นิตยสาร I Get English เล่ม 84

Page 1

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

84

ÊÓ¹ÂÇàùÍè× §

ใช คก ู บ ั แบบฝ กหัด ฟ ง-อ าน ในเล ม

ÇÒ‹ ´ÇŒ

Åæ"

Fun Quiz Are you a workplace bully?

ตะลุยข อสอบ

coldเร�ยนสำนวน feet

TOEIC กับครูพี่ติงลี่

กับอาจารย อดัม

ตามไปดู

อาหารเช า แบบชาวอังกฤษ ว�ธพ � ดู ถึง

ความเป นไปได ในภาษาอังกฤษ

สิงหาคม 2558

ทีม่ าของคำว า

Polka dot

sell-sale-sales

ไม อยากงงต องอ าน

ÊÒÂäËÁ-Á³ÕÃѵ¹ เผยว�ธ�จำศัพท แบบง ายและไม มีวันลืม!

1 5 0 8 0 1

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 9 l ฉบับที่ 84 : 1 - 31 สิงหาคม 2558

8 "à¿

MP3 เสียงเจ าของภาษา


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish

Editor’s Talk สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ

เดือนนีเ้ ราทักทายกันด้วยความสดใส เริม่ จากหน้า ปกที่มีสาวสวยมากความสามารถ “สายไหม-มณีรัตน์” มาเยือน พร้อมมีเคล็ดลับจ�ำศัพท์ในสไตล์ของเธอมาแชร์ กันด้วยค่ะ ซึง่ จะว่าไปแล้ว เทคนิคการจ�ำศัพท์หรือเทคนิค ฝึกภาษาอังกฤษของแต่ละคนนัน้ อาจแตกต่างกันไป สไตล์ ใครสไตล์มนั หากเพือ่ นๆ คนไหนมีเทคนิคเฉพาะตัว และ อยากแบ่งปันให้เพือ่ นๆ คนอืน่ ได้นำ� ไปใช้บา้ ง ก็ขอเชิญชวน ให้เข้ามาพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ กันได้ที่ Facebook ของเรา (www.facebook.com/ igetenglish) ได้ตลอดเวลานะคะ เดือนนี้คอลัมน์ Confusing Words กลับมา ประจ�ำการในเล่มอีกครั้ง เปิดตัวด้วย 3 ค�ำที่หลายคนงง sell - sale - sales หน้าตาคล้ายและมีความหมายใกล้ เคียงกันแบบนี้ บางทีกท็ ำ� ให้เลือกใช้ไม่ถกู กันเลยทีเดียว ไม่เป็นไรค่ะ เราอาสาไขข้อสงสัยในการใช้ให้เอง พลิกไป อ่านได้ที่หน้า 25 ศัพท์กลุม่ หน้าตาคล้ายๆ กันยังมีมาฝากอีกชุดที่ คอลัมน์ P’ Nui’s Corner ศัพท์ที่เกี่ยวกับ “ความสุข” ทัง้ happy, happily, happiness, happier และ happiest แต่ละค�ำใช้ตา่ งกันอย่างไร พีน่ ยุ้ เฉลยไว้ในคอลัมน์แล้วค่ะ มาดูเรือ่ งส�ำนวนกันบ้าง เริม่ ทีค่ อลัมน์ American Slang โดยอาจารย์อดัม ฉบับนี้เสนอค�ำว่า cold feet แปลตรงๆ ว่า “เท้าเย็น” ค�ำนี้จะสื่อความหมายว่าอะไร ใช้ในสถานการณ์ไหน ต้องติดตามค่ะ อีกคอลัมน์หนึ่ง ที่มีส�ำนวนงงๆ มาเสิร์ฟให้ได้อ่านเป็นอาหารสมอง ทุกเดือนคือ “ฝรั่งพูดคนไทยงง” ฉบับนี้มาพร้อมกับ ส�ำนวนว่า lose one’s train of thought อย่าลืมว่าเพื่อนๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลด ไฟล์เสียง MP3 ภาษาอังกฤษได้ฟรี เพื่อฟังพร้อมกับการ อ่านคอลัมน์ English Booster ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ หรือเลือกฟังแบบ online ผ่าน Podcasts ได้ทั้งในระบบ iOS และ Andriod ค่ะ ส่วน E-Magazine ตอนนี้มีวาง จ�ำหน่ายแล้วที่ร้านอีบุ๊ก 3 ที่ ได้แก่ Meb, OOKBEE และ NaiinPann ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในเดือนกันยายนค่ะ

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้

บรรณาธิการ


C

# S 8 T N E T N O ISSUE 4

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน

หมวด

Food forอาหารสมอง Thought

16 A Trip to the World : Vigan, The Philippines 35 Sing from Soul : Dead Inside - Muse เมืองวีแกน ประเทศฟิลิปปินส์ 43 Moving Movie : Big Hero 6 38 Famous People : Taylor Swift : Princess of 65 iDiary : Full English Breakfast - อาหารเช้าแบบ Country Pop Music เทย์เลอร์ สวิฟต์ : เจ้าหญิงแห่งวงการ ชาวอังกฤษ

เพลงคันทรีป๊อป

หมวด

IเตรีGET Tutor ยมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 22 Cooking for Fun : Spring Roll 28 Interview : เทคนิคการจ�ำศัพท์แบบง่ายและไม่มี

วันลืมของสายไหม-มณีรัตน์ ศรีจรูญ 58 Healthy English : เกาะกระแส ตามติด MERS 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนสิงหาคม

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

7 Always English : How did we get to this

point? เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง

10 XChange

English : Section ต่างๆ ของ

การสอบ TOEIC (ตอนที่ 1)

13 P’Nui’s Corner : happy, happily, happier

และ happiness

25 Confusing Words : sell-sale-sales หน้าตา คล้ายแต่ใช้ต่างกัน

34 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Polka Dot

4 American Slang : Cold feet 48 ศัพท์ (น่า) สน : Play 50 ติดปากติดใจ : ประโยคส�ำหรับคนชอบพัฒนา

ตัวเอง

54 ฝรัง่ พูดคนไทยงง : lose one’s train of thought 56 Speak English with Lulu : ค�ำลงท้ายด้วย

สายไหม

มณีรัตน์ ศรีจรูญ

ตัว B และ P ออกเสียงต่างกันอย่างไร

หน้า 28 หน้า 72

English Booster

ฝึกภาษาแบบเต็มอิม่ กับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

หน้า 84

QUIZ

ARE YOU A WORKPLACE BULLY?

EXPRESSING PROBABILITY


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

t e e f d l o C

4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่า คนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

How did we get to this point? เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง

เมื่ อ ไม่ น านมานี้ พี่ ลู ก กอล์ ฟ ไปเจอดราม่ า เกี่ ย วกั บ การใช้ภาษาอังกฤษมา เห็นคนเข้ามาเถียงอะไรกันมากมาย ไปหมด จนเกิดค�ำถามว่า เรามาถึงจุดนี้ ได้ยังไง? (ขอยืมวลีเด็ด แห่งปีมาใช้นะคะ)

I Get English| 7


I GET Tutor

XChange English เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEIC

ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • TU-GET 250/250 Part Structure www.XchangeEnglish.com, info@XchangeEnglish.com

Section ต่างๆ ของการสอบ TOEIC

(ตอนที่ 1)

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับพี่ติงลี่อีกครั้งนะคะ ฉบับที่แล้วเราทราบกันไปแล้ว ว่า TOEIC เปลี่ยนใหม่แล้ว เป็นแบบ Redesigned TOEIC ซึ่งแตกต่างไม่มากจาก แบบเดิม ไม่มีอะไรต้องกังวล วันนี้เราจะมาลงในรายละเอียด go into details ในแต่ละ section กันค่ะว่าเป็นอย่างไร พร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้ว มากันเลย

10 | I Get English


I GET Tutor

P’Nui’s Corner

แนะน�ำเทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ ดร. พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

happy, happily, happier และ happiness ถ้าจะถามว่าความสุขอยู่ที่ ใด พี่นุ้ยขอตอบเลยว่าความสุขอยู่ที่นี่แหละค่ะ เพราะวันนี้ พี่นุ้ยไม่ได้มาให้ความรู้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว แต่เรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังนี้เป็นภาษา อังกฤษว่าด้วยความสุขค่ะ มีตั้งแต่ happy, happily, happier และ happiness ทุกค�ำล้วน สัมพันธ์กับความสุขทั้งนั้นเลย แต่มีที่ ใช้ต่างกันค่ะ เรามาเจาะลึกไปด้วยกันเลยนะคะ รับรองว่า อ่านจบแล้วสุก เอ๊ย ไม่ ใช่ สุข แน่ค่ะ I Get English| 13


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

สายไหม

มณีรัตน์ ศรีจรูญ เผยเคล็ดลับจ�ำศัพท์ แบบง่ายและไม่มีวันลืม! 28 | I Get English


หากคุณเป็นคอละครช่อง 3 เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักดาวรุ่ง ดวงใหม่คนนี้ “สายไหม-มณี รั ต น์ ศรี จ รู ญ ” ที่ก�ำลังมาแรง สุดๆ จากละครเรื่อง “ข้าบดินทร์” ในบทสาวชาววังผู้เพียบพร้อม สายไหมเล่นบทร้ายได้ดี จนคนดูอินกันทั้งบ้านทั้งเมือง ตอนนี้ไป ไหนมาไหน ใครๆ ก็พากันเรียกสาวคนนี้ว่า “แม่บัว” ฮ็อตขนาดนี้ เราจึงรีบพาสาวสายไหมมานั่งคุย กันชิลๆ ตัวจริงของเธอจะเป็น อย่างไร จะร้ายเหมือนในละครไหม เรียนที่ไหน ท�ำอะไรอยู่บ้าง วันนี้เราจะมาท�ำความรู้จักเธอกันค่ะ

บัณฑิตคนใหม่จากรั้วจุฬา “ตอนนีไ้ หมเพิง่ เรียนจบจากสาขาการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติคะ่ แต่ไม่คอ่ ยได้เรียนเกีย่ วกับ การบริหารเงินนะคะ เป็นการบริหารจัดการสื่อ มากกว่า เช่น จะขายของสักอย่างหนึ่งจะเอาไป โฆษณาทีไ่ หน โฆษณาถีไ่ หม ควรจะต้องลงช่องทาง ไหนบ้าง บางผลิตภัณฑ์อาจจะลงนิตยสารแล้ว ได้ผลดีกว่า ในขณะที่บางตัวลงโฆษณาทาง โทรทัศน์ดีกว่า”

I Get English| 29


I GET Tutor

ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา รู้จักที่มาของค�ำศัพท์

สุกิจ กิตติบุญญานนท์

จบการศึกษาด้าน Finance จากจุฬาฯ และ MBA จากศศินทร์ฯ ท�ำงานด้านตลาดทุน 10 กว่าปี ชอบอ่านและศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภาษา ปัจจุบันสนใจศึกษาวัฒนธรรมและภาษาเยอรมัน

จุดเพียงหนึ่งจุด ก็คือจุด หรือ “Dot” ธรรมดาๆ แต่พอรวม พลได้เป็นกลุ่มเป็นก้อน กลับกลาย มีชื่อที่ไม่ธรรมดาอย่าง “Polka Dot” แฟชั่นลายจุดที่มาแรงติดต่อกันหลายปี ทั่วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา และรวมถึงประเทศไทย ของเราด้วย

I Get English| 33


น�ำเพลงใด หากเพื่อนๆ อยากให้ I Get Englishมารถ request มาแปลลงใน Sing from Soul สา etenglish เพลงได้ที่ www.facebook.com/ig

Food for Thought

Sing from Soul

เก่งอังกฤษจากเพลง joyfrommars

นักแปลผู้หลงใหลในเสียงเพลง เชื่อว่าดนตรีคือการผสม ผสานความรู้สึกและจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน แล้วเขย่าออกมา เป็นความสวยงามที่มากกว่าท่วงท�ำนองหรือภาษาใดภาษาหนึ่ง

ไม่ว่าเมื่อไหร่ท่ีชื่อของ Muse ปรากฏขึ้น โลกแห่งดนตรีก็สั่นสะเทือนไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ ทุกครัง้ ไป นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1999 มาจนถึงวันนี้ พวกเขา ยังคงเป็นทีจ่ ดจ�ำในนามของวงร็อคสามชิน้ จากอังกฤษแต่ กรุน่ กลิน่ ไปด้วยดนตรีหลากหลายแขนง ทัง้ โปรเกรสซีฟ อัลเทอร์เนทีฟ เมทัล ไปจนถึงดนตรีคลาสสิกทีผ่ สมผสานกัน ออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้ฟงั ครัง้ ใดก็ รู้ทันทีว่านี่แหละคือเสียงและส�ำเนียงของ Muse และแล้วความปลาบปลื้มยินดีครั้งล่าสุดของ บรรดาแฟนเพลงก็บงั เกิดขึน้ อีกครัง้ เมือ่ พวกเขากลับมา พร้อมกับ Drones (2015) สตูดิโออัลบั้มล�ำดับที่ 7 คอนเซ็ปต์อลั บัม้ ทีพ่ ดู ถึงการถูกควบคุมและล้างสมองใน โลกสมัยใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยสงครามทั้งที่เห็นได้ชัดเจน และแอบแฝงมาในรูปแบบต่างๆ โดยแมทธิวผู้น�ำวง ได้กล่าวไว้วา่ เขาได้รบั แรงบันดาลใจมาจากโดรน ซึง่ ถูก น�ำไปใช้เป็นอาวุธส�ำคัญอย่างหนึง่ ในสงครามมานานแล้ว ความสูญเสียและความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นจากสงคราม สะท้อนออกมาเป็นบทเพลงต่างๆ ในอัลบัม้ นี้ พร้อมทัง้ ดนตรีรอ็ คกระแทกกระทัน้ แบบในอัลบัม้ แรกๆ ทีโ่ หมโรง ให้รู้สึกราวกับก�ำลังอยู่ในสนามรบเลยทีเดียว I Get English| 35


Shall we talk? ติดปากติดใจ จดจ�ำไว้พร้อมใช้ได้ทันที อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและท�ำงานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังท�ำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

ประโยค ส�ำหรับคนชอบ

พัฒนาตัวเอง

เพลโต (Plato) ผู้เป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณเคยกล่าวไว้ว่า “To do is to be. สิ่งที่ เราท�ำคือสิ่งที่เราเป็น” ดังนั้นถ้าอยากเป็นคนดีที่มีคุณภาพก็เริ่มจากการกระท�ำของเราในทุกๆ วันนี่เอง การพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น ภาษาอังกฤษเรียกว่า self-development หรือ self-improvement หรือจะเป็น “personal development” ก็ได้ การพัฒนานี้เป็นเรื่องดีที่ใครๆ ก็ พยายามขวนขวายให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวิต แถมยังเป็นอีกหัวข้อที่คนมีไฟในการ ท�ำงานและการเรียนมักพูดถึง จริงๆ แล้วการพัฒนาตัวเองนั้นไม่ยาก แต่ที่ส�ำคัญต้องมีความมุ่งมั่น (determination) และวินัยในตนเอง (discipline) ค่อนข้างสูง ทางหนึ่งที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวถึงความส�ำเร็จได้ดังใจและไวขึ้น คือการหมั่นพูดคุย กับคนรอบข้างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งการถามไถ่และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับการพัฒนาชีวิตของกัน และกัน ติดปากติดใจฉบับนี้เรามาดูกันว่าเมื่อเพื่อนๆ อยากเปิดบทสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง จะ มีตัวอย่างประโยคอะไรบ้างที่สามารถจดจ�ำไว้แล้วหยิบใช้ได้ทันทีในสถานการณ์แบบนี้

50 | I Get English


ค�ำศัพท์น่าสนใจ

Update v. Up to date adj. Current adj. Trend n. Latest adj. Effort n. Knowledge n.

อัพเดต ท�ำให้ทันสมัย ท�ำให้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบัน เทรนด์ กระแสนิยม ล่าสุด ความพยายาม ความรู้

ชีวติ คนเราจะมีความหมายเมือ่ เราก้าวไปข้างหน้า ไม่ใช่ถอยกลับไปข้างหลัง หรือย�ำ่ อยูท่ เี่ ดิม การพัฒนาตัวเอง จึงท�ำให้เราเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน การพัฒนา ตัวเองที่คนนิยมพูดถึงมีอยู่สองประเภท ประเภทแรกคือ การพัฒนาบุคลิกอุปนิสัย โดยลดเลิกความคุ้นชินเก่าๆ ที่เป็นอุปสรรคกับการก้าวเดินไปข้างหน้า แล้วแทนที่ด้วย วินัยใหม่ๆ จนเป็นนิสัยที่น่ารักใครก็อยากคบ ประเภท ที่สองคือการพัฒนาทักษะความช�ำนาญ โดยเฉพาะ ทักษะที่จำ� เป็นใช้กับการเรียน การท�ำงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดยอัพเดตองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ตัวเอง อยู่เสมอ และการอัพเดตประเภทหลังนี้แหละค่ะที่เราจะ ยกมาคุยกันฉบับนี้ การมีเพื่อนดี โดยเฉพาะเพื่อนรักดี ที่ชอบ อัพเดตตัวเองด้วยเทรนด์เจ๋งๆ หรือทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ ถือเป็นความโชคดีอย่างหนึง่ นะคะ เพราะเพือ่ นทีพ่ ลังบวก เยอะแบบนี้มักสร้างแรงบันดาลให้เราอยากลุกขึ้นมาเปิด หูเปิดตาเพื่อตามกระแสโลกให้ทันด้วยเหมือนกัน การ สอบถามเกี่ยวกับเทคนิค เคล็ดลับดีๆ หรือวิธีที่เพื่อน เราใช้พัฒนาตัวเอง หรือฝึกฝนตนเองให้เชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว ในทักษะใดอยู่เสมอ สามารถใช้ตัวอย่าง ประโยคเหล่านี้ค่ะ • How do you keep yourself updated? เธอมีวิธีอัพเดตตัวเองยังไงบ้าง

• How do you improve your skills? เธอมีวิธีพัฒนาทักษะตัวเองยังไงบ้าง • How do you sharpen your skills? เธอมีวิธีฝึกฝนทักษะตัวเองยังไงบ้าง • How do you develop expertise in your job? เธอมีวธิ พี ฒั นาความเชีย่ วชาญในสายงานตัวเอง ยังไงบ้าง ความช�ำนาญหรือความรูเ้ ฉพาะด้านทีเ่ ราพูดถึง ในฉบับนี้ ภาษาอังกฤษจะใช้คำ� ว่า “expertise” หรือ “knowledge on a topic” และส�ำหรับการพัฒนา ความรู้ความช�ำนาญเพื่อความก้าวหน้าในสายงานนั้น มีศัพท์หลายตัวที่หลายคนคุ้นหู ได้ยินอยู่บ่อยแน่ คือ “up to date” หรือ “up-to-date” ที่แปลว่าทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และที่คล้ายๆ กันคือ “update” ทีแ่ ปลทับศัพท์วา่ อัพเดตนัน่ เอง ส�ำหรับการตอบค�ำถาม โดยใช้สำ� นวนนี้ เช่น • I stay up to date with/on technology. ฉันอัพเดตความรู้ตัวเองเกี่ยวกับเทคโนโลยี ใหม่ๆ อยู่เสมอ • I keep myself up to date with new English slang. ฉันอัพเดตความรู้ตัวเองเกี่ยวกับสแลงภาษา อังกฤษอยู่เสมอ • I keep myself updated with the latest news. ฉันอัพเดตความรู้ตัวเองด้วยข่าวทันเหตุการณ์ อยู่เสมอ • I update myself with the latest news. ฉันอัพเดตความรู้ตัวเองด้วยข่าวทันเหตุการณ์

*ส�ำนวน “stay up to date” นั้นจะใช้คู่กับ “with” หรือ “on” ก็ได้

I Get English| 51


Shall we talk?

Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Cap

Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาและก�ำลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันท�ำงานเป็นเลขานุการให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

Clap Crap

ย ว ้ ด ย ้ า คำ� ลงท ะ ล แ P B ab ตัว

C

ร ไ ง า ่ ย อ น ั ก ง า ่ ต ง ย ี ส เ ออก

Cup Cub Club

Crab

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารัก กลับมา พบกันอีกเช่นเคย วันนี้ลูลู่มีค�ำศัพท์สับสน ที่ค�ำลงท้ายด้วยตัว B และ P ที่ออกเสียง เหมื อ นว่ า จะคล้ า ยกั น แต่ ท่ี จ ริ ง ต่ า งกั น อยู่มากโข เรามาดูกันเลยค่ะว่ามีค�ำว่าอะไรบ้าง

56 | I Get English


บทุกคน

ัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรั

นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพ

วางแผงทุก 30 วัน

… แบบฟอร์ม …

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จำ� นวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+ • Dictionary English-Thai 1 เล่ม พร้อม CD พจนานุกรรม สอ เสถบุตร 1 แผ่น ราคา 140 บาท • ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก 1 เล่ม ราคา 120 บาท สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของ สมนาคุณ _____________________________ ______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 2558

ขั้นตอน การสมัคร

ฟรี! ค่าจัดส่ง

สมาชิก

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใด ยสาร กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับนิต วิธีหนึ่ง) กรุณาติดต่อที่ 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมา 0-2294-8777 ต่อ 111 ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ ) โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


HOT PROMOTION นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อนuหeลs ัง

ฉบับที่ 1- 6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7- 12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13 -18 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 19 -24 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 25 -30 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 31-36 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 37- 42 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 43 - 48 ราคาชุดละ 245.-

Back Iss

ฉบับที่ 49- 83 ราคาตามปก

เล่มล่าสุด

ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


English Booster

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟังเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่คุณรอคอยกลับมาแล้ว อย่าลืมไป ดาวน์โหลดไฟล์เสียงสำ�หรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


TRACK 8402

READ & LISTEN

ฝึกอ่าน-ฟัง เพิ่มคลังค�ำศัพท์

YOU QUIZ ARE E A WORKPLACY? LL แบบทดสอบ ลในที่ท�ำงานหรือเปล่า คุณเป็นอันธพา

BU

Are you a good friend to your work colleagues? Or do you enjoy ridiculing and threatening them? Do our quiz and find out whether you are a workplace bully or not. 1. There’s a new employee just arrived in the office. What do

you say to him?

a) Here, I’ll show you around and introduce you to everyone. b) I’m the boss here and don’t forget it. Now go and make some tea! 2. A junior colleague comes to you for help understanding a

document. What do you say?

a) Yes, of course, I’d be glad to help you. b) Hey, listen up everyone: Jim can’t read. What an idiot!

3. A work colleague suggests playing some practical jokes on

other colleagues. What do you say? a) I think I’ll pass on that one. b) Yeah, let’s lock the new boy in the store room.

4. There’s an outing organised for managers and staff.

Everyone should be attending, with only a very few exceptions. What do you say to your assistant?

a) Please come along. It’ll be great fun. b) Stay in the office and finish those reports.

5. You’re in a meeting, giving a presentation on a new line

of products. One of the junior employees asks you an awkward question. What do you say?

72

a) If you don’t mind, I’ll answer your question later. b) What? Who the hell are you to ask me a question?


TRACK 8408

PRACTICAL ENGLISH

ภาษาอังกฤษที่ใช้พูดจริงในชีวิตประจ�ำวัน

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

Do you think you’ll go to the cinema this week? What do you think you’ll see? When do you think you’ll have time to read your book? How long do you think you’ll have? Where do you think you’ll go on holiday next summer? How long do you think you’ll stay there? What do you think you’re going to do this evening? สัปดาห์นี้คุณคิดว่าจะไปดูหนังไหม คิดว่าจะดูเรื่องอะไร คุณคิดว่าคุณจะมีเวลาอ่าน หนังสือเมือ่ ไร มีเวลานานแค่ไหน คุณคิดว่าจะไปเทีย่ วทีไ่ หนในช่วงหน้าร้อน คุณจะไปพักผ่อน นานแค่ไหน แล้วคุณคิดว่าจะท�ำอะไรเย็นนี้

Answers on page 96

การแสดง

“ความน่าจะเป็น” สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน (Certainty)

• I’m sure they’re going to win. • I’m convinced that they’re innocent. • They’re bound to succeed. • They’ll definitely see it. • I’m 100% certain she’ll get here on time. • I’m totally convinced that she’s the right person for the job. • I definitely won’t have time to go. • It can’t be Sam and Beth – it’s too early. • It must be time to leave now, surely. สิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้น (Probability/possibility)

• They’ll probably win it. • They’re possibly on their way here right now. • I expect you’re tired. • She’s probably in the library. • I think they’ll buy it. • Perhaps I should wait a bit. • He may be able to help you. • There might be enough time tomorrow. • There could be a meeting going on right now. • She should be here very soon. • He’s got a good chance of winning.

84

EXPRESSING PROBABILITY

สิ่งที่คาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น (Negative probability)

• I doubt they’ll accept it. • I can’t imagine that they’d want to live here. • It’s unlikely that she’ll want it. • I don’t think she got the message. • They aren’t likely to want it. • They probably won’t find out until next week. • I’d be surprised if they liked it. • I’m probably not going to buy it. สิ่งที่คาดว่าได้เกิดขึ้นและจบลงไปแล้ว (Probability/certainty in the past)

• It must have been them. • It can’t have been Sarah. • She might have already left. • They must have left it on the table. • They probably took the blue one.


ŕš ŕ¸•Â‹฼ะคอ฼ูลนÂ?สาลารถอ‹านต‹อŕš„ŕ¸”ÂŒ ŕšƒŕ¸™ นิตยสาร I Get English ŕš€฼‹ล D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

84

สูŕšˆŕ¸‡ŕ¸‹มŕš‰อ/สลูครสลาชิภFun Quiz

ÇÒ‚ ´Ă‡Ĺ’ Ă‚Ă

!<1D. ø969&

coldI/ĂŠ.%6?%3% feet

TOEIC =& /E*AQ!@ 1AQ

=&9> >/.Ăť9 =-

!>-M' E

9>7>/I Ăş> J&& >39= 05

#A-Q > 9 ?3á>

Polka dot

ISSUE #

3è$* Ê E "B

3>-I'Þ%M'M ø L%,>5>9= 05

84

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

ŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕ¸—฾ŕšˆ 0-2294-8777#111 ญรมอ MISbook@live.com

Ă…ĂŚ"

Are you a workplace bully?

84

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

ĂŠĂ“šĂ‡Ă ĂƒšĂ?èĂ— §

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

I Get English ‚Â?~Â‹Â“Â›ÂŒÂĽÂ‡ĂąÂ–jÂ›ÂŒÂĽÂŒÂ?­ÂŠ~ԂŒŽ™‡š{‚›€šj’™‰›’›–špjÂ?Â’Â“ÂœÂ”ÂŒÂšÂƒÂ€ÂĄjm‚ K „Ë€ž­ K rƒšƒ€ž­ “Â?p”›mŠ

8 "Ă Âż

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

sell-sale-sales

M-á9.> !ø9 9á>%

Fun Quiz Are you a workplace bully?

!<1D. ø969& =& /E*AQ!@ 1AQ

C

9>7>/I ú> J&& >39= 05 3è$* Ê E "B

3>-I'Þ%M'M ø L%,>5>9= 05

Fun Quiz Are you a workplace

6@ 7> - 2558

bully?

!<1D. ø969&

TOEIC !>-M' E

9>7>/I Ăş> J&& >39= 05

8 "Ă Âż

ĂŠĂ“šĂ‚Ă‡Ă ĂƒšĂ?èĂ— §

ÇÒ‚ ´Ă‡Ĺ’

Ă…ĂŚ"

feet 3>-I'Þ%M'M ø coldI/Ê.%6?%3% L%,>5>9= 05 3è$* Ê E "B

=&9> >/.Ý9 =#A-Q > 9 ?3á>

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

sell-sa

M-á9.

8 "Ă Âż

ĂŠĂ“šĂ‚Ă‡Ă ĂƒšĂ?èĂ— § -à ³Õ¼³— ĂŠĂ’Ă‚äËà ÇÒ‚ ´Ă‡Ĺ’ I(.3è$ĂŠ ?4=*#ĂťJ&& á>.J1<M-á-A3=%1C-ˆ

Ă…ĂŚ"

ISSUE #

84

=&9> >/.Ăť9 =-

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

#A-Q > 9 ?3á>

Fun Quizdot Polka Are you a workplace bully?

!<1D. ø969&

sell-sale-sales TOEIC M-á =9& /E .> !ø *AQ!@ 1AQ 9 9á>% !>-M' E

9>7>/I Ăş> J&& >39= 05

ĂŠĂ’Ă‚äĂ‹Ă -à ³Õ¼³—›q Polka dot

6@ 7> - 2558

Po

coldI/ĂŠ.%6?%3% feet

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

=& /E*AQ!@ 1AQ

05

'M ø

1 5 0 8 0 1

I(.3è$ĂŠ ?4=*#ĂťJ&& á>.J1<M-á-A3=%1C-ˆ

!>-M' E

I Get English ‚Â?~Â‹Â“Â›ÂŒÂĽÂ‡ĂąÂ–jÂ›ÂŒÂĽÂŒÂ?­ÂŠ~ԂŒŽ™‡š{‚›€šj’™‰›’›–špjÂ?Â’Â“ÂœÂ”ÂŒÂšÂƒÂ€ÂĄjm‚ K „Ë€ž­ K rƒšƒ€ž­ “Â?p”›mŠ

9&

I Get English ‚Â?~Â‹Â“Â›ÂŒÂĽÂ‡ĂąÂ–jÂ›ÂŒÂĽÂŒÂ?­ÂŠ~ԂŒŽ™‡š{‚›€šj’™‰›’›–špjÂ?Â’Â“ÂœÂ”ÂŒÂšÂƒÂ€ÂĄjm‚ K „Ë€ž­ K rƒšƒ€ž­ “Â?p”›mŠ

izrkplace

ĂŠĂ’Ă‚äĂ‹Ă -à ³Õ¼³—›q

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

"Ă

co

TOEIC

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

6@ 7> - 2558

84

ISSUE #

ĂŠ E "B I(.3è$ĂŠ ?4=*#ĂťJ&& á>.J1<M-á-A3=%1C-ˆ 3è$* sell-sale-sales 3>-I'Ăž %M'M ø M-á9.> !ø9 9á>%

1 5 0 8 0 1

ISSUE #