Page 1

ä´ŒàÇÅÒ㪌´Ô¹ÊÍÊÌҧÊÃ䏤ÇÒÁÊØ¢ãËŒµ¹àͧáÅФ¹Ãͺ¢ŒÒ§áÅŒÇ!

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

www.MISbook.com

ÁÕ´Ô¹ÊÍäËÁ ÅͧÁͧËÒ¨Ò¡¡Å‹Í§´Ô¹ÊÍ·Õ軁´Ê¹Ô·ÁÒà¹Ôè¹¹Ò¹´ÙÊÔ! àÁ×èÍã´¡çµÒÁ·Õè»ÃзѺ㨤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§ÊÃþÊÔ觷ÕèÍÂÙ‹ÃͺµÑÇ ¨¹ÍÂÒ¡¨ÐºÑ¹·Ö¡ÍÒÃÁ³áÅФÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ àËŋҹѹé à¡çºäÇŒ à¾Õ§ແ´Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õáé ÅŒÇÇÒ´µÒÁ ÃѺÃͧNjҡÒÃÇÒ´ÀÒ¾ÊØ´»ÃзѺ㨨ÐäÁ‹ãª‹àÃ×Íè §ÂÒ¡ ÍÕ¡µ‹Íä» Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹ÕéàÃÔèÁÊ͹µÑé§áµ‹¾×é¹°Ò¹¡ÒÃÇÒ´ ¨Ò¡¨Ø´ àÊŒ¹ áÅÐÃÙ»àâҤ³Ôµ ·Õè»ÃСͺ¡Ñ¹ ໚¹ÀÒ¾ÇÒ´ÊØ´¹‹ÒÃÑ¡ ͸ԺÒÂÇÔ¸¡Õ ÒÃÇÒ´§‹ÒÂæ ¾ÃŒÍÁá¹Ð¹Óà·¤¹Ô¤¡ÒÃ㪌´¹Ô ÊÍÇÒ´·Ñ§é ¤¹ ÊѵǏ ÊÔ§è ¢Í§ áÅÐàÃ×èͧÃÒÇ·ÕèÍÂÙ‹ÃͺµÑÇ

ÀÒ¾ÇÒ´¹‹ÒÃÑ¡ ÊÌҧÊÃää´Œ´ŒÇÂ

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787

¾¡¾Ò´Ô¹Ê͡ѺÊÁØ´µÔ´µÑÇäÇŒàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ

ä´ŒàÇÅÒ㪌 ´Ô¹ÊÍÊÌҧÊÃ䏤ÇÒÁÊØ¢ãËŒµ¹àͧáÅФ¹Ãͺ¢ŒÒ§áÅŒÇ!

ÊÓËÃѺºÑ¹·Ö¡ÍÒÃÁ³ ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ áÅÐàµÔÁàµçÁ ¤ÇÒÁ½˜¹µÒÁʶҹ·Õ赋ҧæ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ Ìҹ¡ÒῠⵍÐ˹ѧÊ×Í ËÃ×ÍÃÐËÇ‹Ò§¡Òà ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÃѺÃͧNjҤس¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº ·Ø¡ÊÃþÊÔ§è º¹âš㺹Õé ˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õé àËÁÒСѺ·Ø¡¤¹·ÕèÃÑ¡¡ÒÃÇÒ´äÁ‹¨Ó໚¹µŒÍ§ÁÕ¾×é¹°Ò¹

¼ÙŒà¢Õ¹ : à¿ÂàÅ‹Íà˹Õè ÂÇ

ÁÒÇÒ´¤ÇÒÁ½˜¹ ÃкÒ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ ¢Õ´à¢Õ¹¤ÇÒÁÊØ¢

´ŒÇ¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾ ¡Ñ¹à¶ÍÐ 0บาท า12

ราค

9 786165 275958 ËÁÇ´ : ÈÔŻР120.-

¼ÙŒà¢Õ¹ à¿ÂàÅ‹Íà˹Õè ÂÇ

ISBN 978-616-527-595-8

ÀÒ¾ÇÒ´¹‹ Ò ÃÑ ¡ ÊÌҧÊÃää´Œ´ŒÇÂ

120.-


แนะน�ำผูเ้ ขียนเรือ่ งและวาดภาพประกอบ เฟยเล่อเหนีย่ ว เป็นนักวาดการ์ตนู สมัยใหม่ ผูห้ ลงใหลในการวาดภาพการ์ตนู ถนัดวาดภาพ สไตล์การ์ตนู น่ารัก การ์ตนู ญีป่ นุ่ เป็นต้น หลังจากทีไ่ ด้สงั่ สมประสบการณ์มานานนับปี จึงเป็น ผูท้ เี่ ปีย่ มไปด้วยทักษะการวาดอย่างลึกซึง้ และมีรปู แบบการวาดอย่างหลากหลาย เขาสร้างสรรค์ ผลงานมากมาย เช่น “วาดภาพอย่างมีความสุขจากปลายดินสอ” “เทคนิคระบายสีไม้ จากเริม่ ต้นไปสูค่ วามเป็นมืออาชีพ” “บันทึกการฝึกวาดภาพการ์ตนู ” เป็นต้น ผลงานเหล่านี้ ติดอันดับยอดขายสูงสุดเป็นเวลานาน และยังได้เผยแพร่ไปถึงไต้หวันและฮ่องกงอีกด้วย จึงถือได้วา่ เฟยเล่อเหนีย่ วเป็นนักวาดการ์ตนู ผูม้ ชี อื่ เสียงในระดับประเทศ


ผู้เขียน : เฟยเล่อเหนี่ยว ผู้แปล : เสาวภาพร หงส์ทิพยฉัตร ISBN : 978-616-527-595-8 ราคา : 120 บาท ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©《1 支铅笔画出可爱绘本》 Copyright © 2012 飞乐鸟 Original Chinese edition published by China Waterpower Press Beijing Book Explorer Media Ltd. Thai translation rights arranged by MIS PUBLISHING CO., Ltd. with China Waterpower Press Beijing Book Explorer Media Ltd. through Little Rainbow Agency, Thailand ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2557 © ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการบริหาร ออกแบบปก ออกแบบรูปเล่ม พิสูจน์อักษร ประสานงานฝ่ายผลิต ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ พิมพ์ที่ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา

ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ภรณีย์ สนองผัน กัญทิยา มาสาซ้าย, ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ วารีรัตน์ แตงภู่ อิสรีย์ แจ่มข�ำ วารีรัตน์ แตงภู่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


ขอมอบให้แก่ท่านผู้อ่านที่รักการวาดภาพ รู้จักภาพดูเดิล (Doodle) ไหมเอ่ย ภาพดูเดิลคือ ภาพที่วาดเล่นแบบเรื่อยเปื่อยในยามว่างเพื่อฆ่าเวลา หรือภาพที่เราคุ้นเคยกันดีจากหน้าเว็บของกูเกิล (Google) ก็คือภาพที่วาดลงบนโลโก้ของกูเกิลนั่นเอง รู้สึกชื่นชมผลงานอันยอดเยี่ยมที่ถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินผู้มีชื่อเสียงกันไหม อันที่จริงการวาดภาพ ดู เ ดิ ล ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ฝ ี มื อ ที่ สู ง ส่ ง และอุ ป กรณ์ ที่ ยุ ่ ง ยากแต่ อ ย่ า งใด เพี ย งแค่ ดิ น สอ 1 แท่ ง ก็จะท�ำให้เราวาดได้อย่างมีความสุข มี ดิ น สอไหมเอ่ ย ลองหาจากกล่ อ งดิ น สอที่ ป ิ ด สนิ ท มาเนิ่ น นานดู สิ อย่ า คิ ด เชี ย วนะว่ า มันใช้เขียนหนังสือได้เพียงอย่างเดียว ท่ามกลางอุปกรณ์ส�ำหรับวาดภาพที่มีหลากหลายรูปแบบนั้น มันเป็นสิ่งที่ใช้ในการวาดภาพที่ห าได้ง่ายและสะดวกที่สุดเชียวละ ขอเพียงแค่มีดินสอ 1 แท่ง กับกระดาษหนึ่งแผ่น ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถวาดภาพได้ ทั้งยังสามารถบันทึกอารมณ์ และความรู้สึกในขณะนั้นได้อีกด้วย เคยประสบกับสิ่งเหล่านี้บ้างไหม ประทับใจต่อความงามของสิ่งที่อยู่รอบตัวจนอยากวาดเป็น ภาพออกมา แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ใช่นักวาดมืออาชีพจึงวาดภาพไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้ทิ้งความคิดเช่นนั้นไปได้เลย การวาดภาพนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาก หนังสือ เล่มนี้จะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน จากจุด เส้น รูปหน้า อธิบ ายจากภาพง่ายๆ ไปจนถึงภาพที่ยาก ซับซ้อน ท�ำให้จุดเริ่มต้นที่มาจากความสนใจจะกลายเป็นความสุข ได้วาดในสิ่งที่ปรารถนา ด้วย การใช้วิธีอธิบายเทคนิคการวาดอย่างง่ายๆ แนะน�ำให้รู้จักการใช้ดินสอวาดสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นคน สัตว์ สิ่งของ และเรื่องราวต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ใช้ดินสอพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แสดงออกถึงความรู้สึกของเรา ขอเพียงมีดินสอและสมุดติดตัวเอาไว้ใช้ถักทอความฝันของเรา ในยามที่ไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ บนโต๊ะอาหาร หรือกระทั่งระหว่างการท่องเที่ยว เช่น บันทึกความรู้สึกท่ามกลางแสงตะวันยามบ่าย คืนฝนตกหนัก ยามเช้าที่ครึ้มด้วยหมอกหนา เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เ ราอาจน�ำ ผลงานภาพวาดไปให้เ พื่อ นดู ส่ง มอบความสุขต่อๆ กันไป เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ เราจะพบว่าแท้จริงแล้วการวาดภาพช่างง่ายอย่างนี้นี่เอง ขอเพียง กล้าที่จะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ชีวิตเราก็แสนจะมีความสุข บางทีเมื่อปิดหนังสือเล่มนี้ ลง เราอาจจะร้องอย่างกู่ก้องต่อคนรอบข้างว่า “ฉันวาดภาพเป็นแล้วนะ” หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะท�ำให้ท่านผู้อ่านค้นพบจิตวิญญาณแห่งการวาด เมื่อเปิดหน้าถัดไปก็ขอให้เริ่มลงมือได้เลย มาเดินเข้าสู่โลกแห่งการวาดภาพที่แสนจะมีความสุขกันเถอะ

เฟยเล่อเหนี่ยว


สารบัญ

CONTENTS

ขอมอบให้แก่ท่านผู้อ่านที่รกั การวาดภาพ บทที่ 1 หยิบดินสอมาสร้างฝันแห่งการวาดให้เป็นจริง 7 1.1 การวาดภาพเป็นพลังมหัศจรรย์อย่างหนึง่

8

1.1.1 ดินสอก็วาดภาพน่ารักได้นะ 8 1.1.2 เสน่ห์ของภาพจากตัวอักษร 9 1.1.3 บันทึกความรู้สึกของตัวเราด้วยดินสอ 11 1.1.4 เพิ่มอรรถรสให้กับไดอารี่ด้วยดินสอ 11

1.2 จริงๆ แล้วการวาดภาพง่ายมากนะ

12

1.2.1 แม้จะไม่ใช่นักวาดมืออาชีพแต่ก็วาดภาพน่ารักได้นะ 1.2.2 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราอย่างเต็มที่ 13 1.2.3 การวาดภาพเป็นความสุขอย่างหนึ่ง 15

1.3 เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการเลือกใช้ดนิ สอ

17

1.3.1 เลือกดินสอให้เหมาะสม 17 1.3.2 วิธีเหลาดินสอ 18 1.3.3 กระดาษต่างชนิดกันน�ำมาซึ่งผลงานที่ไม่เหมือนกัน 1.3.4 เส้นหนาบางแตกต่างกัน 20 1.3.5 ลายเส้นจากปลายดินสอ 21

บทที่ 2 พื้นฐานการวาดภาพที่ส�ำคัญ 23 2.1 ลวดลายของจุด เส้น และโครงร่าง

24

2.1.1 จุดก็ส�ำคัญนะ 24 2.1.2 เส้นที่ไม่อาจขาดได้ 24 2.1.3 โครงร่างภาพประกอบด้วยอะไรบ้างนะ

2.2 เริม่ วาดจากวงกลม

27

28

2.2.1 ว่าด้วย “วงกลม” 28 2.2.2 ความมหัศจรรย์ของวงกลม

2.3 บทบาทของรูปหลายเหลีย่ ม

29

32

2.3.1 บทบาทของรูปสามเหลี่ยม 32 2.3.2 บทบาทของรูปสี่เหลี่ยม 34 2.3.3 บทบาทของรูปไร้ทรง 36

2.4 ประกอบรูปไร้ทรงให้เป็นภาพซับซ้อน

37

2.4.1 รวมองค์ประกอบอย่างมีเทคนิคก็จะได้ภาพน่ารัก 2.4.2 แปรเปลี่ยนรูปทรงเพื่อภาพที่สวยงาม 39

2.5 เพิม่ รสชาติให้ภาพด้วยตัวหนังสือ. 41

37

12

19


บทที่ 3 มาลองวาดภาพกัน 43 3.1 เริม่ วาดจากของทีใ่ กล้ตวั ก่อน

44

3.1.1 โต๊ะเครื่องแป้งของฉัน 44 3.1.2 เครื่องเขียนของฉัน 45 3.1.3 ชุดโปรดของฉัน 46 3.1.4 กระเป๋าและรองเท้า 47 3.1.5 ของเล่น 48 3.1.6 ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน 50 3.1.7 ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน 51

3.2 พืชพันธ์ธุ ญั ญาหาร

52

3.2.1 ผัก 52 3.2.2 ผลไม้ 55

3.3 ฝึกวาดภาพสัตว์นา่ รัก 3.3.1 สัตว์ตัวน้อยที่น่ารัก 3.3.2 สัตว์บก 60 3.3.3 สัตว์ทะเล 63

58 58

3.4 อาหารรสเลิศสร้างอารมณ์สขุ สันต์

บทที่ 4 วาดภาพตามลักษณะของบุคคล 85

66

3.4.1 อาหารรสเลิศหลากชนิด 66 3.4.2 ระดมพลขบวนการขนมหวานและอาหารว่าง

3.5 บรรยากาศสวยด้วยดอกไม้และใบหญ้า

72

3.5.1 สารพัดพันธุ์พืช 72 3.5.2 ดอกไม้นานาชนิด 74 3.5.3 ทิวทัศน์ธรรมชาติ 76

70

80

78

86

4.1.1 เส้นง่ายๆ ก็วาดส่วนหัวของคนได้นะ 4.1.2 อวัยวะบนใบหน้าช่วย ให้เราแยกแยะหน้าคนได้ 87

4.2 ทรงผมและสีหน้า

3.6 ตึกรามบ้านช่องเปลีย่ นไปเยอะเชียว 3.6.1 อาคารสิ่งปลูกสร้าง 78 3.6.2 พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 3.6.3 เขตชนบท 82

4.1 ส่วนหัวและอวัยวะบนใบหน้า

86

88

4.2.1 ทรงผมต่างๆ 88 4.2.2 สีหน้าแสดงอารมณ์

90

4.3 สัดส่วนร่างกาย 92 4.4 มุมและแนวสายตาในการมอง 93 4.5 ออกแบบภาพคนตามรูปแบบของเขา 95 4.5.1 วาดภาพคนในรูปร่างต่างๆ กัน 95 4.5.2 วาดคนตามนิสัยหลายรูปแบบ 97

4.6 วาดภาพคนตามบทบาทหน้าที่ 4.6.1 สมาชิกในครอบครัวแสนอบอุ่น 4.6.2 คนในอาชีพต่างๆ 102 4.6.3 วาดตัวละครที่โด่งดัง 105

4.7 รวมมิตรอากัปกิรยิ าต่างๆ

109

99 99


บทที่ 5 แต่งเติมสีสันสร้างภาพน่ารัก 113 5.1 มารูจ้ กั กับดินสอสี

114

5.1.1 เลือกใช้ดินสอสี 114 5.1.2 ตารางสีไม้ 24 สี 115 5.1.3 สร้างสีใหม่ด้วยการระบายสีซ้อนกัน 5.1.4 วิธีใช้ดินสอสีละลายน�้ำ 117 5.1.5 ผสมสีแบบต่างๆ 118 5.1.6 รักษาภาพอย่างไรไม่ให้สีตก 119

116

5.2 ดินสอสีจะท�ำให้ภาพน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ 5.2.1 เสน่ห์ของสีสัน 120 5.2.2 เทคนิคการระบายสีด้วยดินสอสี 5.2.3 จดจ�ำสีสันของสิ่งต่างๆ 123 5.2.4 เลือกสีที่เราชอบ 124 5.2.5 วิธีเลือกสีให้เข้าคู่กัน 125

121

บทที่ 6 จับดินสอบรรยายไดอารี่ 127 6.1 ห้วงเวลาแห่งความประทับใจ 128 6.2 บ้านเป็นทีท่ อี่ บอุน่ ทีส่ ดุ 130 6.3 ปาร์ตวี้ นั เกิด 132 6.4 ฉันชอบชอปปิง้ 134 6.5 เดทครัง้ แรก 136 6.6 ความฝันมหัศจรรย์ 138

บทที่ 7 ช่วงเวลาในวัยเรียน ที่แสนสุข 141

7.1 ร�ำลึกถึงวัยเรียนอันแสนสุข 142 7.2 กิจกรรมแสนสนุก 144 7.3 วันพิเศษของตัวเอง 146 7.4 พิธฉี ลองวันเรียนจบ 148

บทที่ 8 บันทึกการท�ำงาน 151

8.1 วาดภาพแสดงความสร้างสรรค์ใน การท�ำงานให้คนตะลึง 152 8.2 แสดงความคิดสร้างสรรค์ใน 120 การท�ำงานผ่านรูปภาพ 154 8.3 ช่วงงานยุง่ 156 8.4 สร้างสรรค์ภาพบนการ์ดอวยพร 158 8.5 วาดภาพบันทึกชีวติ ประจ�ำวัน 160

บทที่ 9 วาดชีวิตอันแสนสุข ของเรา 163

9.1 นัง่ สบายๆ ในร้านกาแฟตอนบ่าย 164 9.2 ดืม่ ชายามบ่ายแสนส�ำราญใจ 166 9.3 แช่นำ�้ อุน่ คนเดียวอย่างมีความสุข 168 9.4 ลิม้ รสชีวติ แสนสุข 170

บทที่ 10 พกดินสอไปเที่ยวด้วย 173

10.1 บันทึกการเดินทาง 174 10.2 วาดหนังสือบันทึกการท่องเทีย่ ว 176 10.3 เทีย่ วคนเดียว 178 10.4 เมืองเวนิสอันแสนโรแมนติก 180 10.5 งานรวมครอบครัวแสนอบอุน่ 182 10.6 ชอปปิง้ ทีร่ า้ นค้าในเมือง 184 10.7 ภาพสะท้อนทีส่ ถานีหน้า 186 10.8 คลืน่ ทะเลซัดสาดเข้าชายฝัง่ 188 10.9 นัง่ พักสบายๆ รับแสงแดดอุน่ ๆ 190


บทที่

1

หยิบดินสอมาสร้างความฝัน แห่งการวาดให้เป็นจริง


1.1 1.1 การวาดภาพเป็นพลังมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง 1.1.1 ดินสอก็วาดภาพน่ารักได้นะ

วาดบนกระดาษโน้ต สีสันสวยงาม

รียม ะ ต เ ง อ ต้ ว้ด้วยน เอาไ

8


บทที่ 1 หยิบดินสอมาสร้างความฝันแห่งการวาดให้เป็นจริง

1.1.2 เสน่ห์ของภาพจากตัวอักษร ตัวอักษรเป็นสิ่งที่เราใช้ในการสื่อสารข้อมูล เราจะเปลี่ยนตัวอักษรที่แข็งทื่อ ให้กลายเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาด้วยดินสอได้อย่างไรกันนะ จริงๆ แล้วไม่ยากอย่างที่ คิดหรอก เพียงแค่ใช้เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ก็ท�ำได้สบายๆ แล้ว

ภาพจากตัวอักษร

เมื่ อ เห็ น ตั ว เลขอารบิ ก เราจะคิ ด ถึ ง อะไรกั น นะ ลองวาดดู สิ แล้ ว จะเห็ น ผล ที่คาดไม่ถึง

วาดลวดลายลงบนเลข 2 ที่เกิด จากเส้นคู่ เราก็จะได้ภาพงู

เลข 2 ที่เกิดจากเส้นคู่ เลข 3 สองตัวหันหน้าเข้าหากัน ก็จะกลายเป็นภาพน�้ำเต้า

เลข 3 สองตัวหันหน้าเข้าหากัน

เลข 7 ที่เกิดจากเส้นคู่

ปรับแต่งเลข 7 ที่เกิดจากเส้น คู่ ก็จะได้จอบที่คุณลุงชาวนาใช้ ท�ำการเพาะปลูกแล้ว

ภาพที่เกิดจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ

เราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรธรรมดาให้กลายเป็นภาพแสนสนุกได้มากมาย จากจินตนาการอันไร้ขีดจ�ำกัด

A กลายเป็ น เส้ น และจุ ด ประตูโบสถ์ ประกอบกันเป็น ตัว E กลายเป็น ตะขอบนฝาผนัง ติ ด ปลาสเตอร์ ย า ไขว้กันกลายเป็น ตัว X

ต้นอ่อนที่เพิ่งแตกหน่อ เพิม่ ลวดลายในช่อง เพิ่มตา ปาก และมือลง นัน้ ล�ำต้นและใบทัง้ สอง ว่างตัว D เราก็จะ บนตัว O ก็จะกลายเป็น ดูคล้ายตัว Y ได้ประตูไม้ ตัวการ์ตูนน่ารัก

กล้วยลูกหนึ่งดูคล้าย ตัว J

เพิ่มเชือกและเบาะนั่งลงบน แอปเปิลที่ถูกกัดจน ตัว U ก็จะกลายเป็นชิงช้า กลายเป็นตัว I

9


ภาพจากตัวอักษรภาษาจีน

เริ่มจากแยกแยะส่วนประกอบของตัวอักษรออกมา แล้วแสดงฝีมือตามความคิด สร้างสรรค์ของเรา โดยอาจเปลี่ยนบางส่วนของค�ำ หรืออาจจะเปลี่ยนบางส่วนของตัว อักษร อีกทั้งยังสามารถสร้างภาพประกอบตัวอักษรได้ด้วย อย่างไรก็ดี เราสามารถใช้ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ นี้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่

รวมผลงานสร้างสรรค์

รูปภาพนั้นได้แสดงถึงพลังการสร้างสรรค์ของเราอย่างไร้ขีดจ�ำกัด จงถ่ายทอด ความคิดของเราออกมาผ่านทางตัวอักษรและภาพ แสดงให้เห็นถึงสไตล์หรือลักษณะ เฉพาะของเรา

สร้ า งบรรยากาศที่ แ ตกต่ า ง ให้กับตัวอักษร (แปลว่า คืน เขียนลงบนการ์ดอวยพร อันสงบสุข) เพื่อให้ความรู้สึกของ ความรั ก และความ โรแมนติก

10

ถ่ายทอดความ คิดสร้างสรรค์ ด้ ว ยการเติ ม ดอกไม้ ล งบน ตัวอักษร


บทที่ 1 หยิบดินสอมาสร้างความฝันแห่งการวาดให้เป็นจริง

1.1.3 บันทึกความรู้สึกของตัวเราด้วยดินสอ

ระดับคะแนนของอารมณ์

อากาศ

วันนี้ฉันกับ สายรุ้งไปเล่นว่าวที่สนามของโรงเรียน มี แต่ว่าพวกเราเล่นตั้งนาน ว่าวก็ยังไม่ลอยขึ้นไปสักที ต่อมาสายรุ้งจึงเอา เดี๋ยวเดียว ก็ลอยขึ้นฟ้าแล้ว สุดยอด

1.1.4 เพิ่มอรรถรสให้กบั ไดอารี่ด้วยดินสอ

ระดับ คะแนนของ อารมณ์

อากาศ วันนี้ตื่นขึ้นมาแต่เช้า รู้สึกมีอะไรอยู่บนหัว แถม มีกลิน่ ตุๆ ด้วย พอยืน่ มือไปคล�ำ ตกใจมาก! บังอาจปล่อย

วิ่งตามพวกเราด้วยความตื่นเต้น คาบแล้ววิ่งออกไป ให้เจ้า

ไว้บนหัวฉันเชียวเหรอ!!!

น่าโมโหจริงๆ เชียว!!

11


1.2 จริงๆ แล้วการวาดภาพง่ายมากนะ

1.2.1 แม้จะไม่ใช่นกั วาดมืออาชีพแต่กว็ าดภาพน่ารักได้นะ สังเกตสิ่ง ที่อยู่ ร อบตัว เรา จับ จุด เด่ น เอาไว้ แ ล้ ว วาดออกมา ถึงแม้ เราจะวาด ไม่เหมือนมาก แต่ทุกคนก็จะดูออกว่าเป็นใครหรือเป็นสิ่งใดได้จากจุดเด่นเหล่านั้น จ�ำไว้นะ เห็นจุดเด่นของ ฉันหรือยัง

หัวฉันมีวงแสงด้วยนะ

ฉันมีปีกด้วยล่ะ ฉันก�ำลังจับตาปล่อยแสงอยู่ ฉันล่องลอย บนท้องฟ้า

หลานฉั น ไว้ ท รงผม เท่มาก แถมยังอมจุกนม ่น ไว้อีกด้วย จุ ด เ ด

เอ๋! หรือว่าพี่ คนนี้ก็คือ เอลวิส เพรสลีย์?

ฮีโร่มักดูลึกลับและ ใส่หน้ากากด้วย 12

จุดเด่น

จุ ด เ

ด่น


บทที่ 1 หยิบดินสอมาสร้างความฝันแห่งการวาดให้เป็นจริง

1.2.2 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราอย่างเต็มที่

ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นทุ ก ๆ ด้ า นอย่ า งเต็ ม ที่ เราอาจท� ำ ให้ ภ าพแบนๆ ธรรมดาๆ กลายเป็นภาพที่เหมือนจริงได้ อันที่จริงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หรอก เราอาจจะคิดเสียก่อนว่าจะ วาดอะไร แล้วค่อยคิดว่าจะวาดด้วย วิธีไหน นี่เป็นวิธีคิดจากปลายไป หาต้น ทดลองดูกันได้นะ

กระดาษพับนี้ให้ความรู้สึกที่มีมิติ แสดงความ คิดของคุณลงบนช่องว่างอย่างเต็มที่ไปเลย

กระดาษแผ่นนี้ท�ำให้เราคิดอะไรได้ บ้างนะ แล้วจะท�ำให้มันไม่เหมือน คนอื่นได้อย่างไร

เติมภาพลงบนช่องว่างดังกล่าว อาจวาดตึกสูง หรือดอกไม้ใบหญ้าให้สวยงาม

ธงที่โบกสะบัดและฮีโร่ ที่ก�ำลังพิทักษ์โลก เป็น จุดเด่นของภาพนี้

13


เราได้พูดกันถึงการสร้างมิติลงบนภาพแบนในหน้าที่แล้ว ในหน้านี้เราจะพูดกันถึงเรื่องที่จะท�ำให้ภาพที่มีรูปทรง มีมิตินั้นสมบูรณ์ได้อย่างไร แล้วจะถ่ายทอดความคิดของ เราลงบนภาพที่มีรูปทรงมีมิติได้โดยวิธีไหน

บนรูปสีเ่ หลีย่ มนี้ มีพนื้ ทีใ่ ห้ เราตกแต่งได้หลากหลาย แต่เราต้อง “เพิ่ม” และ “สละ” เพื่อจับจุดเด่น เอาไว้ให้ได้

ฉันก็จะลองวาดดู

เพิ่มรายละเอียดเข้าไปสักหน่อย รูปสี่เหลี่ยมนี้ก็กลายเป็นทีวีแล้ว และยั ง จะวาดอะไรเพิ่ ม เติ ม อี ก ได้ไหมนะ

ฉันคือเจ้าทีวีไง

เติมอวัยวะบนใบหน้า มือ และขา ทีวีก็จะกลายเป็น การ์ตูนไปแล้ว 14


บทที่ 1 หยิบดินสอมาสร้างความฝันแห่งการวาดให้เป็นจริง

1.2.3 การวาดภาพเป็นความสุขอย่างหนึง่ ความสุขมีอยู่มากมาย การวาดภาพเป็นหนึ่งในจ�ำนวนนั้น ผู้ที่วาดภาพไม่เป็น หากหยิบดินสอขึ้นมาวาดในสิ่งที่อยาก วาดแล้ว เชื่อว่าก็เป็นเรื่องที่ท�ำให้มีความสุขเช่นกัน

วันนีจ้ ะวาด อะไรดีนะ

ยั ง ต้ อ งวาด อีกตัว

ฮ่าฮ่า เจ้าตัวนี้ น่าเกลียดจริงๆ ฟันแหลมเปี๊ยบ เชียว

วาดอย่างมีความสุขด้วยตัวเอง อีกทั้งยังได้ แบ่งปันภาพน่ารักให้กับคนอื่น มีความสุขคนเดียว ไม่สู้มีความสุขกันหลายๆ คนหรอก ท�ำอะไรเหรอ ดูเธอมีความสุข ทุกวันเลย

15

ได้ ฝ ึ ก วาดภาพทุ ก วั น เป็นเรื่องที่ฉันมีความสุข มากที่สุด ดูสิ วันนี้ฉัน วาดแต่ของกินทั้งนั้นเลย


วาดภาพเป็นเรื่องที่มีความสุข เพราะเราสามารถเปลี่ยนเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ เราจะเป็นผู้ก�ำกับที่เก่งที่สุดบนหน้ากระดาษ ตัวละครที่เราวาดอาจเป็น ฮีโร่ที่ปกป้องโลก อาจเป็นเจ้าชายรูปงาม หรืออาจเป็นจอมยุทธ์ที่สูงส่ง อย่างไรก็ดี ความสุขนั้นอยู่ในมือของเรา ของที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้อง กันก็สามารถเชื่อมต่อกัน ได้อย่างนี้นี่เอง

วาดแบบนี้ก็สนุกดี เหมือนกันนะ วาดภาพเป็นแล้ว เราก็จะบรรยายเรื่องราวได้ด้วยนะ ข อ คิ ด ก่อนนะ ดูกระบวนท่านี้เสียก่อน เจ้าคนชั่ว

แล้วค่อยเติมค�ำพูด ลงไป ท�ำให้ยิ่งสนุก มากขึ้น สู้ตาย!

16


บทที่ 1 หยิบดินสอมาสร้างความฝันแห่งการวาดให้เป็นจริง

1.3 เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการเลือกใช้ดินสอ 1.3.1 เลือกดินสอให้เหมาะสม

ไส้ดินสอส่วนใหญ่จะท�ำจากแกรไฟต์ อันเป็น รูปแบบหนึ่งของคาร์บอน ดินสอจะแบ่งประเภทจาก ดินสอพวกนี้ เราจะ ปริมาณของแกร์ไฟต์ โดยปกติจะแบ่งเป็น H, HB, B, F เลือกใช้อย่างไรดีนะ เป็นต้น ในจ�ำนวนนี้ไส้ดินสอของ H ค่อนข้างแข็ง เหมาะ กับการใช้ขีดเขียนลงบนสิ่งของที่หยาบหรือแข็ง เช่น งาน ไม้หรือการออกแบบร่างภาพภาคสนาม เป็นต้น ส่วน ความแข็งของไส้ดินสอ HB นั้นอยู่ระดับปานกลาง เหมาะ ต่ อ การใช้ เ ขี ย นหนั ง สื อ ส� ำ หรั บ ดิ น สอ B ไส้ ดิ น สอ ค่อนข้างนิ่มเหมาะต่อการวาดภาพ สามารถใช้แรเงาบน กระดาษต่างๆ ได้ ส่วนความแข็งของไส้ดินสอ F นั้น จะอยู่ระหว่างดินสอ HB กับ B พวกเราลองเลือกใช้ดินสอที่ไส้มีความแข็งต่างกัน ดูสิว่าลายเส้นจะเป็นอย่างไร

ลายเส้นดินสอ 8B ลายเส้นดินสอ 5B ลายเส้นดินสอ 2B ลายเส้นดินสอ HB ลายเส้นดินสอ 2H ลายเส้นดินสอ 5H ลายเส้นดินสอ 9H

17


1.3.2 วิธเี หลาดินสอ

อ ซ้ า ยดั น มี ด ไปข้ า งหน้ า เพื่ อ เหลาไม้ 1.จัดินบสอตัดินสอด้้งเป็วนยมืมุมอซ้30าย ส่องศาวนมือขวาจัแล้วใช้บมีนดิ้วเหลาโป้ง 2.มืและไส้ ดินสอ

มือซ้ายดันบนสันมีด

องการดินสอปลายแหลม ให้เหลาไส้ 3.หมุนแท่งดินสอไปรอบๆ เพื่อเหลาได้อย่างทั่วถึง 4.หากต้ ดินสอในส่วนที่โผล่จากเนื้อไม้ซ�้ำๆ กันโดย ระวังอย่าให้โดนนิ้วตัวเอง ลายเส้นจากปลาย ดินสอแหลม

ลายเส้นจากปลาย ดินสอทู่

18


ä´ŒàÇÅÒ㪌´Ô¹ÊÍÊÌҧÊÃ䏤ÇÒÁÊØ¢ãËŒµ¹àͧáÅФ¹Ãͺ¢ŒÒ§áÅŒÇ!

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

www.MISbook.com

ÁÕ´Ô¹ÊÍäËÁ ÅͧÁͧËÒ¨Ò¡¡Å‹Í§´Ô¹ÊÍ·Õ軁´Ê¹Ô·ÁÒà¹Ôè¹¹Ò¹´ÙÊÔ! àÁ×èÍã´¡çµÒÁ·Õè»ÃзѺ㨤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§ÊÃþÊÔ觷ÕèÍÂÙ‹ÃͺµÑÇ ¨¹ÍÂÒ¡¨ÐºÑ¹·Ö¡ÍÒÃÁ³áÅФÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ àËŋҹѹé à¡çºäÇŒ à¾Õ§ແ´Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õáé ÅŒÇÇÒ´µÒÁ ÃѺÃͧNjҡÒÃÇÒ´ÀÒ¾ÊØ´»ÃзѺ㨨ÐäÁ‹ãª‹àÃ×Íè §ÂÒ¡ ÍÕ¡µ‹Íä» Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹ÕéàÃÔèÁÊ͹µÑé§áµ‹¾×é¹°Ò¹¡ÒÃÇÒ´ ¨Ò¡¨Ø´ àÊŒ¹ áÅÐÃÙ»àâҤ³Ôµ ·Õè»ÃСͺ¡Ñ¹ ໚¹ÀÒ¾ÇÒ´ÊØ´¹‹ÒÃÑ¡ ͸ԺÒÂÇÔ¸¡Õ ÒÃÇÒ´§‹ÒÂæ ¾ÃŒÍÁá¹Ð¹Óà·¤¹Ô¤¡ÒÃ㪌´¹Ô ÊÍÇÒ´·Ñ§é ¤¹ ÊѵǏ ÊÔ§è ¢Í§ áÅÐàÃ×èͧÃÒÇ·ÕèÍÂÙ‹ÃͺµÑÇ

ÀÒ¾ÇÒ´¹‹ÒÃÑ¡ ÊÌҧÊÃää´Œ´ŒÇÂ

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787

¾¡¾Ò´Ô¹Ê͡ѺÊÁØ´µÔ´µÑÇäÇŒàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ

ä´ŒàÇÅÒ㪌 ´Ô¹ÊÍÊÌҧÊÃ䏤ÇÒÁÊØ¢ãËŒµ¹àͧáÅФ¹Ãͺ¢ŒÒ§áÅŒÇ!

ÊÓËÃѺºÑ¹·Ö¡ÍÒÃÁ³ ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ áÅÐàµÔÁàµçÁ ¤ÇÒÁ½˜¹µÒÁʶҹ·Õ赋ҧæ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ Ìҹ¡ÒῠⵍÐ˹ѧÊ×Í ËÃ×ÍÃÐËÇ‹Ò§¡Òà ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÃѺÃͧNjҤس¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº ·Ø¡ÊÃþÊÔ§è º¹âš㺹Õé ˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õé àËÁÒСѺ·Ø¡¤¹·ÕèÃÑ¡¡ÒÃÇÒ´äÁ‹¨Ó໚¹µŒÍ§ÁÕ¾×é¹°Ò¹

¼ÙŒà¢Õ¹ : à¿ÂàÅ‹Íà˹Õè ÂÇ

ÁÒÇÒ´¤ÇÒÁ½˜¹ ÃкÒ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ ¢Õ´à¢Õ¹¤ÇÒÁÊØ¢

´ŒÇ¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾ ¡Ñ¹à¶ÍÐ 0บาท า12

ราค

9 786165 275958 ËÁÇ´ : ÈÔŻР120.-

¼ÙŒà¢Õ¹ à¿ÂàÅ‹Íà˹Õè ÂÇ

ISBN 978-616-527-595-8

ÀÒ¾ÇÒ´¹‹ Ò ÃÑ ¡ ÊÌҧÊÃää´Œ´ŒÇÂ

120.-

Profile for MIS Publishing

ภาพวาดน่ารักสร้างสรรค์ได้ด้วยปลายดินสอ  

ได้เวลาใช้ดินสอสร้างสรรค์ความสุขให้ตนเองและคนรอบข้างแล้ว! พกพาดินสอกับสมุดติดตัวไว้เตรียมพร้อมสำหรับบันทึกอารมณ์ ความรู้สึก และเติมเต็มความ...

ภาพวาดน่ารักสร้างสรรค์ได้ด้วยปลายดินสอ  

ได้เวลาใช้ดินสอสร้างสรรค์ความสุขให้ตนเองและคนรอบข้างแล้ว! พกพาดินสอกับสมุดติดตัวไว้เตรียมพร้อมสำหรับบันทึกอารมณ์ ความรู้สึก และเติมเต็มความ...

Profile for misbook
Advertisement