Page 1

เขาใจงาย ใชงานไดชวั ร! ดวย DVD ภาพพรอมเสียง สอนการใชงานกลองอยางละเอียด

ชำแหละ! ทุกปุม ทุกเมนู

คูม อื ใชงานฉบับภาษาไทย ชัดเจน เขาใจงาย ใหคณ ุ ใชงานกลองไดอยางคุม คา!

อธิบายทุกปุ ม สอนใช ทุกเมนู

หนงั สอื + หนังสือ พรอ้ มดีวีดี

เพียง

ราคาพเิ ศ DVD

199.-


User Manual


สอนใช้กล้อง Nikon D3100 ISBN 978-616-527-201-8 ราคา 199 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data วีรนิจ ทรรทรานนท์. สอนใช้กล้อง Nikon D3100.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554. 220 หน้า. 1. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล. 2. การถ่ายภาพ. l. ชื่อเรื่อง. 771.33 ISBN 978-616-527-201-8 คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน วีรนิจ ทรรทรานนท์ ออกแบบรูปเล่ม ไพโรจน์ บรรจงใจรักษ์ ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ภาพประกอบ ณัฐพงษ์ พยัคคง พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่, ชนาภัทร พรายมี ประสานงานฝ่ายผลิต วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


INTRODUCTION หลายคนอาจรู้สึกว่าต้องมีกล้องที่ดีถึงจะถ่ายภาพได้สวย ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง สำ�หรับ คนที่มีงบประมาณจำ�กัดจะทำ�อย่่างไร ซึ่งความจริงแล้วก็คงไม่น่าจะใช่ สำ�หรับผู้ที่มีงบประมาณจำ�กัด ทางผู้ผลิตกล้องได้สร้างสรรค์กล้องให้ตรงกับความ ต้องการของมือใหม่หรือผู้ที่มีงบประมาณจำ�กัด สังเกตได้ว่าทุกยี่ห้อจะผลิตกล้องราคาประหยัด ออกมา โดยศัพท์ทางการตลาดของวงการถ่ายภาพจะเรียกกล้องประเภทนี้ว่า กล้อง Entry Level คือกล้องสำ�หรับการใช้งานในเบื้องต้นที่ครบครัน โดยเน้นที่ราคาประหยัด สำ�หรับกล้อง Entry Level ของ Nikon ก่อนหน้านี้ได้มีรุ่น D3000 ซึ่งเนื่องจากกล้อง รุ่นนี้ต้องการทำ�ให้ราคาไม่สูงเกินไปนักจึงตัดระบบต่างๆ ออกไป ได้แก่ ระบบวิดีโอและระบบ Live view แต่กระแสของการแข่งขัน โดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายวิดีโอที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมใน ยุคปัจจุบัน Nikon จึงได้มีการพัฒนาขึ้นในรุ่น D3100 โดยเพิ่มระบบการถ่ายวิดีโอขึ้นมา รวมถึง การตกแต่งภาพภายในกล้อง ซึ่งทำ�ได้ค่อนข้างดีและตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือมือใหม่ที่อาจใช้งาน กล้องได้ในระดับเบื้องต้น ที่ในบางกรณีอาจเน้นเพียงเรื่องความสนุกของการถ่่ายภาพเป็นหลัก กล้้ อ ง D3100 จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น กล้ อ งที่ี มี ค วามคุ้ ม ค่ า และเหมาะสำ � หรั บ ผู้ ที่ มี ง บประมาณจำ � กั ด เพราะนอกจากคุณจะได้รบั ความสนุกสนานไปกับการถ่ายภาพแล้วยังสามารถใช้งานกล้องได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ขอแสดงความนับถือ วีรนิจ ทรรทรานนท์ (นายตากล้อง) webmaster@taklong.com


ตัวอย่างในวิดโี อ

Screenshot

แนะน�ำกล้อง Nikon D3100

ส่วนประกอบต่างๆ ของกล้อง

อธิบาย Mode dial

ปุ่มถ่ายภาพต่อเนื่องแบบต่างๆ

การเปลี่ยนเลนส์

ช่องเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆ

การใส่เมมโมรี่การ์ด

การใช้งานปุ่ม AE-L/AF-L

การใช้งานปุ่มบันทึกวิดีโอ

ใช้งาน Live view

การ Playback

การใช้งานปุ่ม Information edit

อธิบายปุ่มปรับแก้สายตา

ระบบไฟช่วยโฟกัส

การใส่แบตเตอรี่


ตัวอย่างในวิดโี อ

Screenshot

การใช้งานเลนส์คิต

สัญลักษณ์ต่างๆ ของเลนส์

ปุ่มต่างๆ ของเลนส์

ทดสอบการท�ำงานของเลนส์

การร้อยสายคล้องคอ

ร้อยสายคล้องคอแบบทั่วไป

ร้อยสายคล้องคอแบบเก็บสาย

Live view & ถ่ายวิดีโอ

สัญลักษณ์ในระบบ Live view

การเซ็ตค่าต่างๆ

ระบบโฟกัสหน้าคนแบบอัตโนมัติ

การใช้งานระบบโฟกัสแบบต่างๆ

การเลือกระบบโฟกัส

การบันทึกวิดีโอ

การ Playback ดูภาพวิดีโอ


ตัวอย่างในวิดโี อ

Screenshot

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่และแท่นชาร์จ

สัญลักษณ์บนจอ LCD

หน้าจอส�ำหรับปรับค่าต่างๆ

การปรับขนาดของภาพ

ระบบ White balance

ระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบต่างๆ

Flash mode

โหมดในการถ่ายภาพ

Guide mode

การลบภาพ

การตั้งค่าต่างๆ ในเมนู

การใช้งาน Shooting Menu

การใช้งาน Setup Menu

การใช้งาน Retouch Menu


ตัวอย่างในวิดโี อ

Screenshot

การใช้งาน Recent Settings

สรุปการใช้งานทั้งหมดของกล้อง

เมนู DVD ง่ายต่อการใช้งาน


CONTENTs 01 Body & Lens : ส่วนประกอบของกล้องและเลนส์ .........................................3 ส่วนประกอบของกล้อง (Body) ..............................................................4 ส่วนประกอบของเลนส์ (Lens) .............................................................18 การใส่-ถอดเลนส์ (Attaching & Detaching a Lens) ..........................20 การใส่เมมโมรี่การ์ด (Insert a Memory Card) ...................................24 การใส่แบตเตอรี่ (Insert the Battery) ................................................25 การชาร์จแบตเตอรี่ (Charge the Battery) .........................................26 การร้อยสายคล้องคอ ...........................................................................28 สัญลักษณ์ส�ำคัญทีใ่ ช้แทนปุม่ ควบคุมการท�ำงานของกล้อง ....................30 02 LCD & Viewfinder Display : สัญลักษณ์บนจอ LCD และในช่องมองภาพ ..................................................................................................34 สัญลักษณ์บนจอ LCD ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง ..........................................36 สัญลักษณ์บนจอ LCD ในโหมด Live view ..........................................40 สัญลักษณ์ในช่องมองภาพ (Viewfinder Information) .............................42 03 Buttons : การใช้งานปุม่ ค�ำสัง่ ............................................................................46 Power switch ....................................................................................49 ปุ่ม Shutter-release ...........................................................................49 ปุ่ม (function) ................................................................................49 ปุม่ (flash mode), (flash compensation) .............................50


ปุ่ม Lens release ................................................................................52 ปุ่ม (information) .........................................................................53 ปุ่ม (exposure compensation), (aperture), Flash compensation ........................................................................53 Release-mode selector ...................................................................54 Mode dial ..........................................................................................55 Command dial ..................................................................................63 ปุ่ม AE-L/AF-L .....................................................................................64 Live view switch ...............................................................................65 ปุม่ Movie-record ...............................................................................65 Diopter adjustment control ...........................................................66 Multi selector ....................................................................................66 ปุ่ม OK ............................................................................................67 ปุ่ม (delete): Deleting pictures, Deleting pictures during playback ...............................................67 ปุม่ (playback) .................................................................................67 ปุ่ม (menu) ..................................................................................68 ปุ่ม (thumbnail/playback zoom out), (help) .....................69 ปุ่ม (playback zoom in) ...............................................................70 ปุ่ม (information edit) .................................................................70


CONTENTs 04 Live view & Guide mode : รู้จักกับระบบมองสด และโหมดฝึกถ่ายภาพส�ำหรับมือใหม่ ..............................................................................74 Live view รู้จักกับระบบมองสด ...........................................................76 Guide mode โหมดฝึกถ่ายภาพส�ำหรับมือใหม่ ...................................84 05 Menu : การใช้งานเมนู ...................................................................................111 การใช้งานเมนู .....................................................................................112 Playback Menu ...............................................................................114 Shooting Menu .....................................................................................126 Setup Menu .....................................................................................146 Retouch Menu ................................................................................172 Recent Settings ...............................................................................196


01

Body & Lens ส่วนประกอบ ของกล้องและเลนส์


Nikon D3100 User Manual

ส่วนประกอบของกล้อง

(Body)

1 Power switch ปุ่มเปิด-ปิดการทำ�งานของกล้อง 2 Shutter-release button ปุ่มลั่นชัตเตอร์สำ�หรับกดเพื่อถ่ายภาพ ถ้ากดเพียงครึ่งเดียว จะเป็นการวัดแสงหรือล็อกโฟกัสภาพ

3 Built-in flash แฟลชภายในกล้อง 4 Accessory shoe cover ฝาสำ�หรับปิด Accessory shoe หากไม่ใช้แฟลชภายนอกก็ให้ ปิดฝาไว้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าไป

5 Accessory shoe (for optional flash units) จะเห็นปุ่มหลายปุ่ม เรียกว่า Hot-shoe ใช้สำ�หรับใส่แฟลชภายนอก

6 Flash mode button, Flash compensation button คือปุ่มเปิดแฟลช Pop up (จาก ตัวกล้อง) เมือ่ จะปิดก็ให้กดลงไป และยังสามารถปรับกำ�ลังแฟลช ว่าจะให้แฟลชยิงแรงหรือเบา

7 Function button คือปุ่มเฉพาะที่สามารถเซ็ตได้ว่าจะให้ปุ่มนี้ทำ�งานในฟังก์ชันอะไร ซึ่งต้อง เข้าไปเซ็ตในเมนู

8 Connector cover ฝายางสำ�หรับปิดช่องสัญญาณต่างๆ 9 Lens release button ปุ่มคลายล็อกเลนส์ เมื่อกดปุ่มนี้จะสามารถคลายล็อกเลนส์เพื่อถอด เลนส์ออกมาได้

4


Body & Lens

4

Accessory shoe cover

5

Accessory shoe

3

Built-in flash

6

2

Shutter-release button

Flash mode button, Flash compensation button

7 1

Function button

Power switch

8

Connector cover

9

Lens release button

5


Nikon D3100 User Manual

10 Information button 11 Exposure compensation button, Aperture button, Flash compensation button

6

14 Focal plane mark

12 Release-mode selector

15 Eyelet for camera strap

13 Mode dial


Body & Lens

10 Information button หรือปุ่ม info กดเพื่อแสดงข้อมูลบนจอ LCD ซึ่งถ้ากดอีีกครั้งจะ เป็นการปิดหน้าจอ

11 Exposure compensation button, Aperture button, Flash compensation button

ปุม่ สำ�หรับการชดเชยแสง หรือใช้ปรับค่ารูรบั แสง โดยจะมีสญ ั ลักษณ์เป็นรูปรูรบั แสงอยู่ และยัง เป็นปุ่มสำ�หรับปรับค่าการชดเชยแสงแฟลชได้

12 Release-mode selector ก้านสำ�หรับเลือกระบบการถ่ายภาพ ว่าจะเป็นถ่ายทีละภาพ หรือ ถ่ายต่อเนื่อง หรือตั้งเวลาถ่ายภาพตนเอง หรือถ่ายภาพในโหมดเงียบ ปุ่มนี้อาจแข็งเล็กน้อย ใน ขณะถ่ายภาพแนะนำ�ให้ใช้นิ้วโป้งในการปรับจะถนัดกว่า

13 Mode dial ใช้เลือกโหมดการทำ�งานหลักของกล้อง ได้แก่ M, A, S, P และโหมดอย่างง่ายอืน่ ๆ รวมถึง Guide mode

14 Focal plane mark สัญลักษณ์ที่บอกระดับตำ�แหน่งของตัวเซนเซอร์รับภาพ (ในตัวกล้อง) ใช้ สำ�หรับงานบางอย่างทีใ่ ห้ความสำ�คัญในการโฟกัสภาพ โดยต้องใช้เครือ่ งมือวัดระยะระหว่างตัว เซนเซอร์กับสิ่งที่เราต้องการจะถ่าย

15 Eyelet for camera strap ห่วงเหล็กที่ใช้ยึดกับสายคล้องคอ จะมีอยู่ 2 ข้าง ทั้งซ้ายและขวา

7


Nikon D3100 User Manual

16 AF-assist illuminator, Self-timer lamp, Red-eye reduction lamp ไฟแสดง

สัญญาณระบบโฟกัสอัตโนมัติ ไฟแสดงการนับเวลาถอยหลังในการตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเอง ไฟส่องสว่างของระบบแก้ตาแดงเวลาถ่ายภาพกลางคืน

17 CPU contacts จุดเชื่อมต่อของกล้องกับเลนส์ 18 Microphone ไมโครโฟนสำ�หรับบันทึกเสียงในการถ่ายวิดีโอ 19 Mounting mark สัญลักษณ์จุดมาร์กสีขาวที่บอกตำ�แหน่งสำ�หรับเชื่อมต่อเลนส์กับกล้อง 20 Mirror กระจกสะท้อนภาพ 21 Lens mount ฐานสำ�หรับเชื่อมต่อเลนส์กับกล้อง 22 Grip กริปหรือด้ามจับกล้อง

8


Body & Lens

16 AF-assist illuminator,

Self-timer lamp, Red-eye reduction lamp

17 CPU contacts 18 Microphone

19 Mounting mark 22 Grip

20 Mirror 21 Lens mount 9


Nikon D3100 User Manual

23 Diopter adjustment control ปุ่มสำ�หรับปรับแก้สายตา การมองในช่องมองภาพ สำ�หรับ

คนสายตาปกติจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ถ้าในกรณีสายตาสั้น หากใส่แว่นตาก็จะไม่ สะดวกในการมองช่องมองภาพ และต้องการถอดแว่นมองในช่องมองภาพ ก็สามารถปรับแก้ ตรงจุดนี้ให้มองเห็นภาพชัดเจนได้

24 AE-L/AF-L button ปุม่ สำ�หรับล็อกความจำ�แสงและโฟกัส ซึง่ ถ้าอยูใ่ นโหมด Playback สำ�หรับ ดูภาพ จะใช้ควบคุมล็อกป้องกันภาพไม่ให้ถูกลบออก

25 Command dial ปุ่มควบคุมการทำ�งานหลักสำ�หรับปรับค่าต่างๆ ของกล้อง 26 Live view switch สวิตช์สำ�หรับเปิด-ปิดระบบมองสดหรือ Live view 27 Movie-record button ปุ่มสำ�หรับบันทึกวิดีโอ ซึ่งในโหมดนี้สามารถบันทึกภาพนิ่งโดยการ กดปุ่มชัตเตอร์ได้เช่นกัน ส่วนถ้าเราต้องการปิดก็ให้เลื่อน Live view switch อีกครั้งหนึ่ง

28 Memory card slot cover ฝาปิดช่องเสียบเมมโมรี่การ์ด 29 Memory card access lamp ไฟสัญญาณแสดงการทำ�งานของเมมโมรี่การ์ด 30 Speaker ลำ�โพงของระบบวิดีโอ 31 Delete button: Deleting pictures, Deleting pictures during playback ปุ่มสำ�หรับ ลบภาพ

32 OK button ปุ่มสำ�หรับกดเข้าสู่เมนูที่เราเลือก 33 Multi selector สำ�หรับเลือกค่าต่างๆ ที่ปรากฏบนจอ LCD หรือเลือกจุดโฟกัสภาพ

10


Body & Lens

24 AE-L/AF-L button

25 Command dial

23 Diopter adjustment control

26 Live view switch 27 Movie-record button

28 Memory card slot cover 29 Memory card access lamp

32 OK button

30 Speaker

33 Multi selector

31 Delete button:

Deleting pictures, Deleting pictures during playback 11


Nikon D3100 User Manual

34 Monitor: Viewing settings, Live view, Viewing pictures, Full-frame playback จอแสดงภาพหลัก และแสดงรายการต่างๆ ในเมนู

35 Rubber eyecup ยางสำ�หรับป้องกันไม่ให้ดวงตากระทบกับตัวกล้อง และยังช่วยบังแสงไม่ให้ เข้ามาในช่องมองภาพได้อีกด้วย

36 Viewf inder eyepiece ช่องมองภาพ ซึ่งจะแสดงภาพจริงที่สะท้อนกระจกเข้ามา 37 Playback button ปุ่มที่ใช้สำ�หรับดูภาพที่ถ่ายไว้ 38 Menu button ปุ่มสำ�หรับเข้าไปใช้งานเมนู เพื่อปรับค่าต่างๆ 39 Thumbnail/Playback zoom out button, Help button ปุ่มสำ�หรับซูมออกเพื่อดูภาพ เต็มหรือดูทีละหลายๆ ภาพได้)

40 Playback zoom in button ปุ่มสำ�หรับซูมเข้าเพื่อดูรายละเอียดในส่วนต่างๆ ของภาพ 41 Information edit button ปุ่มสำ�หรับตั้งค่าการใช้งานของกล้อง

12


Body & Lens

34 Monitor:

Viewing settings, Live view, Viewing pictures, Full-frame playback

35 Rubber eyecup 36 Viewfinder eyepiece

40 Playback zoom in button

37 Playback button

41 Information edit button

38 Menu button 39 Thumbnail/Playback zoom out button, Help button

13


Nikon D3100 User Manual

42 Battery-chamber cover ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ 43 Battery-chamber cover latch ตัวล็อกสำ�หรับช่องใส่แบตเตอรี่ 44 Tripod socket ช่องสำ�หรับต่อเข้ากับขาตั้งกล้อง ขณะใส่ควรระมัดระวังไม่ให้ขูดบริเวณด้าน

ล่าง เพื่อป้องกันริ้วรอยที่อาจเกิดขึ้น 45 ฉลากแสดงรายละเอียดของตัวกล้อง จะมีข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวข้องกับการรับประกันกล้อง ซึ่งก็ คือ Serial Number ของกล้อง (ต้องตรงกับในใบรับประกัน) 46 Power connector cover for optional power connector สำ�หรับเชือ่ มต่อสายสัญญาณ ไฟฟ้า

14


Body & Lens

43 Battery-chamber cover latch 42 Battery-chamber cover

44 Tripod socket 45 ฉลากแสดงรายละเอียดของตัวกล้อง

46 Power connector cover for optional power connector

15


Nikon D3100 User Manual

47 Accessory terminal ช่องสำ�หรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ 48 USB connector: Connecting to a computer, Connecting to a printer ช่องสำ�หรับ เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์

49 HDMI mini-pin connector ช่องสำ�หรับเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI กับจอ LCD Monitor ได้ โดยตรง (มีคุณภาพสัญญาณชัดมากเนื่องจากเป็นสัญญาณดิจิตอล)

50 A/V connector ช่องสำ�หรับเชื่อมต่อสัญญาณ A/V 51 Card slot ช่องสำ�หรับเสียบเมมโมรี่การ์ด ซึ่งกล้อง Nikon D3100 จะใช้เมมโมรี่การ์ดแบบ SD

16


Body & Lens

47 Accessory terminal 48 USB connector:

Connecting to a computer, Connecting to a printer

49 HDMI mini-pin connector 50 A/V connector

51 Card slot

17


Nikon D3100 User Manual

ส่วนประกอบของเลนส์

(Lens)

1 Focus ring วงแหวนสำ�หรับโฟกัส 2 Zoom ring วงแหวนสำ�หรับซูมเข้าหรือซูมออก 3 VR (vibration reduction) switch สวิตช์เปิด-ปิดระบบป้องกันการสั่นของเลนส์ 4 A-M switch สวิตช์เลือกระบบการโฟกัส 5 Focal length scale ตัวเลขบอกทางยาวโฟกัสของเลนส์ 6 Focal length mark จุดบอกตำ�แหน่งทางยาวโฟกัสของเลนส์ 7 Mounting mark จุดบอกตำ�แหน่งใส่เลนส์กับกล้อง 11 รายละเอียดของเลนส์ 8 Lens หน้าเลนส์ 9 Contacts จุดเชื่อมต่อ 10 Lens cap ฝาปิดหน้าเลนส์ 11 รายละเอียดของเลนส์ 12 ประเภทของเลนส์ 12 ประเภทของเลนส์ 18


Body & Lens

1

Focus ring

2

Zoom ring

3

VR (vibration reduction) switch

4

A-M switch

8

Lens

5

Focal length scale

6

Focal length mark

9

Contacts

7

Mounting mark

10 Lens cap 19


Nikon D3100 User Manual

การใส่-ถอดเลนส์

(Attaching & Detaching a Lens)

20


Body & Lens

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเลนส์ ให้ปิดสวิตช์กล้องก่อน จะมีปุ่มคลายล็อกเลนส์ซึ่งอยู่บริเวณหน้ากล้องด้านข้างของเลนส์ ให้กดพร้อมกับใช้มือจับ เลนส์ แล้วบิดเลนส์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปุ่มคลายล็อกเลนส์จนสุดก็จะสามารถถอดเลนส์ได้

1 กดปุม่ คลายล็อกเลนส์คา้ งไว้

2

หมุนเลนส์ทวนเข็มนาฬิกาจะสามารถถอดเลนส์ได้

21


Nikon D3100 User Manual

เมื่อถอดเลนส์แล้ว บริเวณหน้ากล้องจะเห็นจุดสีแดงกับจุดสีขาว เวลาใส่ให้ดูจุดสีขาวที่ตัวกล้องให้ตรงกับจุดสีขาวที่เลนส์ ใส่ให้ตรงกันแล้วหมุนเลนส์ตาม เข็มนาฬิกาก็จะสามารถใส่เลนส์เข้าไปจนได้ยินเสียงดังคลิก (ไม่ควรถอดเลนส์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพราะ อาจท�ำให้ฝุ่นละอองเข้าไปในกล้องได้)

1

สังเกตจุดสีขาว

22


Body & Lens

2

จุดสีขาวที่เลนส์ต้องตรงกับจุดสีขาวที่กล้อง

3

ใส่เลนส์เข้าไปโดยให้ต�ำแหน่งจุดสีขาวตรงกัน และหมุนเลนส์ตามเข็มนาฬิกาจนได้ยินเสียงคลิก 23


Nikon D3100 User Manual

การใส่เมมโมรี่การ์ด

(Insert a Memory Card)

ปิดสวิตช์กล้องโดยไปที่ตำ�แหน่ง Off ดันฝาปิดช่องใส่การ์ดไป ทางด้านหลังแล้วเปิดออกด้านข้าง ใส่เมมโมรีก่ าร์ดเข้าไป ดันจนมีเสียงคลิกแล้วปิดฝาช่องใส่การ์ด กล้องรุน่ นีส้ ามารถรองรับ (SDXC memory card) คือการ์ดแบบเชือ่ มต่อความเร็วสูง แล้วยังรองรับ SD memory card และ SDHC memory card เช่นกัน 24


เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่อันดับต้นๆ ที่ทุกคนนึกถึงเมื่ออากาศหนาวเริ่มมาเยือน หนังสือและ ดีวดี ชี ดุ นีจ้ ะน�ำทางคุณไปท่องเมืองเหนือ สัมผัสความหนาวเย็น นัง่ จิบกาแฟกรุน่ ๆ โต้ลมหนาวในบรรยากาศชิลๆ แวะเวียนไป ถ่ายภาพแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ชียงใหม่...ปาย...แม่ฮอ่ งสอน...ปางอุง๋ ...ฯลฯ และอีกมากมายกว่า 20 สถานทีแ่ ห่งความประทับใจ ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือนให้ได้! หนาวนี้...สะพายกล้องแล้วออกไปถ่ายภาพกันเถอะ... เริ่มเดินทางกันตั้งแต่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ดอยปุย ปางอุ๋ง น�้ำพุร้อนโป่งเดือด ห้วยน�้ำดัง ปาย และสถานที่ อื่นๆ ที่ไม่ควรพลาด

พิเศษกว่าใครถูกใจคนมีกล้อง ถ่ายภาพสวยทุกสถานที่ กับนายตากล้อง พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม Bonus Trip 22 ภาพแห่งความประทับใจ โหลดฟรีภายในเล่ม! หนังสือ + DVD 1 แผ่น

ราคา 199 บาท


100 สถานที่ 360 มุมสวย คนมีกล้องไม่ควรพลาด “เมืองไทยเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายจริงๆ จนไม่น่าเชื่อว่าจะมาบรรจุอยู่ในประเทศเดียวได้ เรียกได้ ว่า เทีย่ วเท่าไรก็ไม่ครบสักที ไม่ตอ้ งอืน่ ไกล อย่างตัวผมเองซึง่ ถือได้วา่ เป็นคนหนึง่ ทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วถ่ายภาพมานานตัง้ แต่ เพิง่ เริม่ ฝึกถ่ายภาพใหม่ๆ แต่กน็ บั ได้วา่ ไปมาแค่เศษเสีย้ วของประเทศเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ถ้าจะนับเฉพาะสถานทีท่ ผี่ มเคย ไปมาก็ถือว่ามากมายจนแทบจะนับไม่ถ้วน โดยถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ที่อยู่ในมือท่านแล้วถึง 100 สถานที่ เพื่อเป็น แนวทางให้พอมองภาพออกว่า เมืองไทยเรานัน้ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ ดบ้าง แล้วคนทีไ่ ปนัน้ ถ่ายภาพประทับใจมุมไหนเอาไว้ บ้าง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้ครึกครื้นเพื่อเศรษฐกิจไทยคึกคัก แถมยังได้ภาพสวยๆ กลับมาฝากคน อื่นด้วย”...นายตากล้อง taKLO

NG

in Thailand

“เมืองไทยเรานั้นมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายจริงๆ จนไมนาเชื่อวาจะมาบรรจุอยูในประเทศเดียวได เรียกไดวา เทีย่ วเทาไรก็ไมครบสักที ไมตอ งอืน่ ไกล อยางตัวผมเองซึง่ ถือไดวา เปนคนหนึง่ ทีเ่ ดินทางทองเทีย่ วถายภาพมานานตัง้ แต เพิ่งเริ่มฝกถายภาพใหมๆ แตก็นับไดวาไปมาแคเศษเสี้ยวของประเทศเทานั้น อยางไรก็ตาม ถาจะนับเฉพาะสถานที่ ที่ผมเคยไปมาก็ถือวามากมายจนแทบจะนับไมถวน โดยถูกรวบรวมไวในหนังสือเลมนี้ที่อยูในมือทานแลวถึง 100 สถานที่ เพือ่ เปนแนวทางใหพอมองภาพออกวา เมืองไทยเรานัน้ มีสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีใ่ ดบาง แลวคนทีไ่ ปนัน้ ถายภาพ ประทับใจมุมไหนเอาไวบา ง ซึง่ จะเปนการสงเสริมการทองเทีย่ วของไทยใหครึกครืน้ เพือ่ เศรษฐกิจไทยคึกคัก แถมยังได ภาพสวยๆ กลับมาฝากคนอื่นดวย” นายตากลอง

พัฒนาฝมือการถายภาพของคุณดวยเทคนิคที่ทำไดเอง จะถายภาพวิวดวยโหมดอะไรดี | ใชเลนสอะไรถายภาพวิวดี | มีฟล เตอรอะไรชวยใหภาพวิวสวยขึน้ ไดบา ง | การวางขาตัง้ กลอง ทีถ่ กู ตอง | ทิศทางของแสง | ไปอยูใ หถกู ที่ ถูกเวลา | โลกนีอ้ อกจะกวาง อยามัวแตมองในชองมองภาพเล็กๆ เพียงอยางเดียว | เทคนิคการถายภาพน้ำตกใหนมุ สวย | ขอบฟานัน้ สำคัญไฉน | มาถายภาพดวงอาทิตย “ขึน้ ” หรือ “ตก” กันดีกวา | Twilight Zone นาทีทองของการถายภาพวิว | เทคนิคการถายภาพน้ำทะเลใหนมุ สวย | มองตางมุม | ฉากหนาชีน้ ำจุดสนใจ | ฉากหลัง สำคัญไฉน | เสนสายชี้นำสายตาไปหาจุดสนใจ | วัดแสงกับสีเทากลางสวนตัว | อยาเอาทุกอยางไปไวตรงกลางภาพเพียง อยางเดียว | สุดยอดวิวยอดฮิต ทะเลหมอก | แสงนุมแสงแข็งกับการถายภาพวิว | ลองเลนกับการปรับไวทบาลานซแบบ แปลกๆ | รักเงาเขาใหแลว | ไมใชแคเงาสะทอน แตเปนมายาภาพทีช่ วนฝน | ตองคิดนอกกรอบ เมือ่ ใสกรอบใหกบั ภาพ | การ ถายภาพแบบอินฟราเรด | การถายภาพดวยไฟล RAW ดีกวา JPEG | การทำภาพแบบ HDR (High Dynamic Range) การถายภาพ ISBN 978-616-527-043-4

9 786165

มหัศจรรยมุมสวยทั่วไทย ที่ ใครๆ ก็ถายได!

100 Places LANDSCAPE

PHOTOGRAPHY

270434

คำเตือน : หามเก็บในที่อุณหภูมิสูง

100 Places LANDSCAPE PHOTOGRAPHY in Thailand

guide Photo

100 Places LANDSCAPE

PHOTOGRAPHY in Thailand

100 สถานที่ 360 มุมสวย คนมกี ลอง

ไมควรพลาด! หมอกบางๆ ที่ ปางอุง

และอีกหลากหลายมุมสวยในเลม

เชื่อมั้ย?…

วิวสวยๆ ไม ไดถายยาก อยางที่คิด

จุใจกับ DVD

สอนถายภาพ อัดแนน

ดวยเทคนิคขั้นเทพ

พัฒนาฝมือการถายภาพของคุณ ดวยเทคนิคที่ทำไดเองแตเทียบชั้นมืออาชีพ

100 Places LANDSCAPE PHOTOGRAPHY in Thailand

มหัศจรรยมุมสวยทั่วไทย ที่ ใครๆ ก็ถายได! ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส DVD 1 แผน 55, 57 ซอยพระรามที่;ÃÐÒÁ·Õè 3 ซอย 53 ถนนพระราม¶¹¾ÃÐÒÁ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (ÊÒÂÍสายอัตโนมั ติÑ µÔ)â¹Á โทรสารâ·ÃÊÒ 0-2294-8787 www.MISbook.com ราคา 199 บาท

199 บาท

หนังสือพรอมดีวีดี ร า ค า พิ เ ศ ษ

เพียง

199.-

มหัศจรรย์มุมสวยทั่วไทย ที่ใครๆ ก็ถ่ายได้! เชื่อมั้ย?... วิวสวยๆ ไม่ได้ถ่ายยากอย่างที่คิด พัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณด้วยเทคนิคที่ท�ำได้เองแต่เทียบชั้นมืออาชีพ พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม จุใจกับ DVD สอนถ่ายภาพ อัดแน่นด้วยเทคนิคขั้นเทพ หนังสือ + DVD 1 แผ่น

ราคา 199 บาท


คู่มือสอนใช้กล้อง Canon EOS 60D ฉบับภาษาไทย จัดท�ำขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เริ่มใช้กล้องรุ่นนี้ ซึ่งมีการ อธิบายทุกปุม่ ทุกเมนูอย่างละเอียด เพือ่ ให้สามารถใช้งานปุม่ และฟังก์ชนั การท�ำงานต่างๆ ของกล้องได้อย่างคุม้ ค่าและเต็ม ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มั่นใจได้ในคุณภาพ โดย นายตากล้อง แห่ง taKLONG.com คูม อื ใชงานฉบับภาษาไทย ชัดเจน เขาใจงาย ใหคณ ุ ใชงานกลองไดอยางคุม คา!

เขาใจงาย ใชงานไดชวั ร! ดวย DVD ภาพพรอมเสียง

จุดเดนของสือ่ การสอนชุดนี้ • หนังสือ 1 เลม พิมพ 4 สีทั้งเลม เปนคูมือพกพา

ฉบับภาษาไทย หยิบใชงานไดทุกที่ทุกเวลา • DVD สอนการใชงานกลอง 2 แผน ซึง่ จะทำใหคณุ เขาใจวิธกี ารใชงานกลองไดดยี ง่ิ ขึน้ เมือ่ เทียบกับการ อานจากหนังสือเพียงอยางเดียว

สอนการใชงานกลองอยางละเอียด

ชำแหละ! ทุกปุม ทุกเมนู คูมือสอนใชกลอง Canon EOS 60D ฉบับภาษาไทย จัดทำขึน้ เพือ่ รองรับผูท เ่ี ริม่ ใชกลองรุน นี้ ซึง่ มีการอธิบายทุกปุม ทุกเมนู อยางละเอียด เพือ่ ใหสามารถใชงานปุม และ ฟงกชนั การทำงานตางๆ ของกลองไดอยาง คุมคาและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Screenshot ตัวอยางใน

อธิบายทุกปุม สอนใช ทกุ เมนู

DVD

เมนูใน DVD ใชงานงาย เหมือนกดจากตัวกลองเอง *เลือกดูไดทุกเมนู*

ISBN 978-616-527-165-3

9 786165 271653

สอนใชกลอง Canon EOS 60D DVD : 2 แผน ราคา : 199 บาท

สแกน QR Code เพื่อชมตัวอยางใน DVD

คูม อื ใชงานฉบับภาษาไทย ชัดเจน เขาใจงาย ใหคณ ุ ใชงานกลองไดอยางคุม คา!

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่;ÃÐÒÁ·Õè 3 ซอย 53 ถนนพระราม¶¹¾ÃÐÒÁ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (ÊÒÂÍสายอัตโนมั ติѵâ¹Á Ô) โทรสารâ·ÃÊÒ 0-2294-8787 www.MISbook.com

199.-

หนังสือ พร้อมดีวีดี

ราคาพเิ ศ DVD

เพียง

การถายภาพ

หนงั สอื +

• อธิบายสวนประกอบตางๆ ของตัวกลอง 60D และอุปกรณทั้งหมดในกลอง • อธิบายสัญลักษณและปุมการใชงานตางๆ บนตัวกลอง • การใชงานกลองเบื้องตน • อธิบายเมนูการใชงานและการตั้งคาเมนูทุกเมนู

199.-

คู่มือใช้งานฉบับภาษาไทย ชัดเจน เข้าใจง่าย ให้คุณใช้งานกล้องได้อย่างคุ้มค่า พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม เข้าใจง่าย ใช้งานได้ชัวร์ ด้วย DVD ภาพพร้อมเสียงสอนการใช้ งานกล้องอย่างละเอียด ช�ำแหละทุกปุ่มทุกเมนู หนังสือ + DVD 2 แผ่น

ราคา 199 บาท


ถ่ายภาพสวยด้วย

DSLR กับนายตากล้อง

พบกับอีกหนึ่งผลงานคุณภาพจาก นายตากล้อง ที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล โดยชุดนี้จะมีการแบ่งเป็น 4 Part ใหญ่ๆ โดยเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวกล้องดิจิตอล การถ่ายภาพ การออกไปถ่าย นอกสถานที่ และการน�ำภาพที่ได้กลับมาตกแต่ง เพื่อให้คุณเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสนุกสนานไม่น่าเบื่อ แล้วคุณ จะลืมปุ่ม AUTO ไปเลย!

ซื้อ 1 ได้ถึง 3

แถมฟรี! ถ่ายภาพทั่วไทย กับนายตากล้อง (ทริปเพชรบุรี) + (ทริปอยุธยา) หนังสือ 2 เล่ม + 2 VideoCDs

หนังสือ 3 เล่ม + DVD 2 แผ่น + VideoCD 2 แผ่น

ราคา 299 บาท


คูม อื ใชงานฉบับภาษาไทย ชัดเจน เขาใจงาย ใหคณ ุ ใชงานกลองไดอยางคุม คา! จุดเดนของสือ่ การสอนชุดนี้ • หนังสือ 1 เลม พิมพ 4 สีทั้งเลม เปนคูมือพกพา

ฉบับภาษาไทย หยิบใชงานไดทุกที่ทุกเวลา • DVD สอนการใชงานกลอง 2 แผน ซึง่ จะทำใหคณุ คูมือสอนใชกลอง Nikon D3100 ฉบับ เขาใจวิธกี ารใชงานกลองไดดยี ง่ิ ขึน้ เมือ่ เทียบกับการ ภาษาไทย จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผูที่ใชงาน อานจากหนังสือเพียงอยางเดียว

กลองระดับเบือ้ งตนทีเ่ นนเรือ่ งความสนุกใน การถายภาพเปนหลัก ซึ่ง Nikon D3100 ไดเพิม่ ฟงกชนั การถายวิดโี อเขามา ในคูม อื ชุดนีม้ กี ารอธิบายถึงการทำงานของปุม และ เมนูอยางละเอียด เพือ่ ใหสามารถใชงานปุม และฟงกชันการทำงานตางๆ ของกลองได อยางครบครัน Screenshot ตัวอยางใน DVD

• อธิบายสวนประกอบตางๆ ของตัวกลอง D3100 และอุปกรณในกลอง • อธิบายสัญลักษณและปุมการใชงานตางๆ บนตัวกลอง • การใชงานกลองเบื้องตน • อธิบายเมนูการใชงานและการตั้งคาเมนูทุกเมนู การถายภาพ ISBN 978-616-527-201-8

9 786165 272018

สแกน QR Code เพื่อชมตัวอยางใน DVD

สอนใชกลอง Nikon D3100 DVD : 2 แผน ราคา : 199 บาท

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่;ÃÐÒÁ·Õè 3 ซอย 53 ถนนพระราม¶¹¾ÃÐÒÁ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (ÊÒÂÍสายอัตโนมั ติѵâ¹Á Ô) โทรสารâ·ÃÊÒ 0-2294-8787 www.MISbook.com

สอนใช้กล้อง Nikon D3100  

คู่มือสอนใช้กล้อง Nikon D3100 ฉบับภาษาไทย จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ใช้งานกล้องระดับเบื้องต้นที่เน้นเรื่องความสนุกในการถ่ายภาพเป็นหลัก ซึ่ง...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you