Page 1

s c i n 1 o h P A -Mm

เรียนรูโฟนิกสแบบ Step by Step หนังสือชุด My First Phonics นี้จัดเรียงเนื้อหาอยางเหมาะสมสำหรับเด็ก โดยแบงออกเปน 3 Level เพื่อใหการเรียนรูประสบผลสำเร็จอยางเปนขั้นเปนตอน

1

2

H

ปูพื้นฐานการออกเสียง เริ่มจากการฝกออกเสียงตัวอักษร และสระเสียงสั้นเสียงยาว

The Alphabet Aa-Mm

Level

t s r i F My

The Alphabet Nn-Zz

การฝกออกเสียงสระคู และคำที่ออกเสียงคลายกัน

Vowel Pairs

Word Families

Short Vowels

Level

3

Long Vowels

การฝกออกเสียงพยัญชนะผสมและ พยัญชนะคู เพือ่ กาวสูส ำเนียงเจาของภาษา

Consonant Blends

สำหรับเด็กอายุ 1 ปขึ้นไป

ภาษาอังกฤษ

1

294877

742845

กเู ง ภตัา้งษแตาองั ก ปขึ้นไป

1

G

ฤษ

My First Phonics : The Alphabet Aa-Mn

หนังสือเด็ก

b

Consonant Digraphs

นอกจากนี้ยังมีหนังสือเลมพิเศษที่จัดทำขึ้นเพื่อใหเด็กๆ ไดเพลิดเพลินกับ การฝกอานออกเสียงโฟนิกสจากนิทานแสนสนุก ภาพประกอบนารักสวยงาม ทำใหเด็กๆ ไมรูสึกเบื่อหนายและไดผอนคลายกับการเรียนรูอีกดวย Short Vowel Stories

Level

t e b h l p A e Th

หน

Level

E

m

»Ù¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ãˌ͋ҹ䴌 ÍÍ¡àÊÕ§䴌àËÁ×͹਌ҢͧÀÒÉÒ

c


สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ (ฉบับเพิม่ เติม) พ.ศ. 2558 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไป ลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้ รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ศิลปกรรม วณิชยา ตันเจริญลาภ พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ประไพ ภูงามเชิง ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดท�ำโดย : บริษัท ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรสาร 0-2826-8000

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบ เปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


มารู้จักการออกเสียงแบบ Phonics กันดีกว่า

Aa

Cc

หลายท่านอาจเคยได้ยินค�ำว่า “โฟนิกส์ (Phonics)” กันมาบ้าง แต่ทราบหรือไม่ว่า โฟนิกส์นั้นดีอย่างไร แล้วท�ำไมจึงเริ่ม เป็นที่แพร่หลายกันมากขึ้น โฟนิกส์ (Phonics) คือวิธีการอ่านและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร A-Z ทัง้ 26 ตัว โดยจะต้องท�ำความเข้าใจเสียงของตัวอักษรแต่ละตัวและออกเสียงเหล่านัน้ ได้อย่างถูกต้องก่อน จึงจะสามารถผสมเสียง ออกมาเป็นค�ำได้ ซึ่งคล้ายกับการเรียนสะกดค�ำในภาษาไทยนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น

CAT

C A T

ออกเสียง เคอะ ออกเสียง แอะ ออกเสียง เทอะ

เมื่อน�ำมาประสมกันจึงเป็น เคอะ-แอะ-เทอะ หากอ่านออกเสียงเร็วๆ ก็จะ ออกเสียงว่า “แคท” นั่นเอง

ส�ำหรับการเรียนการสอนโฟนิกส์ในไทยเริ่มแพร่หลายมากขึ้น แต่อาจมีบางโรงเรียนที่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดิม โดย เน้นให้เด็กแต่ละคนท่องจ�ำค�ำศัพท์แต่ละค�ำว่าประกอบไปด้วยตัวอักษรใดบ้าง จากนัน้ จึงอ่านค�ำนัน้ ๆ เช่น ซี-เอ-ที แคท แมว ซึง่ วิธนี ี้ อาจใช้ได้กับค�ำศัพท์ที่ง่ายและไม่ซับซ้อน แต่หากเด็กพบเจอค�ำยากที่ไม่คุ้นตา เขาจะไม่สามารถอ่านออกเสียงค�ำเหล่านั้นได้ จนอาจน�ำไปสู่ความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ในที่สุด ต่างจากการสอนแบบโฟนิกส์ เพราะเด็กจะได้เรียนรูเ้ สียงทีแ่ ท้จริงของตัวอักษรแต่ละตัว จากนัน้ จึงน�ำไปประสมเป็นค�ำ แล้ว อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง แม้จะเจอค�ำยากที่ไม่คุ้นตาก็จะสามารถอ่านออกเสียงได้โดยอัตโนมัติและส�ำเนียงเป็นธรรมชาติ เหมือนเจ้าของภาษา นอกจากการออกเสียงแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเขียนค�ำนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง จึงท�ำให้ทักษะ การอ่าน การออกเสียง และการเขียนก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน จึงนับเป็นการปูพื้นฐานด้านการเรียน ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างดีเยี่ยม

Ee


เรี ยนรู้โฟนิกส์แบบ Step by Step หนังสือชุด My First Phonics นี้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเหมาะสมส�ำหรับ เด็ก เพือ่ ให้การเรียนรูป้ ระสบผลส�ำเร็จอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน โดยแบ่งออกเป็น 3 Level ดังนี้ ปูพื้นฐานการออกเสียง เริ่มจากการอ่านฝึกออกเสียงตัวอักษร และ สระเสียงสั้นเสียงยาว

Kk My First Phonics

เล่มนี้สอนหนูเก่งเรื่อง The Alphabet Aa-Mn

Level 1

Aa

4

Bb

6

Cc

8

My First Phonics : The Alphabet Aa-Mn

My First Phonics : The Alphabet Nn-Zz

Dd

10

My First Phonics : Short Vowels

Exercise

12

My First Phonics : Long Vowels

Ee

14

Ff

16

Gg

18

Hh

20

Exercise

22

I i

24

J j

26

Kk

28

Ll

30

Mm

32

Exercise

34

Let’s sing!

36

Level 2

การฝึกออกเสียงสระคู่และค�ำที่ออกเสียงคล้ายกัน

My First Phonics : Vowel Pairs

My First Phonics : Word Families

ฝึกออกเสียงพยัญชนะผสมและพยัญชนะคู่เพื่อก้าวสู่ส�ำเนียง เจ้าของภาษา

Level 3

My First Phonics : Consonant Blends

My First Phonics : Consonant Digraphs

นอกจากนี้ยังมีหนังสือเล่มพิเศษที่จัดท�ำขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้ เพลิดเพลินกับการฝึกอ่านออกเสียงโฟนิกส์จากนิทานแสนสนุก ภาพประกอบน่ารัก สวยงาม ท�ำให้เด็กๆ ไม่รสู้ กึ เบือ่ หน่ายและ ได้ผ่อนคลายกับการเรียนรู้อีกด้วย


Aa

1. Trace the letter Aa with your finger. Then read.

2. Trace the letter Aa with your pencil.

4


The Alphabet Aa-Mm

3. Chant with me.

a

a

a

Aa is for Ant.

a

a

a

Aa is for Apple.

a

a

a

Aa is for Airplane.

An ant eats an apple on the airplane.

5


Exercise : The Letter A-D

A Circle the pictures that begin with A. 1.

2.

B Draw a line to match each letter to the picture.

12

A

d

B

b

C

a

D

c


Exercise : The Letter A-D

C Look at the pictures and circle the correct letters.

A C D d a c

A C D d a c

A C D d a c

D Write the matching word for each picture.

dad

duck

ant

cap

13


Let’s sing!

ABC Song

A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N O - P - Q - R - S - T - U- V, W - X - Y and Z Now I know my ABC's Next time won't you sing with me?

36


s c i n 1 o h P A -Mm

เรียนรูโฟนิกสแบบ Step by Step หนังสือชุด My First Phonics นี้จัดเรียงเนื้อหาอยางเหมาะสมสำหรับเด็ก โดยแบงออกเปน 3 Level เพื่อใหการเรียนรูประสบผลสำเร็จอยางเปนขั้นเปนตอน

1

2

H

ปูพื้นฐานการออกเสียง เริ่มจากการฝกออกเสียงตัวอักษร และสระเสียงสั้นเสียงยาว

The Alphabet Aa-Mm

Level

t s r i F My

The Alphabet Nn-Zz

การฝกออกเสียงสระคู และคำที่ออกเสียงคลายกัน

Vowel Pairs

Word Families

Short Vowels

Level

3

Long Vowels

การฝกออกเสียงพยัญชนะผสมและ พยัญชนะคู เพือ่ กาวสูส ำเนียงเจาของภาษา

Consonant Blends

สำหรับเด็กอายุ 1 ปขึ้นไป

ภาษาอังกฤษ

1

294877

742845

กเู ง ภตัา้งษแตาองั ก ปขึ้นไป

1

G

ฤษ

My First Phonics : The Alphabet Aa-Mn

หนังสือเด็ก

b

Consonant Digraphs

นอกจากนี้ยังมีหนังสือเลมพิเศษที่จัดทำขึ้นเพื่อใหเด็กๆ ไดเพลิดเพลินกับ การฝกอานออกเสียงโฟนิกสจากนิทานแสนสนุก ภาพประกอบนารักสวยงาม ทำใหเด็กๆ ไมรูสึกเบื่อหนายและไดผอนคลายกับการเรียนรูอีกดวย Short Vowel Stories

Level

t e b h l p A e Th

หน

Level

E

m

»Ù¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ãˌ͋ҹ䴌 ÍÍ¡àÊÕ§䴌àËÁ×͹਌ҢͧÀÒÉÒ

c

My first phonics 01 [alphabet aa mm]  
My first phonics 01 [alphabet aa mm]  
Advertisement