Page 1

ฝƒกตามไดŒงา‹ ยๆ จาก DVD

ËÑ´àÅ‹¹¡ÕµŒÒÏ ฉบับเรียนลัด

เหมาะสำหรับผูŒเร�่มตŒนฝƒกเล‹นกีตŒาร

ËÅÒÂæ ¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÍÂÒ¡¨ÐàÅ‹¹´¹µÃÕ ÍÂÒ¡¨Ð½ƒ¡àÅ‹¹¡ÕµŒÒÏ ᵋäÁ‹ÃÙŒ¨ÐàÃÔèÁÍ‹ҧäà Ê×èÍ¡ÒÃÊ͹ªØ´¹Õé¨Ð¾Ò·Ø¡¤¹ä»ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñº ¡ÒÃàÅ‹¹¡ÕµŒÒÏã¹ÃдѺàº×éͧµŒ¹ ÊÓËÃѺ¼ÙŒ·Õèʹã¨ÍÂÒ¡àÅ‹¹¡ÕµŒÒÏ໚¹ Í‹ҧà˧´‹Ç¹à¾×èÍâªÇã¹âÍ¡ÒʾÔàÈɵ‹Ò§æ ઋ¹ Çѹà¡Ô´á¿¹ §Ò¹àÅÕé§ÊѧÊÃä ËÒ¡ÊÒÁÒöàÅ‹¹¡ÕµŒÒÏ䴌¡ç¨Ðª‹ÇÂãËŒ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñé¹æ àµçÁä»´ŒÇ¤ÇÒÁÊØ¢·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹Í‹ҧṋ¹Í¹

CONTENTS GUITAR เบื้องตŒน

การเลือกซ�้อกีตŒาร - การเลือกสายกีตŒาร ส‹วนประกอบของกีตŒาร การตั้งสาย ว�ธ�อ‹านตารางคอรด การจับคอรด

สอนเล‹นเพลงฮิตจาก GMM GRAMMY

สอนเล‹นเพลง LOVE (PARADOX) สอนเล‹นเพลงไม‹ใหŒเธอไป (POTATO) สอนเล‹นเพลงพูดไม‹ค‹อยเก‹ง (AB NORMAL) สอนเล‹นเพลง 1 2 3 4 5 I LOVE YOU (THE BOTTOM BLUES)

หมวด : ดนตรี

109.-

9 786165 275644

สอนเล‹นเพลง แบบเล‹นเต็มเพลง

จากค‹าย GMM GRAMMY LOVE PARADOX ไม‹ใหŒเธอไป POTATO พูดไม‹ค‹อยเก‹ง AB NORMAL 1 2 3 4 5 I LOVE YOU

GUITAR CHORD DIAGRAMS

ประกอบทุกเพลง! C

G

Am

D7-9

D

Bm7

Em7

Gmaj7

D7

Bbm7

¥m£¬·Â™´ Klear

ISBN 978-616-527-564-4

¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ NO MORE TEAR ¢Íºã¨ POTATO ´Í¡ÃÒµÃÕ ENDORPHINE ªÙŒ »‚´ÙÇѺ POTATO ÀÒ¾ÅǧµÒ ´Ò ENDORPHINE ¤¹·Õè äÁ‹à¢ŒÒµÒ CALORIES BLAH BLAH ÂÔè§ã¡ÅŒ ÂÔè§à¨çº POTATO ¤§¨Ð´Õ¹Ð ¾Ô¨Ô¡Ò áʹŌҹ¹Ò·Õ àºÅ ÊؾŠÅÖ¡Êش㨠POTATO Í‹ҷÓẺ¹Õé ENDORPHINE ¤ÓÂÔ¹´Õ KLEAR ÇѹÊØ¢ »ˆÍ» »Í§¡ÙÅ & Ë¹Ù¹Ò Ë¹Öè§¸Ô´Ò ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓÊÕ¨Ò§ PALMY à¡çºäÇŒ·Ó¡Ñºá¿¹ ¹· THE STAR ÃÑ¡á·Œ´ÙáÅäÁ‹ ä´Œ POTATO BUTTERFLY PALMY ÃÑ¡à¸Í 24 ªÑèÇâÁ§ ᡧʌÁ THE STAR Áѹ¤×ͤÇÒÁÃÑ¡ MR. LAZY FEAT. LULA à¾Å§¢Í§àÃÒ àÍÔé¹ ¾ÔÂÐ´Ò ÂÔè§ÃÙŒ¨Ñ¡ÂÔè§ÃÑ¡à¸Í ´Ò ENDORPHINE ¤Ó͸ÔÉ°Ò¹´ŒÇ¹éÓµÒ â´Á THE STAR àÅ‹¹¢Í§ÊÙ§ KLEAR MISS MISS PARADOX ¼ÕàÊ×éÍ·ÕèËÒÂä» KLEAR Í¡ËÑ¡ BODYSLAM

•š–¤¶&*%$P&*%$P'' &'%P(P$P'*PDM &'%P(P$P''VXV'

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787

G Bm7 Am7 D7 Gmaj7 ‹²š¾ži³—³¢†¨³¢«¹„®£ºm˜¶Æ¬šŒ³£˜¶Æ¾„³¾•µšm³š‹²š¾„n³¢³ C Bm7 Am7 D7sus4 ›®ƒƒ²›‹²š„®¤m¢«²ƒ†²š¿–m¨³m ˜¶¢Æ ®¸ ¾„³ƒÅ¢¬¶ š·‰Æ †²šƒÅ¿œ¦ƒÁŠ˜m³¢ƒ¦³‰¬£•žšÀœ¤£œ¤³£ G Bm7 Am7 D7 Gmaj7 ¾„³ƒÅ—³¢‹²š¨m³®£³ƒ«¹„¬¢¦®‰¬¹›¤m¢Áš¢¸®«²ƒŸ²ƒ¬š·Æ‰ C Bm7 Em7 Am7 D ¿¦±¾‰£¬šn³¢®‰¨²š¾¨¦³¢®‰¬£•šËdz˜¶Æ¢²šƒ¤±˜›–³£²‰¾œd£ƒ®£ºmÁŒm¬¢¬¤¸®Â¢m¢¶žš C D Bm7 Em7 Am7 D7 Gmaj7 * ›š˜n®‰ i³Â¢m¢¶®±Â¤¿šmš®š—n³¢®‰Š³ƒ–¤‰š¶Ç¾•¶É£¨ƒÅ¢¸•¿¦n¨ƒÅ«¨m³‰ C D Bm7 Em7 ®³ŠŠ±¢¶žšƒm®¾œ|šŸ³£¹¬¤¸®¦¢¦®£œ¦µ¨®£ºm¿†mš²Çš Am7 D7 «¹„˜¶Æ¾†£¾•µš˜³‰–³¢¬³¢³š³š¢m•nƒ¦˜¶Æ¬š ®£ºm¿†mš¶Ç¾®‰

www.MISbook.com

66

ȍȓǶȞȇmǻǣȗǷnȔȅqǫǼȓǼȞȅȗȄǻȇȓǶȞǽ|ǻȢȉȢȃmȞǻnǻǹȆȋǰȗ

G Bm7 Am7 D7 Gmaj7 £µÇ¢‹²š£µÇ¢¢³ƒƒ¨m³˜¹ƒ†¤²Ç‰«¹„˜¶Æ‹²š–³¢¬³¢³¿«šš³š C Bm7 Em7 Am7 D ®£ºm–¤‰š¶Ç¿†m¾Ÿ¶£‰¾„n³ÁŠ®£m³Âœ£·•—¸®¢²š¿¦±ƒ®•Â¨nƒÅ¿†m¤m¢¾˜m³š²Çš¾˜m³š²Çš

•š–¤¶$P' &'%P(P$P'*PDM &'%P(P$P' Ëdz*

Am7 D ®£m³Âœ£·•®£m³Âœ—¸®®£m³Âœ¾®³¢³ƒ®•Â¨nƒÅŠ±Â¢m¾«¶£ÁŠ Am7 D –¦®•Œ¶¨µ––n®‰m³šƒ³¤¾œ¦¶Æ£š¿œ¦‰¢m¨m³Á†¤Š±˜¹ƒ„qŠ±«¹„¿†m¬šƒÅ®£ºm˜¶ÆŠ±¢®‰ C Bm7 Bbm7 Am7 D ‹²š¾¬Åš¾™®—¸®¤m¢m³š¢³¾–ޜ•n¨£¤m®‰¤®£¿¦±†¤³›šËdz–³ C Bm7 Bbm7 Am7 D ‹²šÂ•n¾¬Åš¿¦n¨¢²šœ¨•ÁŠ¢mÁŒm¾Ÿ¶£‰¿†m¾™®˜¶Æ˜¹ƒ„q C Bm7 Bbm7 ‹²šƒÅ¾œ|š¾¬¢¸®š¾™®¾™®Â•n£µšÂ¬¢ Am7 D C Bm7 ®£³ƒ„®Á¬n¾™®¦®‰À£š¤m¢˜¶Æ—¸®¾®³Â¨n¬š²ƒÀ£š¢²š®®ƒÂœ Grammy

â´Â : ºØÞªÙ-¹À´Å á«‹àÍÕ´

แบบจบเพลงในหนŒาคู‹ เล‹นไดŒต‹อเนื่อง ลื่นไหล

Ëdz*

ǦȏȅqǶȞȀȇǩȐȖǷGmm

THE BOTTOM BLUES

เนื้อเพลงและคอรด

•š–¤¶&%P$P'

ไม‹ตŒองเปดหนŒาใหม‹! 67

ACOUSTIC GUITAR TRAINING

109 บาท

ง 109 .เพยี

พเิ ศษ

ฝƒกตามไดŒง‹ายยิ่งข�้นจาก DVD สอนเล‹นกีตŒาร ทีเ่ นŒนใหŒเŒ ห็นการวางมือและการใชŒมอ ื ทัง้ 2 ขŒาง ที่สัมพันธกัน พรŒอมเล‹น เพลงตัวอย‹างแบบ เต็มเพลงจากค‹าย GMM GRAMMY

AVENUE ÇѪÃÒÇÅÕ ä¡Åᤋ ä˹¤×Íã¡ÅŒ GETSUNOVA ¤¹·Õèáʹ´Õ â·¹Õè ¼Õ ªÕÇԵ໚¹¢Í§àÃÒ BODYSLAM ᵡµ‹Ò§àËÁ×͹¡Ñ¹ GETSUNOVA ¹Ò·Õ·Õè äÁ‹Áթѹ µŒÍÅ Çѹ¸§ªÑ Ẻä˹·Õèà¸ÍÃÑ¡ ZEAL EVENT SEASON FIVE ËÁÊÕà·Ò KLEAR àÇÅҨЪ‹ÇÂÍÐäà LULA ãËŒ©Ñ¹´ÙáÅà¸Í á˹Á óപ à¾Ô觨ÐÃÙŒ á¾ÃÇ ¤³Ôµ¡ØÅ ·ØŒÁÍÂÙ‹ ã¹ã¨ BIG ASS ÂѧâÊ´ OLIVES Ã;Õ衋͹ SHADE ÅÁà»ÅÕè¹·ÔÈ BIG ASS ¹Ô´¹Ö§ ¾Ô¨Ô¡Ò á´¹à¹ÃÁÔµ BIG ASS ºÍÅÅÙ¹ PARADOX ÍÂÒ¡ËÂØ´àÇÅÒ PALMY 㨡ÅÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ ÊÖ¡´Õæ à͍Р¨ÔÃÒ¡Ã FEAT. ÇÔ¹ Ãѵ¹¾Å áʧÊØ´·ŒÒ BODYSLAM »ÅÒÂÊÒÂÃØŒ§ PARADOX Ä´Ù¤ÇÒÁÃÑ¡¼ÅÔ LULA STAY PALMY

หัดเล‹นกีตาŒ ร ฉบับเร�ยนลัด เปšนไว ไม‹เนŒนทฤษฎี

คอรดเพลงฮิต GMM GRAMMY


choo Bun tar Gui


ISBN 978-616-527-564-4 ราคา 109 บาท สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไป ลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data นภดล แซ่เอียด. หัดเล่นกีต้าร์ ฉบับเรียนลัด เป็นไว ไม่เน้นทฤษฎี.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556. 152 หน้า. 1. กีตาร์. I. ชื่อเรื่อง. 787.87 ISBN 978-616-527-564-4

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ผู้เขียน ฝ่ายดนตรี ออกแบบปก ออกแบบรูปเล่ม พิสูจน์อักษร ประสานงานฝ่ายผลิต ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่ายการตลาด พิมพ์ที่ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา

ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ นภดล แซ่เอียด ทองแท้ ทองมา ภรณีย์ สนองผัน ศิรินทรา วัชรเดชสุวรรณ วารีรัตน์ แตงภู่ ปวีณา ไตรเวทย์ วารีรัตน์ แตงภู่ วราลี สิทธิจินดาวงศ์ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com MIS

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


จากส�ำนักพิมพ์

สือ่ การสอน “หัดเล่นกีตา้ ร์ ฉบับเรียนลัด เป็นไว ไม่เน้นทฤษฎี” ชุดนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อ ผู้ที่สนใจอยากเล่นกีต้าร์เป็นอย่างเร่งด่วน เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิดแฟน งานปาร์ตี้ ซึ่งในสื่อการสอนชุดนี้จะไม่สอน ทฤษฎีในเชิงลึกหรือรายละเอียดปลีกย่อยที่ อาจจะไม่จำ� เป็นส�ำหรับผูท้ อี่ ยากจะเล่นกีตา้ ร์ แค่พอเป็นในเบื้องต้น ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


รู้จักผ้เู ขียน ประวัติ ชื่อ นายนภดล แซ่เอียด ชื่อเล่น บุญชู เล่นดนตรีตั้งแต่ ป.5 โดยมี พี่ที่โบสถ์สอนให้ หลังจากนั้นก็ฝึกฝนด้วยตัวเองตลอด จนเข้ามหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม เอกดนตรีสากล พอได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาก็ได้รจู้ กั ผู้คนมากขึ้น ได้เล่นดนตรีมากขึ้น ได้ฝึกฝนมากขึ้น และได้รับประสบการณ์ มากขึ้น พอขึ้นปี 4 มีโอกาสไปฝึกงานที่ Butterfly Studio ท�ำให้ได้เรียนรู้ วิธีการท�ำงานจากมืออาชีพมากขึ้น และเริ่มได้รับงานบันทึกเสียงให้ศิลปิน บางท่าน และมีโอกาสได้เล่น Back up ให้กับศิลปินต่างๆ ในหลายค่ายด้วย Bunchoo Guitar

จากบุญชู ในช่วงนี้เราจะสังเกตเห็นว่า เด็กวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรืออุดมศึกษา ต่างมีงานอดิเรกให้ทำ� กันมากขึน้ ถ้าดูจากสือ่ อินเตอร์เน็ตยอดนิยม เช่น youtube ก็จะมีคนเอาคลิปวิดโี อของตัวเองมาลงให้คนอืน่ ได้ดกู นั อย่างมากมาย บ้างก็เต้น คัฟเวอร์ (Cover) ร้องเพลง เล่นกีต้าร์ ตีกลอง วาดรูป เล่นกีฬา หรืออื่นๆ อีก มากมาย การที่เราดูคลิปวิดีโอของคนอื่นนั้น บางครั้งก็เกิดแรงบันดาลใจหรือ ความคิดที่จะน�ำไปต่อยอดและอยากจะท�ำบ้าง ผมเชื่อว่ามีหลายๆ คนที่มีความคิดอยากจะเล่นดนตรี อยากจะฝึกกีต้าร์ แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร สื่อการสอนชุดนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับการเล่นกีต้าร์ ในระดับเบื้องต้น เอาแค่เล่นเป็นเพลง ไม่จ�ำเป็นต้องเก่ง แต่แค่ได้เริ่มต้นครับ

catzcrewz


Contents Guitar เบื้องต้น

7

การเลือกซื้อกีต้าร์ • การเลือกสายกีต้าร์ ส่วนประกอบของกีต้าร์ การตั้งสาย วิธีอ่านตารางคอร์ด การจับคอร์ด

8 9 10 15 17 18

สอนเล่นเพลงฮิตจาก GMM Grammy

21

สอนเล่นเพลง Love (Paradox) สอนเล่นเพลงไม่ให้เธอไป (Potato) สอนเล่นเพลงพูดไม่ค่อยเก่ง (AB Normal) สอนเล่นเพลง 1 2 3 4 5 I Love You (The Bottom Blues) คอร์ดเพลงฮิต GMM Grammy

22 30 36 44

49

Avenue

50

Event

64

ไกลแค่ไหนคือใกล้

52

ร่มสีเทา

66

คนที่แสนดี

54

เวลาจะช่วยอะไร

68

ชีวิตเป็นของเรา

56

ให้ฉันดูแลเธอ

70

แตกต่างเหมือนกัน

58

เพิ่งจะรู้

72

นาทีที่ไม่มีฉัน

60

ทุ้มอยู่ในใจ

74

แบบไหนที่เธอรัก

62

ยังโสด

76

วัชราวลี

Getsunova โทนี่ ผี

Bodyslam

Getsunova

ต้อล วันธงชัย Zeal

Season Five Klear Lula

แหนม รณเดช

แพรว คณิตกุล Big Ass Olives


รอพี่ก่อน

78

แสนล้านนาที

116

ลมเปลี่ยนทิศ

80

ลึกสุดใจ

118

นิดนึง

82

อย่าท�ำแบบนี้

120

แดนเนรมิต

84

ค�ำยินดี

122

บอลลูน

86

วันสุข

124

อยากหยุดเวลา

88

ความทรงจ�ำสีจาง

126

ใจกลางความรู้สึกดีๆ

90

เก็บไว้ท�ำกับแฟน

128

แสงสุดท้าย

92

รักแท้ดูแลไม่ได้

130

ปลายสายรุ้ง

94

Butterfly

132

ฤดูความรักผลิ

96

รักเธอ 24 ชั่วโมง

134

Stay

98

มันคือความรัก

136

ความพยายาม

100

เพลงของเรา

138

ขอบใจ

102

ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ

140

ดอกราตรี

104

ค�ำอธิษฐานด้วยน�้ำตา

142

ชู้ปีดูวับ

106

เล่นของสูง

144

ภาพลวงตา

108

Miss Miss

146

คนที่ไม่เข้าตา

110

ผีเสื้อที่หายไป

148

ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ

112

อกหัก

150

คงจะดีนะ

114

Shade

Big Ass พิจิกา

Big Ass

Paradox Palmy

เอ๊ะ จิรากร feat. วิน รัตนพล Bodyslam Paradox Lula

Palmy

No More Tear Potato

Endorphine Potato

ดา Endorphine Calories Blah Blah Potato พิจิกา

เบล สุพล Potato

Endorphine Klear

ป๊อป ปองกูล & หนูนา หนึ่งธิดา Palmy

นท The Star Potato Palmy

แกงส้ม The Star

Mr. Lazy feat. Lula เอิ้น พิยะดา

ดา Endorphine โดม The Star Klear

Paradox Klear

Bodyslam Bunchoo Guitar


Guitar

เบื้องต้น


การเลือกซื้อกีต้าร์ ส�ำหรับการเลือกซือ้ กีตา้ ร์นนั้ คนทีย่ งั เล่นกีตา้ ร์ไม่เป็น ย่อมไม่รวู้ า่ ยีห่ อ้ ไหนเสียงดี ตัวนีเ้ ล่นง่ายหรือไม่ ตัวนัน้ ใช้ไม้ อะไร หรือความรูอ้ นื่ ๆ ผมคิดว่าแต่ละคนน่าจะมีเพือ่ นหรือ คนรู้จักที่เล่นกีต้าร์เป็น อาจจะขอร้องคนที่เรารู้จักให้ไปช่วยเราเลือกซื้อกีต้าร์ โดยให้เลือกยี่ห้อที่เราคุ้นชื่อ และลองดีดดูว่าเล่นง่ายหรือเปล่า ส�ำหรับราคา ก็ประมาณ 2,000 บาท ขึ้นไป ก็น่าจะได้คุณภาพที่พอใช้ได้ส�ำหรับการฝึก

มารู้จักกีต้าร์ยี่ห้อต่างๆ กันครับ กีต้าร์โปร่งยี่ห้อที่รู้จักกันดี - Yamaha - Takamine - Guild - Martin - Ovation กีต้าร์ ไฟฟ้ายี่ห้อในฝันของใครหลายคน - Gibson - Fender - Ibanez - PRS - ESP

8

หัดเล่นกีต้าร์ ฉบับเรียนลัด เป็นไว ไม่เน้นทฤษฎี


ส�ำหรับคนที่มีกีต้าร์อยู่ที่บ้านอยู่แล้ว อาจจะเป็น ของพ่อหรือของน้าทีต่ งั้ ไว้อยูน่ าน และเราสนใจอยากทีจ่ ะ หัดเล่นขึน้ มา ผมแนะน�ำว่าให้ไปซือ้ สายมาเปลีย่ น หรือ ถ้าเปลีย่ นไม่เป็นก็นำ� กีตา้ ร์เราไปทีร่ า้ นขายเครือ่ งดนตรี ให้ที่ร้านเปลี่ยนสายให้เลยครับ

การเลือกสายกีต้าร์ ให้ เ ลื อ กสายกี ต ้ า ร์ โ ปร่ ง เบอร์เล็ก เช่น 0.09 หรือ 0.10 เพื่ อ ที่ เ วลาฝึ ก เล่ น กี ต ้ า ร์ ใ น ตอนแรกนั้นจะจับคอร์ดได้ ง่ายยิ่งขึ้น และเจ็บมือน้อย กว่าใส่สายเบอร์ใหญ่

Guitar

เบื้องต้น

9


ส่วนประกอบ ของกีต้าร์

1

ลูกบิด

2 นัท

(Nut)

3 เฟร็ต

(Fret)

บาร์

7 มุขประดับ

(Tuner)

(Bar)

(Inlay Dots)

4 โพรงเสียง

(Sound Hole)

5 สะพานสาย

6 ที่คล้องสาย

10

หัดเล่นกีต้าร์ ฉบับเรียนลัด เป็นไว ไม่เน้นทฤษฎี

(Bridge)


สอนเล่นเพลงฮิตจาก

GMM Grammy


่ง เก ย อ ่ ค ่ ม ไ ู ด พ ง ล เพ น ่ ล เ น สอ B Normal ศิลปิน

Bunchoo Guitar

A

หากเล่น 2 เพลงก่อนหน้านี้ได้คล่องแล้ว เพลงนี้ก็จะไม่ยากที่จะฝึกเล่น หลายๆ คนคงรู้จักเพลงนี้กันดีอยู่แล้ว มาดูคอร์ดเพลงนี้กันเลยดีกว่า 1

คอร์ด A A

คอร์ด A มีวิธีการจับคล้ายกับคอร์ด Am มากๆ ต่างกันแค่นิ้วเดียว วิธีจับคอร์ด A แบบที่ 1 • นิ้วกลางกดบนสายที่ 4 ช่องที่ 2 • นิ้วนางกดบนสายที่ 3 ช่องที่ 2 • นิ้วก้อยกดบนสายที่ 2 ช่องที่ 2

36

หัดเล่นกีต้าร์ ฉบับเรียนลัด เป็นไว ไม่เน้นทฤษฎี


A

วิธีจับคอร์ด A แบบที่ 2 • นิ้วชี้กดบนสายที่ 4 ช่องที่ 2 • นิ้วกลางกดบนสายที่ 3 ช่องที่ 2 • นิ้วนางกดบนสายที่ 2 ช่องที่ 2 แค่เรียงนิ้วกันคนละแบบ อยู่ที่เราอยากจะจับแบบไหน 2 คอร์ด

C#m C#m 4

หากเราจับคอร์ด Bm ได้แล้ว เราก็จะจับคอร์ด C#m ได้ง่ายขึ้น เพราะรูปแบบ การจับเหมือนกัน ต่างกันเพียงแค่ C#m เลื่อนเข้ามา 2 ช่อง

สอนเล่นเพลงฮิตจาก

GMM Grammy

37


วิธีดีดเพลง พูดไม่ค่อยเก่ง (AB Normal)

หลังจากที่รู้คอร์ดไปแล้ว เราจะมาเริ่มกันที่ท่อน Verse ก่อน มีคอร์ด A C#m A C#m Bm E ในตอนแรกให้ฝึกดีดลงตามจังหวะอย่างเดียวก่อน ลง ลง ลง ลง 1 / 2 / 3 / 4 /

พอจับและเปลี่ยนคอร์ดคล่องแล้ว ให้ลองเปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นตามนี้ ลง ลง ลง ขึ้น ขึ้น ลง ลง 1 / 2 / 3 / 4

ส�ำหรับท่อน Hook ใช้แพทเทิร์นในการดีดเหมือนเดิม แต่อาจจะมีการเปลี่ยน คอร์ดระหว่างห้องเหมือนเพลงไม่ให้เธอไป คือนับ 1 2 เปลี่ยน 3 4 ซึ่งใน 2 เพลงที่ ผ่านมา เพลง Love คือครบห้องแล้วเปลีย่ นเหมือนกันทัง้ เพลง หรือเพลงไม่ให้เธอไปก็ ครึง่ ห้องแล้วเปลีย่ นทัง้ เพลง แต่เพลงนีจ้ ะมีการผสม คือครึง่ ห้องบ้าง หนึง่ ห้องเต็มบ้าง ทีนี้มาดูคอร์ดในท่อน Hook หลักๆ จะมีคอร์ด D E A

40

หัดเล่นกีต้าร์ ฉบับเรียนลัด เป็นไว ไม่เน้นทฤษฎี


คอร์ด D D

วิธีจับคอร์ด D • นิ้วชี้กดบนสายที่ 3 ช่องที่ 2 • นิ้วกลางกดบนสายที่ 1 ช่องที่ 2 • นิ้วนางกดบนสายที่ 2 ช่องที่ 3 ทีนี้พอได้คอร์ด D เราก็จะมาเริ่มท่อน Hook กันเลย โดยใช้แพทเทิร์นเดิม แต่ มีการเปลี่ยนคอร์ดในระหว่างห้อง

พูดไม่ค่อยเก่ง

แต่รักหมด

ลง ลง ลง ขึ้น ขึ้น ลง ลง 1 / 2 / 3 / 4 D E

ใจ

ลง ลง ลง ขึ้น ขึ้น ลง ลง 1 / 2 / 3 / 4 A

ในตอนท้ายจะมีคอร์ด C#m และ F#m เพิ่มขึ้นมาในระหว่างห้อง ถ้าหากมี ตรงไหนไม่ทันให้ลองย้อนกลับไปดูหรือลองจับคอร์ดให้แม่นก่อน สอนเล่นเพลงฮิตจาก

GMM Grammy

41


ฝึกเล่นเพลง A

Bm

4

พูดไม่ค่อยเก่ง AB Normal

C#m

D

F#m

ดนตรี : / A / (2 times) A C#m A C#m มีบางค�ำที่อยากบอกกับเธอ จิตใจบางคนที่เหม่อเพราะคิดถึงเธอ Bm E แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง และไม่รู้ว่าเธอจะรังเกียจไหม A C#m A C#m ยังเดาใจไม่ถูก อยากจะรู้ ถ้าใครคนหนึ่งรักเธอหมดทั้งหัวใจ Bm E A อยากให้เขาคนนั้นท�ำอะไร เพื่อให้เธอได้พอเข้าใจว่าฉันรักเธอ D E A D E A * พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ ถ้ารู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอ D E C#m F#m Bm E A พูดไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธอ อย่าปล่อยให้เพ้อ ให้รักเธอข้างเดียว

42

หัดเล่นกีต้าร์ ฉบับเรียนลัด เป็นไว ไม่เน้นทฤษฎี

E


ดนตรี : / E / A C#m A C#m ก็ยังเดาใจไม่ถูก อยากจะรู้ ถ้าใครคนหนึ่งรักเธอหมดทั้งหัวใจ Bm E A อยากให้ฉันคนนี้ท�ำอะไร เพื่อให้เธอได้พอเข้าใจว่าฉันรักเธอ (ซ�้ำ *) Bm E A อย่าปล่อยให้เพ้อ ให้ฉันรักเธอข้างเดียว

สอนเล่นเพลงฮิตจาก

GMM Grammy

43


คอร์ดเพลงฮิต

GMM Grammy


Amaj7

G#m7

F#m7

G

B

E

E7

C#m7

Avenue วัชราวลี

4

ดนตรี : / Amaj7 / G#m7 / F#m7 B / E E7 / Amaj7 / G#m7 C#m7 / F#m7 / B / Amaj7 G#m7 F#m7 เหงาหัวใจจนอาจจะหนาว ข้างกายรู้สึกปวดร้าว B E E7 จนมันคิดล่องลอยออกไปแสนไกล Amaj7 G#m7 C#m7 พอเวลาเย็นๆ กลางคืนทีไร ใจที่มีแต่เงาก็เหงามากมาย F#m7 B ถ้าเธอเคยรู้สึกแบบนี้ก็โปรดตั้งใจฟัง Amaj7 G#m7 * แค่อยากให้เพลงของฉันนั้นท�ำให้เธอสบายใจ F#m7 B E E7 ลองหลับตาลงสักครั้ง ก็จะเห็นฉันไม่จากไปไหน Amaj7 G#m7 C#m7 ปลดปล่อยความเหงาช้าๆ สูดลมหายใจที่มีค่า F#m7 B และก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อมยืนอยู่ข้างเธอ โอ้

50

หัดเล่นกีต้าร์ ฉบับเรียนลัด เป็นไว ไม่เน้นทฤษฎี


Amaj7 G#m7 F#m7 B E E7 เหงาที่ใจจนอาจจะท้อ มืดเกินจนเปลี่ยวอยากขอ อยากจะขอให้ใครจูงมือข้างกาย Amaj7 G#m7 C#m7 มันคงดีถ้ามีมือใครคนนั้น คนที่พร้อมจะคอยอยู่เคียงข้างกัน F#m7 B ถ้าเธอเคยรู้สึกแบบนี้ก็โปรดตั้งใจฟัง (ซ�้ำ *) Amaj7 G#m7 พอดีมีเพื่อนที่แสนดีที่สุดอีกคนหนึ่ง พอดีอยากพามาแนะน�ำให้คุณได้คิดถึง F#m7 B E E7 ว่าเพื่อนคนนี้มีชื่อและนิยามแบบซึ้งๆ เรียกสั้นๆ ง่ายๆ คือลมหายใจ Amaj7 G#m7 C#m7 ทั้งที่จริงเขาอยู่กับคุณมานาน ทั้งที่จริงเขาอยู่กับคุณตลอดเวลา F#m7 B คุณไม่ได้แค่เพียงอยู่คนเดียว เพื่อนคนนี้ฝากบอกว่าอาการเหงาๆ Amaj7 G#m7 F#m7 B E E7 ก็แค่ผ่านมา เดี๋ยวก็ผ่านไป และผ่านไป Amaj7 G#m7 C#m7 ปลดปล่อยความเหงาช้าๆ สูดลมหายใจที่มีค่า F#m7 B และก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อมยืนอยู่ข้างเธอ โอ้ ดนตรี : / Amaj7 / G#m7 / F#m7 B / E E7 / Amaj7 / G#m7 C#m7 / F#m7 / B / คอร์ดเพลงฮิต

GMM Grammy

51


G

Gmaj7

Em

D

Am

Bm

C

ไกลแค่ ไหนคือใกล้ Getsunova

G Gmaj7 Em C พยายามจะท�ำวิธีต่างๆ ให้เธอนั้นรักฉัน พยายามทุกวัน มอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการ G Gmaj7 Em D เหมือนเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอ ยังคงคิดและหวังจะน�ำเอารักแท้นี้ไปให้ C D C D แต่ท�ำไมเดินมาเนิ่นนานไม่ถึงสักที แต่ท�ำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไป Am D อยากรู้ว่าฉันต้องท�ำตัวอย่างไร G D Em C * อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ บอกที อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียที G D Em C D G มีทางใดทีอ่ าจท�ำให้เธอสนใจ ได้โปรด บอกกับฉันให้รทู้ ี ว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย (D Em D) (มีความหมาย)

52

หัดเล่นกีต้าร์ ฉบับเรียนลัด เป็นไว ไม่เน้นทฤษฎี


ฝƒกตามไดŒงา‹ ยๆ จาก DVD

ËÑ´àÅ‹¹¡ÕµŒÒÏ ฉบับเรียนลัด

เหมาะสำหรับผูŒเร�่มตŒนฝƒกเล‹นกีตŒาร

ËÅÒÂæ ¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÍÂÒ¡¨ÐàÅ‹¹´¹µÃÕ ÍÂÒ¡¨Ð½ƒ¡àÅ‹¹¡ÕµŒÒÏ ᵋäÁ‹ÃÙŒ¨ÐàÃÔèÁÍ‹ҧäà Ê×èÍ¡ÒÃÊ͹ªØ´¹Õé¨Ð¾Ò·Ø¡¤¹ä»ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñº ¡ÒÃàÅ‹¹¡ÕµŒÒÏã¹ÃдѺàº×éͧµŒ¹ ÊÓËÃѺ¼ÙŒ·Õèʹã¨ÍÂÒ¡àÅ‹¹¡ÕµŒÒÏ໚¹ Í‹ҧà˧´‹Ç¹à¾×èÍâªÇã¹âÍ¡ÒʾÔàÈɵ‹Ò§æ ઋ¹ Çѹà¡Ô´á¿¹ §Ò¹àÅÕé§ÊѧÊÃä ËÒ¡ÊÒÁÒöàÅ‹¹¡ÕµŒÒÏ䴌¡ç¨Ðª‹ÇÂãËŒ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñé¹æ àµçÁä»´ŒÇ¤ÇÒÁÊØ¢·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹Í‹ҧṋ¹Í¹

CONTENTS GUITAR เบื้องตŒน

การเลือกซ�้อกีตŒาร - การเลือกสายกีตŒาร ส‹วนประกอบของกีตŒาร การตั้งสาย ว�ธ�อ‹านตารางคอรด การจับคอรด

สอนเล‹นเพลงฮิตจาก GMM GRAMMY

สอนเล‹นเพลง LOVE (PARADOX) สอนเล‹นเพลงไม‹ใหŒเธอไป (POTATO) สอนเล‹นเพลงพูดไม‹ค‹อยเก‹ง (AB NORMAL) สอนเล‹นเพลง 1 2 3 4 5 I LOVE YOU (THE BOTTOM BLUES)

หมวด : ดนตรี

109.-

9 786165 275644

สอนเล‹นเพลง แบบเล‹นเต็มเพลง

จากค‹าย GMM GRAMMY LOVE PARADOX ไม‹ใหŒเธอไป POTATO พูดไม‹ค‹อยเก‹ง AB NORMAL 1 2 3 4 5 I LOVE YOU

GUITAR CHORD DIAGRAMS

ประกอบทุกเพลง! C

G

Am

D7-9

D

Bm7

Em7

Gmaj7

D7

Bbm7

¥m£¬·Â™´ Klear

ISBN 978-616-527-564-4

¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ NO MORE TEAR ¢Íºã¨ POTATO ´Í¡ÃÒµÃÕ ENDORPHINE ªÙŒ »‚´ÙÇѺ POTATO ÀÒ¾ÅǧµÒ ´Ò ENDORPHINE ¤¹·Õè äÁ‹à¢ŒÒµÒ CALORIES BLAH BLAH ÂÔè§ã¡ÅŒ ÂÔè§à¨çº POTATO ¤§¨Ð´Õ¹Ð ¾Ô¨Ô¡Ò áʹŌҹ¹Ò·Õ àºÅ ÊؾŠÅÖ¡Êش㨠POTATO Í‹ҷÓẺ¹Õé ENDORPHINE ¤ÓÂÔ¹´Õ KLEAR ÇѹÊØ¢ »ˆÍ» »Í§¡ÙÅ & Ë¹Ù¹Ò Ë¹Öè§¸Ô´Ò ¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓÊÕ¨Ò§ PALMY à¡çºäÇŒ·Ó¡Ñºá¿¹ ¹· THE STAR ÃÑ¡á·Œ´ÙáÅäÁ‹ ä´Œ POTATO BUTTERFLY PALMY ÃÑ¡à¸Í 24 ªÑèÇâÁ§ ᡧʌÁ THE STAR Áѹ¤×ͤÇÒÁÃÑ¡ MR. LAZY FEAT. LULA à¾Å§¢Í§àÃÒ àÍÔé¹ ¾ÔÂÐ´Ò ÂÔè§ÃÙŒ¨Ñ¡ÂÔè§ÃÑ¡à¸Í ´Ò ENDORPHINE ¤Ó͸ÔÉ°Ò¹´ŒÇ¹éÓµÒ â´Á THE STAR àÅ‹¹¢Í§ÊÙ§ KLEAR MISS MISS PARADOX ¼ÕàÊ×éÍ·ÕèËÒÂä» KLEAR Í¡ËÑ¡ BODYSLAM

•š–¤¶&*%$P&*%$P'' &'%P(P$P'*PDM &'%P(P$P''VXV'

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787

G Bm7 Am7 D7 Gmaj7 ‹²š¾ži³—³¢†¨³¢«¹„®£ºm˜¶Æ¬šŒ³£˜¶Æ¾„³¾•µšm³š‹²š¾„n³¢³ C Bm7 Am7 D7sus4 ›®ƒƒ²›‹²š„®¤m¢«²ƒ†²š¿–m¨³m ˜¶¢Æ ®¸ ¾„³ƒÅ¢¬¶ š·‰Æ †²šƒÅ¿œ¦ƒÁŠ˜m³¢ƒ¦³‰¬£•žšÀœ¤£œ¤³£ G Bm7 Am7 D7 Gmaj7 ¾„³ƒÅ—³¢‹²š¨m³®£³ƒ«¹„¬¢¦®‰¬¹›¤m¢Áš¢¸®«²ƒŸ²ƒ¬š·Æ‰ C Bm7 Em7 Am7 D ¿¦±¾‰£¬šn³¢®‰¨²š¾¨¦³¢®‰¬£•šËdz˜¶Æ¢²šƒ¤±˜›–³£²‰¾œd£ƒ®£ºmÁŒm¬¢¬¤¸®Â¢m¢¶žš C D Bm7 Em7 Am7 D7 Gmaj7 * ›š˜n®‰ i³Â¢m¢¶®±Â¤¿šmš®š—n³¢®‰Š³ƒ–¤‰š¶Ç¾•¶É£¨ƒÅ¢¸•¿¦n¨ƒÅ«¨m³‰ C D Bm7 Em7 ®³ŠŠ±¢¶žšƒm®¾œ|šŸ³£¹¬¤¸®¦¢¦®£œ¦µ¨®£ºm¿†mš²Çš Am7 D7 «¹„˜¶Æ¾†£¾•µš˜³‰–³¢¬³¢³š³š¢m•nƒ¦˜¶Æ¬š ®£ºm¿†mš¶Ç¾®‰

www.MISbook.com

66

ȍȓǶȞȇmǻǣȗǷnȔȅqǫǼȓǼȞȅȗȄǻȇȓǶȞǽ|ǻȢȉȢȃmȞǻnǻǹȆȋǰȗ

G Bm7 Am7 D7 Gmaj7 £µÇ¢‹²š£µÇ¢¢³ƒƒ¨m³˜¹ƒ†¤²Ç‰«¹„˜¶Æ‹²š–³¢¬³¢³¿«šš³š C Bm7 Em7 Am7 D ®£ºm–¤‰š¶Ç¿†m¾Ÿ¶£‰¾„n³ÁŠ®£m³Âœ£·•—¸®¢²š¿¦±ƒ®•Â¨nƒÅ¿†m¤m¢¾˜m³š²Çš¾˜m³š²Çš

•š–¤¶$P' &'%P(P$P'*PDM &'%P(P$P' Ëdz*

Am7 D ®£m³Âœ£·•®£m³Âœ—¸®®£m³Âœ¾®³¢³ƒ®•Â¨nƒÅŠ±Â¢m¾«¶£ÁŠ Am7 D –¦®•Œ¶¨µ––n®‰m³šƒ³¤¾œ¦¶Æ£š¿œ¦‰¢m¨m³Á†¤Š±˜¹ƒ„qŠ±«¹„¿†m¬šƒÅ®£ºm˜¶ÆŠ±¢®‰ C Bm7 Bbm7 Am7 D ‹²š¾¬Åš¾™®—¸®¤m¢m³š¢³¾–ޜ•n¨£¤m®‰¤®£¿¦±†¤³›šËdz–³ C Bm7 Bbm7 Am7 D ‹²šÂ•n¾¬Åš¿¦n¨¢²šœ¨•ÁŠ¢mÁŒm¾Ÿ¶£‰¿†m¾™®˜¶Æ˜¹ƒ„q C Bm7 Bbm7 ‹²šƒÅ¾œ|š¾¬¢¸®š¾™®¾™®Â•n£µšÂ¬¢ Am7 D C Bm7 ®£³ƒ„®Á¬n¾™®¦®‰À£š¤m¢˜¶Æ—¸®¾®³Â¨n¬š²ƒÀ£š¢²š®®ƒÂœ Grammy

â´Â : ºØÞªÙ-¹À´Å á«‹àÍÕ´

แบบจบเพลงในหนŒาคู‹ เล‹นไดŒต‹อเนื่อง ลื่นไหล

Ëdz*

ǦȏȅqǶȞȀȇǩȐȖǷGmm

THE BOTTOM BLUES

เนื้อเพลงและคอรด

•š–¤¶&%P$P'

ไม‹ตŒองเปดหนŒาใหม‹! 67

ACOUSTIC GUITAR TRAINING

109 บาท

ง 109 .เพยี

พเิ ศษ

ฝƒกตามไดŒง‹ายยิ่งข�้นจาก DVD สอนเล‹นกีตŒาร ทีเ่ นŒนใหŒเŒ ห็นการวางมือและการใชŒมอ ื ทัง้ 2 ขŒาง ที่สัมพันธกัน พรŒอมเล‹น เพลงตัวอย‹างแบบ เต็มเพลงจากค‹าย GMM GRAMMY

AVENUE ÇѪÃÒÇÅÕ ä¡Åᤋ ä˹¤×Íã¡ÅŒ GETSUNOVA ¤¹·Õèáʹ´Õ â·¹Õè ¼Õ ªÕÇԵ໚¹¢Í§àÃÒ BODYSLAM ᵡµ‹Ò§àËÁ×͹¡Ñ¹ GETSUNOVA ¹Ò·Õ·Õè äÁ‹Áթѹ µŒÍÅ Çѹ¸§ªÑ Ẻä˹·Õèà¸ÍÃÑ¡ ZEAL EVENT SEASON FIVE ËÁÊÕà·Ò KLEAR àÇÅҨЪ‹ÇÂÍÐäà LULA ãËŒ©Ñ¹´ÙáÅà¸Í á˹Á óപ à¾Ô觨ÐÃÙŒ á¾ÃÇ ¤³Ôµ¡ØÅ ·ØŒÁÍÂÙ‹ ã¹ã¨ BIG ASS ÂѧâÊ´ OLIVES Ã;Õ衋͹ SHADE ÅÁà»ÅÕè¹·ÔÈ BIG ASS ¹Ô´¹Ö§ ¾Ô¨Ô¡Ò á´¹à¹ÃÁÔµ BIG ASS ºÍÅÅÙ¹ PARADOX ÍÂÒ¡ËÂØ´àÇÅÒ PALMY 㨡ÅÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ ÊÖ¡´Õæ à͍Р¨ÔÃÒ¡Ã FEAT. ÇÔ¹ Ãѵ¹¾Å áʧÊØ´·ŒÒ BODYSLAM »ÅÒÂÊÒÂÃØŒ§ PARADOX Ä´Ù¤ÇÒÁÃÑ¡¼ÅÔ LULA STAY PALMY

หัดเล‹นกีตาŒ ร ฉบับเร�ยนลัด เปšนไว ไม‹เนŒนทฤษฎี

คอรดเพลงฮิต GMM GRAMMY

หัดเล่นกีต้าร์ฉบับเรียนลัด เป็นไว ไม่เน้นทฤษฎี  

ฝึกตามได้ง่ายๆ จาก DVDเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกเล่นกีต้าร์ สอนเล่นเพลงแบบเล่นเต็มเพลงจากค่าย GMM grammy Love Paradox ไม่ให้เธอไป Potato พูดไ...

หัดเล่นกีต้าร์ฉบับเรียนลัด เป็นไว ไม่เน้นทฤษฎี  

ฝึกตามได้ง่ายๆ จาก DVDเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกเล่นกีต้าร์ สอนเล่นเพลงแบบเล่นเต็มเพลงจากค่าย GMM grammy Love Paradox ไม่ให้เธอไป Potato พูดไ...

Advertisement