Page 1

พรŒอม MP3 เสียงเจŒาของภาษา

50 บทสนทนา

คำศั พท

ตัวชวยสำหรับผูท  ต ่ี อ  งการใชภาษาอังกฤษในชีวต ิ ประจำวัน ใหไดอยางคลองแคลว พบกับเนือ ้ หาเกีย ่ วกับบทสนทนาที่ พบบอยในชีวต ิ ประจำวัน 50 บทสนทนา ซึง่ สามารถนำไป ประยุกตใชไดจริง พรอมเพิม ่ พูนคลังคำศัพทกวา 1,200 คำ ที่มักใชบอยในการพูดภาษาอังกฤษ และสามารถนำมา แตงประโยคสนทนาไดอยางหลากหลาย

¤Ãͺ¤ÅØÁʶҹ¡Ò󏾹é× °Ò¹·Õãè ªŒºÍ‹ Â

¡Ò÷ѡ·Ò ¡ÒÃá¹Ð¹ÓµÑÇ ¡ÒáŋÒÇÅÒ ¡Òâͺ¤Ø³ ¡ÒâÍâ·É ¤ØÂàÃ×Íè §ÍÒÂØ ¡ÒäØÂàÃ×Íè §ÍÒªÕ¾ ¡ÒäØÂàÃ×Íè §Ê¶Ò¹ÀÒ¾ÊÁÃÊ ¡ÒäØÂàÃ×Íè §ÍÒ¡ÒÈáÅÐÄ´Ù¡ÒÅ ¡ÒäØÂàÃ×Íè §ªÍº-äÁ‹ªÍº ¡ÒäØÂàÃ×Íè §ÅѡɳйÔÊÂÑ áÅÐ ÅѡɳÐÀÒ¹͡¢Í§ºØ¤¤Å

¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÃÙŒ ÊÖ¡ ¡ÒÃÍǾÃáÅСÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ ¡ÒäØÂâ·ÃÈѾ· ·Õâè çáÃÁ ¡ÒöÒÁà¡ÕÂè ǡѺʶҹ·Õè àÇÅÒ áÅзÔÈ·Ò§ ö»ÃШӷҧ ½ƒ¡¡ÒÃÍÍ¡àÊÕ§ Ã¶ä¿ Ã¶ä¿¿‡Ò áÅÐöä¿ãµŒ ´Ô¹ ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ Ã¶á·ç¡«Õè àÃ×Í ä´Œ¨Ò¡ ·ÕÃè ÒŒ ¹ÍÒËÒà ਌ҢͧÀÒÉÒ ªÍ»»§œ à˵ة¡Ø à©Ô¹

50 บทสนทนา 1,200 คำศั พท ใช บอยในชีวิตประจำวัน

ใช บอยในชีวิตประจำวัน

ISBN 978-616-527-569-9

9 786165

275699

หมวด : ภาษา

120.-

ซีดี MP3 บทสนทนาเสียงเจาของภาษา สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา ¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

213/3 «Í¾Ѳ¹Ò¡Òà 1 (ÊҸػÃдÔÉ° 34 á¡ 6) á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 â·ÃÊÒà 0-2294-8787

www.MISbook.com

!

ร ิง

Gu

ใช

ง า น ไ ดจ

50

บทสนทนา

1,200

คำศั พท

ใช บ  อ ย ในชีวิตประจำวัน

อยากเกงพูด แมนคำศัพทตอ งเลมนี!้

รวมประโยคสนทนาหลากหลายสถานการณ

I!/é.-3>-*/ú9>ú %,>5>I*CQ9ú>3Iú>6Eù

'/<>-9>Ié.%

ในชีว�ตประจำวัน พรŒอมเพิ�มพูนคลังคำศัพทที่ ใช�บ‹อย

120.-

เนือ้ หาแบงเปน 2 Part จำงาย ใชไดเร็ว Conversations Useful Words

0 บาท

า 12

ราค

1,200

ฝƒกออกเสียงตามสรŒางความมัน่ ใจ เสมือนอยู‹ ในสถานการณจริง!

ed arante


ISBN 978-616-527-569-9

ราคา

120

บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำ�ส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือ เล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ทำ�สำ�เนา ถ่ายเอกสาร หรือนำ�ไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะใน รูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำ�นักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

ประไพ ภูงามเชิง. 50 บทสนทนา 1,200 คำ�ศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจำ�วัน.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556. 288 หน้า. 1. ภาษาอังกฤษ--คำ�ศัพท์. I. ชื่อเรื่อง. 428.1 ISBN 978-616-527-569-9

คณะผู้จัดทำ� บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน ประไพ ภูงามเชิง ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม ศิรินทรา วัชรเดชสุวรรณ ภาพประกอบ ณัฏฐา ชวนางกูร พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง, บุษกร กู้หลี ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มขำ� ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำ�กัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจำ�หน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำ� หน้าขาดหาย สำ�นักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

กรณีต้องการสั่งซื้อจำ�นวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


จากส�ำนักพิมพ์ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาอังกฤษได้กลายเป็นส่วนส�ำคัญใน ชีวิตประจ�ำวันของเรา เพราะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การท�ำงาน การเรียน หรือแม้แต่การด�ำรงชีวิตล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษา อังกฤษแทบทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ทางส�ำนักพิมพ์จึงได้จัดท�ำหนังสือ “ 50 บทสนทนา 1,200 ค�ำศัพท์ ใช้บ่อยในชีวิตประจ�ำวัน ” ขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยส�ำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต ประจ�ำวันให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย 50 บท สนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่พบได้บ่อย ซึ่งสามารถน�ำ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน พร้อมทั้ง 1,200 ค�ำศัพท์ ที่มักใช้บ่อยในการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะได้จดจ�ำและน�ำ ไปปรับใช้ในประโยคบทสนทนาได้อย่างหลากหลายต่อไป ทาง ส�ำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะเป็นตัวช่วยให้กับ ผู้ที่ต้องการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต ประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


Contents Part 1

50 Conversations

7

บทสนทนาพื้นฐาน 8 Basic Expressions Chapter 2 การขอบคุณ 29 Thanking Chapter 3 การขอโทษ 35 Apologizing Chapter 4 คุยเรื่องอายุ 40 Talking about Age Chapter 5 การคุยเรื่องอาชีพ 47 Talking about Occupations Chapter 6 การคุยเรื่องสถานภาพสมรส 55 Talking about Marital Status Chapter 7 การคุยเรื่องอากาศและฤดูกาล 62 Talking about the Weather and Seasons Chapter 8 การคุยเรื่องชอบ-ไม่ชอบ 68 Talking about Likes and Dislikes Chapter 9 การคุยเรื่องลักษณะนิสัยและ 77 ลักษณะภายนอกของบุคคล Talking about Personality and Appearance Chapter 1


การแสดงความรู้สึก 84 Expressing Goodwill Chapter 11 การอวยพรและการแสดงความยินดี 92 Blessing and Congratulation Chapter 12 การคุยโทรศัพท์ 98 Talking on the Phone Chapter 13 ที่โรงแรม 107 At a Hotel Chapter 14 การถามเกี่ยวกับสถานที่ เวลา และทิศทาง 138 Asking about Places, Time and Directions Chapter 15 รถประจ�ำทาง 144 Bus Chapter 16 รถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน 152 Train, Sky Train and Subway Chapter 17 รถแท็กซี่ 160 Taxi Chapter 18 เรือ 165 Boat Chapter 19 ที่ร้านอาหาร 170 At the Restaurant Chapter 20 ชอปปิ้ง 193 Shopping Chapter 21 เหตุฉุกเฉิน 205 Emergency Chapter 10

Part 2 1,200

Useful

Words

215


Part

1

50

Con

s n o versati

50 บทสนทนาใช้บ่อย

ในชีวิตประจ�ำวัน

C H A P T E R * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


ap h C

ter

1 Hi!

บทสนทนาพื้นฐาน Basic Expressions

ในบทนีเ้ ราจะมาเรียนรูป้ ระโยคบทสนทนาพืน้ ฐานที่ ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน และเป็นการเริม่ ต้นสนทนาส�ำหรับบท ต่อๆ ไป บทสนทนาพืน้ ฐานทีจ่ �ำเป็นได้แก่ การทักทาย การ แนะน�ำตัวเองและผูอ้ นื่ และการกล่าวลา ซึง่ รูปประโยคเหล่า นี้เป็นประโยคที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์และควรจดจ�ำให้ได้

8

50 บทสนทนา 1,200 ค�ำศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจ�ำวัน


การทักทาย *

Greeting

การทักทายถือเป็นการเปิดบทสนทนา ไม่วา่ จะเป็นการทักทายกับคนทีร่ จู้ กั กันเป็นอย่างดี หรือคนที่เพิ่งรู้จักกันก็ตาม ตามธรรมเนียมฝรั่งแล้วการทักทาย กันถือเป็นการสร้างมิตรภาพอย่างหนึ่ง แต่การทักทายนั้นก็จะมีการแบ่งตาม ระดับความสัมพันธ์และความเหมาะสม ซึ่งจะมีวิธีการพูดที่แตกต่างกันออกไป ในบทนี้จะกล่าวถึงการทักทายแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ เพื่อที่ จะได้น�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การทักทายแบบไม่เป็นทางการ รูปประโยค ทีใ่ ช้ในการทักทายและถามสารทุกข์สกุ ดิบในแบบไม่เป็น

ทางการ ซึ่งมักใช้กับเพื่อนฝูง หรือคนที่สนิทสนมกัน ได้แก่

O

Hi.

ไฮ.

สวัสดี O

Hello.

เฮลโล.

สวัสดี เป็นค�ำกลางๆ ทีส่ ามารถใช้ได้ทงั้ กับผูท้ มี่ อี ายุนอ้ ยกว่าหรือมากกว่า Chapter 1 Basic Expressions

9


O

Hey.

O

เฮ้.

ฮาวส์ เอฟวรีธิง โกอิง วิธ ยู?

สวัสดี O

What’s up?

ทุกอย่างเป็นยังไงบ้าง O

วอทส์ อัพ?

Howdy.

ชีวิตเป็นยังไงบ้าง O

ฮาวดี.

สวัสดี O

ไม่ได้เจอกันนานเลย เป็นยังไงบ้าง (ใช้ในกรณีที่ไม่ได้พบกันมานาน)

ฮาว อาร์ ธิงส์? O

How are you doing? ฮาว อาร์ ยู ดูอิง?

Long time no see. How have you been? ลอง ไทม์ โน ซี. ฮาว แฮฟ ยู บีน?

How are things? เป็นยังไงบ้าง

How’s life? ฮาวส์ ไลฟ์?

สวัสดี ว่าไง (ใช้กับเพื่อนฝูง) O

How’s everything going with you?

O

How are you feeling? ฮาว อาร์ ยู ฟีลลิง?

คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง

คุณเป็นยังไงบ้าง O

How’s it going? ฮาวส์ อิท โกอิง?

เป็นยังไงบ้าง O

How’s everything? ฮาวส์ เอฟวรีธิง?

ทุกอย่างเป็นยังไงบ้าง

10

50 บทสนทนา 1,200 ค�ำศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจ�ำวัน

How’s it g

oin g?


O

I’m fine, thank you. ไอม์ ไฟน์, แธงค์ คิว.

O

I’m

สบายดี ขอบคุณ

,a -so so

nd you?

I’m OK, thanks.

ไอม์ โอเค, แธงค์ส.

ก็ดี ขอบใจ O

I’m so-so, and you? ไอม์ โซ-โซ, แอนด์ ยู?

ก็เรื่อยๆ แล้วคุณล่ะ O

I’m great. What about you? ไอม์ เกรท. วอท อะเบาท์ ยู?

O

นอธธิง มัช.

สบายดีมาก แล้วคุณล่ะ O

ดีมากๆ เลย O

ไม่มีอะไรมาก (มักใช้ตอบค�ำถาม What’s up?)

Very good. เวรี กู้ด.

All right.

ออล ไรท์.

Nothing much.

O

Not bad.

นอท แบด.

ก็ไม่เลว

ก็ดีนะ

Chapter 1 Basic Expressions

11


การทักทายแบบเป็นทางการ รูปประโยค ที่ใช้ในการทักทายและถามสารทุกข์สุกดิบในแบบเป็น

ทางการ ซึง่ จะใช้ทกั ทายกับบุคคลทีเ่ พิง่ รูจ้ กั กันเป็นครัง้ แรก หรือในสถานการณ์ที่เป็นทางการ ได้แก่

O

Good morning. กู้ด มอร์นิง.

สวัสดีตอนเช้า O

Good afternoon. กู้ด อาฟเตอร์นูน.

สวัสดีตอนบ่าย O

Good evening. กู้ด อีฟวนิง.

สวัสดีตอนเย็น O

How are you? ฮาว อาร์ ยู?

คุณเป็นอย่างไรบ้าง O

I’m fine, thank you. And you? ไอม์ ไฟน์, แธงค์ คิว. แอนด์ ยู?

สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ

12

50 บทสนทนา 1,200 ค�ำศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจ�ำวัน


W

Conversation 1

t ha

p , D an ? ’s u

Jenny: What’s up, Dan? วอทส์ อัพ, แดน?

เจนนี่: สวัสดี ว่าไง แดน

Dan: Nothing much, Jenny. How’s everything going with you? นอธธิง มัช, เจนนี่. ฮาวส์ เอฟวรีธิง โกอิง วิธ ยู?

แดน: ไม่มีอะไรมากหรอกเจนนี่ ทุกอย่างเป็นยังไงบ้าง

Jenny: I’m so-so, thanks. ไอม์ โซ-โซ, แธงค์ส.

เจนนี่: ก็เรื่อยๆ ขอบใจจ้ะ

Chapter 1 Basic Expressions

13


Conversation 2 Hey, Kim. Hey, Jim.

Jim: Hey, Kim. เฮ้, คิม.

จิม: สวัสดีคิม

Kim: Hey, Jim. เฮ้, จิม.

คิม: สวัสดีจิม

Jim: Long time no see. How have you been? ลอง ไทม์ โน ซี. ฮาว แฮฟ ยู บีน?

จิม: ไม่ได้เจอกันนานเลย เป็นยังไงบ้าง

Kim: Very good. What about you? เวรี กู้ด. วอท อะเบาท์ ยู?

คิม: ดีมากเลย แล้วเธอล่ะ

14

50 บทสนทนา 1,200 ค�ำศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจ�ำวัน


Jim: Not bad. What’s new? นอท แบด. วอทส์ นิว?

จิม: ก็ไม่เลว มีข่าวอะไรไหม

Kim: Oh, I have good news for you. I am going to come to study here. โอ, ไอ แฮฟ กู้ด นิวส์ ฟอร์ ยู. ไอ แอม โกอิง ทู คัม ทู สตัดดี เฮียร์.

คิม: โอ้ ฉันมีข่าวดีส�ำหรับเธอด้วย ฉันก�ำลังจะมาเรียนที่นี่

Jim: That’s very wonderful. แดทส์ เวรี วันเดอร์ฟูล.

จิม: ยอดไปเลย

I am going to come to study here.

That’s very wonderful.

Chapter 1 Basic Expressions

15


Conversation 3 Mr. Frank: Good morning, Mrs. Smith. How are you today? กู้ด มอร์นิง, มิสซิส สมิธ. ฮาว อาร์ ยู ทูเดย์?

มิสเตอร์ แฟรงค์: สวัสดีตอนเช้าครับ คุณสมิธ วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง ครับ

Mrs. Smith: Good morning, Mr. Frank. I’m fine, thank you. And you? กู้ด มอร์นิง, มิสเตอร์ แฟรงค์. ไอม์ ไฟน์, แธงค์ คิว. แอนด์ ยู?

มิสซิส สมิธ: สวัสดีตอนเช้าค่ะ คุณแฟรงค์ ฉันสบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะคะ

Mr. Frank: I’m fine, thank you. ไอม์ ไฟน์, แธงค์ คิว.

d

mo

rning, M r.

50 บทสนทนา 1,200 ค�ำศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจ�ำวัน

fine, thank

y

.

k.

16

m I’

ou

an Fr

Go o

มิสเตอร์ แฟรงค์: ผมสบายดี ขอบคุณครับ


Part 2

0 0 2 , 1 Use

s d r ful Wo

1,200

ค�ำศัพท์ ใช้บ่อย ในชีวิตประจ�ำวัน

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A ค�ำศัพท์

a ability able about above accident across act activity actually add adult affect afraid after again age 216

ชนิดของค�ำ

ค�ำอ่าน

det.

เอ

n.

อะบิลิที

adj.

เอเบิล

prep.

อะเบาท์

prep.

อะบัฟ

n.

แอคซิเดนท์

v.

อะครอส

v.

แอคท์

n.

แอคทิวิที

adv.

แอคชวลลี

v.

แอด

n.

อะดัลท์

v., n.

อะเฟคท์

adj.

อะเฟรด

adv.

อาฟเตอร์

adv.

อะเกน

n.

เอจ

50 บทสนทนา 1,200 ค�ำศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจ�ำวัน

ค�ำแปล

หนึ่ง ความสามารถ สามารถ เกี่ยวกับ เหนือ, บน อุบัติเหตุ ข้าม แสดง กิจกรรม จริงๆ แล้ว, อันที่จริง บวก, เพิ่ม ผู้ใหญ่ ส่งผลกระทบต่อ, ผลกระทบ เกรง, กลัว หลังจาก อีก, อีกครั้ง อายุ


ค�ำศัพท์

ago agree all allow almost alone along already also although always among amount and another answer any anyone apply

ชนิดของค�ำ

ค�ำอ่าน

adv.

อะโก

v.

อะกรี

det.

ออล

v.

อะลาว

adv.

ออลโมสท์

adj., adv. อะโลน prep.

อะลอง

adv.

ออลเรดี

adv.

ออลโซ

adv.

ออลโธ

adv.

ออลเวย์ส

prep.

อะมัง

n.

อะเมาน์ท

conj.

แอนด์

det.

อะนัธเธอร์

v., n.

อานเซอร์

det.

เอนี

pron.

เอนีวัน

v.

แอพพลาย

ค�ำแปล

ล่วงมาแล้ว เห็นด้วย ทั้งหมด ยอมให้ เกือบจะ เพียงล�ำพัง ตาม, ระหว่าง แล้ว ด้วย แม้ว่า เสมอ ท่ามกลาง จ�ำนวน และ อื่นๆ ตอบ, ค�ำตอบ ใดๆ ใครๆ, ใครก็ได้ ทา, สมัคร 1,200 Useful Words

217


ค�ำศัพท์

anything area argue arm around arrive art article as ask at attention author available avoid away

218

ชนิดของค�ำ

ค�ำอ่าน

pron.

เอนีธิง

n.

แอเรีย

v.

อาร์กิว

n.

อาร์ม

adv., prep. อะราวน์ด v.

อะไรฟ์

n.

อาร์ท

n.

อาร์ทิเคิล

adv., conj. แอส v., n.

อาสค์

prep.

แอท

n.

อะเทนเชิน

n.

ออเธอร์

adj.

อะเวละเบิล

v.

อะวอยด์

adj., adv. อะเวย์

50 บทสนทนา 1,200 ค�ำศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจ�ำวัน

ค�ำแปล

สิ่งใดๆ พื้นที่ โต้แย้ง แขน ประมาณ, รอบๆ มาถึง ศิลปะ บทความ, สิ่งของ, หัวข้อ ดังเช่น, เช่น, เหมือน ถาม, ค�ำถาม ที่ ความสนใจ, ความใส่ใจ ผู้ประพันธ์ ว่าง, หาได้ หลีกเลี่ยง, หลบเลี่ยง ไม่อยู่, หมดไป


พรŒอม MP3 เสียงเจŒาของภาษา

50 บทสนทนา

คำศั พท

ตัวชวยสำหรับผูท  ต ่ี อ  งการใชภาษาอังกฤษในชีวต ิ ประจำวัน ใหไดอยางคลองแคลว พบกับเนือ ้ หาเกีย ่ วกับบทสนทนาที่ พบบอยในชีวต ิ ประจำวัน 50 บทสนทนา ซึง่ สามารถนำไป ประยุกตใชไดจริง พรอมเพิม ่ พูนคลังคำศัพทกวา 1,200 คำ ที่มักใชบอยในการพูดภาษาอังกฤษ และสามารถนำมา แตงประโยคสนทนาไดอยางหลากหลาย

¤Ãͺ¤ÅØÁʶҹ¡Ò󏾹é× °Ò¹·Õãè ªŒºÍ‹ Â

¡Ò÷ѡ·Ò ¡ÒÃá¹Ð¹ÓµÑÇ ¡ÒáŋÒÇÅÒ ¡Òâͺ¤Ø³ ¡ÒâÍâ·É ¤ØÂàÃ×Íè §ÍÒÂØ ¡ÒäØÂàÃ×Íè §ÍÒªÕ¾ ¡ÒäØÂàÃ×Íè §Ê¶Ò¹ÀÒ¾ÊÁÃÊ ¡ÒäØÂàÃ×Íè §ÍÒ¡ÒÈáÅÐÄ´Ù¡ÒÅ ¡ÒäØÂàÃ×Íè §ªÍº-äÁ‹ªÍº ¡ÒäØÂàÃ×Íè §ÅѡɳйÔÊÂÑ áÅÐ ÅѡɳÐÀÒ¹͡¢Í§ºØ¤¤Å

¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÃÙŒ ÊÖ¡ ¡ÒÃÍǾÃáÅСÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ ¡ÒäØÂâ·ÃÈѾ· ·Õâè çáÃÁ ¡ÒöÒÁà¡ÕÂè ǡѺʶҹ·Õè àÇÅÒ áÅзÔÈ·Ò§ ö»ÃШӷҧ ½ƒ¡¡ÒÃÍÍ¡àÊÕ§ Ã¶ä¿ Ã¶ä¿¿‡Ò áÅÐöä¿ãµŒ ´Ô¹ ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ Ã¶á·ç¡«Õè àÃ×Í ä´Œ¨Ò¡ ·ÕÃè ÒŒ ¹ÍÒËÒà ਌ҢͧÀÒÉÒ ªÍ»»§œ à˵ة¡Ø à©Ô¹

50 บทสนทนา 1,200 คำศั พท ใช บอยในชีวิตประจำวัน

ใช บอยในชีวิตประจำวัน

ISBN 978-616-527-569-9

9 786165

275699

หมวด : ภาษา

120.-

ซีดี MP3 บทสนทนาเสียงเจาของภาษา สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา ¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

213/3 «Í¾Ѳ¹Ò¡Òà 1 (ÊҸػÃдÔÉ° 34 á¡ 6) á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 â·ÃÊÒà 0-2294-8787

www.MISbook.com

!

ร ิง

Gu

ใช

ง า น ไ ดจ

50

บทสนทนา

1,200

คำศั พท

ใช บ  อ ย ในชีวิตประจำวัน

อยากเกงพูด แมนคำศัพทตอ งเลมนี!้

รวมประโยคสนทนาหลากหลายสถานการณ

I!/é.-3>-*/ú9>ú %,>5>I*CQ9ú>3Iú>6Eù

'/<>-9>Ié.%

ในชีว�ตประจำวัน พรŒอมเพิ�มพูนคลังคำศัพทที่ ใช�บ‹อย

120.-

เนือ้ หาแบงเปน 2 Part จำงาย ใชไดเร็ว Conversations Useful Words

0 บาท

า 12

ราค

1,200

ฝƒกออกเสียงตามสรŒางความมัน่ ใจ เสมือนอยู‹ ในสถานการณจริง!

ed arante

50 บทสนทนา 1200 คำศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน  

อยากเก่งพูด แม่นคำศัพท์ต้องเล่มนี้! รวมประโยคสนทนาหลากหลายสถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน พร้อมเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ที่ใช้บ่อย • เนื้อหาแบ่งเป็น 2...