Page 1


ISBN 978-616-527-492-0 ราคา 199 บาท สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือ เล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูป แบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จ�ำง่าย ใช้ไม่ผิด.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556. 480 หน้า. 1. ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์--หนังสืออ่านประกอบ. I. พิมลพักตร์ สุภา#กนกวรรณ สุริยะพันธ์, ผู้วาดภาพประกอบ. II. ชื่อเรื่อง. 425 ISBN 978-616-527-492-0

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม นิธิชญาภาวิ์ ลือสิงหนาท, ศิรินทรา วัชรเดชสุวรรณ ภาพประกอบ พิมลพักตร์ สุภา, กนกวรรณ สุริยะพันธ์ พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์โดย 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) www.se-ed.com แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


มาร่วมลุ้นและท�ำภารกิจพิชิต ให้ส�ำเร็จไปพร้อมๆ กับพวกเรากันนะ

Tense

ภาษาอังกฤษในปัจจุบันนับเป็นภาษาหลักที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน โดย เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ในบ้านเราล้วนแล้วแต่ ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติแทบทั้งสิ้น การเรียนภาษาอังกฤษจึงกลายมาเป็น ปัจจัยส�ำคัญของการศึกษาในยุคนี้ เนื่องด้วยหัวใจส�ำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษก็คือ Tense เพราะ ถ้าเราเข้าใจเรื่อง Tense อย่างถ่องแท้แล้ว เราก็จะสามารถน�ำพื้นฐานความ รู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างแม่นย�ำ ซึ่ง ในหนังสือ “Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จ�ำง่าย ใช้ไม่ผิด” นี้ ได้รวบรวมเอา เนื้อหาทั้งหมดของ Tense มาถ่ายทอดในรูปแบบการ์ตูนช่อง เพื่อให้การ เรียนเรื่อง Tense เป็นเรื่องสนุกสนาน ไม่เครียดและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ซึ่ง จะท�ำให้ผู้เรียนได้เข้าใจ Tense อย่างง่ายๆ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดที่จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้จนสามารถน�ำหลักการของ Tense ต่างๆ ไป ใช้งานได้จริง ทางส�ำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยน ทัศนคติเรื่อง Tense ของผู้เรียนให้เป็นเรื่องกล้วยๆ ได้ในที่สุด


ภารกิจพิชิต

Tense

ภารกิจส�ำคัญเริ่มต้นขึ้น • ปูพื้นฐาน Tense • แบบทดสอบก่อนเรียน Tense ทั้ง 12 แบบ • ประเภทของค�ำกริยา ปฏิบัติการติวเข้มเริ่มขึ้นแล้ว • Present Simple Tense

ชายหนุ่มปริศนา • Present Continuous Tense

7 22 40 43

53 58

82

83 Exercise 1 Present Simple and Present Continuous Tense 109 • Present Perfect Tense 111 Exercise 2 Present Simple, Present Continuous and Present Perfect Tense 146

มื้อเย็นที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อ • Present Perfect Continuous Tense • สรุปเรื่อง Present Tense

Exercise 3 Present Continuous, Present Perfect and Present Perfect Continuous Tense Exercise 4 แบบฝึกหัดรวม Present Tense

147 148 165 167 168

ติวเตอร์ส่วนตัวป่วย • Past Simple Tense

170

แบงก์พันของฉัน • Past Continuous Tense

207

Exercise 5 Past Simple, Present Perfect and Present Perfect Continuous Tense

Exercise 6 When and While Exercise 7 • Past Perfect Tense Exercise 8

171 206

208 232 233 234 255


โทรศัพท์ลึกลับของแฟร็ปเป้ • Past Perfect Continuous Tense • สรุปเรื่อง Past Tense

256

มาร์การิต้าคือใคร • Future Simple Tense

289

แฟร็ปเป้หายตัวไป • Future Continuous Tense

335

คืนหลอน • Future Perfect Tense

365

ลงสู่สนามสอบเพียงล�ำพัง

420

และแล้ววันประกาศผลสอบก็มาถึง

428

ตัวตนที่แท้จริงของแฟร็ปเป้

436

Answer Key

461

Exercise 9 Past Perfect Continuous Tense Exercise 10 แบบฝึกหัดรวม Past Tense

Exercise 11 Will and Be Going to

Exercise 12 Future Simple and Future Continuous Tense

Exercise 13 Future Perfect and other Tenses • Future Perfect Continuous Tense Exercise 14 Future Perfect, Future Perfect Continuous and other Tenses • สรุปเรื่อง Future Tense • สรุปโครงสร้างทั้ง 12 Tense

257 284 286 287

290 334

336 364

366 395 396 416 417 419


คุกกี้ เด็กหญิงวัยมัธยมต้นคู่แฝดของแครกเกอร์ นิสัยร่าเริง แต่ไม่ค่อยเรียบร้อยอ่อนหวาน ค่อนข้างซนและทโมน ช่างสังเกตและช่างซัก ถาม เมื่อติดใจสงสัยเรื่องไหนแล้วจะต้องหา ค�ำตอบให้ได้

ร ค ะ ล ัว ต ำ � น ะ แน แครกเกอร์ เด็กชายวัยมัธยมต้น นิสัยร่าเริง เฮฮา ชอบพูด เรื่องตลก และมักจะหา เรื่องทะเลาะกับคุกกี้คู่แฝด ของเขาด้วยเรื่องไร้สาระ เป็นประจ�ำ

เเฟร็ปเป้ ชายหนุ่มปริศนาวัย 25 ปี หน้าตาดี ขี้เก๊ก เพื่อนบ้านของ เด็กๆ สามพี่น้อง มัก มาขอความช่วยเหลือ ในเรื่องของปากท้อง เป็นประจ�ำ

บราวนี่ พี่สาวของแครกเกอร์และ คุกกี้ เป็นสาวน้อยวัย มัธยมปลาย นิสัยเรียบร้อย อ่อนหวาน บอบบาง ช่าง ฝัน และรักศิลปะ เรียน หนังสือเก่ง มีความเป็น ผู้ใหญ่สูง เพราะต้องดูแล น้องๆ แทนพ่อแม่ที่อยู่ ต่างประเทศ

บิ๊กแบง เป็ดจอมตะกละที่สามพี่น้องเลี้ยงไว้ มักถูก แครกเกอร์แกล้งเป็นประจ�ำ


ปฏิบัติการติวเข้ม เริ่มขึ้นแล้ว Present Simple Tense


วัน

พักกลาง

กิ๊งงง

ก่องงง ะนะ เปิดล ก็คงมี ยังไง ัก แต่ผ

โอย... หิวๆๆ

มื้อเที่ยง วันนี้จะเป็น อะไรนะ

นะ..นะ.. นี่มัน… เนื้อนี่นา 54

Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จ�ำง่าย ใช้ไม่ผิด

จ๊อก

แจ๊ก


มัวแต่จ้อง ถ้าไม่กินเรา กินให้ก็ได้นะ แฮ่ๆ

แปลกจัง ปกติปลายๆ เดือนอย่างนี้ เราไม่มีทางได้ กินเนื้อในข้าว กล่องเยอะ ขนาดนี้นี่นา

อ�้ำ บอก เมื่อไรว่า ไม่กิน

นี่แครกเกอร์ สงสัยว่า พี่บราวนี่จะเอา เงินเก็บส่วนตัว มาซื้อเนื้อดีๆ ให้ พวกเราได้กินกัน แน่เลย

เราต้องท�ำให้ ส�ำเร็จนะ เพื่อพี่บราวนี่

โอ้ส

อืม… ล�ำบากแย่ เลย

แน่นอน!

เพื่อ สวนสนุก เข้าฟรีทั้ง ปีด้วย!!

ไม่คิด เรื่องเล่น สักนาที จะได้ไหม เนี่ย!!

ปฏิบัติการติวเข้มเริ่มขึ้นแล้ว

3950 5


รค�่ำ

า หลังอาห

อ๊.า .. อิ่ม จังเลย !!

อา...

กั้บ... กา้ บ...

ฮิ

ขอบคุณ นะคะพี่บราวนี่ วันนี้อาหาร อร่อย ทุกอย่างเลย

อี๋ ! 56

Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จ�ำง่าย ใช้ไม่ผิด

อิ่มจน อึดอัด เลยก๊าบ

มารยาท แย่มาก แครกเกอร์ !!

เสียง ปีศาจ กบ !

ฮิ


อิ่ม กันก็ ดีแล้ว จ้ะ

ร่างกาย พร้อมแล้ว จากนี้ก็ เตรียมสมอง ให้พร้อมที่ จะติวเข้มกัน ด้วยนะ ลืมเลย

เดี๋ยวสิ ปกติพวกเราจะ ต้องล้างจานหลัง จากทานอาหาร เสร็จทุกครั้งนะ แครกเกอร์

ทั้งสองคนไป ล้างจานกัน แล้วพี่จะเริ่ม สอน Tense ตัวแรกไป พร้อมๆ กัน เลย

OK!! ว่ามาเลย ครับ พวกเรา พร้อมมากๆ

ไฟแรง

อะ. ..

แกล้งลืม จะได้อู้งาน ใช่ไหมก๊าบ แผนสูง ก๊าบ จริงๆ

จริงด้วย

งั้น เอา อย่างนี้ ก็แล้ว กัน

ดีค่ะ นั่งเฉยๆ นานๆ เดี๋ยวลิงกัง ตบะแตก โอ้! ก็น่าจะดี นะครับ ผมไม่ ชอบนัง่ เรียน นิ่งๆ อยู่แล้ว ฮี่ๆ

ปฏิบัติการติวเข้มเริ่มขึ้นแล้ว

ลิงกัง!!

35970


Present Simple Tense เอี๊ยด เอี๊ยด

อิ่มจนง่วง โอย...

Tense แบบ แรกนี้ คุกกี้กับ แครกเกอร์รู้ใช่ ไหมจ๊ะ ว่าคือ Present Simple Tense

รู้ครับ

ครืด เช็ด

เช็ด

มี form หรือรูปแบบ อย่างนี้ ใช่ไหมล่ะ

Subject + V.1

58

Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จ�ำง่าย ใช้ไม่ผิด


เลอะเทอะ หมดแล้ว !!

พั่บ

พั่บ แว็ด

ท�ำอะไรของ นายเนี่ย

ใช่แล้ว ล่ะจ้ะ

นิด หน่อย น่า...

อุ๊บ.. คิกๆๆ

แว็ด

ตัวอย่างเช่น

ซึ่งพี่ว่าหลายคนคงจะคุ้นเคย กันดี แต่ใช้กันยังไงก็ไม่ถูกกาลเทศะ สักที นั่นก็เพราะว่า Present Simple เขาไม่ได้เอาไว้พูดถึงการกระท�ำที่ “เห็นๆ อยู่” หรือเป็น “ปัจจุบัน” ตาม ชื่อของมันสักเท่าไหร่หรอก (จริงๆ ก็มีบ้างแต่น้อยมาก)

I You We They He She It

walk walk walk walk walks walks walks

to school.

เพราะฉะนั้นพี่ขอให้ลืมค�ำว่า “Now” (ขณะนี้, ปัจจุบันนี้) ไปสัก พักก่อนนะ แล้วมาดู Key Words (ค�ำซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญของ เนื้อหา) ของรูปกาลกริยา แบบนี้กัน ปฏิบัติการติวเข้มเริ่มขึ้นแล้ว

35990


ถ้างั้นก็คิดเสีย ว่า การที่เรา มันคือสมบัติ จะเข้าใจเรื่อง ล�้ำค่าอย่าง Tense อย่าง หนึ่งของเราซะ แจ่มแจ้ง เลยสิจ๊ะ

ว้าว! มี Key Words ด้วย ยังกับ เกมล่าสมบัติ แน่ะค่ะ

แล้ว Key Words ที่ ว่าคืออะไร บ้างครับ

Key Words ที่ว่าก็คือ

routine = กิจวัตร

fact = ความจริง general = ทั่วๆ ไป เอาล่ะ... เรื่องราวของ Present Simple Tense ก็จะวนเวียนอยู่

60

Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จ�ำง่าย ใช้ไม่ผิด

กับ Key Words สามตัวที่ว่านี้ แหละ มาค่อยๆ ดูกันเลยดีกว่าว่า ประโยคลักษณะ ใดบ้างที่เข้าข่าย ดังกล่าว


1

กิจวัตร

เป็นกิจวัตร หรือเป็นสิ่งที่ เรา “ท�ำซ�้ำๆ” อยู่เสมอ

อืม...หนูว่า การที่เราล้าง จานหลังทาน อาหารเสร็จทุก ครั้งนี่ก็ถือเป็น กิจวัตรเหมือน กันนี่คะ

ถูก ต้อง แล้ว จ้า

แต่ค�ำว่า “กิจวัตร” ที่ว่านี้ ไม่จ�ำเป็นว่าเราจะต้องท�ำ ตลอด (always) หรือทุกวัน (every day) นะจ๊ะ เราอาจ จะท�ำบ่อยๆ (often) นานๆ ท�ำที (rarely) หรือไม่ We always wash the dishes after meals. เคยท�ำเลย (never) ก็ได้ พวกเราล้างจานหลังทานอาหารเสร็จเป็นประจ�ำ อย่างเช่น

We never wash the dishes after meals. พวกเราไม่เคยล้างจานหลังทานอาหารเสร็จเลย ปฏิบัติการติวเข้มเริ่มขึ้นแล้ว

36910


โธ่เอ๊ยยย! จิ๊จ๊ะ... ทุกวัน เลยสิ น่า

ลืม กุญแจ อีกแล้ว

He always forgets his key. เขาลืมกุญแจตลอด

แบบที่คุณ ลุงขี้ลืมคน นั้นท�ำใช่ ไหมคะ

แสดงว่า กริยา “ลืมกุญแจ” เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ เพราะหนูเห็นเขาบ่นแบบนี้ทุกวันเลย

คนอะไร ลืมของชิน้ เดิมๆ ได้ ทุกวัน ฮ่าๆ

62

Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จ�ำง่าย ใช้ไม่ผิด

แต่ถ้าสมมติว่า คุณลุงเขาไม่ได้เป็น คนขี้ลืม แล้วก็ไม่ เคยลืมกุญแจเลย ล่ะจ๊ะ


ก็ต้องบอกว่า

กริยา “ลืมกุญแจ” ไม่เคยเกิดขึ้น และไม่เคย เกิดอยู่อย่างนี้ อย่างเสมอต้น เสมอปลาย

อ้อ! แล้วนี่ก็เป็น Present Simple เหมือนกันด้วย ค่ะ

He never forgets his key. เขาไม่เคยลืมกุญแจเลย

โอ้โห! ถูกต้อง แล้วจ้ะ เก่ง มาก

แหม... เขินจัง ตานายมั่งสิ แครกเกอร์

อื.ม

..

หือ? เราด้วย เหรอ

ถ้า อย่าง นั้น

ปฏิบัติการติวเข้มเริ่มขึ้นแล้ว

36930


กิจวัตรของเคทที่ อยู่บ้านใกล้ๆ นี่ก็ เหมือนกัน ผมเห็น เขามีครูสอนภาษา ฝรั่งเศสมาที่บ้าน ทุกวันศุกร์เลย

เขินจนฟอง เลอะเต็ม หัวหอม แล้วนั่น

Every Friday, Kate studies French. เคทเรียนภาษาฝรั่งเศสทุกวันศุกร์

แล้วถ้าในทางกลับกัน สมมติว่าครูสอนภาษา ฝรั่งเศสไม่มาที่บ้าน ของเคทในทุกๆ วันศุกร์

Every Friday, Kate doesn’t study French. เคทไม่มีเรียนภาษาฝรั่งเศสทุกๆ วันศุกร์ แสดงว่า โดยปกติแล้วเคทอาจจะเรียนภาษาฝรั่งเศสทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ ฉะนั้นกริยา “ไม่เรียนภาษาฝรั่งเศส” ก็จะ เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอทุกๆ วันศุกร์ 64

Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จ�ำง่าย ใช้ไม่ผิด


ใช่รึ เปล่า ครับ แอบชอบ เคทนี่เอง ฮิๆ

ชะ..ใช่ จ้ะ

เอาล่ะ นอกจากนี้ แล้วยังมีบางสิ่งบาง อย่างที่เราอาจไม่ เคยได้สังเกตว่ามัน เป็นสิ่งที่กระท�ำซ�้ำๆ เหมือนกัน

ฮะๆ แหม... เขินจัง

อย่างเช่น หากแม่บ้านฝรั่งคนหนึ่งบอกกับเราว่า “My husband drives a taxi.” ให้เราตีความได้เลยว่า เจ๊ฝรั่งต้องการจะสื่อว่า “สามีของฉันเป็นคนขับแท็กซี่” (เหมือนกับประโยค My husband is a taxi driver.)

เนื่องจาก Present Simple Tense ในประโยค บ่งบอกชัดเจนว่า คุณสามีของเจ๊ “ขับแท็กซี่สม�ำ่ เสมอ เป็นกิจวัตร” ซึ่งก็หมายความว่า “ขับเป็นอาชีพ” นั่นเอง

กึก

อย่างนี้ นี่เอง

หนูว่าหนูเริ่ม เข้าใจอะไรๆ แบบเป็นรูป เป็นร่างขึ้นมา บ้างแล้วล่ะ ปฏิบัติการติวเข้มเริ่มขึ้นแล้ว

36950


เห็นไหมจ๊ะ ว่า การเข้าใจ นัยของ Tense ช่วยให้เรารู้ ความหมายของ ประโยคต่างๆ ได้รวดเร็วและ ชัดเจนยิ่งขึ้น

เพราะ Tense ในภาษาอังกฤษ มันเหมือนเป็นคลื่นความถี่อะไร บางอย่างที่ส่งออกมาตลอดเวลา

โดยที่คนนอกวัฒนธรรมไม่สามารถจับได้ แต่เจ้าของภาษาเขาจูนกันได้เอง งั้นเราเองก็ ต้องพยายาม ปรับจูนคลื่น ความถี่ให้ตรง กับเขาบ้าง เนอะ

Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จ�ำง่าย ใช้ไม่ผิด

HA

งง...

อืม... จะได้คุยกัน รู้เรื่อง

หงึก หง

ึก

จริงสิ..แล้วถ้า เราลองเอาวิธี คิดของเขามาใช้ บ้างล่ะ

66

HA

ข�ำขนาดนั้น เลยเหรอ... เค้าข�ำ แปลออกก็ อะไรกัน จริง แต่ไม่ ไม่เข้าใจ เข้าใจ

อย่างเช่น ถ้ามีคนถามว่า... เอาเป็นใครดี


Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จำง่าย ใช้ไม่ผิด  

เก่ง Tense ได้ ใช้ Tense คล่อง ต้องเล่มนี้ คุณเองก็เก่ง Tense ได้ ถ้าให้หนังสือเล่มนี้เป็นติวเตอร์ส่วนตัว เนื้อเรื่องสนุกสนาน ชวนติดตาม ทำให...

Tense ฉบับสมบูรณ์ เข้าใจ จำง่าย ใช้ไม่ผิด  

เก่ง Tense ได้ ใช้ Tense คล่อง ต้องเล่มนี้ คุณเองก็เก่ง Tense ได้ ถ้าให้หนังสือเล่มนี้เป็นติวเตอร์ส่วนตัว เนื้อเรื่องสนุกสนาน ชวนติดตาม ทำให...

Advertisement