Page 1

ซีดี MP3

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

1,000 Idioms

สำนวนอังกฤษใชŒบอ ‹ ยในการ >ú %,>5>I*CQ9ú>3Iú>6Eù

I!/é.-3>-*/ú9-

'/<>-9>Ié.%

¿˜§-¾Ù´-Í‹Ò¹-à¢Õ¹

ËÅÒ¤ÃÑé§ËÅÒ¤ÃÒ·Õ褹ä·ÂµŒÍ§à¡Ô´ÍÒ¡Ò秧ÇÂàÁ×è͵ŒÍ§ ʹ·¹Ò¡Ñº½Ãѧè ਌ÒÊӺѴÊӹǹà¾ÃÒÐ਌ҢͧÀÒÉÒÁÑ¡¨Ð¾‹Ç§ ÊӹǹáÅÐÈѾ·Êáŧµ‹Ò§æ ÁÒ´ŒÇÂàÊÁÍ ËÒ¡á»ÅẺµÃ§µÑÇ ¡ç¨Ð·ÓãËŒ¤ÇÒÁËÁÒ¼Դà¾Õ鹨¹¡ÅÒÂ໚¹¡ÒÃࢌÒ㨼ԴáÅÐ ¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä»ã¹·ÕèÊØ´

1,000 Idioms

1,000 Idioms

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ¨é Ъ‹ÇÂãËŒ¼ÍŒÙ Ò‹ ¹¤¹ä·ÂÊÒÁÒö “¨Ù¹” ¤Å×¹è ¤ÇÒÁ¤Ô´ ãËŒµÃ§¡Ñº½ÃÑè§àÁ×è͵ŒÍ§Ê¹·¹Ò¡Ñ¹ ¼‹Ò¹Êӹǹ·Õ蹋Òʹã¨áÅР㪌º‹Í·Ñé§áººÍѧ¡ÄÉáÅÐÍàÁÃԡѹ ¾ÃŒÍÁµÑÇÍ‹ҧº·Ê¹·¹Ò ¡Ç‹Ò 2,000 »ÃÐ⤠à¾×Íè ãËŒ¼àŒÙ ÃÕ¹䴌àË繺ÃÔº·¡ÒÃ㪌 ÊÒÁÒö ࢌÒ㨤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÊ×èÍÊÒÃ䴌͋ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

เร�ยงลำดับ สำนวนจาก ตัวอักษร A-Z คŒนหาง‹าย!

รวม 1,000 สำนวนภาษาอังกฤษ ทีค่ ณ ุ ฝรัง่ นิยมใชŒและความหมาย

9 786165

273947

พรŒอมตัวอย‹างประโยค

1000 Idioms สำนวนอังกฤษ ใชบอ ยในการฟง-พูด-อาน-เขียน ราคา 199 บาท

ราคา

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

199.-

เร�ยงลำดับสำนวนจากตัวอักษร A-Z คŒนหาง‹าย! I!/é.-3>-*/ú9>ú %,>5>I*CQ9ú>3Iú>6Eù

'/<>-9>Ié.%

โดย บรรณาธิการนิตยสาร

ราคาพเิ ศษ P3

หนงั สอื +M

ISBN 978-616-527-394-7

เพียง

199.-


ISBN : 978-616-527-394-7 ราคา : 199 บาท สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำ�ส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ทำ�สำ�เนา ถ่ายเอกสาร หรือนำ�ไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำ�นักพิมพ์เท่านั้น

ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

กรณีต้องการสั่งซื้อจำ� กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด สำ� โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ คณะผู้จัดทำ� บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้เขียน สุธิดา วิมุตติโกศล ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน พิสูจน์อักษร ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานฝ่ายผลิต บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำ�กัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจำ�หน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จำ�กัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำ� หน้าขาดหาย สำ�นักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


คำ�นิยม ปัจจุบนั สือ่ การเรียนการสอนเริม่ มีบทบาทมากขึน้ เนือ่ งด้วยการทีส่ ามารถศึกษา หาความรู้ได้โดยสะดวก เหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง หรือไม่มี เวลาว่างแน่นอน อีกทั้งยังเป็นสื่อเสริมให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่เคยรู้ให้กลับมาใช้งาน ได้อีก สำ�หรับการเรียนภาษานั้น ในปัจจุบันมีแต่จะเพิ่มความสำ�คัญมากขึ้น ยิ่งในยุค โลกาภิวตั น์และการเปิดการค้าเสรี ทำ�ให้คนไทยจะต้องเรียนรูภ้ าษาต่างชาติมากขึน้ การเรียน โดยมีสื่อที่เป็นหนังสือและฟัง MP3 ประกอบไปด้วย จะยิ่งทำ�ให้การศึกษาสัมฤทธิผล ยิ่งกว่าการอ่านอย่างเดียว

ด้วยความปรารถนาดีจาก

(รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ) สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส


คำ�นำ� ผูเ้ รียนภาษาอังกฤษและผูท้ ใี่ ช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจำ�วันหลายท่านคงทราบ ดีว่า ในการสนทนาภาษาอังกฤษนั้น เจ้าของภาษามักจะพ่วงสำ�นวนและศัพท์สแลงต่างๆ มาด้วยเสมอ คู่สนทนาที่ไม่มีพื้นทางภาษาและวัฒนธรรมแบบเดียวกับเจ้าของภาษามัก จะต้องประสบกับอาการงงงวยอยู่ไม่น้อย เมื่อไม่สามารถเข้าใจสำ�นวนต่างๆ ดังกล่าวได้ ซ้ำ�ร้ายบางครั้งอาจต้องพยายามแปลสำ�นวนแบบตรงตัวจนกลายเป็นการเข้าใจผิด และ นำ�ไปสู่ความล้มเหลวในการสื่อสารไปในที่สุด สือ่ การสอนชุด 1,000 Idioms สำ�นวนอังกฤษใช้บอ่ ยในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน จัดทำ�ขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านชาวไทยสามารถ “จูน” คลื่นความคิดให้ตรงกับฝรั่งยามที่ต้อง สนทนากันได้ ผ่านสำ�นวนน่าสนใจและใช้บ่อยทั้งแบบอังกฤษ-อเมริกันราว 1,000 สำ�นวน พร้อมกับตัวอย่างบทสนทนาอีกเกือบ 2,000 ประโยค เพือ่ ให้ผทู้ ศี่ กึ ษาได้เห็นบริบทการใช้ โดยสามารถเข้าใจและซึมซับเอา “ความหมาย” ของสำ�นวนต่างๆ ไว้ได้ ซึ่งทุกสำ�นวนที่นำ� มาเสนอในที่นี้ต่างก็มีความหมาย “ตามตัวอักษร” และความหมายที่แท้จริงในการสื่อสาร แตกต่างกันโดยสิน้ เชิง ผูจ้ ดั ทำ�คิดว่าคงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนุกและเพลิดเพลินไม่นอ้ ย หากผูอ้ า่ น จะลองคาดเดาความหมายของสำ�นวนทีน่ �ำ เสนอไว้ในหนังสือเล่มนีก้ อ่ นทีจ่ ะดูความหมาย และการใช้ที่ถูกต้อง การลองผิดลองถูกดังกล่าว อาจเป็นเครื่องช่วยจำ�อย่างดีชิ้นหนึ่งก็ได้ อนึ่ง สำ�นวน (หรืออาจรวมไปถึงสแลง สุภาษิต และคำ�พังเพย) ต่างๆ ล้วนแต่มี รากเหง้ามาจากพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติ การจะทำ�ความเข้าใจกับความหมาย ต่างๆ ของคำ�เหล่านี้ ผู้เรียนจึงอาจจะต้องศึกษาไปถึงสังคมของประเทศนั้นๆ ด้วย แม้ สือ่ การสอนชุดนีไ้ ม่อาจรวบรวมทุกสำ�นวนทีฝ่ รัง่ พูดหรือเก็บทุกเกร็ดทางวัฒนธรรมทัง้ หมด เอาไว้ได้ แต่ผู้จัดทำ�ได้พยายามรวบรวมสำ�นวนที่ใช้บ่อยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ให้ได้ มากที่สุด เราเชื่อมั่นว่าสื่อการสอนชุดนี้จะทำ�ให้ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษและต้องการสื่อสาร กับชาวต่างชาติมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น และหวังเลยไปอีกว่าจะทำ�ให้ผู้อ่านเกิด ความกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าความหมายของสำ�นวนอื่นๆ ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในนี้ อันจะนำ�มาซึ่งการพัฒนาทักษะการพูดและความรู้ของตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป

คณะผู้จัดทำ�


Idioms

A About About to

going to, on the verge of กําลังจะ ƒ The bus was about to leave when we arrived. รถประจําทางกําลังจะออกไปเมื่อตอนที่เรามาถึง ƒ Those students are about to read a Charles Dickens’ novel. เด็กนักเรียนเหลานั้นกําลังจะอานนวนิยายของชารลส ดิคเกนส

Act To get your act together

to start behaving more appropriately or effectively, to get organized เริ่มทําตัวใหเหมาะสม หรือทําอะไรไดเรื่องได ราว ƒ Get dressed, Molly, get your act together. The show will begin at 9 p.m., so we really need to go. แตงตัวซะ มอลลี่ เตรียมตัวใหพรอม การแสดงจะเริ่มตอน 3 ทุม เพราะฉะนั้น เราตองไปไดแลว ƒ He thought I needed to get my act together if I wanted to win. เขาคิดวาผมควรจะทําตัวใหเขารูปเขารอยซะ ถาหากอยากจะชนะ 1

A


Idioms

A

Add To add fuel to the fire / to make a bad situation worse, by making someone angrier or more upset than before To add fuel to the เติมเชื้อฟนใหกองไฟ flames ƒ Martha's still mad at you, so don't go adding fuel to the fire by arguing with her right now. Let her calm down, first. มารธายังโกรธนายอยูนะ งั้นอยาเพิ่งไปราดน้ํามันลงกองไฟดวยการ ไปเถียงกับเธอตอนนี้เลย ปลอยใหเธอใจเย็นลงกอนดีกวา ƒ He not only ignored to call but he also added fuel to the flames by coming to the meeting 1 hour late. ไมเพียงแตเขาจะไมสนใจที่จะโทรมานะ เขายังราดน้ํามันลงกองไฟ ดวยการมาประชุมชาไปตั้ง 1 ชั่วโมงแนะ

To add insult to injury to make someone feel worse after you have upset or hurt them already ซ้ําเติม (ทําใหยงิ่ รูสึกแยหลังจากทํารายไปแลว) ƒ The waitress kept us waiting for the fried rice for almost 30 minutes and then, she added insult to injury by telling me they were out of rice. เด็กเสิรฟปลอยใหเรารอขาวผัดตั้งเกือบ 30 นาที แลวเธอก็มาซ้ําเติม เราดวยการบอกวา ขาวหมดแลว

22


Idioms

ƒ After Adam broke up with me, he added insult to injury by telling A me that his new girlfriend is my best friend! หลังจากอดัมเลิกกับฉัน เขาก็มาซ้ําเติมดวยการบอกวา แฟนคนใหม ของเขา ก็คือเพื่อนรักของฉันเองนั่นแหละ!

Agreement To come to an agreement

to reach an agreement บรรลุขอตกลง

ƒ We came to an agreement and signed the contract. เราไดบรรลุขอตกลงและเซ็นสัญญาแลว ƒ We couldn’t come to an agreement, so we stopped the negotiations. เราตกลงกันไมได ดังนั้นเราจึงหยุดการเจรจาตอรอง

Air To be walking on air / to feel extremely happy To be floating on air สุขจนตัวลอย ƒ After working hard for almost two years, I finally got promoted. You know, I’m walking on air right now. หลังจากที่ทํางานหนักมาเกือบ 2 ปเต็ม ในที่สุดผมก็ไดเลื่อนขั้นซะที คุณรูอะไรไหม ผมดีใจจนจะลอยไดอยูแลวเนี่ย

3


Idioms

A

ƒ A: What’s going on? You look like you’re floating on air. B: Well, I won the lottery! เอ: ดูเบิกบานจังเลยนะเธอ มีอะไรเหรอจะ บี: คือวา... ฉันถูกหวยนะสิ!

In the air

can be felt by everyone อยูในบรรยากาศ, ทุกคนสัมผัสได (ใชกับ ความรูสึก) ƒ I think there's something between Tom and Kate. It feels like love is in the air all around them. ฉันวามีอะไรบางอยางระหวางทอมกับเคทนะ ฉันรูสึกเหมือนมีความรัก ลองลอยอยูรอบตัวพวกเขา ƒ Christmas is coming, I can feel it in the air. ใกลจะถึงคริสตมาสแลวใชไหมเนี่ย ฉันรูสึกวาบรรยากาศของการเฉลิม ฉลองอยูรอบๆ ตัวเราแลวละ

To put on airs and graces

to act as if you were superior or of a higher social standing than those around you อวดตัว, หยิ่งยโส ƒ Ever since Tara’s boyfriend gave her a jaguar, she has put on airs and graces and forgotten all about us. ตั้งแตทาราไดรถจากัวรจากแฟนของเธอ เธอก็ทําตัวหยิ่ง ทําตัวหรูขึ้น และก็ลืมพวกเราไปหมดเลย 44


Idioms

ƒ Although you are a popular singer, you don’t have to put on airs and graces, Sarah... Nobody likes that kind of person. แมวาเธอเปนนักรองดัง เธอก็ไมจําเปนที่จะตองทําตัวหยิ่ง หรือทําตัว พิเศษกวาคนอื่นนะ ซารา ไมมใี ครชอบคนแบบนั้นหรอก

Up in the air

has yet to be determined, or no longer definite ยังไมไดตัดสิน, ไมแนนอนอีกตอไป ƒ We have planned to go somewhere outside of Bangkok to celebrate the Songkran Festival, but it's still up in the air. เราวางแผนไววาจะไปเที่ยวสงกรานตกันนอกกรุงเทพฯ แตก็ยังไมได ตัดสินใจแนนอนนะวาจะเอายังไงดี ƒ My trip is up in the air right now. I’m too busy to think about it. เรื่องไปเที่ยวของผมคงตองยกยอดไปกอนตอนนี้ ผมยุงเกินกวาจะคิด เรื่องนี้นะ

All All along

from the beginning, all the time ตั้งแตตน, ตลอดเวลา ƒ Andy knew all along that he would not get the promotion he wanted. แอนดี้รูตั้งแตแรกแลววา เขาจะไมไดรับการเลื่อนขั้นอยางที่ตองการ

5

A


Idioms

A

ƒ I knew she was joking all along. ฉันรูวาหลอนลอเลนมาตลอด

All better

completely cured หายสนิท ƒ His wounds from the car accident are all better now. แผลจากอุบัติเหตุรถยนตของเขาหายสนิทแลว ƒ The doctor told me that my arm will be all better soon. หมอบอกฉันวาแขนของฉันจะหายเปนปกติเร็วๆ นี้

All fingers and thumbs too clumsy or nervous to do things properly (Br.) / All thumbs (Am.) ซุมซาม, เงอะงะ ƒ Steve is all fingers and thumbs today. He broke three glasses this morning. วันนี้สตีฟซุมซามมาก เมื่อเชาเขาทําแกวแตกไป 3 ใบแนะ ƒ A: Why are you all fingers and thumbs today? B: I'm too nervous. It’s the first time I’ve done public speaking. เอ: ทําไมดูคุณเงอะงะจังเลยละวันนี้ บี: ก็ผมกังวลมากเกินไปนะสิ นี่เปนครั้งแรกที่ผมจะกลาวคําปราศรัย ตอหนาคนจํานวนมาก

66


Idioms

All over (something)

1) everywhere ทุกที่, ทุกหนทุกแหง ƒ I searched all over the house for my mother’s diamond. ฉันหาเพชรของแมฉันทั่วทุกจุดในบานแลว ƒ The bees stung me all over. พวกผึ้งมันรุมตอยฉันทั่วทั้งตัวเลย

All over (something)

2) in all aspects ทุกแงทุกมุม ƒ We mistook him for his father. They look identical all over. เราเขาใจผิดวาเขาเปนคุณพอของเขา สองคนนี่เหมือนกันเปยบเลย ƒ Don’t lie to me, boys. I am your mom and I know you all over. อยามาโกหกแมนะเด็กๆ แมเปนแม และก็รูจักพวกเธอทะลุปรุโปรง อยูแลว

Not all fun and games if an activity is not all fun and games, some of it is difficult or unpleasant ไมใชเรื่องงายๆ, ไมใชเรื่องสนุก ƒ I found out that it's not all fun and games to be a new student during midterms. I had so much to learn. ฉันพบวามันไมใชเรื่องงายๆ เลยที่จะเปนเด็กใหมชวงกลางเทอม เพราะฉันมีเรื่องใหตองเรียนรูมากมายไปหมด

7

A


Idioms

A

ƒ Having your own business isn't all fun and games. There are so many things that need to be done every day. การมีธุรกิจเปนของตัวเองไมใชเรื่องงายๆ เลยนะ มีอะไรที่ตองทําให เสร็จเยอะแยะไปหมดอยูทุกวันเลยละ

Ant To get / To have ants to become / to be very excited and restless ตื่นเตน, อยูไมสุข in one’s pants ƒ Kate always has ants in her pants before a test. เคทมักจะตื่นเตนมากเสมอกอนจะมีการสอบ ƒ I wonder if all actors get ants in their pants before they go on stage. ฉันสงสัยวาพวกนักแสดงกังวลหรือวาวุนใจกันบางรึเปลา กอนที่ พวกเขาจะขึ้นเวที

Apple The apple of one’s eye someone or something that one loves very much and is very proud of ที่หนึ่งในใจ, แกวตาดวงใจ ƒ Sarah is the apple of her father’s eye. ซาราเปนแกวตาดวงใจของคุณพอ 88


Idioms

ƒ I couldn’t borrow his BMW. He doesn’t lend it to anyone. It’s the A apple of his eye. ฉันยืมรถบีเอ็มดับเบิ้ลยูของเขาไมได เขาไมใหใครยืมหรอก รถคันนั้น นะเขารักเทาชีวิตเลยนะ

A bad apple / A rotten apple

a person whose bad character or behavior has a bad effect on the people around them บุคคลที่มีนิสัยไมดีและสงผลใหคนรอบขางดู ไมดีตามไปดวย (ปลาเนาตัวเดียวเหม็นหมด ทั้งของ) ƒ Unless our manager gets rid of the rotten apple in our football team, we're gonna lose this championship. ถาผูจัดการทีมของเราไมรีบกําจัดตัวถวงของทีมออกไปซะ พวกเรา ไมมีทางไดแชมปแน ƒ Don’t think that everyone in the company is the same just because Danny is a bad apple. อยาคิดวาทุกคนในบริษัทเปนเหมือนกันหมด เพียงเพราะแดนนี่เปน ปลาเนาตัวเดียวในของ

9


Idioms

Armed

A

Armed to the teeth

to be carrying a lot of weapons or tools พกอาวุธครบมือ ƒ The police were armed to the teeth surrounding the house where the escaped prisoners were hiding. กําลังตํารวจพรอมอาวุธครบมือลอมบานหลังที่นักโทษหนีจากเรือนจํา กําลังซอนตัวอยู ƒ When the builders arrived to build our new garage, they were armed to the teeth with equipment. ตอนที่ชางกอสรางมาทําโรงรถใหมใหกับเรามาถึงนะ พวกเขามี เครื่องไมเครื่องมือเตรียมกันมาอยางครบครันเลย

As (As) blind as a bat

to have very bad eyesight ตาถั่วมาก, มองแทบไมเห็น (ไมเขาใจ) ƒ My uncle is as blind as a bat without his glasses. ลุงของฉันมองแทบไมเห็นอะไรเลย เวลาที่เขาไมไดใสแวน ƒ I can’t read the subtitles on films, I’m as blind as a bat. ฉันไมสามารถอานบทบรรยายภาพยนตรได สายตาฉันแยมากๆ

10 10


Idioms

(As) bold as brass

to have too much confidence, or no respect กลามาก, กลาดี, ไรซึ่งความเคารพ ƒ Everyone hates John because he is as bold as brass. ทุกๆ คนเกลียดจอหน เพราะเขาเปนคนกลาดี ไมเคารพใคร ƒ Sara, as bold as brass, snapped back at the police officer. ซาราแขวะตํารวจกลับไปอยางไมมีความกลัวเกรงใดๆ

(As) clear as crystal

to be very easy to see or understand งายตอการมองเห็นหรือเขาใจ ƒ A: Are the instructions easy to understand? B: Yes, they’re as clear as crystal. เอ: คําแนะนําเขาใจงายไหมครับ บี: คะ เขาใจงายมากเลย ƒ I went to Phi Phi Island last summer, you know, the scenery is magnificent and the sea is as clear as crystal. ชวงหนารอนที่แลว ฉันไปเกาะพีพีมา เธอรูไหมวา วิวที่นั่นสวยมากๆ และน้ําทะเลก็ใสเหมือนแกวผลึกเลยละ

11

A


Idioms

A

(As) deaf as a post

very deaf หูตึงมาก ƒ His grandmother is 91 years old and as deaf as a post. ยาของเขาอายุ 91 แลว และก็หูตึงมาก ƒ Please speak louder. I’m as deaf as a post. พูดดังๆ หนอยครับ ผมหูตึงสุดๆ

(As) happy as a lark / very happy and cheerful As happy as a clam มีความสุข, ราเริงอยางมาก ƒ Rudy looked as happy as a lark when he found out he would get promoted soon. รูดี้ดูมีความสุขมาก เมื่อเขาทราบวา เขาจะไดเลื่อนขั้นเร็วๆ นี้ ƒ After Britney’s boyfriend gave a diamond ring to her, she was as happy as a lark. หลังจากที่แฟนหนุมของบริทนียมอบแหวนเพชรใหเธอ เธอก็ราเริงมี ความสุขมาก

(As) hot as hell

very hot รอนมาก ƒ Running makes me feel as hot as hell. การวิ่งมันทําใหผมรอนเอามากๆ เลยละ

12 12


Idioms

ƒ A: Why is the temperature in the bedroom as hot as hell today? A B: I haven’t turned on the air-conditioner yet. เอ: ทําไมวันนี้หองนอนมันถึงไดรอนขนาดนี้นะ บี: ก็ฉันยังไมไดเปดแอรเลยนี่จะ

(As) hungry as a bear / very hungry (As) hungry as a hunter หิวมาก ƒ Is there anything to eat? I’m as hungry as a bear, you know? มีอะไรกินบางเนี่ย ฉันหิวจะแยแลว เธอรูไหม ƒ Those beggars have got no money, they can’t buy anything to eat. They look as hungry as a bear. ขอทานพวกนั้นไมมีเงิน พวกเขาก็เลยซื้ออะไรกินไมได ดูทาทางพวก เขาจะหิวมากนะ

(As) sharp as a tack

very intelligent ฉลาดเปนกรด ƒ He may be old, but he's still as sharp as a tack. เขาอาจจะแก แตเขาก็ยังฉลาดเปนกรดอยูเลยนะ ƒ Harry is as sharp as a tack, he won a scholarship from university. You know? แฮรรี่ฉลาดเปนกรดเลย เธอรูไหมเขาไดทุนจากทางมหาวิทยาลัยดวยนะ

13


Idioms

A

(As) silent as a grave very quiet เงียบเปนปาชา ƒ All the students were as silent as a grave as strict Ms. Wanpen entered the classroom. เด็กนักเรียนทุกคนเงียบกริบ ตอนที่ครูวันเพ็ญจอมเฮี้ยบกาวเขามาใน หองเรียน ƒ Few people have come to work today. The office is as silent as a grave. วันนี้มีคนมาทํางานอยูไมกี่คนเอง ออฟฟศเงียบเหมือนปาชาเลย

Ask To ask for the moon

to ask for something that you cannot possibly get เรียกรองสิ่งที่ไมมีทางจะได ƒ Getting our car repaired is acceptable, but buying a new car is definitely asking for the moon. เอารถไปซอมก็ยังพอจะรับไดนะ แตจะใหซื้อรถใหมเลยเนี่ย มันออก จะเกินไปหนอยละมั้ง ƒ Honey, Bobby just wanted a new skateboard. It doesn’t cost much. He’s not asking for the moon. บ็อบบี้แคขอสเก็ตบอรดอันใหมเองนะคะที่รัก มันไมแพงเทาไรเลยนี่ เขาไมไดขอดาวขอเดือนสักหนอย 14 14


Idioms

Avoid To avoid someone or to carefully avoid someone or something because they are dangerous or unpleasant, something like the or you are frightened or embarrassed plague หลบหลีกบางคนหรือบางอยาง เพราะเขา อันตราย ไมนาพิสมัย หรือเพราะวาเรากลัว หรืออับอาย ƒ I don't have any idea why Liz always avoids me like the plague. I've never done anything bad to her. ผมไมเขาใจเลยวาทําไมลิซถึงหนีผมยังกะผมเปนตัวเชื้อโรคอยางนั้น แหละ ผมไมเคยทําอะไรไมดีกับเธอเลยนะ ƒ Sheila is afraid of deep water, so she avoids going in the sea like the plague. ชีลากลัวน้ําลึกเอามากๆ เธอจึงคอยหลีกเลี่ยงทะเลตลอด

Axe To get the axe / To be given the axe

(a person) to lose his or her job ตกงาน (สามารถใชสํานวน to get the sack หรือ to be given the sack ไดดวย) ƒ Due to economic problems, many workers were given the axe. เนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจ คนงานหลายคนตองถูกเลิกจางไป

15

A


Idioms

A

ƒ A: Do you know why Sasha's boss gave her the axe? B: Well, she stole her colleague's wallet! เอ: นายรูไหมทําไมเจานายของซาชาถึงไดไลเขาออกละ บี: ก็ซาชามันขโมยกระเปาสตางคของเพื่อนรวมงานนะสิ

To have an axe to grind

to have a strong personal reason or motive in doing something มีเหตุผลสวนตัวที่หนักแนนในการทําอะไร บางอยาง (ตรงกันขามถาหากไมมีเหตุผล ดังกลาว ก็ใหใชวา to have no axe to grind) ƒ Rita loves yoga, so she has an axe to grind in opening a yoga class here. ริตาชอบเลนโยคะมาก ก็สมควรอยูหรอกที่เธอจะสนับสนุนการเปดสอน ชั้นเรียนโยคะที่นี่ ƒ I have no axe to grind about the new playground. I have no kids. ฉันไมมีสวนไดสวนเสียอะไรเทาไหรกับสนามเด็กเลนใหม ก็ฉันยังไมมี ลูกนี่นา

16 16


Idioms

B Babe A babe in the woods

someone who has not had much experience of life and trusts other people too easily คนที่ไรเดียงสา, ไมมปี ระสบการณ, เชื่อคนงาย ƒ The staff were just babes in the woods, they were fresh from university. พนักงานพวกนั้นยังออนหัด พวกเขาเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยนะ ƒ Carah is still a babe in the woods, she didn’t have any idea that the man was deceiving her. คารายังออนตอโลกนัก เธอไมรูหรอกวาผูชายคนนั้นมันกําลังหลอก เธออยู

Back To be on someone’s back

to keep criticizing someone or telling someone what to do in an annoying way จ้ําจี้จ้ําไช, จุนจาน ƒ Mom is on my back, trying to make me go to the party in that awful colour dress! แมวุนวายกับฉันซะจริง จะใหฉันใสชุดสีนาเกลียดนั่นไปงานเลี้ยงใหไดเลย! 17

B


Idioms

B

ƒ Helen, my department manager, is always on my back, telling me to do this and do that. I’m really sick of her. เฮเลน หัวหนาแผนกของฉัน คอยมาตามจ้ําจี้จ้ําไชฉันอยูเสมอๆ ให ทําโนนบางละ ทํานี่บางละ ฉันละเบื่อจริงๆ

Behind someone’s back

to do or say something secretly, or without telling someone ลับหลัง (ใชกับกริยา to go ไดดวย เวลาที่จะ บอกวา “ทําลับหลัง ทั้งๆ ที่หามแลว”) ƒ A: I know what you did behind my back, Ross. B: I didn’t do anything. I've been really straight with you all the time. เอ: ฉันรูนะวาคุณแอบทําอะไรลับหลังฉันนะ รอส บี: เปลานะ ผมซื่อตรงกับคุณมาตลอดเลยนะ ƒ Jude went behind his father's back and entered the motor bike race. จูดแอบหนีพอของเขาออกไปแขงรถทั้งๆ ที่พอก็หามไวแลว

By the back door

in a dishonest or secretive way อยางลับๆ, ไมซื่อ ƒ The most important rule of our company is not to ask for extra fees from our customers by the back door. กฎเหล็กของบริษัทเราก็คือ หามแอบเรียกคาแปะเจี๊ยะจากลูกคา

18 18


Idioms

ƒ Are you peeking at the results of the exam by the back door? You're not supposed to do that, Ben. B นี่นายกําลังแอบดูผลสอบอยูหรือเปลา นายไมควรจะทําอยางนั้นนะ เบน

To get off someone’s (rude or informal) to stop “being on someone’s back” back

เลิกจุนจาน * (ดูเปรียบเทียบกับ to be on someone’s back) ƒ Can't you just get off his back and let him rest for a while? คุณจะเลิกจุนจานกับเขา และปลอยใหเขาไดพักสักครูหนึ่งไมไดเหรอ ƒ Simply get off my back, if you want me to behave properly. แมก็แคเลิกจุนจานเรื่องของผม ถาหากวาแมตองการใหผมทําตัวดีๆ

To go back to the drawing board

to start something again from the beginning because the last attempt failed เริ่มนับหนึ่งใหม ƒ Once John quit, we had to go back to the drawing board. พอจอหนลาออก เราก็ตองกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม ƒ Don’t be upset. Though you must go back to the drawing board, you don’t have to do it alone. อยาหงุดหงิดไปเลย ถึงคุณจะตองกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม แตคุณไม ตองทํามันคนเดียวนี่นา

19


Idioms

B

To have your back to the wall / To have your back against the wall

to be in a very difficult situation from which you know you must fight very hard to escape ตกที่นั่งลําบาก, หลังชนฝา

ƒ Do not put pressure on someone who already has his back to the wall because they may do something unexpected. อยาไปกดดันคนที่กําลังหลังชนฝานะ เพราะเขาสามารถที่จะทําได ทุกอยางที่คุณคาดไมถึงมากอนเลยละ ƒ With our backs against the wall financially, we have to sell our house at a very low price. เราจนตรอกเรื่องเงินแลวจริงๆ เราจึงตองขายบานในราคาที่ถูกมากๆ

To put someone’s back up

to annoy or upset someone ทําใหใครรําคาญ หรือหงุดหงิด (สํานวนอื่นๆ ที่สามารถใชไดในความหมายเดียวกันก็คือ to ruffle someone’s feathers และ to rattle someone’s cage) ƒ Miriam always comments on everything I do. She really puts my back up. มิเรียมมักจะใหความเห็นกับทุกๆ อยางที่ฉันทํา เธอทําใหฉันรําคาญ เอามากๆ เลย

20 20


Idioms

ƒ We are in class now, so do not use your mobile phone. It will put our teacher's back up. ตอนนี้เราอยูในชั้นเรียนนะ เพราะฉะนั้นอยาโทรศัพท ไมงั้นอาจารย ตองโมโหแนๆ 1) To choose not to be in a leading role in a group activity เลือกที่จะไมเปนผูนําในกิจกรรมกลุม (สํานวนที่สื่อความหมายตรงกันขามก็คือ to be in the driving seat หมายถึงเปน หัวเรือใหญ) 2) to be treated as less important than other people in the group ถูกใหความสําคัญนอยกวาอยางอื่น ƒ I don't think we should choose Ryan to be our new class spokesperson. He prefers taking a back seat. ผมไมคิดวาเราควรจะเลือกไรอันมาเปนหัวหนาชั้นเราหรอกนะ เขาไมชอบนําใคร เขามักจะชอบเปนผูตามมากกวานะ

To take a back seat

ƒ Rose, our ballet teacher, is going to take a back seat and only watch us dance on stage for tonight's show. Oh, I’m very excited about that. คุณครูโรส ครูสอนบัลเลตของเราจะนั่งดูพวกเราแสดงบนเวทีอยางเดียว เธอจะไมขึ้นมาโชวกับเราดวยในการแสดงคืนนี้ โอ ฉันตื่นเตนกับเรื่อง นี้มากๆ เลยละ 21

B


Idioms

B

ƒ His wife just gave birth to an adorable girl and they're very busy taking good care of their new baby, so now everything else has to take a back seat. ภรรยาของเขาเพิ่งจะใหกําเนิดลูกสาวที่นารัก และพวกเขาก็ยุงเอา มากๆ ในการเลี้ยงดูลูกคนใหม เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องอื่นๆ คงตอง รอไปกอนละ ƒ For me, social life takes a back seat to study and work. I’m no kind of party animal. สําหรับฉันแลว งานสังคมมาทีหลังเรื่องเรียนกับเรื่องงานนะ ฉันไมใช พวกบาปารตี้นะ

Bad Bad blood

an angry and bitter feeling between two or more people ความขุนของหมองใจตอกัน ƒ There's so much bad blood between your parents and Mitch's parents... oh, it’s just like Romeo and Juliet. ครอบครัวของเธอกับของมิทชไมถูกกันเอามากๆ เลย... แหม เหมือน โรมิโอกับจูเลียตเลยนะ ƒ Sports can sometimes cause bad blood between the teams, unless everyone displays good sportsmanship. กีฬาก็ทําใหคนตางทีมโกรธเกลียดกันได ยกเวนเสียแตวาทุกคนจะ แสดงความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 22 22


ซีดี MP3

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

1,000 Idioms

สำนวนอังกฤษใชŒบอ ‹ ยในการ >ú %,>5>I*CQ9ú>3Iú>6Eù

I!/é.-3>-*/ú9-

'/<>-9>Ié.%

¿˜§-¾Ù´-Í‹Ò¹-à¢Õ¹

ËÅÒ¤ÃÑé§ËÅÒ¤ÃÒ·Õ褹ä·ÂµŒÍ§à¡Ô´ÍÒ¡Ò秧ÇÂàÁ×è͵ŒÍ§ ʹ·¹Ò¡Ñº½Ãѧè ਌ÒÊӺѴÊӹǹà¾ÃÒÐ਌ҢͧÀÒÉÒÁÑ¡¨Ð¾‹Ç§ ÊӹǹáÅÐÈѾ·Êáŧµ‹Ò§æ ÁÒ´ŒÇÂàÊÁÍ ËÒ¡á»ÅẺµÃ§µÑÇ ¡ç¨Ð·ÓãËŒ¤ÇÒÁËÁÒ¼Դà¾Õ鹨¹¡ÅÒÂ໚¹¡ÒÃࢌÒ㨼ԴáÅÐ ¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä»ã¹·ÕèÊØ´

1,000 Idioms

1,000 Idioms

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ¨é Ъ‹ÇÂãËŒ¼ÍŒÙ Ò‹ ¹¤¹ä·ÂÊÒÁÒö “¨Ù¹” ¤Å×¹è ¤ÇÒÁ¤Ô´ ãËŒµÃ§¡Ñº½ÃÑè§àÁ×è͵ŒÍ§Ê¹·¹Ò¡Ñ¹ ¼‹Ò¹Êӹǹ·Õ蹋Òʹã¨áÅР㪌º‹Í·Ñé§áººÍѧ¡ÄÉáÅÐÍàÁÃԡѹ ¾ÃŒÍÁµÑÇÍ‹ҧº·Ê¹·¹Ò ¡Ç‹Ò 2,000 »ÃÐ⤠à¾×Íè ãËŒ¼àŒÙ ÃÕ¹䴌àË繺ÃÔº·¡ÒÃ㪌 ÊÒÁÒö ࢌÒ㨤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÊ×èÍÊÒÃ䴌͋ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

เร�ยงลำดับ สำนวนจาก ตัวอักษร A-Z คŒนหาง‹าย!

รวม 1,000 สำนวนภาษาอังกฤษ ทีค่ ณ ุ ฝรัง่ นิยมใชŒและความหมาย

9 786165

273947

พรŒอมตัวอย‹างประโยค

1000 Idioms สำนวนอังกฤษ ใชบอ ยในการฟง-พูด-อาน-เขียน ราคา 199 บาท

ราคา

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

199.-

เร�ยงลำดับสำนวนจากตัวอักษร A-Z คŒนหาง‹าย! I!/é.-3>-*/ú9>ú %,>5>I*CQ9ú>3Iú>6Eù

'/<>-9>Ié.%

โดย บรรณาธิการนิตยสาร

ราคาพเิ ศษ P3

หนงั สอื +M

ISBN 978-616-527-394-7

เพียง

199.-

1,000 Idioms สำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน  

รวม 1,000 สำนวนภาษาอังกฤษที่คุณฝรั่งนิยมใช้และความหมายพร้อมตัวอย่างประโยคเรียงลำดับสำนวนจากตัวอักษร A-Z ค้นหาง่าย ซีดี MP3 สำหรับฝึกฟังสำเนี...

Advertisement