Page 1

动词

地理

ไดเ หมอื นเจา ง ย ี ส เ ก อ ของ ก อ ฝ ภาษ ำ ย า ง จ

庭 家 ศัพทหมวด

ีจ -ไทย น

体56

汉泰词 语

学问

หมวดคำศัพทที่ ใชบอยในชีวิตประจำวัน รวมกวา 1,750 คำ

ครอบคลุมคำศัพทที่ ใช ในการฟง พูด อาน เขียน มีพินอิน คำอานเลียนเสียงภาษาไทย เพ�อใหงายตอการฝกออกเสียง

แบงหมวดหมูคำศัพทเพ�อใหงายตอการจดจำ

早上


ÈѾ·ËÁÇ´

¨Õ¹-ä·Â

汉泰词语


ÈѾ·ËÁÇ´

¨Õ¹-ä·Â

汉泰词语

ISBN: 978-616-527-551-4 ราคา: 80 บาท สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสํานักพิมพ เอ็มไอเอส หามนําสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ไปลอกเลียนแบบ ทําสําเนา ถายเอกสาร หรือนําไปเผยแพรบนอินเตอรเน็ตและเครือขายตางๆ ไมวา ในรูปแบบใดๆ นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอกั ษรจาก ทางสํานักพิมพเทานั้น ชือ่ ผลิตภัณฑและเครือ่ งหมายการคาตางๆ ทีอ่ า งถึงเปนของบริษทั นัน้ ๆ

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data ศัพทหมวด จีน-ไทย. -- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556. 168 หนา. 1. ภาษาจีน. I. กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส II. ชื่อเรื่อง. 495.1 ISBN : 978-616-527-551-4 คณะผูจัดทํา

บรรณาธิการสํานักพิมพ ชิดพงษ กวีวรวุฒิ | ผูเขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ภรณีย สนองผัน | ออกแบบรูปเลม อัจฉรา ทับทิมงาม, ศิรนิ ทรา วัชรเดชสุวรรณ พิสูจนอักษร ปยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล | ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ บุษกร กูหลี เว็บมาสเตอร กฤติญาดา จันทรวงษ | ฝายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ พิมพที่ บริษัท พิมพดี จํากัด | ผูพิมพ/ผูโฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพโดย สํานักพิมพเอ็มไอเอส

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจําหนายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com กรณีตองการสั่งซื้อจํานวนมาก กรุณาติดตอฝายการตลาด สํานักพิมพเอ็มไอเอส โทรศัพท 0-2294-8777 เพื่อรับสวนลดพิเศษ


¤íÒ¹íÒ การเรียนรูภ าษาจีนใหประสบความสําเร็จนัน้ สิง่ ทีเ่ ปนปจจัยสําคัญนัน่ คือ การสะสมคลังคําศัพทไวในสมองใหไดมากๆ ยิง่ ถาเรารูค าํ ศัพทเยอะ การสือ่ สาร หรือการนําไปใชประโยชนก็จะงายและสามารถหยิบยกมาใชไดโดยอัตโนมัติ หนังสือ “ศัพทหมวด จีน-ไทย” เลมนี้ ไดรวบรวมคําศัพทตา งๆ ที่ใชใน ชีวิตประจําวันกวา 1,750 คํา มาจัดเรียงไวเปนหมวดหมูรวมทั้งสิ้น 56 หมวด เพื่อใหผูอานสามารถทองจําไดงายขึ้น พรอมทั้งมีพินอิน คําอานภาษาไทย เลียนเสียงภาษาจีน และคําแปล เพื่อชวยใหผูอานสามารถทําความเขาใจและ ออกเสียงไดอยางถูกตอง ผูอานจะไดฝกฝนทั้งทักษะการฟง พูด อาน เขียน ไปพรอมๆ กัน เหมาะสําหรับผูเริ่มเรียนภาษาจีนกลางและผูที่ตองการเรียนรู คําศัพทเพิ่มเติม ทางสํานักพิมพหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะชวยเสริมสราง ทักษะความรูและความเขาใจในภาษาจีนเบื้องตนใหกับผูอานไดเปนอยางดี สํานักพิมพเอ็มไอเอส


ÊÒúÑÞ คณิตศาสตร 数学

จํานวนและตัวเลข 数字 เลขลําดับ 序数 คํานวณ 计算 หนวย / มาตรา 单位

มนุษย 人

บุรุษสรรพนาม

1 2 5 7 8

23 24

人称代名词 ครอบครัว 家庭 รางกายมนุษย 人体 ใบหนา 脸孔

25 28 30 เครือ่ งแตงกายและเครือ่ งประดับ 32 服装和首饰品 อาชีพ 职业 โรคภัยไขเจ็บ 疾病

35 40

วันและเวลา 天和时刻 11

วัน 天 สัปดาห 星期 เดือน 月 ป 年 ฤดูกาล 季节 เวลา 时刻 วันหยุดและเทศกาล

12 13 14 15 16 17 19

假日和节日

บาน 家

45

หองรับแขก 客厅 หองนํ้า 卫生间 หองนอน 卧室 หองครัว 厨房 อุปกรณรับประทานอาหาร

46 48 51 53 56

หองเก็บของใช 储藏室 เครื่องใชไฟฟา 电器

57 60

餐具


อาหาร 食物

วิธีปรุงและรสชาติ 烹饪法和味道 เครื่องปรุง 调味料 ผัก 蔬菜 ผลไม 水果 ธัญพืช 谷物

65 66

อาหารและขนมหวาน

68 70 73 75 77

食物和甜点心 เครื่องดื่ม 饮料

81

พืชและสัตว 植物和动物 85 สัตวบก 陆地动物 86 สัตวปก 鸟类 89 สัตวนํ้า 水生动物 91 สัตวเลือ้ ยคลานและสัตวครึง่ บกครึง่ นํา้ 爬行类和两栖类 แมลง 虫 / 昆虫

ตนไมและดอกไม

93 94 96

树木和花

คําศัพทนารูอื่นๆ คํากริยา 动词

136 137

งานอดิเรก 业余爱好 99 เวลาวาง 余暇 กีฬา 运动 เครื่องดนตรี 乐器

100 102 104

โรงเรียน 学校

107

โรงเรียนและการศึกษา 学校教育 วิชาความรู 学问 หองเรียน 教室 สีสัน 颜色 รูปทรง 形状 ตําแหนง / ที่ตั้ง 位置 ทิศทาง 方向 ภูมิประเทศ 地理 สถานที่ตางๆ 各类场所

ปรากฏการณทางธรรมชาติ

108 111 113 117 118 120 121 122 124 128

自然现象

ทวีปและประเทศตางๆ

131

洲和国家 ยานพาหนะ 交通工具

134

คําคุณศัพท 形容词 คําวิเศษณ 副词

146 155


数学 shùxué (ซูเสวีย)

คณิตศาสตร

ศัพทหมวด จีน-ไทย

|1


>>>>>>> 数学

数字

¨íҹǹáÅÐμÑÇàÅ¢

shùzì

(ซู‹จื้อ)

2|

¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

líng

èr

sān

liù

jiǔ

shí

十一

shíyī

十二

shí’èr

หลิง อี เอŒอร ซัน ซื่อ อู‹ ลิ่ว ชี ปา จิ่ว สือ สืออี สือเอŒอร

ศูนย หนึ่ง สอง สาม สี่ หŒา หก เจ็ด แปด เกŒา สิบ สิบเอ็ด สิบสอง

汉泰词语


คณิตศาสตร <<<<<<<

¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

十三

shísān

十四

shísì

十五

shíwǔ

十六

shíliù

十七

shíqī

十八

shíbā

十九

shíjiǔ

二十

èrshí

二十一

èrshíyī

二十二

èrshí’èr

三十

sānshí

四十

sìshí

五十

wǔshí

六十

liùshí

七十

qīshí

八十

bāshí

九十

jiǔshí

bǎi

สือซัน สือซื่อ สืออู‹ สือลิ่ว สือชี สือปา สือจิ่ว เอŒอรสือ เอŒอรสืออี เอŒอรสือเอŒอร ซันสือ ซื่อสือ อู‹สือ ลิ่วสือ ชีสือ ปาสือ จิ่วสือ ไป†

สิบสาม สิบสี่ สิบหŒา สิบหก สิบเจ็ด สิบแปด สิบเกŒา ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสอง สามสิบ สี่สิบ หŒาสิบ หกสิบ เจ็ดสิบ แปดสิบ เกŒาสิบ รŒอย

ศัพทหมวด จีน-ไทย

|3


>>>>>>> 数学

4|

¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

qiān

wàn

十万

shíwàn

百万

bǎiwàn

千万

qiānwàn

亿

十亿

shíyì

百亿

bǎiyì

万亿

wànyì

奇数

jīshù

偶数

ǒushù

เชียน ว‹าน สือว‹าน ไป†ว‹าน เชียนว‹าน อี้ สืออี้ ไป†อี้ ว‹านอี้ จีซู‹ โอ‹วซู‹

พัน หมื่น แสน ลŒาน สิบลŒาน รŒอยลŒาน พันลŒาน หมื่นลŒาน ลŒานลŒาน เลขคี่ เลขคู‹

汉泰词语


คณิตศาสตร <<<<<<<

序数

àÅ¢ÅíҴѺ

xùshù

(ซวี่ซู‹) ¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

第一

dì yī

第二

dì èr

第三

dì sān

第四

dì sì

第五

dì wǔ

第六

dì liù

第七

dì qī

第八

dì bā

第九

dì jiǔ

第十

dì shí

第十一

dì shíyī

第十二

dì shí’èr

第十三

dì shísān

ตี้ อี ตี้ เอŒอร ตี้ ซัน ตี้ ซื่อ ตี้ อู‹ ตี้ ลิ่ว ตี้ ชี ตี้ ปา ตี้ จิ่ว ตี้ สือ ตี้ สืออี ตี้ สือเอŒอร ตี้ สือซัน

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 ลําดับที่ 6 ลําดับที่ 7 ลําดับที่ 8 ลําดับที่ 9 ลําดับที่ 10 ลําดับที่ 11 ลําดับที่ 12 ลําดับที่ 13 ศัพทหมวด จีน-ไทย

|5


>>>>>>> 数学

6|

¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

第十四

dì shísì

第十五

dì shíwǔ

第十六

dì shíliù

第十七

dì shíqī

第十八

dì shíbā

第十九

dì shíjiǔ

第二十

dì èrshí

ตี้ สือซื่อ ตี้ สืออู‹ ตี้ สือลิ่ว ตี้ สือชี ตี้ สือปา ตี้ สือจิ่ว ตี้ เอŒอรสือ

ลําดับที่ 14 ลําดับที่ 15 ลําดับที่ 16 ลําดับที่ 17 ลําดับที่ 18 ลําดับที่ 19 ลําดับที่ 20

汉泰词语


คณิตศาสตร <<<<<<<

计算

¤íҹdz

jìsuàn

(จี้ซ‹วน) ¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

jiā

jiǎn

chéng

chú

等于

děngyú

合计

héjì

增加

zēngjiā

减去

jiǎnqù

平均

píngjūn

比率

bǐlǜ

百分率

bǎifēnlǜ

小数

xiǎoshù

分数

fēnshù

bèi

เจีย เจี่ยน เฉิง ฉู เติ่งอวี๋ เหอจี้ เจิงเจีย เจี่ยนชวี่ ผิงจวิน ป‚›ลวี่ ไป†เฟนลวี่ เสี่ยวซู‹ เฟนซู‹ เป‡ย

บวก ลบ คูณ หาร เท‹ากับ รวมเปšน เพิ่มขึ้น ลดลง ค‹าเฉลี่ย อัตราส‹วน รŒอยละ ทศนิยม เศษส‹วน เท‹า ศัพทหมวด จีน-ไทย

|7


>>>>>>> 数学

单位

˹‹Ç / ÁÒμÃÒ

dānwèi

(ตันเว‹ย)

8|

¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

liáng

长度

chángdù

毫米

háomǐ

厘米

límǐ

公里

gōnglǐ

速度

sùdù

深度

shēndù

高度

gāodù

身高

shēngāo

重量

zhòngliáng

体重

tǐzhòng

เหลียง ฉางตูŒ หาวหมี่ หลีหมี่ หมี่ กงหลี่ ซู‹ตูŒ เซินตูŒ เกาตูŒ เซินเกา จŒงเหลียง ถี่จŒง เค‹อ

ชั่ง / ตวง / วัด ความยาว มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร ความเร็ว ความลึก ความสูง ส‹วนสูง น้ําหนัก น้ําหนักตัว กรัม

汉泰词语


คณิตศาสตร <<<<<<<

¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

公斤

gōngjīn

公吨

gōngdūn

面积

miànjī

平方米

píngfāngmǐ

平方码

píngfāngmǎ

平方公里

píngfāng gōnglǐ

体积

tǐjī

毫升

háoshēng

公升

gōngshēng

กงจิน กงตุน เมี่ยนจี ผิงฟางหมี่ ผิงฟางหม‹า ผิงฟาง กงหลี่ ถี่จี หาวเซิง กงเซิง

กิโลกรัม ตัน พื้นที่ ตารางเมตร ตารางวา ตาราง กิโลเมตร ปริมาณ มิลลิลิตร ลิตร

ศัพทหมวด จีน-ไทย

|9


10 |

汉泰词语


天和时刻 tiān hé shíkè (เทียน เหอ สือเคอ)

วันและเวลา

ศัพทหมวด จีน-ไทย

| 11


>>>>>>> 天和时刻

Çѹ

tiān

(เทียน)

12 |

¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

前天

qiántiān

昨天

zuótiān

今天

jīntiān

明天

míngtiān

后天

hòutiān

เฉียนเทียน จั๋วเทียน จินเทียน หมิงเทียน หมงเทยน โฮ‹วเทียน

เมื่อวานซืน เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุง‹ นนี้ มะรืนนี้

汉泰词语


วันและเวลา <<<<<<<

星期 xīngqī

ÊÑ»´Òˏ

(ซิงชี) ¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

星期一

xīngqīyī

星期二

xīngqī’èr

星期三

xīngqīsān

星期四

xīngqīsì

星期五

xīngqīwǔ

星期六

xīngqīliù

星期日 / 星期天

xīngqīrì / xīngqītiān

周末

zhōumò

上个星期

shàng ge xīngqī

这个星期

zhè ge xīngqī

เจŒอ เกอะ ซิงชี

下个星期

xià ge xīngqī

เซี่ย เกอะ ซิงชี สัปดาหหนŒา

ซิงชีอี วันจันทร ซิงชีเอŒอร วันอังคาร ซิงชีซัน วันพุธ ซิงชีซื่อ วันพฤหัสบดี ซิงชีอู‹ วันศุกร ซิงชีลิ่ว วันเสาร ซิงชียื่อ / วันอาทิตย ซิงชีเทียน โจวหมŒอ วันสุดสัปดาห ซั่ง เกอะ ซิงชี สัปดาหที่แลŒว สัปดาหนี้

ศัพทหมวด จีน-ไทย

| 13


>>>>>>> 天和时刻

à´×͹

yuè

(เยว‹)

14 |

¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

一月

yīyuè

二月

èryuè

三月

sānyuè

四月

sìyuè

五月

wǔyuè

六月

liùyuè

七月

qīyuè

八月

bāyuè

九月

jiǔyuè

十月

shíyuè

十一月

shíyīyuè

十二月

shí’èryuè

上个月

shàng ge yuè

อีเยว‹ เอŒอรเยว‹ ซันเยว‹ ซื่อเยว‹ อู‹เยว‹ ลิ่วเยว‹ ชีเยว‹ ปาเยว‹ จิ่วเยว‹ สือเยว‹ สืออีเยว‹ สือเอŒอรเยว‹ ซั่ง เกอะ เยว‹

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม เดือนที่แลŒว

汉泰词语


วันและเวลา <<<<<<<

¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

这个月

zhè ge yuè

下个月

xià ge yuè

เจŒอ เกอะ เยว‹ เซี่ย เกอะ เยว‹

เดือนนี้ เดือนหนŒา

»‚

nián

(เหนียน) ¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

一九七八年

yījiǔqībā nián

二零零九年 èrlínglíng jiǔ nián 二十一 世纪

èrshíyī shìjì

前年

qiánnián

去年

qùnián

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

อีจิ่วชีปา ป‚ 1978 เหนียน เอŒอรหลิงหลิง ป‚ 2009 จิ่ว เหนียน เอŒอรสืออี ศตวรรษที่ 21 ซื่อจี้ เฉียนเหนียน ป‚ก‹อน ชวี่เหนียน ป‚ที่แลŒว ศัพทหมวด จีน-ไทย

| 15


>>>>>>> 天和时刻

¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

今年

jīnnián

明年

míngnián

后年

hòunián

จินเหนียน หมิงเหนียน โฮ‹วเหนียน

ป‚นี้ ป‚หนŒา ป‚หลัง

季节

Ä´Ù¡ÒÅ

jìjié

(จี้เจี๋ย)

16 |

¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

四季

sìjì

春天

chūntiān

夏天

xiàtiān

秋天

qiūtiān

冬天

dōngtiān

ซื่อจี้ ชุนเทียน เซี่ยเทียน ชิวเทียน ตงเทียน

4 ฤดู ฤดูใบไมŒผลิ ฤดูรŒอน ฤดูใบไมŒร‹วง ฤดูหนาว

汉泰词语


วันและเวลา <<<<<<<

时刻

àÇÅÒ

shíkè

(สือเค‹อ) ¤íÒÈѾ·

¾Ô¹ÍÔ¹

¤íÒÍ‹Ò¹

¤ÇÒÁËÁÒÂ

小时 / 钟头

xiǎoshí / zhōngtóu

ชั่วโมง

一个小时

yí gè xiǎoshí

半个小时

bàn gè xiǎoshí

fēn

十分

shí fēn

miǎo

十秒

shí miǎo

早上

zǎoshang

上午

shàngwǔ

中午

zhōngwǔ

白天

báitiān

เสี่ยวสือ / จงโถว อี๋ เกŒอ เสี่ยวสือ ป˜œน เกŒอ เสี่ยวสือ เฟน สือ เฟน เหมี่ยว สือ เหมี่ยว เจ‹าซั่ง ซั่งอู‹ จงอู‹ ไป‰เทียน

1 ชั่วโมง ครึ่งชั่วโมง นาที 10 นาที วินาที 10 วินาที ตอนเชŒา ช‹วงเชŒา เที่ยงวัน กลางวัน ศัพทหมวด จีน-ไทย

| 17


食物

Chinese Vocabulary • รวมคำศพทที่ ใชรวมกับทักษะ

教室

• ฟง-พูด-อาน-เขียนในชีวิตประจำวัน • มีพินอิน คำอานเลียนเสียงภาษาไทย

และคำแปลทุกคำ • จัดหมวดหมูตามความสัมพันธของคำ 9 กลุมใหญ 56 กลุมยอย รวมกวา 1,750 คำ • เหมาะสำหรับผูที่เริ่มตนเรียนรูภาษาจีน

食物

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

学校

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

ศัพทหมวดจีน-ไทย

ISBN 978-616-527-551-4

9

786165

275514

80 บาท

中国

ภาษา

ศัพท์หมวดจีน-ไทย  

56 หมวดคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน รวมกว่า 1,750 คำ ครอบคลุมคำศัพท์ที่ใช้ในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีพินอิน คำอ่านเลียงเสียงภาษาไทย เพื่อ...

ศัพท์หมวดจีน-ไทย  

56 หมวดคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน รวมกว่า 1,750 คำ ครอบคลุมคำศัพท์ที่ใช้ในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีพินอิน คำอ่านเลียงเสียงภาษาไทย เพื่อ...

Advertisement