นิตยสาร I Get English เล่ม 83

Page 1

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

83

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ทม่ี าขอiงgn Dollar S

Chatting about TV! เตร�ยมสอบ

TOEIC ระวังป วย!

เพราะ นัง่ ๆ นอนๆ

รู ไว ใช ว า

Bไม อตัอกเสี วไหน ยง เปลี่ยนตัวเองจากเด็กธรรมดา

สู ติวเตอร ช�่อดัง

เร�อ่ งจร�งของพีล่ กู กอล ฟ

ฝ ก

speak

เตร�ยมสัมภาษณ งาน

1 5 0 7 0 1

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 9 l ฉบับที่ 83 : 1 - 31 กรกฎาคม 2558

ใช คก ู บ ั แบบฝ กหัด ฟ ง-อ าน ในเล ม

กรกฎาคม 2558


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

Editor’s Talk

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ I Get English

ขอเริ่มต้นด้วยกิจกรรมดีๆ ในโครงการมอบ นิตยสารฟรีให้กบั ห้องสมุด 100 แห่ง ซึง่ ตอนนีย้ งั สามารถ ร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ใครสนใจ เข้าไปอ่านกติกาได้ที่ www.facebook.com/igetenglish ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกันนะคะ ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ ฉบับนี้มีความรู้และความสนุกมาฝากเช่นเคย เริม่ จากพีล่ กู กอล์ฟ-คณาธิป ทีเ่ ล่มนีม้ าเปิดใจเรือ่ งราวของ ตนเอง จากเด็กนักเรียนไทยธรรมดา ไม่เคยเรียนอินเตอร์ เติบโตมาในครอบครัวทีพ่ ดู ภาษาไทย แล้วเก่งภาษาอังกฤษขึน้ จนกลายเป็นติวเตอร์แถวหน้าของเมืองไทยได้อย่างไร ต้องติดตามอ่านกันนะคะ รับรองว่าได้แรงบันดาลใจ ในการฝึกภาษาเพิ่มขึ้นอีกเพียบ เดือนนี้ I Get English แนะน�ำนักเขียนใหม่ “คุณครู พีต่ งิ ลี”่ จาก XChange English ทีจ่ ะพาทุกคนไปรูจ้ กั กับ TOEIC และเตรียมความพร้อมในการสอบ อันทีจ่ ริงพีต่ งิ ลี่ เคยชิมลางเขียนคอลัมน์ครัง้ แรกเมือ่ ฉบับทีผ่ า่ นมา เรือ่ ง ข้อสอบ TOEFL แล้ว เพื่อนๆ อย่าลืมติดตามอ่านความ รู้และให้ก�ำลังใจพี่ติงลี่กันเยอะๆ นะคะ ใครชอบฝึกออกเสียงเล่มนีค้ ณุ ลูลมู่ คี ำ� ศัพท์ทไี่ ม่ ออกเสียงตัว b มาฝาก มีหลายค�ำมากๆ ยกตัวอย่างให้ ค�ำนึงค่ะ เช่น ค�ำว่า debt เพื่อนๆ หลายคนอาจจะยัง อ่านผิดอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะหลังจากอ่านคอลัมน์นี้ เราจะอ่านไม่ผดิ อีกเลยยังไงล่ะคะ ^^ หากสนใจ เปิดไป ฝึกออกเสียงได้ที่คอลัมน์ Speak English with Lulu ค่ะ ยังมีความรูอ้ กี มากมายภายในเล่ม และอย่าลืมว่า I Get English มีไฟล์เสียงให้เพื่อนๆ ดาวน์โหลดไปฟัง ประกอบการอ่านคอลัมน์ English Booster ฟรี! เข้าไปที่ www.igetenglish.com เพือ่ โหลดไฟล์ มาฟังเพือ่ พัฒนา ภาษาอังกฤษกันค่ะ แล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะ บรรณาธิการ

ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้


C

# S 8 T N E T N O ISSUE 3

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : The Kronborg Castle,

Denmark ปราสาทคอร์นบอร์ก ประเทศเดนมาร์ก 26 สถานีนักแปล : ฝึกแปลเมนูก๋วยเตี๋ยว

หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 American Slang : ปวดเบา ปวดหนัก พูดว่ายังไง

ในภาษาอังกฤษ

36 Speak English with Lulu : ตัว B นี้ งดออกเสียง 50 ติดปากติดใจ : Here comes the rain again. ประโยครับลมฝน

หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : with a spring in one’s

22 Cooking for Fun : Banana split 28 Interview : คุยกับหนุม่ หล่อรักการอ่าน โย่ง อาร์มแชร์ 38 Famous People : Lee Kuan Yew : Founding

Father of Singapore นายลี กวน ยู : มหาบุรุษแห่ง สิงคโปร์ 58 Healthy English : Sedentary lifestyle นั่งๆ นอนๆ ระวังเจ็บป่วย 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนกรกฎาคม

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 43 Moving Movie : The Hobbit : The Battle

of The Five Armies

step

หมวด

IเตรีGET Tutor ยมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always English : LoukGolf’s Story 10 XChange English : เตรียมพร้อมพิชติ TOEIC 13 P’Nui’s Corner : Slangs in Songs 34 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Dollar sign ($)

โยง่ อารม์ หแน้าช2ร8์

56 Sing from Soul : Hurricane - Lifehouse 65 iDiary : Teen Speak ภาษาว้าวุ่น ตอนจบ

English Booster

ฝึกภาษาแบบเต็มอิม่ กับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

หน้า 87

CHATTING ABOUT

TV!

คุยเฟื่องเรื่องทีวี

หน้า 90

THE การสัมภาษณ์งาน

INTERVIEW


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์ AjarnAdam.com

า บ เ ด ว ป ปวดหนัก พูดว่ายังไงในภาษาอังกฤษ สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว I Get English! กลับมาพบกันอีกแล้วกับคอลัมน์ American Slang อดัม มีค�ำถามข้อหนึ่งจากเพื่อนๆ คนไทย ซึ่งอดัมเคยน�ำไปเล่าในหนังสือ “เปลี่ ย นคุ ณ เป็ น คนใหม่ พู ด อั ง กฤษได้ เ ป๊ ะ เวอร์ ” ด้ ว ย แล้ ว คิ ด ว่ า มั น น่ า สนใจดี ค รั บ ค� ำ ถามคื อ เวลาเราอยากเข้ า ห้ อ งน�้ ำ ปวดหนั ก ปวดเบา จะพูดยังไงดี นี่เลยครับ ฉบับนี้อดัมจะบอกให้ รวมทั้งจะแนะน�ำ การใช้แต่ละค�ำ แต่ละส�ำนวน ให้ถูกกับกาลเทศะด้วย

4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่า คนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

LoukGolf’s

Story

ลูกกอล์ฟมีเรื่อง จริงจะเล่าให้ฟัง ลอง อ่านนะคะ อ่านให้จบ

I Get English| 7


I GET Tutor

XChange English เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEIC

ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • TU-GET 250/250 Part Structure www.XchangeEnglish.com, info@XchangeEnglish.com

เตรียมพร้อม พิชิต TOEIC สวัสดีค่าคุณผู้อ่านทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอแนะน�ำตัวก่อน พี่ชื่อ ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์ ศิษย์เก่าอักษร จุฬาฯ และสถาบัน ภาษาธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นติวเตอร์ที่ XChange English ในเครือ Enconcept E-Academy จ้ะ

10 | I Get English


มาท�ำความรูจ้ กั TOEIC กันดีกว่านะคะ TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication ซึง่ ก็คอื การสอบวัดระดับความรูภ้ าษาอังกฤษส�ำหรับคนท�ำงานในแวดวงธุรกิจต่างๆ บางคนใช้ผล TOEIC เพือ่ ประกอบการสมัครงาน บางคนก็ใช้ในการปรับเลือ่ นขัน้ เพราะผล TOEIC สามารถ บอกถึงความรู้ภาษาอังกฤษของผู้นั้นได้อย่างตรงตามมาตรฐานสากล และเมื่อไม่นานมานี้ TOEIC มีข้อสอบแบบใหม่ออกมาเรียกว่า ‘The Redesigned TOEIC Listening & Reading Test’ หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า Redesigned TOEIC เป็นการทดสอบทักษะการฟังและการอ่าน ใช้เวลาในการสอบ ประมาณ 2 ชัว่ โมง รวมจ�ำนวนข้องสอบทัง้ หมด 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน มีคา่ สมัครสอบนัน้ อยู่ที่ 1,500 บาทค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาสอบอะไรกันบ้าง

การทดสอบ part ต่างๆ ของ Redesigned TOEIC Redesigned TOEIC (ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่) Listening Comprehension Part 1 : Photographs

10 Questions (รูปภาพ 10 ข้อ)

Part 2 : Question-Response

30 Questions (ถาม-ตอบ 30 ข้อ)

Part 3 : Conversations

30 Questions (บทสนทนา 10 บท แต่ละบทมี 3 ค�ำถาม)

Part 4 : Short Talks

30 Questions (บทพูดคุยสั้นๆ 10 บท แต่ละบทมี 3 ค�ำถาม) Reading Comprehension

Part 5 : Incomplete Sentences

40 Questions (เติมประโยคให้สมบูรณ์ 40 ข้อ)

Part 6 : Text Completion

12 Questions (เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 12 ข้อ)

Part 7 : Reading Comprehensive

48 Questions (การอ่านเพื่อจับใจความ 48 ข้อ)

ถ้าใครอยากรูว้ า่ มันต่างจากแบบเก่าอย่างไร โดยรวมๆ ส่วนทีต่ า่ งคือสัดส่วนจ�ำนวนข้อสอบ ในแต่ละ part ค่ะ เช่น part 1 ส่วนของรูปภาพ แบบเก่ามี 20 ข้อ แต่แบบใหม่มี 10 ข้อ หรือ part 6 เมื่อก่อนเป็น Error Recognition 20 ข้อ แต่แบบใหม่เป็นการเติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 12 ข้อ แต่สรุปคือจ�ำนวนข้อสอบนั้นเท่าเดิมค่ะ (โถ แอบดีใจ นึกว่าจะน้อยลง แหะๆ)

I Get English| 11


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

่ ง ย โ

อหนมาุ่ หรลอม่์ รกั แกาชรอรา่ น์

"แคก่ า้ วผา่ นความอาย เรากจ็ ะเกง่ ภาษา องั กฤษได"้ 28 | I Get English


โย่ง อาร์มแชร์ หรือ อนุสรณ์ มณีเทศ หลายคนอาจรูจ้ กั เขาในฐานะนักร้องน�ำ และมือกีตาร์วงอาร์มแชร์ (Armchair) ทีม่ ผี ลงานประทับใจแฟนเพลงมาอย่างยาวนาน ในช่วงหลังมานี้ เขายังได้ผนั ตัวมารับงานละครให้แฟนๆ ได้หายคิดถึงกันอีกด้วย ผลงานเรื่องล่าสุดที่เราได้ชมกันก็คือ ละครเรื่อง “แผนรักฉบับออร์แกนิค” ทางช่อง True4U แต่หนุม่ คนนีไ้ ม่ได้มคี วามสามารถและความสนใจเพียงเท่านี้ นะคะ วันนีเ้ ขาจะมาเปิดเผยตัวตนและเคล็ดลับภาษาอังกฤษให้เราได้ทราบกันค่ะ

ชีวิตวัยเรียนของโย่ง อาร์มแชร์

"ผมเรียนทีโ่ รงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากนัน้ เรียนต่อทีภ่ าควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สวนกุหลาบจะไม่ได้มีแค่เรื่องเรียนอย่างเดียว สิง่ ทีม่ เี สน่หม์ ากก็คอื กิจกรรม ส�ำหรับเรือ่ งวิชาการ ทุกคนจะมีทกั ษะในการเรียนพอๆ กันอยูแ่ ล้ว เลยไม่คอ่ ย ห่วงเรื่องเรียนกันเท่าไหร่ กิจกรรมมีเยอะมากครับ มีชมรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายภาพ เชียร์และแปรอักษร และอีกหลายอย่าง ตอนม.ปลายผมกับเพือ่ นๆ จะนอน ค้างโรงเรียนกันบ่อยมาก บางครั้งเราจะอยู่เป็น เดือนๆ เลยครับ"

วิชาโปรด

"ผมชอบวิทยาศาสตร์ครับ ตอนเด็กผมเป็นเด็ก เรียนมากๆ ตอนเรียนประถมผมเคยสอบวิทยาศาสตร์ ได้ที่ 1 ของจังหวัดด้วย แต่พอเข้ามาเรียนทีโ่ รงเรียน สวนกุหลาบ ทุกคนเรียนกันเก่งๆ ทั้งนั้นเลยครับ ผมก็เลยอยู่ในระดับกลางๆ ไป"

I Get English| 29


Shall we talk?

Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาและก�ำลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันท�ำงานเป็นเลขานุการให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

้ ี น B ตัว อกเสียง

งดอ

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารัก ฉบับที่ผ่านมา เราว่ากันด้วยเรื่องค�ำศัพท์บางกลุ่มที่ เขียนคล้ายกัน แต่ออกเสียงแตกต่างกันเนื่องจากใช้ตัวสะกดที่มีเสียงก้องและไม่ก้อง ซึ่ง เป็นสิ่งที่ท�ำให้ศัพท์แต่ละค�ำสื่อถึงความหมายที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ลูลู่ขอน�ำเสนอ ค�ำศัพท์กลุ่มหนึ่งที่มีตัวอักษร B ผสมอยู่แต่งดออกเสียง ซึ่งค�ำศัพท์เหล่านี้เราพบ ได้บ่อย ลูลู่มั่นใจว่าคุณผู้อ่านรู้ความหมาย แต่การออกเสียงที่ถูกต้องของค�ำที่มีตัว B แต่งดออกเสียง B เป็นอย่างไร ไปชมกันเลยค่ะ 36 | I Get English


I GET Tutor

P’Nui’s Corner

แนะน�ำเทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ ดร. พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

s g n a l S in

Songs

เขียนถึงก็หลายครั้งแล้ว เลยอยากรวบรวมขึ้นเป็นบทความส�ำหรับเรื่องของสแลง ที่พบในเพลง ขึ้นชื่อว่าเป็นสแลงแล้วแปลว่าน�ำมาใช้ในการสื่อสารที่เป็นทางการไม่ได้และเปิด พจนานุกรมก็ไม่ค่อยเจอด้วยค่ะ พี่นุ้ยขอรวบรวมสแลงที่พบบ่อยๆ และเทียบเป็นภาษา ทางการให้ด้วยนะคะ เชื่อว่าน้องๆ ที่รักการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงคงจะถูกใจกับ คอลัมน์ในวันนี้แน่ๆ I Get English| 13


Shall we talk? ติดปากติดใจ จดจ�ำไว้พร้อมใช้ได้ทันที อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและท�ำงานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังท�ำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

ประโยครับลมฝน

Here comes

theagain. rain แสงแดดแรงกับอากาศอบอ้าวอาจจะท�ำให้หลายคนเชื่อสนิทใจไปแล้ว ว่าเมืองไทยมีแค่สองฤดู คือฤดูร้อนมาก กับฤดูร้อนที่สุด (ตัดฤดูร้อนเฉยๆ ออกไปเลยค่ะ คาดว่าเราเลยจุดนั้นมานานแล้ว) จนกว่าฤดูฝนโปรยซู่ซ่าจะเวียน มาอีกทีนี่แหละ ถึงจะนึกกันได้ว่าความจริงแล้วประเทศเราก็ยังมีอากาศเย็นๆ เหลืออยู่เหมือนกันนะ

50 | I Get English


หลังจากเบือ่ ส�ำนวน “ร้อนจริง” “ร้อนจัง” “ร้อน ตับแลบ” ของตัวเองมาหลายเดือนแล้ว เรามาเปลี่ยน อารมณ์ด้วยประโยคเย็นๆ ถึงขั้วหัวใจแบบไม่ต้องพึ่ง แป้งพริกลี่ฮีต (prickly heat) กันบ้างดีไหมคะ ใคร อยากชวนเพื่อนคุยเรื่องลมฟ้าหน้าฝนนี้ต้องรีบอัพเดต ตัวเองด้วยส�ำนวนฉบับนี้ ด่วนค่ะด่วน... ค�ำศัพท์น่าสนใจ

Shower (n. / v.) Downpour (n.) Gusty (adj.) Thunder (n.) Lightning (n.) Rumble (n. / v.)

ฝนโปรย / ฝนพร�ำ ฝนเทกระหน�่ำ ลมแรง ฟ้าร้อง / ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ เสียงค�ำราม / เสียงครืน

ค�ำว่า “ฤดูฝน” ในภาษาอังกฤษคือ “rainy season” หรือบางทีกเ็ รียกว่า “wet season” ได้ เพราะ เป็นฤดูทผี่ คู้ นมีโอกาส “เปียกปอน” กันถ้วนหน้า รูไ้ หม ว่าฤดูฝนเป็นของแปลกส�ำหรับฝรัง่ หลายคนนะ นัน่ เพราะ ประเทศทางตะวันตก หรือจริงๆ แล้วต้องบอกว่าแม้แต่ เพื่อนบ้านใกล้ๆ เราที่ไม่ได้มาจากประเทศเขตร้อนชื้น (tropical region) เขาไม่มฤี ดูฝนกันหรอก แต่ทไี่ ม่มฤี ดู ฝนก็ไม่ได้แปลว่าไม่มฝี น เพียงแต่ฝนของเขาตกกระจาย กันไปตลอดปี มีให้พอเปียกบ้างอะไรบ้าง แต่ไม่ตก จริงตกจัง ตกสนัน่ หวัน่ ไหวกันหลายเดือนอย่างบ้านเรา ฝนที่มาจากอิทธิพลจากลมมรสุมแบบนี้ ภาษาอังกฤษ เลยมีชื่อให้อีกอย่างว่า “monsoon season” หรือ “ฤดู มรสุม” ด้วย

เรือ่ งชวนคุยเกีย่ วกับฝนฟ้าบางทีกม็ าแบบไม่ตงั้ ใจ เหมือนกับพายุฝนที่จู่ๆ ก็กระหน�ำ่ แบบไม่ส่งสัญญาณ ก่อนนั่นแหละค่ะ สมมุติว่าเราก�ำลังเดินกลางฟ้าแจ้ง อยู่แท้ๆ แต่เดี๋ยวเดียวก็ได้เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ (กันอีกรอบ) ขึ้นมาเฉยๆ อาจมีการเปรยออกมาด้วย ประโยคแบบนี้ได้ • Is that rain? ฝนตกเหรอ • Is it raining? ฝนก�ำลังตกเหรอ • Looks like it’s raining, doesn’t it? ดูเหมือนตกก�ำลังฝนเลย ว่าไหม • Sounds like rain, doesn’t it? เหมือนเสียงฝนตกเลย ว่าไหม • Looks like it’s about to rain. ดูเหมือนฝนก�ำลังจะตกเลย แต่ถ้าจะพูดถึงลักษณะของฝน ว่าตกแบบไหน แค่พร�ำๆ แต่พอเหงา เอ๊ย...พองาม หรือกระหน�่ำซู่ซ่า มาเต็มออพชั่นเลย เราก็สามารถใช้ตัวอย่างประโยค แบบนี้ • It’s only a light drizzle. แค่ตกปรอยๆ / พร�ำๆ น่ะ • It’s only a shower. แค่ตกเบาๆ น่ะ • It’s raining hard. ฝนตกหนักแล้ว • It’s pouring down. ฝนเทเป็นสายเลยล่ะ • It’s throwing it down now. ตอนนี้ฝนเริ่มกระหน�ำ่ เทลงมาหนักแล้ว • It’s bucketing down. ฝนกระหน�ำ่ หนักเลย

I Get English| 51


Food for Thought

Sing from Soul เก่งอังกฤษจากเพลง

หากเพื่อนๆ อยากให้ I Get English น�ำเพลงใด มาแปลลงใน Sing from Soul สามารถ reques เพลงได้ท่ี www.facebook.com/igetenglish t

joyfrommars

นักแปลผู้หลงใหลในเสียงเพลง เชื่อว่าดนตรีคือการผสมผสานความรู้สึกและจิตวิญญาณ เข้าด้วยกัน แล้วเขย่าออกมาเป็นความสวยงามที่มากกว่าท่วงท�ำนองหรือภาษาใดภาษาหนึ่ง

Hurricane

LIFEHOUSE

หลังจากสมาชิกแต่ละคนตกลงแยกย้ายไปท�ำโปรเจ็กต์อื่นๆ ตามใจปรารถนากันอยู่นานนับแรมปี Lifehouse วงอัลเทอร์เนทีฟร็อครุ่นเก๋าจากฝั่งอเมริกาก็กลับมารวมตัวกันใน Out of the Wasteland (2015) สตูดิโออัลบั้มล�ำดับที่ 7 ซึ่งกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายเก่าๆ โดยเฉพาะท่วงท�ำนองของเพลง Hurricane ที่สะกิดต่อมให้แอบคิดถึง Hanging By A Moment เพลงรักสุดเซอร์แต่หวานซะไม่มีเพลงนั้นที่ท�ำให้ชื่อ ของ Lifehouse ติดตรึงอยู่ในใจของแฟนเพลงทั่วโลกเป็นครั้งแรก จึงไม่น่าแปลกใจเมื่อเจสันมือกีตาร์ นักร้องและนักแต่งเพลงของวงได้บอกไว้ว่า นี่แหละคือหนึ่งในเพลงที่พอเฮียแต่งเสร็จก็เรียกสมาชิกคนอื่น ให้รีบกลับรังมาท�ำเพลงกันต่อทันที! นอกจากจังหวะร็อคสนุกๆ ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยพลังอันสดใสซาบซ่าแล้ว “การเริม่ ต้นใหม่” ก็คอื ความหมาย ดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน Hurricane เพลงนี้ อุปสรรคต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตนั้นเป็นเหมือนกับพายุ เฮอร์ริเคนที่อาจพัดโหมกระหน�่ำเข้ามาอย่างไม่คาดคิดเมื่อไรก็ได้ แต่หากอดทนฟันฝ่าจนกระทั่งพายุซา ไม่ว่าในเรื่องใดๆ เราก็จะได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในวันใหม่ที่สดใสกว่าเดิมอย่างแน่นอน

56 | I Get English


บทุกคน

ัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรั

นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพ

วางแผงทุก 30 วัน

… แบบฟอร์ม …

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จำ� นวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+ • Dictionary English-Thai 1 เล่ม พร้อม CD พจนานุกรรม สอ เสถบุตร 1 แผ่น ราคา 140 บาท • ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก 1 เล่ม ราคา 120 บาท สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของ สมนาคุณ _____________________________ ______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2558

ขั้นตอน การสมัคร

ฟรี! ค่าจัดส่ง

สมาชิก

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใด ยสาร กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับนิต วิธีหนึ่ง) กรุณาติดต่อที่ 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมา 0-2294-8777 ต่อ 111 ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ ) โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


HOT PROMOTION นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อนuหeลs ัง

ฉบับที่ 1- 6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7- 12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13 -18 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 19 -24 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 25 -30 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 31-36 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 37- 42 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 43 - 48 ราคาชุดละ 245.-

Back Iss

ฉบับที่ 49- 82 ราคาตามปก

เล่มล่าสุด

ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


English Booster

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟังเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่คุณรอคอยกลับมาแล้ว อย่าลืมไป ดาวน์โหลดไฟล์เสียงสำ�หรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

TRACK 8309

GROUP TALK

Think about it!

How often do you watch TV? What do you generally watch? What are your favourite programmes? Why do you like them? What do you like or dislike about television? What do you do instead of watching TV? Do you think you watch too much?

คุณดูทีวีบ่อยแค่ไหม ปกติแล้วคุณดูรายการอะไร รายการทีวีที่คุณชื่นชอบมีอะไรบ้าง ท�ำไมคุณถึง ชอบรายการเหล่านี้ คุณชอบหรือไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับทีวีบ้าง แล้วคุณจะท�ำกิจกรรมอะไรแทนการ ดูทีวี คุณคิดว่าคุณดูทีวีเยอะไปหรือเปล่า

เม้าท์กับเพื่อนชิลๆ เป็นภาษาอังกฤษ

CHATTTING

TV!

AคุยเฟBื่อOงเรUื่องทีวี

Answers on page 96

1. Pre-listening What do you like or dislike about television and television shows these days? Make notes. Then, listen to the conversation once. Were any of your ideas mentioned? คุณชอบหรือไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับทีวีและรายการทีวีในปัจจุบันนี้ จดบันทึกไว้ จากนั้นให้ฟังบทสนทนา 1 ครั้ง สิ่งที่คุณคิดไว้ได้มีการ กล่าวถึงในบทสนทนาบ้างหรือเปล่า

2. Listening I Listen again. Then, answer the questions. ฟังบทสนทนาอีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้

1. Where has the woman found the documentaries she’s watching? 2. According to the speakers, how has YouTube changed? 3. Which TV shows are mentioned in the conversation? 4. What’s the TV show based in San Francisco about? 5. What does the woman think about the other TV show? 6. What does one of the men say about Don Draper? 86

โปรดอย่าอ่าน บทสนทนาจนกว่าจะ ท�ำแบบฝึกหัดเสร็จ แล้วต้องไม่ ลืมว่าเวลาที่เจ้าของภาษาคุยกันใน สถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการจะใช้ ภาษาที่ไม่เป็นมาตรฐานและ ไม่ได้พูดเต็มประโยค

เคล็ดลับในการฟัง สิ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอเวลาฟังบทสนทนาคือ แม้ว่าเราจะฟังไม่เข้าใจครบทุกค�ำ แต่สิ่งที่สำ� คัญคือ เรา ต้องจับใจความส�ำคัญ (key word) ซึ่งอยู่ในบทสนทนา เช่น ค�ำนาม ค�ำกริยา ค�ำคุณศัพท์ให้ได้ จากนั้นลองใช้ สัญชาตญาณเดาดูวา่ ค�ำทีข่ าดหายไปเพราะฟังไม่ออกนัน้ คืออะไร ลองนึกดูว่าถ้าเป็นการพูดด้วยภาษาไทย เราจะ เติมค�ำว่าอะไรลงไป การที่เรารู้บริบทและหัวข้อของบท สนทนาจะช่วยให้เราเติมบทสนทนาได้ง่ายยิ่งขึ้น


TRACK 8311

SOCIAL ENGLISH

เรียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ

THE

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

การสัมภาษณ์งาน

IEW INTERPart V I:

Listen and repeat these expressions. ฟังและพูดตามส�ำนวนที่ใช้ในการสนทนาต่อไปนี้

What the interviewer says • I’m looking for someone who can… ฉันก�ำลังมองหาใครสักคนที่สามารถ.... • Do you know how to… คุณรู้วิธีที่จะท�ำ (บาง อย่าง) ไหมครับ • Do you have much experience in… คุณมีประสบการณ์ใน ด้าน...เยอะไหมคะ • How long were you working as a… คุณท�ำงานในต�ำแหน่ง...นานแค่ไหนแล้วครับ • Have you ever…? คุณเคย...ไหมคะ • What type of person would you say you are? คุณคิดว่าคุณเป็นคนแบบไหนครับ • What three adjectives would you use to describe yourself? ค�ำคุณศัพท์ 3 ค�ำ ที่บอกความเป็นตัวคุณ ได้แก่ อะไรบ้างคะ • Tell me about your employment history. คุณช่วยเล่าประวัติการท�ำงานให้ผมฟังหน่อยครับ 90

• What are your strengths and weaknesses? ข้อดีและข้อเสียของคุณมีอะไรบ้างคะ • Why would you be good for this position? ท�ำไมคุณถึงคิดว่าคุณเหมาะสมกับต�ำแหน่งงานนี้ • Why are you interested in this position? ท�ำไมคุณถึงสนใจต�ำแหน่งงานนี้คะ • What would you do in this situation? คุณจะท�ำอย่างไรเมื่อเจอสถานการณ์นี้ครับ • What do you do in your free time? คุณท�ำอะไรเป็นงานอดิเรกคะ • Have you ever had to do this before? คุณเคยต้องท�ำสิ่งนี้มาก่อนหรือเปล่าครับ • What do you know about our company? คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทของเราบ้างคะ • Tell me about yourself. ช่วยเล่าประวัติของคุณหน่อยได้ไหมครับ • Why are you suited for this position? ท�ำไมคุณถึงเหมาะที่จะท�ำต�ำแหน่งงานนี้ • What did you like about your previous positions? คุณชอบอะไรทีเ่ กีย่ วกับต�ำแหน่งงานเดิมของคุณบ้าง • What didn’t you like? คุณไม่ชอบอะไรบ้าง


แต ละคอลัมน สามารถอ านต อได ใน นิตยสาร I Get English เล ม D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

83

«® D2<*éD Ě9 4é)919

#-QA > 9ig nไดที่ S r a ll o D

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก Chatting about TV!

/EøM3ø L ÷3÷>

TOEIC

BM-ù9!=9 I6A 3M7% .

/<3= 'ô3.

6E÷!@3I!9/û ëQ9 =

I!/é.-69&

I'1AQ.%!=3I9 > I P $//- >

I*/>< %= Q O %9%O

I/ë9Q /è 9 *A1Q E 91û+

ISSUE #

83

speak

I!/é.-6=-,>5 û >%

83

«® D2<*éD Ě9 4é)919

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ j jw m

L ď ĎE & = J&&)ć 7= +ē 9Ď>% G$D-ęè

L ď ĎE & = J&&)ć 7= +ē 9Ď>% G$D-ęè

0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com Chatting about TV!

BM-

/<3= 'ô3.

6E÷!@3I!

C

/ > - 2558

TOEIC I*/>< %= Q O %9%O

#-QA > 9ig n S r Dolla /EøM3ø L ÷3÷>

BM-ù9!=9 I6A 3M7% . I'1AQ.%!=3I9 > I P $//- >

6E÷!@3I!9/û ëQ9 =

I/ë9Q /è 9 *A1Q E 91û+

/ > - 2558

#-QA > 9i gn Dollar S

BM-ù9!=9 I6A 3M7% .

ISSUE #

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

/<3= 'ô3.

%O

speak

I!/é.-6=-,>5 û >%

83

«® D2<*éD Ě9 4é)919 I'1AQ.%!= L ď 3 ĎE I9 > I & = J&&)ć 7= P $//- >

6E÷!@3I!9/û ëQ9 = I/ë9Q Chatting /è 9 *A1Q E 91û+ about TV! +ē 9Ď>% G$D-ęè

speak

)ðI!/é .-69&

I!/é.-6= -,>5 û >% TOEIC

/<3= 'ô3.

I*/>< %= Q O %9%O

s

I!/é.-6=-

/EøM3ø L ÷3÷>

I!/é.-69&

.

I/ë9Q /

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

1 5 0 7 0 1

Chatting about TV!

I'1AQ.%!=3I9

I*/>< %= Q O %9%O

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ j jw m

g TV!

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ j jw m

/ > - 2558

D

TOEIC

I!/é.-69&

«® D2<*éD Ě9 4é)919

L ď ĎE & = J&&)ć 7= +ē 9Ď>% G$D-ęè

83

ISSUE #

1 5 0 7 0 1

ISSUE #