Page 1

à¾ÔèÁàªÒǹ»˜ÞÞÒ Ò Ç ¢ Ð Å á Â Ò Œ « ¡ Õ « § ¾Ñ²¹ÒÊÁÍ มาเสริมสรางทักษะ พัฒนาไอคิวใหเด็กๆ

ป

ดวยวิธีตอไปนี้กันดีกวา

ใหเด็กๆ ฝกทำแบบฝกหัดวันละ 3 หนา ตามหัวขอ รูปทรง สัญลักษณ และความคิด จะชวยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซายและขวา สัญลักษณ

ความคิด

ชุด IQ

หนังสือเด็ก สำหรับเด็กอายุ 5 ป 1

294877

741558

ราคา 80 บาท

UP

IQ UP สำหรับอายุ 5 ป

เสริมเชาวนปญญา เกม

IQ UP ÊÓËÃѺÍÒÂØ 5 »‚

ประเมินผลการเรียนรูของเด็กๆ ไดจากตารางสรุปคะแนนรวมและกราฟภาพรวมทายเลม

áÁ‹ä¡‹ Í͡䢋áÅŒÇ ÀÒ¾ä˹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ¡Ñºä¢‹ä¡‹¡Ñ¹¹Ð กระดาษหนา ไมบาดมือ ลบรอยดินสอออกงาย เขียนซ้ำใหม ได

บาท า 80

ร าค

รูปทรง

5

สำหรับอายุ


à¾ÔèÁàªÒǹ»˜ÞÞÒ ¾Ñ²¹ÒÊÁͧ«Õ¡«ŒÒÂáÅТÇÒ


วิธีใช้หนังสือเล่มนี้ ชวนเด็กๆ ฝึกท�ำแบบฝึกหัดวันละ 3 หน้า (ตามหัวข้อรูปทรง สัญลักษณ์ และ ความคิด) อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก เมื่อท�ำเสร็จแล้ว ตรวจค�ำตอบที่เฉลยท้ายเล่ม รวมคะแนนในตารางคะแนนรวม แล้วน�ำคะแนนของแต่ละหัวข้อมาลงจุดบนกราฟภาพรวม แล้วลากเส้นเชื่อมโยง ระหว่างจุด เพียงเท่านีก้ จ็ ะรูว้ า่ เด็กๆ เข้าใจแต่ละหัวข้อมากแค่ไหน เพือ่ จะได้นำ� ไปพัฒนาต่อไป

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

จุดประสงค์ของการฝึกท�ำแบบฝึกหัดทั้ง 3 หัวข้อสลับกันไป ก็เพื่อให้สมองของ เด็กๆ ได้รับการกระตุ้นในช่วงที่พัฒนาได้ดีที่สุด ตารางสรุปคะแนนรวมและกราฟภาพรวมที่ได้รับการประเมินผลมาแล้วจะช่วย ให้ทราบพัฒนาการของเด็กๆ ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากมีภาพจ�ำนวนมากจึงช่วยเสริมสร้างพื้นฐานการคิดวิเคราะห์จนเกิดการ เรียนรู้ ด้านรูปทรง

ด้านสัญลักษณ์

การคิดวิเคราะห์และ การคิดวิเคราะห์และ ความสามารถใน ความสามารถ ในการจดจ�ำ พัฒนาการ การจดจ�ำตัวเลข รูปทรงของวัตถุ ของสมอง สี และเสียง

ด้านความคิด

การคิดวิเคราะห์และ ความสามารถในการจดจ�ำ ความหมายของค�ำ


รูปทรง 2

วัน

ตั ด ฉั บ ฉั บ 4

เดือน

ชื่อ

หากตัดเชือกตามภาพด้านซ้ายจะได้เชือกทั้งหมดกี่เส้น ให้เด็กๆ วาดวงกลม ลงในกรอบตามจ�ำนวนเชือกที่นับได้

6


รูปทรง 3

หมุ น ทวนเข็ ม นาฬิ ก า 7

วัน

เดือน

ชื่อ

หากหมุนภาพตัวอย่างทวนเข็มนาฬิกา ภาพในช่องว่างทีห่ ายไปควรเป็นภาพอะไร ให้เด็กๆ วาดภาพทัง้ หมดลงในช่องว่างให้ถกู ต้อง ตัวอย่าง

9


มาใช้ความคิด 15 กันเถอะ

ความคิด 5

วัน

เดือน

ชื่อ

วงกลมล้ อ มรอบภาพด้ า นล่ า งที่ ควรจะน�ำ มาเติ ม ลงในช่ อ งที่ มี เ ครื่ อ งหมาย ค�ำถาม (?) โดยให้สัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบๆ

17


สัญลักษณ์ 7

นั ง ่ ชิ ง ช้ า สวรรค์ 20

วัน

เดือน

ชื่อ

บรรดาลูกสัตว์กำ� ลังรอขึน้ ชิงช้าสวรรค์ดว้ ยความตืน่ เต้น การขึน้ ชิงช้าสวรรค์จะเริม่ เมือ่ กระเช้าสีแดงหมุนลงมาถึงด้านล่างสุด และแพะน้อยจะได้ขนึ้ กระเช้าเป็นตัวแรก ให้เด็กๆ ท�ำตามค�ำสั่งด้านล่าง 1. วงกลมล้อมรอบกระเช้าที่ยีราฟจะได้ขึ้น 2. วาดสามเหลี่ยมล้อมรอบกระเช้าที่เพนกวินจะได้ขึ้น 3. เมื่อสัตว์ทุกตัวขึ้นกระเช้าครบแล้ว กากบาททับสัตว์ที่นั่งตรงข้ามช้างน้อย

22


ความคิด 10

เติ ม ภาพลงในช่ อ งว่ า ง 30

วัน

เดือน

ชื่อ

ให้เด็กๆ วงกลมล้อมรอบภาพที่ควรจะน�ำมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

32


วัน

ความคิด 11

ค� ำ ปริ ศ นา 33

เดือน

ชื่อ

ดูภาพด้านล่าง แล้วหาพยัญชนะต้นของค�ำในแต่ละภาพมาเติมแทนสัญลักษณ์ ในช่องว่างด้านบน เสร็จแล้วจะได้คำ� ปริศนา อ้อ! อย่าลืมวาดสัญลักษณ์ลอ้ มรอบภาพ ด้วยนะ

35


รูปทรง 13

ต่ อ บล็ อ กสนุ ก จั ง 37

วัน

เดือน

ชื่อ

ใบพัดก�ำลังเล่นต่อบล็อก ถ้าเขาอยากต่อบล็อกให้เหมือนกับภาพตัวอย่าง เขาต้องใช้ บล็อกชิ้นไหนบ้าง ให้เด็กๆ วงกลมล้อมรอบภาพบล็อกชิ้นนั้น ตัวอย่าง

39


รูปทรง 15

เล่ น ต่ อ บล็ อ ก 43

วัน

เดือน

ชื่อ

พราวก�ำลังเล่นต่อบล็อกอยู่ ถ้าพราวอยากต่อบล็อกให้ได้เหมือนกับภาพตัวอย่าง เธอต้องใช้บล็อกชิน้ ไหนมาต่อกันบ้าง ให้เด็กๆ วงกลมล้อมรอบภาพบล็อกชิน้ นัน้ ตัวอย่าง

45


สัญลักษณ์ 15

หาภาพที ห ่ ายไป 44

วัน

เดือน

ชื่อ

สังเกตล�ำดับการเรียงพยัญชนะหรือสัญลักษณ์ในแถวด้านล่าง แล้วเขียนพยัญชนะ หรือสัญลักษณ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

46


สัญลักษณ์ 16

วัน

เกมฝึ ก สมอง 47

เดือน

ชื่อ

เติมตัวเลขที่หายไปลงในตาราง จากนั้นน�ำตัวเลขที่หายไปมาบวกกันว่าได้เท่าไร แล้วน�ำผลลัพธ์ ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

49


สัญลักษณ์ 18

ชั ง ่ น� ำ ้ หนั ก ผั ก 53

วัน

เดือน

ชื่อ

วงกลมล้อมรอบภาพผักที่มีนำ�้ หนักมากที่สุด และกากบาททับภาพผักที่มีนำ�้ หนัก เบาที่สุด

55


นั่งรถไฟไป 56 ทัศนศึกษา

สัญลักษณ์ 19

วัน

เดือน

ชื่อ

ลูกฮิปโปกับเพือ่ นๆ ก�ำลังเข้าแถวขึน้ รถไฟไปทัศนศึกษา ซึง่ ตูร้ ถไฟแต่ละตูจ้ ผุ โู้ ดยสาร ได้ 3 ตัว โดยลูกฮิปโปจะได้ขนึ้ รถไฟเป็นตัวแรก ตามด้วยลูกสัตว์ตวั อืน่ ๆ ตามล�ำดับ ให้เด็กๆ ท�ำตามค�ำสั่งด้านล่าง 1. วงกลมล้อมรอบตู้รถไฟที่ลูกงูจะได้นั่ง 2. วาดสามเหลี่ยมล้อมรอบตู้รถไฟที่ลูกนกจะได้นั่ง

58


ตารางสรุปคะแนนรวม

ท�ำเครื่องหมาย

ลงในช่องที่ตอบถูก และท�ำเครื่องหมาย

ลงในช่องที่ตอบผิด

1 รูปทรง 1

2 สัญลักษณ 1

3 ความคิด 1

4 รูปทรง 2

5 สัญลักษณ 2

6 ความคิด 2

7 รูปทรง 3

8 สัญลักษณ 3

9 ความคิด 3

10 รูปทรง 4

11 สัญลักษณ 4

12 ความคิด 4

13 รูปทรง 5

14 สัญลักษณ 5

15 ความคิด 5

16 รูปทรง 6

17 สัญลักษณ 6

18 ความคิด 6

19 รูปทรง 7

20 สัญลักษณ 7

21 ความคิด 7

22 รูปทรง 8

23 สัญลักษณ 8

24 ความคิด 8

25 รูปทรง 9

26 สัญลักษณ 9

27 ความคิด 9

28 รูปทรง 10

29 สัญลักษณ 10 30 ความคิด 10

31 รูปทรง 11

32 สัญลักษณ 11

33 ความคิด 11

34 รูปทรง 12

35 สัญลักษณ 12 36 ความคิด 12

37 รูปทรง 13

38 สัญลักษณ 13 39 ความคิด 13

40 รูปทรง 14

41 สัญลักษณ 14 42 ความคิด 14

43 รูปทรง 15

44 สัญลักษณ 15

46 รูปทรง 16

47 สัญลักษณ 16 48 ความคิด 16

49 รูปทรง 17

50 สัญลักษณ 17 51 ความคิด 17

52 รูปทรง 18

53 สัญลักษณ 18 54 ความคิด 18

55 รูปทรง 19

56 สัญลักษณ 19 57 ความคิด 19

58 รูปทรง 20

59 สัญลักษณ 20 60 ความคิด 20

61 รูปทรง 21

62 สัญลักษณ 21 63 ความคิด 21

64 รูปทรง 22

65 สัญลักษณ 22 66 ความคิด 22

คะแนนรวม

รูปทรง

สัญลักษณ์

คะแนน

ความคิด

คะแนน

กราฟภาพรวม

วิธีใช้ตารางสรุปคะแนนรวม

สัญลักษณ์

ความคิด

รูปทรง

45 ความคิด 15

คะแนน

เมื่อตอบค�ำถามเสร็จให้ตรวจค�ำตอบในหน้าเฉลย ถ้า ตอบถูกให้ท�ำเครื่องหมาย ลงในตาราง แต่ถ้าตอบ ผิดให้ท�ำเครื่องหมาย ลงในตาราง เมื่อท�ำแบบฝึกหัดทุกข้อเสร็จแล้ว ให้คิดคะแนนใน แต่ละหัวข้อออกมา น�ำคะแนนของแต่ละหัวข้อมา ลงจุ ด บนกราฟภาพรวมแล้ ว ลากเส้ น เชื่ อ มโยง ระหว่างจุด คะแนนเฉลี่ยแต่ละหัวข้ออยู่ที่ 10 คะแนน แต่เด็กๆ สามารถพัฒนาหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยให้ได้คะแนน สูงขึ้นได้


à¾ÔèÁàªÒǹ»˜ÞÞÒ Ò Ç ¢ Ð Å á Â Ò Œ « ¡ Õ « § ¾Ñ²¹ÒÊÁÍ มาเสริมสรางทักษะ พัฒนาไอคิวใหเด็กๆ

ป

ดวยวิธีตอไปนี้กันดีกวา

ใหเด็กๆ ฝกทำแบบฝกหัดวันละ 3 หนา ตามหัวขอ รูปทรง สัญลักษณ และความคิด จะชวยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซายและขวา สัญลักษณ

ความคิด

ชุด IQ

หนังสือเด็ก สำหรับเด็กอายุ 5 ป 1

294877

741558

ราคา 80 บาท

UP

IQ UP สำหรับอายุ 5 ป

เสริมเชาวนปญญา เกม

IQ UP ÊÓËÃѺÍÒÂØ 5 »‚

ประเมินผลการเรียนรูของเด็กๆ ไดจากตารางสรุปคะแนนรวมและกราฟภาพรวมทายเลม

áÁ‹ä¡‹ Í͡䢋áÅŒÇ ÀÒ¾ä˹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ¡Ñºä¢‹ä¡‹¡Ñ¹¹Ð กระดาษหนา ไมบาดมือ ลบรอยดินสอออกงาย เขียนซ้ำใหม ได

บาท า 80

ร าค

รูปทรง

5

สำหรับอายุ

Iq up เพิ่มเชาวน์ปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา (สำหรับอายุ 5 ปี)  
Iq up เพิ่มเชาวน์ปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา (สำหรับอายุ 5 ปี)  
Advertisement