Page 1

ẋ§»˜¹àÃ×èͧÃÒÇÊØ´»ÃзѺ㨴ŒÇ»ÅÒ»ҡ¡Ò

´ŒÇ»ÅÒ»ҡ¡Ò

ËŧãËÅ仡ѺâÅ¡áË‹§ÍÔÊÃàÊÃÕ ÊÑÁ¼ÑÊ·Ø¡¤ÇÒÁÊØ¢ ¢Í§¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾ à¹×éÍËÒã¹àÅ‹ÁࢌÒ㨧‹Ò ͸ԺÒ ¢Ñ鹵͹¡ÒÃÇÒ´ªÑ´à¨¹

ẋ§»˜¹àÃ×èͧÃÒÇÊØ´»ÃзѺã¨

ä´ŒàÇÅÒËÂÔº»Ò¡¡ÒÅÙ¡Å×è¹ã¡ÅŒÁ×ÍÁÒ¶‹Ò·ʹàÃ×èͧÃÒÇÊØ´»ÃзѺã¨Å§º¹á¼‹¹¡ÃдÒÉ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ÊÔ觢ͧÃͺµÑǪÔé¹àÅ硪Ôé¹¹ŒÍ ÊѵǏàÅÕé§áʹ¹‹ÒÃÑ¡ àÊ×éͼŒÒµÑÇâ»Ã´ ËÃ×ͺؤ¤ÅÍѹ໚¹·ÕèÃÑ¡

¾Òʹء

˹ ѧÊ× ÍÊ

¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾º¹¾×é¹ÇÑÊ´Ø·Õ赋ҧÍÍ¡ä» Í͡ẺáÅÐÊÌҧÊÃä

á

ãËŒ¡ÑºªÕÇÔµ

ISBN 978-616-527-604-7

9 786165 276047 ËÁÇ´ : ÈÔŻР150.-

ÀÒ¾ÇÒ´ã¹àÅ‹ÁÊÕÊÑ¹Ê ´ ã Ê

¼ÙŒà¢Õ¹ : à¿ÂàÅ‹Íà˹Õè ÂÇ

§ ‹µ àµÁÔ ÊÕÊѹàÅç

âšʋǹµÇÑ

¡æ

¡ÒÃÊ×èͤÇÒÁËÁÒ´ŒÇÂÀÒ¾ÇÒ´

Á × Í ã Ë Á ‹ áŠм Ù Œ · Õ è Á Õ ã ¨ Ã Ñ ¡¡ÒÃ Ç Ò ´· Ø ¡ ¤ ¹

à¤Åç´ÅѺ¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾ÃкÒÂÊÕ

150.-

ú¶ÇŒ ¹ à¢ÒŒ 㨧ҋ  ÇÒ´µÒÁ Òš٠Ź×è ¤ ä´·Œ ѹ· ¡ ¡ Ò » Â Õ Œ Ç ´ Õ ÒÂÊ ºÍ¡àÅÒ‹ à·¤¹¤Ô ¡ÒÃÇÒ´áÅÐÃк

0 ƒ› ›15 €

Œ›m

ÃÙŒ¨Ñ¡»Ò¡¡ÒÅÙ¡Å×è¹

Õ·äè Á¸‹ ÃÃÁ´Ò

ÓËÃѺ½ƒ¡ÇÒ´¡ÒϵٹÊÓËÃѺ

¼ÙŒà¢Õ¹ : à¿ÂàÅ‹Íà˹Õè ÂÇ

ÅÐÁ Õ ª Õ Ç á ¡ Ñ ¹ ‹ ÒÃ

Ôµª ÕÇÒ


แผ่น ซั บ น ดู ด �้ำมัน

เนื้อว

ัว

มันฝร

ั่งทอด

ประวัติผู้เขียน

เฟยเล่อเหนีย่ ว เป็นนักเขียนการ์ตนู ยุคใหม่ของจีน มีความหลงใหลคลัง่ ไคล้หนังสือภาพและหนังสือการ์ตนู เชีย่ วชาญ การวาดภาพแบบ Q-Style และภาพการ์ตูนญี่ปุ่น เฟยเล่อเหนี่ยวใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนวาดภาพจนช�ำนาญ รวมถึงมี รูปแบบในการน�ำเสนอภาพวาดทีห่ ลากหลาย ปัจจุบนั มีผลงานเขียนทีเ่ ป็นแนวคิดแบบใหม่ๆ ออกมาแล้วกว่า 20 เล่ม เช่น บันทึก การเดินทางด้วยการวาดภาพ สเกตช์ภาพความสุขด้วยปากกาลูกลื่น โลกแห่งภาพวาดดินสอสีของเฟยเล่อเหนี่ยว โลกแห่งการ วาดภาพสร้างสรรค์ด้วยอุปกรณ์วาดภาพ 20 ชนิด เป็นต้น หนังสือดังกล่าวนี้ติดอันดับขายดีเป็นเวลานาน ผลงานเขียน หลายเล่มถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปพิมพ์จ�ำหน่ายในฮ่องกงและไต้หวัน จึงถือได้ว่าเฟยเล่อเหนี่ยวเป็นนักเขียนการ์ตูนรูปคนผู้บุกเบิก สร้างสรรค์หนังสือภาพเลยทีเดียว ความสุขมีอยู่ทั่วไป มาแบ่งปันชีวิตที่น่าสนใจแก่กัน Website : http://weibo.com/myflyingbird E-mail : myflyingbird@sino.cnsino.cn


ผู้เขียน เฟยเล่อเหนี่ยว ผู้แปล ณัฐพงษ์ ศรีอ�ำนวยสกุล ISBN 978-616-527-604-7 ราคา 150 บาท ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Ī《飞乐鸟的手绘时光——圆珠笔手绘基础入门》 Copyright Ī 2012 飞乐鸟 Original Chinese edition published by China Waterpower Press Beijing Book Explorer Media Ltd. Thai translation rights arranged by MIS PUBLISHING CO., Ltd. with China Waterpower Press Beijing Book Explorer Media Ltd. through Little Rainbow Agency, Thailand ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2557 Ī ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการเล่ม “อนุสรา” ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�ำ ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม วณิชยา ตันเจริญลาภ, กัณทิยา มาสาซ้าย ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ชนาภัทร พรายมี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ จัดพิมพ์ โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ ในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านัน้ ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ค�ำน�ำ ปากกาลู ก ลื่ น เป็ น สิ่ ง ของที่ เ ห็ น ได้ ทั่ ว ไป เพราะเป็ น เครื่ อ งเขี ย นที่ ข าดไม่ ไ ด้ ใ น ชีวิตประจ�ำวัน นอกจากน�ำมาเขีย นหนังสือแล้ว ยังสามารถเป็นปากกาวิเศษด้วย ทั้งวาดหนังสือภาพแสนน่ารักและวาดเรื่องราวในใจของตัวเอง หนังสือเล่มนี้กล่าว ถึงปากกาลูกลื่นแต่ละประเภท พร้อมสอนเทคนิควาดรูประบายสีด้วยปากกาลูกลื่น ชักชวนทุกคนให้ใช้ปากกาลูกลื่นวิเศษมาวาดรูปอย่างมีความสุข หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภาพสีสันสดใส รูปภาพในหนังสือน่ารักและมีชีวิตชีวา แม้เปิดออกมาดูคร่าวๆ ก็จะรู้สึกอบอุ่น นอกจากจะใช้ปากกาลูกลื่นวาดรูปสัตว์เลี้ยง แสนน่ารัก เสื้อผ้าแสนสวย หรือสิ่งของชิ้นเล็กๆ ที่ดูธรรมดาแล้ว ยังอาจน�ำมาวาด ช่วงเวลาแสนประทับใจ บรรยากาศวัยเรียน งานแต่งงานแสนโรแมนติก หรือวันช้อป กระหน�่ำ สิ่งเหล่านี้ล้วนวาดลงบนกระดาษได้ ช่วงเวลาที่ท�ำให้คุณประทับใจ อารมณ์ แห่งความสุขและความเศร้าก็สามารถน�ำมาขยายหรือย่อลงบนกระดาษได้เช่นกัน ลองใช้ปากกาลูกลื่นวาดโลกในจินตนาการและอารมณ์ ในจิตใจของตัวเองเคลิบเคลิ้ม ไปกั บ โลกแห่ ง ความเรี ย บง่ า ยและอิ ส รเสรี คุ ณ จะสั ม ผั ส ความสุ ข จากการวาดรู ป ได้ อย่างน่าอัศจรรย์ เฟยเล่อเหนี่ยว


สารบัญ

ค�ำน�ำ

1 ปากกาลูกลื่นที่ไม่ธรรมดา

1.1 สนุกไม่รจู้ บกับปากกาลูกลืน่ . ........ 8

1.1.1 หัวปากกา............................... 8 1.1.2 ปากกาลูกลื่นอยู่ข้างตัวเธอแล้ว.... 9 1.1.3 วาดอะไรก็ได้......................... 10 1.2 เลือกปากกาลูกลืน่ ทีช่ นื่ ชอบ........ 11 1.2.1 ปากกาลูกลื่นที่น�้ำหมึกต่างกัน. .. 11 1.2.2 ปากกาลูกลื่นหลากสี............... 14 1.2.3 ปากกาลูกลื่นแต่ละแบบ........... 16

2 เคล็ดลับวาดภาพระบายสี

2.1 ปัจจัยพืน้ ฐานของการวาดประกอบ เป็นภาพ........................................... 18 2.1.1 วาดจุดเล็กๆ ด้วยความอดทน........ 18 2.1.2 ฝึกวาดเส้น................................19 2.1.3 ใช้เส้นวาดรูปร่าง....................... 21

2.2 ความส�ำคัญของรูปเรขาคณิต..........23 2.2.1 รูปวงกลม.................................23 2.2.2 รูปสี่เหลี่ยม..............................25 2.2.3 รูปสามเหลี่ยม........................... 27 2.2.4 รูปหลายเหลี่ยม......................... 29 2.2.5 รูปไม่เป็นทรง........................... 31

2.3 ใช้รปู เรขาคณิตวาดเป็นสิง่ ต่างๆ.......33 2.3.1 การรวมตัวของรูปเรขาคณิต.........33 2.3.2 กลุ่มภาพที่เปลี่ยนรูปร่าง.............35

2.4 วิธวี าดเส้นรูปร่างภายนอก. ............ 37 2.4.1 เส้นรูปร่างสีเดียว....................... 37 2.4.2 เส้นรูปร่างที่มีสีสัน....................38 2.4.3 สามสีรวมกันน่าสนุก. ................40

2.5 ฝึกวาดรูปขนาดเล็ก.........................43 2.5.1 เส้นประหลากสีสัน.....................43 2.5.2 กรอบเล็กแสนสนุก. ...................44


สารบัญ

4 วาดโลกส่วนตัวของเรา

4.1 วาดสิง่ ของ..................................... 68

3 วาดผิววัสดุให้ต่างออกไป

3.1 สิง่ ของขนปุกปุย................................. 46 3.1.1 หมวกไหมพรมแสนอบอุ่น. ............. 46 3.1.2 ตุ๊กตาลูกหมีขนนุ่มน่ารัก................ 48

4.1.1 การประชันของผักผลไม้............. 68 4.1.2 อาหารน่ากิน........................... 71 4.1.3 ความสดใสของไม้ดอก............... 74 4.1.4 สิ่งก่อสร้างกับทิวทัศน์ที่สวยงาม...77 4.1.5 เสื้อผ้าทันสมัย. ....................... 80

3.2 สิง่ ของโปร่งใส. ................................. 50 4.2 วาดรูปสัตว์.................................... 83 3.2.1 ขวดน�้ำอัดลมโปร่งใส..................... 50 3.2.2 โถปลาใบเล็ก. ............................ 52

3.3 สิง่ ของมันวาว.................................... 54 3.3.1 โทรศัพท์มือถือกรอบสีแสนสวย....... 54 3.3.2 กล่องน่ารักหลากสี. ..................... 56

3.4 สิง่ ของทีเ่ ป็นผ้า.................................. 58 3.4.1 กิ๊บรูปโบ.................................... 58 3.4.2 ผ้าพันคอเพ้นท์ลาย..................... 60

3.5 สิง่ ของทีเ่ ป็นโลหะ.............................. 62 3.5.1 กระบอกสุญญากาศเก็บความร้อน.... 62 3.5.2 อุปกรณ์ในห้องครัว..................... 64

4.2.1 สุนัขแสนน่ารัก. ...................... 83 4.2.2 ชุมนุมเจ้าแมวน้อย.................. 86 4.2.3 สัตว์เลี้ยงแปลกๆ...................... 89 4.2.4 ปราสาทแห่งปลาแสนงดงาม...... 92 4.2.5 สวนสัตว์แสนสนุก................... 95

4.3 วาดรูปบุคคล................................. 98 4.3.1 ครอบครัว.............................. 98 4.3.2 บุคคลอาชีพต่างๆ....................101 4.3.3 ตัวละครย้อนเวลา................. 104 4.3.4 ตัวละครในอุดมคติ.................107


สารบัญ

4.4 วาดรูปสถานที.่ ...............................110 4.4.1 ร้านของขวัญแสนน่ารัก.............110 4.4.2 กีฬาสีของสัตว์. ........................113 4.4.3 สวนสนุก ดินแดนแห่งความสุข....116

5 รูปภาพสื่อความหมาย

5.1 หนังสือภาพประกอบด้วยรูปภาพ และตัวหนังสือ................................ 120 5.1.1 การวาดภาพเพื่อถ่ายทอด เรื่องราว................................ 120 5.1.2 การเปรียบเทียบรูปภาพ และตัวหนังสือ..........................121 5.1.3 ตกแต่งตัวหนังสือให้น่าสนใจ...... 122

5.2 เรียนรูก้ ารวาดตัวหนังสือ............... 123 5.2.1 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว.... 123 5.2.2 ตัวเลข................................... 124 5.2.3 ตกแต่งตัวอักษร...................... 125

5.3 วาดรูปประสบการณ์ของตัวเอง..... 127 5.3.1 งานแต่งงานสุดประทับใจ........... 127 5.3.2 ความทรงจ�ำในวัยเรียน............ 130 5.3.3 วันช้อปกระหน�่ำ. .................... 133 5.3.4 อบคุกกี้แสนรัก. ...................... 136

6 แต่งเติมสีสันเล็กๆ ให้ชีวิต

6.1 ภาพวาดด้วยปากกาลูกลืน่ บนแผ่นกระดาษ............................ 140 6.1.1 ไดอารี่ส่วนตัว..........................140 6.1.2 ภาพตัดปะแสนน่ารัก................143 6.1.3 สัญลักษณ์อารมณ์. .................146

6.2 ตารางประยุกต์. ............................148 6.2.1 สมุดรายรับรายจ่าย..................148 6.2.2 จดบันทึกการเรียน และการท�ำงาน....................... 151 6.2.3 บันทึกการท่องเที่ยว................. 155

ภาคผนวก สัญลักษณ์ภาพ


1

ปากกาลูกลื่นที่ไม่ธรรมดา

ปากกาลูกลื่นเป็นปากกาที่พบเห็นได้ทั่วไป เคย ใช้ปากกาลูกลื่นหลากสีมาลองวาดรูปหรือยังล่ะ อาจ พบกับความแปลกใหม่จากลายเส้นของหัวปากกา ลูกลื่นขนาดเล็ก มาท�ำความรู้จักกับปากกาลูกลื่น ที่พบเห็นได้ทั่วไปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกันเถอะ อาจช่วยให้ ภาพวาดของเธอดูน่ารักน่าสนใจยิ่งขึ้นนะ


1.1 สนุกไม่รู้จบกับปากกาลูกลื่น

ปากกาลูกลื่นเป็นเครื่องเขียนที่เราพบเห็นได้ทั่วไป รู้ไหมว่านอกจากใช้เขียนหนังสือแล้วยังเป็นเครื่องมือ วาดรูปได้อย่างดีอีกด้วย ปากกาลูกลื่นพกพาสะดวกทั้งยังมีสีสันหลากหลาย ใช้วาดเส้นต่างๆ ได้ง่าย วาดภาพ สนุกได้ไม่รู้จบเชียวล่ะ

1.1.1 หัวปากกา

หัวปากกาลูกลื่นมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร เพราะใช้แรงสัมผัสของลูกบอลจากหัวปากกาสัมผัสกับกระดาษ ที่เขียน เมื่อลูกบอลขยับมันจะหมุนเอาหมึกที่อยู่ในหลอดลงสู่กระดาษที่เขียน เนื่องจากน�้ำหมึกปากกาลูกลื่นผสมเม็ดสีที่ต่างกัน ท�ำให้ปากกาลูกลื่นมีหลายสี หัวปากกาลูกลื่นท�ำ ด้วยลูกบอลโลหะ เมื่อน�ำลูกบอลโลหะใส่เข้าไปในถ้วยทองแดงรูปทรงกระบอกขนาดเล็ก โดยที่ด้าน บนต่อด้วยหลอดพลาสติกใส่น�้ำหมึก น�้ำหมึกก็จะไหลลงมาตามทิศทางที่ลูกบอลขยับ

เส้นหมึกของหัวปากกาต่างขนาด หัวปากกาลูกลื่นแบ่งขนาดตามความเล็กใหญ่ของเส้น ขนาดของเส้น ปากกาขึ้นอยู่กับขนาดลูกบอลตรงหัวปากกา 0.35mm หัวปากกาลูกบอลขนาดเล็ก เหมาะส�ำหรับวาดลายเส้น ที่ต้องการความละเอียด

0.5mm หัวปากกาลูกบอลขนาดกลาง เหมาะส�ำหรับวาดบนกระดาษ

ทั่วไปกับสมุดสเกตช์ มีหลากสีให้เลือก

1.0mm หัวปากกาลูกบอลขนาดค่อนข้างใหญ่ เหมาะส�ำหรับตัด

0.35mm 8

ปากกาลูกลืน่ พาสนุก

0.5mm

เส้นให้โดดเด่น

1.0mm


บทที่ 1 ปากกาลูกลืน่ ทีไ่ ม่ธรรมดา

1.1.2 ปากกาลูกลืน่ อยูข่ า้ งตัวเธอแล้ว ปากกาลูกลื่นเป็นเครื่องเขียนธรรมดา ราคาถูกและพบเห็นได้ทั่วไป เพียงแค่เดินเข้าร้านเครื่องเขียนเล็กๆ ก็จะมีปากกาลูกลื่นประเภทต่างๆอยู่ในร้านอย่างแน่นอน ปากกาลูกลื่นราคาแพงสามารถห่อเป็นของขวัญ มอบให้ผู้อื่นได้ ปากกาลูกลื่นธรรมดานอกจากอยู่ในร้าน เครื่องเขียนแล้ว ยังสามารถพบเห็นได้ตามร้านค้าทั่วไป หรือซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ บางครั้งยังเป็นของแถมของ สินค้าบางอย่างมอบให้ทุกคนด้วย

ของขวัญ

ปากกาลูกลื่นด้ามเล็กพกพาสะดวก คนจ�ำนวนมากจึงมักพกติดตัวไว้ ปากกาลูกลื่นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ�ำวัน ของเรา กลุ่มนักเรียนใช้ท�ำการบ้าน กลุ่มคนท�ำงานใช้จดบันทึก โดยเฉพาะในส�ำนักงานที่มีผู้คนมากมาย เช่น ธนาคาร ที่ท�ำการไปรษณีย์ จะพบว่าปากกาลูกลื่นด้ามเล็กนั้นส�ำคัญมาก

สมุดไดอารี่

กลุ่มนักเรียน

กลุ่มคนท�ำงาน

ส�ำนักงาน 9


1.1.3 วาดอะไรก็ได้ เพียงใช้วิธีและลายเส้นที่แตกต่างอย่างเหมาะสม ปากกาลูกลื่นก็สามารถวาดรูปที่มีความแตกต่างได้

วาดด้วยลายเส้น การวาดเส้นวาดได้ตามใจ ชอบ ถึงแม้เส้นไม่ตรงก็ไม่ เป็นไร อาจใช้วิธีวาดเส้น ตามสิ่งของที่เปลี่ยนแปลง ไปได้

สเกตช์ภาพ

การใช้ปากกาลูกลื่นสเก็ตช์ภาพมีวิธีคล้ายกับ การใช้ดินสอ หลังจากวาดรูปร่างภายนอกเสร็จ ให้ใช้เส้นตรงแรเงาเป็นแถว ส่วนเงาสว่างให้ แรเงาด้วยเส้นตรงห่างกัน ส่วนเงามืดที่สะท้อน ให้แรเงาด้วยเส้นตรงชิดกัน

วาดทิวทัศน์ให้มสี สี นั

วาดรู ป ทิ ว ทั ศ น์ แ สนสวยโดยใช้ ปากกาลูกลื่นหลากสีมาวาดอย่าง เพลิดเพลิน วาดสิ่งที่อยากวาด ก็พอ จากนั้นระบายสีตามจุดเด่น ของสิ่งของแต่ละชนิด ส่วนลายเส้น ที่วาดปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบ

10 ปากกาลูกลืน่ พาสนุก


บทที่ 1 ปากกาลูกลืน่ ทีไ่ ม่ธรรมดา

1.2 เลือกปากกาลูกลื่นที่ชื่นชอบ

ก่ อ นลงมื อ วาดรู ป ให้ เ ลื อ กปากกาที่ ใ ช้ ง านได้ ดี สี สั น และลั ก ษณะที่ ช อบ หรื อ เป็ น ปากกาที่ จั บ ถนั ด มื อ ขนาดของลายเส้นเล็กหรือใหญ่ต้องสม�่ำเสมอ ท�ำความคุ้นเคยกับปากกาที่เราชอบ ตอนวาดจะได้มีความสุข

1.2.1 ปากกาลูกลืน่ ทีน่ ำ�้ หมึกต่างกัน

ปากกาลูกลื่นแบ่งออกได้หลายชนิด ตามความต่างของน�้ ำหมึกแบ่งออกเป็น ปากกาหมึกน�้ ำมัน ปากกา โรลเลอร์บอลและปากกาหมึกเจลเป็นต้น ต่อจากนี้เรามาแนะน�ำความต่างของปากกาเหล่านี้กันเถอะ

ปากกาหมึกน�ำ้ มัน ปากกาหมึกน�้ำมันเป็นรุ่นแรกของผลิตภัณฑ์ปากกาลูกลื่น หัวปากกาท�ำจาก สแตนเลสหรือวัสดุคาร์ไบด์ น�้ำหมึกมีความพิเศษ โดยมีสีน�้ำมันเป็นส่วนผสมหลัก ผสมกับตัวท�ำละลายและกาว เพราะน�้ำหมึกในปากกาหมึกน�้ำมันมีความหนืดสูง ดังนั้นเวลาเขียนต้องออกแรงมากกว่าปกติ

ลายเส้นทีต่ า่ งกันของปากกาลูกลืน่

น�้ ำ หมึ ก ของปากกาหมึ ก น�้ ำ มั น ค่อนข้างเข้ม ความหนืดสูง เวลา วาดต้องออกแรงมาก แต่ลายเส้น ของน�้ำหมึกค่อนข้างสม�่ำเสมอ สี ที่วาดออกมาจะเข้มมากกว่าปากกา ลูกลื่นทั่วไป

11


ปากกาโรลเลอร์บอล ความหนืดของลายเส้นปากกาโรลเลอร์บอลอยู่ที่หมึกเจลกับ น�้ำหมึก เป็นการรวมจุดเด่นของปากกาหมึกซึมกับปากกา ลูกลื่นเข้าด้วยกัน ท�ำให้เขียนได้ลื่นมาก เนื่องจากตัวหมึก เพิ่มสารหล่อลื่น จึงเขียนได้ลื่นกว่าปากกาลูกลื่นหมึกน�้ำมัน ทั่วไป จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ของปากกาหมึกน�้ำมัน

ปากกาหมึกเจล ปากกาหมึกเจลมีจุดเด่นตรงไม่ต้องเติมน�้ำหมึกที่หลอด ปลาย ปากกาไม่แห้งง่าย ลายเส้นทนแสงแต่ไม่ทนน�้ำ เมื่อถูกน�้ำจะ ซึม เวลาเขียนไม่เปลืองแรงกด เส้นหมึกไหลออกได้สม�่ำเสมอ

ไส้หมึกของปากกาโรลเลอร์บอลกับปากกาหมึกเจล หากเปรียบกับปากกาหมึกน�้ำมันแล้วการซึมจะน้อยกว่า ส่วนใหญ่ เป็นหมึกน�้ำมันกับน�้ำผสมกับหมึกเจล เวลาวาดด้วยปากกาลูกลื่นหมึกน�้ำมันออกแรงกดน้อยลายเส้นสม�่ำเสมอ ล้วนเป็นหลอด หมึกใช้เพียงครั้งเดียว ลายเส้นของปากกาหมึกเจลกับปากกาโรลเลอร์บอลเหมือนกันมาก ของเหลวมีน�้ำหมึกเป็นส่วนผสม

12 ปากกาลูกลืน่ พาสนุก


บทที่ 1 ปากกาลูกลืน่ ทีไ่ ม่ธรรมดา นอกจากจะแนะน�ำปากกาลูกลื่นที่มักพบเห็นทั่วไปแล้ว ยังมีปากกาลูกลื่นที่น่าสนใจชนิดอื่น ตามตัวอย่าง ด้านล่าง อาทิ ปากกาลูกลื่นแบบเช็ดออกได้ ปากกาลูกลื่นเน้นข้อความ และปากกาลูกลื่นในหลอดเยลลี่ เมื่อใช้ ปากกาเหล่านี้ระบายสีจะเพิ่มความน่าสนใจขึ้น

ปากกาลูกลืน่ แบบเช็ดออกได้ ปากกาลูกลื่นแบบเช็ดออกได้ใช้หมึกชนิดพิเศษ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เขียนเรียบลื่นและมีลายเส้น ที่ชัดเจน แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือเมื่อเขียนเสร็จ เพียงแค่ลบรอยปากกาเบาๆก็ออกแล้ว ค�ำผิด หรือร่องรอยจะหมดไป สะดวกเหมือนเขียน ด้วยดินสอ แถมยังไม่เกิดขุยกระดาษอีกด้วย

ปากกาลูกลืน่ เน้นข้อความ ปากกาลู ก ลื่ น เน้ น ข้ อ ความจะมี หั ว ปากกา ค่อนข้างใหญ่ หมึกปากกาเป็นสารเรืองแสง น�้ำหมึกมีสีสันสะดุดตา ดูสว่างจ้าเมื่อขีดเขียน ลงบนพื้นผิววัสดุโดยเฉพาะวัสดุที่เป็นพลาสติก กระจก แผ่นไม้และกระดาษสีแข็ง

ปากกาลูกลืน่ ในหลอดเยลลี่ ปากกาลู ก ลื่ น ในหลอดเยลลี่ มี สี สั น สดใส น�้ำหมึกมีสารผงเป็นส่วนประกอบ สามารถวาดตกแต่งลงในกระดาษ หรือ พลาสติกเครื่องเคลือบ เมื่อเพิ่งวาดเสร็จ จะใส แต่เมื่อแห้งแล้วจะมีสีสันคล้าย เยลลี่ มั ก ใช้ ว าดตกแต่ ง ในการ์ ด รูปถ่าย สมุดโน้ต

13


1.2.2 ปากกาลูกลืน่ หลากสี ปัจจุบันปากกาลูกลื่นมีหลากหลายรูปแบบและน่ารัก เมื่อก่อนมีเพียงสีน�้ำเงินสีเดียวจากนั้นจึงพัฒนาเป็น สีต่างๆ มากมาย หากระบายด้วยโทนสีเดียวกันจะให้ภาพมีความกลมกลืน แต่ถ้าระบายด้วยสีที่ตัดกันจะให้ภาพ ดูสะดุดตา ในบรรดาโทนสีทั้งหมด สีแดง สีน�้ำเงิน สีด�ำ ถือว่าเป็นสีคลาสสิกของปากกาลูกลื่น

สีด�ำ สีน�้ำเงิน สีแดง รวมสีคลาสสิก สีแดง สีนำ�้ เงิน สีดำ� เข้าด้วยกัน แม้ว่าจะมีสีแดง สีด�ำ สีน�้ำเงินเพียง 3 สี แต่เพียงแค่ผสมสีตามที่ตนเองชอบ แม้จะเป็นรูปเดียวกัน ก็อาจ ประกอบเป็นรูปหลากสีออกมาได้ สีแดงผสมกับสีด�ำ

สีน�้ำเงินผสมกับสีด�ำ สีแดงผสมกับ สีน�้ำเงิน

สีแดง สีน�้ำเงิน สีด�ำผสมกัน

ถ้าหากพกปากกาลูกลื่นหลายสีเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ฉะนั้นพกปากกาลูกลื่นสีแดง สีน�้ำเงิน สีด�ำเพียง 3 สีก็ พอ ปากกา 3 ด้ามนี้พกพาง่ายอีกทั้งวาดภาพได้หลายรูปแบบ แล้วท�ำไมจะไม่พกไว้ล่ะ

พกพาสะดวก 14 ปากกาลูกลืน่ พาสนุก

ไม่เปื้อนมือ

ใช้สลับ กันได้


บทที่ 1 ปากกาลูกลืน่ ทีไ่ ม่ธรรมดา ปากกาลูกลืน่ หลากสี ปากกาลูกลื่นหลากสีมีวิธีการใช้เช่นเดียวกับสีเมจิก เพียงแค่หยิบสีที่ชอบออกมาระบาย ก็สามารถระบาย เป็นโลกตามจินตนาการของตนเองได้ ปากกาลูกลื่นมีหลายสีมากมาย ส�ำหรับน้องๆ ที่เริ่มหัดวาดรูปให้ใช้ 24 สีมาระบายสีก่อน

V1 แดงอมม่วง

V2 แดง

V 3 แดงอมเหลือง

V 4 ส้มอมแดง

V5 ส้ม

V6 ส้มอมเหลือง

V7 เหลืองอมแดง

V8 เหลือง

V9 เหลืองอมเขียว

V10 เขียวเหลือง

V11 เขียวอมเหลือง

V12 เขียว

V13 เขียวอมน�้ำเงิน

V14 เขียวน�้ำเงิน 1

V15 เขียวน�้ำเงิน 2

V16 น�้ำเงินอมเขียว

V17 น�้ำเงิน 1

V18 น�้ำเงิน 2

V19 น�้ำเงินอมม่วง

V20 ม่วงน�้ำเงิน

V21 ม่วงอมน�้ำเงิน

V22 ม่วง

V23 ม่วงอมแดง

V24 แดงม่วง 15


ẋ§»˜¹àÃ×èͧÃÒÇÊØ´»ÃзѺ㨴ŒÇ»ÅÒ»ҡ¡Ò

´ŒÇ»ÅÒ»ҡ¡Ò

ËŧãËÅ仡ѺâÅ¡áË‹§ÍÔÊÃàÊÃÕ ÊÑÁ¼ÑÊ·Ø¡¤ÇÒÁÊØ¢ ¢Í§¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾ à¹×éÍËÒã¹àÅ‹ÁࢌÒ㨧‹Ò ͸ԺÒ ¢Ñ鹵͹¡ÒÃÇÒ´ªÑ´à¨¹

ẋ§»˜¹àÃ×èͧÃÒÇÊØ´»ÃзѺã¨

ä´ŒàÇÅÒËÂÔº»Ò¡¡ÒÅÙ¡Å×è¹ã¡ÅŒÁ×ÍÁÒ¶‹Ò·ʹàÃ×èͧÃÒÇÊØ´»ÃзѺã¨Å§º¹á¼‹¹¡ÃдÒÉ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ÊÔ觢ͧÃͺµÑǪÔé¹àÅ硪Ôé¹¹ŒÍ ÊѵǏàÅÕé§áʹ¹‹ÒÃÑ¡ àÊ×éͼŒÒµÑÇâ»Ã´ ËÃ×ͺؤ¤ÅÍѹ໚¹·ÕèÃÑ¡

¾Òʹء

˹ ѧÊ× ÍÊ

¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾º¹¾×é¹ÇÑÊ´Ø·Õ赋ҧÍÍ¡ä» Í͡ẺáÅÐÊÌҧÊÃä

á

ãËŒ¡ÑºªÕÇÔµ

ISBN 978-616-527-604-7

9 786165 276047 ËÁÇ´ : ÈÔŻР150.-

ÀÒ¾ÇÒ´ã¹àÅ‹ÁÊÕÊÑ¹Ê ´ ã Ê

¼ÙŒà¢Õ¹ : à¿ÂàÅ‹Íà˹Õè ÂÇ

§ ‹µ àµÁÔ ÊÕÊѹàÅç

âšʋǹµÇÑ

¡æ

¡ÒÃÊ×èͤÇÒÁËÁÒ´ŒÇÂÀÒ¾ÇÒ´

Á × Í ã Ë Á ‹ áŠм Ù Œ · Õ è Á Õ ã ¨ Ã Ñ ¡¡ÒÃ Ç Ò ´· Ø ¡ ¤ ¹

à¤Åç´ÅѺ¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾ÃкÒÂÊÕ

150.-

ú¶ÇŒ ¹ à¢ÒŒ 㨧ҋ  ÇÒ´µÒÁ Òš٠Ź×è ¤ ä´·Œ ѹ· ¡ ¡ Ò » Â Õ Œ Ç ´ Õ ÒÂÊ ºÍ¡àÅÒ‹ à·¤¹¤Ô ¡ÒÃÇÒ´áÅÐÃк

0 ƒ› ›15 €

Œ›m

ÃÙŒ¨Ñ¡»Ò¡¡ÒÅÙ¡Å×è¹

Õ·äè Á¸‹ ÃÃÁ´Ò

ÓËÃѺ½ƒ¡ÇÒ´¡ÒϵٹÊÓËÃѺ

¼ÙŒà¢Õ¹ : à¿ÂàÅ‹Íà˹Õè ÂÇ

ÅÐÁ Õ ª Õ Ç á ¡ Ñ ¹ ‹ ÒÃ

Ôµª ÕÇÒ

ปากกาลูกลื่นพาสนุก  

แบ่งปันเรื่องราวสุดประทับใจด้วยปลายปากกา หนังสือสำหรับฝึกวาดการ์ตูนสำหรับมือใหม่และผู้ที่มีใจรักการวาดทุกคน บอกเล่าเทคนิคการวาดและระบายสี...

ปากกาลูกลื่นพาสนุก  

แบ่งปันเรื่องราวสุดประทับใจด้วยปลายปากกา หนังสือสำหรับฝึกวาดการ์ตูนสำหรับมือใหม่และผู้ที่มีใจรักการวาดทุกคน บอกเล่าเทคนิคการวาดและระบายสี...

Advertisement