Page 1

ซีดี MP3

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคุนเคย และฝกออกเสียงไดถูกตองเหมือนเจาของภาษา

ถามได้ ตอบได้ ? ! บทสนทนาหลากหลาย

เพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ สอดคลองกับการ ดำเนินชีวิตประจำวัน

ัม่นใจเกินรอย

เกินลาน%

4

¾ÁÔ ¾ì ÊÕ·é§Ñ àÅ‹Á

สำหรับเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษใหเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

าคาพเิ ศษ 3ร

หนงั สอื + MP

พูดไดจริง

เพียง

199.-


ถามได้ ตอบได้

ภาษาอังกฤษ ี ิ ในชวตประจ� าวัน

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งไปเปลี่ยนตามที่อยู่ในหน้าถัดไป หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ถามได้ ตอบได้

ภาษาอังกฤษ ี ิ ในชวตประจ� าวัน

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งไปเปลี่ยนตามที่อยู่ในหน้าถัดไป หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ถามได้ ตอบได้

ISBN : 978-616-527-178-3 ราคา : 199 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2554

ภาษาอังกฤษ ี ิ ในชวตประจ� าวัน

สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึง่ ส่วนใดของ หนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ ในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data ถามได้ ตอบได้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554. 416 หน้า. 1. ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี. I. ชื่อเรื่อง. 428.3495911 ISBN 978-616-527-178-3

คณะผู้จัดท�า บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส | เสียงภาษาต่างประเทศ Erin Young, Jason Lee ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน | ออกแบบรูปเล่ม นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง, บุษกร กู้หลี | ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�า ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี | ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรีมังคละ, ชลพิชา ครื้นจิต พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด | ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย

ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�าหน่ายโดย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com


ค�ำนิยม ปัจจุบันสื่อกำรเรียนกำรสอนเริ่มมีบทบำทมำกขึ้น เนื่องด้วยกำรที่สำมำรถศึกษำ หำควำมรู้ได้โดยสะดวก เหมำะส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเองหรือไม่มีเวลำ ว่ำงแน่นอน อีกทั้งยังเป็นสื่อเสริมให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่เคยรู้ให้กลับมำใช้งำนได้อีก ส�ำหรับกำรเรียนภำษำนั้น ในปัจจุบันมีแต่จะเพิ่มควำมส�ำคัญมำกขึ้น ยิ่งในยุค โลกำภิวตั น์และกำรเปิดกำรค้ำเสรี ท�ำให้คนไทยจะต้องเรียนรูภ้ ำษำต่ำงชำติมำกขึน้ กำรเรียน โดยมีสอื่ ทีเ่ ป็นหนังสือและฝึกออกเสียงตำมเจ้ำของภำษำจำกซีดปี ระกอบไปด้วย จะยิง่ ท�ำให้ กำรศึกษำสัมฤทธิผลกว่ำกำรอ่ำนเพียงอย่ำงเดียว ด้วยควำมปรำรถนำดีจำก (รองศำสตรำจำรย์สุนีย์ สินธุเดชะ) ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


ค�ำน�ำ สือ่ กำรเรียนกำรสอนชุด ถำมได้ ตอบได้ภำษำอังกฤษในชีวติ ประจ�ำวัน นีไ้ ด้รวบรวม ประโยคภำษำอังกฤษพร้อมใช้ไว้กว่ำ 2,000 ประโยค น�ำเสนอในรูปแบบชุดค�ำถำมพร้อม ค�ำตอบที่หลำกหลำยและครอบคลุมทุกสถำนกำรณ์ที่ผู้อ่ำนมักพบเจอในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อ ให้ผู้อ่ำนสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริงได้อย่ำงสะดวก นอกจำกนี้ยังมีส่วน “Suggestion” ที่ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวข้องในบทนั้นๆ พร้อมเสียงจำกเจ้ำของภำษำ ช่วยพัฒนำทักษะกำรฟังและพูด และยังช่วยให้ส�ำเนียงภำษำ อังกฤษดีขึ้น เพรำะได้ฝึกฟังและออกเสียงตำมเจ้ำของภำษำ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นใจ ในกำรพูดภำษำอังกฤษมำกยิ่งขึ้น สื่อกำรเรียนกำรสอนชุดนี้จึงเหมำะเป็นคู่มือที่ดีส�ำหรับ บุคคลทั่วไปที่สนใจ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


สำรบัญ หน้ำ Chapter 1 ข้อมูลส่วนตัว (Personal information) Chapter 2 ครอบครัว (Family) Chapter 3 งำนอดิเรกและกิจกรรมยำมว่ำง (Hobby and activity in free time) Chapter 4 ทิศทำง (Direction) Chapter 5 กำรศึกษำ (Education) Chapter 6 งำน (Work) Chapter 7 กีฬำและกำรออกก�ำลังกำย (Sports and exercises) Chapter 8 ดนตรี (Music) Chapter 9 อำหำรและร้ำนอำหำร (Food and restaurant) Chapter 10 ซื้อของ (Shopping) Chapter 11 ลักษณะนิสัย (Personality) Chapter 12 ลักษณะบุคคล (Appearance) Chapter 13 กำรขออนุญำต (Permission) Chapter 14 กำรขอร้อง (Requesting) Chapter 15 กำรทักทำยและกำรถำมสำรทุกข์สุกดิบ (Greeting)

1 12 32 37 46 56 64 70 76 92 107 114 126 140 153


Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter

16 ควำมชอบ (Likeness) 17 สถำนที่ท่องเที่ยว (Tourist places) 18 อำกำศและฤดูกำล (Weather and season) 19 วัน เดือน ปี (Date / Month / Year) 20 เวลำ (Time) 21 เทศกำล (Festivals) 22 ควำมคิดเห็น (Opinion) 23 กำรขอข้อมูล (Asking for some information) 24 บริกำรในโรงแรม (Hotel service) 25 บริกำรของสำยกำรบิน (Airline service) 26 บริกำรของธนำคำร (Bank service) 27 กำรบอกวิธีกำรใช้งำน (How to use) 28 ที่ท�ำกำรไปรษณีย์ (Post office) 29 โรงพยำบำล (Hospital) 30 สถำนีต�ำรวจ (Police station)

161 182 202 215 228 238 246 256 265 278 29 1 304 318 325 344


Chapter 1

ข้อมูลส่วนตัว (Personal information)

ประโยคต่ำงๆ ในบทนี้เป็นประโยคที่มักใช้ถำม-ตอบในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องข้อมูล ส่วนตัว ซึ่งเรำสำมำรถน�ำประโยคเหล่ำนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ โดยกำรปรับ เปลี่ยนค�ำศัพท์ หรือข้อมูลต่ำงๆ ให้เข้ำกับค�ำถำมและค�ำตอบของเรำ


Suggestion ในกำรถำมชือ่ คูส่ นทนำทีเ่ พิง่ รูจ้ กั กันนัน้ เพือ่ มำรยำททีด่ ี เรำควรบอกชือ่ ของเรำก่อน จำกนั้นจึงค่อยถำมชื่อของคู่สนทนำ เช่น My name is Green. What is your name? (ฉันชือ่ กรีน คุณชือ่ อะไรคะ) แต่ถ้ำเป็นกรณีทเี่ รำเป็นพนักงำน แล้วต้องกำรสอบถำมชือ่ ของ ลูกค้ำ เรำจะต้องแสดงควำมสุภำพในกำรถำมค�ำถำม โดยใช้ค�ำถำมว่ำ May I have your name, please? (ขอทรำบชื่อของคุณหน่อยได้ไหมคะ) ถามได้ ตอบได้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

การถาม-ตอบ เรื่องข้อมูลส่วนตัว

Q: มายMy name is White. What is your name? เนม อิส ไวท์. วอท อิส ยัวร์ เนม? A:

ผมชื่อไวท์ คุณชื่ออะไรครับ

My name is Green. Nice to meet you.

มาย เนม อิส กรีน. ไนซ์ ทู มีท ยู. ฉันชื่อกรีนค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

2


Q: A:

Chapter 1

Excuse me, ma’am. May I have your name, please?

เอ็กซ์คิวส์ มี, แมม. เมย์ ไอ แฮฟ ยัวร์ เนม, พลีส?

ขอโทษนะครับคุณผู้หญิง ขอทรำบชื่อของคุณหน่อยได้ไหมครับ

I am Natalie Green.

ไอ แอม นาตาลี กรีน. ฉันชื่อนำตำลี กรีนค่ะ

กำรถำมเรือ่ งอำยุกบั ผูท้ ยี่ งั ไม่สนิทกันนัน้ ตำมมำรยำทแล้วถือเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สมควร ถำม แต่ถ้ำจ�ำเป็นต้องถำมเรื่องนี้จริงๆ เรำควรถำมคู่สนทนำก่อนว่ำ Do you mind if I want to know your age? (คุณจะรังเกียจไหมถ้ำฉันอยำกจะทรำบอำยุของคุณ)

Q: A:

ข้อมูลส่วนตัว (Personal information)

Suggestion

Do you mind if I want to know your age?

ดู ยู ไมน์ด อิฟ ไอ วอนท์ ทู โนว์ ยัวร์ เอจ? คุณจะรังเกียจไหมถ้ำผมอยำกจะทรำบอำยุของคุณ

I don’t mind.

ไอ โดนท์ ไมน์ด. ฉันไม่รังเกียจค่ะ

I’m sorry. I’m afraid I can’t tell you about that.

ไอม์ ซอรี่. ไอม์ อะเฟรด ไอ แคนท์ เทล ยู อะเบาท์ แดท. ขอโทษที ฉันเกรงว่ำฉันคงบอกเรื่องนั้นกับคุณไม่ได้หรอกค่ะ

3


Q: A:

How old are you?

ฮาว โอลด์ อาร์ ยู? คุณอำยุเท่ำไรครับ

I am 20 years old.

ไอ แอม ทเวนที เยียร์ส โอลด์. ฉันอำยุ 20ปีค่ะ

ถามได้ ตอบได้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

Q: A:

What is your nationality?

วอท อิส ยัวร์ แนชชันแนลลิที? คุณสัญชำติอะไรครับ

I am American.

ไอ แอม อเมริคัน.

ฉันเป็นชำวอเมริกันค่ะ

Q: A:

Where are you from?

แวร์ อาร์ ยู ฟรอม? คุณมำจำกที่ไหนครับ

I am from Canada.

ไอ แอม ฟรอม แคนาดา.

ฉันมำจำกประเทศแคนำดำค่ะ

4


Q: A:

Chapter 1

Which city do you live in? วิช ซิที ดู ยู ลีฟ อิน?

คุณอำศัยอยู่เมืองไหนครับ

I live in Osaka. ไอ ลีฟ อิน โอซากา.

ฉันอำศัยอยู่ในเมืองโอซำก้ำค่ะ

A:

Where do you stay? แวร์ ดู ยู สเตย์?

คุณพักอำศัยอยู่ที่ไหนครับ

I stay at the Marriott Hotel. ไอ สเตย์ แอท เดอะ มารีออต โฮเทล. ฉันพักอำศัยอยู่ทโี่ รงแรมมำรีออตค่ะ

Q: A:

Where is your house?

ข้อมูลส่วนตัว (Personal information)

Q:

แวร์ อิส ยัวร์ เฮาส์?

บ้ำนของคุณอยู่ที่ไหนครับ

It is on Silom Road. อิท อิส ออน สีลม โรด. มันอยู่บนถนนสีลมค่ะ

It is in Nonthaburi Province. อิท อิส อิน นนทบุรี โพรวินซ์. มันอยู่ในจังหวัดนนทบุรีค่ะ

5


Q: A:

How long do you plan to stay in Thailand? ฮาว ลอง ดู ยู แพลน ทู สเตย์ อิน ไทแลนด์? คุณวำงแผนอยูป่ ระเทศไทยนำนแค่ไหนครับ

Around 2 months. อะราวน์ด ทู มันธ์ส. ประมำณ 2 เดือนค่ะ

Until the end of April. อันทิล ดิ เอนด์ ออฟ เอพริล. ถามได้ ตอบได้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

ถึงสิ้นเดือนเมษำยนค่ะ

Q: A:

How can I contact you again? ฮาว แคน ไอ คอนแทคท์ ยู อะเกน? ผมจะติดต่อคุณอีกครั้งได้อย่ำงไรครับ

Here is my name card. เฮียร์ อิส มาย เนม คาร์ด. นี่นำมบัตรของฉันค่ะ

You can call me.

ยู แคน คอล มี.

คุณโทรหำฉันได้ค่ะ

We can chat on MSN.

วี แคน แชท ออน เอ็มเอสเอ็น. เรำแชทกันทำงเอ็มเอสเอ็นได้ค่ะ

6


Chapter 1

We can talk by sending email. วี แคน ทอล์ค บาย เซนดิง อีเมล. เรำคุยกันได้โดยกำรส่งอีเมลค่ะ

I will call you. ไอ วิล คอล ยู.

ฉันจะโทรหำคุณค่ะ

A:

What is your telephone number? วอท อิส ยัวร์ เทเลโฟน นัมเบอร์? หมำยเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไรครับ

It is 081-123-4566.

อิท อิส ซีโร่ เอท วัน วัน ทู ธรี โฟร์ ไฟว์ ซิกซ์ ซิกซ์. มันคือ 081-123-4566 ค่ะ

Q: A:

What is your email address?

ข้อมูลส่วนตัว (Personal information)

Q:

วอท อิส ยัวร์ อีเมล แอดเดรส? อีเมลของคุณคืออะไรครับ

It is abcd@yahoo.com.

อิท อิส เอ บี ซี ดี แอด ยะฮู ดอท คอม. มันคือ abcd@yahoo.com ค่ะ

7


Q: A:

Do you usually chat on the Internet? ดู ยู ยูชวลลี แชท ออน ดิ อินเทอร์เน็ท?

โดยปกติแล้วคุณแชทบนอินเตอร์เน็ตไหมครับ

Yes, I do. เยส, ไอ ดู. แชทค่ะ

Yes, I usually chat on Yahoo messenger. เยส, ไอ ยูชวลลี แชท ออน ยะฮู เมสเซนเจอร์. ถามได้ ตอบได้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

ค่ะ โดยปกติแล้วฉันแชททำงยะฮู

No, I don’t. โน, ไอ โดนท์. ไม่ค่ะ

No, I don’t like to chat. โน, ไอ โดนท์ ไลค์ ทู แชท. ไม่ค่ะ ฉันไม่ชอบแชท

Q: A:

Which site do you chat on? วิช ไซท์ ดู ยู แชท ออน? คุณแชททำงไหนครับ

I chat on MSN messenger.

ไอ แชท ออน เอ็มเอสเอ็น เมสเซนเจอร์. ฉันแชททำงเอ็มเอสเอ็นค่ะ

8


Q: A:

Chapter 1

Do you chat on MSN or Yahoo messenger? ดู ยู แชท ออน เอ็มเอสเอ็น ออร์ ยะฮู เมสเซนเจอร์? คุณแชททำงเอ็มเอสเอ็นหรือยะฮูครับ

I chat on MSN messenger. ไอ แชท ออน เอ็มเอสเอ็น เมสเซนเจอร์. ฉันแชททำงเอ็มเอสเอ็นค่ะ

I chat on both sites. ไอ แชท ออน โบธ ไซท์ส.

Q: A:

How often do you chat? ฮาว ออฟเฟน ดู ยู แชท? คุณแชทบ่อยแค่ไหนครับ

I chat almost every night.

ข้อมูลส่วนตัว (Personal information)

ฉันแชททั้งสองทำงเลยค่ะ

ไอ แชท ออลโมสท์ เอฟวรี ไนท์. ฉันมักจะแชทเกือบทุกคืนค่ะ

I usually chat on weekends. ไอ ยูชวลลี แชท ออน วีคเอนด์ส. โดยปกติฉันแชทในวันสุดสัปดำห์ค่ะ

I chat when I have free time. ไอ แชท เวน ไอ แฮฟ ฟรี ไทม์. ฉันแชทตอนที่ฉันมีเวลำว่ำงค่ะ

9


I rarely chat. ไอ แรร์ลี แชท.

ฉันไม่ค่อยแชทค่ะ

Q: A:

Do you join in any online communities? ดู ยู จอยน์ อิน เอนนี ออนไลน์ คอมมิวนิทีส์? คุณเข้ำร่วมสังคมในเว็บบล็อกต่ำงๆ บ้ำงไหมครับ

Yes, I do. I always join in blog gang.com.

ถามได้ ตอบได้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

เยส, ไอ ดู. ไอ ออลเวย์ส จอยน์ อิน ปล็อก แก๊ง ดอท คอม. เข้ำค่ะ ฉันมักจะเข้ำเว็บไซต์บล็อกแก๊งค่ะ

No, I don’t. โน, ไอ โดนท์. ไม่ได้เข้ำค่ะ

Q: A:

Do you have your own site on Hi5? ดู ยู แฮฟ ยัวร์ โอน ไซท์ ออน ไฮ ไฟว์? คุณมีพื้นที่ส่วนตัวในไฮไฟไหมครับ

Yes, I do. เยส, ไอ ดู. มีค่ะ

No, I don’t. โน, ไอ โดนท์. ไม่มีค่ะ

10


Q: A:

Chapter 1

May I add you as a friend on Hi5? เมย์ ไอ แอด ยู แอส อะ เฟรนด์ ออน ไฮ ไฟว์? ผมขอเพิ่มคุณเป็นเพื่อนในไฮไฟได้ไหมครับ

Yes, you may. เยส, ยู เมย์. ได้ค่ะ

Go ahead. โก อะเฮด.

I will add you as a friend later. ไอ วิล แอด ยู แอส อะ เฟรนด์ เลเทอร์. ฉันจะเพิ่มคุณเป็นเพื่อนทีหลังเองค่ะ

Q: A:

What is your site on Facebook?

ข้อมูลส่วนตัว (Personal information)

เชิญค่ะ

วอท อิส ยัวร์ ไซท์ ออน เฟซบุค? ที่อยู่ของคุณในเฟซบุ๊คคืออะไรครับ

It is http://learnenglish.facebook.com. อิท อิส เอชทีทีพี โคลอน สแลช สแลช เลิร์นอิงลิช ดอท เฟซบุค ดอท คอม. มันคือ http://learnenglish.facebook.com ค่ะ

11


Chapter 2

ครอบครัว (Family)

ประโยคต่ำงๆ ในบทนี้เป็นประโยคที่มักใช้ถำม-ตอบในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น จ�ำนวนสมำชิกในครอบครัว รวมไปถึงเรื่องสถำนภำพสมรส ซึ่งเรำสำมำรถน�ำประโยค เหล่ำนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ โดยกำรปรับเปลี่ยนค�ำศัพท์หรือข้อมูลต่ำงๆ ให้ เข้ำกับค�ำถำมและค�ำตอบของเรำ


Chapter 2

Suggestion

ครอบครัว (Family)

กำรถำมเรือ่ งครอบครัวนัน้ ถือเป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้ำงส่วนตัว ดังนัน้ เพือ่ มำรยำททีด่ ี (good manners) เรำจึงควรที่จะถำมคู่สนทนำก่อนว่ำ Can I ask you about your family? (ฉัน / ผมถำมคุณเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวได้ไหม) และถ้ำเรำเป็นฝ่ำยถูกถำมค�ำถำมนี้ แล้ว เรำอนุญำตให้ถำม เรำก็จะตอบไปว่ำ Yes, you can. (ได้คะ่ / ครับ) หรือ O.K. (ได้เลย) หรือ Go ahead. (เชิญเลย) แต่ถำ้ เรำไม่อยำกให้ถำมเพรำะถือว่ำเป็นเรือ่ งส่วนตัว (private life) ก็ตอบไปว่ำ No, I’m afraid not. (เกรงว่ำอย่ำดีกว่ำค่ะ / ครับ)

การถาม-ตอบ เรื่องที่อยู่อาศัย

Q: ฮูWhoดู ยูdoลีฟyouวิธ?live with? A:

คุณอำศัยอยู่กับใครครับ

I live with my parents.

My F amily

ไอ ลีฟ วิธ มาย พาเรนท์ส.

ฉันอำศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของฉันค่ะ

13


I live alone.

ไอ ลีฟ อะโลน. ฉันอยู่คนเดียวค่ะ

Q: A:

Do you live with your parents? ดู ยู ลีฟ วิธ ยัวร์ พาเรนท์ส?

คุณอำศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือครับ

Yes, I do.

ถามได้ ตอบได้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

เยส, ไอ ดู. ใช่ค่ะ

No, I don’t. I live with my friend. โน, ไอ โดนท์. ไอ ลีฟ วิธ มาย เฟรนด์. ไม่ใช่ค่ะ ฉันอำศัยอยู่กับเพื่อนของฉันค่ะ

Q: A:

Do you live with your parents or your friend? ดู ยู ลีฟ วิธ ยัวร์ พาเรนท์ส ออร์ ยัวร์ เฟรนด์?

คุณอำศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือเพื่อนของคุณครับ

I live with my parents. ไอ ลีฟ วิธ มาย พาเรนท์ส.

ฉันอำศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของฉันค่ะ

I live with my friend. ไอ ลีฟ วิธ มาย เฟรนด์.

ฉันอำศัยอยู่กับเพื่อนของฉันค่ะ

14


Q: A:

Chapter 2

Do you stay at a dormitory with your friend? ดู ยู สเตย์ แอท อะ ดอร์มิทอรี วิธ ยัวร์ เฟรนด์? คุณพักอยู่หอพักกับเพื่อนของคุณหรือครับ

Yes, I do. เยส, ไอ ดู. ใช่ค่ะ

No, I don’t. I stay at the dormitory alone. โน, ไอ โดนท์. ไอ สเตย์ แอท เดอะ ดอร์มิทอรี อะโลน.

การถาม-ตอบ เรื่องพ่อแม่

Q: A:

ครอบครัว (Family)

ไม่ใช่ค่ะ ฉันพักอยู่หอพักคนเดียวค่ะ

What does your father do? วอท ดาส ยัวร์ ฟาเธอร์ ดู? คุณพ่อของคุณท�ำงำนอะไรครับ

My father is a teacher. มาย ฟาเธอร์ อิส อะ ทีชเชอร์. คุณพ่อของฉันเป็นคุณครูค่ะ

15


ภาษาอังกฤษถือเปนภาษากลางทีใ่ ชตดิ ตอสือ่ สารกันทัว่ โลก และมีบทบาท ตอสังคมแทบทุกดาน ไมวาจะเปนดานการศึกษา การคา การลงทุน การ ทองเทีย่ ว และอืน่ ๆ อีกมากมาย หากเราเรียนรูภ าษาอังกฤษเพิม่ เติมใน หลายๆ ทักษะ ก็จะเปนประโยชนในการเปดโอกาสแหงความกาวหนา ใหตัวเอง ไมทางใดก็ทางหนึ่งอยางแนนอน สือ่ การเรียนการสอนชุด ถามได ตอบไดภาษาอังกฤษในชีวติ ประจำวัน เปนอีกทางเลือกหนึง่ ทีท่ า นสามารถนำไปพัฒนาดาน การสื่อสารภาษาอังกฤษ มีบทสนทนาโตตอบหลากหลาย รูปประโยคทันสมัย และมักใชเปนประจำในการดำเนินชีวิต ประจำวัน เหมาะสำหรับผูที่ตองการเพิ่มพูนทักษะภาษา อังกฤษใหเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือก อันหลากหลายสูอนาคต

Asking

D

ish gl

C

we Ans r En

M

&

P3

ย ๏ การทักทถาามสารทุกขสุกดิบ และการ ตัว ๏ ขอมูลสวนัว ๏ ความชอบองเที่ยว ๏ ครอบครรก ๏ สถานที่ท ละฤดูกาล ๏ งานอดิเ รรมยามวาง ๏ อากาศแน ป และกิจก ๏ วัน เดือ ๏ ทิศทาง า ๏ เวลา ๏ การศึกษ ๏ เทศกาล เห็น ย า งาน ก ง ั ๏ ล ำ ความคิด ูล รออกก ี า ๏ ด ี ะก ซ ล ง แ า อ ฬ ี ข  ก น ้ ี ๏ รขอขอม รม ประโยช ากับหนังสือเลมน า ก ๏ ี ร ต แ ๏ ดน ละรานอาหาร ที่แนบม คุณฝกฟงสำเนียง บริการในโรงสายการบิน ๏ แ ร า ห า ให อ อ ่ ื ง ๏ ๏ เพ ภาษาใหคุนเคย ๏ บริการขอองธนาคาร ซื้อของ ัย เจาของ กออกเสียงไดถูกตอง ๏ ข ๏ บริการ วิธีการใชงาน ฝ ๏ ลักษณะนิสุคคล ๏ เพื่อใหคุณาของภาษา ๏ การบอก ไปรษณีย เหมือนเจ ๏ ลักษณะบ นุญาต ๏ ที่ทำการ บาล ๏ การขออ อง โรงพยา จ ๏ ร อ ข ร า ก ว ๏ ๏ สถานีตำร

nts Conte

ISBN 978-616-527-178-3

9

786165 271783

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

ถามได ตอบไดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน MP3 1 แผน ราคา 199 บาท

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

สแกน QR Code เพื่อฟงเสียงใน MP3

ถามได้ ตอบได้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  
ถามได้ ตอบได้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  

บทสนทนาหลากหลายเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

Advertisement