Page 1

Q-Style ถูกใชเปนคำเรียกตัวการตูนที่ดูนารัก รวมถึงสิ่งของขนาดเล็กตางๆ

Q-S t yle

นอกจากนี้ภาพ Q-Style ยังสามารถเชือ่ มโยงความคิด

Q

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

¼ÙàŒ ¢Õ¹ : à¿ÂàÅ‹Íà˹ÕÂè Ç

แบบตางๆ เพิ่มสีสันใหกับการเรียนรู กระตุนจินตนาการ ผสมผสานศิลปะเขากับชีวิต หนังสือเลมนี้จะนำทุกทาน เขาสูโลกของ -Style ที่สุดแสนมหัศจรรย

ปากกา 1 แทง + แสนสนุกและก กระดาษ 1 แผน = ภาพกรา ารแบงปนความ ฟ นารักสวยงามฟตี้

ISBN 978-616-527-571-2

ราคา 150.150.-

¼àŒÙ ¢ÂÕ ¹ : à¿ÂàÅÍ‹ à˹ÂèÕ Ç

´ Â Õ Í à Ð Å § Ò ‹ Â Í e l y t S Ò¾ Q À ´ Ò Ç Ã Ò ¡ ¤ Ô ¹ ¤ · à Â Ç Œ ´ ! Â Ò ‹ § ¹ àÃÔèÁµŒ¹áÊ ารักจนโลกตะลึง น น ส แ าพ ภ าด ว ถ าร คุณสาม หนังสือเลมนี้จะทำใหจับปากกา ถึงแมวาคุณจะวาดภาพไมเปน ตั้งแตครั้งแรกที่คุณ ำใหคุณตกอยูในหวงแหงความสุข แตหนังสือเลมนี้จะทภาพ Q-Style และความสำเร็จจาก

ËÑ´ÇÒ´¡ÒÃìµÙ¹¹‹ÒÃÑ¡ Q-Style

9 786165 275712

y t S e l Q µÑé§áµ‹¾×é¹°Ò¹¨¹¶Ö§ÃдѺàªÂèÕ ÇªÒÞ

É Ò¾àÔ È

150.-

ÃÒ¤

จุดเริ่มตนมาจากตัวการตูนที่มีสัดสวนลำตัวเทากับสัดสวนหัวในการตูนชองของญี่ปุน ซึง่ ภาพ Q-Style จะดูนา รักมากกวาหากนำมาเปรียบเทียบกับภาพเหมือนจริง ปจจุบนั ภาพ Q-Style เริ่มไดรับการยอมรับและเปนที่ชื่นชอบของผูคนมากขึ้นเรื่อยๆ


ผู้เขียน เฟยเล่อเหนีย่ ว


หัดวาดการ์ตูนน่ารัก Q-Style ผู้เขียน เฟยเล่อเหนีย่ ว ผู้แปล พิภู บุษบก ISBN 978-616-527-571-2 ราคา 150 บาท ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Ī《Q版绘本技法从入門到精通》 Copyright Ī 2012 飞乐鸟 Original Chinese edition published by China Waterpower Press Beijing Book Explorer Media Ltd. Thai translation rights arranged by MIS PUBLISHING CO., Ltd. with China Waterpower Press Beijing Book Explorer Media Ltd. through Little Rainbow Agency ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2556 Ī ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริ หาร ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการเล่ม วารี รัตน์ แตงภู่ ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม วณิชยา ตันเจริ ญลาภ ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรี ย์ แจ่มข�ำ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ วารี รัตน์ แตงภู่ พิมพ์ที่ บริ ษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริ ม พูนพนิช จัดพิมพ์ โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย : บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรื อน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครื อข่ายต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านัน้ ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่ องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริ ษัทนั้นๆ หากหนังสือเล่มนีผ้ ลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ ด้านบน หรื อติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ค�ำน�ำ pr

a ef

ce

ภาพ Q-Style มีจุดเริ่ มต้นมาจากตัวการ์ตูนที่มีสัดส่วนล�ำตัวเท่ากับสัดส่วนหัวในการ์ตูน ช่องของญี่ปุ่น ซึ่งรูปลักษณ์ที่ผิดจากความเป็นจริ งเช่นนีท้ �ำให้ตัวการ์ตูนมีความน่ารัก เมื่อน�ำมา ประกอบกับบทสนทนาตลกๆ จึงเป็นทีช่ นื่ ชอบของผูพ้ บเห็น ต่อมาค�ำว่า Q-Style ถูกใช้เป็นค�ำเรี ยก จินตภาพ ตัวการ์ตนู รวมถึงสิง่ ทีน่ า่ รักต่างๆ ภาพ Q-Style จะดูนา่ รักมากกว่าหากน�ำมาเปรี ยบเทียบ กับภาพเหมือนจริ ง ดังนั้นปัจจุบันภาพ Q-Style จึงเริ่ มได้รับการยอมรับและเป็นที่ชื่นชอบ ของผู้คนมากขึ้นเรื่ อยๆ หนังสือภาพ หากฟังดูจากชือ่ ก็พอจะเดาออกว่าเป็น “หนังสือทีว่ าดออกมา” หรื อก็คอื การ เล่าหรื อบันทึกเรื่ องราวผ่านภาพวาด หนังสือประเภทนีม้ ีพลังในการแสดงออกมากกว่าหนังสือ ประเภททีม่ แี ต่ตวั อักษร และยังช่วยกระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จนิ ตนาการต่างๆ ออกมา ภาพฉาก (ภาพเหตุการณ์หรื อภาพที่มีเรื่ องราว) ที่สวยงามและรูปแบบที่น่ารักช่วยท�ำให้ หนังสือภาพค่อยๆ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากผู้อ่าน ถ้าหากน�ำการ์ตนู ช่อง Q-Style มาผสมผสานเข้ากับหนังสือภาพก็จะกลายมาเป็นหนังสือ ภาพ Q-Style แสนน่ารัก ไม่เพียงแต่สามารถบันทึกสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราพบเห็นในชีวติ ประจ�ำวันออกมา เป็นหนังสือภาพ Q-Style เท่านั้น แต่พวกเรายังสามารถเขียนนิทาน Q-Style ของตนเองออกมา เชื่อมโยงความคิดแบบต่างๆ เพิ่มสีสันให้กับการเรี ยนรู้ กระตุ้นจินตนาการด้วยการผสมผสานศิลปะ เข้ากับชีวิต หนังสือเล่มนีจ้ ะน�ำทุกท่านเข้าสู่ โลกของ Q-Style สุดมหัศจรรย์ แนะน�ำสิ่งส�ำคัญใน การวาดภาพแบบโครงสร้างของภาพ Q-Style วิธีการถ่ายทอดเสน่ห์ของสี การวาดท่าทางและ อารมณ์ความรูส้ กึ ทีม่ ชี วี ติ ชีวาแบบ Q-Style เพิม่ เติมภาษาสัญลักษณ์ทมี่ ลี กั ษณะพิเศษเฉพาะตัวแบบ Q-Style หากเราน�ำสิง่ เหล่านีผ้ สมผสานกัน นอกจากจะสามารถสร้างสรรค์หนังสือนิทานประกอบ ภาพที่น่ารักออกมาแล้ว เรายังสามารถสอดแทรก Q-Style เข้าไปในชีวิตของเรา สร้างสรรค์ สิ่งของชิ้นเล็กๆ แบบ Q-Style ออกมาด้วยตัวเราเอง ในภาคผนวกของหนังสือเล่มนีย้ ังเพิ่มเติม ลวดลาย Q-Style สารพัดประโยชน์แบบต่างๆ ให้คณ ุ น�ำมาประยุกต์ ใช้เวลาวาดหนังสือภาพอีกด้วย เตรี ยมตัวพร้อมกันหรื อยังครับ ถ้าพร้อมแล้วพวกเราก็มาเริ่ มต้นความสนุกกับภาพวาด Q-Style กันเลยดีกว่าครับ!

เฟยเล่อเหนี่ยว


สารบัญ ค�ำน�ำ บทที่ 1

Q-Style แสนน่ารัก

1.1 นิยามของ Q-Style 1.2 สื่อสารด้วยภาพ Q-Style 1.3 การท�ำหนังสือภาพให้ดู Q 1.4 ผสมผสานศิลปะกับชีวิต 1.5 ลักษณะของบุคคลแบบ Q-Style 1.6 ปรับอารมณ์ความรู้สึกขณะวาดภาพ 1.7 การเตรี ยมความพร้อมก่อนลงมือวาดภาพ 1.8 ความช่างสังเกตส�ำคัญกว่าความตั้งอกตั้งใจ 1.9 สะสมความคิดแปลกใหม่

8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.1.1 ความแตกต่างระหว่างภาพเหมือนจริ งกับ ภาพ Q-Style 3.1.2 วาดภาพวัตถุหลายชิ้นอย่างไรดี 3.2 ค้นหาลักษณะพิเศษออกมาก่อน แล้วจึงค่อยท�ำให้ดู Q 3.2.1 เปลี่ยนพืชและสัตว์ ให้ดู Q 3.2.2 เปลี่ยนวัตถุ ให้ดู Q 3.2.3 เปลี่ยนบุคคลให้ดู Q 3.2.4 เปลี่ยนตัวการ์ตูนให้ดู Q 3.3 เอกลักษณ์เฉพาะตัวท�ำให้ ดูมีลักษณะพิเศษ 3.3.1 หมวกและหน้ากากแบบต่างๆ ช่วยเพิ่ม เอกลักษณ์เฉพาะตัว 3.3.2 เครื่ องแต่งกายที่มีลักษณะเฉพาะตัว 3.3.3 สิง่ ทีแ่ สดงลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมภิ าค

30 31 32 32 35 37 39 40 40 41 42

บทที่ 2

เข้าใจและประยุกต์ใช้เทคนิคส�ำคัญของ การวาดภาพ Q-Style 2.1 จุด Q และลายเส้น 2.1.1 จุดเล็กๆ เรี ยงต่อกันกลายเป็นเส้น 2.1.2 ลวดลายของเส้น

18 18 19

2.2 รูปทรงโค้งท�ำให้ดู Q 2.2.1 การสร้างความรู้สึกขยาย 2.2.2 การประกอบกันของรูปทรงต่างๆ

20 20 23

2.3 การแสดงความรู้สึก 3 มิติ 2.3.1 ความรู้สึกของการด�ำรงอยู่ (Sense of Existence) 2.3.2 ทัศนมิติและเงา

24 24 25

บทที่ 3

ค้นหาลักษณะพิเศษที่ส�ำคัญของรูปร่าง ลักษณะแบบ Q-Style 3.1 ท�ำให้ง่ายด้วยการแยกส่วนประกอบของวัตถุ เป้าหมาย

30

บทที่ 4

ระบายสีน่ารักให้กับภาพ Q-Style 4.1 เสน่ห์ดึงดูดของสี 4.1.1 ทฤษฎีสี 4.1.2 ความรู้สึกทางอารมณ์ของสี 4.1.3 เพิ่มความรู้สึก Q ด้วยสีน่ารัก

44 44 46 49

4.2 วิธีการระบายสีภาพ Q-Style 50 4.2.1 การระบายสีแบบเรี ยบ 50 4.2.2 การระบายสีเพื่อเพิ่มความรู้สึกของการซ้อนทับ (Layer) 51 4.2.3 การระบายสีแบบอื่นๆ 52 4.2.4 สีของเส้นเค้าโครง 53 4.3 การจับคู่สีที่ท�ำให้ภาพมีความรู้สึกแตกต่างกัน 4.3.1 การจับคู่สีแบบกลมกลืน 4.3.2 การจับคู่สีที่ท�ำให้ภาพดูมีมิติ 4.3.3 การจับคู่สีแบบสะดุดตา

54 54 55 56


e Cont nts

บทที่ 5

วาดอารมณ์ความรู้สึกและลักษณะ ท่าทางที่มีชีวิตชีวาแบบ Q-Style

บทที่ 7

5.1 สิ่งส�ำคัญ 3 อย่างที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของ บุคคลแบบ Q-Style 58 5.1.1 ควบคุมคิ้ว ตา และปาก 58 5.1.2 วาดใบหน้าที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกให้ ดูน่ารักและตลกขบขัน 60 5.2 ลักษณะท่าทางที่น่ารัก 5.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อต่อกับ การเคลื่อนไหวร่างกาย 5.2.2 สื่อสารด้วยลักษณะท่าทาง 5.2.3 ลักษณะท่าทางแบบเกินจริ ง

62 62 63 64

5.3 ลักษณะท่าทางแบบเกินจริ งกับ บุคลิกเฉพาะของตัวแสดง 5.3.1 โลกของจิตใจที่ซับซ้อน 5.3.2 ออกแบบรูปร่างลักษณะแบบ Q-Style

65 65 66

บทที่ 6

ภาษาสัญลักษณ์ Q-Style ช่วยเพิ่ม ความสวยงามให้กับภาพวาด 6.1 สร้างบรรยากาศของอารมณ์ความรู้สึก 6.1.1 สัญลักษณ์ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก 6.1.2 สัญลักษณ์ที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้กับภาพ

68 68 69

6.2 ตัวอักษรแบบ Q-Style ท�ำให้ดูน่ารักมากยิ่งขึ้น 70 6.2.1 แบบอักษรน่ารักๆ 70 6.2.2 ใช้ค�ำเลียนเสียงมาช่วย 71 6.3 ผสมผสานอารมณ์ความรู้สึกลงบนภาพฉาก 72 6.3.1 การโต้ตอบ (Interactive) ระหว่างตัวแสดง ด้วยกันเอง 72 6.3.2 สอดแทรกจินตนาการของตนเอง 74

วาดสิ่งต่างๆ ในชีวิตคุณด้วย Q-Style 7.1 การจัดองค์ประกอบของภาพมีความส�ำคัญ 7.1.1 รูปแบบต่างๆ ของการจัดองค์ประกอบภาพ 7.1.2 ขั้นตอนง่ายๆ ในการวาดภาพฉาก

78 78 80

7.2 สัตว์ที่ท�ำให้มีลักษณะเหมือนมนุษย์ก่อให้เกิด เรื่ องที่สนุกสนานมากมาย 81 7.2.1 ความตลกขบขันของสัตว์ต่างๆ 81 7.2.2 ตัวแทนของสัตว์น้อยน่ารัก 83 7.2.3 สัตว์ดุร้ายก็สามารถท�ำให้ดู Q 85 7.3 ซุปเปอร์มาร์เก็ตลดราคาที่คึกคัก 7.3.1 ภาพอาหารที่ดู Q ยิ่งน่ารับประทาน 7.3.2 ต�ำแหน่งการจัดวางบนชั้นสินค้า 7.3.3 รถวางสินค้าลดราคาในซุปเปอร์มาร์เก็ต

87 87 89 91

7.4 รับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน 93 7.4.1 นั่งล้อมวงทานอาหารยิ่งดูมีความสุข 93 7.4.2 อาหารนานาชนิด 95 7.4.3 ครอบครัวพร้อมหน้า 97 7.5 เหล่าพนักงานในออฟฟิศ 99 7.5.1 พนักงานต�ำแหน่งต่างๆ 99 7.5.2 เปลีย่ นเครื่ องใช้ ในส�ำนักงานทีแ่ สนจืดชืดให้ดู Q 101 7.6 สวนสนุกสุดหรรษาของเหล่าหนูนอ้ ยทัง้ หลาย 103 7.6.1 เครื่ องเล่นทีอ่ บอวลด้วยกลิน่ อายจากนิทาน 103 7.6.2 ผู้ ใหญ่ไร้เดียงสา 105 7.6.3 เหล่าหนูน้อยที่ก�ำลังเล่นอย่างสนุกสนาน 107 7.7 สถานีรถไฟแสนวุ่นวาย 109 7.7.1 นักท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ 109 7.7.2 กระเป๋าเดินทางขนาดต่างๆ 111 7.8 ถนนในเมืองที่ขวักไขว่ 113 7.8.1 ร้านค้าริ มทาง 113 7.8.2 การจราจรในเมือง 115


7.9 งานปาร์ตี้แบบต่างๆ 7.9.1 วงดนตรี สุดแนวก�ำลังเปิดคอนเสิร์ตสุดมัน 7.9.2 งานแต่งงาน

117 117 119

7.10 การคิดเชือ่ มโยงอย่างมหัศจรรย์ 7.10.1 นครบนฟ้า 7.10.2 โลกใต้ทะเล

121 121 123

บทที่ 8

สร้างสรรค์หนังสือนิทานประกอบภาพ ที่น่ารัก

8.1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์หนังสือนิทานประกอบภาพ 126 อย่างง่ายๆ 8.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเรื่ องราวที่สนุกสนาน รอบๆ ตัวเรา 126 8.1.2 วางเค้าโครงและวาดตัวแสดงในนิทาน 127 8.1.3 วาดโครงร่างของนิทานอย่างคร่าวๆ 128 8.1.4 ขั้นตอนการวาดอย่างละเอียด 129 8.2 การน�ำตัวอักษรมาประยุกต์ ใช้ ในหนังสือภาพ 130 8.2.1 ตัวอักษรแบบต่างๆ ในภาพฉากของนิทาน 130 8.2.2 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร 131 8.3 ตัวอย่างการสร้างสรรค์หนังสือนิทานประกอบภาพ 132 8.3.1 เรื่ องตลกในออฟฟิศ 132 8.3.2 เรื่ องน่าอายที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน 133 8.3.3 เรื่ องตลกสุดโปรด 134 8.4 ประเภทของหนังสือภาพทีพ่ ลิกแพลงหลากหลาย 135 8.4.1 หนังสือนิทานเด็ก 135 8.4.2 หนังสือภาพไดอารี่ 137 บทที่ 9

การน�ำภาพ Q-Style มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน 9.1 การแสดงความรัก 9.1.1 การ์ดส่งความสุขที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง 9.1.2 ประดิษฐ์ โปสการ์ดด้วยตนเอง

140 140 142

9.1.3 การ์ดแต่งงาน 9.2 หนังสือภาพ Q-Style ทีแ่ สดงถึงตัวตนของคุณ 9.2.1 สมุดไดอารี่ ความรู้สึก 9.2.2 บันทึกแผนการท่องเที่ยว 9.2.3 ตกแต่งกระดาษโน้ตและโพสต์อิทให้น่ารัก 9.2.4 บันทึกการเจริ ญเติบโตของลูกน้อย 9.3 การผสมผสานระหว่างภาพถ่ายกับภาพวาด 9.3.1 ตกแต่งอัลบั้มภาพ 9.3.2 ภาพถ่ายตลกขบขัน 9.3.3 หนังสือภาพแบบผสมผสาน

143 144 144 145 146 148 150 150 151 152

บทที่ 10

การสร้างสรรค์ Q-Style ใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบ

10.1 อุปกรณ์วาดภาพชนิดต่างๆ 154 10.1.1 ปากกาลูกลื่นกับดินสอสี 154 10.1.2 สีน�้ำกับสีอะครี ลิก 155 10.1.3 ปากกาหมึกเจลกับปากกาเพ้นท์ส�ำหรับเขียน เซรามิก 156 10.2 วาดภาพลงบนวัตถุแปลกใหม่ชนิดต่างๆ 157 10.2.1 วาดภาพลงบนก้อนหิน 157 10.2.2 วาดภาพลงบนจานเซรามิก 158 10.2.3 วาดภาพลงบนก�ำแพง 159 10.3 สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ จากกระดาษ 160 10.3.1 สร้างสรรค์ที่คั่นหนังสือ 160 10.3.2 โพสต์อิทที่ ไม่ซ�้ำใคร 161 10.3.3 ของเล่นกระดาษแบบต่างๆ 162 10.3.4 ตุ๊กตานิว้ มือ 163 10.3.5 ประดิษฐ์กล่องน่ารักๆ ด้วยตนเอง 164 10.3.6 เสริ มแรงด้วยตรายาง 166

ภาคผนวก

ตัวอย่างลวดลายน่ารักสารพัดประโยชน์

167


Q

บท

ที่

1

Q-Style แสนน่ารัก

คนหรื อสิ่งของที่ดูน่ารักล้วนจัดเป็น Q-Style ทั้งสิ้น วาดคนหรื อสิ่งของน่ารักๆ ที่พบเห็นออกมาพร้อมกับเก็บสะสม รวมกันเป็นเล่ม เพียงเท่านีเ้ ราก็ ได้หนังสือภาพ Q-Style ออกมาแล้วครับ!


1.1 นิยามของ Q-Style พวกเรามักจะเคยได้ยินเพื่อนๆ ที่ชอบวาดภาพพูดกันเสมอถึงการ์ตูน Q-Style โมเดล Q-Style อารมณ์ความรู้สึก Q-Style เป็นต้น แต่ Q-Style คืออะไร? Q-Style ก็คือรูปร่างลักษณะที่เหมือน การ์ตูนและดูเล็กๆ น่ารักๆ

บ๊อก บ๊อก!

เล่นกับหมาน้อยน่ารัก

รองเท้าที่ถืออยู่น่ารักมาก

Q เป็นตัวอักษรที่มีเสียงคล้ายคลึงกับค�ำว่า “Cute” (น่ารัก) ในภาษาอังกฤษ คนอเมริ กันมีค�ำพูดติดปากว่า “You are so cute!” หมายถึง “เธอนีช่ ่างน่ารักจริ งๆ เลย!” ค�ำว่า Q ในที่นี้ หมายถึง “น่ารัก” ต่อมาถูกใช้เป็นค�ำเรี ยกทั่วๆ ไป ของภาพที่น่ารักๆ อย่างไรก็ตาม เริ่ มมีการน�ำค�ำว่า Q มาใช้ ในการกล่าวถึง สินค้าที่มีขนาด “เล็ก” นอกจากนีห้ ากใช้กับเครื่ องส�ำอาง Q-Style จะมีความหมายแฝงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กกว่าผลิตภัณฑ์ที่ ขายตามปกติ เช่น ผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ชดุ เล็ก ผลิตภัณฑ์ทดลอง ใช้แบบซอง ผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ชดุ กลาง เป็นต้น

ของเล่นชิ้นโปรด

You are so cute!

ทารกน้อยน่ารัก

ภาพ Q-Style มีเทคนิคการน�ำมาใช้ที่แตกต่างกันใน แต่ละจุด ที่พบบ่อยที่สุดคือภาพน่ารักๆ ในหนังสือการ์ตูน

รถเก๋งคันเล็กสีแดง

8

ตัวการ์ตูน Q-Style

น�้ำอัดลมสีฟ้า

ขนมกินเล่น

น�้ำหอม


Cha p

ter 1

Q-Style แสนน่ารัก

1.2 สื่อสารด้วยภาพ Q-Style ทันทีที่ภาพ Q-Style เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันของพวกเรา ท�ำให้ ในบางครั้งเรา ไม่จ�ำเป็นต้องสื่อสารผ่านตัวอักษร แต่สื่อสารโดยตรงผ่านภาพ Q-Style เด็กจริงๆ นั่นมันหนังสือ ส�ำหรับเด็กไม่ใช่เหรอ

วั ย รุ ่ น จ� ำ นวนมากในปั จ จุ บั น นิ ย มอ่ า นหนั ง สื อ ที่ มี ภ าพประกอบ เรื่องราว ดังนั้นหนังสือเหล่านี้จึงไม่ได้เป็นเพียงหนังสือที่เด็กอ่าน เท่านั้น แต่ผู้ใหญ่ก็ชอบอ่านเช่นเดียวกัน

ตัวอักษรประกอบภาพเป็นรูปแบบหนึ่งของหนังสือที่พบอยู่ทั่วไปใน ปัจจุบัน โดยหนังสือรูปแบบดังกล่าวนี้เรียกว่า หนังสือภาพ

หนังสือที่มีแต่ตัว อักษร เวลาอ่าน ท� ำ ให้ ดู ต าลาย จริงๆ เลย หนังสือที่มีแต่ตัวอักษรมากเกินไปจะท�ำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อ เธอพูดอะไรน่ะ ฉันฟัง ภาษาเยอรมันไม่ออก

ภาพนี้หมายถึง ตีขิมให้วัวฟัง! แต่ถ้าหากสื่อความหมายโดยใช้ภาพ นอกจากจะท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจแล้ว ยังท�ำให้ดูน่าสนใจอีกด้วย ดูภาพก็เข้าใจ แล้วล่ะ

คนที่ต่างชาติต่างภาษากันก็สามารถสื่อสารกันได้ โดยใช้รูปภาพ

9


1.3 การท�ำหนังสือภาพให้ดู Q

หนังสือภาพคืออะไร สิ่งที่เรี ยกว่าหนังสือภาพก็คือหนังสือที่ ใช้ตัวอักษรและภาพประกอบกัน ในการเล่าเรื่ องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเนื้อหาส�ำคัญของเรื่ องราวออกมา รวมถึงเป็นศิลปะ การเล่าเรื่ องอย่างหนึ่งที่อาศัยการผสมผสานกันระหว่างตัวอักษรและภาพ สวัสดี กระต่ายน้อย

สวัสดี สาวน้อย

ภาพประกอบในหนังสือภาพกับในหนังสือนิยายมีความ แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะการบรรยายภาพฉากเดี่ยวๆ แต่ละภาพเหมือนกัน แต่ตัวอักษรของหนังสือภาพโดยปกติแล้ว จะมีน้อยและดูสวยงามกว่าของหนังสือนิยาย หนังสือภาพเกิด จากการน� ำ ภาพฉากเดี่ ย วจ� ำ นวนมากมาประกอบรวมกั น โดยไม่ ใช่เป็นเพียงแค่ภาพตกแต่ง แต่ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของ หนังสือภาพ

Q-Style สามารถวาดภาพสัตว์ ให้มีลักษณะ เหมือนมนุษย์ ท�ำให้ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

หนังสือภาพให้ความส�ำคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์ความรู้สึก กับเนื้อหาของเรื่ องราว โดยสามารถสร้างภาพเรื่ องราวที่เชื่อมโยงกันภายใน กระดาษเพียงไม่กี่สิบหน้า ผู้เขียนหนังสือภาพเปรี ยบเหมือนเป็นผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ที่จะต้องเล่าเรื่ องออกมาให้ดีและชัดเจนภายในขอบเขตที่จ�ำกัด สีสันและลวดลายที่หลากหลายร้อยเรียงออกมาเป็น ภาพที่ต่อเนื่องกันในแต่ละหน้าๆ และในทุกๆ หน้า ก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ออกมา

ทุกๆ คนลองมาวาดภาพบันทึก สิ่งต่างๆ ที่พบเห็นมากันนะคะ

หนังสือภาพ Q-Style คือการท�ำให้ตัวแสดงหรื อรูปแบบของภาพดู Q ดูน่ารัก ดึงดูด ความสนใจของผู้อ่านมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนภี้ าพ Q-Style จึงมักจะสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน มากกว่าตัวอักษร ท�ำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจที่จะอ่านต่อไป อีกทั้งหนังสือภาพยังช่วยกระตุ้นความ คิดสร้างสรรค์ ท�ำให้สามารถมองทะลุผ่านภาพและตัวอักษรเกิดความคิดเชื่อมโยงที่หลากหลายต่อ เนื้อหาของเรื่ องราว หอมจังเลย

เหมียว!

สาวน้อยเดินออกไป ซื้อซาลาเปา

10

อืม อร่อยจริงๆ!

เจ้าเหมียว ฉันให้!

ระหว่างทางเจอแมวตัวหนึ่งก็ เลยแบ่งซาลาเปาลูกหนึ่งให้มัน

บ๊อก บ๊อก!

ต่อมาเจอลูกหมาอีกตัว เลย แบ่งซาลาเปาให้มันไปอีกลูก

หลังจากสาวน้อยกลับมาถึงบ้าน ก็ทานซาลาเปากับคุณแม่อย่าง เอร็ดอร่อย


Cha p

ter 1

Q-Style แสนน่ารัก

1.4 ผสมผสานศิลปะกับชีวิต ภาพ Q-Style ไม่ ใช่ต้องอยู่แค่บนหน้าหนังสือเท่านั้น แต่พวกเรายังสามารถน�ำภาพวาดมา เพิ่มเติมสีสันให้กับชีวิตได้เช่นเดียวกัน ว้าว! น่ากินมากเลย

เวลาพบเห็นสิ่งของที่น่ารัก นอกจากถ่ายภาพแล้ว พวกเรายังสามารถวาดออกมาได้อีกด้วย

ฮ่าๆๆ สนุกจังเลย!

วิวสวยจัง! บันทึกภาพวิวทิวทัศน์ ในวันหยุด

เค้กน่ากินในร้าน

วาดสวย มากๆ เลย! การสเกตซ์ภาพก็เป็นตัวเลือกที่ดี อีกตัวเลือกหนึ่ง

ภาพภาพหนึ่งหลังจากตกแต่งแล้ว ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่าง ออกไป อีกทั้งการวาดภาพ Q-Style ก็ ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่ต้องวาดลงบน กระดาษเท่านั้น อย่าปล่อยให้ภาพ Q-Style ต้องอยู่ โดดเดี่ยวบนกระดาษ ลองน�ำภาพเหล่านีม้ าตกแต่งสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวคุณกันดีกว่าครับ

แบ่งปันผลงานที่คุณวาดให้เพื่อนๆ ได้ชื่นชม

วาดภาพลงบนกล่องของขวัญ วาดภาพลงบนโปสการ์ด

น�ำภาพวาดไปใส่กรอบ

วาดภาพลงบนจดหมาย

วาดภาพลงบนฝาผนัง ท�ำให้ ฝาผนังที่ดูโล่งๆ กลายมา เป็นฝาผนังที่สวยงามและดู มีชีวิตชีวา

วาดภาพลงบนแก้ว

11


1.5 ลักษณะของบุคคลแบบ Q-Style

ภาพวาด Q-Style ภาพวาดรูปแบบใหม่ที่ดูน่ารัก แปลกใหม่ มีชีวิตชีวา ก�ำลังเริ่ มเป็นที่นยิ มกัน ในหมู่วัยรุ่น คนจ�ำนวนมากหันมาศึกษาและฝึกฝนการวาดภาพ Q-Style ซึ่งจริ งๆ แล้วภาพวาดบุคคล ที่มีหัวโต ตาโต ไม่ ใช่สิ่งเดียวที่สามารถแสดงถึงความเป็น Q-Style

เด็กชายที่มีหัวและตาโต

ไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้หญิงเท่านั้นที่จะมีตาโตได้ เด็ ก ผู ้ ช ายก็ ส ามารถมี ด วงตาที่ ก ลมโตได้ เช่นเดียวกัน หัวและตาที่ โตเมื่อน�ำมาประกอบ กับล�ำตัวขนาดเล็ก ดูแล้วน่ารักใช่ไหมครับ

เด็กหญิงที่มีหัวและตาโต

ดวงตาและหัวขนาดใหญ่ สัดส่วนล�ำตัวที่มี ขนาดเท่ากับสัดส่วนหัวตามมาตรฐานของ ภาพ Q-Style วิธีการวาดภาพที่มีหัวโต แต่ตัวเล็กเช่นนี้ สามารถแสดงให้เห็นถึงความ น่ารักของภาพบุคคลออกมาอย่างเต็มที่

12

เด็กชายที่มีหัวโตแต่ตาเล็ก

การวาดดวงตาให้มีขนาดเล็กพอๆ กับจุดก็ ท�ำให้ภาพออกมาดูน่ารักเช่นกัน ถึงแม้ว่า ดวงตาขนาดเล็กจะดูมีชีวิตชีวาน้อยกว่าดวงตา ขนาดใหญ่ แต่ก็ให้ความรู้สึกซื่อๆ แบบ เป็นธรรมชาติ

เด็กหญิงที่มีหัวโตแต่ตาเล็ก

เด็ ก หญิ ง กั บ ดวงตาขนาดเล็ ก ท� ำ ให้ ภ าพดู น่ารัก วิธีการวาดเช่นนี้ นอกจากจะง่ายแล้ว ยังให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งเมื่อมองภาพ โดยรวมยังให้ความรู้สึกน่ารักและน่าเอ็นดู อีกด้วย

เด็กชายที่มีหัวและตาเล็ก

หัวและดวงตาขนาดเล็กก็สามารถน�ำมาใช้ใน การวาดภาพ Q-Style ได้เช่นกันครับ ถึง แม้สัดส่วนจะดูคล้ายกับคนจริง แต่วิธีการ วาดแบบ Q-Style ก็ช่วยท�ำให้ภาพบุคคลดู น่ารัก คล่องแคล่ว ปราดเปรียว

เด็กหญิงที่มีหัวและตาเล็ก

ภาพวาดเด็กหญิงแบบ Q-Style ที่มีขนาด ล� ำ ตั ว ตามมาตรฐานภาพเช่ น นี้ แ ม้ จ ะดู ไม่น่ารักเช่นสองแบบแรก แต่ก็แสดงถึง ความสดใสและดูเป็นธรรมชาติ


Cha p

ter 1

Q-Style แสนน่ารัก

1.6 ปรับอารมณ์ความรู้สึกขณะวาดภาพ

คนคนหนึ่งหากนั่งวาดภาพอย่างเงียบๆ เป็นเวลานาน อยู่ๆ ก็จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมา โดยไม่รู้ตัว บางครั้งอาจจะถึงขั้นหงุดหงิดเสียอารมณ์ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนีข้ ึ้นควรจะท�ำตัวอย่างไร เหนื่อยสุดๆ วันนี้ ไม่อยากวาด ภาพเลย

ความกดดัน

เวลาที่อารมณ์ไม่ดี

โอ๊ย! จะวาดอะไรดีเนี่ย

เวลาที่ก�ำลังกดดัน

ก่อนอื่นต้องมีสิ่งที่อยากวาด แสดงออกถึงความ คิดที่อยู่ ในใจ การวาดภาพควรจะเป็นเรื่ องที่ก่อให้ เกิดความสุข ไม่ ใช่เรื่ องที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกวุ่นวาย ใจ ในเวลาที่คุณยังไม่สามารถปล่อยใจให้ว่างเพื่อ วาดภาพนั้นก็อย่าฝืนตนเอง ลองฟังเพลงที่คุณชอบ ปล่อยใจให้สบายพร้อมกับท�ำจิตใจให้สงบ หรื ออาจจะ ออกไปเดิ น เล่ น รั บ ลมชมวิ ว นั่ ง คุ ย เล่ น กั บ เพื่ อ นๆ ผ่อนคลายอารมณ์ของคุณ

อย่ามองเรื่ องการวาดภาพออกมาดีหรื อไม่ดีเป็นเหมือนภาระหน้าที่ ที่ต้องท�ำ ขณะเดียวกันก็อย่าเอาเรื่ องการจะต้องเป็นจิตรกรมือ หนึ่งมากดดันตัวเอง เพราะจะท�ำให้ยากต่อการสร้างสรรค์หนังสือ ภาพที่ยอดเยี่ยมออกมา จริงเหรอ อิอิ

ว้าว! ใช้ได้เลยนะเนี่ย

หมั่นแบ่งปันผลงานให้เพื่อนๆ ได้ชื่นชม

เวลาที่คุณรู้สึกไม่อยากวาดภาพต่อเนื่องกันเป็นเวลานานก็ ไม่ต้องกังวล คนจ�ำนวนไม่น้อยเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ กล่าว คือ ไม่ได้วาดภาพเป็นเวลานาน แต่พอหยิบดินสอขึ้นมาเริ่ มต้นวาดอีกครั้งหนึ่ง กลับวาดได้ดีกว่าครั้งก่อนๆ นั่นเป็นเพราะการ วาดภาพนอกจากจะอาศัยฝีมือแล้ว สิ่งส�ำคัญยังอยู่ที่การรับรู้สิ่งต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัส และสร้างความเข้าใจในตัวของ พวกเราเอง เมื่อเราพบเห็นสิ่งต่างๆ มากขึ้น รับรู้สิ่งต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสมากยิ่งขึ้น เราก็จะยิ่งมีสายตาที่กว้างไกล มากขึ้น ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวนีจ้ ึงนับเป็นช่วงเวลาของการสะสมประสบการณ์ผ่านการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส และเมื่อเราน�ำ ประสบการณ์ที่เก็บสะสมมาเหล่านีถ้ ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด ก็จะยิ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหนือความคาดคิดของผู้คน ดังนั้นผู้ที่รักในการวาดภาพทุกท่าน อย่ากดดัน เนื่องจากการวาดภาพถือเป็นการปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่ง พาสัตว์เลี้ยงออกไป เดินเล่นนอกบ้านเพื่อ ผ่อนคลาย บ๊อก บ๊อก

13


1.7 การเตรียมความพร้อมก่อนลงมือวาดภาพ

ก่อนที่จะลงมือวาดภาพแน่นอนว่าต้องเตรี ยมอุปกรณ์ ให้พร้อม คุณสามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณ ของคุณลงไปในอุปกรณ์ส�ำหรับวาดภาพ ท�ำให้ดินสอหรื อปากกาพลิ้วไหวไปตามความคิดของคุณ สร้างสรรค์ โลกที่สวยงามออกมา ตอนนีก้ ็ลองเลือกอุปกรณ์ที่คุณคุ้นเคยออกมาสักอย่างกันครับ วาดด้วย ปากกาลูกลื่น

ดินสอ ปากกาลูกลื่น ปากกามาร์คเกอร์

วาดด้วยดินสอ

สีเทียน นอกจากดินสอหรื อปากกาแล้ว พวกเรายังต้องเตรี ยมสมุดวาดภาพของตัวเองมา 1 เล่ม โดยควรมีขนาดที่เหมาะ กับการพกพา ถ้าคุณชินกับการสะพายกระเป๋าใบใหญ่เวลาออกนอกบ้าน ขนาดที่เหมาะก็คือ A4 แต่หากคุณชินกับการ สะพายกระเป๋าใบเล็ก ควรพกพาสมุดสเก็ตช์ที่มีขนาดเท่ากับสมุดโน้ต และควรเลือกกระดาษที่หนาสักเล็กน้อย เพราะถึง แม้จะออกแรงเวลาลบก็จะไม่ท�ำให้กระดาษเกิดความเสียหาย นอกจากวาดลงสมุดวาดภาพแล้ว ยังสามารถวาดลงบนสิ่งต่างๆ ได้อีกจ�ำนวนมาก

วาดภาพลงในสมุดโน้ต ใส่สมุดสเก็ตช์ลงในกระเป๋าสะพาย พกกระดานวาดภาพขนาดเล็กติดตัว

วาดภาพลงบนกล่องกระดาษ

วาดภาพลงบนใบหน้า

14

วาดภาพลงในไดอารี่

วาดภาพลงบนแก้วเซรามิก

วาดภาพลงบนการ์ด


Cha p

ter 1

Q-Style แสนน่ารัก

1.8 ความช่างสังเกตส�ำคัญกว่าความตั้งอกตั้งใจ

ถึงแม้ว่าความตั้งอกตั้งใจในการฝึกฝนจะเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ แต่การวาดภาพตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความช่างสังเกต คนจ�ำนวนมากไม่สังเกตสิ่งต่างๆ ให้ละเอียดและครบถ้วนทุกด้าน ท�ำให้ภาพวาดขาด ความเป็นระบบและขาดประเด็นที่จะสื่อ ดังนั้นจึงควรฝึกฝนทักษะการสังเกตอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งจะ ช่วยให้เราสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะการสังเกต รวมถึงช่วยกระตุ้นทักษะต่างๆ ในตัว ทั้งทักษะ การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส การจดจ�ำ ความสนใจ จินตนาการ การคิดอย่างเป็นระบบ ให้เกิดการ พัฒนามากยิ่งขึ้น วันนี้อากาศดี จริงๆ เลย

น้องแมวจ๋า อยู่นิ่งๆ หน่อยนะ

สังเกตสัตว์เลี้ยงในบ้าน

นั่งชมทิวทัศน์นอกหน้าต่าง

ถ่ายภาพสิ่งต่างๆ รอบตัว

สังเกตสิ่งเล็กๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

ยอดอ่อนที่แตกออกมา

หมาน้อย นั่นแอปเปิ้ลใช่ไหม

ยอดอ่อนโตขึ้นแล้ว ใบก็ใหญ่ขึ้นเช่นกัน

15


Q-Style ถูกใชเปนคำเรียกตัวการตูนที่ดูนารัก รวมถึงสิ่งของขนาดเล็กตางๆ

Q-S t yle

นอกจากนี้ภาพ Q-Style ยังสามารถเชือ่ มโยงความคิด

Q

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

¼ÙàŒ ¢Õ¹ : à¿ÂàÅ‹Íà˹ÕÂè Ç

แบบตางๆ เพิ่มสีสันใหกับการเรียนรู กระตุนจินตนาการ ผสมผสานศิลปะเขากับชีวิต หนังสือเลมนี้จะนำทุกทาน เขาสูโลกของ -Style ที่สุดแสนมหัศจรรย

ปากกา 1 แทง + แสนสนุกและก กระดาษ 1 แผน = ภาพกรา ารแบงปนความ ฟ นารักสวยงามฟตี้

ISBN 978-616-527-571-2

ราคา 150.150.-

¼àŒÙ ¢ÂÕ ¹ : à¿ÂàÅÍ‹ à˹ÂèÕ Ç

´ Â Õ Í à Ð Å § Ò ‹ Â Í e l y t S Ò¾ Q À ´ Ò Ç Ã Ò ¡ ¤ Ô ¹ ¤ · à Â Ç Œ ´ ! Â Ò ‹ § ¹ àÃÔèÁµŒ¹áÊ ารักจนโลกตะลึง น น ส แ าพ ภ าด ว ถ าร คุณสาม หนังสือเลมนี้จะทำใหจับปากกา ถึงแมวาคุณจะวาดภาพไมเปน ตั้งแตครั้งแรกที่คุณ ำใหคุณตกอยูในหวงแหงความสุข แตหนังสือเลมนี้จะทภาพ Q-Style และความสำเร็จจาก

ËÑ´ÇÒ´¡ÒÃìµÙ¹¹‹ÒÃÑ¡ Q-Style

9 786165 275712

y t S e l Q µÑé§áµ‹¾×é¹°Ò¹¨¹¶Ö§ÃдѺàªÂèÕ ÇªÒÞ

É Ò¾àÔ È

150.-

ÃÒ¤

จุดเริ่มตนมาจากตัวการตูนที่มีสัดสวนลำตัวเทากับสัดสวนหัวในการตูนชองของญี่ปุน ซึง่ ภาพ Q-Style จะดูนา รักมากกวาหากนำมาเปรียบเทียบกับภาพเหมือนจริง ปจจุบนั ภาพ Q-Style เริ่มไดรับการยอมรับและเปนที่ชื่นชอบของผูคนมากขึ้นเรื่อยๆ

P hob 85  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you