นิตยสาร I Get English เล่ม 82

Page 1

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

82

How sa to

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ใช คก ู บ ั แบบฝ กหัด ฟ ง-อ าน ในเล ม

y NO

เทคน คิ พ แบบข ดู ปฏเิ สธ

น้ั เทพ !

ทำความรูจ กั กับ

TOEFL iBT พีล่ กู กอล ฟชวนคุย

ภาษาอังกฤษ level ไหน ทีค่ ณ ุ อยากไปให ถงึ

ว�กฤติภาษา

ในเมืองฝรัง่

ฝ กพูดอังกฤษกับอดัม

เจาะลึกทีม่ าคำว า

Kindergarten

กักตุน ใจป �

ดีพอ กับ พอดี

พูดไงดี ในภาษาอังกฤษ

s girl. u o r u t n e v d a I'm an


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | วณิชยา ตันเจริญลาภ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

Editor’s Talk สวัสดีค่ะเพื่อนๆ I Get English ตอนนี้เราทุกคนก้าวเข้าสู่เดือนที่ 6 ของปีแล้ว น้องๆ หลายคนก�ำลังอยูใ่ นช่วงปรับตัวกับการเรียนในเทอมใหม่ เพือ่ นใหม่ สิง่ แวดล้อมใหม่ I Get English ก็ขอเป็นก�ำลังใจ ให้นอ้ งๆ มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจและประสบความส�ำเร็จกับ การเรียนกันทุกคนค่ะ ส�ำหรับปีนี้ I Get English ขอเป็นส่วนหนึ่งใน การสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ เด็กไทย เราจึงจัดโปรโมชัน่ พิเศษส�ำหรับคุณครูหรือโรงเรียนทีต่ อ้ งการน�ำ I Get English ไปเป็นสือ่ การสอนในห้องเรียนขึน้ ติดตาม รายละเอียดได้ในหน้า 48 นะคะ มาคุยกันเรื่องความรู้และความสนุกในเล่ม กันบ้าง บทสัมภาษณ์ประจ�ำเดือนนี้เป็นเรื่องราวของ นักร้องวัยรุน่ จากค่ายกามิกาเซ่ “เฟย์-พรปวีณ์ นีระสิงห์” สาวน้อยคนเก่งที่ตอนนี้ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนๆ สามารถ ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์สนุกๆ และเกร็ดความรู้ภาษา อังกฤษจากเฟย์ได้ที่คอลัมน์ Interview ค่ะ ฉบับนีอ้ าจารย์อดัมจะชวนเราคุยถึงศัพท์สำ� นวน ที่ใช้บอกว่า “กักตุน (ตั๋ว)” และค�ำว่า “ใจป�้ำ” ในภาษา อังกฤษ แฟนคลับอาจารย์อดัมมาฝึกพูดกันได้ในคอลัมน์ American Slang อย่าลืมว่า I Get English มีไฟล์เสียงให้เพื่อนๆ ได้ดาวน์โหลดไปฟังประกอบคอลัมน์ English Booster อย่าลืมเข้าไปที่ www.igetenglish.com เพื่อโหลดไฟล์ มาฟังเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษกันเยอะๆ นะคะ แล้วพบกันใหม่ในเดือนกรกฎาคมค่ะ บรรณาธิการ

ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้


C

# S 8 T N E T N O ISSUE 2

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Mount Emei, China ภูเขาเอ๋อเหมย ประเทศจีน 26 สถานีนักแปล : พูดภาษาอังกฤษงูๆ ปลาๆ

หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 American Slang : กักตุน ใจป�้ำ 35 Speak English with Lulu : ตอนค�ำศัพท์สุด สับสนที่ขึ้นต้นด้วยตัว C

50 ติดปากติดใจ : How to say “NO” ปฏิเสธยังไง ไม่เสียเพื่อน

หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : stand one’s ground

28 Interview : เฟย์-พรปวีณ์ นีระสิงห์ Practice Makes Perfect เก่งภาษาอังกฤษไม่ยาก...หากแต่ต้อง หมั่นฝึกฝน 38 Famous People : Sigmund Freud : Father of Psychoanalysis ซิกมันด์ ฟรอยด์ : บิดาแห่งวิชา จิตวิเคราะห์ 58 Healthy English : ไข้เลือดออก ป้องกันดีกว่า แก้ไข 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนมิถุนายน 63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร

หมวด

IเตรีGET Tutor ยมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always English : ภาษาอังกฤษ Level ไหน

ที่คุณอยากไปให้ถึง

10 X-Change TOEFL : ท�ำความรูจ้ กั กับ TOEFL iBT 13 P’Nui’s Corner : “ดีพอ” กับ “พอดี” 33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Kindergarten

หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 43 M oving

Movie : The Maze Runner

เฟย์…

เมซ รันเนอร์ วงกตมฤตยู

56 Sing from Soul : Playing Dead - Chunk!

พรปวีณ์ นีระสิงห์

No, Captain Chunk! 65 iDiary : Teen Speak ภาษาว้าวุ่น ตอนที่ 1

English Booster

ฝึกภาษาแบบเต็มอิม่ กับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

หน้า 28

Starting a conversation

หน้า 80

The problem หน้า 74

with

lazy

children!


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้เป๊ะเวอร์​์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

กักตุน

ใจป�้ำ

สวัสดีครับแฟนๆ ชาว I Get English ทุกคน พบกันเช่น เคยกับผม “อาจารย์อดัม” ครับ ฤดูฝนก็เริ่มจะเข้ามาแล้ว ส่วนตัวแล้วอดัมก็ ไม่ ได้ชอบ ฤดูฝนเลย แต่ยังไงอดัมก็คิดว่า ถ้าฝนตกแล้วก็อาจจะช่วยลด ความร้อนได้บ้าง

4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่า คนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

ภาษาอังกฤษ Level ไหน

ที่คุณอยากไปให้ถึง

พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่า คนเราแต่ละคน “อยากเก่งภาษา ไม่ เ ท่ า กั น ” “อยากมี ร ะดั บ ในการใช้ ภ าษาไม่ เ ท่ า กั น ” จริงไหมคะ ซึ่งแต่ละคนจะได้ level ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับ การฝึกฝน ในฉบับนี้พี่จึงจะน�ำเสนอเรื่อง level โดย พี่ลูกกอล์ฟขอแบ่งเป็น 3 ระดับแบบคร่าวๆ ค่ะ

I Get English| 7


I GET Tutor

X-Change TOEFL เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEFL

ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์

• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • TU-GET 250/250 Part Structure www.XchangeEnglish.com, info@XchangeEnglish.com

T B i L F TOE มาทำ� ความรู้จักกับ

สวัสดีค่ะ ขอแนะน�ำตัวนะคะ พี่ติงลี่ค่ะ ฉบับนี้พี่มารับหน้าที่ ในคอลัมน์นี้แทน ครูพี่ปริญญ์ค่ะ ช่วง summer แบบนี้ หลายคนที่ตั้งใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็คงจะเริ่มเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อยื่นตามมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วใช่ไหมคะ และแน่ น อน หนึ่ ง ในข้ อ สอบยอดนิ ย มตลอดกาล ก็ คื อ TOEFL ที่ มี ชื่ อ เต็ ม ๆ ยาวเหยียดว่า Test Of English as a Foreign Language หรือแปลเป็นไทย ว่า การสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

10 | I Get English


เอ๊ะ! แต่เดี๋ยวก่อน ทุกคนทราบกันไหมคะ ว่าทุกวันนี้ TOEFL ที่เราสอบกันในประเทศไทยนั้นเป็น แบบไหน? คะแนนเต็มเท่าไร? แล้วจะทดสอบอะไรเราบ้าง? ฉบับนีจ้ ะมีคำ� ตอบทุกอย่างให้ทกุ ๆ คนทีก่ ำ� ลัง เตรียมตัวค่ะ เมื่อก่อนนี้ สมัยพี่ติงลี่ละอ่อนๆ นะคะ การสอบ TOEFL จัดสอบด้วยระบบ TOEFL PBT (TOEFL Paper Based Test) คือท�ำการสอบบนกระดาษข้อสอบนั่นเอง ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยไม่มีแล้วค่ะ T^T (รูส้ กึ ตัวเองแก่มากๆ) และด้วยความไฮเทคของเทคโนโลยี ก็มี TOEFL CBT (TOEFL Computer Based Test) เข้ามาแทนที่ ซึง่ TOEFL CBT ก็คอื การท�ำข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์นนั่ เอง แต่ปจั จุบนั ระบบใหม่ลา่ สุด ก็คือ TOEFL iBT ( Internet Based Test ) ที่สามารถท�ำข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทั่วโลก ทันสมัย สุดๆ ไปเลยค่ะ ดังนั้นเราจะ focus เฉพาะ TOEFL iBT ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สอบกันในปัจจุบันกันนะคะ

TOEFL iBT

มีคะแนนเต็ม ทั้งหมด 120 คะแนน แบ่งออกเป็น 4 sections ใช้เวลาสอบกว่า 4 ชั่วโมงรวมพักเบรก 10 นาที ดังนี้

Task 1. Reading 2. Listening Break 3. Speaking 4. Writing

Description 3–5 passages, each containing 12–14 questions 6–9 passages, each containing 5–6 questions Mandatory break 6 tasks (2 independent tasks , 4intregrated tasks) 2 tasks (1 independent tasks , 1 intregrated tasks)

Approximate time 60–100 minutes 60–90 minutes 10 minutes 20 minutes 50 minutes

ซึ่งจากคะแนนเต็ม 120 เรามาดูกันค่ะว่า ถ้าอยากเข้ามหาวิทยาลัยดังๆ ระดับ Top ของโลก ควรมีคะแนน สักเท่าไร Harvard University 80-100/120 คะแนน (แล้วแต่สาขา และระดับปริญญาที่เข้าเรียน) Yale University 79-100/120 คะแนน (แล้วแต่สาขา และระดับปริญญาที่เข้าเรียน) Stanford University 100/120 คะแนน (แล้วแต่สาขา และระดับปริญญาที่เข้าเรียน)

I Get English| 11


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด , ดุจดาว บัวทอง ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

28 | I Get English


เฟย์ พรปวีณ์ นีระสิงห์ …

Pract ice Makes Perfect เก่งภาษาอังกฤษไม่ยาก... หากแต่ต้องหมั่น ฝึกฝน

สวัสดีค่ะแฟนๆ ชาว I Get English ทุกคน ฉบับนีเ้ รามาพบกับ เฟย์ – พรปวีณ์ นีระสิงห์ นักร้องสาวผู้มากความสามารถ หนึ่งในสมาชิก ของวง “เฟย์ ฟาง แก้ว” วงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง ขวัญใจวัยรุ่นจากค่ายกามิกาเซ่ (KamiKaze) ซึ่งได้ฝากผลงานเพลงฮิตติดหูไว้อย่างมากมาย และล่ า สุ ด น้ อ งเฟย์ ยั ง มี ผ ลงานทางจอแก้ ว โดยได้รับบทเป็น “สลิตา” ในละครเรื่อง “แผนรัก ฉบับออร์แกนิค” ทางช่อง True4U อีกด้วย แม้จะต้องท�ำงานหนัก ทั้งด้านงานเพลง และละคร แต่ เ ฟย์ ก็ ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเรี ย นไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า กั น โดยตอนนี้ เธอก� ำ ลั ง เรี ย นอยู ่ ชั้ นปี ที่ 4 คณะรั ฐ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือได้ว่าเป็นเยาวชน ตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากคนหนึ่งเลยทีเดียว และจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เฟย์ให้ข้อคิดและ เคล็ดลับเกี่ยวภาษาอังกฤษมาฝากแฟนๆ ชาว I Get English ซึง่ จะมีอะไรบ้างนัน ้ ไม่ควรพลาด คอลัมน์ Interview ฉบับนี้นะคะ

I Get English| 29


Shall we talk?

Speak English with Lulu

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาและก�ำลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันท�ำงานเป็นเลขานุการให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

น ส บ ั ส ด ุ ์ ส ค�ำศัพท ว ั ต ย ว ้ ีท่ขึ้นต้นด

C

I Get English| 35


ค�ำศัพท์ชุดที่สอง

มีดงั นีค้ ะ่ Cross, Course, Cord และ Court ค�ำว่า Cross แปลว่า ข้าม กากบาท ไม้กางเขน มีตัวควบกล�้ำคือตัว R และลงท้ายด้วยตัว S อ่านได้ว่า /ครอสฺ/

ค�ำว่า Course แปลว่า วิชา หลักสูตร อาหาร จานหนึ่งที่เสิร์ฟเป็นชุดอาหาร อ่านว่า /คอร์สฺ/ มีตัว R อยู่หลังสระ และอย่าลืมออกเสียงตัว S ท้ายค�ำค่ะ ค�ำว่า Cord ทีแ่ ปลว่า สายไฟ อ่านได้วา่ /คอร์ด/ มีตัว R อยู่หลังสระ และมีเสียงตัวสะกดตัว D จึงออก เสียง /ดึ/ เบาๆ ท้ายค�ำ มาถึงค�ำสุดท้ายในชุดนี้ ค�ำว่า Court แปลว่า สนาม ศาล อ่านเหมือนค�ำเมื่อสักครู่ เพียงแต่ตา่ งกัน ตรงตัวสะกดท้ายค�ำอย่างที่ลูลู่อธิบายความแตกต่าง ของตัว T และ ตัว D ไปข้างต้น อ่านได้วา่ /คอร์ทฺ/ มี เสียง /ทึ/ ท้ายค�ำค่ะ

ลูลู่ขอทบทวนค�ำศัพท์ข้างต้นดังนี้ค่ะ Class Card Cart Cross Course Cord Court

แปลว่า แปลว่า แปลว่า แปลว่า แปลว่า แปลว่า แปลว่า

ชั้นเรียน อ่านว่า การ์ด บัตร อ่านว่า รถเข็น อ่านว่า ข้าม กากบาท ไม้กางเขน วิชา หลักสูตร อาหารจานหนึ่ง สายไฟ อ่านว่า สนาม ศาล อ่านว่า

/คลาสฺ/ /คาร์ด/ /คาร์ท/ อ่านว่า อ่านว่า /คอร์ด/ /คอร์ทฺ/

/ครอสฺ/ /คอร์สฺ/

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้อ่าน เจ็ดค�ำศัพท์ข้างต้น แลดูคล้ายๆ กัน แต่การ ออกเสียงนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง หากคุณผู้อ่านหมั่นฝึกฝนบ่อยๆ ให้ชิน จะสามารถ แยกแยะความแตกต่างของแต่ละค�ำได้ไม่ยากค่ะ ลูลู่ขอเป็นก�ำลังใจให้ค่ะ ฉบับหน้าพบ กันใหม่ สวัสดีค่ะ

I Get English| 37


Shall we talk? ติดปากติดใจ จดจ�ำไว้พร้อมใช้ได้ทันที อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและท�ำงานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังท�ำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

How to

say “NO” ปฏิเสธยังไงไม่เสียเพื่อน

บางครั้งชีวิตก็ช่างแกล้ง ให้เราจ�ำต้องเอ่ยปฏิเสธแม้กระทั่งค�ำเชิญที่น่าตื่นเต้นที่สุด เริดที่สุด หรือหายากที่สุด เหมือนงมเข็มในอภิมหาสมุทร เพื่อนๆ เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ อย่างน้อยก็สักครั้งในชีวิตใช่ไหมคะ การเอ่ยปฏิเสธแบบนี้ ไม่ ใช่เรื่องง่าย ไหนจะรู้สึกเสียดาย ปนผิดหวัง จนอยากเขกหัวตัวเอง ไหนจ�ำเป็นจะต้องหาประโยคเหมาะๆ มาปฏิเสธ โดยไม่ ท�ำร้ายความรู้สึกผู้ฟัง โดยไม่ท�ำให้เขาโกรธ หรืองอนอีกต่างหาก

50 | I Get English


• If it were any other day, I would say yes. ถ้าเป็นวันอื่นฉันคงตกลงช่วยได้แน่

Language Tip ในสองประโยคสุดท้าย เพือ่ นๆ อาจสังเกต เห็นการใช้กริยาในรูปอดีต (Past Tense) อย่างค�ำ ว่า “could”, “were” และ “would” ทั้งที่ไม่มี ใครพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตสักหน่อย นั่นเพราะ เป็นการสมมุตสิ ถานการณ์หรือพูดถึงสิง่ ทีต่ รงข้าม กับความจริงในปัจจุบันค่ะ ก็ปัจจุบันงานล้นมือ ขนาดนั้น เลื่อนเป็นวันอื่นก็ไม่ได้ด้วย สรุปว่ายัง ไงก็ช่วยไม่ได้

ตราบใดทีช่ วี ติ นีย้ งั ด�ำเนินไป เชือ่ เถอะค่ะว่าเรา ยังต้องมีหลายสิ่ง ทั้งที่ผ่านมาและจากนี้ต่อไป ที่เรา ต้องคอย “เลือกปฏิเสธ” อยู่เรื่อยๆ ใช่วา่ ที่ท�ำเพราะ แล้งน�้ำใจ แต่เพราะบางครั้งหากไม่ท�ำแบบนั้น เราจะ ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ส�ำคัญกว่า หรือกระทั่งไปถึง เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะการอ่านหนังสือสอบ เริ่ม ต้นธุรกิจใหม่ ทุ่มเวลาให้โปรเจ็คท์ดีๆ ที่ผ่านเข้ามา ใช้เวลาสานสัมพันธ์และดูแลคนส�ำคัญที่สุดกับชีวิตเรา หรือกระทั่งใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการ การเอ่ยปฏิเสธอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะเริ่มต้น ส�ำหรับบางคน แต่ตราบใดที่เราเข้าใจถึงความส�ำคัญ และผลตอบแทนของการรักและให้เวลาตัวเองบ้าง การ ลุกขึน้ มาเลือกปฏิเสธคนรอบข้าง กระทัง่ คนแปลกหน้า ก็จะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป

เทคนิคเมื่อต้องปฏิเสธคนรอบข้าง • • • • • •

นึกถึงผลกระทบที่ตามมา หากตอบ “ตกลง” แล้วไม่สามารถจัดการให้ลุล่วงได้ นึกไว้เสมอว่าการ “เลือกปฏิเสธ” ไม่ใช่สิ่งผิด ไม่ลืมที่จะเอ่ยขอบคุณค�ำชวน หรือขอโทษที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ ก่อนปฏิเสธอย่างนุ่มนวล แม้ปฏิเสธด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวล แต่ควรชัดเจน กระชับ ตรงไปตรงมา สบตาคู่สนทนาขณะพูดเพื่อยืนยันค�ำตอบและความจริงใจ กรณีที่ขอผลัดเวลาหรือให้ทางเลือกอืน่ กับคูส่ นทนา เพือ่ แสดงน�ำ้ ใจนัน้ ต้องแน่ใจก่อนว่าจะรักษาค�ำพูด ได้จริง

I’m afraid I can’t. Sorry.

I Get English| 53


Food for Thought

Sing from Soul เก่งอังกฤษจากเพลง

หากเพื่อนๆ อยากให้ I Get English น�ำเพลงใด มาแปลลงใน Sing from Soul สามารถ reques เพลงได้ท่ี www.facebook.com/igetenglish t

joyfrommars

นักแปลผู้หลงใหลในเสียงเพลง เชื่อว่าดนตรีคือการผสมผสานความรู้สึกและจิตวิญญาณ เข้าด้วยกัน แล้วเขย่าออกมาเป็นความสวยงามที่มากกว่าท่วงท�ำนองหรือภาษาใดภาษาหนึ่ง

นีค่ อื ห้าหนุม่ หน้ามนคนจริงจากแดนน�ำ้ หอมทีน่ ำ� ดนตรีปอ็ ปพังค์สนุกๆ มาผสมผสานเข้ากับเมทัลคอร์ ได้อย่างโดนใจขาโจ๋ แม้จะแอบโหดห่ามพร้อมปลด ปล่อยลูกว้ากกระชากวิญญาณอยูเ่ ป็นระยะ แต่ดว้ ย เสียงร้องใสๆ และเมโลดีส้ วยๆ ทีเ่ ขย่าเคล้าคลอกัน ไปตลอดทัง้ เพลงท�ำให้ดนตรีของ C!NCC! นัน้ กลมกล่อม และติดหูจนต้องโยกตามไปโดยไม่รู้ตัวทุกที วันนี้พวกเขาเดินหน้าค้นหาตัวเองกันมาจน ถึงสตูดโิ ออัลบัม้ ล�ำดับทีส่ ามตามชือ่ อัลบัม้ Get Lost, Find Yourself (2015) พร้อมซิงเกิ้ลปลุกใจกันแบบ แมนๆ อย่าง Playing Dead ที่มีจังหวะจะโคนสุด มันส์และเนื้อร้องแบบตรงๆ ห้าวๆ ราวกับก�ำลัง ตะโกนบอกเพื่อนและเตือนตัวเองให้ฮึกเหิมและลุก ขึ้นก้าวไปข้างหน้า หนุ่มๆ เขาเปรียบเปรยว่าการ ท�ำเป็นนิง่ เฉยหมดไฟไร้เรีย่ วแรงเนีย่ มันก็เหมือนกับ การ play dead หรือแกล้งตายนั่นแหละ ซึ่งมันไม่ เจ๋งหรอกนะจะบอกให้!

Playing Dead

Chunk! No, Captain Chunk! First of all, I’m never giving up I’m gaining perspective and counting on my luck Don’t miss the point or let it pass you by You’ll run around in circles asking yourself why Stand at attention, it’s going down right here (Wake up, wake up, can you hear me?) Where’s all your passion? Has it disappeared? (Get up, get up, or I’m leaving) I won’t waste anymore of this life Losing direction, missing connections One last time, I’m screaming out loud What’s inside my head I’m sick of you playing dead

56 | I Get English

บอกไว้ก่อนเลยว่า คนอย่างฉันไม่มีวันยอมเลิกรา ฉันเปิดกะลาและขอศรัทธาในโชคชะตา อย่าไถลออกนอกทางหรือปล่อยมันให้หลุดลอยไป เพราะนายจะต้องวิง่ วนอยูอ่ ย่างนัน้ และคอยถามตัวเองอยูร่ ำ�่ ไป ยืนตรงยืดอก มันก�ำลังจะปรากฏต่อหน้านายตรงนี้ (ตื่นเลย ลุกขึ้นมาสิ ได้ยินฉันหรือเปล่า) ไหนล่ะพลังของนาย มันมอดไหม้ไปหมดแล้วหรือไง (มาสิ ลุยเลย ไม่งั้นฉันจะทิ้งนายไว้) ฉันจะไม่ใช้ชีวิตอย่างทิ้งๆ ขว้างๆ เหมือนก่อน ที่หลงทาง หลุดวงโคจร ขอกู่ร้องให้กึกก้องเป็นครั้งสุดท้าย ถึงสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจ ฉันล่ะหน่ายที่นายยังนิ่งเฉยอยู่ได้


บทุกคน

ัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรั

นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพ

วางแผงทุก 30 วัน

… แบบฟอร์ม …

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ • พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ • รับหนังสือสมนาคุณได้จำ� นวน 2 เล่ม

(จัดส่งพร้อมกับนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

+ • Dictionary English-Thai 1 เล่ม พร้อม CD พจนานุกรรม สอ เสถบุตร 1 แผ่น ราคา 140 บาท • ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก 1 เล่ม ราคา 120 บาท สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) ______________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของ สมนาคุณ _____________________________ ______________________________________ ______________________________________ โทรศัพท์ _______________________________ อีเมล ________________________________ อาชีพ ________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชื่อผู้รับใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ ต้องการโปรดละข้อนี้ไว้) __________________ ______________________________________ ______________________________________ รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558

ขั้นตอน การสมัคร

ฟรี! ค่าจัดส่ง

สมาชิก

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใด ยสาร กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับนิต วิธีหนึ่ง) กรุณาติดต่อที่ 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมา 0-2294-8777 ต่อ 111 ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล (เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ ) โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


HOT PROMOTION นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อนuหeลs ัง

ฉบับที่ 1- 6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7- 12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13 -18 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 19 -24 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 25 -30 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 31-36 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 37- 42 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 43 - 48 ราคาชุดละ 245.-

Back Iss

ฉบับที่ 49- 81 ราคาตามปก

เล่มล่าสุด

ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัล พระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


English Booster

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟังเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่คุณรอคอยกลับมาแล้ว อย่าลืมไป ดาวน์โหลดไฟล์เสียงสำ�หรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


TRACK 8203

LISTENING PRACTICE แบบฝึกหัดการฟัง

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

Have you ever tried to make conversation with someone in a lift? What did you talk about? When was the last time you tried to make conversation with someone? Where were you going? Who were you with? What questions did you ask? What did you talk about?

คุณเคยพยายามชวนผูอ้ นื่ คุยในลิฟต์บ้างไหม พูดคุยเรือ่ งอะไร คุณพยายามชวนผูอ้ นื่ คุยครัง้ ล่าสุดเมือ่ ไร คุณก�ำลังจะไปที่ไหน ไปกับใคร คุณถามค�ำถามอะไรบ้าง แล้วคุณพูดถึงเรื่องอะไร

Starting a conversation การเริ่มต้นบทสนทนา

3. Listening II

Listen again. Then, write T (True) or F (False) next to each statement. ฟังบทสนทนาอีกครั้ง จากนั้นให้เขียน T (ถูก) หรือ F (ผิด) ท้าย ประโยคในแต่ละข้อ

Answers on page 96

1. Pre-listening

Think of five questions to ask someone about the school they went to as a child. For example: ให้คดิ ค�ำถามมา 5 ข้อ เพือ่ ถามผูอ้ นื่ เกีย่ วกับสมัยทีพ่ วกเขายังเป็นเด็ก ตัวอย่างเช่น

Where was the school? What was the name of the school? Did you have to wear school uniform? What was the food like? Then, answer all the questions yourself.

จากนั้นให้คุณตอบค�ำถามทั้งหมดด้วยตัวของคุณเอง

2. Listening I

You’re going to listen to two people who are talking about their schools. Listen once. Did they ask any of the questions that you thought of? คุณก�ำลังจะได้ฟงั คน 2 คนทีก่ ำ� ลังพูดคุยถึงเรือ่ งโรงเรียนของพวกเขา ให้ฟังเพียง 1 ครั้ง มีคำ� ถามใดตรงกับสิ่งที่คุณคิดไว้บ้างไหม

74

1. Jessica went to a vegetarian school. _________ 2. She had to wear a uniform. _________ 3. There were about 350 pupils in her school. _________ 4. Bob’s school was strict. _________ 5. At break time, the children had to play football or basketball or join a club. _________ 6. Bob threw some water over an older child. _________ 7. Bob was allowed to go home to change his shirt. _________

4. Language focus Short answers

ให้ดูข้อความส่วนหนึ่งจากบทสนทนาเกี่ยวกับ “การเริ่มต้น การสนทนา” ต่อไปนี้ Jessica: Did you go to the conference last week? Bob: No, I didn’t. สังเกตได้ว่าบ็อบตอบค�ำถามเจสสิก้าแบบย่อๆ Give affirmative short answers to the following questions. จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้แบบย่อ 1. Was she at home last night? 2. Has she finished it yet? 3. Did he like it? 4. Is he going to leave now?


TRACK 8206

READING COMPREHENSION II แบบฝึกหัดอ่านวัดความเข้าใจ

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

What sports did you do as a child? Did you play outside much as a child? Where did you play? Did you ever go to the country? Where? How often? Do you ever go to the country these days? What do you do there?

คุณเล่นกีฬาอะไรบ้างเมือ่ ตอนเป็นเด็ก แล้วตอนเด็กคุณออกไปเล่นนอกบ้าน บ่อยไหม ไปเล่นทีไ่ หนบ้าง คุณเคยไปแถวชนบทบ้างไหม ทีไ่ หน ไปบ่อย แค่ไหน แล้วทุกวันนี้คุณยังไปแถวชนบทไหม คุณไปท�ำอะไรที่นั่น

The problem with

lazy

children! Answers on page 96

ปัญหา “เด็กขี้เกียจ”

1. Pre-reading

Look at the list of outdoor activities below. Which ones have you done? Which ones would you like to do? ดูรายการค�ำศัพท์เกี่ยวกับการท�ำกิจกรรมนอกบ้านต่อไปนี้ คุณเคย ท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วคุณอยากท�ำกิจกรรมอะไร

hiking การเดินป่า การเดินทางไกล sailing การแล่นเรือใบ skiing การเล่นสกี canoeing พายเรือแคนู orienteering การแข่งขันเดินทางโดยใช้แผนที่ และเข็มทิศ kayaking การพายเรือคายัค swimming in the river การว่ายน�้ำในแม่น�้ำ climbing การปีนเขา abseiling การปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก walking on high ropes การเดินบนเชือก snowboarding การเล่นสโนว์บอร์ด backpacking การเดินทางแบบแบ็กแพ็ก camping การพักแรมแบบแคมปิ้ง caving กิจกรรมส�ำรวจถ�้ำ river walking การเดินลุยน�้ำ scuba diving การด�ำน�้ำลึก 80

2. Reading I

What can we do to make children more active? Make notes. Then, read the article once to compare your ideas. What do you think of Tim and Kerry Meek’s solution? เราสามารถท�ำให้เด็กๆ รู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นได้อย่างไร จดบันทึกไว้ จากนัน้ ให้อา่ นบทความ 1 ครัง้ เพือ่ เปรียบเทียบกับสิง่ ที่ คุณคิดไว้ คุณคิดว่าวิธีแก้ปัญหาของทิมและเคอร์รี มีค คืออะไร

3. Reading II

Read the article again. Then, answer the questions. อ่านบทความอีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้

1. How many children regularly play in wild places, according to a National Trust report? 2. How much time do 11- to 15-year-olds spend in front of a screen? 3. According to the RSPB, how many children aged 8-12 had a connection with nature? 4. What does The Wild Network want children to do? 5. What did the Meeks ban their daughters from doing? 6. What did their daughters have to do instead?

4. Language focus The Gerund

ข้อความส่วนหนึ่งจากบทความเขียนว่า “...They argue that by doing this...” โดยผู้เขียนได้ใช้ Gerund (ค�ำที่มีรูป เหมือนกับค�ำกริยาที่เติม -ing แต่ทำ� หน้าที่เหมือนกับค�ำนาม) หลังค�ำบุพบท (Preposition) นั่นคือ by doing ให้จ�ำไว้เสมอ ว่าเราจะใช้ Gerund หลังค�ำบุพบทเสมอ เช่น for talking, in going, by taking เป็นต้น


ISSUE #

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

82

H

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

82

ISSUE #

82

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% sayowNto sa I# % O ŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕ¸—฾ŕšˆ 0-2294-8777#111 ญรมอ MISbook@live.com I#

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

สูŕšˆŕ¸‡ŕ¸‹มŕš‰อ/สลูครสลาชิŕ¸

G$D-Ä™è

@ * J&& E ' I@ 6$ %R=

I#*ˆ

#? 3>-/E ø = =&

TO

*A1Q E 91Ă˝+ 3% D.

,>5>9= 05 Ă“ĂŒĂ?ĂŒĂ“ M7% #A Q D 9.> M'L7ø" B

3è 0!@,>5>

L%I-C9 )/= Q

)ò *E 9= 05 =&9 -=

I ><1B #A-Q > ?3Ăš>

= !D% L 'À

Kindergarten ISSUE #

rgarten

* A 9 =& *9 A

82

an ad L Ä? ÄŽE & =I'm J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

,>5>9= #A Q D

3è 0!@,>5>

L%I-C9 )/= Q

)ò

I ><1B #A-Q > ?3Ăš>

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

girl.

s girl.

y NO I#*ˆ

#? 3>-/E ø = =&

TOEFL iBT D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

L%I-C9 )/= Q

I ><1B #A-Q > ?3Ăš>

* A

*E M

HIo'mwan adventurou sa to

I# % @ * J&& E ' I@ 6$ %R=

3è 0!@,>5>

Kindergarten

*E M A L%,>5>9= 05

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919 venturous

H sa ow to

y NO

ISSUE #

82

I#*ˆ

Kindergarten#? 3>-/E ø = =&

TOEFL iBT *A1Q E 91Ă˝+ 3% D.

us girl. o r u t n e v d a n a I')òm *E 9= 05 =&9 -= = !D% L 'À

* A 9 =& *9 A

*E M A L%,>5>9= 05

*A1Q E 91Ă˝+ 3% D.

,>5>9= 05 Ă“ĂŒĂ?ĂŒĂ“ M7% Ž‘ D2<*ĂŠD Äš9 4ĂŠ)919 QÄŽE &= D J&&)ć9.> M'L7ø " B L Ä?#A 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

I# % @ * J&& E ' I@ 6$ %R=

,>5>9= 05 Ă“ĂŒĂ?ĂŒĂ“ M7% #A Q D 9.> M'L7ø" B

J&

#

TOEFL iBT

>

>

ŕš ŕ¸•Â‹฼ะคอ฼ูลนÂ?สาลารถอ‹านต‹อŕš„ŕ¸”ÂŒ ŕšƒŕ¸™ นิตยสาร I Get English ŕš€฼‹ล

)ò *E 9= 05 =&9 -=

= !D% L 'À

* A 9 =& *9 A

*E M A L%,>5>9= 05

3è 0!@,>5>

L%I-C9 )/= Q

I ><1B #A-Q > ?3Ăš>

Kindergarten