Page 1


สนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ�ำวัน ด้วย

Mind Map


สนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ�ำวัน ด้วย

Mind Map

ISBN 978-616-527-496-8 ราคา 199 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ จะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านัน้ ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวันด้วย Mind Map.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556. 416 หน้า. 1. ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี. I. กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส. II. ชื่อเรื่อง. 428.3495911 ISBN 978-616-527-496-8

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม ศิรินทรา วัชรเดชสุวรรณ ภาพประกอบ ณัฏฐา ชวนางกูร พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง, บุษกร กู้หลี ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�ำ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมา เปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


ค�ำน�ำ การสือ่ สารโดยใช้ภาษาอังกฤษนับวันจะยิง่ ทวีความส�ำคัญ มากยิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การท�ำงาน หรือ การติดต่อท�ำธุรกิจก็ล้วนเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษทั้งสิ้น และ ยิ่งประเทศของเราก�ำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยแล้ว เราก็ยิ่งจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างโอกาสและเกิด ความคล่องแคล่วในการสื่อสารระหว่างกัน ด้วยเหตุนี้ทางส�ำนักพิมพ์จึงได้จัดท�ำหนังสือ “สนทนา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวันด้วย Mind Map” ขึ้น เพื่อเป็น ตัวช่วยส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการสือ่ สารกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะในแต่ละบทจะมีแผนภาพความคิดหรือ Mind Map ประโยคภาษาอังกฤษใช้บ่อยในสถานการณ์ต่างๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเห็นภาพได้อย่างชัดเจน สามารถจดจ�ำได้อย่างง่ายดาย และน�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเสริมความเข้าใจยิ่งขึ้นด้วย ตัวอย่างบทสนทนาโต้ตอบที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้ผู้เรียนน�ำ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางส�ำนักพิมพ์เชือ่ ว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นอีกหนึง่ ตัวช่วย ส�ำคัญในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนได้เป็นอย่างดี “ก้าวสูอ่ าเซียนอย่างมัน่ ใจ เอ็มไอเอสสนับสนุนคนไทยเก่งภาษาอังกฤษ” ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


Contents บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10 บทที่ 11 บทที่ 12 บทที่ 13 บทที่ 14 บทที่ 15 บทที่ 16 บทที่ 17 บทที่ 18

การทักทาย (Greeting) การถามสารทุกข์สุกดิบ (How are you?) การแนะน�ำตัวเอง (Introducing myself) การแนะน�ำผู้อ่นื (Introducing others) การกล่าวลา (Saying goodbye) การขอบคุณ (Thanking) ลักษณะบุคคล (Personality) งาน (Work) การศึกษา (Education) ครอบครัว (Family) การโทรศัพท์ (Telephone) การขอโทษ (Apologizing) การขออนุญาต (Asking for permission) ความช่วยเหลือ (Help) ที่ร้านอาหาร (At the restaurant) การชอปปิง (Shopping) การอวยพร (Blessing) การนัดหมาย (Appointment)

1 21 37 59 77 93 111 139 155 187 203 235 257 273 293 329 365 381


บทที่ 1

การทักทาย Greeting


การทักทายเป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกัน โดยเฉพาะกับผู้ที่เพิ่งพบกันเป็นครั้ง แรก ซึง่ ค�ำทักทายในภาษาอังกฤษนัน้ จะแตกต่างกัน ตามช่วงเวลาต่างๆ และตามระดับความสนิทหรือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับคู่สนทนา ซึ่งแบ่งได้ เป็น 2 ระดับคือ การทักทายแบบเป็นทางการ (Formal greeting) # ใช้กับผู้ที่เพิ่งรู้จักกันเป็นครั้งแรก

เช่น เพื่อนร่วมชั้นเรียนใหม่ เพื่อนร่วม

งานใหม่ ั ผูท้ ี่ไม่สนิทสนม เช่น เจ้าหน้าทีต่ ามสถานทีต่ า่ งๆ พนักงานเสิรฟ์ อาหาร # ใช้กบ # ใช้กับผู้ที่มีความอาวุโสกว่า เช่น อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ # ใช้กับผู้ที่มีต�ำแหน่งสูงกว่า เช่น หัวหน้า เจ้านาย # ใช้กับผู้ที่เราให้เกียรติ เช่น แขก ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน คณะกรรมการ ตัวอย่างค�ำกล่าวทักทายแบบเป็นทางการ เช่น

• Good morning. (กู้ด มอร์นิง.) สวัสดีตอนเช้า, อรุณสวัสดิ์ • Good afternoon. (กู้ด อาฟเตอร์นูน.) สวัสดีตอนบ่าย • Good evening. (กู้ด อีฟวนิง.) สวัสดีตอนเย็น • How do you do? (ฮาว ดู ยู ดู?) สวัสดี (ใช้ในกรณีที่เพิ่งรู้จักกันเป็นครั้งแรก) 2 Unit 1 Greeting


การทักทายอย่างไม่เป็นทางการ (Informal greeting) ใช้กับผู้ที่มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดี เช่น เพื่อน พี่น้อง คนรัก เป็นต้น ตัวอย่างค�ำกล่าวทักทายแบบไม่เป็นทางการ เช่น

• Hi. (ไฮ.) สวัสดี • Hello. (เฮลโล.) สวัสดี • Hey. (เฮ่.) สวัสดี (ใช้กับเพื่อนสนิท) • Yo. (โย่.) สวัสดี (ใช้กับเพื่อนสนิท) การใช้ Hi และ Hello นั้นมักตามด้วยชื่อของบุคคลที่เราทักทาย • Hi, John. (ไฮ, จอห์น.) สวัสดีค่ะจอห์น

• Hello, Julia. (เฮลโล, จูเลีย.) สวัสดีค่ะจูเลีย

นอกจากเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการทักทายแบบเป็นทางการและไม่ เป็นทางการแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราควรศึกษาไว้นั่นคือวัฒนธรรมในการทักทาย เช่น การ ทักทายแบบชาวตะวันตกนั้นนิยมใช้วิธีจับมือทักทายกัน (Shake hands) ในขณะที่ วัฒนธรรมไทยใช้วิธีการสวัสดีพร้อมกับยกมือไหว้ (นิยมไหว้ผู้ที่อาวุโสกว่า) Unit 1 Greeting 3


Mind Map Sentences

การทักทาย Greeting

การทักทายแบบเป็นทางการ Formal greeting

การทักทายแบบไม่เป็นทางการ Informal greeting Hi.

Hey.

สวัสดี

สวัสดี

Hello.

What’s cracking?

สวัสดี

เป็นไง

เฮ่.

ไฮ.

Good morning. กู้ด มอร์นิง.

สวัสดีตอนเช้า, อรุณสวัสดิ์ Good afternoon. กู้ด อาฟเตอร์นูน.

สวัสดีตอนบ่าย

Good evening. กู้ด อีฟวนิง.

สวัสดีตอนเย็น

เฮลโล.

วอทส์ แครกคิง?

Yo.

Sup?

สวัสดี

เป็นไงบ้าง

โย.

ซัพ

What’s up? วอทส์ อัพ?

เป็นไง

* เราไม่ใช้ค�ำว่า Good night. ในการสวัสดีตอนกลางคืน เพราะ Good night.

มีความหมายว่า “ราตรีสวัสดิ์” ซึ่งใช้เป็นการกล่าวลาในตอนกลางคืน

4 Unit 1 Greeting


Situation 1

การทักทายผู้ที่เพิ่งพบกันครั้งแรก Greeting a new friend มาร์คแนะน�ำให้สมชายรู้จักกับน้องสาวของเขา

Somchai, this is my sister, Sue. สมชาย, ดิส อิส มาย ซิสเตอร์, ซู. สมชาย นี่น้องสาวของผมชื่อซู Sue, this is my friend, Somchai. ซู, ดิส อิส มาย เฟรนด์, สมชาย. ซู นี่เพื่อนของพี่ชื่อสมชาย

Hi, Sue. ไฮ, ซู. สวัสดีครับซู Hello, Somchai. เฮลโล, สมชาย. สวัสดีค่ะสมชาย

Unit 1 Greeting 5


How long will you be staying in Thailand? ฮาว ลอง วิล ยู บี สเตย์อิง อิน ไทแลนด์? คุณจะอยู่ประเทศไทยนานเท่าไหร่ครับ

I’ll be staying in Bangkok 1 week and then I’ll be going to Phuket for a week. ไอล์ บี สเตย์อิง อิน แบงคอค วัน วีค แอนด์ เดน ไอล์ บี โกอิง ทู ภูเก็ต ฟอร์ อะ วีค. ฉันจะอยู่กรุงเทพฯ 1 อาทิตย์ แล้วจะไปภูเก็ตอีก 1 อาทิตย์ค่ะ

I hope you like Thailand, Sue. ไอ โฮพ ยู ไลค์ ไทแลนด์, ซู. ผมหวังว่าคุณจะชอบประเทศไทยนะครับซู

Yes, I like Thailand very much, especially the Thai people, who are very friendly. เยส, ไอ ไลค์ ไทแลนด์ เวรี มัช, เอสเปเชียลลี เดอะ ไท พีเพิล, ฮู อาร์ เวรี เฟรนด์ลี. ค่ะ ฉันชอบประเทศไทยมาก โดยเฉพาะคนไทยที่มี อัธยาศัยดีมากๆ 6 Unit 1 Greeting


Situation 2

การทักทายเพื่อนร่วมงาน Greeting a colleague สมชายทักทายซูและถามถึงอาการป่วย Good morning, Sue. How are you? กู้ด มอร์นิง, ซู. ฮาว อาร์ ยู? สวัสดีครับซู สบายดีไหมครับ

Much better, thank you, Somchai. มัช เบทเทอร์, แธงค์ คิว, สมชาย. ดีขึ้นมากแล้วค่ะ ขอบคุณนะสมชาย

I’m glad to hear that. Be sure to take good care of yourself. ไอม์ แกลด ทู เฮียร์ แดท. บี ชัวร์ ทู เทค กู้ด แคร์ ออฟ ยัวร์เซลฟ์. ผมดีใจที่ได้ยินอย่างนั้น คุณต้อง ดูแลตัวเองนะครับ

Yes, I will. Thanks for asking. How was your vacation? เยส, ไอ วิล. แธงค์ส ฟอร์ อาสคิง. ฮาว วอส ยัวร์ เวเคเชิน? ค่ะ ฉันจะดูแลตัวเอง ขอบคุณที่เป็น ห่วงนะคะ แล้ววันหยุดของคุณเป็น อย่างไรบ้าง

Unit 1 Greeting 7


Oh, it wasn’t quite fun because I had a fever, but I like the weather there. โอ้, อิท วอสซึนท์ ไควท์ ฟัน บีคอส ไอ แฮด อะ ฟีเวอร์, บัท ไอ ไลค์ เดอะ เวธเธอร์ แดร์. โอ้ มันไม่คอ่ ยสนุกหรอกครับ เพราะผมมีไข้ แต่ผมชอบอากาศทีน่ นั่ นะครับ

I hope you get better soon, Somchai. ไอ โฮพ ยู เก็ท เบทเทอร์ ซูน, สมชาย. ขอให้คุณหายไวๆ นะคะสมชาย

8 Unit 1 Greeting

Thank you very much, Sue. แธงค์ คิว เวรี มัช, ซู. ขอบคุณมากครับซู


Situation 3

การทักทายลูกค้า Greeting a customer สมชายทักทายลูกค้าเมื่อลูกค้ามาซื้อของ

Good morning. May I help you? กู้ด มอร์นิง. เมย์ ไอ เฮลพ์ ยู? สวัสดีครับ จะให้ผมช่วยอะไร คุณไหมครับ

Yes, do you have any blue shirts? เยส, ดู ยู แฮฟ เอนี บลู เชิร์ทส์? ค่ะ คุณมีเสื้อเชิ้ตสีฟ้าหรือเปล่าคะ

Unit 1 Greeting 9


Yes, ma’am. Here they are. เยส, แมม. เฮียร์ เดย์ อาร์. มีครับ นี่ครับ Do you have medium size? ดู ยู แฮฟ มีเดียม ไซซ์? คุณมีขนาดกลางหรือเปล่าคะ

10 Unit 1 Greeting


Yes, ma’am*. We have many sizes. เยส, แมม. วี แฮฟ เมนี ไซเซส. มีครับ เรามีหลายขนาดเลยครับ

Can I try this one? แคน ไอ ทราย ดิส วัน? ฉันขอลองตัวนี้ได้ไหมคะ

Certainly, ma’am. The fitting room is over there. เซอร์เทนลี, แมม. เดอะ ฟิททิง รูม อิส โอเวอร์ แดร์. ได้แน่นอนครับ ห้องลองเสื้ออยู่ตรงนั้นครับ

* ma’am ย่อมาจากค�ำว่า madam นิยมใช้กับบุคคลที่เรานับถือ

หรือบุคคลที่เราให้บริการ เพื่อเป็นการให้เกียรติ * ถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้ค�ำว่า sir (เซอร์)

Unit 1 Greeting 11


Situation 4

การทักทายคุณพ่อคุณแม่ Greeting parents ทรายทักทายคุณแม่ของเขา * Mom เป็นค�ำที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการ

มีความหมายเหมือนกับ Mother

Hi, Mom*. How are you doing? ไฮ, มัม. ฮาว อาร์ ยู ดูอิง? สวัสดีครับแม่ สบายดีไหมครับ

Not so well. I have a cold. นอท โซ เวล. ไอ แฮฟ อะ โคลด์. ก็ไม่ค่อยดีนักหรอก แม่เป็นหวัดน่ะ

Oh, I’m sorry to hear that. Have you tried taking anything for it? โอ้, ไอม์ ซอรี ทู เฮียร์ แดท. แฮฟ ยู ทรายด์ เทคคิง เอนนีธิง ฟอร์ อิท? โอ้ ผมเสียใจด้วยครับ แม่ทานยาหรือยังครับ

12 Unit 1 Greeting


Yes, I did. Don’t worry about me, Sai. I’ll get better soon. เยส, ไอ ดิด. โดนท์ วอรี อะเบาท์ มี, ทราย. ไอล์ เก็ท เบทเทอร์ ซูน. ทานแล้วจ้ะ ไม่ต้องห่วงแม่หรอกทราย เดี๋ยวแม่ก็ดีขึ้น

Take good care of yourself, Mom. I’m going to school now. See you in the evening. เทค กู้ด แคร์ ออฟ ยัวร์เซลฟ์, มัม. ไอม์ โกอิง ทู สคูล นาว. ซี ยู อิน ดิ อีฟวนิง. ดูแลตัวเองด้วยนะครับแม่ ผมไปโรงเรียน ก่อน แล้วเจอกันตอนเย็นครับ

Unit 1 Greeting 13


Situation 5

การทักทายเพื่อน Greeting a friend แนนทักทายพอลเมื่อกลับมาเจอกันหลังวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

Hello, Paul. How are you? เฮลโล, พอล. ฮาว อาร์ ยู? สวัสดีพอล สบายดีไหม

14 Unit 1 Greeting

Fine, thank you. And you? ไฟน์, แธงค์ คิว. แอนด์ ยู? สบายดี ขอบคุณ แล้วเธอล่ะ


Good, thank you. Did you go somewhere last weekend? กู้ด, แธงค์ คิว. ดิด ยู โก ซัมแวร์ ลาสท์ วีคเอนด์? ดีจ้ะ ขอบคุณ เธอไปเที่ยว ที่ไหนเมื่อสุดสัปดาห์ก่อน หรือเปล่า

Yes, I went to Samed Island at Rayong with my parents. เยส, ไอ เวนท์ ทู เสม็ด ไอแลนด์ แอท ระยอง วิธ มาย แพเรนท์ส. ใช่ ผมไปเกาะเสม็ดที่ระยอง กับพ่อแม่มา

Unit 1 Greeting 15


How was it? Did you like it? ฮาว วอส อิท? ดิด ยู ไลค์ อิท? เป็นยังไงบ้าง เธอชอบไหม

16 Unit 1 Greeting

Yes, I did. It was a very beautiful island. เยส, ไอ ดิด. อิท วอส อะ เวรี บิวทิฟูล ไอแลนด์. ครับ ผมชอบครับ เป็นเกาะทีส่ วยมาก The sea was so clear and the sand was white. เดอะ ซี วอส โซ เคลียร์ แอนด์ เดอะ แซนด์ วอส ไวท์. น�้ำทะเลใสและหาดทรายสีขาว


You were really lucky. I was hard at work last weekend. ยู เวอร์ เรียลลี ลัคคี. ไอ วอส ฮาร์ด แอท เวิร์ค ลาสท์ วีคเอนด์. เธอโชคดีมากเลยนะ ฉันต้อง ท�ำงานหนักตอนสุดสัปดาห์ก่อน

Don’t feel bad, Nan. You can make it next time. โดนท์ ฟีล แบด, แนน. ยู แคน เมค อิท เน็กซ์ท ไทม์. อย่าเสียใจไปเลยแนน คราวหน้าเธอต้องได้ไปแน่

Unit 1 Greeting 17


Useful Expressions รูปประโยคตัวอย่างในการทักทายแบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ - Good morning, Sue. (กู้ด มอร์นิง, ซู.) สวัสดีครับซู - Good afternoon, David. (กู้ด อาฟเตอร์นูน, เดวิด.) สวัสดียามบ่ายค่ะคุณเดวิด - Good evening, Laura. (กู้ด อีฟวนิง, ลอรา.) สวัสดียามเย็นครับลอร่า - How do you do? (ฮาว ดู ยู ดู?) สวัสดี (ใช้ทกั ทายเมือ่ รูจ้ กั กันเป็นครัง้ แรก เมือ่ ตอบให้ใช้ How do you do? เช่นกัน) รูปประโยคตัวอย่างในการทักทายแบบไม่เป็นทางการ - Hello, Paul. (เฮลโล, พอล.) สวัสดี พอล - Hi, Mom. (ไฮ, มัม.) สวัสดีครับแม่ - Hey, Jack. (เฮ่, แจ็ค.) หวัดดีแจ็ค - Hey, there. (เฮ่, แดร์.) หวัดดี - Yo, Rob. (โย่, ร็อบ.) หวัดดีร็อบ - Hey, guys. (เฮ่, กายส์.) หวัดดีพวกเธอ / พวกนาย (ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย)

18 Unit 1 Greeting


Vocabulary weekend

island

วีคเอนด์

ไอแลนด์

n. วันสุดสัปดาห์

n. เกาะ

sea ซี

sand

n. ทะเล

clear

แซนด์

เคลียร์

adj. ใส

n. ทราย

lucky ลัคคี

adj. ซึ่งโชคดี

parents

hard

ฮาร์ด

แพเรนท์ส

n. พ่อแม่ work เวิร์ค

beautiful

white

adj. สวย

adj. ซึ่งเป็นสีขาว n. สีขาว

บิวทิฟูล

n. งาน v. ท�ำงาน

ไวท์

cold

โคลด์

n. หวัด, ความหนาว adj. หนาว, เย็น

school

adj. หนัก

fever

ฟีเวอร์

n. ไข้

สคูล

n. โรงเรียน hear เฮียร์

v. ได้ยิน

vacation

worry

n. วันหยุด

n. ความกังวล v. กังวลใจ

เวเคเชิน

วอรี

Unit 1 Greeting 19


weather

fun

n. สภาพอากาศ v. ทนต่อสภาพอากาศ

n. ความสนุกสนาน adj. สนุกสนาน

เวธเธอร์

ฟัน

evening อีฟวนิง

blue

n. ตอนเย็น

บลู

adj. สีฟ้า certainly

shirt

เชิร์ท

n. เสื้อเชิ้ต medium มีเดียม

n. ภาวะที่อยู่ตรงกลาง adj. ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง week วีค

n. สัปดาห์ fitting room ฟิททิง รูม

n. ห้องลองเสื้อผ้า

20 Unit 1 Greeting

friend

เฟรนด์

เซอร์เทนลี

adv. อย่างแน่นอน

n. เพื่อน size people พีเพิล

n. ประชาชน v. เข้าไปอาศัย

ไซส์

n. ขนาด v. แบ่งแยกตามขนาด especially

Thailand ไทแลนด์

เอสเปเชียลลี

adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

n. ประเทศไทย stay

friendly

เฟรนด์ลี

adj. เป็นมิตร adv. อย่างเป็นมิตร

สเตย์

v. อยู่, พักอยู่


สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วย MIND MAP  

สนทนาภาษาอังกฤษด้วย Mind Map Sentences ช่วยให้จดจำประโยคสนทนาได้ง่ายนำไปใช้ได้รวดเร็ว ครอบคลุมในทุกๆ สถานการณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน - U...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you