Page 1

ชุ ดที่

หวาน คาว

1

หนังสือพร้อมดีวีดีการทำอาหารหวานคาว

ขนม อาหาร

รวม 10 เมนู อรอ่ ยเลิศ

พรอ้ มดีวีดี

อธิบายละเอียด ทุกขั้นตอน

้มลอง 3เมนูเมนูกของหวานชวนลิ 7 ับข้าวเลิศรส

หนงั สอื + DV

โดย สุปราณี แพรศิริ

าคาพเิ ศษ Dร

เพียง

69.-


ISBN 978-616-527-176-9 ราคา 69 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือ เล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะใน รูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ คณะผู้จัดท�า บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน สุปราณี แพรศิริ ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม เพียงพิศ อิ่นแก้ว ภาพประกอบ ณัฐพงษ์ พยัคคง พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประสานงานฝ่ายผลิต วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�าหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบ เปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบนหรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


เมนู

อาหารคาว

4 ห่อหมกทะเล

6 ปลากะพงทอดสามรส

8 กุ้งผัดพริกนมสด

10 ปลาหมึกนึ่งมะนาว

12 ปลาช่อนลุยสวน


น�้าพริกอ่อง 14

น�้าพริกกะปิกุ้งสด 16

เมนู

ขนมหวาน สี่สหายลอยแก้ว 18

ถั่วแปบปากหม้อเบญจรงค์ 20

ปั้นสิบทอดไส้ปลา 22


ห่อหมกทะเล สูตรน�้าพริกแกงเผ็ด

กระเทียมสดกลีบเล็ก ปอกเปลือก 15 หอมแดงสดปอกเปลือก 2 พริกชี้ฟ้าแห้งแช่น�้าบีบให้แห้ง 5 ข่าหั่นฝอย (1 ท่อนเล็ก) หรือ 1 ตะไคร้หั่นฝอย 3 ผิวมะกรูดหั่นฝอย 1 4 ห่อหมกทะเล

กลีบ หัว เม็ด ช้อนชา ต้น ช้อนชา

รากผักชี 3 ราก ลูกผักชีคั่วให้เหลือง ป่นละเอียด 1/2 ช้อนชา ยี่หร่าคั่วให้เหลือง ป่นละเอียด 1/2 ช้อนชา กระชาย 3 ช้อนโต๊ะ (ใช้มากกว่า 3 ช้อนโต๊ะก็ได้) เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ


วิธีท�า โขลกทุกอย่างให้เข้ากันจนละเอียด ตักใส่ ถ้วย พักไว้ (ถ้าต้องการความรวดเร็วใช้เครื่อง ปัน่ ก็ได้ เครือ่ งปัน่ บางชนิดปัน่ แห้งไม่ได้กใ็ ช้นา�้ ช่วยได้เล็กน้อย)

สูตรน�้ากะทิหยอดหน้า

หัวกะทิ น�้าเปล่า แป้งข้าวเจ้า

1/2 ถ้วยตวง 1/2 ถ้วยตวง 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�า ผสมแป้งข้าวเจ้ากับน�้าเปล่าให้เข้ากัน น�า กะทิตั้งไฟให้ร้อน แล้วค่อยๆ ใส่แป้งที่ผสมไว้ ลงไปจนกะทิเริ่มข้น คนให้ทั่ว ปิดไฟ ตักใส่ ถ้วย พักไว้

สูตรเครื่องปรุงห่อหมก

น�้ากะทิหยอดหน้า 1/2 ถ้วยตวง น�้าพริกแกง (แบ่งมา) 2 ช้อนโต๊ะ (ใช้น�้าพริกแกงคั่วก็ได้แต่ต้องเพิ่มกระชาย) เนื้อปลาทะเลบดละเอียด นวดให้เหนียว 300 กรัม กุ้งสดลวกสุก 5 ตัว ปลาหมึกหั่นชิ้นเล็กลวกสุก 2 ตัว กะทิ 2 ถ้วยตวง น�้าปลาดี 1 ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนโต๊ะ น�้าตาลทราย 1/2 ช้อนโต๊ะ ไข่ไก่ 1 ฟอง

พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเล็กๆ ส�าหรับตกแต่ง 1 เม็ด ใบมะกรูดหั่นฝอยส�าหรับตกแต่ง วิธีท�า 1. ผสมเนื้อปลา น�้าพริกแกง น�้าปลา ซีอิ๊วขาว น�้าตาลทราย และไข่ไก่ให้เข้ากัน แล้วค่อยๆ ใส่กะทิทีละน้อย โดยใช้ไม้พายคน ไปในทางเดียวกันจนเนื้อเนียนและกะทิหมด 2. ใส่กุ้ง ปลาหมึกในถ้วยฟอยล์หรือ กระทง ตักเนื้อห่อหมกใส่ลงไป จัดเรียงใส่ใน ลังถึง น�าไปนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ 20 นาที เปิดฝา ราดหน้าห่อหมกด้วยน�้ากะทิที่เตรียม ไว้ ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและใบมะกรูด หั่นฝอย ปิดฝานึ่งต่ออีก 1 นาที ปิดไฟ 3. จัดใส่จาน เสิร์ฟร้อนๆ ข้อเสนอแนะ • ใส่เนื้อห่อหมกในลูกมะพร้าวอ่อนก็ได้ จะช่วยให้ห่อหมกมีกลิ่นหอมของมะพร้าว • ใส่เนือ้ ห่อหมกในใบตองแล้วน�าไปปิง้ ก็ได้ จะได้ห่อหมกปิ้ง

ขนมหวาน อาหารคาว 5


6 ปลากะพงทอดสามรส


ปลากะพงทอดสามรส สูตรเครื่องปรุง

ปลากะพงน�้าหนัก 1 กก. 1 ตัว พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงยาว 10 เม็ด กระเทียมสดกลีบเล็กปอกเปลือก 20 กลีบ กระเทียมสับส�าหรับเจียว 1 ช้อนชา น�้ามะขามเปียก 1/2 ถ้วยตวง น�้าตาลปี๊บแท้ 5 ช้อนโต๊ะ น�้าปลาดี 2 ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนโต๊ะ น�้ามันหอย 1 ช้อนโต๊ะ น�้ามันพืชส�าหรับทอดปลา 4 ถ้วยตวง น�้ามันพืชส�าหรับท�าน�้าราดตัวปลา 1/2 ถ้วยตวง เกลือ 1 ช้อนชา วิธีท�า 1. โขลกกระเทียมและพริกชี้ฟ้าให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกัน พักไว้ 2. ตัง้ กระทะไฟปานกลางใส่น�้ามัน (ส�าหรับทอด) ให้รอ้ น ใส่เกลือ (เพือ่ ไม่ให้น�้ามันกระเด็น) ทอดปลาทั้งสองด้านให้สุกเหลือง จัดใส่จาน พักไว้ 3. ตัง้ กระทะใบใหม่ใส่นา�้ มันให้รอ้ น ใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้เหลือง ใส่กระเทียมกับพริก ชี้ฟ้า (ข้อ 1) ผัดให้หอม ปรุงรสด้วยน�้ามะขามเปียก น�้าตาลปี๊บ ซีอิ๊วขาว น�้าปลา น�้ามันหอย เคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวจึงใช้ได้ ปิดไฟ 4. ตักน�้าราดบนตัวปลา เสิร์ฟร้อนๆ ข้อเสนอแนะ • เพื่อไม่ให้น�้ามันกระเด็นมากเกินไป ก่อนทอดปลาให้ใส่เกลือประมาณ 1 ช้อนชาลงไปใน น�้ามัน ขนมหวาน อาหารคาว 7


˹§Ñ Ê×;ÃÍÁ´Õ é ÇÕ´Õ สอนทำอาหารและขนมไทยรวม 10 เมนู

ครบเครื่องเรื่องหวานคาว เหมาะสำหรับผูที่รักการทำอาหาร หรือแมบานมือใหมไดลองทำอาหารทานเอง หนังสือไดบอก วัตถุดิบ สวนประกอบ และวิธีทำอยางละเอียด พรอมดีวีดี สาธิตขั้นตอนการทำอาหารและขนมไทยแตละชนิดอยาง ชัดเจน จนคุณสามารถลงมือทำไดดวยตนเอง เขียนโดย อ.สุปราณี แพรศิริ ผูเชี่ยวชาญดานอาหาร และขนมไทยโดยเฉพาะ

หอหมกทะเล

ปลาหมึกนึง่ มะนาว สีส่ หายลอยแกว

ปลาชอนลุยสวน

ปลากะพงทอดสามรส

ปน สิบทอดไสปลา

กุง ผัดพริกนมสด

น้ำพริกออง

ย สำนกั พมิ พเ อม็ ไอเอส 55, ผลติ โด 10120 โทรศพั 57 ซ ฯ กรงุ เทพ

งพาง เขตยานนาวา ขวงบางโพ ม3 แ ระรา -8787 นนพ -2294 3 ถ าร 0 ย 5 ทรส ซอ มัต)ิ โ น

ท 0-22 อ 94-8 ยพระร 777 ามท (สา ่ี 3 ยอ ตั โ

น้ำพริกกะปกงุ สด

ถัว่ แปบปากหมอเบญจรงค

อาหาร ISBN 978-616-527-176-9

9

786165 271769

ขนมหวาน อาหารคาว ชุดที่ 1 DVD 1 แผน ราคา 69 บาท

ขนมหวาน อาหารคาว  
ขนมหวาน อาหารคาว  

หนังสือพร้อมดีวีดี สอนทำอาหารและขนมไทยรวม 10 เมนูครบเครื่องเรื่องหวานคาว เหมาะสำหรับผู้ที่รักการทำอาหารหรือแม่บ้านมือใหม่ได้ลองทำอาหารทานเอง...

Advertisement