Page 1

à¾ÔèÁàªÒǹ»˜ÞÞÒ Ò Ç ¢ Ð Å á Â Ò Œ « ¡ Õ « § ¾Ñ²¹ÒÊÁÍ มาเสริมสรางทักษะ พัฒนาไอคิวใหเด็กๆ

ป

ดวยวิธีตอไปนี้กันดีกวา

ใหเด็กๆ ฝกทำแบบฝกหัดวันละ 3 หนา ตามหัวขอ รูปทรง สัญลักษณ และความคิด จะชวยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซายและขวา สัญลักษณ

ความคิด

UP

IQ UP สำหรับอายุ 4 ป

หนังสือเด็ก สำหรับเด็กอายุ 4 ป เสริมเชาวนปญญา เกม

1

294877

741541

ราคา 80 บาท

ชุด IQ

IQ UP ÊÓËÃѺÍÒÂØ 4 »‚

ประเมินผลการเรียนรูของเด็กๆ ไดจากตารางสรุปคะแนนรวมและกราฟภาพรวมทายเลม

ËÁÕ¹ŒÍ ¡Ô¹áͻແŠÊÕä˹º¹ªÑé¹ÇÒ§ 仹Рกระดาษหนา ไมบาดมือ ลบรอยดินสอออกงาย เขียนซ้ำใหม ได

บาท า 80

ร าค

รูปทรง

4

สำหรับอายุ


à¾ÔèÁàªÒǹ»˜ÞÞÒ Ò Ç ¢ ละข Ð Å á  ซีกซายแ¹ Ò Œ « ¡ Õ « § Í Á ¾Ñ² ÒÊ

า เพิ่มเชาวนปมญอญ พัฒนาส วงา

ป


วิธีใช้หนังสือเล่มนี้

ชวนเด็กๆ ฝึกท�ำแบบฝึกหัดวันละ 3 หน้า (ตามหัวข้อรูปทรง สัญลักษณ์ และ ความคิด) อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก เมื่อท�ำเสร็จแล้ว ตรวจค�ำตอบที่เฉลยท้ายเล่ม รวมคะแนนในตารางคะแนนรวม แล้วน�ำคะแนนของแต่ละหัวข้อมาลงจุดบนกราฟภาพรวม แล้วลากเส้นเชื่อมโยง ระหว่างจุด เพียงเท่านีก้ จ็ ะรูว้ า่ เด็กๆ เข้าใจแต่ละหัวข้อมากแค่ไหน เพือ่ จะได้นำ� ไปพัฒนาต่อไป

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

จุดประสงค์ของการฝึกท�ำแบบฝึกหัดทั้ง 3 หัวข้อสลับกันไป ก็เพื่อให้สมองของ เด็กๆ ได้รับการกระตุ้นในช่วงที่พัฒนาได้ดีที่สุด ตารางสรุปคะแนนรวมและกราฟภาพรวมที่ได้รับการประเมินผลมาแล้วจะช่วย ให้ทราบพัฒนาการของเด็กๆ ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากมีภาพจ�ำนวนมากจึงช่วยเสริมสร้างพื้นฐานการคิดวิเคราะห์จนเกิดการ เรียนรู้ ด้านรูปทรง

ด้านสัญลักษณ์

การคิดวิเคราะห์และ การคิดวิเคราะห์และ ความสามารถใน ความสามารถ ในการจดจ�ำ พัฒนาการ การจดจ�ำตัวเลข รูปทรงของวัตถุ ของสมอง สี และเสียง

ด้านความคิด

การคิดวิเคราะห์และ ความสามารถในการจดจ�ำ ความหมายของค�ำ


รูปทรง 2

วัน

มองคนละมุ ม 4

เดือน

ชื่อ

หมี กระต่าย สุนัขจิ้งจอก และแมว ยืนมองสุนัขอยู่คนละมุุม แต่ละตัวมองเห็น สุนัขเป็นแบบใด วาดสัญลักษณ์แทนสัตว์แต่ละชนิดลงในกรอบ

6


ความคิด 2

หลากหลายอาชี พ 6

วัน

เดือน

ชื่อ

ให้เด็กๆ โยงเส้นจับคู่บุคคลอาชีพต่างๆ กับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ถูกต้อง

8


ความคิด 4

วงจรชี ว ต ิ ผี เ สื อ ้ 12

วัน

เดือน

ชื่อ

เด็กๆ รู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นผีเสื้อแสนสวยนั้น มันต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้าง วาดวงกลมตามจ�ำนวนแทนล�ำดับขั้นตอน 1-4 ลงในกรอบเลยจ้ะ

14


รูปทรง 7

ชวนกั น ไปเล่ น 19

วัน

เดือน

ชื่อ

ลูกกระต่ายจะไปชวนลูกกระรอกไปเล่น เด็กๆ ช่วยลากเส้นพาลูกกระต่ายไปหา ลูกกระรอกที โดยต้องลากเส้นผ่านแครอต ผักกาดขาว และเชอร์รีตามล�ำดับ ด้วยนะ

21


มาพับกระดาษ 22 กันเถอะ รูปทรง 8

วัน

เดือน

ชื่อ

หากพับกระดาษตามภาพด้านบน จะได้ตามภาพไหนด้านล่าง มาวงกลมล้อมรอบ ภาพนั้นกันเถอะ

24


กิจวัตรประจ�ำวัน 39 ของฉัน

ความคิด 13

วัน

เดือน

ชื่อ

ให้เด็กๆ เรียงล�ำดับเหตุการณ์กอ่ น-หลัง โดยการวาดวงกลมตามจ�ำนวนลงในกรอบ แทนล�ำดับ 1-4

âçàÃÕ¹͹غÒÅ 41


ความคิด 14

หลากหลายอาชี พ 42

วัน

เดือน

ชื่อ

ให้เด็กๆ โยงเส้นจับคูภ่ าพบุคคลอาชีพต่างๆ กับสิง่ ทีส่ มั พันธ์กบั อาชีพนัน้ ๆ ให้ถกู ต้อง

Ù‹¼ÙŒÃѺ ª×èÍ·ÕèÍàÍÂ

Òà 1 120 ¤Ø³ 3 «Í ¾Ñ²¹Ò¡¾ÁËÒ¹¤Ã 10 213/ ÒÇÒ ¡Ãا෠ÂÒ¹¹

44


รูปทรง 18

วัน

เขาวงกต 52

เดือน

ชื่อ

ลูกหมูออกตามหาลูกม้า ให้เด็กๆ ลากเส้นพาลูกหมูไปหาลูกม้า โดยต้องลากเส้น ผ่านอมยิ้ม ขนมปังขิง และทอฟฟี่ ตามล�ำดับ

54


ความคิด 18

ก� ำ เนิ ด ไดโนเสาร์ 54

วัน

เดือน

ชื่อ

ให้เด็กๆ เรียงล�ำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง โดยการวาดวงกลมตามจ�ำนวนลงใน กรอบแทนล�ำดับ 1-4

56


สัญลักษณ์ 19

วัน

ชั ง ่ น� ำ ้ หนั ก 56

เดือน

ชื่อ

ให้เด็กๆ วงกลมล้อมรอบผักผลไม้ที่มีนำ�้ หนักมากที่สุด และกากบาททับผักผลไม้ ที่มนี ำ�้ หนักเบาทีส่ ดุ

58


มาใช้ความคิด 60 กันเถอะ

ความคิด 20

วัน

เดือน

ชื่อ

วงกลมล้ อ มรอบภาพด้ า นล่ า งที่ ควรจะน�ำ มาเติ ม ลงในช่ อ งที่ มี เ ครื่ อ งหมาย ค�ำถาม (?) โดยให้สัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบๆ

62


ความคิด 21

เข้ า ครั ว ท� ำ เค้ ก วั น เกิ ด 63

วัน

เดือน

ชื่อ

วันนี้เป็นวันเกิดของติ๊ดตี่ เธอตั้งใจท�ำเค้กวันเกิดไปเลี้ยงแขกในงาน เด็กๆ ช่วย เรียงล�ำดับภาพเหตุการณ์ก่อน-หลัง โดยการวาดวงกลมตามจ�ำนวนแทนล�ำดับ 1-4 ลงในกรอบหน่อยนะ

65


ตารางสรุปคะแนนรวม

ท�ำเครื่องหมาย

ลงในช่องที่ตอบถูก และท�ำเครื่องหมาย

ลงในช่องที่ตอบผิด

1 รูปทรง 1

2 สัญลักษณ 1

3 ความคิด 1

4 รูปทรง 2

5 สัญลักษณ 2

6 ความคิด 2

7 รูปทรง 3

8 สัญลักษณ 3

9 ความคิด 3

10 รูปทรง 4

11 สัญลักษณ 4

12 ความคิด 4

13 รูปทรง 5

14 สัญลักษณ 5

15 ความคิด 5

16 รูปทรง 6

17 สัญลักษณ 6

18 ความคิด 6

19 รูปทรง 7

20 สัญลักษณ 7

21 ความคิด 7

22 รูปทรง 8

23 สัญลักษณ 8

24 ความคิด 8

25 รูปทรง 9

26 สัญลักษณ 9

27 ความคิด 9

28 รูปทรง 10

29 สัญลักษณ 10 30 ความคิด 10

31 รูปทรง 11

32 สัญลักษณ 11

33 ความคิด 11

34 รูปทรง 12

35 สัญลักษณ 12 36 ความคิด 12

37 รูปทรง 13

38 สัญลักษณ 13 39 ความคิด 13

40 รูปทรง 14

41 สัญลักษณ 14 42 ความคิด 14

43 รูปทรง 15

44 สัญลักษณ 15

46 รูปทรง 16

47 สัญลักษณ 16 48 ความคิด 16

49 รูปทรง 17

50 สัญลักษณ 17 51 ความคิด 17

52 รูปทรง 18

53 สัญลักษณ 18 54 ความคิด 18

55 รูปทรง 19

56 สัญลักษณ 19 57 ความคิด 19

58 รูปทรง 20

59 สัญลักษณ 20 60 ความคิด 20

61 รูปทรง 21

62 สัญลักษณ 21 63 ความคิด 21

64 รูปทรง 22

65 สัญลักษณ 22 66 ความคิด 22

คะแนนรวม

รูปทรง

สัญลักษณ์

คะแนน

ความคิด

คะแนน

กราฟภาพรวม

วิธีใช้ตารางสรุปคะแนนรวม

สัญลักษณ์

ความคิด

รูปทรง

45 ความคิด 15

คะแนน

เมื่อตอบค�ำถามเสร็จให้ตรวจค�ำตอบในหน้าเฉลย ถ้า ตอบถูกให้ท�ำเครื่องหมาย ลงในตาราง แต่ถ้าตอบ ผิดให้ท�ำเครื่องหมาย ลงในตาราง เมื่อท�ำแบบฝึกหัดทุกข้อเสร็จแล้ว ให้คิดคะแนนใน แต่ละหัวข้อออกมา น�ำคะแนนของแต่ละหัวข้อมา ลงจุ ด บนกราฟภาพรวมแล้ ว ลากเส้ น เชื่ อ มโยง ระหว่างจุด คะแนนเฉลี่ยแต่ละหัวข้ออยู่ที่ 10 คะแนน แต่เด็กๆ สามารถพัฒนาหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยให้ได้คะแนน สูงขึ้นได้


à¾ÔèÁàªÒǹ»˜ÞÞÒ Ò Ç ¢ Ð Å á Â Ò Œ « ¡ Õ « § ¾Ñ²¹ÒÊÁÍ มาเสริมสรางทักษะ พัฒนาไอคิวใหเด็กๆ

ป

ดวยวิธีตอไปนี้กันดีกวา

ใหเด็กๆ ฝกทำแบบฝกหัดวันละ 3 หนา ตามหัวขอ รูปทรง สัญลักษณ และความคิด จะชวยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซายและขวา สัญลักษณ

ความคิด

UP

IQ UP สำหรับอายุ 4 ป

หนังสือเด็ก สำหรับเด็กอายุ 4 ป เสริมเชาวนปญญา เกม

1

294877

741541

ราคา 80 บาท

ชุด IQ

IQ UP ÊÓËÃѺÍÒÂØ 4 »‚

ประเมินผลการเรียนรูของเด็กๆ ไดจากตารางสรุปคะแนนรวมและกราฟภาพรวมทายเลม

ËÁÕ¹ŒÍ ¡Ô¹áͻແŠÊÕä˹º¹ªÑé¹ÇÒ§ 仹Рกระดาษหนา ไมบาดมือ ลบรอยดินสอออกงาย เขียนซ้ำใหม ได

บาท า 80

ร าค

รูปทรง

4

สำหรับอายุ

Iq up เพิ่มเชาวน์ปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา (สำหรับอายุ 4 ปี)  
Iq up เพิ่มเชาวน์ปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา (สำหรับอายุ 4 ปี)  
Advertisement