Page 1

111 สูตรสมุนไพร

หลายคนหันมาใหความสนใจกับการดูแลความสวยความงาม เพ�อใหมีบุคลิกภาพที่ดีและเพิ่มความมั่นใจใหกับตนเองมากขึ้น ทำใหการใชสมุนไพรหรือวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเพ�อเพิ่มความสวยนั้น ไดรับความนิยมขึ้นตามลำดับ เน�องจากมีความปลอดภัยสูง ผู ใชไมตองกังวลถึงปญหาของผลขางเคียง และสารเคมีตกคางที่จะทำใหเกิดอันตราย

รวมทั้งการแกไขปญหาที่มีผลกับความสวยความงาม เชน สิว ฝา ผิวแตกลาย เปนตน ซึ่งสูตรดังกลาวนีส้ ามารถทำเองไดงายๆ

มีความปลอดภัย ประหยัด และไดผลจนนาพอใจ

• คำแนะนำเบื้องตนในการดูแลสุขภาพเพ�อความงาม • คำแนะนำในการใชสูตรสมุนไพรสำหรับความงาม • ความรูเบื้องตนสำหรับการดูแลความงามและการเลือกใชสมุนไพร • กอนนำพืช ผัก สมุนไพร มาใช • สููตรมาสกพอกบำรุงผิวหนา • สูตรมาสกหนาเพิ่มผิวขาวใสลดความหมองคล้ำ • สูตรรักษาสิว • สูตรลดฝา ตกกระ จุดดางดำ และรอยแผลเปน • สูตรลดริ้วรอยและกระชับผิว • สูตรทำความสะอาดผิวหนา • สูตรสครับขัดผิว • สูตรบำรุงรอบดวงตา • สูตรบำรุงริมฝปาก • สูตรบำรุงเสนผม • สูตรบำรุงผิวกาย • สูตรบำรุงฝามือ ฝาเทา และเล็บ

111 สูตรสมุนไพร ช‹วยหนŒาขาว ผิวใส ไรŒสิวฝ‡า

หนังสือเลมนี้จึงไดรวบรวมสูตร สำหรับเพิ่มความสวยตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา

9

7861 65

275675

150 บาท

ช‹วยหนŒาขาว ผิวใส ไรŒสิวฝ‡า ISBN 978-616-527-567-5

รวบรวมสูตรสำหรับการบำบัด รักษา และบำรุงเพ�อเพิ่มความสวยและดูดี ตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา ดวยสมุนไพร ผักสด และผลไม ใกลตัว ¹éÓ¼Öé§

ทำเองได ปลอดภัย และประหยัด

ͧ؋¹

à·È

㺵ÓÅÖ§

ÁÐà¢×Í

ªÒ

´Í¡ÍÑުѹ

µÐÇѹ

¹éÓÁѹ´Í¡·Ò¹

áͻແÅ

สุขภาพ

111 สูตรสมุนไพร

ช‹วยหนŒาขาว ผิวใส ไรŒสิวฝ‡า

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

150.-

ศรัณย กิจสิริไพศาล

วิวิททยาศาสตร ยาศาสตรมมหาบั หาบัณณฑิฑิตต สาขาเคร� สาขาเคร�อองสำอางค งสำอาง มหาวิ มหาวิททยาลั ยาลัยยแมแมฟฟาาหลวง หลวง


ว่านหางจระเข้

น�้ำมันหอมระเหย ลาเวนเดอร์

อะโวคาโด


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือ ข่ายต่างๆ ไม่วา่ จะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านัน้ ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data ศรัณย์ กิจสิริไพศาล. 111 สูตรสมุนไพร ช่วยหน้าขาว ผิวใส ไร้สิวฝ้า.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556. 176 หน้า. 1. สุขภาพกับความงาม. I. วณิชยา ตันเจริญลาภ, ผู้วาดภาพประกอบ. II. ชื่อเรื่อง. 646.72 ISBN 978-616-527-567-5

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการเล่ม นิฤมล ลี้สธนกุล ผู้เขียน ศรัณย์ กิจสิริไพศาล ออกแบบปก ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบ วณิชยา ตันเจริญลาภ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ชนาภัทร พรายมี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000, โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณา ติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพือ่ รับส่วนลดพิเศษ

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษ สลับกัน หน้าซ�ำ้ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยนิ ดีรบั ผิดชอบ เปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัต)ิ


ค�ำน�ำจากผู้เขียน ในปัจจุบันนี้มีผู้คนหันมาให้ความสนใจการดูแลความสวยความงามกัน มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี และเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง เราจะเห็นได้ว่า วิทยาการเพื่อความสวยความงามนั้นก้าวหน้าและทันสมัย ขึ้นเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มทีจ่ ะพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งไม่หยุดยัง้ เพือ่ ให้ได้ ผลดีและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ แต่ในทางกลับกันความนิยมในการใช้สมุนไพร หรือวัตถุดบิ ทีม่ าจากธรรมชาติเพือ่ ความงามก็มมี ากขึน้ เรือ่ ยๆ อย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน เนื่องจากการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินั้นมีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องกังวลถึง ปัญหาของผลข้างเคียงต่อสุขภาพและสารเคมีตกค้างที่ก่อให้เกิดอันตราย และ ยังสามารถได้ผลจากการน�ำมาใช้ เราจึงเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางต่างๆ ในปัจจุบันนี้ มีการใช้สารสกัดจากสมุนไพรเป็นจุดเด่นในการขายหรือมีการน�ำ สมุนไพรมาปรับและประยุกต์ใช้กันมากขึ้น ตามความนิยมที่หันมาใช้วัตถุดิบ จากธรรมชาติแทนสารเคมีนั่นเอง ซึ่งผู้เขียนได้ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของ สมุนไพรที่ใช้เพื่อความงามที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงได้ รวบรวมสูตรการใช้สมุนไพร ผักสดและผลไม้ เพื่อการดูแลความงามอย่างครบ ถ้วน เริ่มจากการดูแลผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม เล็บ ตลอดจนทั่วเรือนร่าง รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาทีม่ ผี ลกับความสวยความงามต่างๆ ด้วยสูตรสมุนไพร เช่น สิว ฝ้า ผิวแตกลาย ในรูปแบบของวิธีการใช้และประโยชน์ที่ได้รับจากสูตรต่างๆ ในการ ดูแลรักษาความงาม โดยสามารถท�ำเองได้ที่บ้าน มีความปลอดภัย ประหยัด และได้ผล ผู้เขียนหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อน�ำไปใช้ใน การดูแลความงามจากพืชสมุนไพรอย่างได้ผลและน่าพึงพอใจ ศรัณย์ กิจสิริไพศาล


ก่อนเข้าสู่เนื้อหา ทุกยุคทุกสมัย เรือ่ งความสวยความงามเป็นเรือ่ งใหญ่สำ� หรับใครหลายๆ คน เพราะเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดความดูดี น่าประทับใจ ส่งผลโดยรวมต่อภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง โดยเฉพาะผู้หญิงที่มักจะให้ความ ส�ำคัญมาเป็นอันดับต้นๆ ทั้งใบหน้า เส้นผม ผิวพรรณ จนจรดปลายเท้า และ ในระยะหลังๆ มานี้ ผู้ชายหลายๆ คนก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่แพ้ ผูห้ ญิง ซึง่ การดูแลเรือ่ งความสวยความงามนัน้ แต่ละคนก็มวี ธิ ที แี่ ตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะในปัจจุบนั นี้ มีววิ ฒ ั นาการมากมายทีช่ ว่ ยดูแลผิวพรรณและความงาม ก�ำจัดปัญหาผิว ช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัย ยกกระชับ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า ต้องได้รับ ความสนใจจากผู้ที่รักสวยรักงาม ตัวอย่างเช่น ครีมราคาแพง การยิงเลเซอร์ ท�ำทรีตเมนต์ เป็นต้น ถ้าทางเลือกใดได้ผลก็จะเป็นที่นิยมและถูกกล่าวอยู่บ่อย ครั้ง ส่วนถ้าไม่ได้ผลก็จะถูกลืมกันไป และมีอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ในไม่ช้า ซึ่งใน หนังสือเล่มนีไ้ ด้แนะน�ำทางเลือกด้วยวิธใี ช้สมุนไพรจากธรรมชาติ ซึง่ มีการใช้กนั มาอย่างยาวนานตัง้ แต่ยคุ โบราณ เพือ่ ดูแลความสวยความงาม ทัง้ ผิวหน้า เส้นผม ตลอดจนปลายเท้า ส�ำหรับในการใช้สมุนไพรเพือ่ การดูแลความงามนัน้ อาจมีขอ้ เสียคือ ให้ผลทีค่ อ่ นข้างช้า ต้องท�ำบ่อยครัง้ เปรอะเปือ้ นได้งา่ ย อาจต้องใช้ระยะ เวลานานกว่าวิธอี นื่ มีขนั้ ตอนในการปฏิบตั คิ อ่ นข้างมาก ส่วนข้อดีคอื สามารถท�ำได้ เองที่บ้าน ประหยัด มีความปลอดภัยและเสี่ยงต่อผลข้างเคียงน้อย รวมทั้งได้รับ ประโยชน์และคุณค่าจากสมุนไพรทีม่ คี วามสดใหม่ได้อย่างเต็มที่ ต่างจากสารสกัดสมุนไพรทีม่ อี ยูใ่ นเครือ่ งส�ำอางทีผ่ า่ นขัน้ ตอน ต่างๆ จึงอาจจะมีการสลายตัวของสารส�ำคัญบางอย่างไป ซึ่งการใช้สมุนไพรถ้ามีความตั้งใจ ท�ำอย่างต่อเนื่องและ ถูกวิธี ก็จะเห็นผลได้เช่นกัน


สารบัญ ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพเพื่อความงาม ค�ำแนะน�ำในการใช้สูตรสมุนไพรส�ำหรับความงาม ความรู้เบื้องต้นส�ำหรับการดูแลความงามและการเลือกใช้สมุนไพร

ผิวหน้า เส้นผม รอบดวงตา ผิวกาย เล็บมือและเล็บเท้า ริมฝีปาก ฝ่ามือและฝ่าเท้า

สูตร 1 มาส์กกล้วยหอมถนอมผิว สูตร 2 มาส์กหน้าแครอต สูตร 3 มาส์กบ�ำรุงผิว กระชับรูขุมขน สูตร 4 มาส์กหน้าไข่แดง สูตร 5 ผิวนวลนุ่มด้วยว่านหางจระเข้ สูตร 6 มาส์กหน้าช็อกโกแลต สูตร 7 ผิวสวยอมชมพูด้วยมะเขือเทศ สูตร 8 น�้ำมะระฟื้นฟูผิวพรรณ สูตร 9 ใบหน้าสดใสด้วยแตงกวาและสะระแหน่ สูตร 10 ผิวสวยด้วยอะโวคาโด สูตร 11 ผิวสวยด้วยเปลือกกล้วยหอม สูตร 12 สูตรพอกหน้าผิวมันและผิวผสม สูตร 13 กะหล�่ำปลีบ�ำรุงผิวพรรณ สูตร 14 แคนตาลูปคืนความชุ่มชื่น

ก่อนน�ำพืช ผัก สมุนไพร มาใช้ สูตรมาส์กพอกบ�ำรุงผิวหน้า

12 20 22 22 27 31 33 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55


ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นในการ ดูแลสุขภาพเพื่อความงาม เพื่อให้เกิดผลที่ดีในการดูแลความงาม นอกจากการดูแลจากภายนอก แล้วยังมีปัจจัยและองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม นั่นก็คือ การดูแลสุขภาพโดยรวมของเรานั่นเอง ซึ่งต้องปฏิบัติควบคู่กับการดูแลความ งามจากภายนอก ได้แก่ z

zz

1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะการนอนหลับส�ำคัญต่อระบบ การท�ำงานของร่างกายของเราเป็นอย่างยิ่ง ช่วงที่เรานอนหลับนั้น เป็นช่วงที่ ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และพักจากการท�ำกิจกรรมที่เหนื่อยล้ามา ทั้งวัน นอกจากนี้แล้ว การนอนหลับที่ดีต้องนอนหลับอย่างมีคุณภาพ คือหลับ ให้สนิท และให้ครบ 6-8 ชั่วโมง อีกทั้งไม่ควรที่จะนอนดึกตื่นสาย ควรเข้านอน

12


ตั้งแต่ 22.00 น. เพราะระบบการท�ำงานของร่างกายจะสูญเสียความสมดุลถึง ระบบอวัยวะภายใน และส่งผลกระทบสูภ่ ายนอก ซึง่ ก็คอื ผิวพรรณของเรานัน่ เอง

ว่ายน้ำ� ะ

เล่นโยค

ปั่นจักรยาน

2. ออกก�ำลังกาย การออกก�ำลังกายเป็นขุมทรัพย์แห่งสุขภาพดี ช่วยใน การหมุนเวียนโลหิต และขับของเสียออกทางเหงื่อ ที่ส�ำคัญไม่ให้ไขมันสะสมใน ร่างกายแล้วก่อให้เกิด “ความอ้วน” การออกก�ำลังกายนัน้ จะเป็นอะไรก็ได้ ไม่วา่ จะเป็นเวท วิ่ง ว่ายน�้ำ ปั่นจักรยาน หรือแม้แต่โยคะ ก็ถือเป็นการออกก�ำลังกาย แต่ถ้าจะให้ดีควรออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก หรือท�ำคาร์ดิโอ เช่น การวิ่ง ปั่น จักรยาน เดินเร็ว เพื่อให้หัวใจได้ท�ำงานและสูบฉีดเลือดให้หมุนเวียนทั่วร่างกาย ได้เต็มที่ และขับของเสียออกจากร่างกายผ่านทางเหงื่อ และควรจะออกก�ำลัง กายให้ได้ครั้งละ 30 นาทีเป็นอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3-5 วัน

13


3. ท�ำสมาธิ ควบคุมสติอารมณ์ ให้มีความสมดุล ท�ำจิตใจให้ผ่องใสและ ร่าเริง เพราะการที่เราเกิดความเครียด มากๆ โกรธหรือโมโหจนไม่สามารถควบคุม อารมณ์ได้ เป็นตัวเร่งริ้วรอยบนใบหน้าได้ อย่างดี ทัง้ ตีนกา รอยย่นตามหน้าผาก หว่างคิว้ นอกจากจะแก่เร็วแล้วยังเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยได้ด้วย เพราะร่างกาย เสียสมดุลจากการที่อารมณ์เรารุนแรงนั่นเอง เพราะร่างกายเราจะหลั่งสาร ที่ชื่อว่า คอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งถ้ามีมากๆ จะท�ำให้ระบบย่อยผิดปกติ มีผล ต่อระบบโลหิต ท�ำให้มีผลกระทบต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ใช่แค่เรื่องของความ งามอย่างเดียว

4. หลีกเลีย่ งมลภาวะและแสงแดด จัด เพราะเป็นตัวการท�ำร้ายผิว รวมทัง้ เส้นผม ซึ่งมลภาวะและแสงแดดนั้น เป็นปัจจัยหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดการกระตุน้ ที่ ท�ำให้เกิดอนุมูลอิสระต่อร่างกายและ เซลล์ผวิ หนังของเรา ท�ำให้เกิดผิวแห้งเสีย หมองคล�ำ้ ไหม้เกรียม และริว้ รอยต่างๆ ตาม มา และอาจรุนแรงถึงมะเร็งทีผ่ วิ หนัง เพราะฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะออกแดดหรือต้องอยู่ กลางแจ้งควรจะมีการป้องกันผิวจากแสงแดด เช่น กางร่ม ใส่เสือ้ ผ้าทีป่ กคลุมผิว ใช้ครีมกันแดด เป็นต้น และหลีกเลี่ยงสถานที่หรือแหล่งที่มีมลภาวะที่เป็นพิษ ที่มีฝุ่น ควัน หรือสารพิษต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและผิวของเรา โดยเฉพาะผู้ที่มีสิว ควรจะต้องระวังมากเป็นพิเศษ เพราะอาจท�ำให้สิวมีอาการ หนักขึ้น

14


หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 3

5. การรับประทานอาหารเป็นหัวใจส�ำคัญ ควรเลือกทานอาหารที่มี ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดโทษ ถูกสุขลักษณะ ครบทั้ง 5 หมู่ เน้นการบริโภคผัก ผลไม้ ธัญพืช โปรตีนจากถั่ว นม และเนื้อสัตว์ ควรเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิด ไขมันสะสมในร่างกาย มีน�้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตมาก เต็มไปด้วยสารปรุงแต่ง วัตถุกันเสีย เมื่อรับประทานไปนานๆ จะสะสมตกค้างในร่างกาย และให้โทษ ควรเน้นทานผักให้หลากหลาย อาหารทีม่ กี ากใยสูง ไม่ควรทานอะไรทีซ่ ำ�้ ๆ จ�ำเจ อยู่บ่อยๆ และต่อเนื่อง ไม่ทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไปด้วย เช่น เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด หวานจัด นอกจากนี้ควรทานให้ตรงเวลา อิ่มพอดี ไม่แน่นจนเกินไป ยิ่งช่วงก่อนนอนไม่ควรจะทานเป็นอย่างยิ่ง

15


70%

6. ดื่มน�้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งโดยทั่วไป ให้ดื่ม น�้ำวันละ 6-8 แก้ว และต้องดื่มให้ถูกวิธี เพราะน�้ำนั้นเป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ ได้ และร่างกายของเราก็ประกอบไปด้วยน�้ำถึง 70 % การดื่มน�้ำช่วยให้ร่างกาย มีความสดชื่น ลดความร้อนในร่างกาย ช่วยให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น การ ท�ำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายดีขึ้น รวมถึงการขับถ่ายของเสีย นอกจากนั้น น�้ำก็ยังช่วยให้กล้ามเนื้อของเรามีความชุ่มชื่น ผิวหนังไม่เหี่ยวย่น มีความเต่งตึง หน้าตาสดใสดูสุขภาพดี

16


7. การขับถ่ายเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น และควรมีวินัยในการขับถ่าย เพราะ การขับถ่ายเป็นการระบายของเสีย สารพิษต่างๆ ออกจากร่างกายของเรา ซึง่ ถ้า เราไม่ขับถ่าย หรือระบบขับถ่ายมีปัญหา ก็จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ร่างกายของเราจะดูดซึมของเสีย รวมถึงสารพิษต่างๆ กลับเข้าไปในกระแสเลือด ของเรา เลือดของเราก็จะไม่สะอาด ส่งผลถึงระบบสุขภาพโดยรวม เกิดโรคและ อาการต่างๆ ตามมามากมาย ทั้งอ่อนเพลีย วิงเวียน ปวดตามกล้ามเนื้อ มีกลิ่น ปาก กลิ่นตัว ผิวพรรณไม่สดใส แลดูสุขภาพไม่ดี ส่งผลต่อบุคลิกโดยรวม การ ขับถ่ายนั้นควรต้องขับถ่ายอย่างถูกวิธีด้วย เช่น ขับถ่ายให้เป็นเวลาโดยเฉพาะ ช่วงเช้า ตี 5-7 โมงเช้า ไม่เร่งรีบในการขับถ่าย และเพื่อให้การขับถ่ายเป็นไปได้ อย่างดีและง่ายมากขึ้น ควรทานอาหารที่มีกากใย เคี้ยวอาหารให้ละเอียด และ ดื่มน�้ำให้เพียงพอ

17


8. รักษาความสะอาดของ ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นผม ใบหน้า ผิ ว รวมไปถึ ง ปลายเท้ า เพราะ ความสะอาดเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ สื่อถึง บุคลิกภาพของตัวเราเอง ถ้าเรารักษา ความสะอาดไม่ดพี อ มักจะก่อให้เกิด ปัญหาตามมา โดยเฉพาะโรคผิวหนัง เช่น ผื่นคัน กลาก เกลื้อน หรือแม้กระทั่งสิว บางคนรักษาสิวแล้วไม่หาย ส่วนหนึ่งก็ มาจากการรักษาความสะอาดได้ไม่ดีเท่าที่ควร 9. การใช้เครื่องส�ำอาง การ แต่งหน้า โดยเฉพาะส�ำหรับผู้หญิง ที่จ�ำเป็นต้องแต่งหน้าเพื่อให้เกิด ความสวยงาม การใช้เครื่องส�ำอาง เกินความจ�ำเป็น นอกจากจะยาก ต่อการท�ำความสะอาดบนใบหน้าแล้ว ถ้าเลือกใช้เครื่องส�ำอางไม่ดีหรือไม่ถูกกับผิวของเราก็ อาจจะเกิดอาการแพ้ได้ หรือถ้าท�ำความสะอาดเครื่องส�ำอางบนใบหน้าไม่ดีพอ สิ่งสกปรกจะอุดตันหรือตกอยู่ในรูขุมขนบนใบหน้าของเรา แล้วก็ท�ำให้เกิด สิวเสี้ยนตามมา นอกจากการล้างหน้าให้สะอาดแล้ว ก็ต้องล้างให้ถูกวิธี ไม่ควรถูหน้าแรงๆ โดยเฉพาะคนทีเ่ ป็นสิว การล้างหรือถูหน้าแรงๆ ยิง่ ท�ำให้สวิ หาย ช้าและไม่ทุเลา อาจจะเป็นรุนแรงมากขึ้น และเป็นเหตุของการก่อให้เกิดริ้วรอย ตามมา เมือ่ ล้างหน้าเสร็จแล้วก็ควรจะเช็ดหน้าโดยการซับหน้าเบาๆ ด้วยผ้าขนหนู

18


10. งด สุรา บุหรี่ ของมึนเมา เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสิ่ง ให้โทษแก่ร่างกาย ก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ระบบภายในร่างกายเสื่อมถอย เซลล์ ในร่างกายท�ำงานไม่ปกติ ส่งผลท�ำให้ร่างกายเกิดความทรุดโทรม แก่ก่อนวัย กระตุ้นการเกิดอนุมูลอิสระ ผิวหนังเสื่อมสภาพเร็ว มีริ้วรอย และอีกมากมาย เคล็ดลับง่ายๆ ที่กล่าวมาข้างต้นควรท�ำควบคู่ไปกับการดูแล ความงามด้วยสมุนไพรตามค�ำแนะน�ำของหนังสือเล่มนี้ เพียงเท่านี้ก็ จะได้ทั้งความสวยและมีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง และสามารถปฏิบัติ ได้ด้วยตัวของเราเอง

19


สูตรมาส์กพอกบ�ำรุงผิวหน้า สูตรมาส์กส�ำหรับพอกหน้า เพือ่ ให้ผวิ ดูดซึมสารอาหารทีช่ ว่ ยใน การบ�ำรุงจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ช่วยบ�ำรุงผิวหน้าให้มีความนวลเนียน เต่งตึงกระชับ มีสัมผัสที่นุ่มลื่นและละเอียด มีชีวิตชีวา รวมทั้งได้เติมเต็ม ความชุ่มชื่น ซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ผิว และช่วยปรับกลไกการท�ำงานของ เซลล์ผวิ ให้มปี ระสิทธิภาพ ชะลอความเสือ่ มของเซลล์ผวิ คืนความสดใสกลับ มาดังเดิม ท�ำความสะอาดให้กับผิวหน้าอย่างล�้ำลึกพร้อมกระชับรูขุมขน

40


สูตร

1

มาส์กกล้วยหอมถนอมผิว

เพิ่มความชุ ่มชื้ น ลดความแห้งตึง ถนอมผิ ว

วัตถุดิบ

น�้ำผ้งึ แท้ 2 ช้อนชา กล้วยหอม 1 ลูก

วิธีท�ำ 1. ปอกเปลือกกล้วยหอม แล้วน�ำเนื้อ ไปบดให้ละเอียด 2. น�ำโยเกิร์ตและน�้ำผึ้งมาผสมให้เข้า กันกับกล้วยที่บดแล้ว ผสมรวมให้ เข้ากัน

โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 1 ถ้วย

วิธี ใช้ น�ำส่วนผสมมาทาพอกให้ทั่ว บริเวณใบหน้าและล�ำคอ เว้น รอบดวงตาและริมฝีปาก พอกทิ้งไว้ 20-30 นาที แล้วล้างออกด้วยน�ำ้ สะอาด ท�ำสัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ หรืออาจจะใช้กบั ผิวหนังส่วนอื่นตามต้องการก็ได้

มาส์กกล้วยหอม สูตรนี้สามารถช่วยลดความแห้งตึงและคืนความชุ่มชื่นสู่

ผิว มีส่วนช่วยในการยกกระชับผิวหน้า ลดรอยเหี่ยวย่นของผิว เพราะกล้วยหอมมี คุณสมบัติช่วยในการลดริ้วรอย เพิ่มสุขภาพที่ดีให้กับผิว เหมาะกับผู้ที่มีผิวแห้ง ผิว ที่ขาดการดูแล บวกกับประโยชน์ของน�้ำผึ้งและโยเกิร์ตที่ช่วยสมานผิว เพิ่มความ ชุ่มชื่นให้มากขึ้น เพราะมีคุณสมบัติดังมอยส์เจอไรเซอร์จากธรรมชาติ ให้ผิวมีความ เรียบเนียน และมีความผ่องใส นอกจากนีแ้ ล้วยังมีคณ ุ สมบัตใิ นการช่วยรักษาสิวอุดตัน ผื่นจากสิว เนื่องจากกล้วยหอมและน�้ำผึ้งมีฤทธิ์ในการยับยั้งและต้านเชื้อแบคทีเรีย

41


สูตร

2

มาส์กหน้าแครอต

เพิ่มความกระชับยืดหยุ่น ชะลอความเสื่อมของผิ ว เหมาะกับผิ วแพ้ง่าย

วัตถุดิบ แครอตขนาด เล็ก 1 หัว

วิธีท�ำ 1. น� ำ แครอตมาล้ า งให้ ส ะอาด ปอกเปลือกออก หั่นให้เป็นชิ้น เล็กๆ 2. น�ำแครอตที่หั่นไว้แล้วใส่ลงโถ ปั่น ปั่นให้ละเอียดจนมีเนื้อข้น เติมน�้ำผึ้ง คนให้เข้ากัน แล้วจึง น�ำไปใช้

น�้ำผ้งึ 1 ช้อนโต๊ะ

วิธี ใช้ น�ำส่วนผสมที่ได้มาทาบางๆ ให้ทั่ว ใบหน้าและล�ำคอ เว้นรอบดวงตา และริมฝีปาก ทิ้งไว้ 15-20 นาที แล้ว ล้างออกด้วยน�้ำสะอาด ท�ำเป็นประจ�ำ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง หรืออาจจะใช้กับ ผิวหนังส่วนอื่นตามต้องการก็ได้

แครอต อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินซี และสารต้านอนุมลู อิสระ

มีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวจากการท�ำลายของแสงแดด ช่วยปรับสภาพผิวให้มีความ เต่งตึง เรียบเนียน กระชับ ลดเลือนริ้วรอย ชะลอความเสื่อมของผิว ลดความแห้งตึง ลดการอักเสบของผิวหนัง รักษาผิวที่ถูกท�ำลายจากแสงแดดด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ท�ำให้ผิวมีความสดใส และดูสุขภาพดี ซึ่งเหมาะกับผิวที่แพ้ง่าย

42


สูตร

3

มาส์กบ�ำรุงผิว กระชับรูขุมขน เติมความชุม่ ชื่ น บ�ำรุงผิวที่แห้งกร้าน

วัตถุดิบ

น�้ำผ้งึ แท้ 2 ช้อนชา

น�้ำมันหอม ระเหยกุหลาบ 1-2 หยด

วิธีท�ำ น�ำส่วนผสมทั้งหมด คือ โยเกิร์ต น�้ ำ ผึ้ ง และน�้ ำ มั น หอมระเหย กุ ห ลาบ ผสมให้ เข้ า กั น ทั้ ง หมด แล้วจึงน�ำไปใช้

โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 2 ช้อนโต๊ะ

วิธี ใช้ น�ำส่วนผสมที่ได้มาทาพอกบริเวณ ใบหน้าและล�ำคอ โดยพอกบางๆ เว้น รอบดวงตาและริมฝีปาก พอกทิ้งไว้ 15-20 นาที แล้วจึงล้างออกด้วยน�้ำ สะอาด ท�ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

น�้ำผึ้ง มีสรรพคุณอย่างดีในการถนอมผิว เปรียบดังมอยส์เจอไรเซอร์จาก

ธรรมชาติ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความชุม่ ชืน่ ให้แก่ผวิ ท�ำหน้าทีเ่ สมือนกับเคลือบผิวเพือ่ ป้องกันผิว สูญเสียความชื้น และยังช่วยกระชับ ปิดรูขุมขนอีกด้วย ในส่วนของน�้ำมันหอมระเหย ดอกกุหลาบช่วยสมานผิวจึงสามารถช่วยในการปิดรูขมุ ขนด้วยเช่นกัน และด้วยเอนไซม์ จากโยเกิรต์ ซึง่ ช่วยในการบ�ำรุงรักษาผิวได้เป็นอย่างดี ช่วยในการปรับสมดุลให้กบั ผิว พร้อมกับช่วยผลัดเซลล์ จึงลดความหมองคล�ำ้ สูตรนีจ้ งึ เหมาะกับผูท้ มี่ ผี วิ แห้ง มีรขู มุ ขน ที่กว้าง ท�ำให้ผิวหน้าสะอาดมากขึ้น

43


สูตร

4

มาส์กหน้าไข่แดง

บ�ำรุงผิว ให้ความชุม่ ชื้ น เหมาะส�ำหรับผูท้ ี่มผี ิวแห้ง

วัตถุดิบ

ไขแ่ ดง 1 ฟอง

น�้ำมันมะกอก 1 ชา

น�้ำผ้งึ แท้ 1 ช้อนชา โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�ำ 1. น�ำไข่แดง โยเกิร์ต และน�้ำผึ้ง คนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 2. ค่อยๆ เติมน�้ำมันมะกอกลงใน ส่วนผสมที่ได้จากข้อ 1 แล้วคน อย่างรวดเร็วให้เข้ากัน หรือน�ำ มาปัน่ ให้เข้ากันเป็นเนือ้ ครีม แล้ว จึงน�ำไปใช้

วิธี ใช้ น�ำส่วนผสมที่ได้มาทาพอกให้ทั่ว บริเวณใบหน้าและล�ำคอ เว้นบริเวณ รอบดวงตาและริมฝีปาก ทิง้ ไว้ 15-20 นาที แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด ท�ำ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

ไข่แดง อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินอย่างครบครัน ช่วยบ�ำรุงผิวให้มสี ขุ ภาพ

ดี เพิ่มความกระชับและยืดหยุ่นของผิวหนังมากขึ้น และกระชับรูขุมขนบนใบหน้า น�ำ้ มันมะกอกมีคณ ุ สมบัตใิ นการซึมผ่านผิวหนังได้ มีวติ ามินอีเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ ช่วยเพิ่มและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื่นของผิว และยังต้าน อนุมูลอิสระ จึงมีส่วนช่วยในการลดเลือนริ้วรอยได้ นอกจากนี้ยังมีโยเกิร์ตและน�้ำผึ้ง ที่ให้คุณสมบัติในการบ�ำรุงผิวอย่างเต็มขั้น

44


สูตร

5

ผิวนวลนุ่มด้วยว่านหางจระเข้

บ�ำรุงให้ผิ วนวลเนียน ชุ ่มชื้ น รักษาอาการผิ วไหม้แดด

วัตถุดิบ กลีบกุหลาบมอญ ที่บานเต็มที่ 4-5 กลีบ

ว่านหางจระเข้ 1 ใบ

โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 1/2 ถ้วย

น�้ำผ้งึ 1 ช้อนชา

น�้ำมะนาว 1 ช้อนชา

วิธีท�ำ 1. น�ำว่านหางจระเข้และดอกกุหลาบมอญมาล้างให้สะอาด 2. ปอกเปลือกใบว่านหางจระเข้ส่วนใบด้านนอก หลังจากปอกเปลือกแล้ว ล้างให้สะอาดอีกครั้ง จนยางสีเหลืองๆ ที่ติดมากับเปลือกออกจนหมด น�ำส่วนที่เป็นวุ้นใสๆ มาใช้ หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ 3. น�ำวุ้นว่านหางจระเข้ไปบดรวมกับกลีบดอกกุหลาบ 4. น�ำส่วนผสมที่ได้จากข้อ 3 ไปผสมรวมกับโยเกิร์ต น�้ำผึ้ง น�้ำมะนาว คนให้ เข้ากัน แล้วจึงน�ำไปใช้

45


วิธี ใช้ น�ำมาส่วนผสมที่ได้มาพอกผิวหนังในส่วนบริเวณที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ผิวหน้าหรือผิวกาย ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วจึงล้างออกด้วยน�้ำสะอาด ท�ำ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

ว่านหางจระเข้ มีสรรพคุณช่วยในการบ�ำรุงผิว ด้วยเนื้อวุ้นที่ใสและเย็น ท�ำให้

รู้สึกถึงความสดชื่นและผ่อนคลาย เมื่อน�ำมาใช้พอกหรือทาผิว ว่านหางจระเข้จะช่วย ลดการอักเสบของผิว ผื่นคันที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ รักษาและฟื้นฟูผิวที่ไหม้แดด ลด อาการแสบร้อนผิวให้ทุเลาลง ผสมผสานกับคุณค่าของดอกกุหลาบ ซึ่งมีฤทธิ์ในการ ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม สดใส เปล่งปลั่ง มีชีวิตชีวา และได้ความหอม อ่อนโยนจากกลิ่นของดอกกุหลาบในขณะที่ใช้

46


สูตร

6

มาส์กหน้าช็อกโกแลต

เพิม่ ความสดใสให้กบั ผิว ฟืน้ ฟูผิวที่ตอ่ สูจ้ ากมลภาวะ

วัตถุดิบ

ข้าวโอ๊ต 1 ช้อนโต๊ะ

ผงโกโก้ 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�ำ 1. น�ำผงโกโก้ผสมกับโยเกิร์ตให้ เข้ากัน แล้วเติมน�้ำผึ้ง 2. น�ำข้าวโอ๊ตไปบดให้ละเอียด แล้ว เติมลงในส่วนผสมที่ได้จากข้อ 1 ผสมให้เข้ากัน แล้วจึงน�ำไปใช้

น�้ำผ้งึ 1 ช้อนโต๊ะ

โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 1/2 ถ้วย

วิธี ใช้ น�ำส่วนผสมที่ได้มาทาให้ทั่วบริเวณ ใบหน้าและล�ำคอ เว้นรอบดวงตาและ ริมฝีปาก สามารถใช้ปลายนิว้ นวดเบาๆ ได้ในระหว่างที่ทา เพื่อกระตุ้นการ ไหลเวียนของโลหิต ทิง้ ไว้ 15-20 นาที แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด

โกโก้ มีสารโพลีฟีนอล (Polyphenol) และฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ซึ่งจัด

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ บ�ำรุงและฟื้นฟูผิวจากมลภาวะ เซลล์ผิวที่ถูกกระท�ำจาก อนุมูลอิสระด้วยสาเหตุต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์ ผิว จึงท�ำให้ลดเลือนและต้านการเกิดริ้วรอยบนผิวหน้า ส�ำหรับข้าวโอ๊ตมีคุณสมบัติ ช่วยในการเพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้แก่ผวิ เพราะประกอบด้วยวิตามินอี แอลฟา-โทโคฟีรอล (α-tocopherol) เบต้ากลูแคน (ß Glucan) ที่ช่วยปกป้องผิวหนัง ลดการ อักเสบที่เกิดจากผื่นคัน ผื่นแพ้ต่างๆ ฟื้นฟูผิวที่หมองคล�้ำจากแสงแดดให้สดใส

47


111 สูตรสมุนไพร

หลายคนหันมาใหความสนใจกับการดูแลความสวยความงาม เพ�อใหมีบุคลิกภาพที่ดีและเพิ่มความมั่นใจใหกับตนเองมากขึ้น ทำใหการใชสมุนไพรหรือวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเพ�อเพิ่มความสวยนั้น ไดรับความนิยมขึ้นตามลำดับ เน�องจากมีความปลอดภัยสูง ผู ใชไมตองกังวลถึงปญหาของผลขางเคียง และสารเคมีตกคางที่จะทำใหเกิดอันตราย

รวมทั้งการแกไขปญหาที่มีผลกับความสวยความงาม เชน สิว ฝา ผิวแตกลาย เปนตน ซึ่งสูตรดังกลาวนีส้ ามารถทำเองไดงายๆ

มีความปลอดภัย ประหยัด และไดผลจนนาพอใจ

• คำแนะนำเบื้องตนในการดูแลสุขภาพเพ�อความงาม • คำแนะนำในการใชสูตรสมุนไพรสำหรับความงาม • ความรูเบื้องตนสำหรับการดูแลความงามและการเลือกใชสมุนไพร • กอนนำพืช ผัก สมุนไพร มาใช • สููตรมาสกพอกบำรุงผิวหนา • สูตรมาสกหนาเพิ่มผิวขาวใสลดความหมองคล้ำ • สูตรรักษาสิว • สูตรลดฝา ตกกระ จุดดางดำ และรอยแผลเปน • สูตรลดริ้วรอยและกระชับผิว • สูตรทำความสะอาดผิวหนา • สูตรสครับขัดผิว • สูตรบำรุงรอบดวงตา • สูตรบำรุงริมฝปาก • สูตรบำรุงเสนผม • สูตรบำรุงผิวกาย • สูตรบำรุงฝามือ ฝาเทา และเล็บ

111 สูตรสมุนไพร ช‹วยหนŒาขาว ผิวใส ไรŒสิวฝ‡า

หนังสือเลมนี้จึงไดรวบรวมสูตร สำหรับเพิ่มความสวยตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา

9

7861 65

275675

150 บาท

ช‹วยหนŒาขาว ผิวใส ไรŒสิวฝ‡า ISBN 978-616-527-567-5

รวบรวมสูตรสำหรับการบำบัด รักษา และบำรุงเพ�อเพิ่มความสวยและดูดี ตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา ดวยสมุนไพร ผักสด และผลไม ใกลตัว ¹éÓ¼Öé§

ทำเองได ปลอดภัย และประหยัด

ͧ؋¹

à·È

㺵ÓÅÖ§

ÁÐà¢×Í

ªÒ

´Í¡ÍÑުѹ

µÐÇѹ

¹éÓÁѹ´Í¡·Ò¹

áͻແÅ

สุขภาพ

111 สูตรสมุนไพร

ช‹วยหนŒาขาว ผิวใส ไรŒสิวฝ‡า

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

150.-

ศรัณย กิจสิริไพศาล

วิวิททยาศาสตร ยาศาสตรมมหาบั หาบัณณฑิฑิตต สาขาเคร� สาขาเคร�อองสำอางค งสำอาง มหาวิ มหาวิททยาลั ยาลัยยแมแมฟฟาาหลวง หลวง

Profile for MIS Publishing

111 สูตรสมุนไพร ช่วยหน้าขาว ผิวใส ไร้สิวฝ้า  

รวบรวมสูตรสำหรับการบำบัด รักษา และบำรุงเพื่อเพิ่มความสวยและดูดี ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ด้วยสมุนไพร ผักสด และผลไม้ใกล้ตัว ทำเองได้ ปลอดภัย แ...

111 สูตรสมุนไพร ช่วยหน้าขาว ผิวใส ไร้สิวฝ้า  

รวบรวมสูตรสำหรับการบำบัด รักษา และบำรุงเพื่อเพิ่มความสวยและดูดี ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ด้วยสมุนไพร ผักสด และผลไม้ใกล้ตัว ทำเองได้ ปลอดภัย แ...

Profile for misbook
Advertisement