Page 1

Ê͹ÇҴ໚¹ÅӴѺ¢Ñ鹵͹ à¾Õ§ŧÁ×ÍÇҴ㹤ÃÑé§áá ÃѺ»ÃÐ¡Ñ¹Ç‹Ò ÃÙ»·ÕèÇÒ´ÍÍ¡ÁҨй‹ÒÃѡṋ¹Í¹ ÃÇÁÀÒ¾ÇÒ´¹‹ÒÃÑ¡¡Ç‹Ò 1,000 ÃÙ»ÀÒ¾ ÊÒÁÒöÇÒ´µÒÁËÃ×͹Óä»»ÃÐÂØ¡µ 㹡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾Í×è¹æ ·Õèáʹ¹‹ÒÃÑ¡ä´Œ ¨Ò¡¹Õé ä»ÀÒ¾ÇÒ´àËÅ‹Ò¹Õé¨ÐࢌÒÁÒ໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§ã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ¢Í§¤Ø³ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ä´ÍÒÃÕè ¡ÒÏ´ áÅÐÊÁش⹌µµ‹Ò§æ

1,000 ÀÒ¾ÇÒ´ÊØ´¹‹ÒÃÑ¡´ŒÇ»ҡ¡ÒÅÙ¡Å×è¹ËÅÒ¡ÊÕÊѹ

à¾Õ§àµÃÕÂÁ»Ò¡¡ÒÅÙ¡Å×蹡Ѻ㨷Õè¾ÃŒÍÁÊÌҧÊÃ䏤ÇÒÁÊØ¢ áÅÐÃÍÂÂÔéÁ ¡çŧÁ×ÍÇÒ´¡Ñ¹ä´ŒàÅ Very cute! Very sweet! Very easy! ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áË‹§¤ÇÒÁÊØ¢¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁµŒ¹¢Öé¹áÅŒÇ

ÕéÊÔ ÇҴẺ¹¹‹ÒÃÑ¡ÊØ´æ

1,000 ÀÒ¾ÇÒ´ÊØ´¹‹ÒÃÑ¡ ´ŒÇ»ҡ¡ÒÅÙ¡Å×è¹ ËÅÒ¡ÊÕÊѹ àÃ×èͧáÅÐÀÒ¾ : Amily

àÃ×èͧáÅÐÀÒ¾ : Amily

É● ¾àÔ È

20 .-

275705

áŌǤس¨Ð¡ÅÒÂ໚¹¼ÙŒàªÕèÂǪÒÞ㹡ÒÃÇÒ´¡Òϵٹ䴌äÁ‹ÂÒ¡ ÇÒ´ÀÒ¾àËÅ‹Ò¹Õé·Ñ駹‹ÒÃÑ¡·Ñé§Ê¹Ø¡àÅ¹РºØ¤¤Å àÊ×éͼŒÒ ¢Í§ãªŒ à¤Ã×èͧà¢Õ¹ ÍÒËÒà ÊѵǏ ¾×ª ˌͧ¤ÃÑÇ ÃŒÒ¹¤ŒÒ ʶҹ·Õè ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ à·È¡ÒÅ ÅÇ´ÅÒ àÊŒ¹¤Ñè¹ µÑÇÍÑ¡Éà áÅÐÍ×è¹æ

ÃÒ¤ 1 Ò

786165

120.-

9

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

¾¡Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹ÕéµÔ´µÑÇäÇŒ

ISBN 978-616-527-570-5

ราคา 120 บาท

³ ¤ÇÒÁʹء Á Ã Ò Í ¹ ˜ » § ‹ º á Á Ç ‹ à ÁÒ Ò¾ÇÒ´ÊØ´¹‹ÒÃÑ¡ ÍÐ À Â Ç Œ ´ ¢ Ø Ê Á Ò Ç ¤ Ð Å á ÅŒµÑÇä´ŒÍÁÂÔéÁ¡Ñ¹à¶ ¡ ã ¹ ¤ Ð Å á § àÍ ¹ µ ãËŒ¡Ñº


แนะน�ำผู้เขียนเรื่ อง และวาดภาพประกอบ

Amily

เกิดราศีกุมภ์ เคยท�ำงานเป็นนักออกแบบภาพวาดเสื้อผ้าและรองเท้า ปัจจุบัน ท�ำงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์ ออกแบบปกและวาดภาพ ประกอบหนังสือ เธอรักในการวาดภาพและเขียนตัวอักษร และเธอยังมีความเชือ่ อีกว่า ภาพวาดจะท�ำให้ชีวิตของผู้คนสดใสและเปล่งประกายได้


เรื่ องและภาพ : Amily แปล : พรรณาภา สิริ มงคลสกุล ISBN : 978-616-527-570-5 ราคา : 120 บาท ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Ī Creativity and Beyond! Ballpoint Pen Illustration copyright Ī 2012 Amily Originally published by SYSTEX Corporation All rights reserved. Thai translation copyright Ī 2013 MIS PUBLISHING Co., LTD. This Edition rights arranged with SYSTEX Corporation through Little Rainbow Agency, Thailand. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without a prior written permission of the Proprietor or Copyright holder. Ī ลิขสิทธิ์ประเทศไทย 2556 : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรื อน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครื อข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่ องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริ ษัทนั้นๆ

คณะผูจ้ ดั ท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ศิลปกรรม วณิชยา ตันเจริ ญลาภ พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี, กัญญาณัฐ กรี ประเสริ ฐกุล, ชุติมา สาตร์ร้าย ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ชนาภัทร พรายมี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริ ษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริ ม พูนพนิช จัดพิมพ์ โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ หากหนังสือเล่มนีผ้ ลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรื อติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


Open!


Preface ฉันมักจะวาดรูปเล่นทุกวัน การวาดภาพประกอบเป็นทั้งงานและทั้งชีวิต และยังเติมเต็มความสุขของฉันอีกด้วย ใครก็ตามที่เปิดดูหนังสือเล่มนี้ ก็ต้องสนใจในการวาดรูปแน่ๆ เคยมีประสบการณ์อย่างนีบ้ ้างไหม ไม่ทันระวัง พริ บตาเดียวก็ท�ำไข่ไหม้ ตอนเช้าไปเจอพนักงานขายเจ้าเล่ห์ เจอแมวก�ำลังนอนหลับอ้าซ่าอยู่ริ มทางเดิน ในสมองได้จินตนาการถึงภาพวาดมากมาย และเมื่อเริ่ มลงมือจับปากกา ก็ ไม่สามารถจะวาง ปากกาลงได้ แล้วยังอยากจะน�ำเอาเรื่ องต่างๆ ที่น่าสนใจ มาวาดจนกลายเป็นไดอารี่ ภาพอีกด้วย ในบางครั้งอยากจะฝากโน้ตให้หวานใจสักใบ อยากจะเห็นใบหน้าแห่งความสุข แต่กลับวาด ออกมาล้มเหลวซะอย่างนั้น จริ งๆ แล้วควรท�ำอย่างไรถึงจะวาดภาพได้ดี ทางเดียวก็คือ ช่างสังเกตและฝึกวาดให้มาก หากมีเวลาว่างก็ถือโอกาสวาดบ่อยๆ เมื่อได้เปิดหนังสือเล่มนีแ้ ล้วลองให้ตัวการ์ตูนน่ารักๆ เหล่านีเ้ ข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ เริ่ มจากฝึก วาดรูปตามแพทเทิร์นก่อน นานวันเข้าคุณจะพบ ว่าทุกๆ ภาพที่วาดออกมานั้นนับวันก็จะยิ่งกลาย มาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้


ฉันชอบที่จะท�ำการ์ดด้วยตัวเอง แล้วส่งให้เพื่อนรัก ชอบทีจ่ ะหยิบกระดาษใกล้ๆ ตัวสักแผ่น ขีดเขียนความรูส้ กึ ลงไป ชอบที่จะบันทึกไดอารี่ การเดินทาง ชอบที่จะบันทึกชีวิตประจ�ำวันที่มีสีสันลงในสมุดโน้ต และที่ชอบที่สุดคือ เมื่อวันเวลาผ่านไป พอมาเปิดดูสมุดวาดภาพของตัวเอง ก็เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงชีวิตนั้นๆ อีกครั้ง

Amily


Contents 16

Part 1 หลงรักเสน่ห์ที่มีสีสันของปากกาลูกลื่น

18 ไม่ต้องกลัวว่าจะวาดผิด วาดตามความรู้สึกของตัวเองส�ำคัญที่สุด 20 แนะน�ำปากกาชนิดต่างๆ 24 1, 2, 3, 4 เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพด้วยปากกาลูกลื่น 30 ปากกาอเนกประสงค์

32 Part 2 วาดภาพบุคคลน่ารักๆ อย่างง่ายๆ 34 เพียงแค่ ใช้เทคนิคการวาดที่ถูกต้อง ก็สามารถวาดภาพบุคคลได้อย่างสบายๆ เลย 34 ใบหน้า 36 ทรงผม 41 เครื่ องประดับบนศีรษะ 42 การแสดงท่าทางและอารมณ์ 44 มุมมองต่างๆ 46 สัดส่วนของศีรษะและร่างกาย 48 วาดภาพบุคคลทีละสเต็ป 49 ท่าทางต่างๆ ของบุคคล 54 Part 3 วาดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างง่ายๆ 56 ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อย คุณก็กลายเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ ได้แล้ว 56 การวาดเสื้อผ้าเครื่ องแต่งกาย 58 จ�ำลองเวที Catwalk 60 เสื้อผ้าคู่รัก 63 หมวกรูปแบบต่างๆ 64 ชุดว่ายน�้ำ กระเป๋า และรองเท้าแบบต่างๆ 66 เครื่ องแต่งกายจากทั่วทุกมุมโลก 67 อาชีพต่างๆ 68

Part 4 คอลเลกชั่นสารพันสัตว์ต่างๆ

70 71 73 74 75

ขั้นตอนการวาดแมว, ขั้นตอนการวาดแกะ ครอบครัวสัตว์ต่างๆ ขั้นตอนการวาดลูกหมู, ขั้นตอนการวาดลูกเจี๊ยบ ขั้นตอนการวาดพ่อไก่, ขั้นตอนการวาดสุนัข ครอบครัวสัตว์ต่างๆ


76 Part 5 คอลเลกชั่นพืชพรรณธรรมชาติต่างๆ 80 สเต็ป 1, 2, 3 วาดภาพต้นไม้ 81 ฝึกวาดต้นไม้ 82 วาดดอกไม้แบบต่างๆ 83 ดอกไม้หลากหลายตามจินตนาการ 86 ขั้นตอนการวาดผีเสื้อ, ขั้นตอนการวาดเกาลัด 88 Part 6 คอลเลกชั่นสิ่งของที่อยู่รอบๆ ตัว 90 ห้องครัวในฝัน 92 ผักและผลไม้ 94 ขนมหวานและอาหารว่าง 96 อาหารแห่งความสุข 98 ห้องสไตล์หญิงสาว 100 ของใช้ต่างๆ และห้องอาบน�้ำ 104 อุปกรณ์เครื่ องเขียนชิ้นเล็กชิ้นน้อย 106 ยานพาหนะ 108 ถนนหนทางและสิ่งก่อสร้างรอบโลก 112 สถานที่ท่องเที่ยวในฝัน 114 เทศกาลคริ สต์มาส 116 Part 7 สร้างสรรค์กรอบด้วยลายเส้นต่างๆ

อย่างง่ายๆ และเป็นเอกลักษณ์

118 เส้นคั่นและเส้นกรอบต่างๆ 120 เส้นคั่นและเส้นกรอบที่มีสีสัน 122 เส้นคั่นและเส้นกรอบลายลูกไม้ 124 ตกแต่งตัวอักษร 126 กรอบและตัวอักษรแบบต่างๆ 128 เทคนิคการน�ำกรอบและลายเส้นมาตกแต่งบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 132 Part 8 เทคนิคการน�ำไปใช้ 134 ตารางก�ำหนดการรายเดือน 136 ตารางก�ำหนดการรายวัน 138 คอลเลกชั่น Icon ต่างๆ 1 139 ตารางก�ำหนดการรายสัปดาห์ 140 คอลเลกชั่น Icon ต่างๆ 2 141 วาดแผนที่แบบง่ายๆ


น�ำรูปถ่ายหรื อรูปโพลารอยด์มาตกแต่ง ก็ สามารถเติมเต็มไดอารี่ แห่งความทรงจ�ำได้ เป็นอย่างดี

ตรงมุมของไดอารี่ ท�ำเป็นสัญลักษณ์สีสัน ต่างๆ แบ่งเป็นวันที่ระลึก วันนัดหมาย ทริ ปเดินทางเล็กๆ เป็นต้น

กึ ีท่ ะล ร วนั ที่ร้านเค้ก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 25 55 วันเกิดต้าเป่า

ใช้เวลาเลือกน มา กว ่ า จะ เอ าเ ค้ ก รส ไหาน สุ ด ท้ า ยก็ ตั ด สิ น ใจ เอ าร สน ช็อกโกแลตและมสี ตรอเบอร์ร ่ี

สตรอเบอร์ร่ี

ผลไม้

ช็อกโกแลต ันเกิดของมี ว ง อ ล ฉ น เรา 2 คมกนั ท้งั สนุกและ ต้าเป่าร่ว มากๆ ความสุข

เลน่ อูคเู ลเล่ทฉี่ นั รัก แล สุ ข สัน ต ์ วัน เกิ ด กัน ว้ ร้องเพลง หัวเราะเสยี งดงั เบกิ บานใจ ต ้ า เป ่ า วันนีไ้ ปเรามาพยายามด หลงั จาก ว้ ยกนั นะ

ฉันชอบที่จะใช้กระดาษลายตาราง เวลาวาดก็สะดวกมากเลย


มา ห นดั

วัน

วันที่ 11 กม ุ ภาพันธ์ 2555

วันนีอ้ ยูๆ่ ก็อยากกินปูขนึ้ มา ต้าเป่าเลย พาฉันไปกินบุฟเฟ่ต์อย่างดี กินจนฉัน กินปูไม่ลงอีก เป็นอีกวันทีเ่ ต็มอิม่ จริงๆ

ฉันมคี วามสุขมาก เล แปบ๊ เดยี วกก็ นิ ปไู ปถึง ยกนิ ไมห่ ยุด ต้าเป่านั่งอยู่ข้างๆ ฉัน 9 ตัว โดยมี ฉันก็คงต้องอ้วนอย่างนได้แต่คิดว่า ้ตี ่อไปแน่

พุงกาง


ก่อนออกเดินทาง ที่หน้าซ้ายของสมุดโน้ตให้เขียนบันทึก การเดินทาง แผนที่ และบันทึกช่วยจ�ำไว้ ให้เรี ยบร้อย

ิป ็ก ทร างเล ท เดิน

ทัวร์สปาใน 1 วัน

ป่ยโถว นั่ง วันอาทิตย์จะไปน�้ำพุร้อนเถ็ งึ แลว้ ห่างกนั รถไฟแลว้ เดนิ ไปอีกหนอ่ ยกวก ไดย้ นิ มาว่า นิดเดยี ว การเดนิ ทางสะด ต้องไปดูให้ได้ ห้องสมุดเป่ยโถวสวยมาก จะ

าชุด ต้องอย่าลืมเอด้วย ว่ายน�้ำไป

1 วันของการเดินทาง 10:30 ถึงสถานีรถไฟ ราเมนน�้ำพุร้อน

ห้องสมุดเป่ยโถว

พิพิธภัณฑ์น�้ำพุร้อน

หุบเขา ความร้อน ใต้พิภพ

ห้องรับรอง น�้ำพุร้อน

ิ กถ็ งึ แลว้ เดน ๆ ย ่ อ ค ว ี ย ั นดิ เด งกน จดุ หมายหา่ งซาน จ

ถนน

สถานีรถไฟ ถนน กวง หมิง

�้ำพุร้อน

ถนนน


หลังกลับจากการเดินทางแล้ว ให้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่ ได้พบเจอลงไป และเสริ มด้วย รูปถ่ายหรื อรูปวาดลงไปที่หน้าขวาของสมุดโน้ต ก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปอีก

หารคำ�่ กัน หลงั แชน่ ำ�้ พุรอ้ นเสรจ็ ก็ทานอาวางในจานก็ เปน็ มือ้ ทีอ่ ร่อยมาก การจดั ไปค้างสกั คืน สวยงาม ครงั้ หนา้ คิดว่าจะ จะต้องเยี่ยมมากๆ

เรา 2 คนอยู่ในห้องอาบน� ขนาดใหญ่ อุน่ สบายจรงิ ๆ เลย้ำ สบายจริงๆ

พนกั งานน�ำชาดอกเก๊กฮวย มาเสิร์ฟต้อนรบั เป่ยโถวมขี องน่าทานหลายอ เพื่อนแนะน�ำราเมนน�้ำพุรย่้อาง ปรากฏว่าอร่อยมาก ของว่างกน ็ อร่อยมากๆ เลยล่ะ ง อะมาก หมยู งาิ่ ๆ เย ง ่ า ู ย ม ห น ร ราเม ะเยอะ ใจดจี ทงั้ ชนิ้ ใหญแ่ ล

เต้าหูน้ ำ�้ พุรอ้ นนมุ่ นิม่ มาก

ราเมนน�้ำพุร้อน


ของที่ ไปช้อปมาได้ก็ต้องจดบันทึกเอาไว้ ให้ดีเลยล่ะ

วันที่ 8 2555 ธันวาคม วันนีไ้ ปเดินเล่น ก็ไปเห็นเสือ้ เชิต้ ลายตาราง ตัวหนึ่ง เห็นแวบเดียวก็ชอบทันที ยิ่งดูก็ ยิ่งชอบ จาก 1200 ลดเหลือ 1000 หยวน ถึงแม้วา่ ส�ำหรับนักศึกษาจะยังแพงไปหน่อย แต่วา่ มันน่ารักมาก สุดท้ายเลยซือ้ มาจนได้ กลับถึงบ้านก็รบี ลองใส่ทนั ทีเลย

ไดอารี่เครือ่ งแต่งกายของหญิงสาว

Mix แบบง่ายสุด ก็ใส่กับ กางเกงเดนิม (denim) จะ สีอะไรก็ได้ทั้งนั้น แล้วพับ แขนเสื้อขึ้นหน่อยก็จะยิ่งดู เข้ากัน

Mix กับกระโปรงสั้น หรื อ กางเกงขาสั้ น เสื้อเชิ้ตลายตารางกับ เสื้อกั๊กก็เข้ากันได้ดี

ช่วงที่อากาศหนาวก็สวม เสือ้ สเวตเตอร์ทบั ลงไป พับ แขนเสื้อลง ให้ปกเสื้อและ ชายเสือ้ โผล่ออกมา แล้วใส่ คู่กับกางเกงเดนิมเข้ารูป


วาดรายการช้อปปิง้ ของเดือนนี้ ก็สามารถน�ำมา บันทึกรายการรายรับรายจ่ายได้

วาดรายการสิ่งของที่อยากจะซื้อ อยากได้ทุกๆ ชิ้นเลย ท�ำไงดี

พาเลทอายแชโดว์ Nars มี หลายสี ใช้สะดวก ยาทาเล็บสีม่วงแดง เมทัลลิกของ Nars

รองเท้าบูตสัน้ สีแดงทีก่ ำ� ลัง HOT ในนิตยสาร สีสัน สะดุดตา สวยมากๆ

บรัชออนสร้อยคอ Anna Sui คู่

อายไลเนอร์ MAC ตัวการ์ตูนบนแพ็กเกจ เห็นแล้วรักทันทีเลย

กระเป๋าถือสีน�้ำเงินเข้ม ขนาดก�ำลังดี Nice!

พักนีช้ อบถุงเท้าหลายสสี นั ลายวงก ลายจุดๆ ลายตาราง น่ารักหมดเลยลม 3 คู่ 100 หยวน ทุกครัง้ ก็จะไปเหมาซื กลับบ้านเยอะๆ วางไม่ลงจริงๆ อ้ จนแล้วจ้า

ช่วงเวลาพิเศษ PPMS sale 20% Lulu la ซื้อครบ 3000 ได้ฟรีอีก 300

เดือนทแี่ ล้วซือ้ ของเยอะ ไป เดือนนกี้ เ็ ลยจนมาก แตข่ องพวกนฉี้ นั อยาก ได้หมดเลยนี่นา จะ ต้ อ งยิ่ง ตั้ง ใจท� ำ งาน เก็บเงินแล้ว

ถ้าไม่อยากลืมงานแกรนด์เซลแล้วละก็ ติดสัญลักษณ์เด่นๆ และเขียนวันทีเ่ อาไว้ ก็ชว่ ยให้ไม่ลมื แล้วล่ะ


หลงรักเสน่ห์ที่มีสีสันของปากกาลูกลื่น แค่เตรี ยมกระดาษกับปากกา และเอาใจทีส่ นุกสนานมาด้วยอีกหนึง่ ดวงฝีมอื การวาดภาพทีน่ า่ รัก หวานแหวว และง่ายดายก็จะเริ่ มต้นขึน้ ก่อนอื่นเรามาท�ำความรู้จักปากกาลูกลื่นกันก่อน หลังจากเข้าใจ คุณสมบัติของปากกาแล้ว เราก็จะสามารถวาดได้อย่างอิสระและ คล่องแคล่วมากขึ้นนะ


ไม่ต้องกลัวว่าจะวาดผิด วาดตามความรู้สึกของตัวเอง ส�ำคัญที่สุด สิง่ ทีด่ งึ ดูดผูค้ นให้หนั มาวาดภาพด้วยมือโดยไม่ ใช้คอมพิวเตอร์คอื ลายเส้นทีม่ เี อกลักษณ์ ของตนเอง ทุกๆ คนต่างก็มีลายเส้นและลักษณะที่ ไม่มีทางจะเหมือนกันทุกอย่างได้ มีบางคนไม่วาดรูป (อาจจะไม่ชอบวาดหรื อไม่กล้าวาด) เพราะกังวลคิดว่าตนเองวาด ได้ไม่ดี รู้สึกมาตลอดว่าตนเองฝีมือแย่ แต่ถ้ายิ่งไม่กล้าแม้แต่จะลองวาด ก็ยิ่งท�ำให้ร้สู ึก ว่าการวาดภาพเป็นเรื่ องที่ยุ่งยากมากตลอดไปนะ จากวันนี้ ไป หยิบปากกาแล้วมีความกล้าที่จะวาดลงไป ถึงแม้จะวาดผิดและไม่ สามารถลบทิ้งวาดใหม่ได้ แต่ก็ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ดินสอสเกตช์ภาพไว้ก่อน หากมีเวลา ก็ลองขีดเขียนเส้นต่างๆขอเพียงแค่ลองฝึกบ่อยๆ ก็จะยิ่งคล่องมือขึ้นแน่นอนเลย

18


จ�ำได้วา่ ตอนเด็กๆ ในชัว่ โมงเรี ยน ก็ชอบทีจ่ ะขีดเขียนลงในหนังสือเรี ยน หรื อแม้แต่ ตอนวันเกิดเพื่อนสนิท วันคริ สต์มาส หรื อวันพิเศษอื่นๆ ก็มักจะวาดการ์ดน่ารักๆ สักใบ หากได้นั่งรถไฟหรื อตอนที่นั่งว่างๆ ขอเพียงแค่มีกระดาษกับปากกาในมือ ไม่ว่าที่ ไหน ก็วาดได้เหมือนกัน ร้านขายเครื่ องเขียนมีจำ� หน่ายปากกาลูกลืน่ หลากหลายแบบ นอกจากจะมีสพี นื้ ฐาน เช่น สีด�ำ สีน�้ำเงิน สีแดง สีเขียวแล้ว ก็ยังมีสีม่วง สีกาแฟ สีชมพู สีส้ม สีเหลืองเพิ่ม เข้ามาอีกด้วย ไม่นานมานีย้ ังมีสีสว่างสดใสออกมาอีก เช่น สีเขียวสะท้อนแสง สีน�้ำเงิน น�้ำทะเล สีเขียวสด เป็นต้น นอกจากนีย้ ังมีปากกาพิเศษสีทองและสีเงินอีกด้วย

ประเภทสีพ้นื ฐาน

สีที่ ใช้บ่อย ได้แก่ สีด�ำ สีแดง สีน�้ำเงิน สีเขียว

ประเภทสีสัน

สีชมพูสด สีม่วงอมแดง สีม่วงอมน�้ำเงิน สีฟ้าน�้ำทะเล สีคราม สีกาแฟ สีส้ม เป็นต้น

ประเภทสีสว่างสดใส

สีชมพู สีม่วงอ่อน สีฟ้าอ่อน สีฟ้าสะท้อนแสง สีเขียวสะท้อนแสง สีเหลือง สีส้มเหลือง เป็นต้น

ปากกาลูกลื่นนั้นให้ความรู้สึกลื่นคล่องมือ และเกือบจะวาดได้แทบทุกวัตถุ สีสันก็ มากมายหลากหลายพกพาไปไหนก็สะดวก สามารถวาดรูปต่างๆ ได้ดังใจคิด แม้แต่คนที่ วาดไม่เป็นเลยก็ตาม เพียงแค่ดูรปู แล้ววาดตามเท่านั้น ก็จะสามารถวาดออกมาเป็นรูปเป็น ร่างด้วยมือของตัวเองได้แล้ว

19


แนะน�ำปากกา ชนิดต่างๆ ประเภทน�้ำหมึก

ชนิดเคมี

สามารถเขียนลงบนวัตถุได้หลากหลาย มีทงั้ ปากกาเมจิก ปากกาเพนต์ ซึง่ ทัง้ หมดเป็นปากกา น�้ำมัน

ชนิดน�้ำ

ปลายปากกาจะดูดซับน�้ำหมึกได้ดี หัวปากกาแบ่งเป็น 2 ชนิด เช่น ปากกาสี ปากกาไฮไลต์ เป็นต้น แต่น�้ำหมึกจะไม่ค่อยติดทน เลอะเปรอะเปื้อนได้ง่าย

ชนิดเจล

ปากกาชนิดนีเ้ วลาเขียนแทบไม่ต้องออกแรง สีสันของน�้ำหมึกจะสดใส มีหลากหลายสีสัน และหลากหลายแบบให้เลือก แต่น�้ำหมึกแบบเจลนีจ้ ะซึมลงในเนื้อกระดาษง่าย แนะน�ำให้ ใช้ กับกระดาษที่ค่อนข้างหนาและไม่มันเงา

ขนาดต่างๆ ของหัวปากกา

0.25 mm

0.3-0.38 mm

ขนาดเส้นจะบางมาก เมื่อเขียนก็จะได้ เส้นที่เล็กละเอียด และเขียนตัวอักษร เล็กมากๆ ได้

ขนาดเส้นปานกลาง เมือ่ เขียนก็จะได้เส้น ที่เรี ยบลื่น เหมาะที่จะใช้วาดทั่วๆ ไป

0.4-0.5 mm

0.7-1.0 mm

เป็นขนาดเส้นทีพ่ บเห็นได้ทวั่ ไปส่วนมาก ดินสอกดก็จะมีขนาดเท่ากับหัวปากกา แบบนี้

ขนาดเส้นค่อนข้างใหญ่ เมื่อใช้เขียน ตัวอักษรก็จะให้ความรูส้ กึ ว่าเป็นหัวข้อ หรื อเป็นส่วนที่ต้องการเน้น

20 *หนังสือเล่มนีส้ ่วนมากจะใช้หัวปากกาขนาด 0.4 mm ในการวาดภาพ


ปากกาลูกลื่นที่มีสีสันมากมาย ท�ำให้คุณวาดภาพได้อย่างมีความสุข และเพลิดเพลิน

ช่วงที่เรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย พอเลิกเรี ยนก็ชอบที่จะไปเดินเตร็ดเตร่ที่ร้านหนังสือมาก ตรงแผนกเครื่ องเขียนจะมีปากกาทุกประเภทวางจ�ำหน่ายอยู่ และยังมีกระดานแข็งทีด่ ธู รรมดาๆ แต่เมือ่ น�ำกระดาษขาวมาหนีบเข้าไป ก็จะกลายเป็นกระดานวาดเขียนทีส่ ามารถวาดวงกลม เส้นตรง หรื อเส้นขดๆ ได้ช่วยเติมเต็มความรู้สึกที่ชอบขีดๆ เขียนๆ ได้เป็นอย่างดี อย่าดูแคลนอุปกรณ์ อันเล็กๆ นีเ้ ชียวนะ จุดส�ำคัญของการเลือกปากกาลูกลืน่ คือ จะต้องเลือกปากกาทีเ่ ขียนลืน่ คล่องมือ ขนาดหัวปากกา เหมาะกับงานที่ ใช้ดงั นัน้ ก่อนซือ้ ก็ตอ้ งลองเขียนดูกอ่ น จึงจะรูว้ า่ ปากกาแบบใดยีห่ อ้ ใดจะเหมาะสม ที่สุด ปากกาเคมีนนั้ มักจะเลอะเปรอะเปือ้ นมือ เส้นทีเ่ ขียนออกมาก็ ไม่คอ่ ยคมชัด สีสนั ก็ ไม่หลากหลาย ถ้าคุณชอบทีจ่ ะขีดๆ เขียน ๆ ตรงมุมเล็กๆ ของหนังสือเรี ยนหรื อสมุดโน้ตแล้วละก็ ปากกาทีเ่ ต็มไป ด้วยสีสันสดใสเหมาะกับคุณที่สุด ขนาดของหัวปากกาก็มีตั้งแต่ 0.25-1.00 mm สามารถเขียน ตัวอักษรเล็กจิ๋วได้เป็นอย่างดี และเหมาะที่จะใช้เขียนบันทึกมากเลยล่ะ 21


ผู้ช่วยที่เก่งกาจในการจดบันทึกประจ�ำวัน ก็เริ่มจากการเลือก ปากกาลูกลื่นก่อนเป็นอันดับแรก

หากเลือกใช้น�้ำหมึกคุณภาพดี ทันสมัย ก็จะท�ำให้เขียนได้ลื่นคล่องมือ นอกจากจะมีสีด�ำ สีแดง สีน�้ำเงิน สีเขียว ที่เป็นสีพื้นฐานที่ ใช้บ่อยแล้ว ยังมีสีชมพู สีม่วง สีฟ้า สีฟ้าน�้ำทะเล สีกาแฟ สีส้ม เป็นต้น และบางสีก็ยังมีสีอ่อนเข้มต่างกันอีก อย่างเช่นสีชมพูอ่อน สีชมพูสดใส สีพีช สีชมพูบานเย็น สีชมพูแสด เป็นต้น

แค่มีปากกาด้ามนี้ จากนี้จะไปที่ ไหนก็ ไม่ต้องพกปากกาเป็นก�ำๆ แล้ว เหมาะกับคนที่ชอบขีดๆ เขียนๆ เป็นที่สุด

ในท้องตลาดยังมีปากกาอีกชนิดหนึง่ ทีส่ ามารถเปลีย่ นไส้ได้ แค่ตอ้ งซือ้ ตัวด้ามปากกามาก่อน 1 ด้าม (มีแบบใส่ไส้ได้ 2 สี, 3 สี และ 4 สี) แล้วค่อยซื้อไส้ปากกาตามจ�ำนวนที่ ใส่ไส้ได้และขนาดหัว ปากกาที่ ไม่เหมือนกัน เป็นปากกาลูกลืน่ อีกชนิดหนึง่ ทีส่ ะดวกสบายในการใช้งาน ทัง้ เขียนง่ายน�้ำ หมึกก็ ไม่ซึมเลอะลงไปในเนื้อกระดาษ โดยใน Part 8 เทคนิคการน�ำไปใช้ ได้แนะน�ำเคล็ดลับการ เขียนไดอารี่ โดยใช้ปากกาชนิด 4 สีไว้ (สีด�ำ สีน�้ำเงิน สีแดง และสีเขียว) ตัวอย่าง ตัวด้ามปากกาใส่ไส้ได้ 2 สี

ตัวอย่าง ตัวด้ามปากกาใส่ไส้ได้ 3 สี

ตัวอย่าง ตัวด้ามปากกาใส่ไส้ได้ 4 สี

22

ตัวอย่าง ไส้ปากกาส�ำหรับใช้กับด้ามปากกา


สีสันของตัวด นนั้ Colorful ม้ามปากกา หลากหลาย าก มสี สี นั เลือกไส้ปากกามา 4 สี ที่ชอบมากที่สุด ไม่ว่า จะเป็นการเขียนไดอารี่ สมุดคูม่ อื สมุดโน้ต ก็จะ สะดวกมากเลย

23


Ê͹ÇҴ໚¹ÅӴѺ¢Ñ鹵͹ à¾Õ§ŧÁ×ÍÇҴ㹤ÃÑé§áá ÃѺ»ÃÐ¡Ñ¹Ç‹Ò ÃÙ»·ÕèÇÒ´ÍÍ¡ÁҨй‹ÒÃѡṋ¹Í¹ ÃÇÁÀÒ¾ÇÒ´¹‹ÒÃÑ¡¡Ç‹Ò 1,000 ÃÙ»ÀÒ¾ ÊÒÁÒöÇÒ´µÒÁËÃ×͹Óä»»ÃÐÂØ¡µ 㹡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾Í×è¹æ ·Õèáʹ¹‹ÒÃÑ¡ä´Œ ¨Ò¡¹Õé ä»ÀÒ¾ÇÒ´àËÅ‹Ò¹Õé¨ÐࢌÒÁÒ໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§ã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ¢Í§¤Ø³ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ä´ÍÒÃÕè ¡ÒÏ´ áÅÐÊÁش⹌µµ‹Ò§æ

1,000 ÀÒ¾ÇÒ´ÊØ´¹‹ÒÃÑ¡´ŒÇ»ҡ¡ÒÅÙ¡Å×è¹ËÅÒ¡ÊÕÊѹ

à¾Õ§àµÃÕÂÁ»Ò¡¡ÒÅÙ¡Å×蹡Ѻ㨷Õè¾ÃŒÍÁÊÌҧÊÃ䏤ÇÒÁÊØ¢ áÅÐÃÍÂÂÔéÁ ¡çŧÁ×ÍÇÒ´¡Ñ¹ä´ŒàÅ Very cute! Very sweet! Very easy! ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áË‹§¤ÇÒÁÊØ¢¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁµŒ¹¢Öé¹áÅŒÇ

ÕéÊÔ ÇҴẺ¹¹‹ÒÃÑ¡ÊØ´æ

1,000 ÀÒ¾ÇÒ´ÊØ´¹‹ÒÃÑ¡ ´ŒÇ»ҡ¡ÒÅÙ¡Å×è¹ ËÅÒ¡ÊÕÊѹ àÃ×èͧáÅÐÀÒ¾ : Amily

àÃ×èͧáÅÐÀÒ¾ : Amily

É● ¾àÔ È

20 .-

275705

áŌǤس¨Ð¡ÅÒÂ໚¹¼ÙŒàªÕèÂǪÒÞ㹡ÒÃÇÒ´¡Òϵٹ䴌äÁ‹ÂÒ¡ ÇÒ´ÀÒ¾àËÅ‹Ò¹Õé·Ñ駹‹ÒÃÑ¡·Ñé§Ê¹Ø¡àÅ¹РºØ¤¤Å àÊ×éͼŒÒ ¢Í§ãªŒ à¤Ã×èͧà¢Õ¹ ÍÒËÒà ÊѵǏ ¾×ª ˌͧ¤ÃÑÇ ÃŒÒ¹¤ŒÒ ʶҹ·Õè ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ à·È¡ÒÅ ÅÇ´ÅÒ àÊŒ¹¤Ñè¹ µÑÇÍÑ¡Éà áÅÐÍ×è¹æ

ÃÒ¤ 1 Ò

786165

120.-

9

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

¾¡Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹ÕéµÔ´µÑÇäÇŒ

ISBN 978-616-527-570-5

ราคา 120 บาท

³ ¤ÇÒÁʹء Á Ã Ò Í ¹ ˜ » § ‹ º á Á Ç ‹ à ÁÒ Ò¾ÇÒ´ÊØ´¹‹ÒÃÑ¡ ÍÐ À Â Ç Œ ´ ¢ Ø Ê Á Ò Ç ¤ Ð Å á ÅŒµÑÇä´ŒÍÁÂÔéÁ¡Ñ¹à¶ ¡ ã ¹ ¤ Ð Å á § àÍ ¹ µ ãËŒ¡Ñº

1,000 ภาพวาดสุดน่ารัก ด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสัน  
1,000 ภาพวาดสุดน่ารัก ด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสัน  

พกหนังสือเล่มนี้ติดตัวไว้ แล้วคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวาดการ์ตูนได้ไม่ยาก วาดภาพเหล่านี้ทั้งน่ารักทั้งสนุกเลยนะ บุคคล เสื้อผ้า ของใช...

Advertisement