Page 1

à¾ÔèÁàªÒǹ»˜ÞÞÒ Ò Ç ¢ Ð Å á Â Ò Œ « ¡ Õ « § ¾Ñ²¹ÒÊÁÍ มาเสริมสรางทักษะ พัฒนาไอคิวใหเด็กๆ

ป

ดวยวิธีตอไปนี้กันดีกวา

ใหเด็กๆ ฝกทำแบบฝกหัดวันละ 3 หนา ตามหัวขอ รูปทรง สัญลักษณ และความคิด จะชวยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซายและขวา สัญลักษณ

ความคิด

ชุด IQ

หนังสือเด็ก สำหรับเด็กอายุ 3 ป 1

294877

741534

ราคา 80 บาท

UP

IQ UP สำหรับอายุ 3 ป

เสริมเชาวนปญญา เกม

IQ UP ÊÓËÃѺÍÒÂØ 3 »‚

ประเมินผลการเรียนรูของเด็กๆ ไดจากตารางสรุปคะแนนรวมและกราฟภาพรวมทายเลม

¢ŒÒÇ»˜œ¹ ã¹Á×ͧ͢ËÁÙ¹ŒÍ ·Ó¨Ò¡áÁ‹¾ÔÁ¾ ÃÙ»·Ã§ä˹ ¡Ñ¹¹Ð กระดาษหนา ไมบาดมือ ลบรอยดินสอออกงาย เขียนซ้ำใหม ได

บาท า 80

ร าค

รูปทรง

3

สำหรับอายุ


à¾ÔèÁàªÒǹ»˜ÞÞÒ ¾Ñ²¹ÒÊÁͧ«Õ¡«ŒÒÂáÅТÇÒ ป


วิธีใช้หนังสือเล่มนี้ ชวนเด็กๆ ฝึกท�ำแบบฝึกหัดวันละ 3 หน้า (ตามหัวข้อรูปทรง สัญลักษณ์ และ ความคิด) อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก เมื่อท�ำเสร็จแล้ว ตรวจค�ำตอบที่เฉลยท้ายเล่ม รวมคะแนนในตารางคะแนนรวม แล้วน�ำคะแนนของแต่ละหัวข้อมาลงจุดบนกราฟภาพรวม แล้วลากเส้นเชื่อมโยง ระหว่างจุด เพียงเท่านีก้ จ็ ะรูว้ า่ เด็กๆ เข้าใจแต่ละหัวข้อมากแค่ไหน เพือ่ จะได้นำ� ไปพัฒนาต่อไป

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

จุดประสงค์ของการฝึกท�ำแบบฝึกหัดทั้ง 3 หัวข้อสลับกันไป ก็เพื่อให้สมองของ เด็กๆ ได้รับการกระตุ้นในช่วงที่พัฒนาได้ดีที่สุด ตารางสรุปคะแนนรวมและกราฟภาพรวมที่ได้รับการประเมินผลมาแล้วจะช่วย ให้ทราบพัฒนาการของเด็กๆ ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากมีภาพจ�ำนวนมากจึงช่วยเสริมสร้างพื้นฐานการคิดวิเคราะห์จนเกิดการ เรียนรู้ ด้านรูปทรง

ด้านสัญลักษณ์

การคิดวิเคราะห์และ การคิดวิเคราะห์และ ความสามารถใน ความสามารถ ในการจดจ�ำ พัฒนาการ การจดจ�ำตัวเลข รูปทรงของวัตถุ ของสมอง สี และเสียง

ด้านความคิด

การคิดวิเคราะห์และ ความสามารถในการจดจ�ำ ความหมายของค�ำ

2


มาพับกระดาษ 1 กันเถอะ

รูปทรง 1

วัน

เดือน

ชื่อ

พับกระดาษตามรอยประแบบภาพไหนถึงจะได้ตามภาพตัวอย่าง ให้เด็กๆ วงกลม ล้อมรอบภาพนั้น (บอกใบ้ ให้ว่าค�ำตอบไม่ได้มีข้อเดียวนะ) ตัวอย่าง

3


ความคิด 1

มาต่ อ จิ ก ๊ ซอว์ ก น ั เถอะ 3

วัน

เดือน

ชื่อ

ให้เด็กๆ โยงเส้นจับคู่จิ๊กซอว์ส่วนหัวกับตัวสัตว์ที่นำ� มาต่อกันได้ถูกต้อง

5


ความคิด 2

เรี ย งล� ำ ดั บ เหตุ ก ารณ์ 6

วัน

เดือน

ชื่อ

ให้เด็กๆ วาดวงกลมลงในช่องสี่เหลี่ยมหลังภาพเหตุการณ์ที่คิดว่าเกิดขึ้นก่อน

8


สัญลักษณ์ 6

ไปเที ย ่ วสวนสั ต ว์ 17

วัน

เดือน

ชื่อ

ในสวนสัตว์มสี ตั ว์กตี่ วั กันนะ ให้เด็กๆ ช่วยกันนับจ�ำนวนสัตว์ แล้ววาดวงกลมลงใน กรอบตามจ�ำนวนสัตว์ที่นับได้

19


รูปทรง 8

วัน

เขาวงกต 22

เดือน

ชื่อ

ลูกยีราฟก�ำลังเดินทางไปเยี่ยมหมูน้อยเพื่อนรัก เด็กๆ ช่วยลากเส้นพาลูกยีราฟ ไปหาหมูน้อยหน่อยนะ

24


ใครมีพวก 26 มากกว่ากัน

สัญลักษณ์ 9

วัน

เดือน

ชื่อ

เด็กๆ ช่วยนับจ�ำนวนแร็กคูนกับหมาจิ้งจอกในรูป เสร็จแล้ววงกลมล้อมรอบภาพ สัตว์ที่มีจำ� นวนมากกว่าด้านล่างหน่อยนะ

28


สัญลักษณ์ 11

ตามหาอะตอม 32

วัน

เดือน

ชื่อ

อะตอมสวมกางเกงขายาว ถือสวิงจับแมลง และกรงใส่แมลง ไม่ได้สวมแว่นตา ถ้าเด็กๆ หาอะตอมเจอแล้ว ช่วยวงกลมล้อมรอบเขาหน่อยนะ

34


สัญลักษณ์ 12

สั ต ว์ ต ว ั ไหนหายไปนะ 35

วัน

เดือน

ชื่อ

สังเกตล�ำดับการเข้าแถวของสัตว์ ในช่องสี่เหลี่ยมทีว่ ่างอยู่ควรจะเป็นสัตว์ตวั ไหน ให้เด็กๆ วงกลมล้อมรอบภาพสัตว์ตวั นั้น

37


สัญลักษณ์ 14

มานั บ จ� ำ นวนกั น เถอะ 41

วัน

เดือน

ชื่อ

ให้เด็กๆ โยงเส้นจับคู่ภาพนิว้ มือที่มีจำ� นวนเท่ากับภาพสัตว์ด้านล่าง

43


สัญลักษณ์ 15

ขนมอะไรหายไปนะ 44

วัน

เดือน

ชื่อ

สังเกตการเรียงล�ำดับขนมในแถว ในช่องทีว่ ่างอยู่ควรจะเป็นขนมชนิดใด ให้เด็กๆ วงกลมล้อมรอบภาพขนมชนิดนั้น

46


ตารางสรุปคะแนนรวม

ท�ำเครื่องหมาย

ลงในช่องที่ตอบถูก และท�ำเครื่องหมาย

ลงในช่องที่ตอบผิด

1 รูปทรง 1

2 สัญลักษณ 1

3 ความคิด 1

4 รูปทรง 2

5 สัญลักษณ 2

6 ความคิด 2

7 รูปทรง 3

8 สัญลักษณ 3

9 ความคิด 3

10 รูปทรง 4

11 สัญลักษณ 4

12 ความคิด 4

13 รูปทรง 5

14 สัญลักษณ 5

15 ความคิด 5

16 รูปทรง 6

17 สัญลักษณ 6

18 ความคิด 6

19 รูปทรง 7

20 สัญลักษณ 7

21 ความคิด 7

22 รูปทรง 8

23 สัญลักษณ 8

24 ความคิด 8

25 รูปทรง 9

26 สัญลักษณ 9

27 ความคิด 9

28 รูปทรง 10

29 สัญลักษณ 10 30 ความคิด 10

31 รูปทรง 11

32 สัญลักษณ 11

33 ความคิด 11

34 รูปทรง 12

35 สัญลักษณ 12 36 ความคิด 12

37 รูปทรง 13

38 สัญลักษณ 13 39 ความคิด 13

40 รูปทรง 14

41 สัญลักษณ 14 42 ความคิด 14

43 รูปทรง 15

44 สัญลักษณ 15

46 รูปทรง 16

47 สัญลักษณ 16 48 ความคิด 16

49 รูปทรง 17

50 สัญลักษณ 17 51 ความคิด 17

52 รูปทรง 18

53 สัญลักษณ 18 54 ความคิด 18

55 รูปทรง 19

56 สัญลักษณ 19 57 ความคิด 19

58 รูปทรง 20

59 สัญลักษณ 20 60 ความคิด 20

61 รูปทรง 21

62 สัญลักษณ 21 63 ความคิด 21

64 รูปทรง 22

65 สัญลักษณ 22 66 ความคิด 22

คะแนนรวม

รูปทรง

สัญลักษณ์

คะแนน

ความคิด

คะแนน

กราฟภาพรวม

วิธีใช้ตารางสรุปคะแนนรวม

สัญลักษณ์

ความคิด

รูปทรง

45 ความคิด 15

คะแนน

เมื่อตอบค�ำถามเสร็จให้ตรวจค�ำตอบในหน้าเฉลย ถ้า ตอบถูกให้ท�ำเครื่องหมาย ลงในตาราง แต่ถ้าตอบ ผิดให้ท�ำเครื่องหมาย ลงในตาราง เมื่อท�ำแบบฝึกหัดทุกข้อเสร็จแล้ว ให้คิดคะแนนใน แต่ละหัวข้อออกมา น�ำคะแนนของแต่ละหัวข้อมา ลงจุ ด บนกราฟภาพรวมแล้ ว ลากเส้ น เชื่ อ มโยง ระหว่างจุด คะแนนเฉลี่ยแต่ละหัวข้ออยู่ที่ 10 คะแนน แต่เด็กๆ สามารถพัฒนาหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยให้ได้คะแนน สูงขึ้นได้


à¾ÔèÁàªÒǹ»˜ÞÞÒ Ò Ç ¢ Ð Å á Â Ò Œ « ¡ Õ « § ¾Ñ²¹ÒÊÁÍ มาเสริมสรางทักษะ พัฒนาไอคิวใหเด็กๆ

ป

ดวยวิธีตอไปนี้กันดีกวา

ใหเด็กๆ ฝกทำแบบฝกหัดวันละ 3 หนา ตามหัวขอ รูปทรง สัญลักษณ และความคิด จะชวยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซายและขวา สัญลักษณ

ความคิด

ชุด IQ

หนังสือเด็ก สำหรับเด็กอายุ 3 ป 1

294877

741534

ราคา 80 บาท

UP

IQ UP สำหรับอายุ 3 ป

เสริมเชาวนปญญา เกม

IQ UP ÊÓËÃѺÍÒÂØ 3 »‚

ประเมินผลการเรียนรูของเด็กๆ ไดจากตารางสรุปคะแนนรวมและกราฟภาพรวมทายเลม

¢ŒÒÇ»˜œ¹ ã¹Á×ͧ͢ËÁÙ¹ŒÍ ·Ó¨Ò¡áÁ‹¾ÔÁ¾ ÃÙ»·Ã§ä˹ ¡Ñ¹¹Ð กระดาษหนา ไมบาดมือ ลบรอยดินสอออกงาย เขียนซ้ำใหม ได

บาท า 80

ร าค

รูปทรง

3

สำหรับอายุ

Iq up เพิ่มเชาวน์ปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา (สำหรับอายุ 3 ปี)  
Iq up เพิ่มเชาวน์ปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา (สำหรับอายุ 3 ปี)  
Advertisement