I Get English เล่ม 98

Page 1

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 98 ติดตามรายละเอียดในเล ม

Tip

MP3 เสียงเจ าของภาษา

for

Job Interview

ศัพท สำหรับบรรยายตนเอง

งง

ชวน สำนวน ething

ฉลาด

om Take sy storm b

ภาษาองั กฤษ ใชค ำไหน

Because กับ Because of

Fun กบั n n u F อื นก นั น ะ

y

เศร า

ดดัมัม

ไม เ หมอื

ต างกันอย างไร

อ อ bbyy ออาาจจาารรยย

นอกจาก

I'm sad.

ประโยคต องรู

ฉบับที่ 98

่ ไปสนามบิน เมือ

1 294877

741077

ราคา 80 บาท

พูดว าไงดี

Â Í ‹ ã º Œ s ª e b V r l r u g a Irre เร�ยนรูภ าษาอังกฤษได ทกุ วันที่

I Get English MagazineI Get English issue

98


E

ditorial

เจ้าของ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ที่ปรึก ษาด้านภาษา : สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วสิ ทุ ธิ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ | โชคชัย จิตรแสวง รุง่ นภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศริ ิ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ วณิชยา ตันเจริญลาภ | ณัฐพงษ์ พยัคคง พิ สู จ น์ อั ก ษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์

Team ฝ่ ายสมาชิ ก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรี เพรส : ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิ ม พ์ ที่ : พิมพ์ดี ผู ้ พิม พ์ / ผู ้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ส� ำ นั ก งาน : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศั พท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติ ด ต่ อ โฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ >>> igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อ/แจ้งปัญหาการจั ด ส่ ง >>> misbook@live.com ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English >>> 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น >>> ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสัง่ ซือ้ ผ่านทาง Facebook : I Get English

Magazine ได้แล้ววันนี้

สงวนสิทธิ์ในการน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของหนังสือไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is strictly prohibited.


E

ditor's

วิธีการดาวน์ โหลด ไฟล์เสียง MP3

• สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ หน้าดาวน์โหลดไฟล์เสียง MP3

Talk สวัสดีคุณผู้อ่านทุกคนค่ะ I Get English ฉบับที่ 98 อาจจะแปลกตาไปสักเล็กน้อยเพราะเรา ไม่ได้มาพร้อมกับปกและบทสัมภาษณ์คนดังแบบทีผ่ า่ นมา แต่ภายในเล่ม ยังมีเนือ้ หาครบครันทุกทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมไว้ให้ทกุ ท่านเช่นเคยค่ะ แม้ว่าจะเป็น 3 ฉบับสุดท้ายแล้ว แต่ I Get English ยังไม่หยุดที่ จะหาความรู้ และความสนุกมาเสิรฟ์ ให้นกั อ่าน ทีมงานบอกว่าท�ำเต็มที่ เพื่อทิ้งทวนไว้ให้คิดถึงในยามที่ไม่มีเราบนแผง :-) โดยในเล่มนี้เรา มีคอลัมน์ใหม่แกะกล่อง ที่จะพาคุณกระโดดเข้าสู่โลกของการอ่าน ไปเรียนรู้โครงสร้างประโยคในสไตล์ "ครูพักลักจ�ำ" คุณจะได้ลงมือ อ่านจริงทีละขั้นทีละตอนไปพร้อมๆ กับเรา ติดตามได้ที่หน้า 91 ค่ะ ใครทีช่ อบแนวค�ำศัพท์จะต้องปลืม้ I Get English ฉบับนีเ้ ป็นพิเศษ แน่ๆ เพราะหลายๆ คอลัมน์จับคู่ค�ำศัพท์ที่น่าสับสนมาเปรียบเทียบ ความต่างให้เห็นกันจะจะ อ่านแล้วไม่มงี งอีกแน่นอน เช่น Fun - Funny, Because - Because of หรือ Look - Look Like เป็นต้น แถมยัง มีตารางค�ำศัพท์ Irregular Verbs ใช้บ่อยฝากไว้ให้ได้ฝึกเพลินๆ กัน อีกด้วย ส�ำหรับใครทีช่ อบอ่านแนวบันเทิงหรือศิลปวัฒนธรรม ฉบับนีย้ กมา ทัง้ ไทย จีน และฝรัง่ เลยค่ะ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งราวของดอกมะลิ ดอกไม้ ส�ำคัญในวันแม่ของไทย ความเชือ่ เรือ่ งตัวเลขของชาวจีน และเรือ่ งราว ลึกลับของ Dracula จากทางฝั่งตะวันตก อย่าลืมว่าคุณสามารถดาวน์โหลด mp3 มาฟังคู่เนื้อหาได้ด้วย เพียงแค่สแกน QR Code ที่ด้านซ้ายมือ แล้วพบกันใหม่อีก 2 ครั้งในฉบับที่ 99 และ 100 ค่ะ บรรณาธิการ


C

ONTENTS ISSUE #98

มองหาสัญลักษณ์

เพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

หมวด

I Get Tutor : เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 11 19

Always English : Look vs Look like Nui's Corner : เรื่องง่ายๆ ที่คนไทยมักใช้ผิด

27

Inspirational Quotes : เรียนภาษาอังกฤษได้ทุกวัน

29 47

ค�ำนี้ท่านได้แต่ใดมา : Chauffeur คลังค�ำศัพท์ : 25 Powerful Words to Describe

Past Tense #2

จากค�ำคมดังสร้างแรงบันดาลใจ

Yourself in a Job Interview

29 68

66 Word Power : Prefix Pre- & Post68 Word Booster : Bear vs Bare 76 Easy Grammar : Because vs Because of 100 Irregular Verbs : กริยาไม่ปกติ ในภาษาอังกฤษที่ใช้บอ่ ย

ตอนที่ 1

111 Fun Adjectives : สวย, หล่อ, ดูดี, น่ารัก 144 Confusing Words : ฉลาด เลือกใช้ค�ำไหนดี Clever,

Intellectual, Intelligent, Smart, Wise

76


หมวด

Let’s read & write! : สนุกกับการอ่านและเขียน

14 เขียนเรื่องจากภาพ : An Airplane Ride

54

A Trip to the World : Astonishing Destinations : British Columbia, Canada เมืองท่องเที่ยวสุดอัศจรรย์ : บริติช โคลัมเบีย, แคนาดา

14 54 42

หมวด

I Get Focus : จับตาเรื่องเด่น 23 Numerology : เลขมงคลตามความเชื่อแบบจีน 37 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนสิงหาคม - กันยายน 42 Healthy English : ท�ำไมต้องเจาะเลือด? 114 How to : How to make small talk in English 126 ต�ำนานไทย : ดอกมะลิ Jasmine 134 Cooking for Fun : Granola Bars กราโนล่าบาร์ 149 อังกฤษปริศนา : Guess who? 152 อังกฤษปริศนา : Matching Words 155 อังกฤษปริศนา : Guess the Words 157 Answer Key

126

134


หมวด

Shall we talk? : เสริมทักษะ ฟัง-พูด

8

8 32 50 62

32

American Slang : Fun และ Funny ศัพท์ (น่า) สน : drop English Tips : Good night or Good evening? Speak English with Lulu : ฝึกพูดศัพท์ ชุดสุดสับสน ตอนที่ 2

72 Street Speak : พูด I’m sad. บ่อยไปมั้ย

พูดอย่างอื่นมั่งสิ!

80

Practical English : English conversation: Currency

Exchange

96 ฝรั่งพูดคนไทยงง : take something by storm

104

72

Instant English : 5 Sentences to say I understand you

118 ติดปากติดใจ : ประโยคช่วยชีวติ เวลาติดปัญหาทีส่ นามบิน

หมวด

(ตอน 1)

Food for Thought : อาหารสมอง

130 84 Moving Movie : Ghostbusters บริษัทก�ำจัดผี 91 ครูพักลักจ�ำ : ช�ำแหละโครงสร้างประโยค 107 Did you know? : ลับสมองกับเรื่องน่ารู้รอบตัว 130 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรัง่ : Dracula แดร็กคิวล่า ต�ำนานลับ

ต�ำนานรัก

138 iDiary : Book World โลกของหนังสือ


... มารจู้ ก ั .. . "แผ่นฟิลม์ มหัศจรรย์" กัน แผ่นฟิล์มมหัศจรรย์คืออะไร

เจ้าแผ่นนี้มันจะช่วยเรายังไง

แผ่นใสสีแดงที่ท�ำให้ตัวอักษรล่องหนได้ เจ้าแผ่นนีค้ อื ตัวช่วยของเราเวลาอยากทบทวน ท่องจ�ำค�ำศัพท์ยงั ไงล่ะ เพราะเมือ่ วางเจ้าแผ่นนี้ ในพริบตา ลงในหนังสือ มันจะท�ำให้ตวั อักษรล่องหน จากนัน้ เราก็ทายค�ำแปลของค�ำศัพท์นนั้ ๆ แล้วก็เลือ่ น เป็นไง เจ๋งใช่ไหมล่ะ เจ้าแผ่นมหัศจรรย์นี้ เพื่อค�ำแปลดูว่าตรงกับที่ เราทายไว้หรือไม่

มาสนุก

ชักจะเริ่มสนุกกับ ี้ เจ้าแผ่นมหัศจรรย์น แล้วใช่ไหมล่ะ

กับเจ้าแผ่นนี้กันได้เลย เพราะมีแถมอยู่ ในเล่ม...

10,000 ศัพท์องั กฤษ เจาะศพั ท์ GAT ทอี่ อกสอบบอ่ ยทสี่ ดุ ำ ศัพท์องั กฤษ 8,000 ค� วางจ�ำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นน�ำทั่วไป หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.MISbook.com


Shall we talk? American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : Adam Bradshaw ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทย ได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลาย รายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

Fuและn

y n n Fu

หลายคนสับสนเวลาจะใช้ค�ำที่มีความหมาย ว่า “ตลก” ในภาษาอังกฤษ ที่ถามเข้ามาบ่อยๆ คือค�ำว่า Fun กับ Funny อดัมจะอธิบายให้ ฟังในฉบับนี้ และจะสอนค�ำที่น่าใช้ค�ำอื่นๆ ให้ไป ลองฝึกพูดกันด้วยครับ 8 l I Get English


I GET Tutor

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Always English อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด เรื่อง : อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีกรรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

Look vs

Look like

I Get English l 11


Let’s read & write! เขียนเรื่องจากภาพ ฝึกทักษะการเขียนเบื้องต้นด้วยภาพ

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : ยุทธนา อัศวเจษฎากุล (เปิ้ล)

An Airplane Ride สวัสดีครับน้องๆ I Get English ฉบับนี้พี่เปิ้ลเลือกภาพสวนสนุก มาเขียนเป็นเรื่องราว พี่เปิ้ลเชื่อว่าเราทุกคนต้องเคยไปเที่ยว สวนสนุกกันมาแล้ว แต่จะเล่าเป็นเรื่องกันอย่างไร สนุกแค่ไหน ลองมาดูกันครับ 14 l I Get English


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

I GET Tutor Nui's Corner มุ่งสู้เป้าหมายเก่งอังกฤษกับพี่นุ้ย เรื่อง : ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียน สอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

เรื่องง่ายๆ ที่คนไทยมักใช้ผิด

Past Tense

2

#

คราวที่แล้วพี่นุ้ยคุยถึงเรื่อง Past Tense ซึ่งคนไทยมักใช้ผิดในประโยค บอกเล่า วันนี้ขอมาต่อเรื่อง Past Tense เหมือนเดิมแต่เป็นประโยคปฏิเสธ มาดูซิ ว่าเราเคยพูดผิดเขียนผิดแบบนี้หรือไม่

I Get English l 19


I GET Focus Healthy English เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสาระความรู้เรื่องสุขภาพ เรื่อง : นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ อาจารย์ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ท�ำไม? 42 l I Get English

เจาะ เลือด

ต้อง


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

I GET Tutor คลังค�ำศัพท์ เพิ่มพลังให้คลังศัพท์และฝึกการสร้างประโยคง่ายๆ ในภาษาอังกฤษ เรื่อง : กองบรรณาธิการ

25 Powerful Words to

Describe Yourself in a

Job Interview

I Get English l 47


Shall we talk? Street Speak อังกฤษแบบกวนโอ๊ย เอาไว้ใช้จริง ไม่ได้เอาไว้สอบ เรื่อง : นายทีม Admin เพจสุดแซบ Slang A-hO-lic ผู้เขียนหนังสือ สปีคอิงลิช นอกตำ�รา

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

พดู

I’m sad. ั้

บอ่ ยไปมย พดู อยา่ งอนื ่ มงั ่ ส!ิ

72 l I Get English


เวลาเรา เศร้า เหงา ผิดหวัง เราพูดอะไรได้บ้าง นอกจาก I’m sad. So sad… วันนี้ผมจะมาสอนการใช้ประโยคแบบใหม่ที่ ไม่ยากเลย แถมฟังแล้วไม่น่าเบื่อด้วย

โอเค เริ่ม (Alright. Here we go!)

I’m not feeling good. รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไร แรกเริ่มเดิมทีความหมายของประโยคนี้จะใช้ในเชิงที่ เรารู้สึกไม่สบาย (I’m sick.) แต่ก็เอามาใช้ในเชิงเศร้าได้ เป็นประโยคง่ายๆ ที่ควรรู้ เช่น ถ้าเพื่อนฝรั่งถามว่า How are you doin’? (เป็นไงบ้าง) ถ้าไม่สบายใจเลย เราก็อาจ ตอบไปว่า I’m not feeling good. (รูส้ กึ ไม่คอ่ ยดี) เดีย๋ วเขา คงถามเองแหละว่า Why? ก็อธิบายกันไป

I’m feeling blue. รู้สึกแย่ๆ ยังไงไม่รู้ ประโยคนี้ก็ควรรู้อย่างแรง! ค�ำว่า blue นอกจากจะ แปลว่า “สีฟา้ ” แล้ว ยังให้ความหมายในเชิงอารมณ์อมึ ครึม เศร้าหมองได้อีกด้วย เพราะฉะนั้น I’m feeling blue. จึงหมายถึง “ฉันรู้สึกเศร้า” หรือ “ฉันรู้สึกแย่ๆ” นั่นเอง

I Get English l 73


I GET Tutor

Irregular Verbs เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Irregular …Verbs…

ตอนที่

1

กริยาไม่ปกติ ในภาษาองั กฤษที่ใช้บ่อย 100 l I Get English


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

สวย หล่อ ี

I GET Tutor

Fun Adjectives สนุกกับค�ำคุณศัพท์ เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ดู ด น่ารัก

Adjective หรือ ค�ำคุณศัพท์มีหน้าที่บอก ลักษณะของค�ำนาม (เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่) ให้รู้ว่าค�ำนามนั้นมีรายละเอียดอย่างไร ดังนั้น ยิ่งถ้าเรารู้จัก adjective เยอะเท่าไร ก็ยิ่ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ความหลากหลายในการบรรยาย สิ่งต่างๆ ให้เราได้มากขึ้น ส�ำหรับตอนนี้ Fun Adjectives มาพร้อมกับ adjective ที่จ�ำง่าย และน่าจะได้ใช้บ่อยๆ นั่นก็คือ กลุ่มที่สื่อความหมายว่า “สวย หล่อ ดูดี น่ารัก” ถ้าพร้อมแล้วเรามาสนุกกับ Adjective เหล่านี้ แล้วน�ำไปใช้ในประโยคของเรากันดีกว่าค่ะ I Get English l 111


I GET Tutor Confusing Words ใช้ผิดประจ�ำ ค�ำไหนดีนะ

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : ยุทธนา อัศวเจษฎากุล (เปิ้ล) นั ก โฆษณา นั ก แปล และนั ก เขี ย นอิ ส ระจบปริ ญ ญาตรี ท างด้ า นศิ ล ปะจาก Illinois State University ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็น Executive Creative Director ของเอเจนซีโฆษณาแห่งหนึ่งท�ำงานด้านโฆษณามาตลอด แต่ก็มี คนมาถามเรื่องภาษาอังกฤษเป็นประจ�ำนึกสนุก อยากรู้ภาษาอังกฤษแบบมีหลักการ มากขึ้นเลยกัดฟันเรียนปริญญาโททางด้านการแปลที่ธรรมศาสตร์เพิ่มเติม

Clever

ฉลาด

เลือกใช้ค�ำไหนดี

144 l I Get English

Intellectual Intelligent

Wise Smart


จะว่าไป ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ สนุกเพราะร�่ำรวยค�ำศัพท์ เช่นค�ำว่า “ฉลาด” มีค�ำศัพท์ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น clever, intellectual, intelligent, smart, wise แต่ ใช้ต่างกันอย่างไร ลองมาดูกันครับ

clever เป็นค�ำคุณศัพท์ หมายถึง เฉลียวฉลาด, หลั ก แหลม, ปราดเปรื่ อ ง มักจะใช้กับคนที่ หาทางออกได้ในสถานการณ์คับขัน เช่น That was a clever move using Clara as a source for his information. ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ฉลาด ที่เขาใช้ คลาร่าเป็นแหล่งข้อมูลของเขา You might be able to figure out the riddle because you're much cleverer than I am. คุณน่าจะแก้ปัญหาปริศนาได้เพราะคุณ ฉลาดกว่าผมเยอะ

Alex is a clever 14-year-old who already gets paid to help people with their computer problems. อเล็กซ์เป็นเด็กวัยสิบสีท่ ฉี่ ลาดเพราะหาเงินเอง ได้จากการซ่อมคอมพิวเตอร์

intellectual เป็นค�ำคุณศัพท์ หมายถึง เกี่ยวกับสติปัญญา ถ้าเป็นค�ำนาม หมายถึง ผู้มีสติปัญญาสูง, ปัญญาชน โดยทัว่ ไป จะหมายถึงผูท้ ไี่ ด้รบั การยอมรับจาก สังคมว่า ฉลาด หรือมีระดับการศึกษาหรือ วุฒิมารองรับ เช่น Wearing glasses makes you look more intellectual . เวลาใส่แว่นท�ำให้คุณดูฉลาด He is more interested in a woman's body than in her intellect. เขาสนใจในร่างของเธอมากกว่าสติปญั ญา ของเธอ Einstein once said that intellectuals solve problems, whereas geniuses prevent them. ไอน์สไตน์เคยกล่าวว่า ปัญญาชนแก้ปญั หา แต่อัจฉริยบุคคลป้องกันปัญหา I Get English l 145


HOT! PROMOTION

นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อIsนsหuลesัง Back

ฉบับที่ 1-6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7-12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13-18* ราคาชุดละ 195.*

ขออภัย ฉบับที่ 15 และ 17 สินค้าหมด

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

19-24 25-30 31-36 37-42 43-48

ฉบับที่

ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ

245.245.245.245.245.-

49- 97 ราคาตามปก

เลม่ ลา่ สดุ รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 97 I Get English เป นหนังสือแล วนะ

ªÇ¹§§

Êӹǹ A blessing in disguise

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ติดตามรายละเอียดในเล ม

ways dbye 7 to say Goo

พูดอังกฤษ กับอาจารย อดัม

“บอกตรงๆ”

ี าน ารู ศัพท กฬ

Past Tense

Hat Trick

เร�่องง ายๆ ที่คนไทยมักใช ผิด

English on the road!

ประโยคเอาตัวรอดเมือ่ ออกเดินทาง

มังกรสไตล ตะวันตก

Interview

ฉบับที่ 96

ฉบับที่ 97

Dragon

1 294877 1 294877

740360

740711

ราคา 80 บาท

เร�ยนรูภ าษาอังกฤษได ทกุ วันที่

Pig กับ Pork

เร�อ่ งหมูๆ ที่ “ไม หมู”

I Get English Magazine

ราคา 80 บาท

ขัน้ ตอนสัง่ ซือ้ นิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คดิ ค่าจัดส่ง) 1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 748-2-78312-5 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 068-2-88783-6 เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 086-7-09599-4 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 083-0-29793-6

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธน กรุณาส่งธนาณัติมาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส

าณัติ

213/3 ซอยพัฒนาการ (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขว 1 งบางโพ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101 งพาง 20

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 105 น. .00 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17

สั่งซื้อนิตยสาร I Get English ฉบับย้อนหลังรายเล่ม

ฟรี! ค่าจัดส่ง฼ูลนÂ?

ŕš ŕ¸•Â‹฼ะคอ สาลารถอา‹ นตอ‹ ŕš„ŕ¸”ÂŒŕšƒŕ¸™

I Get English ŕš€฼‹ล

98

¼Š£Â™ÂşÂƒĂ‚¼š¯ĂŠ ‰™¡Â† ĂŠ • Âş —n¯‰¼Ân  š¯ĂŠ Ă‚Âƒm‰ ÂĄz‰- Â–-ÂŻm´Â›-„¡¤Â›-ĂƒÂ?§ ¢´´¯³Â‰ÂƒÂŚÂŤ

I Get English

â€Śŕš„ŕ¸”ÂŒŕ¸—â€Ś ŕšˆ฾ www.igetenglish.com

www.misbook.com

; 9è+9*-7D4<* G$D-Ä™è

3% 6?%3% ething

om Take sy storm b

Fun &= n < Fun 9C % %= %

=-=-

y

M-Iá 7-9C

Ăť9Ăť9 bbyy 99>> >>//..

'/<K. !ø9 /Eø

&=&#AQ 98

www.facebook.com /iGetEnglish ‌ญรมอ‌ 0-2294-8777 #105

ÂŹÂŻÂ’ E2=*ĂŹE Äš: 5ĂŹ):1:

Q M'6%>-&@% I-C9

1 294877

741077

/> > Â&#x;— &>#

for Job Interview 4=*#Ăť6?7/=&&//.>.!%I9

Tip

สูง� ซมอ ŕš‰ /สลูครสลาชิŕ¸

&=&#AQ 98

1>

,>5>9 = 05 L ø ?M7%

Because =& Because of !á> =%9.á> M/

I4/ø> %9 >

I'm sad.

*E 3á>M A

Irregu lar Verbs 㪌º‚Ă?Ă‚ I/ĂŠ.%/E,ø >5>9= 05M #ø D 3=%#A Q I Get English Magazine


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.