Page 1

เขาใจงาย ใชงานไดชวั ร! ดวย DVD ภาพพรอมเสียง

• สอนการใชงานกลองอยางละเอียด ทุกปุมทุกเมนู •

ชำแหละ!

PowerShot G1 X สอนตัง้ แตแกะกลองจนสามารถใชไดทกุ ปุม ทุกเมนู

อธิบายทุกปุม สอนใช ทกุ เมนู

หนงั สอื +

ราคาพเิ ศ DVD

คูมือใชงานฉบับภาษาไทย ชัดเจน เขาใจงาย ใหคุณใชงานกลองไดอยางคุมคา!

เพียง

.-

หนังสือ พรอมดีวีดี

199.-


User Manual


สอนใช้กล้อง Canon PowerShot G1 X ISBN ราคา

978-616-527-354-1 199 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data วีรนิจ ทรรทรานนท์. สอนใช้กล้อง Canon PowerShot G1 X.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555. 220 หน้า. 1. กล้องถ่ายรูป. 2. กล้องดิจิตอล. l. ชื่อเรื่อง. 771.3 ISBN 978-616-527-354-1

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน วีรนิจ ทรรทรานนท์ ออกแบบรูปเล่ม ไพโรจน์ บรรจงใจรักษ์ ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ภาพประกอบ จุติภัทร เจริญพร พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประสานงานฝ่ายผลิต วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


INTRODUCTION

PowerShot G1 X กล้องที่สาวก Canon ต่างเฝ้าฝันถึงมานาน ในที่สุดทาง Canon ก็คลอดออกมา ทัง้ ผูท้ ชี่ �ำ นาญในการถ่ายภาพแล้วหรือเคยใช้งานกล้อง DSLR มาก่อน เมือ่ เห็นคุณสมบัตหิ รือได้เห็นไฟล์ภาพ รวม ทั้งประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลตัวใหม่อย่าง Digic 5 แล้ว ต่างก็อยากมีกล้อง Canon PowerShot G1 X นี้ไว้ในครอบครองเป็นกล้องตัวที่สองไว้ใช้งานเสริมกับกล้อง DSLR ของตนเอง เพราะเท่าที่ประสบพบเจอกับผู้ที่ ใช้งานกล้องระดับ DSLR หลายๆ ท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เมื่อก่อนนี้อยากได้กล้องเสริมตัวเล็กๆ ติด กระเป๋าไว้ เผื่อเจอเหตุการณ์อะไรอยากจะบันทึกไว้ เพราะกล้อง DSLR ก็พกติดตัวตลอดได้ยาก ครั้นมองไปที่ กล้อง PowerShot G12 ก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่แม้จะชื่นชอบในความสามารถ การปรับค่าต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับ DSLR ก็ตาม แต่ทุกคนจะติดอยู่เรื่องเดียวว่า PowerShot G12 ก็คอื กล้องคอมแพกต์ (Compact) ยังใช้เซนเซอร์ ขนาดเล็กอยู่ ซึ่งทำ�ให้คุณภาพของภาพที่ได้ยังไม่สามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เคยใช้งานกล้องระดับ DSLR มา แล้วแน่นอน จึงทำ�ให้หลายๆ คนลังเลที่จะใช้ PowerShot G12 มาเป็นกล้องทดแทน หรือกล้องตัวที่ 2 สำ�หรับ งานที่จริงจัง และในเมื่อ Canon ออกกล้อง PowerShot G1 X มา ก็เท่ากับว่าเป็นการตอบโจทย์ของผู้ที่เคย ใช้งาน DSLR มาก่อนแบบโดนใจอย่างมากมาย จึงทำ�ให้กล้องรุ่นนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้ที่เคยใช้งาน กล้อง Canon DSLR มาแล้ว และใช้งานกล้อง PowerShot G1 X เป็นกล้องตัวที่สอง อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่กล้องในตระกูล PowerShot ยังคงมีลูกเล่นหลายๆ อย่างที่เอาใจผู้ใช้งาน ทัว่ ๆ ไปด้วยเช่นกัน ซึง่ แต่เดิมผูใ้ ช้งานในกลุม่ นีจ้ ะนิยมซือ้ กล้องคอมแพกต์เป็นหลัก แต่กม็ ผี ใู้ ช้งานกล้องคอมแพกต์ บางคนที่อยากได้คุณภาพของภาพที่ดี แต่ก็ไม่อยากถือกล้องที่มีขนาดใหญ่โตแบบ DSLR ผู้ใช้งานกลุ่มนี้แต่ เดิมจะมองไปยังกล้องคอมแพกต์ไฮเอนด์ต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มที่ใช้งานกล้องในตระกูล G นั่นเอง ซึ่งเมื่อมีกล้อง PowerShot G1 X ออกมา กลุ่มนี้จึงให้การตอบรับเป็นอย่างดีเช่นกัน จึงต้องเรียกได้ว่ากล้อง PowerShot G1 X เป็นกล้องที่ตอบโจทย์สำ�หรับมือโปร และสำ�หรับมือสมัครเล่นแต่ต้องการคุณภาพของภาพที่ดีขึ้น จึงทำ�ให้เป็น กล้องที่ประสบความสำ�เร็จอย่างดีเยี่ยม แต่ปัญหาหนึ่งที่เจอเมื่อใช้งานกล้อง PowerShot G1 X ก็คือ การที่มีลูกเล่นต่างๆ มากมาย จึงทำ�ให้ ผูท้ ไี่ ม่เคยใช้งานกล้องแบบ DSLR อาจจะสับสนในการใช้งานได้ แม้แต่ผเู้ ขียนทีเ่ คยใช้งานกล้องมาแล้วหลากหลาย รุ่น ก็ยังต้องใช้เวลาศึกษาทำ�ความเข้าใจ โดยเฉพาะลูกเล่นใหม่ๆ ที่กล้องตัวนี้มีให้มาอย่างมากมายจริงๆ นั่นเอง จึงหวังว่าสือ่ การสอนชุดนีจ้ ะเป็นประโยชน์ ช่วยให้ทา่ นได้ใช้งานกล้อง PowerShot G1 X ได้อย่างคุม้ ค่า คุม้ ราคา ให้มากที่สุด วีรนิจ ทรรทรานนท์ (นายตากล้อง) webmaster@taklong.com


ตัวอย่างในวิดโี อ

Screenshot

Canon PowerShot G1 X

ขนาดของเซนเซอร์

เปรียบเทียบระหว่าง G1 X กับ G12

แกะกล่อง G1 X

แนะน�ำอุปกรณ์ภายในกล่อง

บอดี้กล้อง G1 X

ซอฟต์แวร์ที่มากับกล้อง

ส่วนประกอบด้านบน

ส่วนประกอบด้านหน้า

เลนส์ที่ติดมากับกล้อง

ช่องต่อสายสัญญาณภายนอก

จอ LCD

ช่องใส่แบตเตอรี่และเมมโมรี่การ์ด

การใส่แฟลชภายนอก

การใช้งานกล้องเบื้องต้น

การใส่แบตเตอรี่

การเปิดกล้อง

การพับจอแบบถูกวิธี


ตัวอย่างในวิดโี อ

Screenshot การชาร์จแบตเตอรี่

การร้อยสายคล้องคอ

โหมดในการถ่ายภาพ

Mode dial

สัญลักษณ์บนจอ LCD

ปุ่มเลือกจุดโฟกัส

ฟังก์ชั่นในโหมดอัตโนมัติ

การเลือกสัดส่วนของภาพ

ความละเอียดของภาพนิ่ง

ความละเอียดของวิดีโอ

ปรับค่าสมดุลแสงขาว

การตั้งค่าสี

การถ่ายภาพคร่อม

ฟังก์ชั่นในโหมด P, Tv, Av และ M

การใช้งานโหมดอัตโนมัติ

การถ่ายวิดีโอสรุป

การตั้งเวลาถ่ายภาพ

การถ่ายภาพ HDR


ตัวอย่างในวิดโี อ

Screenshot

เอฟเฟคต่างๆ ของกล้อง

การตั้งค่า Shooting Menu ระบบควบคุมแฟลชภายในกล้อง

ตั้งค่าการท�ำงานวงแหวน

การใช้งาน Setting Menu

การตั้งค่า Setting Menu

การตั้งเวลา

การใช้งาน My Menu

การใช้งาน Playback Menu

การดูภาพ

การลบภาพ

แก้ตาแดงจากตัวกล้อง


CONTENTs 01 What’s new? : มีอะไรใหม่ในกล้อง G1 X .....................................................1 มีอะไรใหม่บา้ ง? .......................................................................................2 เซนเซอร์ขนาดใหญ่ .................................................................................4 ข้อแตกต่างเบื้องต้นของ G1 X กับ G12 ..................................................6 แกะกล่อง PowerShot G1 X ..............................................................10 02 Body & Lens : ส่วนประกอบของกล้องและเลนส์ ..........................................13 ส่วนประกอบของกล้อง (Body) ............................................................14 ส่วนประกอบของเลนส์ (Lens) .............................................................25 ไฟแสดงพลังงานและไฟแสดงสถานะ (Power Lamp & Indicator) ...26 เทคนิคการใช้ปมุ่ หมุนปรับแก้สายตา (Diopter adjustment dial) ......27 การใส่เมมโมรีก่ าร์ด (Installing the Memory Card) ............................28 การใส่แบตเตอรี่ (Installing the Battery) ..........................................29 การชาร์จแบตเตอรี่ (Charging the Battery) ......................................30 การร้อยสายคล้องคอ ............................................................................32 สัญลักษณ์ส�ำคัญทีใ่ ช้แทนปุม่ ควบคุมการท�ำงานของกล้อง ....................38 03 LCD Display : สัญลักษณ์บนจอ LCD ......................................................41 สัญลักษณ์บนจอ LCD ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง (Shooting) ......................42 สัญลักษณ์บนจอ LCD ในโหมดแสดงภาพ (Playback) ........................46


04 Buttons : การใช้งานปุม่ ค�ำสัง่ ............................................................................50 ปุม่ Menu .............................................................................................53 Mode dial ...........................................................................................54 Exposure compensation dial .........................................................74 (Pop up flash) switch .................................................................74 ปุ่ม (Playback) ................................................................................75 ปุ่ม (AE lock/FE lock)/ (Jump) ...........................................75 ปุ่ม FUNC./SET ..............................................................................76 Control dial ........................................................................................76 ปุ่ม ...........................................................................................77 ปุม่ ISO speed/< >............................................................................77 ปุ่ม Macro/ Manual focus/< > ...............................................77 ปุ่ม Flash/< >...................................................................................78 ปุ่ม Display/< > ........................................................................78 ปุ่ม Metering ...................................................................................78 ปุ่ม (AF Frame Selector)/ (Single image erase) .....................79 ปุ่ม (Shortcut)/ (Direct print) ...................................................79 Diopter adjustment dial .................................................................80 Front dial ......................................................................................80 ปุ่ม Movie ............................................................................................81


CONTENTs 05 Function : การใช้งานฟังก์ชั่น .............................................................83 Function ในโหมด Auto ..................................................................85 Function ในโหมด P, Tv, Av และ M ...........................................86 06 Menu : การใช้งานเมนู ................................................................................107 การใช้งานเมนู .....................................................................................108 Shooting Menu .....................................................................................110 Setting Menu ...................................................................................140 My Menu .........................................................................................158 Playback Menu ..............................................................................160 Print Menu ......................................................................................190


User Manual

มีอะไรใหม่บ้าง?

สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากของกล้อง Canon PowerShot G1 X นี้คือ PowerShot G1 X เป็น ความพยายามผสมผสานกล้องแบบคอมแพกต์ (Compact) เข้ากับกล้องแบบ DSLR ของค่าย Canon ที่ ท�ำออกมาในรูปลักษณ์ภายนอกแบบเดียวกับกล้องตระกูล G หัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จของกล้อง G1 X ที่พอจะสรุปได้มีดังนี้ ใช้หน่วยประมวลผลรุ่นใหม่ล่าสุด Digic 5 อันทรงพลัง ซึ่งสามารถประมวลผลเร็วกว่า Digic 4 ถึง 17 เท่า ท�ำให้มีประสิทธิภาพในการค�ำนวณภาพขนาดใหญ่ได้ รวมทั้งท�ำให้สามารถสร้างสรรค์ลูกเล่นภาพ ต่างๆ ได้ค่อนข้างมาก โดยยังคงท�ำงานรวดเร็วทันใจ ใช้เซนเซอร์ขนาดใหญ่ ขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับกล้อง DSLR จึงให้ภาพที่มีคุณภาพสูงใกล้ เคียงกับกล้อง DSLR ตัวใหญ่ๆ หรือดีกว่ากล้อง DSLR รุ่นก่อนหน้านี้บางรุ่น เนื่องจากประสิทธิภาพของ หน่วยประมวลผล Digic 5 รุ่นใหม่นั่นเอง มีเลนส์มาตรฐานที่ใช้งานได้ครอบคลุมมากที่สุดในกล้องระดับเดียวกัน โดยเฉพาะหากเทียบกับกล้อง แบบ Mirrorless ที่เปลี่ยนเลนส์ได้ในท้องตลาด ส่วนใหญ่ต้องมีการเปลี่ยนเลนส์ไปมา เพื่อให้ได้ระยะ ครอบคลุมเท่ากับเลนส์ของ Canon PowerShot G1 X ตัวนี้ จึงท�ำให้การใช้งานของกล้องครอบคลุม การถ่ายภาพเกือบทุกรูปแบบ แต่สะดวกในการใช้งานมากกว่ากล้อง Mirrorless โดยทั่วไป เพราะไม่ ต้องเปลี่ยนเลนส์ จอภาพแบบหมุนได้รอบทิศทาง ท�ำให้การถ่ายภาพมีความสะดวกมาก โดยเฉพาะการถ่ายภาพมุมแปลกๆ เช่น ภาพมุมต�่ำ ภาพมุมสูง หรือภาพที่ต้องยื่นกล้องออกไปในมุมต่างๆ ท�ำให้การสร้างสรรค์มุมมองต่างๆ ท�ำได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่การถ่ายภาพตัวเองก็ท�ำได้ง่ายเช่นกัน

10


What’s new?

การปรับ ISO ได้สูงถึง 12800 ในตัวกล้องที่มีขนาดเล็กมาก จึง เป็นการทำ�ลายข้อจำ�กัดที่สำ�คัญของกล้องคอมแพกต์ทั่วไป ซึ่งช่วยเพิ่ม โอกาสในการถ่ายภาพในทีแ่ สงน้อยได้ดยี งิ่ ขึน้ ประกอบกับหน่วยประมวลผล Digic 5 ที่จัดการเรื่องสัญญาณรบกวนหรือน๊อยส์ (Noise) ในภาพได้ดีขึ้น กว่าเดิมมาก จึงได้ภาพในที่แสงน้อยที่มีคุณภาพของภาพดีมาก สำ�หรับท่านที่ต้องการการควบคุมกล้องขั้นสูง ก็สามารถใช้งานกล้อง Canon PowerShot G1 X ได้อย่างสะดวก เพราะมีระบบควบคุมการ ถ่ายภาพขั้นสูงให้เลือกใช้มากมายและใช้งานได้จริง โดยเป็นที่พิสูจน์กัน มานานแล้วสำ�หรับกล้องตระกูล G ทั้งหมด ที่มีปุ่มควบคุมครบครันให้กับ นักถ่ายภาพที่ต้องการการควบคุมสูงสุด ที่โดดเด่นมากคือปุ่มชดเชยแสงที่ ใช้งานง่าย และเป็นลักษณะที่ผู้ใช้งานขั้นสูงชื่นชอบกันมาก เพราะเข้าใจได้ง่าย ใช้ได้ทันที ไม่ต้องเข้าไป ในเมนูให้วุ่นวาย ความสามารถในการถ่ายภาพไฟล์ RAW ที่ 14-bit ได้ไฟล์คุณภาพสูงระดับเดียวกับ DSLR นำ�ไปใช้งาน ระดับมืออาชีพได้ไม่แพ้กล้อง DSLR เนื่องจากมีขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่ใกล้เคียงกันนั่นเอง การที่มีช่องมองภาพแบบ Optical Viewfinder ช่วยทำ�ให้การถ่ายภาพในที่แสงจ้าทำ�ได้ง่ายดายมาก ยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องซื้อหา Viewfinder ต่างหากเป็นอุปกรณ์เสริมเหมือนกับกล้อง Mirrorless โดยทั่วไป ช่วยประหยัดเงินให้กับผู้ใช้งานได้มาก รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้อีกด้วย สำ�หรับผู้ใช้งานทั่วไปก็มีลูกเล่นมากมายให้ท่านได้ใช้งานอย่างสนุกสนาน เช่นเดียวกับกล้องแบบ คอมแพกต์ทั่วไป โดยแทบจะไม่ต้องพึ่งพาการตกแต่งภาพเพิ่มเติมจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลย เพราะ หลายๆ อย่างสามารถทำ�ภายในตัวกล้องได้ ไม่ว่าจะเป็นการตัด แต่ง ย่อ ปรับสี ใส่ลูกเล่นให้กับภาพของ เราได้อย่างสนุกสนาน การถ่ายภาพจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

11


User Manual

ส่วนประกอบของกล้อง

(Body) 1 2 3 4

Front dial ปุ่มหมุนด้านหน้า ใช้หมุนควบคุมการทำ�งานของกล้องสำ�หรับเลือกปรับค่าต่างๆ ON/OFF button/Power Lamp ปุ่มสำ�หรับเปิด-ปิดกล้องและไฟแสดงพลังงาน Shutter button ปุม่ ชัตเตอร์ สำ�หรับกดเพือ่ ถ่ายภาพ ถ้ากดเพียงครึง่ เดียวจะเป็นการโฟกัสภาพ Zoom lever Shooting: (telephoto)/ (wide angle), Playback: (magnify)/ (index) ถ้าอยู่ในโหมดถ่ายภาพจะเป็นปุ่มสำ�หรับซูมภาพ สามารถซูมเข้าเพื่อถ่ายภาพมุม แคบหรือซูมออกเพือ่ ถ่ายภาพมุมกว้างได้ แต่ถา้ อยูใ่ นโหมดแสดงภาพจะเป็นการขยายภาพหรือ แสดงดัชนีภาพ

5 Mode dial ปุ่มหมุนปรับโหมดการทำ�งาน สามารถหมุนเพื่อเลือกโหมดการทำ�งานหลักของ กล้อง ได้แก่ Auto, P, Tv, Av, M, C1, C2, Scene, Creative Filters และ Movie

6 Exposure compensation dial ปุ่มหมุนชดเชยแสง สามารถหมุนเพื่อปรับให้ภาพสว่างขึ้น หรือมืดลงได้ ซึ่งเป็นจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้ที่หลายๆ คนชื่นชอบกัน

7 Lamp หลอดไฟ ทำ�หน้าที่หลักคือเป็นไฟช่วยโฟกัสภาพบริเวณที่มีแสงน้อย หรือในขณะที่เรา ตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเอง ไฟจะกะพริบเพื่อบอกให้ทราบว่ากำ�ลังนับถอยหลังอยู่

12


Body & Lens

4

Zoom lever Shooting: (telephoto)/ (wide angle), Playback: (magnify)/ (index)

3

Shutter button

2

ON/OFF button/ Power Lamp

1

Front dial

5

Mode dial

6

Exposure compensation dial

7

Lamp

13


User Manual

สัญลักษณ์บนจอ LCD ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง (Shooting)

1 White balance correction สมดุลแสงขาว 2 Camera orientation ทิศทางการถือกล้องแนวตั้งหรือแนวนอน 3 Battery level ระดับพลังงานของแบตเตอรี่ 4 My Colors การตั้งสี 5 Drive mode โหมดการถ่ายทีละภาพหรือต่อเนื่อง 6 Histogram ฮิสโตแกรม 7 Self-timer การตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเอง 8 Metering method โหมดการวัดแสง 9 ND filter ฟิลเตอร์ ND 10 Shutter speed ความเร็วชัตเตอร์ 11 Electronic level ระดับน�้ำ 12 Aperture value รูรับแสง 13 Spot AE point frame กรอบวัดค่าแสงเฉพาะจุด 14 AF frame กรอบโฟกัสอัตโนมัติ

14


LCD Display

1 2 3

4 5 6 7 8 9

White balance correction Camera orientation Battery level

14 AF frame 13 Spot AE point frame

My Colors Drive mode Histogram Self-timer Metering method ND filter

10 Shutter speed 11 Electronic level 12 Aperture value

15


User Manual

Function ส�ำหรับกล้องรุน่ นีเ้ ป็นตระกูล PowerShot ซึง่ รุน่ เดิมๆ เป็นกล้องคอมแพกต์ (Compact) เพราะ ฉะนัน้ รูปแบบการท�ำงานของกล้องก็ยงั เป็นแบบกล้องคอมแพกต์ โดยยังมีปมุ่ ฟังก์ชนั่ ( FUNC./SET) ซึง่ ส�ำหรับผู้ที่ใช้กล้องคอมแพกต์โดยเฉพาะตระกูล G ก็จะคุ้นเคยกับการใช้งานปุ่มนี้เป็นอย่างดี เมื่อเรากดปุ่ม FUNC./SET จะมีเมนูต่างๆ ขึ้นมาให้เลือก โดยกด เพื่อเลือกเมนูที่ ต้องการตั้งค่า และใช้ Control dial ในการเลือกค่าของแต่ละหัวข้อ

FUNC./SET button

16


Function

Function ในโหมด Auto

ในโหมด Auto เมื่อกดปุ่ม

FUNC./SET จะมีเมนูย่อยให้เลือกดังนี้

1. ตั้งเวลาถ่ายตัวเอง (Self-Timer) 2. สัดส่วนของภาพนิ่ง (Still Image Aspect Ratio) 3. ขนาดของภาพ (Resolution) 4. คุณภาพวิดีโอ (Movie Quality)

ดูรายละเอียดที่ Function ในโหมด P, Tv, Av และ M (Creative Zone) 17


User Manual

การใช้งานเมนู เริ่มต้นใช้งานโดยการกดปุ่มเมนู ซึ่งในแต่ละเมนูจะมีคำ�สั่งที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับโหมด ถ่ายภาพที่เลืือก ถ้าใช้โหมด Basic Zone คือโหมดอัตโนมัติหรือซีนโหมดต่างๆ จะมีค่าต่างๆ ให้เลือก ค่อนข้างจำ�กัด แต่ถ้าเราใช้โหมดที่เป็น Creative Zone ได้แก่ โหมด P, Tv, Av, M, C1 และ C2 ก็จะมี ค่าต่างๆ ให้เลือกใช้งานได้มากกว่า โดยมีเมนูทั้งหมดดังนี้

เมนูการถ่ายภาพ (Shooting Menu)

มีสญ ั ลักษณ์เป็นรูป ถ่ายภาพ

กล้อง

เมนูนเี้ ป็นการตัง้ ค่าต่างๆ ในการ

เมนูการตั้งค่า (Setting Menu) มีสัญลักษณ์เป็นรูป

เมนูนี้เป็นการตั้งค่าต่างๆ ของ

เมนูของฉัน (My Menu)

มีสัญลักษณ์เป็นรูป เมนูนี้เป็นการเลือกค�ำสั่งที่ใช้ งานบ่อยมาไว้ในเมนูส่วนตัวของผู้ใช้

18


Menu

เมนูแสดงภาพ (Playback Menu)

มีสัญลักษณ์เป็นรูป แสดงภาพหรือดูภาพ

เมนูนี้เป็นการตั้งค่าต่างๆ ในการ

เมนูพิมพ์ภาพ (Print Menu)

มีสัญลักษณ์เป็นรูป พิมพ์ภาพ

เมนูนี้เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการ

เมนูการตั้งค่า (Setting Menu)

เมนูการตั้งค่ากล้องซึ่งเหมือนกับ Setting Menu ใน สัญลักษณ์รูปที่ 2 เพียงแต่สามารถเปิดใช้ได้ในโหมด Playback คือ ไม่ต้องเปิดกล้องก็เข้ามาในเมนูนี้ได้

ส�ำหรับกล้อง Canon PowerShot G1 X กดปุ่ม เลื่อน มาที่เมนูรูป เลือกเมนู Language กดปุ่ม FUNC./SET แล้ว เลือกมาที่ภาษาไทย และกดปุ่ม FUNC./SET อีกครั้ง เมนูก็จะเป็น ภาษาไทย 19


คูม อื ใชงานฉบับภาษาไทย ชัดเจน เขาใจงาย ใหคณ ุ ใชงานกลองไดอยางคุม คา!

จุดเดนของส�อการสอนชุดนี้ • หนังสือ 1 เลม พิมพ 4 สีทั้งเลม เปนคูมือพกพา

ฉบับภาษาไทย หยิบใชงานไดทุกที่ทุกเวลา • DVD สอนการใชงานกลอง 2 แผน ซึง่ จะทำใหคณุ เขาใจวิธกี ารใชงานกลองไดดยี ง่ิ ขึน้ เมือ่ เทียบกับการ อานจากหนังสือเพียงอยางเดียว

คูม อื สอนใชกลอง Canon PowerShot G1 X ฉบับภาษาไทย อธิบายฟงกชนั่ และคุณสมบัติ ลูกเลนใหมๆ ของกลองรุน นี้อยางละเอียด เขาใจ งาย ชวยใหทานไดใชงาน Canon PowerShot G1 X ไดอยางคุมคา Screenshot

• อธิบายสวนประกอบตางๆ ของตัวกลอง Canon PowerShot G1 X และอุปกรณทั้งหมดในกลอง • อธิบายสัญลักษณและการใชงานปุมตางๆ บนตัวกลอง • การใชงานกลองเบื้องตน • อธิบายเมนูการใชงานและการตั้งคาเมนูทุกเมนู การถายภาพ ISBN 978-616-527-354-1

9 786165 273541

สแกน QR Code

เพ�อชมตัวอยางใน DVD

สอนใชกลอง Canon PowerShot G1 X DVD : 2 แผน ราคา : 199 บาท

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

1

สอนใช้กล้อง Canon PowerShot G1X  

คู่มือสอนใช้กล้อง Canon PowerShot G1X ฉบับภาษาไทย ชัดเจน เข้าใจง่าย ให้คุณใช้งานกล้องได้อย่างคุ้มค่า โดย นายตากล้อง แห่ง taKLONG.com