Page 1

สำหรับพื้นที่แคบ ระเบียงคอนโด ดาดฟาตึกแถว ทาวนเฮาส จัดเองได ไมตองจาง!

สำหรับพื้นที่แคบ ระเบียงคอนโด ดาดฟาตึกแถว ทาวนเฮาส จัดเองได ไมตองจาง!

จั“บาดน” ไมสวนสวย ใน พื น ้ ที จ ่ ำกั ด ใชเพียงแคทอ่ี ยูอ าศัยเทานัน้ หากแตยงั คือสถานทีพ่ กั ผอน

ในยามที่เราออนลาเหน็ดเหนื1อยจากการทำงาน และชวยเติมเต็มพลังชีวิต ใหเราในแตละวัน การจัดสวนภายในบานจึงนับเปนการเพิ่มพื้นที่ความสุข ภายในบานใหกับเราไดอีกทางหนึ่ง เพราะมุมสวนสวยนั้นจะทำใหเรา ไดสัมผัสกับความสดชื1นและความเขียวขจีของตนไมที่จะชวยให ช�่น ด รูสึกสบายตาและสบายใจยามพักผอน พรอมปลุกพลังชีวิต ส ม า เพื1อตอนรับวันใหมอยางสดใส คืนคว ิมความสุข หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมแบบสวนสวยสำหรับจัดบนพื้นที่ ะต‹อเต วนสวย ล แ แคบอยาง ระเบียงคอนโด ดาดฟาตึกแถว หรือพื้นที่ ยส นคุณ ว Œ ด ดานหนาทาวนเฮาส ตอบโจทยสังคมเมืองเพื1อใชเปน บŒา ภายใน มุมพักผอนคืนความสดชื1น และเพิ่มสีสันใหกับชีวิต

• สดสวยทุกสีสัน...ในกรอบของความพอเพียง • โดดเดน...ในความเรียบงาย • เรือ ดอกไม และเตาถาน • สีสันอันหลากหลาย...ภายในกรอบของสวนตางระดับ • สีสันที่เคลื1อนไหว...สรางเสียงใหเกิดขึ้น • Dry Garden • ดนตรี...ดอกไม

มุมสบาย และชวยปลุกตพายามพักผอน ดวยสีเขียวขจลังความสดชื1น ีของตนไม

จัดสวนสวย ใน พื้นที่จำกัด

7สวนสวย

่ ี ท ื น ้ ในพ จำกัด

แปลงโฉมพ�้นที่แคบๆ เปšนสวนสวยขนาดย‹อม

รมรื1นดวยตนไมนานาพันธุและรื1นรมยกับ ธรรมชาติใกลตัวที่คุณก็สามารถสรางเองได! จัดสวนสวยในพืน้ ทีจ่ ำกัด + DVD สาธิตการจัด

ISBN 978-616-527-629-0

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

9 786165 276290 ราคา 99 บาท

บานและสวน

99.-

ดีวดี สี าธิตการจัดสวนสวย

จากสถานทีจ่ ริง!

ทุกสวนมี Layout การจัด

พันธุไมที่ใช  วัสดุและอุปกรณ ขั้นตอนการจัดสวน การจัดวางและการบำรุงรักษา

พิมพ 4 สีทั้งเลม


จัดสวนสวยในพื้นที่จ�ำกัด ISBN 978-616-527-629-0 ราคา 99 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไป ลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ จะในรูปแบบใดๆ นอกจาก จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data ยุคคล จิตส�ำรวย. จัดสวนสวยในพื้นที่จ�ำกัด.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2557. 96 หน้า. 1. สวน--การจัดและตกแต่ง. I. ชื่อเรื่อง. 712.6 ISBN 978-616-527-629-0

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน ยุคคล จิตส�ำรวย ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม ศิรินทรา วัชรเดชสุวรรณ ภาพประกอบ ณัฐพงษ์ พยัคคง พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประสานงานฝ่ายผลิต ปวีณา ไตรเวทย์ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ วารีรัตน์ แตงภู่ ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัต)ิ โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�ำ้ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยน ให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบนหรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


คำนำ หลายๆ คนทีร่ กั และชืน่ ชมในความสวยงามของธรรมชาติ พันธุ์ไม้นานา ตลอด จนการเคลื่อนไหวของสายน�้ำในลักษณะต่างๆ กันออกไป คงอยากจะจัดสวนให้ สวยงามตามรูปแบบทีต่ นชืน่ ชอบและประทับใจเอาไว้ในบ้านของตน แต่กย็ งั มีความ ยุ่งยากล�ำบากใจในเรื่องของค่าใช้จ่าย ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งจากการ จัดสวนและการบ�ำรุงรักษาสวนให้คงความสวยงามเอาไว้ มีวิธีการควบคุมอย่างไรให้การจัดสวนนั้นเป็นไปตามงบประมาณที่ตนพอใจ หรือเต็มใจที่จะจ่าย อีกทั้งจะท�ำอย่างไรให้สวนที่จะเกิดขึ้นมาในบ้านของเรา (ตาม งบประมาณ) มีความสวยงามตรงตามจินตนาการที่วางเอาไว้ นี่คือปัญหาเบื้องต้น ที่เราต้องเจอ หลายๆ คนอาจต้องการความสะดวกสบาย จึงจ้างนักจัดสวนมาจัดการให้ ซึ่งก็จะเป็นการจัดการที่ตรงตามทักษะหรือความรู้ในงานด้านนี้ แต่ค่าใช้จ่ายส่วน หนึ่งที่ควรจะน�ำมาใช้ในการเสริมสร้างความสวยงามให้กับสวน ก็จะต้องถูกแบ่งไป เป็นค่าจ้างส�ำหรับนักจัดสวน แต่ถ้าเราจัดสวนด้วยตนเอง เราจะสามารถประหยัด งบประมาณลงอย่างน้อย 40% ซึ่งนอกจากจะได้รูปแบบและเนื้อหาของสวนตรง ตามความชอบและจินตนาการของเราแล้ว เรายังจะได้รบั ความสุข ความสนุกสนาน และความภาคภูมิใจอีกด้วย สื่อการสอนชุดนี้ได้น�ำเสนอสวนแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เลือกสรร และน�ำไปใช้ โดยประยุกต์ตามความชอบและความเหมาะสม ตามแต่ขนาดและ ต�ำแหน่งของพืน้ ที่ในบ้านของท่าน ซึง่ จะถูกใช้จริงในการจัดสวนด้วยตัวของท่านเอง ยุคคล จิตส�ำรวย


สารบัญ การจัดสวนด้วยตัวเอง....................1

16

6

Model 2

Model 1

สดสวยทุกสีสัน...ในกรอบของความพอเพียง

โดดเด่น...ในความเรียบง่าย

26

Model 3

เรือ ดอกไม้ และเตาถ่าน


46

36

Model 5

สีสันที่เคลื่อนไหว...สร้างเสียงให้เกิดขึ้น

66

Model 4

สีสันอันหลากหลาย... ภายในกรอบของสวนต่างระดับ

56

Model 7 Model 6

Dry Garden

ดนตรี...ดอกไม้

การบ�ำรุงรักษาสวน....................78


การจัดสวนด้วยตนเอง

รูปแบบของการจัดสวนทัง้ หมดจากตัวอย่างใน สือ่ การสอนชุดนี้ เป็นสวนทีท่ า่ นทัง้ หลายสามารถ จัดได้อย่างง่ายดายด้วยตัวของท่านเอง ส�ำหรับ ท่านที่มีพื้นที่ในการจัดสวนเป็นพื้นคอนกรีตนั้น เพียงแค่ไปหาซือ้ ต้นไม้และวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ มา เตรียมไว้ ปรับเปลีย่ นกระถางต้นไม้ (ทีซ่ อื้ มา) ให้ เหมาะสม แล้วท�ำการจัดวางต้นไม้และอุปกรณ์ ต่างๆ ลงไปในพื้นทีอ่ ย่างมีศลิ ปะ หรือจะท�ำตาม แต่ใจตนเองชอบก็ได้ ซึง่ การจัดสวนด้วยกระถาง นั้นสามารถปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งของพันธุ์ไม้และ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ได้ตลอดเวลา ดังนั้นความสุข และความสนุกสนานของท่านและครอบครัวก็จะ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสวนใน แต่ละครั้งด้วย

1


สดสวยทุกสีสัน... ในกรอบของ ความพอเพียง


ข้อคิดบางประการท่ใี ชใ้ นการออกแบบสวน

ด้วยมุมมองทีเ่ ปิดโล่งจากด้านหน้า มีความสูงของไผ่นำ�้ เป็นประธาน กกอียิปต์ที่วางอยู่ข้างๆ ท�ำให้ด้านหลังของสวนไม่โล่งจนเกินไปนัก ลดหลั่นลงมาอย่างมีสีสันด้วยสีแดงของซัลเวีย สีเหลืองของเดซี่ และ สีเขียวอ่อนของเฟินข้าหลวงใบหยิก ทั้งหมดนี้รวมตัวอยู่ในกรอบของ ก�ำแพงอิฐมอญ ที่อาจน�ำพาเราไปสู่จินตนาการอื่นๆ ได้อีกมากมาย ส�ำหรับตัวอย่างแรกนี้ อาจมองดูง่ายดายและลงมือปฏิบัติได้ไม่ ยากนัก เพราะผมต้องการน�ำเสนอแง่คิดและวิธีการจัดสวนอย่างง่าย ทีส่ ดุ ส�ำหรับท่านทัง้ หลาย เพือ่ ใช้เป็นจุดเริม่ ต้นในการคิดและลงมือจัด สวนในล�ำดับต่อๆ ไป ด้วยแง่มมุ ทีเ่ พิม่ ความซับซ้อนยิง่ ขึน้ ไปเป็นล�ำดับ ไผ่น�้ำเป็นพันธุ์ไม้ไทยแท้ มีชื่ออื่น เช่น คล้า แหย่ง เป็นต้น มีดอกสีขาวสวยงาม ผิวด้านนอกของล�ำต้น ใช้ท�ำตอกในงานจักสาน ประเภทกระชุ กระจาด กระชอน ฯลฯ ของคนสมัยก่อน และตอกของไผ่น�้ำก็ น�ำไปใช้มัดตับจากที่ใช้มุงหลังคาได้ด้วย 7


1

4 4

2

2

2

3

5 5

3 5

6

6

1 2 แสดงต�ำแหน่งพันธ์ุ ไม้

แสดงต�ำแหน่งวัสดุและอุปกรณ์ 8


พันธ์ุไม้ ท่ี ใช้

1

2

ไผ่น�้ำ 1 กระถาง

ซัลเวียแดง 3 กระถาง

4

5

กกอียิปต์ 1 กระถาง

10

เดซี่เหลือง 2 กระถาง

3

เฟินข้าหลวงใบหยิก 1 กระถาง

6

ไผ่ฟิลิปปินส์ 2 กระถาง


วัสดแุ ละอปุ กรณ์

1

2

กรวดแม่น�้ำคละสี

3

อิฐมอญ

4

5

กระถางดินเผาสีเ่ หลีย่ มด้านเท่า กระถางดินเผาสีเ่ หลีย่ มด้านเท่า กระถางดินเผาสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดเล็ก 1 ใบ ขนาดกลาง 1 ใบ ขนาดกลาง 1 ใบ

11


ขั้นตอน

การจัดสวน

1.

วางกกอียิปต์ไว้ด้านนอกสุดของมุมสวน

2.

วางไผ่น�้ำที่ปลูกในกระถางดินเผาสี่เหลี่ยมด้านเท่าขนาดกลางไว้ด้านข้าง กกอียิปต์

3.

วางกระถางดินเผาสี่เหลี่ยมด้านเท่าขนาดเล็กไว้ด้านหน้ากระถางกกอียิปต์ และวางกระถางดินเผาสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ด้านหน้ากระถางไผ่นำ�้

4.

ปลูกซัลเวียแดงลงไปในกระถางดินเผาสี่เหลี่ยมผืนผ้า 5. ปลูกเฟินข้าหลวงใบหยิกลงไปในกระถางดินเผาสีเ่ หลีย่ ม

ด้านเท่าขนาดเล็ก (ที่วางไว้ด้านหน้ากกอียิปต์)

12


6.

วางเดซีเ่ หลืองและไผ่ฟลิ ปิ ปินส์ไว้ดา้ นหน้ากระถางซัลเวียแดงและเฟินข้าหลวง ใบหยิก

7.

วางอิฐมอญก่อเป็นก�ำแพงอย่างง่ายๆ เพื่อก�ำหนดขอบเขตของสวนรอบด้าน

8.

โรยกรวดแม่น�้ำคละสีลงไปในกรอบสวนที่ว่างอยู่ (ความหนาของพื้นกรวดจะ ปิดบังความไม่น่าดูของกระถางพลาสติกที่ปลูกเดซี่เหลืองและไผ่ฟิลิปปินส์)

13


การจัดวาง และ

การบ�ำรุงรักษา พันธุ์ไม้ดอกล้มลุกอย่างซัลเวียแดงและเดซี่เหลือง หรือพันธุ์ไม้น�้ำอย่างไผ่น�้ำและกกอียิปต์ชื่นชอบแสงแดด ที่ยาวนานต่อวัน ในขณะที่เฟินข้าหลวงใบหยิกและไผ่ ฟิลิปปินส์นั้นต้องการแสงแดดที่น้อยกว่า ต�ำแหน่งของ สวนในลักษณะนี้ที่เหมาะสมจึงควรได้รับแสงแดดเพียง ร�ำไร เพื่อให้พันธุ์ไม้ทั้งสองกลุ่มดังกล่าวนั้น ค่อยๆ ปรับ ปริมาณความต้องการแสงของตนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจน สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในที่สุด ส�ำหรับพันธุ์ไม้ดอกล้มลุก (ซัลเวียแดงและเดซีเ่ หลือง) ต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อหมดอายุและทรุดโทรมจนไม่มีดอก ให้เราได้ดู อาจเปลี่ยนชนิดไปเลยก็ได้ตามแต่ใจเราชอบ การเปลีย่ นพันธุ์ไม้ลม้ ลุกภายในสวนนัน้ เป็นวิธกี ารทีง่ า่ ย และรวดเร็วทีส่ ดุ แล้ว ในการทีจ่ ะสร้างสีสนั อันหลากหลายให้ เกิดขึ้นกับสวนได้ ควรรดน�ำ้ ให้ต้นไม้ในสวนทุกวัน และใส่ ปุ๋ยอินทรีย์เดือนละ 1 ครั้ง

15


โดดเด่น...ในความเรียบง่าย


สำหรับพื้นที่แคบ ระเบียงคอนโด ดาดฟาตึกแถว ทาวนเฮาส จัดเองได ไมตองจาง!

สำหรับพื้นที่แคบ ระเบียงคอนโด ดาดฟาตึกแถว ทาวนเฮาส จัดเองได ไมตองจาง!

จั“บาดน” ไมสวนสวย ใน พื น ้ ที จ ่ ำกั ด ใชเพียงแคทอ่ี ยูอ าศัยเทานัน้ หากแตยงั คือสถานทีพ่ กั ผอน

ในยามที่เราออนลาเหน็ดเหนื1อยจากการทำงาน และชวยเติมเต็มพลังชีวิต ใหเราในแตละวัน การจัดสวนภายในบานจึงนับเปนการเพิ่มพื้นที่ความสุข ภายในบานใหกับเราไดอีกทางหนึ่ง เพราะมุมสวนสวยนั้นจะทำใหเรา ไดสัมผัสกับความสดชื1นและความเขียวขจีของตนไมที่จะชวยให ช�่น ด รูสึกสบายตาและสบายใจยามพักผอน พรอมปลุกพลังชีวิต ส ม า เพื1อตอนรับวันใหมอยางสดใส คืนคว ิมความสุข หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมแบบสวนสวยสำหรับจัดบนพื้นที่ ะต‹อเต วนสวย ล แ แคบอยาง ระเบียงคอนโด ดาดฟาตึกแถว หรือพื้นที่ ยส นคุณ ว Œ ด ดานหนาทาวนเฮาส ตอบโจทยสังคมเมืองเพื1อใชเปน บŒา ภายใน มุมพักผอนคืนความสดชื1น และเพิ่มสีสันใหกับชีวิต

• สดสวยทุกสีสัน...ในกรอบของความพอเพียง • โดดเดน...ในความเรียบงาย • เรือ ดอกไม และเตาถาน • สีสันอันหลากหลาย...ภายในกรอบของสวนตางระดับ • สีสันที่เคลื1อนไหว...สรางเสียงใหเกิดขึ้น • Dry Garden • ดนตรี...ดอกไม

มุมสบาย และชวยปลุกตพายามพักผอน ดวยสีเขียวขจลังความสดชื1น ีของตนไม

จัดสวนสวย ใน พื้นที่จำกัด

7สวนสวย

่ ี ท ื น ้ ในพ จำกัด

แปลงโฉมพ�้นที่แคบๆ เปšนสวนสวยขนาดย‹อม

รมรื1นดวยตนไมนานาพันธุและรื1นรมยกับ ธรรมชาติใกลตัวที่คุณก็สามารถสรางเองได! จัดสวนสวยในพืน้ ทีจ่ ำกัด + DVD สาธิตการจัด

ISBN 978-616-527-629-0

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

9 786165 276290 ราคา 99 บาท

บานและสวน

99.-

ดีวดี สี าธิตการจัดสวนสวย

จากสถานทีจ่ ริง!

ทุกสวนมี Layout การจัด

พันธุไมที่ใช  วัสดุและอุปกรณ ขั้นตอนการจัดสวน การจัดวางและการบำรุงรักษา

พิมพ 4 สีทั้งเลม

จัดสวนสวยในพื้นที่จำกัด  

สำหรับพื้นที่แคบ ระเบียงคอนโด ดาดฟ้าตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ จัดเองได้ ไม่ต้องจ้าง! แปลงโฉมพื้นที่แคบๆเป็นสวนสวยขนาดย่อม ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you