Page 1

ตารางฝกคั ด

อักษรจีน พื้นฐานของการเขียนที่ควรรู

สวนประกอบตางๆ ของอักษรจีน  กฎเกณฑการเขียนพรอมตัวอยาง อักษรและลำดับการเขียน 

30.-


ตารางฝกคัด

อักษรจีน ISBN ราคา

978-616-527-332-9 30 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำาส่วนหนึ่งส่วนใดของ หนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ทำาสำาเนา ถ่ายเอกสาร หรือนำาไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำานักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดทำา บรรณาธิการสำานักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบ รูปเล่มและภาพประกอบ ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ พิสูจน์อักษร บุษกร กู้หลี, ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล ประสานงานสือ่ สิง่ พิมพ์ บุษกร กูห้ ลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจำาหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้นที่ 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำา หน้าขาดหาย สำานักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ส่วนประกอบ ต่างๆ ของ ตัวอักษรจีน 1.

2.

diǎn (เตี่ยน)

héng (เหิง)

จุด

广

guǎng (กว่าง)

mén (เหมิน)

shù (ซู่)

ประตู

เส้นขวาง

3.

กว้าง

shí (สือ)

สิบ

èr (เอ้อร์)

สอง

gè (เก้อ)

อัน

เส้นตั้ง

个 中

zhōng (จง)

กลาง


4.

撇 4.1

piě (เผี่ย)

斜撇

เส้นลากซ้าย

xiépiě (เสียเผี่ย)

เส้นลากซ้าย

八 人 4.2

4.3

横撇

撇点

héngpiě (เหิงเผี่ย)

piědiǎn

nà (น่า)

rén (เหริน)

คน

shuǐ (สุ่ย)

น้ำา

yòu (โย่)

อีก

(เผี๋ยเตี่ยน) เส้นลากซ้ายตวัดลงขวา

แปด

เส้นขวางลากลงซ้าย

5.

bā (ปา)

nǚ (หนวี่)

ān (อัน)

หญิง

สงบ / ติดตั้ง

เส้นลากขวา

金 今

jīn (จิน) jīn (จิน)

ทอง ปัจจุบัน


6.

tí (ถี) 6.1

เส้นตวัดจากซ้ายขึ้นขวา tí (ถี)

เส้นตวัดจากซ้ายขึ้นขวา

我 地 6.2

竖提

shùtí (ซู่ถี)

wǒ (หว่อ)

dì (ตี้)

ฉัน

พื้นที่ / ที่ดิน

เส้นตั้งตวัดขึ้นขวา

以 yǐ (อี่) จะได้ 民 mín (หมิน) ประชาชน 7.

折 zhé (เจ๋อ) 7.1

竖折

เส้นหักมุม shùzhé (ซู่เจ๋อ)

เส้นตั้งหักมุมขวา

shān (ซาน)

区 7.2

撇折

piězhé (เผี่ยเจ๋อ)

qū (ชวี)

yún (อวิ๋น)

去 横折提

เขต

เส้นลากซ้ายหักขวาขึ้น

云 7.3

ภูเขา

héngzhétí (เหิงเจ๋อถี)

qù (ชวี่)

เมฆ ไป

เส้นขวางหักมุมลงแล้วตวัดขึ้นขวา

shuō (ซัว)

jì (จี้)

พูด

จำา / จด


8.

钩 8.1

gōu (โกว)

竖钩

เส้นตวัด

shùgōu (ซู่โกว)

เส้นตั้งแล้วตวัดงอซ้าย

小 可 8.2

8.3

横钩

斜钩

hénggōu (เหิงโกว)

xiégōu (เสียโกว)

xiǎo (เสี่ยว) kě (เข่อ)

เล็ก

ได้ / น่า

เส้นขวางแล้วตวัดงอลงซ้าย

mǎi (ไหม่)

xiě (เสี่ย)

ซื้อ

เขียน

เส้นลากขวาแล้วตวัดงอขึ้น

代 dài (ไต้) สมัย / รุ่น 钱 qián (เฉียน) เงิน 8.4

弯钩

wāngōu

(วานโกว) เส้นโค้งตวัดงอขึ้นซ้าย

家 象 8.5

竖弯钩

shùwāngōu

jiā (เจีย)

บ้าน

xiàng (เซี่ยง)

ช้าง

(ซู่วานโกว) เส้นตั้งหักโค้งแนวขวางแล้วตวัดขึ้น

ér (เอ๋อร์)

เด็ก / ลูก

bāo (เปา)

กระเป๋า


8.6

横折钩

héngzhégōu (เหิงเจ๋อโกว)

เส้นขวางหักมุมลงแล้วตวัดงอขึ้น

yuè (เยว่)

ดวงจันทร์ / เดือน

nèi (เน่ย)

ใน

横折弯钩 héngzhéwāngōu (เหิงเจ๋อวานโกว) เส้นขวางหักลงเป็น เส้นโค้งไปทางขวาแล้วตวัดงอขึ้น 8.7

qì (ชี่)

fēi (เฟย)

อากาศ บิน

横撇弯钩 héngpiěwāngōu (เหิงเผี่ยวานโกว) เส้นขวางลากหักมุม ลงซ้าย ลากเส้นโค้งตวัดงอขึ้น

8.8

队 duì (ตุ้ย) แถว / ทีม / กอง 际 jì (จี้) ขอบ / ระหว่าง 竖折折钩 ซ้ายแล้วตวัดงอขึ้น 8.9

shùzhézhégōu (ซู่เจ๋อเจ๋อโกว)

เส้นตั้งหักมุมขวา ลากลง

hào (เฮ่า)

เลขที่

mǎ (หม่า)

ม้า


ระเบียบและ กฎเกณฑ์ การเขียน ตัวอักษรจีน 规则

กฎการเขียน

1

ตัวอย่างอักษรและล™าดับการเขียน

十 shí

(สือ)

先橫后竖

xiān héng hòu shù (เซียน เหิง โฮ่ว ซู่)

ลากเส้นขวางก่อนลากเส้นตั้ง 规则

กฎการเขียน

2

先撇后捺 xiān piě hòu nà (เซียน เผี่ย โฮ่ว น่า)

xià (เซี่ย)

ตัวอย่างอักษรและล™าดับการเขียน

八 bā (ปา) 人

rén (เหริน)

ลากเส้นซ้ายก่อนลากเส้นขวา 规则

กฎการเขียน

3

ตัวอย่างอักษรและล™าดับการเขียน

三 sān (ซัน)

从上到下

cóng shàng dào xià (ฉง ซั่ง เต้า เซี่ย)

เขียนเส้นบนก่อนเส้นล่าง

工 gōng (กง)


规则

กฎการเขียน

4 从左到右

cóng zuǒ dào yòu (ฉง จั่ว เต้า โย่ว)

ตัวอย่างอักษรและล™าดับการเขียน

做 zuò (จั้ว) 好 hǎo (ห่าว)

เขียนจากซ้ายไปขวา 规则

กฎการเขียน

5 从外到内

cóng wài dào nèi (ฉง ไว่ เต้า เน่ย)

ตัวอย่างอักษรและล™าดับการเขียน

月 yuè (เยว่) 间 jiān (เจียน)

เขียนจากนอกเข้าใน 规则

กฎการเขียน

6

先里头后封口 xiān lǐtou hòu fēngkǒu (เซียน หลี่โถว โฮ่ว เฟิงโข่ว)

ตัวอย่างอักษรและล™าดับการเขียน

日 rì (ยื่อ) 回 huí (หุย)

เขียนจากนอกเข้าหาในเสร็จแล้วจึงปิด 规则

กฎการเขียน

7

ตัวอย่างอักษรและล™าดับการเขียน

xiǎo

(เสี่ยว)

先中间后两边

xiān zhōngjiān hòu liǎngbiān (เซียน จงเจียน โฮ่ว เหลี่ยงเปียน)

เขียนเส้นกลางก่อนซ้ายและขวา

水 shuǐ (สุ่ย)


Date ................................


Date ................................


Date ................................


ตัวอยางอักษรและลำดับการเขียน 十 shí

(สอื)

xià (เซยี)

กฎเกณฑการเขียน

1. ÅÒ¡àÊŒ¹¢ÇÒ§¡‹Í¹ÅÒ¡àÊŒ¹µÑé§ 2. ÅÒ¡àÊŒ¹«ŒÒ¡‹Í¹ÅÒ¡àÊŒ¹¢ÇÒ 3. à¢Õ¹àÊŒ¹º¹¡‹Í¹àÊŒ¹Å‹Ò§ 4. à¢Õ¹¨Ò¡«ŒÒÂ仢ÇÒ 5. à¢Õ¹¨Ò¡¹Í¡à¢ŒÒã¹ 6. à¢Õ¹¨Ò¡¹Í¡à¢ŒÒËÒã¹ àÊÃç¨áŌǨ֧»´ 7. à¢Õ¹àÊŒ¹¡ÅÒ§¡‹Í¹«ŒÒÂáÅТÇÒ ¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

30.-

ISBN 978-616-527-332-9

9

786165 273329

55, 57 «Í¾ÃÐÃÒÁ·Õè 3 «Í 53 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

www.MISbook.com

ตารางฝึกคัดอักษรจีน  

พื้นฐานของการเขียนที่ควรรู้ ส่วนประกอบต่างๆ ของอักษรจีน กฎเกณฑ์การเขียนพร้อมตัวอย่าง อักษรและลำดับการเขียน

Advertisement