Page 1

บ

เสริมการเรียนรูด ว ย Application แบบ Interactive ฟงการออกเสียงจาก App เพ�อฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

เพียงแค

โหลด!!

สำหรับผูใ ชมอื ถือ/แท็บเล็ต ระบบ Android

˹ѧÊ×Í áºº½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â àÅ‹Á¹Õé àËÁÒÐÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ »°ÁÇÑ·Õàè ÃÔÁè ½ƒ¡ Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â ÃÇÁ¶Ö§¹ŒÍ§æ ÇÑÂ͹غÒÅ ¨¹¶Ö§ªÑ¹é »ÃжÁÈÖ¡Éҵ͹µŒ¹ â´Â¨ÐàÃÔÁè ¨Ò¡¡Òýƒ¡Í‹Ò¹¾ÂÑÞª¹Ð ÊÃÐ áÅСÒà »ÃÐÊÁ¾ÂÑÞª¹Ð¡ÑºÊÃÐ á¡ãËŒàËç¹·ÕÅÐ ¤ÓÊÓËÃѺ½ƒ¡Í‹Ò¹ãËŒ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç ·Ñé§Âѧ ÁÕ»ÃÐâ¤ÊÓËÃѺ͋ҹàÃ×Íè §ÃÒǵ‹Ò§æ ¨Ò¡ ¡ÒûÃÐÊÁ¾ÂÑÞª¹Ð¡ÑºÊÃзÕèä´Œ½ƒ¡ÁÒ ÃÇÁ¶Ö§ÁÕÀÒ¾»ÃСͺà¾×èÍãËŒ¹ŒÍ§æ ä´Œ àÃÕ¹ÃÙÊŒ §èÔ ·ÕÍè ÂÙË ͺµÑÇ仾ÌÍÁæ ¡Ñ¹ ·ÓãËŒ ¡ÒÃÍ‹Ò¹ÀÒÉÒä·Âᵡ©Ò¹ áÅÐ໚¹¡Òà »Ù¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒä·Â·Õè´Õµ‹Íä»ã¹Í¹Ò¤µ

ISBN 978-616-527-379-4

273794

ÃÒ¤Ò 69 ºÒ·

ÊÕ ÊÍ-ÍÕ-

µÒ ÍÒ-Í‹Ò¹µÒÇ‹Ò àÃÕ¹ÃÙ¾Œ ÂÑÞª¹Ð ÊÃÐ

½ƒ¡»ÃÐÊÁÊÃоÌÍÁ Apps for Android

786165

ÊÕ Í‹Ò¹Ç‹Ò

µÍ-

หมวด เด็ก Ẻ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â àÅ‹Á ñ

9

ƒ ¡ ½ Á Ê Ð Ã »

áÅСÒûÃÐÊÁ¾ÂÑÞª¹Ð¡ÑºÊÃРẺ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·ÂÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ ·Ñ駪ش 3 àÅ‹Á

àËÁÒÐÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ »°ÁÇÑÂ-»ÃжÁµŒ¹

4ÊÕ·Ñé§àÅ‹Á É ¾àÔ È

ÃÒ¤Ò

โหลดสนปกุ บุ ป

ÊÃÐ

แบบฝกอานภาษาไทย

สนุกสนานไปกับหนังสือในรูปแบบ Interactive ไดงา ยๆ

เลม

. 9 6


ÊÃÐ

ย ท ไ า ษ า ภ น  า อ  ก ฝ บ บ แ

ƒÃÐÊÁ ¡ ½ »

เลม


ÊÃÐ ๑ ม

เล ย ไท า ษ า ภ น  า อ  ก ฝ บ แบ

ƒÃÐÊÁ ¡ ½ »

ISBN 978-616-527-379-4 ราคา 69 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไป ลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจาก จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ เรียบเรียงเนื้อหา ชนาภัทร พรายมี ออกแบบปก ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ, พจนา พลบ�ำรุง ออกแบบรูปเล่ม ศิรินทรา วัชรเดชสุวรรณ ภาพประกอบ ปาจรีย์ เมืองจันทร์ พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ค�ำน�ำ หนังสือแบบฝึกอ่านภาษาไทยเล่มนี้ เหมาะส�ำหรับน้องๆ ปฐมวัยทีเ่ ริม่ ฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ วัยอนุบาลจนถึงชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น โดยจะ เริม่ จากการฝึกอ่านพยัญชนะ สระ และการประสมพยัญชนะกับสระ แยกให้เห็น ทีละค�ำส�ำหรับฝึกอ่านให้คล่องแคล่ว ทั้งยังมีประโยคส�ำหรับอ่านเรื่องราวต่างๆ จากการประสมพยัญชนะกับสระที่ได้ฝึกมา รวมถึงมีภาพประกอบเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรูส้ งิ่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวไปพร้อมๆ กัน การเรียนรูท้ ไี่ ด้ผลและมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องชี้ค�ำที่อ่านไปพร้อมๆ กับเปล่งเสียงออกมา เป็นการฝึกสมาธิให้แน่วแน่ พร้อมเรียนรู้ ท�ำให้จดจ�ำได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงท�ำให้การอ่านภาษาไทยแตกฉาน และเป็นการปูพื้นฐานภาษาไทยที่ดีต่อไปในอนาคต นอกจากนี้น้องๆ ยังสามารถสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ผ่าน App บน มือถือหรือแท็บเล็ตระบบ Android พร้อมฟังการออกเสียงจาก App เพื่อฝึก ออกเสียงได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


ะ น ช พยัญ ว ั ต ๔๔


ข ก ไก่

ฃ ข ไข่

ค ควาย

ฃ ขวด

ฆ ฅ คน

จ ง งู

พยัญชนะ ๔ ๔ ตัว

ฆ ระฆัง

ฉ จ จาน 5

ฉ ฉิ่ง


๔ ตัว พยัญชนะ ๔

ช ช้าง

ญ ญ หญิง

ซ โซ่

ฏ ฎ ชฎา

ฑ ฐ ฐาน

ฌ เฌอ

ฏ ปฏัก

ฑ มณโฑ 6

ฒ ผู้เฒ่า


สระ ง ย ี ส ๓๒ เ


สระ ๓๒ เส ียง

-ะ

อะ

-า

อา

-ิ

อิ

-ี

อี

-ึ -ุ

อึ

อือ

อุ

-ื -ู

เ -ะ

เอะ

เ-

เอ

แ -ะ

แอะ

แ-

แอ

โ -ะ เ - าะ

โอะ

โ-อ

โอ

เอาะ 11

อู

ออ


ียง สระ ๓๒ เส

เ - อะ

เออะ

เ-อ

เออ

เ - ียะ

เอียะ

เ - ีย

เอีย

เ - ือะ

เอือะ

เ - ือ

เอือ

-ั วะ

อัวะ

-ั ว

อัว

รึ

ฤๅ

รือ

ลึ

ฦๅ

ลือ

-ำ ไ-

อ�ำ

ใเ-า

ใอ

ไอ 12

เอา


ม ส ะ ปร

ะ ร ส ั บ ก ะ น ช ั ญ ย พ


กับสระ

ชนะ ประสมพยัญ

-ะ

กะ อ่านว่า กอ-อะ-กะ ขะ อ่านว่า ขอ-อะ-ขะ คะ อ่านว่า คอ-อะ-คะ

สระอะ ฝึกอ่านาคง�ำค์ ๑ พย

จะ ผะ นะ

ดะ สะ พะ

ตะ หะ มะ

บะ งะ ระ

ปะ ชะ ละ

ฉะ ซะ วะ

ฝึกอ่านาคง�ำค์ ๒ พย

มะระ นะคะ

กะชะ

ปะทะ ระยะ 14

กะปะ

จะจะ

ถะ ทะ ฮะ


ประสมพยัญ

ชนะกับสระ

-า

ตา อ่านว่า ตอ-อา-ตา ผา อ่านว่า ผอ-อา-ผา งา อ่านว่า งอ-อา-งา

สระอา ฝึกอ่านาคง�ำค์ ๑ พย

กา สา ฟา

จา หา มา

ดา คา ยา

บา ชา รา

ปา ทา ลา

ขา นา วา

ฝึกอ่านาคง�ำค์ ๒ พย ทิงเจอร

ทายา ภาษา

วาจา

ตามา ราคา 15

ยาชา

อาสา

ฝา พา ฮา


บ

เสริมการเรียนรูด ว ย Application แบบ Interactive ฟงการออกเสียงจาก App เพ�อฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

เพียงแค

โหลด!!

สำหรับผูใ ชมอื ถือ/แท็บเล็ต ระบบ Android

˹ѧÊ×Í áºº½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â àÅ‹Á¹Õé àËÁÒÐÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ »°ÁÇÑ·Õàè ÃÔÁè ½ƒ¡ Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â ÃÇÁ¶Ö§¹ŒÍ§æ ÇÑÂ͹غÒÅ ¨¹¶Ö§ªÑ¹é »ÃжÁÈÖ¡Éҵ͹µŒ¹ â´Â¨ÐàÃÔÁè ¨Ò¡¡Òýƒ¡Í‹Ò¹¾ÂÑÞª¹Ð ÊÃÐ áÅСÒà »ÃÐÊÁ¾ÂÑÞª¹Ð¡ÑºÊÃÐ á¡ãËŒàËç¹·ÕÅÐ ¤ÓÊÓËÃѺ½ƒ¡Í‹Ò¹ãËŒ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç ·Ñé§Âѧ ÁÕ»ÃÐâ¤ÊÓËÃѺ͋ҹàÃ×Íè §ÃÒǵ‹Ò§æ ¨Ò¡ ¡ÒûÃÐÊÁ¾ÂÑÞª¹Ð¡ÑºÊÃзÕèä´Œ½ƒ¡ÁÒ ÃÇÁ¶Ö§ÁÕÀÒ¾»ÃСͺà¾×èÍãËŒ¹ŒÍ§æ ä´Œ àÃÕ¹ÃÙÊŒ §èÔ ·ÕÍè ÂÙË ͺµÑÇ仾ÌÍÁæ ¡Ñ¹ ·ÓãËŒ ¡ÒÃÍ‹Ò¹ÀÒÉÒä·Âᵡ©Ò¹ áÅÐ໚¹¡Òà »Ù¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒä·Â·Õè´Õµ‹Íä»ã¹Í¹Ò¤µ

ISBN 978-616-527-379-4

273794

ÃÒ¤Ò 69 ºÒ·

ÊÕ ÊÍ-ÍÕ-

µÒ ÍÒ-Í‹Ò¹µÒÇ‹Ò àÃÕ¹ÃÙ¾Œ ÂÑÞª¹Ð ÊÃÐ

½ƒ¡»ÃÐÊÁÊÃоÌÍÁ Apps for Android

786165

ÊÕ Í‹Ò¹Ç‹Ò

µÍ-

หมวด เด็ก Ẻ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â àÅ‹Á ñ

9

ƒ ¡ ½ Á Ê Ð Ã »

áÅСÒûÃÐÊÁ¾ÂÑÞª¹Ð¡ÑºÊÃРẺ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·ÂÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ ·Ñ駪ش 3 àÅ‹Á

àËÁÒÐÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ »°ÁÇÑÂ-»ÃжÁµŒ¹

4ÊÕ·Ñé§àÅ‹Á É ¾àÔ È

ÃÒ¤Ò

โหลดสนปกุ บุ ป

ÊÃÐ

แบบฝกอานภาษาไทย

สนุกสนานไปกับหนังสือในรูปแบบ Interactive ไดงา ยๆ

เลม

. 9 6

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 1 ฝึกประสมสระ (พร้อม App for Android)  
แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 1 ฝึกประสมสระ (พร้อม App for Android)  

"แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 1 ฝึกประสมสระ" เล่มนี้ เหมาะสำหรับน้องๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ วัยอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้น...

Advertisement