D-F C-Eb-G-Bb-D-F C-E-G-Bb-D-F-A C-Eb-Gb

Chord Names Cm6 C6/9 Cm6/9 C7 C ŕš?7 C7sus4 Cmaj7 Cm7 Cm(maj7) Cmaj7(b5) Cm7(b5) C+7 C7(b5) C7(b9) C7(#9) C+7(b9) C9 Cmaj9 Cm9 C11 Cm11 C13 Cŕš? Ukulele

35


ตัวโน้ตบนคออูคูเลเล่

่างๆ ทีนี้เราก็มาดูตัวโน้ตต บนคออูคูเลเล่กันเลย

ตัวโน้ตเป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับกา รเล่น เครื่องดนตรีทุกชนิด พื้นฐานข องดน ทั้งหมด 12 ตัว โดยเรียกชื่อทา ตรีจะมีตัวโน้ตอยู่ งชาร C, C#, D, D#, E, F, F# ์ป (#) ได้แก่ , G, B, C หรือเรียกชื่อทางแฟล็ต ( G#, A, A#, b) ได้แก่ C, Db, D, Eb, E, F, Gb, G, Ab, A, Bb, B, C ส�าหรับอูคูเลเล่นั้นมีตัวโน้ต ตามสายและเฟร็ตต่างๆ ดังนี้

ว้าวววว!!

36

Ukulele


G C E A

D G B E

Ab Db

F

Bb

Eb Ab

C

A

D

Gb

B

E

A

Db Gb

Bb Eb

G

C

F

Bb

D

B

E

Ab Db

Gb

B

Eb Ab

C

F

A

G

C

E

A

Db Gb Bb Eb

Ab Db

F

Bb

D

D

F

G

G

B

E

A

D

Gb

B

Eb Ab

C

F

Bb Eb

G

C

E

A

Db Gb

B

E

Ab Db

F

Bb

D

C

F

A

Gb

B

Eb Ab

Db Gb Bb Eb

G

C

E

D

G

A

โน้ตบน Fretboard ของอูคูเลเล่ แบบโซปราโน คอนเสิรต์ และเทนเนอร์

G

B

D

E

โน้ตบน Fretboard ของอูคูเลเล่ แบบบาริโทน

Ukulele

37


คอร์ด ความหมายของคอร์ด

คอร์ด คือกลุ่มเสียงโน้ตที่เล่นออกมาพร้อมกัน หรือกระจายเสียงต่อเนื่องกัน ส่วนใหญ่ใช้ โน้ตแบบตัวเว้นตัว (Tertian Harmony)

รากของคอร์ด

โน้ตตัวแรกของคอร์ดที่ใช้เป็นฐานในการสร้างเรียกว่า ราก (Root)

คอร์ดมาจากตัวโน้ตในบันไดเสียง โดยใช้เปรียบเทียบกับ Major Scale ได้ดังนี้ Major Chord ประกอบด้วยโน้ตตัวที่ 1, 3, 5 Minor Chord ประกอบด้วยโน้ตตัวที่ 1, b3, 5 Diminished Chord ประกอบด้วยโน้ตตัวที่ 1, b3, b5 Augmented Chord ประกอบด้วยโน้ตตัวที่ 1, 3, #5

การสร้างคอร์ดพื้นฐาน

การอ่านคอร์ดและการจับคอร์ด การอ่านคอร์ดของอูคูเลเล่นั้นมีส่วนคล้ายกับการอ่านคอร์ดของกีต้าร์อยู่บ้าง โดยสัญลักษณ์ ต่างๆ ที่อยู่บริเวณโครงสร้างคอร์ดสามารถอ่านได้ดังนี้ - สัญลักษณ์วงกลม ( ) หมายถึง การดีดสายนั้นๆ โดยที่ไม่ต้องกดสาย - สัญลักษณ์กากบาท ( ) หมายถึง การไม่ต้องดีดที่สายนั้นๆ - สัญลักษณ์ 3fr, 5fr, 6fr, … หมายถึง เฟร็ตเริม่ ต้นของคอร์ดนัน้ ๆ โดยดูจากหมายเลขเฟร็ต ที่ระบุไว้ เช่น 3fr คือให้เริ่มต้นจับคอร์ดนั้นที่เฟร็ต 3 - แถบทึบสีด�าด้านบนสุด คือสัญลักษณ์แทนนัท (Nut) หมายถึงตารางคอร์ดนั้น เริ่มจากเฟร็ตที่ 1 - ตัวเลขที่อยู่ในวงกลม หมายถึง นิ้วที่ใช้ในการกดสายนั้นๆ โดยก�าหนดตัวเลข แทนนิ้วมือแต่ละนิ้วดังนี้ 38

Ukulele


การจับคอร์ด 1 3 4

1 2

5fr

2

8fr

8fr

3

5fr

2 2nd finger

4

ger fin 3rd

3

1

4th fi

r

nge st fi

1

nger

Ukulele

39


à¹×éÍËÒ»ÃСͺ´ŒÇÂ

»ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ÁҢͧÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ʋǹ»ÃСͺ¢Í§ÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ »ÃÐàÀ·¢Í§ÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ÇÔ¸ÕàÅ×Í¡«×éÍÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ¡ÒõÑé§àÊÕ§ ¡ÒõÑé§àÊÕ§â´Â㪌äÍ⿹ËÃ×Íä;ʹ ÍØ»¡Ã³àÊÃÔÁ ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñºâ¹ŒµÊÒ¡Å à¤Ã×èͧËÁÒÂá»Å§àÊÕ§ µÑÇÍ‹ҧà¤Ã×èͧËÁÒÂá»Å§àÊÕ§º¹â¹Œµ ª×èͤÍÏ´áÅÐÊÑÞÅѡɳ µÑÇ⹌µº¹¤ÍÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ¤ÍÏ´ ¡ÒÃÍ‹Ò¹¤ÍÏ´áÅСÒèѺ¤ÍÏ´ µÑÇÍ‹ҧ¡ÒèѺ¤ÍÏ´ Ẻ½ƒ¡ËÑ´¡ÒÃàÅ‹¹¤ÍÏ´ à¾Å§Ë¹ÙÁÒÅÕ à¾Å§áÁ§ÁØÁÅÒ ¡ÒõդÍÏ´ (Strum) ¤ÍÏ´·Õè㪌º‹ÍÂ

เลนงาย เปนเร็ว อูคูเลเลฉบับการตูน

¾º¡Ñº¤ÇÒÁ¹‹ÒÃÑ¡Ê´ãÊã¹ÃٻẺ¡Òϵٹª‹Í§ ¾ÃŒÍÁ¡ÑºµÑÇÅФÃËÅÑ¡ “à¾Å§” “⹌µ” áÅÐ “¾ÕÁè ÇÔ ÊÔ¤” ¾Ç¡à¢Ò¨Ð¾Ò¤Ø³ä»·Ó¤ÇÒÁÃÙ¨Œ ¡Ñ ¡Ñº à¤Ã×Íè §´¹µÃÕÊ´Ø ÎԵ͋ҧ ÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹! ãËŒ¤³ Ø ä´ŒÃ·ŒÙ ¡Ø Í‹ҧà¡ÕÂè ǡѺÍÙ¤àÙ ÅàÅ‹

ÁÒàÃÔèÁµŒ¹·Õè´Õ¡ÑºÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ ¡Ñ¹à¶ÍÐ! Ê͹¡ÒÃÍ‹Ò¹¤ÍÏ´áÅ

¡ÒõÑé§àÊÕ§ „¯œ†º•›²†¥³œ ·Ê£¶©¬¶†™·Ê –¶›Æ¬m‰ ©ƒÂ¥´™·Êœn´›

Æ£m|›Æ¥­¥¯ƒ ·ÊŠ²Æ–nƝ „¯œ†º• m¯Ã£m„¯‰›n¯‰È™·Ê£´ ¯º–­›º›¥n´› ·Ê–n©¤Æ‰°m´È

¯p¯†¹¯­›»§¹£Â¯´Š»›Â›¯¥q£´ §¤—³Ë‰¬´¤¯»†»Â§Â§mÆ£mƖn›m²†m² Â¥¹Ê¯‰Ã†m›·Ë¯‰£´–·Í¤© ·Ê¬¯›Å­nÆ£m—n¯‰ÅŒn Š»›Â›¯¥q–n©¤›²

¯n´©Æ£mƖn¯´Š»›Â›¯¥q£´Â­¥¯ ›·Ê¤©n´¯–—³Ë‰¬´¤Â§¤Â›¯²

UKULELE CHORD CHART

C F#/Gb C#/Db G D G#/Ab D#/Eb A E A#/Bb F B º·à¾Å§ÊÓËÃѺ½ƒ¡à¾ÔèÁàµÔÁ Traditional Songs for Kids Indy Songs

СÒèѺ¤ÍÏ´

¯n´©›n¯‰È£·z­´¯²Æ¥¥¸Â§m´ Ë ˜´£ ·ÊƖn›² ·Ê„´¤¯»†»Â§Â§m¯¤»mØ©›·

·Ê£¶©¬¶†Š²™Ï´¤³‰Æ‰Â­¥¯†²

Ưġ›Â›·Ê¤›²

›³Ê››m²¬¶

16

Æ£m£·Š»›Â›¯¥q ƒÉŌn›·ÊٛƖnƉ§m²

Ōmçn© ï  §¶Â†Œ³Ê›Å›Æ¯Ä¡›Š² Œm©¤Å­nÂ¥´—³Ë‰¬´¤¯»†»Â§Â§mƖn¯‰

Ukulele

Ukulele

ดนตรี

17

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ 55, 57 «Í¾ÃÐÃÒÁ·Õè 3 «Í 53 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

เล่นง่าย เป็นเร็ว อูคูเลเล่ ฉบับการ์ตูน  
เล่นง่าย เป็นเร็ว อูคูเลเล่ ฉบับการ์ตูน  

พบกับความน่ารักสดใสในรูปแบบการ์ตูนช่อง พร้อมกับตัวละครหลัก “เพลง” “โน้ต” และ “พี่มิวสิค” พวกเขาจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีสุดฮิตอย่...

Advertisement