Page 1

BOOK

4

®

MP3

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ TOEFL iBT 4ท  บทวนค�ำถามหลักๆ ที่มักออกในข้อสอบแต่ละส่วน 4 ทบทวนทักษะทางวิชาการที่จ�ำเป็นต้องใช้ ในการสอบ ได้แก่ การจดบันทึก การถอดความ การสรุปความ และการสังเคราะห์ 4 แ นวข้อสอบฉบับเต็ม 7 ชุดที่มีความยาว รูปแบบ ประเภทของค�ำถาม และความยากเหมือนข้อสอบจริง 4 เฉลยอย่างละเอียดพร้อมค�ำอธิบายทุกข้อ 4

ฟังเสียง MP3 จ�ำลองสถานการณ์การท�ำข้อสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการสอบจริง

14TH EDITION

คำ�ตอบคุณภาพจาก Barron’s

ISBN 978-616-527-461-6

786165

274616

MP3

9

ราคา 390 บาท

ตารางประมาณการคะแนนเพือ่ ประเมินผลตนเองหลังทำ�แนวข้อสอบ และรายการตรวจสอบสำ�หรับการคำ�นวณคะแนนในส่วนการพูดและการเขียน

ลิขสิทธิ์ประเทศไทยโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัต)ิ โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

TOEFL iBT

กว่า 70 ปีมาแล้วที่ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Barron’s ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษาให้ท�ำคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ต่างๆ พุ่งสูงเกินความคาดหมาย หนังสือ เล่มนี้จะช่วยให้คุณพิชิตการสอบ TOEFL ได้ด้วยระดับคะแนนที่ต้องการ

BARRON’S

with BARRON’S

Sharpe

SCORE HIGHER

BARRON’S The Leader in Test Preparation

TOEFL iBT ®

วิเคราะห์ขอ้ สอบ แบบทันสมัยทีส่ ดุ พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ 14TH EDITION Pamela J. Sharpe, Ph.D.

ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL iBT เพื่อศึกษาและ ท�ำความเข้าใจก่อนการสอบ ทบทวนค�ำถามหลักๆ ที่มักออกในข้อสอบแต่ละส่วน เรียนรูท้ กั ษะทางวิชาการส�ำหรับการสอบ TOEFL และฝึกทักษะ การจดบันทึก การถอดความ การสรุปความ และการสังเคราะห์ ให้คล่องแคล่วและช�ำนาญ ฝึกท�ำแนวข้อสอบฉบับเต็มทีม่ รี ปู แบบเหมือนข้อสอบจริง 7 ชุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ไทย ศ ท เ ะ ร ิ์ป ลิขสิทธ

BOOK MP3

® TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.


TOEFL iBT 速

Internet-Based Test

14TH EDITION Pamela J. Sharpe, Ph.D.

TOEFL速 iBT is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.


4

To my students at home and abroad with best wishes for success on the TOEFL and after the TOEFL About the Author Dr. Pamela Sharpe is an internationally recognized educator in the field of English as a second language (ESL). She has been a member of the faculty at many prestigious colleges and universities in the United States including the University of Florida, University of Texas at Austin, Miami Dade Community College, and the Ohio State University. In addition, she was the founding director of the American Language Institute at the University of Toledo, a curriculum specialist for federal bilingual education programs, and chair of Modern Languages at Arizona Western College. As a member of the statewide television faculty of Northern Arizona University, she taught graduate courses for teachers via the interactive television network throughout the state of Arizona. She has received numerous awards for teaching. An educational consultant for schools across the globe, Dr. Sharpe has been actively involved in teacher training and development both in the United States and as a Fulbright Scholar in Latin America. Dr. Sharpe is a preeminent authority in test preparation for the TOEFL and the TOEIC. Her text, Barron’s TOEFL iBT is in the fourteenth edition, and has been a consistent best seller worldwide. She has published twelve books, including four for TOEFL preparation that have been used successfully by millions of students. She earned her bachelor’s degree Phi Beta Kappa with honors from the Ohio State University, her master’s degree in Linguistics from the University of Florida, and her Ph.D. in TESL, the Teaching of English as a Second Language, from the Ohio State University.

ISBN : 978-616-527-461-6 ราคา : 390 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2556 ผู้เขียน : Pamela J. Sharpe, Ph.D. ผู้แปล : ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของ หนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ BARRON’S TOEFL IBT -TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE with ten Audio CDs by Pamela Sharpe. Copyright © 2010, 2006, 2004, 2001, 1999, 1996, 1994, 1989, 1986, 1983, 1979, 1977 by Barron’s Educational Series, Inc. Published by arrangement with Barron’s Educational Series, Inc. Hauppauge, NY, USA. All Rights Reserved. ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2556 © : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ | ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�ำ I ศิลปกรรม ภรณีย์ สนองผัน, เพียงพิศ อิ่นแก้ว พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี, ดุจดาว บัวทอง | ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ชนาภัทร พรายมี | ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด | ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�ำ้ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก

กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


4_0156_TOEFL_00FM_00FM 1/22/13 4:48 PM Page iii

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS

About the Author    ii Acknowledgments  About the Author    ii  viii Permissions    ix   viii Acknowledgments  ® Timetable for  the Permissions  ix TOEFL iBT    xii Timetable for the TOEFL® iBT    xii

11

อ่ORIENTATION านตรงนี้ก่อน 1 1

22

REVIEW OF TOEFL® iBT SECTIONS 25® REVIEW OF TOEFL® iBT SECTIONS 25

ORIENTATION

1

® ® iBT  ท�Orientation ำความรู้จักกัtoบการสอบ TOEFL iBT  1 1 the TOEFL To ส�Orientation ำหรัtheบนัStudent: กเรียนto:the วิHow ธีใTOEFL ช้หนัtoงสืUse อ®เล่iBT  มThis นี้ให้ เกิBook ำเร็Succeed  จ 2  2 1ดผลส�to Recommendations andtoResources  ส�To ำหรัthe บคุTeacher: ณครู : ค�ำแนะน� ำtoและแหล่ งแสวงหาความรู ้เพิ่มเติม   244 To the Student: How Use This Book Succeed  Syllabus Options    7 แผนการเรี ยนรู้ในแต่Recommendations ละประเภท 7 and Resources    4® To the Teacher: FAQs—Frequently Questions About 11 the TOEFL iBT    11 ค�Syllabus ำถามที่พบบ่ อยเกี่ยวกั  Asked บการสอบ TOEFL® iBT Options  7 TOEFL Programs    11 Asked Questions About the TOEFL® iBT    11 FAQs—Frequently ค�Registration  ำถามเกี่ยวกับโปรแกรม TOEFL 11   13 Programs    11ยน ค�TOEFL ำถามเกี ่ยวกับการลงทะเบี 13 Test Administration    13 ำเนิ น14 ค�Registration  ำ ถามเกี ย ่ วกั บ การด� การสอบ 15 Examination    15   14 Test Administration  ค�Score ำถามเกีReports  ่ยวกับการสอบ 16   18 Examination    15 Studyค�Score ำHabits  ถามเกีReports  ่ยวกั บการรายงานผลคะแนน 18   21   18 อุStudy ปนิสAccept ัยในการเรี ย  นรู ้ 21   21 Habits responsibility  21 Get organized  มีAccept ความรั บresponsibility  ผิดชอบ   2121   21 Set realistic มีGet ระเบีorganized  ยบ 21goals    21  21 21จริ ง21 21 Make a plan goals  วางเป้ าหมายที ่ท �ำได้ Set realistic Establish priorities  มีMake การวางแผน 22   22 a plan    21 time  Establish priorities  22 ง จัManage ดล�ำดับfrom ความส� ำคั  ญ22ก่อ นหลั 22 Learn mistakes    22 time    22 รูManage ้จักบริหารเวลา 22 Stay motivated    22   22 Learn from mistakes  เรีChoose ยนรู้จากข้toอbe ผิดพลาด 22 positive    23 Stay motivated    22 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้อยู่เสมอ 23 Choose to be positive    23 มองโลกในแง่ บวก 23

ทบทวนเนือ้ หาของการสอบ TOEFL iBT แต่ละส่วน 25 Reading    25 Overview ส่Reading  วนการอ่ าน  2525of the Reading Section    25 Review of of Problems the Reading สรุ ปภาพรวมของข้ สอบส่forวนการอ่ าน 25 Overview theอReading Section    25Section    26 Reading 34the Reading Section    26 Review ofStrategies  Problems  for Applying the Academic Reading Strategies    34Skills to the TOEFL    36 Quiz for the Section    37 Applying theReading Academic Skills to the TOEFL    36 Study Plan    42 Quiz for the Reading Section    37 Extra 42 Study Credit  Plan     42 Advisor’s Office  Extra Credit    42  42 Advisor’s Office    42

iii iii


iv

CONTENTS

3 4

ส่Listening  วนการฟัง   43 43 สรุ ปภาพรวมของข้ สอบส่วนการฟั ง 43  43 Overview of theอListening Section 

Review of Problems for the Listening Section    43 Listening Strategies    51 Applying the Academic Skills to the TOEFL    53 Quiz for the Listening Section    54 Study Plan    57 Extra Credit    57 Advisor’s Office    57 ส่Speaking  วนการพูด   58 58 สรุ ปภาพรวมของข้ สอบส่วนการพู ด 58  58 Overview of theอSpeaking Section  Review of Problems for the Speaking Section    58 Speaking Strategies    69 Applying the Academic Skills to the TOEFL    74 Quiz for the Speaking Section    75 Study Plan    77 Extra Credit    77 Options for Evaluation    77 Advisor’s Office    77 ส่Writing  วนการเขี ย78 น 78 สรุ ปภาพรวมของข้ สอบส่วนการเขี ยน   7878 Overview of theอWriting Section  Review of Problems for the Writing Section    78 Writing Strategies    88 Applying the Academic Skills to the TOEFL    93 Quiz for the Writing Section    93 Study Plan    95 Extra Credit    95 Options for Evaluation    95 Advisor’s Office    95

ทักษะทางวิชาการ 97

ACADEMIC SKILLS 97 Taking   97 การจดบันNotes  ทึก 97 การถอดความ 117 Paraphrasing    117 Summarizing    144 การสรุปความ 144 Synthesizing  166 การสังเคราะห์  166

MODEL TESTS 183 Model Test 1: Pretest    183 Reading Section    183 Listening Section    199 Speaking Section    219 Writing Section    226


Model Test 2: Progress Test    228 Reading Section    228 Listening Section    248 Speaking Section    263 Writing Section    270 Model Test 3: Progress Test    272 Reading Section    272 Listening Section    286 Speaking Section    307 Writing Section    314 Model Test 4: Progress Test    317 Reading Section    317 Listening Section    335 Speaking Section    349 Writing Section    356 Model Test 5: Progress Test    359 Reading Section    359 Listening Section    373 Speaking Section    392 Writing Section    399 Model Test 6: Progress Test    402 Reading Section    402 Listening Section    422 Speaking Section    438 Writing Section    445 Model Test 7: Progress Test    448 Reading Section    448 Listening Section    463 Speaking Section    483 Writing Section    490 Model Test 8: CD-ROM Test    493

5

ANSWERS AND AUDIO SCRIPTS FOR ACTIVITIES, QUIZZES, AND MODEL TESTS 495 Answers and Audio Scripts for Quizzes in Chapter 2    495 Reading    495 Listening    496 Speaking    501 Writing    507 Answers and Audio Scripts for Practice Activities in Chapter 3    509

CONTENTS

v


vi

CONTENTS

Explanatory or Example Answers and Audio Scripts for Model Tests    544 Model Test 1: Pretest    544 Reading    544 Listening    547 Speaking    566 Writing    570 Example Answers and Checklists for Speaking and Writing    571 Model Test 2: Progress Test    578 Reading    578 Listening    582 Speaking    595 Writing    600 Example Answers and Checklists for Speaking and Writing    600 Model Test 3: Progress Test    607 Reading    607 Listening    609 Speaking    630 Writing    634 Example Answers and Checklists for Speaking and Writing    635 Model Test 4: Progress Test    642 Reading    642 Listening    645 Speaking    659 Writing    663 Example Answers and Checklists for Speaking and Writing    664 Model Test 5: Progress Test    670 Reading    670 Listening    673 Speaking    692 Writing    696 Example Answers and Checklists for Speaking and Writing    697 Model Test 6: Progress Test    703 Reading    703 Listening    707 Speaking    720 Writing    725 Example Answers and Checklists for Speaking and Writing    726 Model Test 7: Progress Test    733 Reading    733 Listening    736 Speaking    756 Writing    760 Example Answers and Checklists for Speaking and Writing    761 Model Test 8: CD-ROM Test    766


6 7

CONTENTS

ประมาณการคะแนน767767

SCORE ESTIMATES

Important Background Information    767 ข้อมูลเบื้องหลั งที่ส�ำคัญ 767 Procedure Scoring 767   767 กระบวนการคิfor ดคะแนน Reference Charts    769 Examples for Scoring Model Tests    771 การวิเคราะห์ค  ะแนน Feedback  773 773 Options Evaluation    773 ทางเลือกอืfor ่นๆPersonal ส�ำหรับการประเมิ นความสามารถของคุ ณเอง

RESOURCES

775

TOEFL® iBT Resource Centers    775 Websites TOEFL  เว็บไซต์ส�ำหรัforบการเตรี ยมตั  ว777 สอบ TOEFL 777 Glossary of Campus Vocabulary    779 Barron’s CD-ROM Documentation    811 Audio CD Tracks    812

773

vii


4_0156_TOEFL_00FM_00FM 1/22/13 4:48 PM Page viii

viii

ACKNOWLEDGMENTS

ACKNOWLEDGMENTS With affection and appreciation, I acknowledge my indebtedness to the friends, family, and colleagues who have been part of the TOEFL team for so many years.

Dr. Jayne Harder, former Director of the English Language Institute at the University of Florida for initiating me into the science of linguistics and the art of teaching English as a second language;

Robert and Lillie Sharpe, my parents for their assistance in typing and proofreading previous editions and for their enthusiastic encouragement throughout my career; The late Dr. Tom Clapp, former Dean of Continuing Education at the University of Toledo for the maturity and confidence that I gained during our marriage because he believed in me;

Carole Berglie, former Editor at Barron’s Educational Series, Inc. for her guidance in seeing the first edition of the manuscript through to publication;

Kristen Girardi, Editor at Barron’s Educational Series, Inc. for her invaluable insights and wise counsel during every stage of development and production;

Debby Becak, Senior Production Manager at Barron’s Educational Series, Inc. for the creative suggestions and designs, large and small, that have improved every chapter;

Bob O’Sullivan, Publisher, Test Prep Division at Barron’s Educational Series, Inc. for making important decisions at critical times during the project; John Rockwell, Editor and President of Rockwell Audio Media, for casting and directing the talented voices and bringing the script to life;

Nina Hnatov, Copy Editor for her constructive criticism and helpful corrections throughout the manuscript;

Kathy Telford, Proofreader at Proofreaders Plus for her attention to the important details, her positive approach to errors, and her friendship; Dennis Oliver, Professor at Estrella Mountain Community College for coauthoring the Glossary of Campus Vocabulary;

Robin Fogg, Professor at the Address English Center for key suggestions that made the book much easier for students to use;

Paul Orozco, Technology Consultant for helping me to transform my office for the 21st century;

John T. Osterman, my husband—a special thank you for the unconditional love and the daily interest in and support for my writing career, as well as for checking my math in the evaluation tables. Each revision of this book is better than the last, and every new and revised year with John is the best year of my life.


4_0156_TOEFL_00FM_00FM 1/22/13 4:48 PM Page ix

PERMISSIONS

PERMISSIONS “Altruism” Excerpt pp. 1138–1140 from BIOLOGY, 8th ed., by Neil A. Campbell et al. Copyright © 2008 by Pearson Education, Inc. Reprinted by permission.

“Beowulf” From World Mythology, 3rd ed., by Donna Rosenberg. © 1998 by National Textbook/McGraw Hill Education. This material is reproduced with the permission of The McGraw-Hill Companies.

“Building with Arches” From Gilbert’s Living with Art, 8th ed., by Mark Gettein. Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc. Reproduced with permission of The McGraw-Hill Companies.

“Civilization” From SPEILVOGEL. Western Civilization, 7E. © 2009 Wadsworth, a part of Cengage Learning Inc. Reproduced by permission. www.cengage.com/permissions.

“The Evolution of Birds” Excerpt pp. 718–719 from BIOLOGY, 8th ed. by Neil A. Campbell et al. Copyright © 2008 by Pearson Education, Inc. Reprinted by permission.

“Exotic and Endangered Species” From Starr/Taggart. Biology: The Unity and Diversity of Life w/CD & Info Trac, 10E. © 2004 Brooks/Cole, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission.www.cengage.com/ permissions. “Four Stages of Planetary Development” From SEEDS. The Solar System, 6E. © 2008 Brooks/Cole, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission. www.cengage.com/permissions.

“Geothermal Energy” From Environmental Science: Earth as a Living Planet, 6th ed., by Botkin/Keller. Copyright © 2007 by John Wiley & Sons, Inc. Reprinted with permission of John Wiley & Sons, Inc. “Group Decision Making” From LEWIS/COODMAN/FANDT. Management, 4E. © 2004 South Western, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission. www.cengage.com/permissions.

“The Heredity Versus Environment Debate” From ORNSTEIN. Foundations of Education, 10E. © 2008 Wadsworth, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission. www.cengage,com/permissions.

“The Hydrologic Cycle” From Environmental Science: Earth as a Living Planet, 6th ed., by Botkin/Keller. Copyright © 2007 by John Wiley & Sons, Inc. Reprinted with permission of John Wiley & Sons, Inc.

“Jackson Pollock” Photo: © 2009 The Pollack-Krasner Foundation/Artists Rights Society.

“Layers of Social Class” From ANDERSEN/TAYLOR. Sociology, 5E. © 2009 Wadsworth, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission. www.cengage.com/permissions.

ix


4_0156_TOEFL_00FM_00FM 1/22/13 4:48 PM Page x

x

PERMISSIONS

“Life In Our Solar System” From SEEDS. Horizons, 11E. © 2010 Brooks/Cole, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission. www.cengage.com/permissions. “Looking at Theatre History” From Oscar G. Grockett & Franklin J. Hildy. History of the Theatre, 10/e. Published by Allyn and Bacon/Merrill Education, Boston, MA. Copyright © 2008 by Pearson Education. Adapted by permission of the publisher.

“Migration from Asia” Faragher, John Mack; Czitrom, Daniel; Buhle, Mari Jo; Armitage, Susan H, OUT OF MANY: A HISTORY OF THE AMERICAN PEOPLE, COMBINED VOLUME, 5th ed., © 2006. Reproduced by permission of Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.

“New Women of the Ice Age” PRINGLE, HEATHER. Applying Cultural Anthropology: An Introductory Reader, 6th ed., by Aaron Podolefsky, Peter J. Brown. Published by The McGraw-Hill Companies, Inc. Copyright © 2003. Reprinted by permission of the author.

“Organic Architecture” From KLEINER. Gardner’s Art through the Ages, 13E. © 2009 Wadsworth, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission. www.cengage.com/permissions.

“Paleolithic Art” From KLEINER. Gardner’s Art through the Ages, A Global History 13E. © 2009. Wadsworth, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission. www.cengage.com/permissions. “Piaget’s Cognitive Development Theory” From Life-Span Development, 12/e, by John W. Santrock. Published by The McGraw-Hill Companies, Inc. © 2009. Reprinted with the permission of The McGraw-Hill Companies, Inc.

“Producers, Consumers, and Decomposers” CHRISTOPHERSON, ROBERT W., GEOSYSTEMS: AN INTRODUCTION TO PHYSICAL GEOGRAPHY, 7th ed., © 2009. Reproduced by permission of Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.

“Prosperity in the Early Empire” SPIELVOGEL. Western Civilization, 7E. © 2009 Wadsworth, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission. www.cengage.com/permissions. “Resources and Industrialism in Canada” Excerpt pp. 222–223. From A Brief History of Canada, 2nd ed., by Roger Riendeau. Published by Facts on File, Inc. © 2007. Reprinted by permission.

“Rising Sea Levels” CHRISTOPHERSON, ROBERT W., GEOSYSTEMS: AN INTRODUCTION TO PHYSICAL GEOGRAPHY, 7th ed., © 2009. Reproduced by permission of Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.

“Social Readjustment Scales” From WEITEN/LLOYD/DUNN/HAMMER. Psychology Applied to Modern Life, 9E. © 2009 Wadsworth, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission. www.cengage.com/ permissions.


4_0156_TOEFL_00FM_00FM 1/22/13 4:48 PM Page xi

PERMISSIONS

“Solar Energy” CHRISTOPHERSON, ROBERT W., GEOSYSTEMS: AN INTRODUCTION TO PHYSICAL GEOGRAPHY, 7th ed., © 2009. Reproduced by permission of Pearson Education.

“Speech and Writing” From Language Files 10, 10th ed. Department of Linguistics, the Ohio State University. Copyright © 2007 by the Ohio State University. Reprinted with permission of the publisher.

“Symbiotic Relationships” From Environmental Science—A Study of Interrelationships, 11/e by Elson D. Enger and Bradley F. Smith. © 2008 by McGraw-Hill Companies. This passage is used with the permission of The McGraw-Hill Companies. “Tattoo in Polynesia” From KLEINER, Gardner’s Art through the Ages, 13E. © 2009. Wadsworth, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission. www.cengage.com/permissions.

“Thermoregulation” Excerpt pp. 864–866 from BIOLOGY, 8th ed. by Neil A. Campbell et al. Copyright © 2008 by Pearson Education, Inc. Reprinted by permission.

“Weather and Chaotic Systems” From The Cosmic Perspective, 5th ed., by Jeffrey Bennett, Megan Donahue, Nicholas Schneider and Mark Voit. Copyright © 2008 Pearson Education, Inc. publishing as Addison Wesley. Reprinted by permission of Pearson Education, Inc.

xi


1 อ่านตรงนี้ก่อน ท�ำความรู้จักกับการสอบ TOEFL® iBT TOEFL® iBT เป็นการทดสอบเพือ่ วัดความสามารถในการเข้าใจและการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การสอบแบ่งออก เป็น 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีแนวปฏิบัติโดยเฉพาะแตกต่างกันไป ดังนี้

ส่วนการอ่าน

เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการเข้าใจบทอ่านแบบเดียวกับที่ปรากฏในต�ำราเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยข้อสอบแบ่งเป็นบทอ่านขนาดสั้น 3 เรื่อง และบทอ่านขนาดยาว 4 เรื่อง เมื่ออ่านจบแต่ละเรื่องจะมีค�ำถาม เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนั้นๆ ให้ตอบ 12-14 ข้อ

ส่วนการฟัง

เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนากันโดยทั่วไป รวมทั้งภาษาอังกฤษเชิง วิชาการที่ใช้ในการบรรยายในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย ในระหว่างการสอบนัน้ คุณจะได้ฟงั บทสนทนา การบรรยาย และการอภิปรายในเรื่องต่างๆ แล้วต้องตอบค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยข้อสอบแบ่งเป็นการฟังแบบสั้น ซึ่งประกอบไปด้วย บทสนทนา การบรรยาย และการอภิปราย อย่างละ 2 เรื่อง และการฟังแบบยาว ซึ่งประกอบ ไปด้วย บทสนทนา การบรรยาย และการอภิปรายอย่างละ 3 เรื่อง

ส่วนการพูด

เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสภาพแวดล้อมเชิงวิชาการ โดยในระหว่าง การสอบนั้น คุณจะต้องตอบค�ำถามทั้งหมด 6 ค�ำถาม โดยจะมีลักษณะให้ตอบจากค�ำถามเดียว จากบทสนทนา จากการพูดคุย หรือจากการบรรยาย

ส่วนการเขียน

เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบเดียวกับที่คุณต้องเขียนในวิชาเรียน ระดับมหาวิทยาลัย โดยในระหว่างการสอบนั้น คุณจะต้องเขียนเรียงความเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ 1 เรื่อง และ เรียงความในหัวข้อทั่วไปอีก 1 เรื่อง 1


2

ORIENTATION

ส�ำหรับนักเรียน : วิธีใช้หนังสือเล่มนี้ให้เกิดผลส�ำเร็จ แผนการศึกษา

มีนักเรียนหลายคนที่ไม่เตรียมตัวก่อนเข้าสอบ TOEFL กล่าวคือ ไม่อ่านแม้กระทั่งเอกสารที่เรียกว่า TOEFL® iBT Information and Registration Bulletin ซึ่งจะได้รับเมื่อลงทะเบียนสอบ แต่ส�ำหรับกรณีของคุณนั้นแตกต่างออกไป คุณมีความได้เปรียบกว่าคนอื่นๆ เพราะเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ก็เท่ากับคุณมีแผนการศึกษาเพื่อน�ำไปสู่ความ ส�ำเร็จแล้ว

ขั้นตอนสู่ความส�ำเร็จ

คุณสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้ไม่ยาก โดยเท่าที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษากว่า 1 ล้านคน ใช้คู่มือเตรียมสอบของ ส�ำนักพิมพ์ Barron’s จนประสบความส�ำเร็จในการสอบ TOEFL ซึ่งคุณเองก็ประสบความส�ำเร็จได้เช่นกัน โดยเริ่ม จากการปฏิบัติตามขั้นตอน 12 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. หาความรู้เกี่ยวกับการสอบ

ขอให้อ่านค�ำตอบที่อยู่ในหัวข้อ “ค�ำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบ TOEFL® iBT” (FAQs - Frequently Asked Questions About the TOEFL® iBT) ซึ่งอยู่ในบทนี้ หลังจากนั้นจึงอ่านเอกสารชื่อว่า TOEFL® iBT Information and Registration Bulletin ในกรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารดังกล่าวที่เป็นฉบับพิมพ์ได้ ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลด ได้ที่ www.ets.org/toefl มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนที่ทราบรายละเอียดของการสอบมาล่วงหน้าจะสามารถ ท�ำข้อสอบได้ดีกว่า

2. แบ่งเวลาส�ำหรับแผนการศึกษาของคุณ

การแบ่งเวลาเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEFL ต้องอยู่บนพื้นฐานที่สามารถท�ำได้จริง โดยในบทนี้จะมีแผนการเรียนรู้ (syllabus) ให้คุณได้เลือกใช้อยู่แล้ว นอกจากนั้นคุณต้องแบ่งเวลาในการศึกษาอย่างพอเหมาะ เช่น กรณีที่มีเวลา เตรียมตัวทั้งหมด 120 ชั่วโมง การแบ่งเวลาศึกษาออกเป็นวันละ 2 ชั่วโมงทุกวัน เป็นเวลา 2 เดือนจะให้ผลลัพธ์ที่ ดีกว่าการเตรียมตัววันละ 12 ชั่วโมงทุกวัน เป็นเวลา 10 วัน

3. สร้างนิสัยในการเรียนรู้

ท้ายบทนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับนิสัยในการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ประสบความส�ำเร็จในการสอบ TOEFL นอกจากนั้นคุณ ยังสามารถน�ำความรูด้ งั กล่าวไปใช้เมือ่ สอบ TOEFL ผ่านจนสามารถเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้วด้วยก็ได้ หรือในกรณีทปี่ ระกอบอาชีพทีต่ อ้ งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คุณก็สามารถใช้ความรูด้ งั กล่าวส�ำหรับการฝึกอบรม ทางวิชาชีพเพื่อรักษาสิทธิในใบอนุญาตของคุณได้อีกด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นักเรียนที่ประสบความส�ำเร็จต่าง เห็นความส�ำคัญของนิสัยในการเรียนรู้ดังกล่าว

4. ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง

โดยเริ่มจากการท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1 (Model Test 1) ในบทที่ 4 เมื่อท�ำเสร็จ แล้วให้ตรวจค�ำตอบ โดยอ่านค�ำอธิบายค�ำตอบ (Explanatory) หรือเปรียบเทียบกับตัวอย่างแนวตอบ (Example Answers) ในบทที่ 5 ส�ำหรับข้อสอบในส่วนของการฟังให้คุณตรวจสอบกับต้นฉบับการฟังซึ่งอยู่ในบทที่ 5 เช่นกัน จากนั้นให้ลองประเมินตนเองว่าข้อสอบ TOEFL ส่วนใดที่คิดว่าง่าย และส่วนใดที่คิดว่ายาก จากนั้นให้ทุ่มเทเวลา เตรียมตัวในส่วนที่ได้คะแนนน้อยกว่าส่วนอื่นๆ


2 ทบทวนเนือ้ หาของการสอบ ®

TOEFL iBT แต่ละส่วน

ส่วนการอ่าน

สรุปภาพรวมของข้อสอบส่วนการอ่าน

ในส่วนนีเ้ ป็นการทดสอบเพือ่ วัดความสามารถในการเข้าใจบทอ่านแบบเดียวกับทีป่ รากฏในต�ำราเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยบทอ่านแต่ละบทจะปรากฏให้เห็นบนจอครบถ้วนทั้งเรื่อง ดังนั้นเมื่อคุณคลิกไปหน้าต่อไปก็จะเป็นบทอ่านเรื่อง ใหม่ไปเลย หรือถ้าคุณคลิกกลับไปหน้าทีผ่ า่ นมาก็จะเป็นบทอ่านเรือ่ งเดิมทีค่ ณ ุ อ่านไปแล้ว การจัดรูปแบบเช่นนีช้ ว่ ย ให้คุณสามารถกลับไปตอบข้อที่เว้นว่างไว้ได้ในทุกบทอ่าน โดยบทอ่านนั้นจะมีความยาวประมาณ 700 ค�ำ ข้อสอบในส่วนนี้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ แบบแรกคือบทอ่านขนาดสั้น ประกอบด้วยบทอ่าน 3 เรื่อง และแบบที่สองคือ บทอ่านขนาดยาว ประกอบด้วยบทอ่าน 4 เรื่อง โดยเมื่ออ่านจบแต่ละเรื่อง จะมีค�ำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนั้นๆ ให้ คุณตอบ 12-14 ข้อ ซึ่งจากบทอ่านทั้ง 7 เรื่องนี้ จะมีเพียง 3 เรื่องเท่านั้นที่มีการวัดผลให้คะแนนจริง ส่วนบทอ่าน ที่เหลือนั้นเป็นส่วนหนึ่งของค�ำถามทดลองที่จะใช้ส�ำหรับการสอบในอนาคตต่อไป แต่จะไม่มีการเปิดเผยว่าบทอ่าน เรื่องใดที่เป็นค�ำถามทดลอง ดังนั้นคุณต้องตั้งใจท�ำทุกข้อให้เต็มที่ ในระหว่างที่อ่านนั้นคุณสามารถจดบันทึกเพื่อ ใช้ตอบค�ำถามในเนื้อเรื่องได้ แต่จะไม่มีการให้คะแนนตัวบันทึกดังกล่าว ในบทอ่านบางเรื่องนั้นอาจมีค�ำหรือวลีที่ ขีดเส้นใต้สีฟ้า ซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะมีค�ำอธิบายความหมายปรากฏอยู่ ในส่วนของข้อสอบแบบปรนัยนั้นให้คุณเลือกค�ำตอบที่เหมาะสมที่สุด โดยปฏิบัติตามค�ำสั่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ ค�ำถามส่วนใหญ่จะมีค่าข้อละ 1 คะแนน ยกเว้นค�ำถามข้อสุดท้ายในแต่ละบทอ่านที่มีค่ามากกว่า 1 คะแนน ให้คลิกที่ปุ่ม ถัดไป (Next) เพื่อไปยังค�ำถามข้อต่อไป และคลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับ (Back) เพื่อกลับไปยังค�ำถามข้อที่ ผ่านมา โดยคุณสามารถย้อนกลับไปยังค�ำถามก่อนหน้าได้ตลอดทั้ง 7 เรื่อง นอกจากนั้นคุณสามารถคลิกที่ปุ่ม ทบทวน (Review) เพื่อดูตารางสรุปว่ามีค�ำถามข้อใดบ้างที่คุณตอบไปแล้ว และ มีข้อใดบ้างที่ยังไม่ได้ตอบ และจากหน้าจอนี้คุณสามารถกลับไปยังค�ำถามข้อที่ต้องการจะตอบได้เลย แม้วา่ คุณสามารถใช้เวลาในบทอ่านหนึง่ นานกว่าอีกบทอ่านหนึง่ ได้ แต่กค็ วรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพือ่ ให้มเี วลา อ่านและตอบค�ำถามในแต่ละเนื้อเรื่องประมาณ 20 นาที ในส่วนบทอ่านขนาดสั้นนั้น คุณมีเวลาท�ำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที และในส่วนของบทอ่านขนาดยาว คุณมีเวลาท�ำข้อสอบทั้งหมด 80 นาที โดยจะมีนาฬิกาคอยแจ้งว่าเหลือ เวลาท�ำข้อสอบในส่วนการอ่านอยู่อีกเท่าไหร่อยู่บนหน้าจอ 25


4_0156_TOEFL_02_02 1/22/13 5:17 PM Page 26

26

REVIEW OF TOEFL® iBT SECTIONS

REVIEW OF PROBLEMS FOR THE READING SECTION ‰ Prompts

A prompt for the Reading section is usually a passage from an undergraduate college textbook in one of the natural sciences, social sciences, humanities, or arts. The length of the passage is from 650 to 800 words. If there are technical words, they are explained in a glossary after the passage. There are either three or four prompts in the Reading section with twelve to fourteen questions after each prompt. When you are presented with three prompts, all three will be graded. When you are presented with four prompts, only three will be graded, and one will be used for experimental purposes. You should do your best on all four prompts because you will not know which of them will be graded. Problems 1–14 in this review refer to the following prompt:

P1

P2

P3

“Producers, Consumers, and Decomposers”

Organisms that are capable of using carbon dioxide as their sole source of carbon are called autotrophs (self-feeders), or producers. These are the plants. They chemically fix carbon through photosynthesis. Organisms that depend on producers as their carbon source are called heterotrophs (feed on others), or consumers. Generally, these are animals. From the producers, which manufacture their own food, energy flows through the system along a circuit called the food chain, reaching consumers and eventually detritivores. Organisms that share the same basic foods are said to be at the same trophic level. Ecosystems generally are structured in a food web, a complex network of interconnected food chains. In a food web, consumers participate in several different food chains, comprising both strong interactions and weak interactions between species in the food web.

Primary consumers feed on producers. A Because producers are always plants, the primary consumer is called an herbivore, or plant eater. A carnivore is a secondary consumer and primarily eats meat. B A consumer that feeds on both producers (plants) and consumers (meat) is called an omnivore. C

Detritivores (detritus feeders and decomposers) are the final link in the endless chain. D Detritivores renew the entire system by releasing simple inorganic compounds and nutrients with the breaking down of organic materials. Detritus refers to all the dead organic debris—remains, fallen leaves, and wastes—that living processes leave. Detritus feeders—worms, mites, termites, centipedes, snails, crabs, and even vultures, among others—work like an army to consume detritus and excrete nutrients that fuel an ecosystem. Decomposers are primarily bacteria and fungi that digest organic debris outside their bodies and absorb and release nutrients in the process. This metabolic work of microbial decomposers produces the rotting that breaks down detritus. Detritus feeders and decomposers, although different in operation, have a similar function in an ecosystem.


4_0156_TOEFL_02_02 1/22/13 5:17 PM Page 27

P4

P5

P6

P7

An example of a complex community is the oceanic food web that includes krill, a primary consumer. Krill is a shrimplike crustacean that is a major food for an interrelated group of organisms, including whales, fish, seabirds, seals, and squid in the Antarctic region. All of these organisms participate in numerous other food chains as well, some consuming and some being consumed. Phytoplankton begin this chain by harvesting solar energy in photosynthesis. Herbivorous zooplankton such as krill and other organisms eat Phytoplankton. Consumers eat krill at the next trophic level. Because krill are a protein-rich, plentiful food, increasingly factory ships, such as those from Japan and Russia, seek them out. The annual krill harvest currently surpasses a million tons, principally as feed for chickens and livestock and as protein for human consumption. Efficiency in a Food Web Any assessment of world food resources depends on the level of consumer being targeted. Let us use humans as an example. Many people can be fed if wheat is eaten directly. However, if the grain is first fed to cattle (herbivores) and then we eat the beef, the yield of available food energy is cut by 90% (810 kg of grain is reduced to 82 kg of meat); far fewer people can be fed from the same land area.

In terms of energy, only about 10% of the kilocalories (food calories, not heat calories) in plant matter survive from the primary to the secondary trophic level. When humans consume meat instead of grain, there is a further loss of biomass and added inefficiency. More energy is lost to the environment at each progressive step in the food chain. You can see that an omnivorous diet such as that of an average North American and European is quite expensive in terms of biomass and energy.

Food web concepts are becoming politicized as world food issues grow more critical. Today, approximately half of the cultivated acreage in the United States and Canada is planted for animal consumption—beef and dairy cattle, hogs, chickens, and turkeys. Livestock feed includes approximately 80% of the annual corn and nonexported soybean harvest. In addition, some lands cleared of rain forest in Central and South America were converted to pasture to produce beef for export to restaurants, stores, and fast-food outlets in developed countries. Thus, lifestyle decisions and dietary patterns in North America and Europe are perpetuating inefficient food webs, not to mention the destruction of valuable resources, both here and overseas.

Glossary phytoplankton:  a plant that lives in the sea and produces its own energy source trophic level:  category measured in steps away from the energy input in an ecosystem

READING

27


4_0156_TOEFL_02_02 1/22/13 5:17 PM Page 28

28

REVIEW OF TOEFL® iBT SECTIONS

‰ Problems

The problems in this review represent the types of questions that are most frequently tested on the TOEFL. They will appear randomly after a reading passage. Directions will appear with the questions, but if you already recognize the type of problem in the question presented, and you are familiar with the directions, you will save time. The less time you have to spend reading directions, the more time you will have to read the passages and answer the questions. The number of points assigned to each problem is based on the evaluation system for the TOEFL. The frequency level for each problem is based on the average number of thirty-nine questions that are usually included in a Reading section of three prompts. Low Average High Very high

0–1 1–2 3–4 5+

PROBLEM 1: TRUE-FALSE

A True-False problem asks you to identify the true statement. Choose from four sentences. Points—1 Frequency Level—Average

1. According to paragraph 1, which of the following is true about autotrophs? x b c d

They use a chemical process to produce their own food. They require plant matter in order to survive. They need producers to provide them with carbon. They do not interact with other organisms in the food chain.

Paragraph 1 is marked with an arrow [

].

PROBLEM 2: VOCABULARY

A Vocabulary problem asks you to choose a general synonym. Choose from four words or phrases.

Points—1 Frequency Level—Very high

2. The word sole in the passage is closest in meaning to a b x d

major steady only ideal


4_0156_TOEFL_03_03 1/22/13 5:19 PM Page 97

3 ทักษะทางวิ 3 ชาการ ACADEMIC SKILLS

การจดบันทึก การจดบันทึก คือการเขียนข้อมูลไปพร้อมๆ กับที่ฟังหรืออ่านไปด้วย ในขณะที่คุณจดบันทึกนั้นจะเผชิญกับปัญหา 3TAKING ประการ ได้แNOTES ก่ 1. อาจารย์ ป็นwriting ผู้ก�ำหนดความเร็ วของการบรรยาย ใช่คุณareซึ่งlistening ก็หมายความว่ า คุณต้องจดบั นทึกare ให้เร็three วที่สุด Taking notes เis down information whileไม่you or reading. There problems confront when เท่าthat ที่จะท�you ำได้ใwill นระหว่ างที่อาจารย์ พูดyou are taking notes. 1.  the paceนหลั of กaด้lecture. This means that you 2. The บันทึกprofessor ที่จดมาต้องมีdetermines ใจความส�ำคัญและประเด็ วย ซึ่งก็หมายความว่ า ในระหว่ างที่ฟhave ังหรืออ่toานtake คุณ notes as quickly as the professor speaks. ต้องสามารถแยกแยะให้ได้ว่าข้อมูลใดที่มีความส�ำคัญ 2.  The notes must include all the main ideas and major facts. This means that you 3. บัhave นทึกทีto่จดมาอาจน� ำไปใช้ ในหลายวัimportant ตถุประสงค์information ซึ่งก็หมายความว่ า คุyou ณต้อhear งจัดระเบี ยบบั นทึกit.ของคุณเพื่อ when it or read know how to identify 3.  The notes may be usedบfor different reasons. ช่วยในการจดจ� ำ ตลอดจนหยิ งานชิ ้นอื่นๆ มาเพื ่อใส่เพิ่มThis เติมเข้means าไปในข้อthat มูลทีyou ่จดมาhave หรือtoเตรีorganize ยมข้อมูล the notes to help you remember, to add to the information from another assignment, or เพื่อน�ำไปใช้กล่าวสุนทรพจน์หรือเขียนเรียงความ to plan a speech or an essay. เนื้อหาในบทนี้จะช่วยพัฒนาทักษะในการจดบันทึกของคุณ โดยคุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ This chapter will help you improve your note taking skills. You will learn how to • การจัดระเบียบบันทึกของคุณ Organize your •• การแยกแยะว่ าข้อมูnotes ลใดที่มีความส�ำคัญ Identify important information •• การจดบั นทึกได้อย่างรวดเร็ว • Take notes quickly แล้วกลยุทธ์ทงั้ 3 ข้อนีจ้ ะช่วยคุณในการสอบ TOEFL ได้อย่างไร ค�ำตอบก็คอื ถ้าคุณสามารถฝึกฝนการจดบันทึก How will these strategies help you on the TOEFL? By learning to take better notes ให้ ดขี นึ้ ในระหว่ างการบรรยายได้ แล้ว คุwill ณย่อhave มมีขอ้ the มูลทีinformation จ่ ำ� เป็นต้องใช้เวลาท� ข้อสอบส่ นการฟัง และเวลาเตรี ยมสอบ when you hear lectures, you you ำneed to วrespond to the listening ในส่ วนการพูดและการเขี ยน นอกจากนี ช่วยในเรื่อyour งการอ่speaking านจับใจความอี ด้วย การจดบั นทึกอันYou ยอดเยีwill่ยมนัeven ้นจึง comprehension questions and to้ยังprepare and กwriting questions. your reading notesำข้ isอone of the most aca-น ถืimprove อเป็นทักษะทางวิ ชาการอีกcomprehension. ทักษะหนึง่ ทีม่ คี วามส�Taking ำคัญอย่excellent างยิง่ ยวดในการท� สอบ TOEFL ให้ได้คimportant ะแนนออกมาเป็ demic skills for success on the TOEFL and after the TOEFL when you are enrolled in a college ทีor่น่าuniversity พอใจ รวมทัprogram. ้งยังมีความส�ำคัญหลังจากนั้นแล้วอีกด้วยเมื่อถึงคราวที่คุณสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ORGANIZE YOUR NOTES Strategies to Use ‰ Anticipate the purpose ‰ Divide the paper into columns ‰ Separate the major and minor points 97

97


4_0156_TOEFL_03_03 1/22/13 5:19 PM Page 98

98

ACADEMIC SKILLS

‰ Anticipate the purpose

If you can anticipate the purpose of a reading or a lecture, you will be able to prepare your mind to receive the information, and you will already know how to organize your notes.

PRACTICAL STRATEGY

The most common purposes for academic English are to provide the answers to basic questions. These questions are answered in textbooks and lectures to help you learn the academic subjects. Purpose Definition Description and Example Classification Sequence Comparison and Contrast Cause and Effect Problem and Solution Persuasion or Evaluation

Question What is it? What are the characteristics? Which group does it belong to? What is the order—first, second, and so on? How is it the same or different from something else? How does it cause something? What happens? Why is it a problem? What is the solution? Why should it be supported or rejected?

The headings and subheadings in textbooks help you anticipate the purpose of the chapter or the sections within a chapter. For example, a heading in an earth science textbook that includes only one noun, The Atmosphere, will probably be a definition or a description of the atmosphere. A heading such as Forces Within the Atmosphere implies that several forces will be discussed and further implies that this will be a classification or perhaps a comparison and contrast of the forces. Atmospheric Patterns of Motion introduces a process and could anticipate a sequence or even a cause and effect. Problems in Predicting Weather is a heading that contains the purpose in the word problems. You know that this is a problem and solution section. Persuasion can usually be identified because of words like should and must as well as subjective or judgmental phrases like better or worse, whereas evaluation contains both sides of an issue.

PRACTICE ACTIVITY 1

Did you understand? Try to anticipate the purpose of each section in a textbook by reading the headings and subheadings. Here are some headings and subheadings for practice. The first one is completed to give you an example. The answers are printed in Chapter 5 on page 509. Sometimes you will make a mistake anticipating the purpose. Your prediction will be different from the way that the reading or lecture proceeds. Don’t worry. Trying to predict is still a good idea, and you will become more skilled as you practice using other activities and tests in this book.


4_0156_TOEFL_03_03 1/22/13 5:19 PM Page 99

TAKING NOTES

EXAMPLE

Subheading: The Enlightenment 1. Settlement Patterns

Purpose: definition or description

2. The Functions of Art

3. Language Development

4. How Important Is Relativity? 5. Causes of Schizophrenia

6. Evaluating Kohlberg’s Theory 7. Types of Financial Services 8. A History of Plate Tectonics 9. Estimating Population

10. Black Holes

PRACTICAL STRATEGY

The lectures on the TOEFL begin with an introductory screen followed by a narrator’s introduction. They will give you a general direction for your listening. Most of the time, the narrator will tell you in which class the lecture is given. Sometimes the narrator will also provide the main topic.

PRACTICE ACTIVITY 2

Did you understand? Try to anticipate part of the narrator’s introduction by viewing the introductory screen. Here are some introductions to lectures for practice. The first one is completed to give you an example. The answers are printed in Chapter 5 on pages 509–510.

EXAMPLE Astronomy

“Listen to part of a lecture in an astronomy class.”

99


4_0156_TOEFL_03_03 1/22/13 5:19 PM Page 100

100

ACADEMIC SKILLS

Activity 2, CD 2, Track 1.

1. Business

Listen to part of a lecture in ________________________________________________.

2. Music Appreciation

Listen to part of a lecture in ________________________________________________.

3. Biology

Listen to part of a lecture in ________________________________________________.

4. Anthropology

Listen to part of a lecture in ________________________________________________.

5. Engineering

Listen to part of a lecture in ________________________________________________.

6. Linguistics

Listen to part of a lecture in ________________________________________________.

7. Art History

Listen to part of a lecture in ________________________________________________.

8. Psychology

Listen to part of a lecture in ________________________________________________.

9. Geology

Listen to part of a lecture in ________________________________________________.

10. History

Listen to part of a lecture in ________________________________________________.


4_0156_TOEFL_03_03 1/22/13 5:19 PM Page 101

TAKING NOTES

PRACTICAL STRATEGY

A good lecturer will also give you ways to anticipate the purpose of a lecture or part of a lecture with verbal cues. Sometimes the lecturer will announce the topic in such a way that the purpose is directly stated. Other times you will have to draw a conclusion. Although the topic is stated at the beginning of the lecture, there may be some references to previous lectures or some classroom business to conclude before the topic is announced. When the topic for a lecture is stated, the lecturer may either pause just before saying the topic or stress the topic by raising the volume or using very clear pronunciation. To be a good listener, you should prepare your mind to accept the information. If you know which class the lecturer is teaching, you already know how to focus your attention. By hearing the cue that identifies the topic, you have a context for the rest of the lecture.

PRACTICE ACTIVITY 3

Did you understand? Try to anticipate the purpose of a lecture by listening to the beginning of it. Here are some short introductions to lectures for practice. The first one is completed to give you an example. The answers are printed in Chapter 5 on page 510.

EXAMPLE

“Okay then, let’s get started. Uh, today we’re going to talk about the biosphere.” 1.

Activity 3, CD 2, Track 2.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

‰ Divide the paper into columns

There are many variations of column note taking. This style is very simple and effective. Draw a line down your note paper from the top to the bottom about two inches from the left margin, as shown on the next page. This is called two-column notes. When you are taking notes, put the topics or main ideas in the left column and add details and examples in the right column. This system helps you take notes more quickly because you don’t have to identify the main ideas and the details or examples by writing out words or by using a more complicated outline

101


4_0156_TOEFL_03_03 1/22/13 5:19 PM Page 102

102

ACADEMIC SKILLS

format that requires letters and numbers. Placement to the left or to the right of the line sorts the ideas in order of importance and shows their relationship.

PRACTICAL STRATEGY

Draw a line across the paper from the left to the right about two inches from the top. This is a space for the main idea. Draw another line about two inches from the bottom, as shown. This is a space that you can use for your thoughts and ideas as you are taking notes. Later, when you look at your notes, you will know which ideas are from the textbook or lecture and which are yours. Major point 1

Main Idea

Examples and details

Major point 2

Examples and details

Major point 3

Examples and details My Ideas

PRACTICE ACTIVITY 4

Did you understand? Try to put the information in the following sentence outline into twocolumn notes. Refer to the two-column format above as an example. The answers are printed in Chapter 5 on page 510. There are three arguments in support of protecting endangered species. I.

II.

III.

Aesthetic justification states that the various forms of nature influence the life experience of human beings in a positive way. A. Many endangered species are uniquely beautiful. B. They are appreciated universally in art and literature. C. Some are important to the religious community.

Ecological self-interest assumes that a balance of nature benefits all species. A. All species perform essential functions. 1.  For example, an endangered species may be the unique carrier of a cure for a human disease. B. In order to protect ourselves, we must protect other species.

Moral justification asserts that the creatures themselves have rights. A. The United Nations World Charter for Nature declares that all species have the right to exist. B. Human beings have the responsibility to preserve all species.


Call Center

0-2294-8777

นะนำหนังสือคุณภาพจากสำนักพิมพ

BARRON’Sส

เอ ไอ ม ็ อ เ  พ ม ิ พ ก ั ำน ส ย โด ย ไท ศ ลิขสิทธิ์ประเท Writing for the TOEFL iBT TM

พรŒอม

Audio CD 1 แผน

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 1,000 รายการ

สั่งซื้อไดที่ www.MISbook.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ISBN 978-616-527-462-3 ราคา 240 บาท

ไดŒที่ 0-2294-8777

วางจำหนายแลววันนี้ที่รานหนังสือใกลบานคุณ และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


Call Center

0-2294-8777

S ’ N O R R A B  พ ม ิ พ แนะนำหนังสือ สำนัก ส เอ ไอ ม ็ อ เ  พ ม ิ พ ก ั ำน ส ย ลิขสิทธิ์ประเทศไทย โด พรŒอม

Audio CD 2 แผน

ISBN 978-616-527-463-0 ราคา 240 บาท พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 1,000 รายการ

สั่งซื้อไดที่ www.MISbook.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดŒที่ 0-2294-8777

วางจำหนายแลววันนี้ที่รานหนังสือใกลบานคุณ และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


Call Center

0-2294-8777

นะนำหนังสือคุณภาพจากสำนักพิมพ

BARRON’Sส

เอ ไอ ม ็ อ เ  พ ม ิ พ ก ั ำน ส ย โด ย ไท ศ ลิขสิทธิ์ประเท GMAT MATH WORKBOOK R

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 1,000 รายการ

สั่งซื้อไดที่ www.MISbook.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดŒที่ 0-2294-8777

ISBN 978-616-527-465-4 ราคา 199 บาท

วางจำหนายแลววันนี้ที่รานหนังสือใกลบานคุณ และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


BOOK

4

®

MP3

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ TOEFL iBT 4ท  บทวนค�ำถามหลักๆ ที่มักออกในข้อสอบแต่ละส่วน 4 ทบทวนทักษะทางวิชาการที่จ�ำเป็นต้องใช้ ในการสอบ ได้แก่ การจดบันทึก การถอดความ การสรุปความ และการสังเคราะห์ 4 แ นวข้อสอบฉบับเต็ม 7 ชุดที่มีความยาว รูปแบบ ประเภทของค�ำถาม และความยากเหมือนข้อสอบจริง 4 เฉลยอย่างละเอียดพร้อมค�ำอธิบายทุกข้อ 4

ฟังเสียง MP3 จ�ำลองสถานการณ์การท�ำข้อสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการสอบจริง

14TH EDITION

คำ�ตอบคุณภาพจาก Barron’s

ISBN 978-616-527-461-6

786165

274616

MP3

9

ราคา 390 บาท

ตารางประมาณการคะแนนเพือ่ ประเมินผลตนเองหลังทำ�แนวข้อสอบ และรายการตรวจสอบสำ�หรับการคำ�นวณคะแนนในส่วนการพูดและการเขียน

ลิขสิทธิ์ประเทศไทยโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัต)ิ โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

TOEFL iBT

กว่า 70 ปีมาแล้วที่ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Barron’s ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษาให้ท�ำคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ต่างๆ พุ่งสูงเกินความคาดหมาย หนังสือ เล่มนี้จะช่วยให้คุณพิชิตการสอบ TOEFL ได้ด้วยระดับคะแนนที่ต้องการ

BARRON’S

with BARRON’S

Sharpe

SCORE HIGHER

BARRON’S The Leader in Test Preparation

TOEFL iBT ®

วิเคราะห์ขอ้ สอบ แบบทันสมัยทีส่ ดุ พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ 14TH EDITION Pamela J. Sharpe, Ph.D.

ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL iBT เพื่อศึกษาและ ท�ำความเข้าใจก่อนการสอบ ทบทวนค�ำถามหลักๆ ที่มักออกในข้อสอบแต่ละส่วน เรียนรูท้ กั ษะทางวิชาการส�ำหรับการสอบ TOEFL และฝึกทักษะ การจดบันทึก การถอดความ การสรุปความ และการสังเคราะห์ ให้คล่องแคล่วและช�ำนาญ ฝึกท�ำแนวข้อสอบฉบับเต็มทีม่ รี ปู แบบเหมือนข้อสอบจริง 7 ชุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ไทย ศ ท เ ะ ร ิ์ป ลิขสิทธ

BOOK MP3

® TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

Profile for MIS Publishing

TOEFL iBT  

วิเคราะห์ข้อสอบแบบทันสมัยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบTOEFLiBTเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการสอบ ทบทวนคำถามหลักๆ...

TOEFL iBT  

วิเคราะห์ข้อสอบแบบทันสมัยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบTOEFLiBTเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการสอบ ทบทวนคำถามหลักๆ...

Profile for misbook
Advertisement