Page 1

เตร�ยมความพรŒอมภาษาอังกฤษ เพือ่ กŒาวเขŒาสู‹ประชาคมอาเซ�ยน

ไวยากรณองั กฤษ ฉบับสมบูรณ สำ น ก ั พ

ww I

ิม พ เ  อ ็ม

w. M

o

ไอ เ อ ส

ฉบับสมบูรณ

English Grammar ไวยากรณองั กฤษ

c e ay ctist w Ptrhae be

ชัดเจนดŒานเนือ้ หา ง‹ายต‹อการทำความเขŒาใจ

เนือ้ หาภาษาอังกฤษตัง้ แต‹เบือ้ งตŒน ช‹วยใหŒจบั หลักการของไวยากรณ ไดŒอย‹างรวดเร็วและเขŒาถึงกุญแจสำคัญ ในการสรŒางประโยค

Answer Key

ครอบคลุมเนือ้ หามากทีส่ ด ุ ! โดยกองบรรณาธ�การนิตยสาร

เคร�อ่ งมือสำหรับพัฒนา

!

Grammatical Skill ทีด่ ที ส่ี ดุ !

ราค ภาพ าพเิ

เพียง

ศษ

199.-

I I cbaelieve n fly .

มีแบบฝƒกหัดทบทวนทุกบทพรŒอมเฉลย

ess

199.-

the best way for success! อธ�บายอย‹างกระจ‹าง!

ucc

9 786165 273749

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com ภาษา

Practice is สำหรับผูทŒ ไ่ี ม‹มพ ี น้ื ฐานก็เร�ยนรูไŒ ดŒ

s is for

ISBN 978-616-527-374-9

ฉบับสมบูรณ

หนงั สอื คณุ

อธิบายกระจางทุกบทเรียน

Sb o

อัดแนนดวยเนือ้ หา

om

เคร�อ่ งมือส�หรับพัฒนา Grammatical Skill ทีด ่ ท ี ส่ี ด � !

English Grammar succfoesr s!

k. c

เมือ่ พูดถึงหลักไวยากรณ หลายคนคงเขŒาใจว‹ามันคือการทีป ่ ระโยคประกอบดŒวย ประธาน กร�ยา และกรรม แต‹พอไดŒศก ึ ษากันอย‹างจร�งจัง กลับพบว‹ายังมีอก ี หลาย ป˜จจัยทีต ่ อŒ งใหŒความส�คัญ และทำความเขŒาใจกันอย‹างล�กซึง้ บางท‹านอาจคิดว‹า ไวยากรณภาษาอังกฤษเปšนเร�่องยากและซับซŒอน แต‹เมื่อไรที่เราจับหลักการไดŒ ก็จะกลายเปšนส��งที่ไม‹ยากเกินความสามารถของเราอย‹างแน‹นอน หนังส�อเล�มนี้ จะช‹วยใหŒผเŒู ร�ยนเขŒาใจถึงหลักการของไวยากรณอย‹างกระจ‹าง เนือ้ หาตัง� แต‹เบือ้ งตŒน แมŒผท Œู ไ่ี ม‹มพ ี น ้� ฐานก็สามารถเร�ยนรูไŒ ดŒ

199.-


ราคา 199 บาท ISBN 978-616-527-374-9 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือ เล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะ ในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้เขียน ออกแบบปก ออกแบบรูปเล่ม ภาพประกอบ พิสูจน์อักษร ประสานงานฝ่ายผลิต ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่ายการตลาด พิมพ์ที่ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา

ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ กองบรรณาธิการนิตยสาร I Get English ภรณีย์ สนองผัน ศิรินทรา วัชรเดชสุวรรณ ณัฏฐา ชวนางกูร ประไพ ภูงามเชิง, บุษกร กู้หลี อิสรีย์ แจ่มข�ำ บุษกร กู้หลี วราลี สิทธิจินดาวงศ์ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ

จัดจ�ำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษ สลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบ เปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ของส�ำนักพิมพ์ หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ค�ำน�ำ ในการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะส�ำคัญที่ใช้คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แต่ยัง มีอีกหนึ่งทักษะที่แฝงตัวอยู่ใน 4 ทักษะข้างต้น นั่นคือ ทักษะด้านไวยากรณ์ (Grammatical Skill) นั่นเอง เพราะมันคือกุญแจส�ำคัญในการสร้างประโยค ซึ่ง แน่นอนว่าส�ำหรับทักษะการฟังและการพูด ไวยากรณ์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ มากนัก แต่ส�ำหรับทักษะการอ่านและการเขียนจะเกี่ยวข้องกับหลักไวยากรณ์ อย่างชัดเจน ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษก็คงหนีไม่พ้นการเรียนใน 2 ทักษะนี้เป็น แน่ เมื่อพูดถึงหลักไวยากรณ์ หลายคนคงเข้าใจว่า มันคือการที่ประโยคประกอบ ไปด้วยประธาน กริยา และกรรม แต่พอได้ศึกษากันอย่างจริงจัง กลับพบว่ายัง มีอีกหลายจุดที่ต้องให้ความส�ำคัญ และท�ำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง บางท่าน อาจคิดว่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากและซับซ้อน แต่เมื่อไรก็ตามที่ เราจับหลักได้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินความสามารถของเราอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ สือ่ การเรียนการสอนชุดนีจ้ งึ รวมหลักไวยากรณ์ทสี่ ำ� คัญและจ�ำเป็น ต่อการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษขึน้ ซึง่ คณะผูจ้ ดั ท�ำได้พยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะ ท�ำให้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชุดนีอ้ อกมาในรูปแบบทีง่ า่ ยต่อการท�ำความเข้าใจและ ชัดเจนในด้านเนือ้ หาให้มากทีส่ ดุ คณะผูจ้ ดั ท�ำจึงมุง่ หวังว่าสือ่ การสอนชุดนี้ จะเป็น คูม่ อื ทีส่ ามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ของท่านผูอ้ า่ นได้อย่างดี แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ความเข้าใจด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจะเกิดขึน้ มากหรือน้อยต้องขึน้ อยูก่ บั ท่านผูอ้ า่ นเองด้วย ทีต่ อ้ งหมัน่ ทบทวนและฝึกฝนอย่างสม�ำ่ เสมอ ดังค�ำนิยามทีว่ า่ “Practice is the best way for success.” การฝึกฝนเป็นหนทางสู่ความส�ำเร็จ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


สารบัญ English Alphabets (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) 1 Comparison between English and Thai Alphabets 4 (การเปรียบเทียบระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวอักษรภาษาไทย) Unit 3 Nouns (ค�ำนาม) 15 Unit 4 Articles (ค�ำน�ำหน้าค�ำนาม) 39 Unit 5 Pronouns (ค�ำสรรพนาม) 64 Unit 6 Verbs (ค�ำกริยา) 96 Unit 7 Adjectives (ค�ำคุณศัพท์) 136 Unit 8 Adverbs (ค�ำวิเศษณ์) 153 Unit 9 Determiners (ค�ำบ่งชี้ค�ำนาม) 184 Unit 10 Comparison (การเปรียบเทียบ) 196 Unit 11 Prepositions (ค�ำบุพบท) 223 Unit 12 Conjunctions (ค�ำสันธาน) 253 Unit 13 Punctuations (เครื่องหมายวรรคตอน) 282 Unit 14 Agreements (ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา) 299 Unit 15 Tenses (กาล) 321 Unit 16 Modal Auxiliary Verbs (ค�ำกริยาช่วย) 411 Unit 17 Conditional Sentences (ประโยคเงื่อนไข) 434 Unit 18 Relative Clauses (อนุประโยคเชื่อมความ) 454 Unit 19 Active and Passive Voice 488 (ประธานเป็นผู้กระท�ำกริยาและประธานเป็นผู้ถูกกระท�ำกริยา) Unit 20 Direct and Indirect Speech (การถ่ายทอดค�ำพูดของผู้อื่น) 505 Unit 21 Sentences (ประโยค) 563 Unit 22 Question Sentences (ประโยคค�ำถาม) 586 Unit 23 Capitalizations and Abbreviations (ตัวอักษรพิมพ์ ใหญ่และตัวอักษรย่อ) 677 Unit 24 Phrases (วลี) 701 Unit 25 Clauses (อนุประโยค) 717 Unit 26 Word-formations: Prefix, Suffix, Root (โครงสร้างของค�ำ) 746 Unit 27 Differences between American and British English 820 (ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ) Answer Key (เฉลยค�ำตอบ) 835 Unit 1 Unit 2


Unit

1

English Alphabets ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

หลายคนอาจเคยสงสัยว่า ตัวอักษรภาษาอังกฤษ นั้นจะมีรูปแบบการ เขียนที่ยากกว่าหรือง่ายกว่าตัวอักษรภาษาไทยหรือไม่ ตัวอักษรภาษาไทยมี 44 ตัวอักษร แต่ในภาษาอังกฤษมีเพียง 26 ตัวอักษร จะเห็นได้ว่าตัวอักษร ภาษาอังกฤษนัน้ มีน้อยกว่าภาษาไทย จึงไม่ใช่เรือ่ งยากทีเ่ ราจะศึกษาและจดจ�ำ

1 Complete English Grammar


Unit 1

English Alphabets

ตัวอักษรภาษาอังกฤษจะแตกต่างกับตัวอักษรภาษาไทยตรงที่ตัวอักษร ภาษาอังกฤษจะแยกเป็นแบบตัวพิมพ์และแบบตัวเขียน และยังแบ่งย่อยออก เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเขียนใหญ่ และตัวเขียนเล็กอีกด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์

A (a)

B (b)

C (c)

D (d)

E (e)

F (f)

G (g)

H (h)

I (i)

J (j)

K (k)

L (l)

M (m)

N (n)

O (o)

P (p)

Q (q)

R (r)

S (s)

T (t)

U (u)

V (v)

W (w)

X (x)

Y (y)

Z (z)

เอ อี

ไอ

เอ็ม คิว ยู

วาย

บี

เอฟ เจ

เอ็น อาร์ วี

ซี จี

เค

โอ

เอส

ดับเบิลยู

แซด, ซี 2 Complete English Grammar

ดี

เอช

แอล พี ที

เอ็กซ์


Unit 1

English Alphabets

ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวเขียน

A ( a)

B ( b)

C ( c)

D ( d)

E ( e)

F ( f)

G ( g)

H ( h)

I ( i)

J ( j)

K ( k)

L( l )

M ( m)

N ( n)

O ( o)

P ( p)

Q ( q)

R ( r)

S ( s)

T ( t)

U ( u)

V ( v)

W ( w)

X ( x)

Y ( y)

Z ( z)

เอ อี

ไอ

เอ็ม คิว ยู

วาย

บี

เอฟ เจ

เอ็น อาร์ วี

ซี จี

เค

โอ

เอส

ดับเบิลยู

ดี

เอช

แอล พี ที

เอ็กซ์

แซด, ซี

ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็นตัวพยัญชนะและสระ ซึ่งเหมือนกับ ภาษาไทย จึงสามารถน�ำมาประสมเพื่ออ่านออกเสียงในแต่ละค�ำได้ 3 Complete English Grammar


Unit

2

Comparison between English and Thai Alphabets การเปรียบเทียบระหว่าง ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวอักษรภาษาไทย

เคยสงสัยกันไหมว่า ภาษาอังกฤษมีวิธีการอ่านอย่างไร ท�ำไมตัว C ตัว A และตัว T รวมกันแล้วจึงอ่านว่า แคท ที่แปลว่าแมวได้ นั่นก็เพราะว่า ตัว อักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวจะมีการออกเสียงทีค่ ล้ายคลึงกับภาษาไทย ดังตาราง เปรียบเทียบการออกเสียงดังนี้

4 Complete English Grammar


Comparison between Unit 2 English and Thai Alphabets

ตารางเปรียบเทียบการออกเสียง พยัญชนะในภาษาอังกฤษและพยัญชนะในภาษาไทย พยัญชนะในภาษาอังกฤษ

ค�ำอ่าน

ตรงกับภาษาไทย

B (b) C (c) D (d) F (f) G (g) H (h) J (j) K (k) L (l) M (m) N (n) P (p) Q (q)

บี

ซี

ค หรือ ซ

ดี

เอฟ

จี

ก หรือ จ

เอช

ฮ หรือ ห

เจ

จ หรือ ย

เค

ค หรือ ก

แอล

เอ็ม

เอ็น

น หรือ ณ

พี

พ หรือ ป

คิว

คว

5 Complete English Grammar


Comparison between English and Thai Alphabets

Unit 2

พยัญชนะในภาษาอังกฤษ

ค�ำอ่าน

ตรงกับภาษาไทย

R (r) S (s) T (t) V (v) W (w) X (x) Y (y) Z (z) KH (kh) CH (ch) SH (sh) TH (th) NG (ng)

อาร์

เอส

ซ ส ษ หรือ ศ

ที

ท หรือ ต

วี

ฟว

ดับเบิลยู

เอ็กซ์

ก หรือ กซ เมื่อใช้สะกด

วาย

แซด

(ซี) ซ

เขอะ

เชอะ

ฉ หรือ ช

เชอะ

เธอะ

ธ หรือ ฐ

เงอะ

6 Complete English Grammar


Comparison between Unit 2 English and Thai Alphabets

ตารางเปรียบเทียบการออกเสียง สระในภาษาอังกฤษและสระในภาษาไทย สระในภาษาอังกฤษ

ค�ำอ่าน

ตรงกับภาษาไทย

A (a) E (e) I (i) O (o) U (u) AI (ai) AIR (air) AO (ao) AY (ay) EE (ee) EAR (ear) OO (oo) UA (ua) UR (ur) Y (y)

เอ

สระแอ หรือ สระอา

อี

สระเอ หรือ สระอี

ไอ

สระอิ หรือ สระไอ

โอ

สระออ หรือ สระโอ

ยู

สระอุ หรือ ไม้หันอากาศ

ไอ

สระไอ

แอ

สระแอะ หรือ สระแอ

เอา

สระเอา

เอ

สระเอ

อี

สระอี

เอีย

สระเอีย

อู

สระอู

อัว

สระอัว หรือ สระเอือ

เออ

สระเออ

วาย, อี

สระอี, อาย

7 Complete English Grammar


Comparison between English and Thai Alphabets

Unit 2

ตามที่ได้เรียนรู้มาแล้วว่า ตัว A, E, I, O, U นั้นเป็นสระ แต่เมื่อน�ำมา รวมเป็นค�ำแล้ว สระในภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่ข้างหน้าแบบสระเอ ไม่ได้วางข้าง บนแบบสระอิ และไม่ได้ใส่ข้างล่างแบบสระอุเหมือนกับภาษาไทยที่เราคุ้นเคย กัน เพราะในภาษาอังกฤษมีกฎอยู่ว่า สระจะต้องอยู่ข้างหลังพยัญชนะเท่านั้น ตัวอย่างเช่น

man ตัว m แทนด้วย ม ตัว a แทนด้วย สระแอ ตัว n แทนด้วย น จึงอ่านว่า แมน แปลว่า ผู้ชาย

bed ตัว b แทนด้วย บ ตัว e แทนด้วย สระเอ ตัว d แทนด้วย ด จึงอ่านว่า เบด แปลว่า เตียงนอน

8 Complete English Grammar


Comparison between Unit 2 English and Thai Alphabets

pig ตัว p แทนด้วย พ ตัว i แทนด้วย สระอิ ตัว g แทนด้วย ก จึงอ่านว่า พิก แปลว่า หมู

hot ตัว h แทนด้วย ฮ ตัว o แทนด้วย สระออ ตัว t แทนด้วย ท จึงอ่านว่า ฮอท แปลว่า ร้อน

gun ตัว g แทนด้วย ก ตัว u แทนด้วย ไม้หันอากาศ ตัว n แทนด้วย น จึงอ่านว่า กัน แปลว่า ปืน 9 Complete English Grammar


Comparison between English and Thai Alphabets

Unit 2

Thai ตัว Th แทนด้วย ธ ตัว ai แทนด้วย สระไอ จึงอ่านว่า ไธ แปลว่า ภาษาไทย

hair ตัว h แทนด้วย ฮ ตัว air แทนด้วย สระแอ จึงอ่านว่า แฮ แปลว่า เส้นผม

Laos ตัว L แทนด้วย ล ตัว ao แทนด้วย สระเอา ตัว s แทนด้วย ส จึงอ่านว่า เลาส์ แปลว่า ประเทศลาว 10 Complete English Grammar


Comparison between Unit 2 English and Thai Alphabets

day

boot

ตัว d แทนด้วย ด ตัว ay แทนด้วย สระเอ จึงอ่านว่า เด แปลว่า วัน

ตัว b แทนด้วย บ ตัว oo แทนด้วย สระอู ตัว t แทนด้วย ท จึงอ่านว่า บูท แปลว่า รองเท้าบูต

seem hurt

ตัว s แทนด้วย ซ ตัว ee แทนด้วย สระอี ตัว m แทนด้วย ม จึงอ่านว่า ซีม แปลว่า ดูเหมือนว่า

ตัว h แทนด้วย ฮ ตัว ur แทนด้วย สระเออ ตัว t แทนด้วย ท จึงอ่านว่า เฮิรท์ แปลว่า เจ็บปวด

my

near ตัว n แทนด้วย น ตัว ear แทนด้วย สระเอีย จึงอ่านว่า เนีย แปลว่า ใกล้

ตัว m แทนด้วย ม ตัว y แทนด้วยเสียง อาย จึงอ่านว่า มาย แปลว่า ของฉัน

11 Complete English Grammar


Exercise 1 Choose the word which has the same vowel pronunciation.

จงเลือกค�ำที่มีการออกเสียงสระเหมือนกัน 1. man a) put 2. hit a) bow 3. hot a) foot 4. ten a) fan 5. fun a) bow 6. pool a) feet 7. my a) me 8. near a) her 9. fair a) here

b) pen

c) van

d) fit

b) bit

c) hen

d) cat

b) pull

c) pot

d) jam

b) been

c) men

d) oil

b) fan

c) gun

d) pen

b) tool

c) jeans

d) end

b) eye

c) girl

d) boy

b) fear

c) shirt

d) skirt

b) feet

c) pair

d) hurt

12 Complete English Grammar


10. pay a) guy 11. magic a) media 12. kitten a) wedding 13. hotel a) showroom 14. December a) remember 15. carpenter a) interest 16. genetic a) benefic 17. conversation a) innovation 18. dormitory a) authority

b) though

c) show

d) lay

b) picnic

c) mania

d) manic

b) kitchen

c) farmer

d) dozen

b) arrest

c) model

d) welfare

b) carpenter c) computer

d) consume

b) apartment c) bartender

d) scanner

b) aerobic

d) positive

c) negative

b) reputation c) conservation d) communication b) monitory c) commodity d) confidently 13 Complete English Grammar


Exercise 2 Write these names into English.

จงเขียนชื่อเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ

1. สุนิสา 2. อารียา 3. อินทิรา 4. ชุติมา 5. ยงยุทธ์ 6. ชาตรี 7. นงนุช 8. พิทักษ์พงศ์ 9. ฐานิตา 10. ศิวพร

14 Complete English Grammar


เตร�ยมความพรŒอมภาษาอังกฤษ เพือ่ กŒาวเขŒาสู‹ประชาคมอาเซ�ยน

ไวยากรณองั กฤษ ฉบับสมบูรณ สำ น ก ั พ

ww I

ิม พ เ  อ ็ม

w. M

o

ไอ เ อ ส

ฉบับสมบูรณ

English Grammar ไวยากรณองั กฤษ

c e ay ctist w Ptrhae be

ชัดเจนดŒานเนือ้ หา ง‹ายต‹อการทำความเขŒาใจ

เนือ้ หาภาษาอังกฤษตัง้ แต‹เบือ้ งตŒน ช‹วยใหŒจบั หลักการของไวยากรณ ไดŒอย‹างรวดเร็วและเขŒาถึงกุญแจสำคัญ ในการสรŒางประโยค

Answer Key

ครอบคลุมเนือ้ หามากทีส่ ด ุ ! โดยกองบรรณาธ�การนิตยสาร

เคร�อ่ งมือสำหรับพัฒนา

!

Grammatical Skill ทีด่ ที ส่ี ดุ !

ราค ภาพ าพเิ

เพียง

ศษ

199.-

I I cbaelieve n fly .

มีแบบฝƒกหัดทบทวนทุกบทพรŒอมเฉลย

ess

199.-

the best way for success! อธ�บายอย‹างกระจ‹าง!

ucc

9 786165 273749

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com ภาษา

Practice is สำหรับผูทŒ ไ่ี ม‹มพ ี น้ื ฐานก็เร�ยนรูไŒ ดŒ

s is for

ISBN 978-616-527-374-9

ฉบับสมบูรณ

หนงั สอื คณุ

อธิบายกระจางทุกบทเรียน

Sb o

อัดแนนดวยเนือ้ หา

om

เคร�อ่ งมือส�หรับพัฒนา Grammatical Skill ทีด ่ ท ี ส่ี ด � !

English Grammar succfoesr s!

k. c

เมือ่ พูดถึงหลักไวยากรณ หลายคนคงเขŒาใจว‹ามันคือการทีป ่ ระโยคประกอบดŒวย ประธาน กร�ยา และกรรม แต‹พอไดŒศก ึ ษากันอย‹างจร�งจัง กลับพบว‹ายังมีอก ี หลาย ป˜จจัยทีต ่ อŒ งใหŒความส�คัญ และทำความเขŒาใจกันอย‹างล�กซึง้ บางท‹านอาจคิดว‹า ไวยากรณภาษาอังกฤษเปšนเร�่องยากและซับซŒอน แต‹เมื่อไรที่เราจับหลักการไดŒ ก็จะกลายเปšนส��งที่ไม‹ยากเกินความสามารถของเราอย‹างแน‹นอน หนังส�อเล�มนี้ จะช‹วยใหŒผเŒู ร�ยนเขŒาใจถึงหลักการของไวยากรณอย‹างกระจ‹าง เนือ้ หาตัง� แต‹เบือ้ งตŒน แมŒผท Œู ไ่ี ม‹มพ ี น ้� ฐานก็สามารถเร�ยนรูไŒ ดŒ

199.-

ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์  

Practice is the best way for success! ชัดเจนด้านเนื้อหา ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เนื้อหาภาษาอังกฤษตั้งแต่เบื้องต้น สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็เ...

ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับสมบูรณ์  

Practice is the best way for success! ชัดเจนด้านเนื้อหา ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เนื้อหาภาษาอังกฤษตั้งแต่เบื้องต้น สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็เ...

Advertisement