Page 1

เขาใจงาย ใชงานไดชวั ร!

หนังสือ

ดวย DVD ภาพพรอมเสียง

พรอมดีวีดี

• สอนการใชงานกลองอยางละเอียด ทุกปุมทุกเมนู •

ชำแหละ!

SONY NEX-C3

ธิ ี ใชก บั รนุ ประยกุ ตว - 5N ได

NEX อธิบายทุกปุม สอนใช ทกุ เมนู

หนงั สอื + คูม อื ใชงานฉบับภาษาไทย ชัดเจน เขาใจงาย

ใหคณ ุ ใชงานกลองไดอยางคุม คา!

เพียง

ราคาพเิ ศ DVD

199.-


User Manual


สอนใช้กล้อง Sony NEX-C3

ISBN 978-616-527-282-7 ราคา 199 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data วีรนิจ ทรรทรานนท์. สอนใช้กล้อง Sony NEX-C3.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554. 240 หน้า. 1. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล. 2. กล้องถ่ายรูป. l. ชื่อเรื่อง. 771.33 ISBN 978-616-527-282-7

คณะผู้จัดท�า บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน วีรนิจ ทรรทรานนท์ ออกแบบรูปเล่ม ไพโรจน์ บรรจงใจรักษ์ ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ภาพประกอบ จุติภัทร เจริญพร พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประสานงานฝ่ายผลิต วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที ่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�าหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


INTRODUCTION

หลังจำกที่ Sony ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูงกับกล้องในตระกูล NEX ทัง้ NEX-3 และ NEX-5 ท�ำให้ Sony พัฒนำต่อยอดจำกควำมส�ำเร็จของกล้องทั้งสองรุ่นนี้ออกมำเป็นกล้อง Sony NEX-C3 ที่ท่ำนเห็นอยู่ใน สื่อกำรสอนชุดนี้ และ NEX-5N ที่ออกตำมมำติดๆ กัน ซึ่งเป็นรุ่นที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจำก NEX-5 โดยเพิ่มลูกเล่น ใหม่ๆ ของ NEX-C3 เข้ำไปในบอดี้ของ NEX-5 พร้อมกับเสริมเรื่องกำรท�ำงำนแบบ Touch Screen เพื่อเพิ่ม ควำมสะดวกในกำรใช้งำนให้กับผู้ใช้มำกยิ่งขึ้น ส�ำหรับกล้องในตระกูล NEX นั้น เป็นกล้องที่มีควำมแตกต่ำงจำกกล้องทั่วไปที่เรำพบเห็นกัน คือมี กล้องขนำดเล็กทีเ่ รียกว่ำกล้อง Compact กับกล้องขนำดใหญ่กว่ำทีเ่ รียกว่ำ DSLR (Digital Single Lens Reflex / กล้องสะท้อนภำพเลนส์เดี่ยว) โดยกล้องในตระกูล NEX นี้จะไม่จัดว่ำเป็นกล้อง Compact และไม่จัดว่ำเป็น กล้อง DSLR กล้องตระกูล NEX จัดเป็นกล้องลูกผสม กล่ำวคือ น�ำข้อดีของกล้อง Compact ทีม่ ขี นำดเล็กกะทัดรัด มำผนวกเข้ำกับควำมสำมำรถทีห่ ลำกหลำย โดยเฉพำะคุณสมบัตเิ รือ่ งกำรเปลีย่ นเลนส์ได้ และคุณภำพของภำพที่ ดีเยี่ยมของกล้อง DSLR มำปรับปรุงเป็นกล้องแบบ Hybrid (ลูกครึ่ง) หรือที่คุ้นเคยกันในอีกชื่อหนึ่งว่ำ กล้องแบบ Mirrorless (กล้องไร้กระจกสะท้อนภำพ) แม้ว่ำคุณสมบัติอันหลำกหลำยนี้จะมีอยู่อย่ำงเต็มที่ในกล้อง Sony NEX-C3 ตลอดจน NEX-5N ก็ตำม แต่กำรใช้งำนกล้องก็ไม่ได้ยุ่งยำกซับซ้อนมำกนัก ทั้งนี้ต้องขอบคุณ User Interface หรือเมนู และปุ่มกำร ใช้งำนที่ง่ำยดำย ท�ำให้กล้องที่มีลูกเล่นมำกมำยเช่นนี้สำมำรถใช้งำนได้ง่ำยๆ ด้วยสัญลักษณ์ที่ชัดเจนบนหน้ำจอ พร้อมกับมีรปู ภำพตัวอย่ำงประกอบ และโดยเฉพำะส�ำหรับ NEX-5N ทีใ่ ช้งำนระบบสัมผัสหน้ำจอทีเ่ ข้ำใจง่ำย ท�ำให้ แม้แต่มือใหม่หัดถ่ำยก็สำมำรถใช้งำนกล้องได้อย่ำงไม่ยำกเย็นนัก นอกจำกนี้ยังมีค�ำแนะน�ำกำรถ่ำยภำพเบื้องต้น อยู่ภำยในตัวกล้องด้วย นับว่ำเป็นกล้องที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเองอย่ำงแท้จริง อย่ำงไรก็ตำม ค�ำอธิบำยต่ำงๆ ในกล้องจะมีอยู่อย่ำงจ�ำกัด หำกท่ำนได้ติดตำมชมสื่อกำรสอนชุดนี้จนจบแล้ว ท่ำนจะเข้ำใจกำรใช้งำนได้มำก ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ท่ำนสำมำรถเก็บภำพควำมทรงจ�ำที่ดีไว้ด้วยกล้อง Sony NEX-C3 และ NEX-5N ได้อย่ำง ไม่รู้เบื่อ ในตลอดทุกๆ ทริปกำรเดินทำง หรือทุกๆ ควำมหมำยดีๆ ที่ต้องกำรบันทึกเอำไว้เป็นภำพถ่ำย ด้วยควำมปรำรถนำดีจำก วีรนิจ ทรรทรานนท (นายตากลอง) webmaster@taklong.com

Sony NEX-C3

Sony NEX-5N


ตัวอย่างในวิดโี อ

Screenshot

แนะน�ำตัวนำยตำกล้อง

กำรใช้งำนกล้อง Sony NEX-C3

รู้จักกับกล้อง Mirrorless

คุณสมบัติของกล้อง Mirrorless

แกะกล่อง Sony NEX-C3

ในกล่องมีอะไรบ้ำง

เลนส์คิต 18-55 mm.

แฟลชภำยนอกขนำดเล็ก

แบตเตอรี่ InfoLITHIUM

สำย USB

ส่วนประกอบต่ำงๆ ของกล้อง

ช่องส�ำหรับใส่แฟลช

ปุ่ม Playback

ปุ่ม Shutter

สวิตช์เปิด-ปิดกล้อง

ปุ่มบันทึกวิดีโอ

ปุ่มคลำยล็อกเลนส์

ไฟช่วยโฟกัส


ตัวอย่างในวิดโี อ

Screenshot

ช่องไมโครโฟน

ช่องส�ำหรับเสียบสำย USB

ช่องส�ำหรับเสียบสำย HDMI

หูโลหะส�ำหรับร้อยสำยคล้องคอ

Soft keys

Control wheel

จอ LCD ปรับขึ้นได้

จอ LCD ปรับลงได้

ช่องใส่แบตเตอรี่

ช่องใส่เมมโมรี่กำร์ด

ช่องส�ำหรับต่อกับขำตั้งกล้อง

เลนส์และกำรเปลี่ยนเลนส์

อธิบำยรำยละเอียดของเลนส์

กำรใส่ Hood

กำรซูมของเลนส์

เลนส์ฟิกซ์

กำรใส่แฟลช

กำรชำร์จแบตเตอรี่


ตัวอย่างในวิดโี อ

Screenshot กำรใส่ Memory Stick

กำรใส่ SD Card

กำรร้อยสำยคล้องคอ

กำรใส่ Fisheye converter

สัญลักษณ์บนจอ LCD

โหมด Intelligent Auto

กำรใช้งำนเมนู

ลูกเล่นต่ำงๆ ของกล้อง

เอฟเฟ็คของภำพ

กำรใช้งำนเอฟเฟ็คต่ำงๆ

ตั้งค่ำกำรใช้งำนให้กับปุ่มต่ำงๆ

กำรใช้งำนโหมด Intelligent Auto กำรตั้งค่ำต่ำงๆ ของกล้อง


Sony NEX-C3


CONTENTs 01 What’s new? : มีอะไรใหม่ในกล้อง Sony NEX-C3 .........................................1 มีอะไรใหม่บำ้ ง? .......................................................................................2 จอ LCD ปรับขึ้น-ลงได้ ............................................................................4 ลูกเล่นของกล้อง ......................................................................................6 แกะกล่อง Sony NEX-C3 .....................................................................24 02 Body & Lens : ส่วนประกอบของกล้องและเลนส์ .........................................27 ส่วนประกอบของกล้อง (Body) ............................................................28 ส่วนประกอบของเลนส์ (Lens) .............................................................38 เลนส์และกำรเปลีย่ นเลนส์ ....................................................................40 อุปกรณ์เสริม Fisheye converter .......................................................48 กำรใส่เมมโมรีก่ ำร์ด (Installing the Memory Card) ............................50 กำรใส่แบตเตอรี่ (Installing the Battery) ..........................................54 กำรชำร์จแบตเตอรี่ (Charging the Battery) ......................................56 กำรปรับจอขึน้ -ลง .................................................................................57 กำรร้อยสำยคล้องคอ ............................................................................60 กำรใส่แฟลช ..........................................................................................66 03 LCD Display : สัญลักษณ์บนจอ LCD ......................................................71 สัญลักษณ์บนจอ LCD ในโหมดถ่ำยภำพนิ่ง ..........................................72 สัญลักษณ์บนจอ LCD ในขณะถ่ำยภำพเคลื่อนไหว ..............................76 สัญลักษณ์บนจอ LCD ในกำรแสดงภำพ ...............................................77


04 Buttons : การใช้งานปุม่ ค�าสัง่ ............................................................................78 ON/OFF (Power) switch ...................................................................80 (Playback) button .......................................................................80 MOVIE button ....................................................................................81 Lens release button ........................................................................81 Shutter button ..................................................................................82 Control wheel ...................................................................................82 Soft keys .............................................................................................83 05 Menu : การใช้งานเมนู ....................................................................................85 กำรใช้งำนเมนู ........................................................................................86 Shoot Mode (โหมดถ่ำยภำพ) ...............................................................90 Camera (กล้อง) .....................................................................................116 Image Size (ขนำดภำพ) ...................................................................134 Brightness/Color (ควำมสว่ำง/สี) .......................................................142 Playback (เล่น) ................................................................................156 Setup (ตัง้ ค่ำ) .....................................................................................172


การใช้งานกล้อง Sony NEX-C3 เบื้องต้น เปิดสวิตช์ไปที่ On กล้องก็จะเริ่มท�ำงำน

จำกนั้นที่หน้ำจอ LCD ให้ดูตรงที่เขียนว่ำ เมนู (Menu) ด้ำนขวำบน ให้กดปุ่ม Soft key ที่ อยู่ตรงกับค�ำว่ำเมนู (Menu)

เมื่อกดแล้วจะขึ้นหน้ำจอกรำฟิกของเมนู


ในหน้ำจอเมนูนี้สำมำรถเลือก หั ว ข้ อ โดยกำรหมุ น Control wheel หรือกดซ้ำย-ขวำก็ได้ ให้ตรงกับที่เขียนว่ำ โหมดถ่ำยภำพ (Shoot Mode) แล้วให้ กดปุ่ม Soft key ตรงกลำงเพื่อยืนยัน กำรเลือก

ใช้เลือกหัวข้อที่ต้องกำร

ใช้ยืนยันกำรเลือก

ซึ่งถ้ำลองหมุนดูสังเกตว่ำจะมี สัญลักษณ์ต่ำงๆ เพิ่มขึ้นมำอีกมำก ซึ่งใน เบือ้ งต้นแนะน�ำให้ลองหมุนมำทีส่ ญ ั ลักษณ์ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ ำ อั ต โนมั ติ อั จ ฉริ ย ะ (Intelligent Auto)


ข้อแตกต่างระหว่าง

Sony NEX-5N กับ Sony NEX-C3 คุณสมบัติใหม่ของ Sony NEX-5N ที่เพิ่มเติมจำก Sony NEX-C3 ได้แก่ 1. จอแบบสัมผัส (Touch Panel) สำมำรถใช้กำรสัมผัสเพื่อเลือกค่ำต่ำงๆ จำกหน้ำจอได้โดยตรง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือก เมนู หรือกำรเลือ่ นหน้ำจอต่ำงๆ และทีด่ มี ำกๆ คือสำมำรถเลือกสิง่ ทีเ่ รำต้องกำรโฟกัสได้โดยกำร สัมผัสไปที่วัตถุนั้นที่ปรำกฏอยู่บนหน้ำจอได้โดยตรง 2. ระบบจดจ�ำใบหน้ำ (Face Registration) เรำสำมำรถก�ำหนดให้กล้องจดจ�ำใบหน้ำของคนได้ เพื่อให้ทุกครั้งที่มีใบหน้ำนี้ปรำกฏ ขึ้นมำในเฟรม กล้องจะโฟกัสไปที่คนนั้นตลอดเวลำ แม้ว่ำในภำพจะมีอยู่หลำยคนก็ตำม ซึ่ง มีประโยชน์มำก เช่น เรำต้องกำรถ่ำยภำพลูกของเรำที่ก�ำลังถ่ำยภำพหมู่อยู่กับคนอื่นๆ เรำก็ คงอยำกจะให้ภำพลูกของเรำชัดเสมอ ถ้ำตั้งค่ำให้กล้องจดจ�ำใบหน้ำลูกของเรำไว้แล้ว แม้จะมี คนอื่นอยู่ในภำพอีก แต่กล้องจะโฟกัสที่ลูกของเรำเสมอ ไม่ไปโฟกัสที่คนอื่น 3. เพิ่มเติมลูกเล่นในส่วนของ Picture Effect มีลูกเล่นเพิ่มหลำยอย่ำง เช่น ปรับ Toy Camera ได้ 5 แบบ ปรับ Pop Color ได้ 2 แบบ ปรับ Soft Focus เอฟเฟ็คกล้องรูเข็ม เป็นต้น


คุณสมบติ ั ของกล้อง Sony NEX-5N เซนเซอร์ APS HD CMOS ขนำด 23.4x15.6 มม. หน้ำจอ LCD แบบสัมผัส ขนำด 3 นิ้ว ควำมละเอียด 921,600 พิกเซล แบบ Xtra Fine LCD ใช้เทคโนโลยี TruBlack screen ควำมละเอียดสูง ครอบคลุมกำรมองเห็น 100% ปรับขึ้นได้ 80 องศำ และปรับลงได้ 45 องศำ ท�ำให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ภำพในมุมที่แปลกใหม่ได้เพิ่มมำกขึ้น ม่ำนชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic First Curtain Shutter) ระบบวัดแสงแบบแบ่งโซน 49 โซน, เฉลี่ยหนักกลำง, จุด ระบบชดเชยแสง -2.0 ถึง +2.0 EV และ 0.3 EV steps ควำมละเอียดสูงถึง 16.1 ล้ำนพิกเซล ISO 100-25600 (Auto ISO จ�ำกัดที่ 3200) ถ่ำยภำพต่อเนื่องควำมเร็วสูง 10 fps แบตเตอรี่รองรับกำรถ่ำยภำพต่อเนื่องมำกกว่ำ 430 ภำพ ควำมเร็วชัตเตอร์ 30-1/4000 บันทึกภำพนิ่งเป็น JPEG, RAW (นำมสกุล .ARW), RAW+JPEG ถ่ำยวิดีโอแบบ AVCHD 1080 60i/p up to 28mbps (50i/p in Europe), 1080 24i/p up to 24mbps (25i/p in Europe) และ MPEG-4 1440x1080 29.97fps 12mbps, 640x480 29.97fps


Sony NEX-C3 User Manual

มีอะไรใหม่บ้าง? ควำมละเอียดภำพ 16.2 ล้ำนพิกเซล

จอ LCD 3 นิ้ว ควำมละเอียด 921,600 พิกเซล แบบ Xtra Fine LCD ใช้เทคโนโลยี TruBlack screen ควำมละเอียดสูง ครอบคลุมกำรมอง เห็น 100% รองรับกำร์ดควำมจ�ำ Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD Memory Card, SDHC memory card และ SDXC memory card รองรับกำร์ดควำมเร็วสูง Class 10 ควำมจุสูงถึง 32 GB ปุ่มส�ำหรับบันทึกภำพวิดีโอโดยเฉพำะ และสำมำรถบันทึกวิดีโอได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนโหมด ถ่ำยวิดีโอแบบ HD (High Definition) 1280x720 (29.97 fps) ได้ จุดโฟกัส 25 จุด และระบบวัดแสง 49 โซน ระบบปรับแสงเหมำะสมอัตโนมัติ (Auto Lighting Optimizer) ช่วยให้ ภำพถ่ำยที่มีควำมเปรียบต่ำงสูงสำมำรถเก็บรำยละเอียดได้ดีขึ้น ปุ่ม Soft keys ช่วยให้กำรปรับค่ำหลักๆ ของกล้องเป็นไปอย่ำงง่ำยดำย และสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น มีแสดงค�ำแนะน�ำช่วยสอนถ่ำยภำพพื้นฐำนในตัวกล้อง มีเมนูภำษำไทย ซึ่งง่ำยต่อกำรใช้งำน

2


What’s new?

3


Sony NEX-C3 User Manual

ลูกเล่นของกล้อง

กล้องรุ่นนี้มีลูกเล่นเพิ่มเติมขึ้นมำจำกกำรถ่ำยภำพแบบปกติ ถ้ำเรำเป็นมือใหม่และต้องกำร สร้ำงสรรค์ภำพถ่ำย แต่ยังไม่ช�ำนำญจะต้องท�ำอย่ำงไร กำรสร้ำงสรรค์ภำพถ่ำย (Photo Creativity) เป็นวิธกี ำรสร้ำงสรรค์ภำพถ่ำยออกมำอย่ำงง่ำยๆ โดยกำรเข้ำโหมดถ่ำยภำพ (Shoot Mode) แล้วเลือกอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Auto) และกดปุ่ม กลำงของ Control wheel ก็จะเข้ำสู่โหมดสร้ำงสรรค์ภำพถ่ำย ซึ่งมีวิธีกำรสร้ำงสรรค์ภำพได้หลำยแบบ เรำสำมำรถเลือกโดยใช้ Control wheel ได้เลยดังนี้ 1. Background Defocus (ฉำกหลังนอกโฟกัส) กำรถ่ำยภำพนอกระยะโฟกัส ให้ด้ำนหน้ำ ชัด ด้ำนหลังเบลอ หรือชัดทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง สมมติเรำเลือกเป็นกำรเบลอฉำกหลัง ก็จะ เป็นภำพชัดตื้น (กำรใช้รูรับแสงกว้ำง) หรือถ้ำเรำเลือกให้ด้ำนหลังชัดด้วย ก็จะเป็นภำพชัดลึก (กำรใช้ รูรับแสงแคบ) ซึ่งเหมำะส�ำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้ำใจเรื่องของกำรถ่ำยภำพ

ชัดทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง

6

ด้ำนหน้ำชัด ด้ำนหลังเบลอ


What’s Menu new?

***ถ้ำต้องกำรถ่ำยให้ฉำกหลังเบลอ ควรถ่ำยให้ตวั แบบ อยูใ่ กล้กบั กล้อง และฉำกหลังควรจะอยูห่ ำ่ งจำกตัวแบบในระยะค่อน ข้ำงไกล ถึงจะเบลอฉำกหลังได้ดี

7


Sony NEX-C3 User Manual

Intelligent Auto (อัตโนมัติอัจฉริยะ)

ถ้ำเลือกโหมดนี้แล้วเรำกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง กล้องจะท�ำกำรโฟกัสภำพและวิเครำะห์ภำพ ที่เรำก�ำลังถ่ำยว่ำเป็นภำพอะไร โดยจะแสดงสัญลักษณ์สีเขียวด้ำนซ้ำยบน สัญลักษณ์จะเปลี่ยนไปตำมที่ กล้องค�ำนวณว่ำเป็นภำพลักษณะใด ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่ำงๆ ดังนี้

92


Menu

Macro คือขณะที่ถ่ำยภำพวัตถุที่อยู่ใกล้ สัญลักษณ์เป็นรูปดอกไม้ แม้ว่ำเรำไม่ได้ถ่ำยดอกไม้ แต่ กล้องจะมองว่ำเป็นกำรถ่ำยวัตถุที่อยู่ใกล้และจะท�ำกำร เซ็ตค่ำต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับกำรถ่ำยภำพแบบมำโคร (ถ่ำย วัตถุระยะใกล้) โดยอัตโนมัติ

Landscape คือขณะที่ถ่ำยภำพวิวทิวทัศน์ สัญลักษณ์เป็นรูปภูเขำหรือ Landscape และกล้องจะท�ำกำรเซ็ตค่ำต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับกำรถ่ำยภำพทิวทัศน์โดยอัตโนมัติ ภำพที่ได้จะม่ีควำม คมชัดสูง


Sony NEX-C3 User Manual

Backlight คือขณะที่ถ่ำยภำพ ย้อนแสง สัญลักษณ์รูปดวงอำทิตย์เสี้ยวฉำย แสงก็จะปรำกฏขึ้น และกล้องจะท�ำกำรเซ็ตค่ำ ต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับกำรถ่ำยภำพย้อนแสงโดย อัตโนมัติ

94


Menu

Backlight Portrait คือขณะที่ถ่ำยภำพบุคคลย้อนแสง จะมีสัญลักษณ์รูปดวงอำทิตย์ และรูปคนปรำกฏขึน้ กล้องจะท�ำกำรเซ็ตค่ำต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับกำรถ่ำยภำพบุคคลย้อนแสงโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะท�ำให้ใบหน้ำคนไม่มืดนั่นเอง

Portrait คือขณะที่ถ่ำยภำพ บุคคล สัญลักษณ์รูปคนจะปรำกฏขึ้น และ กล้องจะท�ำกำรเซ็ตค่ำต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับ กำรถ่ำยภำพบุคคลโดยอัตโนมัติ โดยภำพที่ ได้จะดูนุ่มนวลขึ้น


SONY NEX-C3

จุดเดนของสือ่ การสอนชุดนี้ • หนังสือ 1 เลม พิมพ 4 สีทั้งเลม เปนคูมือพกพา

ฉบับภาษาไทย หยิบใชงานไดทุกที่ทุกเวลา • DVD สอนการใชงานกลอง 2 แผน ซึง่ จะทำใหคณุ เขาใจวิธกี ารใชงานกลองไดดยี ง่ิ ขึน้ เมือ่ เทียบกับการ อานจากหนังสือเพียงอยางเดียว

อธิบายสวนประกอบตางๆ ของกลอง SONY NEX-C3 และอุปกรณทั้งหมดในกลอง อธิบายสัญลักษณและการใชงานปุมตางๆ บนตัวกลอง การใชงานกลองเบื้องตน อธิบายการใชงานเมนูและการตั้งคาเมนูทุกเมนู

คูมือสอนใชกลอง SONY NEX-C3 ฉบับ ภาษาไทย อธิบายฟงกชนั และคุณสมบัตติ า งๆ ของกลอง Mirrorless รุน นีอ้ ยางละเอียด เพือ่ ใหดงึ ความสามารถอันหลากหลายของกลอง มาใชไดอยางงายดาย และสามารถใชงานปุม ไปพรอมกับฟงกชนั การทำงานตางๆ ไดอยาง คลองแคลวและเต็มประสิทธิภาพ คูม อื ชุดนีย้ งั สามารถประยุกตวธิ ใี ชกบั รุน NEX-5N ไดอกี ดวย Screenshot ตัวอยางใน DVD

สแกน QR Code

เพ�อชมตัวอยางใน DVD

การถายภาพ ISBN 978-616-527-282-7

9 786165 272827

คูมือสอนใชกลอง SONY NEX-C3

DVD : 2 แผน ราคา : 199 บาท

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

คู่มือสอนใช้กล้อง SONY NEX-C3  
คู่มือสอนใช้กล้อง SONY NEX-C3  

เข้าใจง่าย ใช้งานได้ชัวร์! ด้วย DVD ภาพพร้อมเสียง สอนการใช้งานกล้องอย่างละเอียด ชำแหละ!ทุกปุ่มทุกเมนู ให้คุณใช้งานกล้องได้อย่างคุ้มค่า!

Advertisement