Page 1

ไอเก็ตอิงลิชฉบับพิเศษ

SPECIAL VERSION

News from around the World

เพิ่มพูนทักษะ การอานใหราบรื1น

ยิ่งอาน ยิ่งเกง!

คลังคำศัพท เกร็ดภาษานารู แบบฝกหัด

ทดสอบความเขาใจและเฉลย

พรอมคำแปลทายขาว สำหรับตรวจสอบความถูกตอง ของการอานและแปล

ฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นดวย

ขาวสนุกรอบโลกจากสำนักขาว AFP

World's biggest creature tracked by its song

เหมาะสำหรับ • ผูที่ตองการเพิ่มพูนทักษะการอาน • นักเรียน นักศึกษาใชเปนกิจกรรมการฝกอานในหองเรียน 120.-


ISBN 978-616-527-478-4 ราคา 120 บาท ลิขสิทธิ์ข่ำวต้นฉบับ ส�านักข่าว AFP สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556. 184 หน้า. 1. ภาษาอังกฤษ--การอ่าน. I. ชื่อเรื่อง. 428.6 ISBN 978-616-527-478-4 คณะผู้จัดท�ำ

บรรณำธิกำรส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ แปลและเรียบเรียง เธียรรัตน์ สาคะศุภฤกษ์, ศิริเพ็ญ เชาว์สมบัติ ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร ดุจดาว บัวทอง ประสำนงำนฝ่ำยผลิต ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสำนงำนสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ำยกำรตลำด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณำ เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส

จัดจ�ำหน่ำยโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

www.MISbook.com

www.se-ed.com

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2739-8609

หำกหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มำตรฐำน อำทิ หน้ำกระดำษสลับกัน หน้ำซ�้ำ หน้ำขำดหำย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยน ให้ใหม่ โดยส่งมำเปลี่ยนตำมที่อยู่ด้ำนบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สำยอัตโนมัติ) กรณีตอ้ งกำรสัง่ ซือ้ จ�ำนวนมำก กรุณำติดต่อฝ่ำยกำรตลำด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพือ่ รับส่วนลดพิเศษ


มาฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ให้เก่งกันเถอะ! I Get English ฉบับพิเศษ “ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก” ฉบับนี้ได้รวบรวมเนื้อหาบางส่วนจาก คอลัมน์ Reading Gym ทีเ่ คยตีพมิ พ์ในนิตยสาร I Get English มาก่อนหน้านี้แล้วและได้รับการตอบรับจากคุณผูอ้ า่ น เป็นอย่างดีในแง่ของการพัฒนาทักษะการอ่าน จึงจุดประกายให้ทีมงานจัดท�าเล่มพิเศษขึ้นมาโดยคัดเลือกข่าวต่างๆ ที่น่าสนใจจากส�านักข่าว AFP ซึ่งยังไม่เคยตีพิมพ์มาประกอบกับข่าวที่เคยตีพิมพ์ไปแล้วในนิตยสาร I Get English เพื่อให้คุณฝึกอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างจุใจพร้อมกับช่วยเพิ่มพูนความรู้รอบตัว นอกจากนี้ทุกข่าวยังมีค�าศัพท์และ เกร็ดภาษาน่ารู้ ซึ่งเป็นตัวช่วยที่จะท�าให้คุณสามารถแปลความหมายของข่าวได้ง่ายและราบรื่น อีกทั้งแบบฝึกหัด ทดสอบความเข้าใจพร้อมเฉลย แถมท้ายด้วยค�าแปลข่าวซึ่งจะท�าให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น ส�าหรับท่านทีเ่ คยอ่าน I Get English ก็คงจะคุน้ เคยกับคอลัมน์ Reading Gym กันมาบ้างแล้ว แต่สา� หรับท่าน ทีไ่ ม่เคยอ่าน เราขอเล่าความตัง้ ใจของทีมงานให้ฟงั สักนิด เราเปรียบทักษะการอ่านเหมือนพละก�าลังของร่างกายทีต่ อ้ ง ออกก�าลังกายบ่อยๆ จึงจะแข็งแรง ในที่นี้ Reading Gym ส�าหรับเราก็คือ โรงยิมที่คุณสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษ พร้อมเทรนเนอร์ซึ่งก็คือเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เราเตรียมไว้ให้ จนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของคุณแข็งแรงนั่นเอง นอกจากความรูท้ างภาษาทีค่ ณุ จะได้รบั แล้ว การอ่านข่าวยังช่วยให้คณุ ได้ความรูร้ อบตัวและความบันเทิง ข่าว ที่เราคัดสรรมาไว้ในหนังสือฉบับพิเศษเล่มนี้มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นข่าวกีฬา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ เทคโนโลยี จิตวิทยา ข่าวบันเทิง ซึ่งให้ท�าให้เกิดอรรถรสในการอ่านที่หลากหลาย ทั้งตลก เศร้า สบายใจ และคลายเครียดจน ท�าให้คุณต้องอมยิ้ม เราอยากให้คุณลองอ่านดู ไม่แน่ว่าคุณอาจกลายเป็นคนที่หลงรักการอ่านข่าวอย่างถอนตัวไม่ขึ้นก็เป็นได้ ทีมงานนิตยสาร I Get English

เคล็ดลับอ่านเก่ง อ่านข่าวให้เข้าใจไม่ใช่เรื่องยาก! 1. อ่านหัวข้อข่าวและสังเกตรูปภาพ เพือ่ ท�าความเข้าใจว่าข่าวนีจ้ ะกล่าวถึงอะไร จากนัน้ จึงอ่านเนือ้ หาของข่าว 2. อย่าอ่านค�าแปลก่อน ให้พยายามอ่านภาษาอังกฤษทั้งหมด แล้วเดาค�าศัพท์จากบริบทรอบๆ เมื่ออ่านเสร็จ ค่อยกลับไปดูค�าแปลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของความหมาย 3. ส�าหรับผู้ที่ฝึกอ่านเพื่อท�าข้อสอบ ให้อ่านโจทย์ก่อนแล้วค่อยกลับไปอ่านเนื้อหา จะท�าให้ตอบค�าถามได้ รวดเร็วขึ้น


Contents

สารบัญ

Lefties have element of surprise in sports arena

คนถนัดซ้ายอาจสร้างเซอร์ไพรส์ในสนามกีฬา 6

Kissenger: virtual lips for long-distance lovers เครื่องส่งจูบออนไลน์ ริมฝีปากเสมือนจริงส�าหรับคู่รักทางไกล 10 Seven weird and wacky former Olympic sports อดีตกีฬาโอลิมปิกสุดแปลก 7 ชนิด 14

New York man builds 50 foot tennis racket หนุ่มนิวยอร์กสร้างไม้เทนนิสยักษ์ขนาด 50 ฟุต 18

Bieber hair goes for $40,668 ผมของบีเบอร์ขายได้ 40,668 ดอลลาร์

24

Thai hotel brews up coffee from elephant dung โรงแรมไทยท�ากาแฟจากขี้ช้าง 26

Cross-dressing Chinese grandfather finds fame คุณตาแต่งหญิงดังระเบิด 30

Mr Right for rent in China หนุ่มที่ใช่เปิดให้เช่าในเมืองจีน 34 Meet India’s ‘Man with the Golden Shirt’ หนุ่มอินเดียกับเสื้อทองค�า 40

Naked maids, accountants take (it) off in South Africa แม่บ้าน “เปลือยกาย” นักบัญชี “เปลื้องผ้า” ในแอฟริกาใต้ 44

New study reveals dark side of too much sitting งานวิจัยชิ้นใหม่เผย ด้านมืดของการนั่งมากเกินไป 48

Studio tour opens up rich world of Harry Potter เปิดสตูดิโอโรงถ่ายแฮร์รี่ พอตเตอร์

ให้เข้าชม 52

DogTV offers three shows for canine viewers 3 รายการโทรทัศน์ส�าหรับสุนัข 56


To wear killer high heels, more women are seeking plastic surgery สาวท�าศัลยกรรมเท้าเพิ่มขึ้นเพื่อใส่ส้นสูง 60 Australia to protect most vulnerable koalas ออสเตรเลียจะปกป้องโคอาลาสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุด 64

Is Korean food the next Thai? อาหารเกาหลีจะดังตามรอยอาหารไทยหรือไม่

68

Learning a new skill? Talk to yourself about it ลองพูดกับตัวเองดูเมื่อต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ 72

Is your workplace keeping a watchful eye on your online activities? ที่ท�างานก�าลังจับตามองกิจกรรมออนไลน์ของคุณอยู่หรือเปล่า

76

Pufferfish a hit in Japan, despite the risks ปลาปักเป้าถึงมีพิษก็ฮิตที่ญี่ปุ่น 80

Men tip more to waitresses in red สาวเสิร์ฟเสื้อแดงแรงฤทธิ์ได้ทิปเยอะ กว่าจากลูกค้าชาย 86

Dubai to build Taj Mahal replica ดูไบจะสร้างทัชมาฮาลจ�าลอง 90 S. Korea fall silent as students sit key exam เกาหลีใต้เงียบสงัดขณะนักเรียนเข้าสอบครั้งส�าคัญ 94

Aung San Suu Kyi becomes UNAIDS ambassador อองซานซูจีได้เป็นทูตโครงการ

ยูเอ็นเอดส์ 98

Should smokers have to apply for a smoker’s license? ควรมีใบอนุญาตสูบบุหรี่หรือไม่ 102

World’s smelliest and largest flower blooms in Brazil ดอกไม้เหม็นที่สุดและดอกใหญ่ที่สุดในโลกบานในบราซิล 106

Paris women finally allowed to wear trousers สาวปารีสได้รับอนุญาตให้สวมกางเกง ได้แล้ว 108

Japan firm prints needle-eye sized book บริษัทญี่ปุ่นพิมพ์หนังสือจิ๋วขนาดเท่ารูเข็ม 112

India gets first Bollywood ‘walk of fame’ วอล์คออฟเฟมของบอลลีวู้ดแห่งแรกในอินเดีย 114


British woman in India ‘shouted for help for hour’ หญิงอังกฤษร้องขอความช่วยเหลือนับชั่วโมงในอินเดีย 118

China ‘Child bride’ marriage annulled การแต่งงานเด็กในจีนเป็นโมฆะ 122

Demand for exotic pets pushes species to the brink สัตว์ต่างถิ่นถูกน�าไปขายจนใกล้สูญพันธุ์ 126

World landmarks go dark for Earth Hour สถานที่ส�าคัญทั่วโลกปิดไฟหนึ่งชั่วโมงลดพลังงาน 132

Millions of stranded prawns blanket south Chile coast กุ้งนับล้านเกยหาดทั่วฝั่งทะเลชิลี 136

New crew takes express ride to space station นักบินอวกาศชุดใหม่ใช้ทางลัดไปสถานีอวกาศ 140

Philippines presses for payment over damaged reef ฟิลิปปินส์เรียกร้อง

จ่ายค่าท�าลายแนวหิน 146

Taiwan turns plastic junk into blankets, dolls ไต้หวันเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นผ้าห่มกับตุ๊กตา 150

Taiwanese fugitive nabbed because of ‘Wanted’ T-shirt

ผู้หนีคดีชาวไต้หวันถูกจับได้เพราะใส่เสื้อค�าว่า ‘Wanted’ 154

Thai “scavengers club” turns trash to treasure “ชมรมคนรักขยะประเทศไทย”

เปลี่ยนขยะให้มีค่า 156

Thailand in landmark pledge to end its ivory trade ไทยประกาศจุดยืนยุติค้างาช้าง 162

Tourists flight the flab at Thai boxing camps สังเวียนลดไขมัน ที่ศูนย์ฝึกมวยไทย 166

Woman in freezer babies case placed on suicide watch เฝ้าระวังหญิงคดีแช่แข็งลูกฆ่าตัวตาย 172

World’s biggest creature tracked by its song ตามติดสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเสียงร้อง 174

Young girl’s ‘cure’ signals new path against cancer เด็กหญิง ‘หายป่วย’ จากมะเร็งด้วยวิธีรักษาแบบใหม่ 178


Lefties have element of surprise in sports arena

Argentine football legend Diego Maradona, a famous lefty, in 1989 ŠAFP PHOTO BOB PEARSON

6


Growing up as the odd one out may be what gives left-handed people an advantage in the sports arena, where they have the element of surprise, said a study published Wednesday. About one in ten people are lefthanded, but in a number of sports like boxing, fencing and table tennis, they were overrepresented to the tune of about one in five, study co-author Mark Panaggio told AFP. In baseball, more than 30 percent of athletes were southpaws -- and for the top hitters in the US major league the figure rose to 58 percent. “Left-handers have a slight boost in their skill ability just due to inherently being left-handed,” Panaggio said of the findings published in Britain’s Journal of the Royal Society Interface. The study used a mathematical model to test the assertion that hand preference arises from an evolutionary need to balance cooperation (as in hunting in groups) and competition (as in battle or sports). “If you have a left-hander facing a right-hander, the left-hander would have spent the majority of his time competing against right-handed individuals because they are more common ... whereas the right-hander would have had very little experience against left-handers,” the scientist said.

“In those type of confrontations the left-handed person should have an advantage.” However, the inverse is also true. Only about six percent of quarterbacks in American football were left-handed, Panaggio said. Five of the world’s 120 top male golfers were left-handed, and none of the top 100 women. “We believe that it is due to the fact that it is difficult to find equipment for them to play with,” said Panaggio, of Northwestern University in Illinois. Until well into the 20th century, schoolchildren risked beatings for writing with their left hands. The English word “sinister” derives from the Latin for left. Yet left-handers have occupied a disproportionate place in US politics. Before Barack Obama, four of the past five US presidents were also lefties -- Gerald Ford, Ronald Reagan (who was ambidextrous), George H.W. Bush and Bill Clinton. The study pointed out that left-handers had a higher accidental death rate.

Vocabulary hitter (n.) ผู้ตี confrontation (n.) การเผชิญหน้า quarterback (n.) ผู้เล่นต�าแหน่งกองหลัง sinister (adj.) เป็นลางร้าย ambidextrous (adj) ถนัดทั้งมือซ้ายและ มือขวา

7


Language tip from the news ในข่าวนี้มีค�าว่า “คนถนัดมือซ้าย” อยู่หลายค�า ได้แก่ 1. left-handed people ค�านี้เป็นพหูพจน์ ถ้าต้องการให้เป็นเอกพจน์ก็แค่เปลี่ยนค�านาม people เป็น person หรือถ้าต้องการเปลีย่ นค�านามไปเป็นค�าอืน่ เลยก็ทา� ได้เพราะ left-handed เป็นค�าคุณศัพท์ เช่น left-handed girl, left-handed students 2. southpaw มักใช้เรียกนักกีฬาที่ถนัดมือซ้าย เช่น นักมวย นักเบสบอล 3. left-hander มาจากค�าว่า left hand แต่ท�าให้เป็นค�านามที่หมายถึงคน ด้วยวิธีง่ายๆ คือใช้ suffix -er 4. lefty มักใช้ในสถานการณ์ทไี่ ม่เป็นทางการ (ค�านีย้ งั มีอกี ความหมายคือ “คนทีม่ อี ดุ มการณ์ (ทางการเมือง) ซ้ายจัด”)

Let’s check your reading comprehension!

True or False

1. Left-handers get more chance and advantage than right-handers. 2. Being left-handers is considered not natural. 3. 30% of baseball players are handicapped. 4. Hand preference has evaluated from cooperation and competition. 5. “They are more common” in paragraph 6, “they” refers to the left-handers. 6. Left-handers always spend much time planning and competing. 7. Five of the top 100 women football players are left-handers. 8. To find equipment for left-handers is not easy. 9. Left-handed students have had trouble writing since the 21st century. 10. Ronald Reagan could use his right hand to write. เฉลย Let’s check your reading comprehension! 1. F 2. F 3. F 4. T 5. F 6. F 7. F 8. T 9. F 10. T

8


คนถนัดซ้ายอาจสร้างเซอร์ไพรส์ในสนามกีฬา ผลการศึกษาทีต่ พี มิ พ์เมือ่ วันพุธกล่าวว่า การ เกิดมาเป็นที่แตกต่างอาจเป็นสิ่งที่ท�าให้คนถนัดซ้าย ได้เปรียบในสนามกีฬาทีซ่ งึ่ พวกเขาอาจได้ชยั ชนะโดย ที่ใครๆ ไม่ทันคาดคิด มาร์ค ปานาจจิโอ ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยกล่าว กับส�านักข่าวเอเอฟพีว่า คนจ�านวนประมาณ 1 ใน 10 เป็นคนถนัดซ้าย แต่มีคนถนัดซ้ายอยู่ในกีฬา อย่างชกมวย ฟันดาบ และปิงปองเป็นจ�านวนมาก ถึง 1 ใน 5 คน นักกีฬาเบสบอลมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์เป็น คนถนัดซ้าย และผูต้ ลี กู อันดับสูงสุดในยูเอส เมเจอร์ ลีค การแข่งขันเบสบอลมืออาชีพของสหรัฐมีจ�านวน คนถนัดซ้ายสูงถึง 58 เปอร์เซ็นต์ “คนทีถ่ นัดซ้ายได้รบั การส่งเสริมทักษะความ สามารถเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการถนัดซ้ายมือ” ปานาจจิโอกล่าวถึงผลการค้นคว้าที่ตีพิมพ์ลงใน วารสารส�านักพิมพ์โรยัลโซไซตีอ้ นิ เตอร์เฟซ (สถาบัน ราชสมาคม) ของกลุ่มประเทศบริเตน การศึกษาใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ทดสอบ การยืนยันทีว่ า่ การใช้มอื ข้างทีถ่ นัดมีววิ ฒั นาการมาจาก ความจ�าเป็นในการสร้างสมดุลกันระหว่างการร่วมมือ (ในขณะทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ทีท่ า� การล่า) กับการแข่งขัน (ใน ขณะที่อยู่ในสนามต่อสู้หรือการแข่งกีฬา) “หากคุณเป็นคนถนัดซ้ายทีก่ า� ลังเผชิญหน้ากับ คนถนัดขวา คนถนัดซ้ายจะทุม่ เวลาเต็มทีเ่ อาชนะคน

ถนัดขวาแต่ละคน เนื่องจากพวกคนถนัดขวาพบได้ ทั่วไปมากกว่า แต่คนถนัดขวาจะมีประสบการณ์กับ คนถนัดซ้ายน้อยมาก” นักวิทยาศาสตร์กล่าว ปานาจจิโอยังกล่าวว่า “คนถนัดซ้ายจะได้ เปรียบในการเผชิญหน้ารูปแบบต่างๆ” แต่ในทาง กลับกันมันไม่เป็นเช่นนั้น มีควอเตอร์แบ็คหรือผู้เล่น กองหลังในกีฬาอเมริกันฟุตบอลเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ ที่ถนัดซ้าย จ�านวนนักกอล์ฟ 5 ใน 120 อันดับแรก เป็นคนถนัดซ้าย และฝ่ายหญิง 100 อันดับแรกไม่มี ใครถนัดซ้ายเลย “เราเชื่อว่าเป็นเพราะอุปกรณ์ส�าหรับให้คน ถนัดซ้ายเล่นนัน้ หายาก” ปานาจจิโอจากมหาวิทยาลัย นอร์ธเวสเทิรน์ รัฐอิลลินอยด์ กล่าว จนกระทัง่ ย่างเข้า สู่ศตวรรษที่ 20 เด็กนักเรียนที่ถนัดซ้ายเสี่ยงกับการ เขียนหนังสือไม่ได้ ภาษาอังกฤษค�าว่า “ลางร้าย” มี รากศัพท์มาจากภาษาละตินที่หมายถึงซ้ายมือ จนถึงปัจจุบนั สัดส่วนของคนถนัดซ้ายทีด่ า� รง ต�าแหน่งทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็มนี อ้ ยมาก ก่อนหน้านายบารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดี 4 คน จาก 5 คนที่ก็ถนัดซ้ายเหมือนกัน ได้แก่ เจอรัล ฟอร์ด, โรนัลด์ เรแกน (ซึ่งถนัดทั้งสองมือ) จอร์จ เอช ดับเบิลยู บุช, และบิล คลินตัน การศึกษาระบุวา่ คนถนัดซ้ายมีอตั ราการเสียชีวติ จากอุบัติเหตุสูงกว่า

9


Professor Hooman Samani, Research Fellow at the Interactive and Digital Media Institute National University of Singapore, displaying the “Kissenger” ©AFP PHOTO/ ROSLAN RAHMAN

Kissenger: virtual lips for long-distance lovers 10


Finding it hard to keep up the passion in a long-distance relationship ? Help might be on the way. A robotics professor in Singapore has invented a gadget equipped with motion-sensitive electronic “lips” that allow amorous but absent couples to exchange long-distance smooches via the Internet. Shaped like a small head with oversize silicone lips, the “Kissenger” -- short for Kiss Messenger -- was unveiled in June at a scientific conference in Britain and is still being refined for commercial launch. “It can be used between humans to improve their communication,” its creator Hooman Samani told AFP. Couples just have to connect the devices to computers via USB cables, link up online and start kissing the silicone material to trigger sensors that move the gadget on the other side. They can stare at each other on screen while exchanging kisses. “The main issue is to transmit the force and pressure, and also the shape of the lip,” Samani said. The “special silicone material” chosen for the lips offers “the best sensation and feeling”, said the scientist, who has personally tested the device.

But the Kissenger is not yet ready for the market despite “a lot of offers” from interested parties because there are “ethical issues” that need to be resolved on top of the technical aspects, he said. “Kissing is very intimate so in order to have a product in market which is going to deal with this sensitive issue we have to do proper studies and investigation on the social point of view, cultural point of view,” he said. The device is still being refined at a laboratory jointly set up by the National University of Singapore (NUS) and Keio University of Japan. Samani calls his field of study “lovotics” -- research into the relationship between robots and humans -- and the Kissenger is just one of several devices being developed by his team.

Vocabulary

virtual (adj.) เสมือนจริง ปรากฏใน คอมพิวเตอร์

relationship (n.) ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์แบบชู้สาว gadget (n.) อุปกรณ์ขนาดเล็ก smooch (v.) จูบกอด (ค�าไม่เป็นทางการ) ethical (adj.) ตามหลักจรรยา intimate (adj.) สนิทสนม ลึกซึ้ง

11


Language tip from the news 1. absent ค�านี้หลายๆ คนคงรู้จักในความหมายว่า “ขาด ไม่มา” แต่มันก็ยังมีความหมายที่แตก ต่างออกไปอีกหลายความหมาย อย่างเช่นในข่าวนี้ absent หมายถึง “ไม่ได้อยู่ด้วยกัน” เช่น absent couple หมายถึง “คูส่ ามีภรรยาทีไ่ ม่ได้ใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ยกัน (อาจต้องอาศัยอยูก่ นั คนละที)่ ” ถ้าเป็น absent parent ก็จะหมายถึง พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้อยู่กับลูก อีกความหมายหนึ่งก็คือ ซึ่งไม่ให้ความสนใจ 2. Kissenger กับ Lovotics คือ ค�าสร้างใหม่หรือศัพท์บัญญัติ ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาทั่วไป ผู้ สร้างค�าบัญญัติศัพท์เฉพาะขึ้นมาใช้เอง Kissenger มาจากการประสมกันระหว่างค�าว่า Kiss + Messenger หมายถึง อุปกรณ์ส่งจูบ ซึ่งมีการอธิบายความหมายของศัพท์ไว้ในพาดหัวข่าวคือ Kissenger: virtual lips for long-distance Kissenger ที่ถูกบัญญัติขึ้นมาใหม่นี้จึงหมายถึง ริมฝีปากเสมือนจริงส�าหรับคู่รักทางไกล ส่วน Lovotics มาจากการประสมกันระหว่างค�าว่า Love + Robotics เป็นการรวมความหมาย กันระหว่างความรัก (love) กับวิทยาการหุ่นยนต์ (ระบบการท�างานของหุ่นยนต์) ในเนื้อข่าวนี้ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับหุ่นยนต์ 3. point of view มีความหมายว่า “มุมมอง ความเห็น แง่คิด” ค�าอื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายกันยัง มีอีก เช่น opinion, view, viewpoint, vision

Let’s check your reading comprehension!

1. According to the passage, which is NOT a process of sending kiss via Kissenger? a) Touch the sensor of the Kissenger. b) Kiss the lips of the Kissenger. 2. The lips are made of . a) silicone b) ceramic 3. Which is NOT true? a) Kissenger is banned from public because of ethical issues. b) Kissenger is still being improved by Lovotics. เฉลย Let’s check your reading comprehension! 1. a 2. a 3. a 12


เครื่องส่งจูบออนไลน์ ริมฝีปากเสมือนจริงส�าหรับคู่รักทางไกล คุณพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะรักษาอารมณ์รัก คงอยู่กับความสัมพันธ์ระยะทางไกลใช่ไหม ตัวช่วย มานี่แล้ว ศาสตราจารย์ดา้ นวิทยาการหุน่ ยนต์ในประเทศ สิงคโปร์ได้ประดิษฐ์อปุ กรณ์ทตี่ ดิ ตัง้ “ริมฝีปาก” ระบบ อิเล็กทรอนิกส์จับความเคลื่อนไหวซึ่งจะท�าให้คู่รักที่ ต้องการแสดงความรักแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันสามารถ แลกจูบทางไกลกันได้ผ่านอินเตอร์เน็ต “Kissenger” หรือเครือ่ งส่งจูบ ย่อมาจากค�าว่า Kiss (จูบ) กับ Messenger (ผู้ส่งสาร) อุปกรณ์ชิ้นนี้ มีหัวขนาดเล็กและริมฝีปากขนาดใหญ่พิเศษที่ท�า ด้วยซิลิโคน ได้รับการเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายน ในงานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศอังกฤษ และยังคงอยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุงเพื่อปล่อย สินค้าออกวางจ�าหน่าย “มันสามารถน�าไปใช้เพื่อพัฒนาการสื่อสาร ระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน” ฮูมนั ซามานิ ผูส้ ร้างอุปกรณ์ กล่าวกับส�านักข่าวเอเอฟพี เพียงแค่ครู่ กั ต้องเชือ่ มต่อ อุปกรณ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล ยูเอสบี ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเริม่ จูบวัสดุซลิ โิ คน เพื่อส่งสัญญาณให้ตัวเซนเซอร์ท�าการเคลื่อนไหว อุปกรณ์สง่ จูบของอีกฝัง่ หนึง่ คูร่ กั สามารถจ้องตากัน บนหน้าจอขณะแลกจูบกันได้

“ประเด็นหลักคือการส่งก�าลังและแรงกด รวมถึงรูปทรงของริมฝีปากด้วย” ซามานิกล่าว “วัสดุซิลิโคนชนิดพิเศษได้รับการคัดเลือก มาท�าเป็นริมฝีปากเพื่อมอบสัมผัสและความรู้สึกที่ดี ที่สุด” นักวิทยาศาสตร์ผู้ทดสอบอุปกรณ์เป็นการ ส่วนตัวแล้วกล่าว เครือ่ งส่งจูบยังไม่พร้อมวางจ�าหน่ายแม้วา่ จะมี “การยื่นข้อเสนอมากมาย” จากกลุ่มคนที่สนใจ เนื่องจากมี “ปัญหาด้านจริยธรรม” ที่จ�าเป็นต้อง แก้ไขนอกเหนือจากความคิดเห็นด้านเทคนิค “การจูบเป็นเรือ่ งส่วนตัวมาก ดังนัน้ การทีจ่ ะ จัดการกับปัญหาทีล่ ะเอียดอ่อนนีเ้ พือ่ น�าสินค้าออกสู่ ตลาด เราต้องท�าการศึกษาอย่างถูกต้องและสอบถาม ความคิดเห็นของสังคมในแง่มุมทางวัฒนธรรม” อุปกรณ์ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาที่ห้อง ทดลองซึง่ จัดตัง้ ขึน้ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย แห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และมหาวิทยาลัยไคโอะ ประเทศญี่ปุ่น ซามานิ เรียกสาขาการศึกษาของเขาว่า “Lovotics” ซึง่ หมายถึง การวิจยั เกีย่ วกับความสัมพันธ์ ระหว่างหุน่ ยนต์กบั มนุษย์ ส่วนเครือ่ งส่งจูบนีเ้ ป็นเพียง หนึ่งในอุปกรณ์หลายชิ้นที่คณะท�างานของเขาก�าลัง พัฒนาอยู่ 13


Seven weird and wacky former

Olympic sports In addition to a team event, synchronized swimming was a solo Olympic event in the late 1980s and early 1990s. ŠAFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON

14


Since the modern Olympic Games kicked off in 1896, a few weird and wonderful sports have come and gone, from live bird shooting to solo synchronized swimming. Here is a glimpse at a few of the wackiest. 1. Tug of War - Dates played: from 1900 to 1920 This feat of strength worked like the classic playground game: two teams pulled a rope in opposite directions until the midpoint of the rope passed into the winning team’s territory. 2. Jeu de paume - Date played: 1908 The indoor precursor of tennis, jeu de paume was only included as a medal event at the 1908 Olympic Games in London, and only two countries competed, Great Britain and the US, with the latter taking home the gold. 3. Live pigeon shooting - Date played: 1900 When Paris hosted the 1900 Olympic Games, live pigeon shooting was a key event, with Belgium’s Leon de Lunden earning gold with 21 hits. 4. Long jump for horses - Date played: 1900 In this event, horses were the athletes with 17 competitors jumping for gold medal glory. Belgium’s Constant van Langendonck on the horse Extra-Dry earned the top prize with a distance of 6.1 m.

5. Rope climb - Dates played: 1896, 1904, 1906, 1924, 1932 Perhaps with the CrossFit fury, good old-fashioned rope climbing may once again appear at a future Olympics. Prior to being discontinued, the rope climb marked the final event of the gymnastics competition. While typically being judged on time to reach the top, in 1896, athletes were also judged on style. 6. Solo synchronized swimming Dates played: 1984, 1988, 1992 Before catching on to the oxymoronic nature of this sport, individual athletes performed choreographed routines to music in the water, while synchronizing their moves to the music. 7. Swimming obstacle race - Date played: 1900 For the Paris Olympics, competitors had to climb over a pole, crawl over a row of boats, then swim under another row of boats against the current of the Seine.

Vocabulary

weird (adj.) แปลกประหลาด wacky (adj.) ประหลาด (ค�าสแลง) kick off (phrv.) เริ่มต้น (ค�าไม่เป็นทางการ) เริ่มเล่นเกม (ฟุตบอล) precursor (n.) สิ่งที่มาก่อน mark (v.) แสดงถึง synchronize (v.) ท�าให้พร้อมกัน

15


Language tip from the news 1. the latter ค�านี้ใช้เมื่อเรากล่าวถึงสิ่งสองสิ่ง แล้วพอจะกล่าวซ�้าก็ไม่อยากใช้ค�าเดิมอีกจึงเรียก สิ่งที่สองว่า the latter ส่วนสิ่งแรกที่เรากล่าวถึงจะเรียกว่า the former เช่น He gave me his credit cards and wallet. I kept the former and returned him the latter. 2. current นอกจากจะแปลว่า ปัจจุบัน อย่างที่เราเคยทราบแล้ว ค�านี้ยังมีอีกหลายความหมาย ในบทความนี้ current หมายถึง กระแสน�้า และก็ยังมีความหมายอื่นอีก เช่น กระแสไฟฟ้า กระแสเงิน เป็นต้น ค�าที่มีหลายความหมายเช่นนี้ เราต้องสังเกตจากบริบท ซึ่งก็คือ ข้อความ อื่นๆ ที่รายล้อมค�านั้นอยู่ เช่น ในบทความนี้มีทั้งค�าว่า boat, swim และ Seine (ชื่อแม่น�้า) เรา จึงทราบว่า current ในที่นี้หมายถึงกระแสน�้า

Let’s check your reading comprehension!

1. To be the winner of the tug of war game, each team had to a) pull an opponents’ rope and make them fall b) pull a rope from until the midpoint passed into their territory 2. Where did they play Jeu de paume? a) In a closed area b) In a large park 3. Live pigeon shooting was at 1900 Olympic Games. a) an important event b) only a small event 4. What did Langendonck do to become the winner? a) He jumped 6.1 m. over the race alone. b) He and his horse Extra-Dry jumped the longest distance. 5. Which is TRUE? a) The rope climb will return to next Olympic Games. b) Athletes’ style was scored for the rope climb. เฉลย Let’s check your reading comprehension! 1. b 2. a 3. a 4. b 5. b 16

.


อดีตกีฬาโอลิมปิกสุดแปลก 7 ชนิด นับตัง้ แต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1896 ได้มีการแข่งขันกีฬา บางชนิดที่แปลกและโดดเด่นก่อนจะยกเลิกไป มี ตั้งแต่การยิงนกไปจนถึงระบ�าใต้น�้าประเภทเดี่ยว มารู้จักกีฬาที่สุดแสนจะแปลกประหลาดกัน 1. สงครามดึงเชือก (ชักเย่อ) - ระยะเวลา ที่แข่งขัน: ตั้งแต่ปี 1900 - 1920 การประลองก�าลังนี้แข่งขันกันเหมือนเกม ในสนามเด็กเล่นที่มีมาแต่เก่าก่อน ทีมสองทีมดึง เชือกจากด้านตรงข้ามจนกว่าจุดกึง่ กลางของเชือก ผ่านเข้าไปในเขตของทีมที่ชนะ 2. เฌอ เดอ โปม - ระยะเวลาที่แข่งขัน: ปี 1908 เฌอ เดอ โปม เป็นการแข่งขันเทนนิสในร่ม แบบดัง้ เดิม ซึง่ เป็นการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลกีฬา โอลิมปิกเพียงชนิดเดียวในปี ค.ศ 1908 ทีล่ อนดอน และมีเพียงสองประเทศทีแ่ ข่งกันคือ บริเตนใหญ่กบั สหรัฐอเมริกา ซึง่ ฝ่ายหลังได้เหรียญทองกลับบ้าน 3. ยิงนกพิราบ - ระยะเวลาทีแ่ ข่งขัน: ปี 1900 ในปี ค.ศ. 1900 ปารีสเป็นเจ้าภาพจัดกีฬา โอลิมปิก มีการยิงนกพิราบเป็นการแข่งขันทีส่ า� คัญ โดยมีเลอง เดอ เลิงดอง จากประเทศเบลเยีย่ มได้ เหรียญทองจากการยิง 21 นัด 4. ม้ากระโดดไกล - ระยะเวลาที่แข่งขัน: ปี 1900 ในการแข่งขันครัง้ นี้ ม้าเป็นนักกีฬากระโดด กับผู้เข้าแข่งขัน 17 คน เพื่อชิงชัยเหรียญทอง

คอนสแตน แวน ลาเจนดอคก์กบั ม้าเอ็กซ์ตร้า ไดร์ จากประเทศเบลเยี่ยมได้รับรางวัลชนะเลิศจาก การกระโดดไกลเป็นระยะทาง 6.1 เมตร 5. ไต่เชือก - ระยะเวลาทีแ่ ข่งขัน: ปี 1896, 1904, 1906, 1924, 1932 การออกก�าลังกายแบบครอสฟิตซึ่งเน้น การสร้างกล้ามเนือ้ และความแข็งแรงให้กบั ร่างกาย ทุกส่วนอาจท�าให้กีฬาไต่เชือกในอดีตกลับมา แข่งขันในกีฬาโอลิมปิกอีกครั้งในอนาคต การไต่ เชือกเป็นการแข่งขันยิมนาสติกรอบสุดท้ายก่อน ที่จะถูกยกเลิกไป แม้ตามปกติเกณฑ์การตัดสิน คือการแตะถึงจุดสูงสุดภายในเวลาที่ก�าหนด แต่ ในปี ค.ศ 1896 ลีลาการไต่ของนักกีฬาก็ได้รับ การพิจารณาด้วย 6. ระบ�าใต้น�้าประเภทเดี่ยว - ระยะเวลา ที่แข่งขัน: ปี 1984, 1988, 1992 ก่อนหน้าทีก่ ฬี าซึง่ มีลกั ษณะขัดแย้งกันชนิดนี้ จะเป็นทีน่ ยิ ม นักกีฬาแต่ละคนต้องแสดงท่าเต้นที่ ออกแบบมาประกอบดนตรีในน�้า ขณะเดียวกันก็ ต้องเคลือ่ นไหวให้สอดคล้องกับจังหวะดนตรีดว้ ย 7. การว่ายน�้าข้ามเครื่องกีดขวาง - ระยะ เวลาที่แข่งขัน: ปี 1900 เป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทีก่ รุงปารีส ผู้ แข่งขันต้องปีนเสา คลานไปบนล�าเรือที่จอดเรียง กันเป็นแถว แล้วว่ายไปใต้เรืออีกแถวหนึ่งสู้กับ กระแสน�้าในแม่น�้าแซน

17


New York man builds 50 foot tennis racket Talk about having a big serve: wacky New Yorker Ashrita Furman has just built a tennis racket the size of a bus. Furman, who holds the record for the most Guinness World Records at one time -- currently 151 -- hopes his mammoth wooden racket will soon join the list. The contraption is an exact copy of the wooden one used by Billie Jean King in the 1970s when she reigned over women’s tennis at tournaments like the US Open that kicked off in New York this week. The laminated wooden head, brown grip , red trim and inscriptions are a perfect match. 18

The only difference is that the racket measures 50 feet (15.2 meters) long and has a head 16 feet (4.9 meters) wide. The strings are made of water hose and the handle is so big that even a large person would have trouble wrapping both arms around it. “It’s 22.2 times bigger and done to scale,” Furman told AFP. Although it was his idea, this wasn’t the lonely challenge of some of his other Guinness feats , which included balancing 81 drinking glasses on his chin or running a half marathon with a full bottle of milk on his head.


Eleven-year-old Pasha Royden plays on the giant racket built by Ashrita Furman on August 28, 2012 in New York.©AFP PHOTO/SEBASTIAN SMITH

“We had members from all over the world. One guy from New Zealand did the wood finishing. We had a guy who’s a professional violinist, and he did the strings. We had a German guy planing the wood,” Furman said. Once the giant sporting device was

done, propped up on blocks in a private driveway in New York’s borough of Queens, the next challenge was to decide where to take it -- and how to get it there. “We did try to display it at the US Open, but we were told that because it’s over 10 feet high it’s considered a 19


building,” Furman said, laughing. “You know it would take months to get a permit from the Department of Buildings.” Furman, 57, and his assistants are all devotees of the late guru and peace advocate Sri Chinmoy, who taught that meditation can help people accomplish seemingly impossible tasks, and who was a friend of King’s. The racket was built to honor what would have been Chinmoy’s 81st birthday. Pasha Royden, an 11-year-old from New Zealand, took a turn bouncing around in the strings. He said he isn’t a great tennis player, but he certainly enjoyed becoming a human tennis ball. “It shows the world that anything you want to be done can be done,” he said, pausing to look back at the racket. Royden then thought over the implications of such a big racket. “To play, a giant would probably have to be (the height of) that tree. Three of them on top of each other,” he calculated. “Then he’d need a very big court and a very big opponent and another very big racket and more than one ball.” Furman said it took seven days for his team to get the racket made in the back yard in the leafy residential neighborhood and that they would have gone more quickly if they’d been able. “Our style is kind of 20

work-through-the-night, but the neighbors were complaining.” The group previously made the world’s biggest pencil, and already Furman is dreaming about the world’s biggest hobby horse. It all seems doable to a man who’s already got the records for catching grapes in his mouth (85 in one minute), spitting champagne corks and underwater hula hooping. “I’ve found that the meditation really works. If you go deep inside yourself, you can do anything,” Furman said. Engineer Yuyudhan Hoppe, 53, who oversaw the technical side of the racket project, said they could have built one bigger yet, except for one simple problem that even meditation couldn’t fix. “It wouldn’t fit in the yard.”

Vocabulary

contraption (n.) เครื่องมือ laminated (adj.) ที่ประกอบด้วยชั้นบางๆ grip (n.) การยึดเกาะ inscription (n.) สิ่งที่จารึก feat (n.) ความดีความชอบความส�าเร็จ ความ สามารถ ฝีมือ

borough (n.) เมืองเล็กๆ ที่ปกครองตนเอง devotee (n.) ผู้อุทิศตัว advocate (n.) ผู้ให้การสนับสนุน opponent (n.) คู่ต่อสู้ ฝ่ายตรงข้าม oversee (v.) ตรวจสอบ ตรวจตรา


Language tip from the news 1. have trouble doing something เป็นส�านวน หมายถึง มีปัญหาในการท�าบางสิ่ง ตัวอย่างเช่นในข่าวนี้ บอกว่า ...even a large person would have trouble wrapping both arms around it. (แม้แต่คนตัวใหญ่ ก็ยังมีปัญหาเวลาที่ต้องโอบแขนสองข้างรอบที่จับของไม้เทนนิสอันยักษ์นี้) 2. time ค�านี้ไม่ได้หมายถึง เวลา ให้สังเกตว่า หากพบค�านี้วางหลังตัวเลข โดยเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง กับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น เปรียบเทียบขนาดว่าใหญ่-เล็ก ดี-เลวกว่ากัน ค�านี้จะมีความหมายว่า “เท่า เท่าตัว” เช่น ในข่าวนี้ It’s 22.2 times bigger. หมายถึง ใหญ่กว่า 22.2 เท่า

Let’s check your reading comprehension!

1. According to the news, how many records for the most Guinness World Records are being held by Ashrita Furman? a) 151 records b) Not mentioned in the news 2. The giant racket is the copy of the real racket used by ……. a) Billie Jean King b) Sri Chinmoy 3. Why couldn’t the giant racket be displayed at the US Open? a) The team did not have a permit from the Department of Buildings. b) The team could not find a vehicle to carry it to the US open. 4. According to Engineer Yuyudhan Hoppe, why didn’t the team build a bigger racket? a) The neighbours were complaining. b) The backyard is not big enough for a bigger racket. 5. In Pasha Royden’s point of view, what are needed to play tennis with this racket? a) Some giant players, a big court and a ball b) Some giant players, a big court and some big balls เฉลย Let’s check your reading comprehension! 1. a 2. a 3. a 4. b 5. b 21


เหมาะสำหรับ • ผูที่ตองการเพิ่มพูนทักษะการอาน • นักเรียน นักศึกษาใชเปนกิจกรรมการฝกอานในหองเรียน

ฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นดวย

ขาวสนุกรอบโลกจากสำนักขาว AFP

ไอเก็ตอิงลิชฉบับพิเศษ ฝกอานภาษาอังกฤษ

จากขาวรอบโลก

มาฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหเชีย่ วชาญ ยิ่งขึ้น ดวยขาวสนุกรอบโลกจากสำนักขาว AFP ที่รวบรวมเปนรูปเลมใหคุณฝกอาน ภาษาอังกฤษไดอยางจุใจ และชวยเพิ่มพูน ความรูรอบตัว ทุกขาวมีคำศัพทและเกร็ด ภาษานารู ซึ่งเปนตัวชวยที่จะทำใหคุณสามารถ แปลความหมายของขาวไดงายและราบรื1น นอกจากนีย้ งั มีแบบฝกหัดทดสอบความเขาใจ พรอมเฉลย แถมทายดวยคำแปลขาวซึง่ จะทำให เขาใจในเนื้อหาขาวมากยิ่งขึ้น

ภาษา

120.-

ISBN 978-616-527-478-4

9

786165 274784

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก  

ไอเก็ตอิงลิชฉบับพิเศษ เพิ่มพูนทักษะการอ่านให้ราบรื่น - คลังคำศัพท์ - เกร็ดภาษาน่ารู้ - แบบฝึกหัด ทดสอบความเข้าใจและเฉลย พร้อมคำแปลท้ายข่าว...

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก  

ไอเก็ตอิงลิชฉบับพิเศษ เพิ่มพูนทักษะการอ่านให้ราบรื่น - คลังคำศัพท์ - เกร็ดภาษาน่ารู้ - แบบฝึกหัด ทดสอบความเข้าใจและเฉลย พร้อมคำแปลท้ายข่าว...

Advertisement