Page 1

เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษเพ�อกาวเขาสูป ระชาคมอาเซียน เรียนภาษาอังกฤษตัง้ แตพน้ื ฐาน จนสามารถสนทนาโตตอบได

นาโตต อบได ท น ส ถ าร าม ส น จ ษตง้ั แตพ น้ื ฐาน เรยี นภาษาองั กฤ

สแกน QR Code ดาวนโหลด App สำหรับ iPad, iPhone และ iPod touch

ISBN 978-616-527-369-5

9 786165 273695

พูดอังกฤษ 140 ชัว่ โมง ราคา 199 บาท

สแกน QR Code ดาวนโหลด App สำหรับมือถือ / แท็บเล็ต ระบบ Android

สำหรับผู ใช

iPad, iPhone, iPod touch

และมือถือ /แท็บเล็ต ระบบ Android

สามารถฟ งเสียงไดงายๆ

โดยไมตอง Copy จากแผน CD

199.-

เพียงโหลด App ของหนั งสือเลมนี้ ลงบนมือถือ /แท็บเล็ต เทานีก้ ส็ ามารถ รับฟง MP3 ของหนังสือไดทันที!!


สํานักพิมพเอ็มไอเอส Studio Lab multimedia


¤íÒ¹iÂÁ ปจจุบันสื่อการเรียนการสอนเริ่มมีบทบาทมากขึ้น เนื่องดวยการที่ สามารถศึกษาหาความรูไ ดโดยสะดวก เหมาะสําหรับผูที่ตองการศึกษาหา ความรูดวยตนเอง หรือไมมีเวลาวางแนนอน อีกทั้งยังเปนสื่อเสริมใหผูเรียน ไดทบทวนสิ่งที่เคยรูใหกลับมาใชงานไดอีก สําหรับการเรียนภาษานั้น ในปจจุบันมีแตจะเพิ่มความสําคัญมากขึ้น ยิ่งในยุคโลกาภิวัตนและการเปดการคาเสรี ทําใหคนไทยจะตองเรียนรูภาษา ตางชาติมากขึ้น การเรียนโดยมีสื่อที่เปนหนังสือและฟงซีดีประกอบไปดวย จะยิ่งทําใหการศึกษาสัมฤทธิผลยิ่งกวาการอานอยางเดียว

ดวยความปรารถนาดีจาก

(รองศาสตราจารยสุนีย สินธุเดชะ) สํานักพิมพเอ็มไอเอส


¤íÒ¹íÒ ภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทกับสังคมปจจุบันของเรามากขึ้นทุกวัน และก็เปนที่แนนอนวา ผูที่มีทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษยอมมีโอกาส มากกวาผูอื่น ทั้งในแงของการพูดคุยกับชาวตางชาติเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน หรือติดตอสื่อสารในการทํางาน แตละทานอาจจะมีปญหาในการ สื่อสารภาษาอังกฤษที่ไมเหมือนกัน เพราะสถานการณที่ไดพบนั้นยอม แตกตางกันไป ดวยเหตุนี้เราจึงจัดทําสื่อการเรียนการสอนชุด “พูดอังกฤษ 140 ชั่วโมง” นี้ขึ้น สื่อการเรียนการสอนชุดนี้ประกอบไปดวยตัวอยางบทสนทนา (Conversations) ที่เกิดขึ้นจากสถานการณจริงทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน สอดแทรกดวยไวยากรณ (Grammar) และสํานวน (Expressions) ที่ นาสนใจ แถมดวยเคล็ดลับนารู (Interesting Tips) เล็กๆ นอยๆ ที่มี ประโยชน ซึ่งจะสามารถนําไปปรับใชในสถานการณจริงได และจะชวยให การเรียนสัมฤทธิผลมากขึ้นอยางแนนอน คณะผูจัดทํา


ÊÒúa­ Beginning hour st

The 1 hour nd

The 2 hour rd

The 3 hour th

The 4 hour th

The 5 hour th

The 6 hour th

The 7 hour th

The 8 hour th

The 9 hour th

The 10 hour th

The 11 hour th

The 12 hour th

The 13 hour th

The 14 hour th

The 15 hour th

The 16 hour th

The 17 hour th

The 18 hour th

The 19 hour th

The 20 hour

พื้นฐานภาษาอังกฤษ Basic of English Present Simple Tense Past Simple Tense Present Continuous Tense Past Continuous Tense Present Perfect Tense Past Perfect Tense Future Simple Tense คําบุพบท Prepositions คําคุณศัพท Adjectives คํากริยาวิเศษณ Adverbs ประโยคเงื่อนไข Conditional Sentences ประธานถูกกระทํา Passive Voice การใช V. to have การใช There + V. to be การใช What การใช Which การใช Who การใช Whom การใช Whose การใช When

1 9 13 18 23 28 33 37 42 53 62 68 74 80 83 86 94 98 102 106 110


st

The 21 hour nd

The 22 hour rd

The 23 hour th

The 24 hour th

The 25 hour th

The 26 hour th

The 27 hour th

The 28 hour th

The 29 hour th

The 30 hour st

The 31 hour nd

The 32 hour rd

The 33 hour th

The 34 hour th

The 35 hour th

The 36 hour th

The 37 hour th

The 38 hour th

The 39 hour th

The 40 hour st

The 41 hour nd

The 42 hour rd

The 43 hour

การใช Where การใช Why การถามระยะเวลา How long การถามระยะทาง How far การถามน้ําหนัก How … weigh การถามสวนสูง How tall การถามความกวาง How wide การถามจํานวน How many การบอกวาเคยทําอะไร Ever / Use to การบอกวาไมเคยทําอะไร Never การบอกความสามารถ Can การใชคําวา “ตอง” Must การใชคําวา “ควรจะ” Should การทักทาย Greeting การถามสารทุกขสุกดิบ How are you? การแนะนําตนเอง Introducing yourself การแนะนําผูอื่น Introducing people การกลาวลา Saying goodbye การถามอายุ Asking about an age การถามวันเกิด Asking about a birthday การถามสถานที่เกิด Asking about a birthplace การถามเกี่ยวกับที่อยูอาศัย Asking about living การถามเกี่ยวกับสถานที่เรียน Asking about an education place

115 119 123 127 131 135 138 141 144 148 152 156 161 165 172 179 185 190 195 200 206 211 218


th

The 44 hour

th

The 45 hour

th

The 46 hour

th

The 47 hour

th

The 48 hour

th

The 49 hour

th

The 50 hour

st

The 51 hour

nd

The 52 hour rd

The 53 hour th

The 54 hour th

The 55 hour

th

The 56 hour

th

The 57 hour

การถามเกี่ยวกับระดับชั้นเรียน Asking about an education class การถามเกี่ยวกับวิชาโปรด Asking about a favorite subject การถามเกี่ยวกับการศึกษา Asking about an education background การถามเกี่ยวกับสถานที่ทํางาน Asking about a workplace การถามเกี่ยวกับอาชีพ Asking about occupation การถามเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบในการ ทํางาน Asking about responsibility การอธิบายลักษณะของบุคคล Describing personal appearance การอธิบายลักษณะนิสัย Describing personality การถามงานอดิเรก Hobbies การถามเกี่ยวกับกีฬาโปรด Favorite sport การถามเกี่ยวกับดนตรีโปรด Favorite music การถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําในเวลาวาง Free time การถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรส Asking about a marital status การถามเรื่องครอบครัว Asking about a family

223

228

238

250

256

264

271

279

286 291 298 307

313

319


th

The 58 hour

th

The 59 hour th

The 60 hour st

The 61 hour nd

The 62 hour rd

The 63 hour th

The 64 hour th

The 65 hour th

The 66 hour th

The 67 hour th

The 68 hour th

The 69 hour th

The 70 hour st

The 71 hour nd

The 72 hour rd

The 73 hour th

The 74 hour th

The 75 hour th

The 76 hour th

The 77 hour th

The 78 hour th

The 79 hour th

The 80 hour

การถามเรื่องสถานที่ทองเที่ยวโปรด Favorite tourist place การถามเรื่องการเดินทาง Transportation อากาศและฤดูกาล Weather and Seasons การถามเรื่องวันในรอบสัปดาห Days in a week การถามเรื่องวันที่ Date การถามเรื่องเดือน Month การถามเรื่องป Years การถามเวลา Time การขอยืม Borrowing การบอกความตองการ Requirement การบอกความชอบ Liking การขอความคิดเห็น Asking for an opinion การเห็นดวย Agreement การไมเห็นดวย Disagreement การขอรอง Requesting การขอบคุณ Thanks การขอโทษ Apologizing การขัดจังหวะ Interruption การกลาวชม Compliment การแสดงความยินดี Congratulations การแสดงความเสียใจ Expressing regret การปลอบใจ-ใหกําลังใจ Encouragement การอวยพร Blessing

327

334 343 350 357 363 368 374 380 387 393 405 411 417 423 428 433 441 448 455 460 465 470


st

The 81 hour

nd

The 82 hour rd

The 83 hour th

The 84 hour th

The 85 hour

th

The 86 hour

th

The 87 hour th

The 88 hour th

The 89 hour

th

The 90 hour

st

The 91 hour nd

The 92 hour rd

The 93 hour th

The 94 hour th

The 95 hour th

The 96 hour th

The 97 hour th

The 98 hour th

The 99 hour

การฝากความหวงใยถึงผูอื่น Expressing care to other people การโทรศัพท Calling การโอนสาย Transferring a line การโทรผิด Calling a wrong number การฝากขอความทางโทรศัพท Leaving a message การถามเบอรโทรศัพท Asking a telephone number การถามอีเมล Asking an email address การนัดหมาย Making an appointment การเลื่อนการนัดหมาย Postponing an appointment การยกเลิกการนัดหมาย Canceling an appointment การเชิญ Invitation เทศกาล Festival วันหยุด Vacation การบอกวิธีใชงาน How to use การถามถึงรสชาติอาหาร Taste ที่รานอาหาร At Restaurant การถามราคา How much การตอรองราคา Bargaining the price การใหสวนลด Giving a discount

475

479 484 488 492

498

506 515 523

527

532 538 544 549 557 563 572 577 583


th

The 100 hour

st

The 101 hour nd

The 102 hour

rd

The 103 hour th

The 104 hour th

The 105 hour th

The 106 hour th

The 107 hour th

The 108 hour th

The 109 hour th

The 110 hour th

The 111 hour th

The 112 hour th

The 113 hour th

The 114 hour th

The 115 hour th

The 116 hour th

The 117 hour th

The 118 hour th

The 119 hour th

The 120 hour st

The 121 hour

เมื่อไมสามารถลดราคาได Non-reducing the price การชําระเงิน Payment การอธิบายลักษณะสิ่งของ Describing something ที่รานขายเสื้อผา At the clothes shop ที่รานขายรองเทา At the shoes shop ที่รานขายกระเปา At the bag shop ที่ตลาด At the market ที่รานขนมปง At the bakery ที่รานเฟอรนิเจอร At the furniture shop การจองหองพักในโรงแรม Hotel reservation การจองตั๋วเครื่องบิน Air ticket reservation การเปดบัญชีธนาคาร Opening a bank account การฝากเงิน Depositing money การถอนเงิน Withdrawing money การแลกเงิน Exchanging money การสงจดหมายไปตางประเทศ Airmail ที่รานทําผม At barbershop การไปพบแพทย Seeing a doctor การเยี่ยมไข Visiting a patient ที่สถานีตํารวจ At the police station เมื่อฟงไมเขาใจ Listening unclearly ขึ้นเครื่องบิน On a plane

589

593 600

605 613 619 625 632 638 646 653 667 673 678 683 687 694 699 708 713 721 726


nd

The 122 hour rd

The 123 hour

th

The 124 hour th

The 125 hour

th

The 126 hour th

The 127 hour th

The 128 hour th

The 129 hour th

The 130 hour st

The 131 hour nd

The 132 hour rd

The 133 hour th

The 134 hour th

The 135 hour th

The 136 hour th

The 137 hour th

The 138 hour

th

The 139 hour th

The 140 hour

อาหารบนเครื่องบิน Meal on a plane ดานตรวจคนเขาเมือง At the Immigration Counter ดานศุลกากร At Customs การสอบถามขอมูลจากโตะประชาสัมพันธ At the information booth การแจงเขาพักที่โรงแรม Check into a hotel ปญหาเรื่องหองพัก The room’s problems บริการในหองพัก Room service การแจงคืนหองพัก Check out การจองทัวร Booking tour เมื่อเราหลงทาง Getting lost รถโดยสารประจําทาง Bus รถแท็กซี่ Taxi รถไฟ Train การเชารถ Rental car เรือ Ship ปมน้ํามัน Gas station การพูดคุยเกี่ยวกับการแสดง Talking about shows การขอความชวยเหลือ Asking for help เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ Automatic ticket selling machine

736 741

748 754

760 773 780 785 792 802 806 813 820 825 832 839 844

849 854


Beginning hour พืน้ ฐานภาษาอังกฤษ

Basic of English กอนที่จะเขาสูบทเรียนในหัวขออื่น ผูที่ไมมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือผูที่ตองการทบทวนความรูเบื้องตน ควรจะเริ่มศึกษาจากบทนี้กอนเปน อันดับแรก เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับชั่วโมงเรียนในบทตอๆ ไป ตัวอักษรในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว โดยมี 2 ชนิด คือ ตัวพิมพและตัวเขียนดังนี้

แบบตัวพิมพ A a B b C c D d E e F f

แบบตัวเขียน A a B b C c D d E e F f 1

คําอาน เอ บี ซี ดี อี เอฟ


Beginning hour >> Basic of English

แบบตัวพิมพ G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z

แบบตัวเขียน G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z 2

คําอาน จี เอช ไอ เจ เค แอล เอ็ม เอ็น โอ พี คิว อาร เอส ที ยู วี ดับเบิลยู เอ็กซ วาย แซด (ซี)


การออกเสียงในภาษาอังกฤษ

Consonant

พยัญชนะในภาษาอังกฤษมีการออกเสียงเทียบไดกับ ภาษาไทยดังนี้

พยัญชนะ ในภาษาอังกฤษ B b C c D d F f G g H h J j K k L l M m N n P p Q q R r S s T t V v

คําอาน

ตรงกับภาษาไทย

บี ซี ดี เอฟ จี เอช เจ เค แอล เอ็ม เอ็น พี คิว อาร เอส ที วี

บ ค หรือ ซ ด ฟ ก หรือ จ ฮ หรือ ห จ หรือ ย ค หรือ ก ล ม น พ คว ร ซ หรือ ส ท หรือ ต ฟว

3


สระในภาษาอังกฤษ

คําอาน

ตรงกับภาษาไทย

UR ur

เอีย อู เออ

Y y

วาย

สระเอีย สระอู สระเออ สระอี, สระอา ตามดวย ตัว ย ออกเสียงวาอาย

EAR ear OO oo

จํานวนนับในภาษาอังกฤษมีดังนี้ 0

zero

1

one

2

two

3

three

4

four

5

five

6

six

7

seven

8

eight

9

nine

10

ten

11

eleven

12

twelve

13

thirteen

เซียโร / โอ วัน ทู ธรี โฟร ไฟว ซิกซ เซฟเวิน เอท ไนน เทน อีเลฟเวิน ทเวลฟ เธอรทีน 5

ศูนย หนึ่ง สอง สาม สี่ หา หก เจ็ด แปด เกา สิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม


Beginning hour >> Basic of English

14

fourteen

15

fifteen

16

sixteen

17

seventeen

18

eighteen

19

nineteen

20

twenty

30

thirty

31

thirty-one

32

thirty-two

33

thirty-three

40

forty

50

fifty

60

sixty

70

seventy

80

eighty

90

ninety

100

one hundred

1,000

one thousand

2,000

two thousand

10,000

ten thousand

100,000

one hundred thousand 1,000,000 one million

โฟรทีน ฟฟทีน ซิกซทีน เซฟเวินทีน เอททีน ไนนทีน ทเวนที เธอรที เธอรที-วัน เธอรที-ทู เธอรที-ธรี โฟรที ฟฟที ซิกซที เซฟเวินที เอทที ไนนที วัน ฮันดริด วัน เธาเซินด ทู เธาเซินด เทน เธาเซินด วัน ฮันดริด เธาเซินด

สิบสี่ สิบหา สิบหก สิบเจ็ด สิบแปด สิบเกา ยี่สิบ สามสิบ สามสิบเอ็ด สามสิบสอง สามสิบสาม สี่สิบ หาสิบ หกสิบ เจ็ดสิบ แปดสิบ เกาสิบ หนึ่งรอย หนึ่งพัน สองพัน หนึ่งหมื่น หนึ่งแสน

วัน มิลเลียน

หนึ่งลาน

6


ลําดับที่ของภาษาอังกฤษมีดังนี้ 1st

เฟรสท เซคเคินด เธิรด โฟรธ ฟฟธ ซิกซธ เซฟเวินธ เอทธ ไนนธ เทนธ อีเลฟเวินธ ทเวลฟธ เธอรทีนธ ทเวนทิเอธ ทเวนที-เฟรสท ทเวนที-เซคเคินด ทเวนที-เธิรด เธอรทิเอธ ฟฟทิเอธ เอททิเอธ วัน ฮันดริดธ วัน เธาเซินดธ เทน เธาเซินดธ วัน มิลเลียนธ

first

2

nd

second

3

rd

third

4

th

forth

5th

fifth

6

th

sixth

7

th

seventh

8

th

eighth

9

th

ninth

10

th

tenth

11

th

eleventh

12th

twelfth

13

th

thirteenth

20

th

twentieth

21

st

twenty-first

22

nd

twenty-second

23

rd

twenty-third

30

th

thirtieth

50

th

fiftieth

80

th

eightieth th

100

1,000

one hundredth th

one thousandth

ten thousandth 10,000 th 1,000,000 one millionth th

7

ที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่หา ที่หก ที่เจ็ด ที่แปด ที่เกา ที่สิบ ที่สิบเอ็ด ที่สิบสอง ที่สิบสาม ที่ยี่สิบ ที่ยี่สิบเอ็ด ที่ยี่สิบสอง ที่ยี่สิบสาม ที่สามสิบ ที่หาสิบ ที่แปดสิบ ที่หนึ่งรอย ที่หนึ่งพัน ที่หนึ่งหมื่น ที่หนึ่งลาน


Beginning hour >> Basic of English

สรรพนามใชทําหนาที่ประธานในประโยค ที่ เรามักพบในภาษาอังกฤษมีดังนี้ I You We They He She It

ไอ ยู วี เด ฮี ชี อิท

ดิฉัน / ฉัน / ผม คุณ / เธอ / ทาน / พวกเธอ พวกเรา พวกเขา เขา หลอน มัน สรรพนามใชทําหนาที่กรรมในประโยค ที่เรา มักพบในภาษาอังกฤษมีดังนี้

me you us them him her it

มี ยู อัซ เดม ฮิม เฮอร อิท

ดิฉัน / ฉัน / ผม คุณ / เธอ / ทาน / พวกเธอ พวกเรา พวกเขา เขา (ผูชาย) หลอน มัน

8


st

The 1 hour

Present Simple Tense

Andrew: แอนดรูว Natalie: นาตาลี Andrew: แอนดรูว

I always see a movie twice a week. ไอ ออลเวยซ ซี อะ มูฟวี ทไวซ อะ วีค. ผมดูภาพยนตรสัปดาหละ 2 ครั้งเสมอเลยครับ Me too. I like comedy. มี ทู. ไอ ไลค คอมเมดี. ฉันก็เหมือนกัน ฉันชอบภาพยนตรตลกคะ I like mystery movies. ไอ ไลค มิสเทอะรี มูฟวีซ. ผมชอบภาพยนตรแนวลึกลับครับ

9


The 1st hour >> Present Simple Tense

คําศัพท always movie twice week comedy mystery to see to like

คําอาน ออลเวยซ มูฟวี ทไวซ วีค คอมเมดี มิสเทอะรี ทู ซี ทู ไลค

คําแปล เสมอ ภาพยนตร 2 ครัง้ สัปดาห ภาพยนตรตลก ลึกลับ ดู / เห็น ชอบ

Present Simple Tense S + V. 1

มีโครงสรางคือ

1 ใชกับความเปนจริงเสมอ เชน ƒ The sun rises in the East. (พระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก) ƒ Trees give oxygen. (ตนไมใหกาซออกซิเจน) 10


2 ใชกับกิจวัตร และสิ่งที่ทําเปนประจําสม่ําเสมอ เชน ƒ I always see a movie twice a week. (ฉันดูภาพยนตรสัปดาหละ 2 ครัง้ เสมอ) ƒ I get up at 6 o’clock everyday. (ฉันตื่นนอนตอน 6 โมงทุกวัน) 3 ใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่พดู เชน ƒ The teacher stands in front of the class. (อาจารยยืนอยูหนาชั้นเรียน) ƒ The weather is really hot. (อากาศรอนจริงๆ เลย) 4 ใชกับความรูสึก เชน ƒ I like mysterious movies. (ผมชอบภาพยนตรลึกลับ) ƒ I hate cockroaches. (ฉันเกลียดแมลงสาบ) .

11


The 1st hour >> Present Simple Tense

ใน Tense นี้ เรามักจะพบคํากริยาวิเศษณที่บอกเวลา (Adverb of Time) และบอกความถี่ (Adverb of Frequency) อยูใน ประโยค ตัวอยางเชน often (บอยๆ) always (เสมอ) everyday (ทุกๆ วัน) once a week (สัปดาหละครั้ง) once a year (ปละครั้ง) twice a month (เดือนละ 2 ครัง้ )

usually (โดยปกติ) today (วันนี้) nowadays (ปจจุบันนี้) once a month (เดือนละครั้ง) twice a week (สัปดาหละ 2 ครั้ง) twice a year (ปละ 2 ครั้ง)

12


เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษเพ�อกาวเขาสูป ระชาคมอาเซียน เรียนภาษาอังกฤษตัง้ แตพน้ื ฐาน จนสามารถสนทนาโตตอบได

นาโตต อบได ท น ส ถ าร าม ส น จ ษตง้ั แตพ น้ื ฐาน เรยี นภาษาองั กฤ

สแกน QR Code ดาวนโหลด App สำหรับ iPad, iPhone และ iPod touch

ISBN 978-616-527-369-5

9 786165 273695

พูดอังกฤษ 140 ชัว่ โมง ราคา 199 บาท

สแกน QR Code ดาวนโหลด App สำหรับมือถือ / แท็บเล็ต ระบบ Android

สำหรับผู ใช

iPad, iPhone, iPod touch

และมือถือ /แท็บเล็ต ระบบ Android

สามารถฟ งเสียงไดงายๆ

โดยไมตอง Copy จากแผน CD

199.-

เพียงโหลด App ของหนั งสือเลมนี้ ลงบนมือถือ /แท็บเล็ต เทานีก้ ส็ ามารถ รับฟง MP3 ของหนังสือไดทันที!!

พูดอังกฤษ 140 ชั่วโมง (ปกอ่อน)  

เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถสนทนาโต้ตอบได้ ภายใน 140 ชั่วโมง พร้อม MP3 สำหรับฝึกออกเสียง