นิตยสาร I Get English เล่ม 80

Page 1

English ISSUE #

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

80

Let it go!

ISBN 978-616-527-816-4 +: :

2:$/$5; ; &9

220.-

I .M7- M .Ăş %@ )/= Q D. =% 3Ăş .4=*#Ă˝J'1 O 7>L% dictionary PM-ĂšI 9 I'Ă° 7%= 6C9 PM-Ăš-A I .M7- 9.> /E3Ăş >Ăš ?M#.J'1I'Ä€%9<M/L%,>5>9= 05 J!ĂšM-Ăš/ ĂşE <">-L / 9> >/.Ă˝9 -= -A ?!9&ˆˆ o whacko 7->."B 9<M/%< o 6-%Ć?7%Ăş> I /ĂŠ.% J9Ăť&J&Ăť3 *E I'Ä€%9= 053Ăš>M A o say, speak, talk, tell L Ăş!>Ăš =%.= M 1Ăš<I%A.Q o 99 I6A. š =& Âł .= M "B <I'Ăś<I7-C9%)/= Q

.= -A ?!9&9A -> ->.6?7/=& Ăş96 6=. #A Q D 9.> /E Ăş I'Ă° I1Ăš-%A6R @ IA 39/Ă˝Âˆ

20

)ò *E

L7Ăş ?1= L

L%,>5>9= 05

†‚i™‚“ Â™oÂ’Â&#x;•l {ˆš†iÂ?Қ ‹šŠiš‹ ’™osÂ&#x;­Â•¨|Ă“ Â?ÂŹ www.MISbook.com

ÂĽÂ?Â˜Â‹Ă“Âš Â“ Â™oÂ’Â&#x;•r™­  Â› ™Â?ƒ‹˜¤ Â?


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

Editor’s Talk

สวัสดีปีใหม่ ไทยค่ะ

ส�ำหรับเดือนที่อุณหภูมิพุ่งสูงแบบนี้ หลายคนคงจะ ก�ำลังรอทีจ่ ะได้สนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์อยูใ่ ช่ไหมคะ I Get English ก็ขออวยพรให้ผู้อ่านสนุกสนานกับเทศกาล อันแสนชุม่ ฉ�ำ่ และเดินทางท่องเทีย่ วอย่างปลอดภัยกันทุกคน นะคะ เพือ่ ให้เข้ากับเทศกาล ฉบับนีค้ อลัมน์ Healthy English เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับ “7 วันไม่อนั ตราย” ว่าด้วยเรือ่ งการป้องกัน อุบัติเหตุที่มาพร้อมศัพท์ภาษาอังกฤษอีกหลายค�ำ แต่สำ� หรับใครทีไ่ ม่ได้ไปไหน และใช้วนั หยุดพักผ่อนอยู่ ที่บ้านกับสมาชิกในครอบครัว I Get English เตรียมเนื้อหา สนุกๆ มาฝากเช่นเคยค่ะ เริ่มด้วยค�ำศัพท์เย็นๆ พอได้ยิน เมื่อไรก็สดชื่นเมื่อนั้น ค�ำว่า ice นั่นเองค่ะ ค�ำศัพท์ค�ำนี้มา พร้อมกับส�ำนวนน่ารู้อีกหลายส�ำนวน พลิกไปอ่านได้ใน คอลัมน์ “ศัพท์ (น่า) สน” ค่ะ คนดังในฉบับนี้ก็พาความสดชื่นมาฝากแฟนๆ I Get English เช่นกัน เป็นเรือ่ งราวของหนุม่ หล่อล�ำ่ บึก้ “เต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์” ที่จะมาเผยเรื่องราวการใช้ภาษาอังกฤษ ในแบบเต้ยให้เราฟัง จะแซบเวอร์ หรือโหดมันฮาแค่ไหน แฟนๆ ตามไปอ่านได้ในคอลัมน์ Interview นอกจากนั้นก็ยังมีหนุ่มสุด cool อีกหนึ่งคน คือ โค้ช ซิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ที่พานักฟุตบอลทีมชาติไทย คว้าแชมป์ซซู กู คิ พั มาครองได้สำ� เร็จในปีทผี่ า่ นมา สร้างความ ปลาบปลื้มและปลุกกระแสบอลไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ติดตามอ่านได้คอลัมน์ 2 ภาษา Famous People นะคะ คอลัมน์ P Nui’s Corner ฉบับนี้น�ำเสนอเพลงเป็น ตอนที่ 2 แล้ว คราวนีม้ ปี ระโยคแบบ Inversion มาฝาก ส่วนอีก คอลัมน์ X-Change TOEFL ว่าด้วยเรื่อง Fragments กับวิธี เปลี่ยนให้เป็น Sentence หรือประโยคที่สมบูรณ์ บอกเลยว่า น่าอ่าน น่ารู้ ทั้งสองคอลัมน์ค่ะ ก่อนจากกันไป ขอประชาสัมพันธ์วา่ ตอนนี้ I Get English มีขายในรูปแบบ E-Magazine แล้วนะคะ ^^ สะดวกมากๆ ส�ำหรับใครทีอ่ ยากพกนิตยสารติดตัวไปอ่านด้วยทุกที่ สามารถ ดาวน์โหลดมาอ่านได้ผ่าน Application ของ Mebmarket ทาง www.mebmarket.com ค่ะ

ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้

บรรณาธิการ


C

# S 8 T N E T N O ISSUE 0

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Bwindi National

Park, Uganda อุทยานแห่งชาติบวินดี ประเทศยูกันดา 26 สถานีนกั แปล : ฝึกแปลประโยค รถสวนไปสวนมา

4 American Slang : เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่

พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์

24 ศัพท์ (น่า) สน : Ice 35 Speak English with Lulu : ฝึกออกเสียง 50 ติดปากติดใจ : ประโยคสร้างก�ำลังใจในวันท้อแท้ 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : die down

หมวด

28 Interview : เต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์ ฝึกภาษา อังกฤษสุดชิลด้วยการจีบสาว!

People : เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง :

นักฟุตบอลระดับตํานานของประเทศไทย 58 Healthy English : เจ็ดวันไม่อันตราย 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนเมษายน

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 43 M oving

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด ค�ำสับสน

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 38 Famous

หมวด

หมวด

IเตรีGET Tutor ยมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always English : Let it go! 10 X-Change TOEFL : ปัญหาการเขียนประโยค

ตอนที่ 1 Fragments

13 P’Nui’s

Corner : เรียนภาษาอังกฤษจาก เพลงฮิต “หยุดไม่ได้ขาดใจ” ตอนที่ 2 33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Saint Bernard หน้า 28

Movie : How to Train Your

Dragon 2 อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร 2 56 Sing from Soul : All Of The Stars Ed Sheeran 65 iDiary : นิราศแท็กซี่...ชีวิต (พี่เขา) เลือกได้ ตอนที่ 1

้ย พงศกร เตเมตตาริ กานนท์

English Booster

ฝึกภาษาแบบเต็มอิม่ กับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

2oi0ms! หน้า 92

หน้า 88

SHIPS! RELATIONพั นธ์

ความสัม

id

20 ส�ำนวนฮิตติดปาก


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้เป๊ะเวอร์​์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว I Get English! อดัมได้รู้จักท�ำความรู้จักกับเพื่อนๆ ผ่านคอลัมน์ American Slang ในนิตยสาร I Get English มาเป็น ระยะเวลานึงแล้ว ฉบับนี้อดัมมีข่าวดีจะบอกเพื่อนๆ ว่า อดัมได้ออกหนังสือเล่มใหม่ที่มีชื่อว่า “เปลี่ยนคุณ เป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์” เป็นหนังสือที่ผมรวบรวมความรู้และหลักการออกเสียงจากประสบการณ์ ตรงของตัวเอง ซึ่งชื่อของหนังสือ ค�ำว่า "เป๊ะ" แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า precise (adj.) แต่ถ้าใช้ขยาย ค�ำว่า speak ก็จะเปลี่ยนเป็นค�ำกริยาวิเศษณ์ (adv.) และเขียนว่า to speak precisely ทู สปีคฺ เผรอะ-ซายสฺ-ลี

4 | I Get English

พูดอย่างเป๊ะเวอร์


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์​์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

Let it go!

สวัสดีคุณผู้อ่าน I Get English ที่น่ารัก ทุกคนค่ะ ขอบอกตามตรงว่าช่วงนี้พี่ลูกกอล์ฟ แอบสมองตันๆ ไร้แรงบันดาลใจในการเขียน คอลัม น์ ภ าษาอัง กฤษ อาจจะเป็ น เพราะว่ า พี่ เองได้แชร์ความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ของ ตัวเองจนหมดมุก แต่ขณะที่นั่งซึมเศร้า นึกไม่ออกว่าจะเขียน อะไร ก็แอบกดเข้าไปดู YouTube และดูนู่นดูนี่ ไปเรื่อยๆ รู้ตัวอีกที ก็ก�ำลังดู MV เพลง Let It Go จากเรื่อง Frozen (โดยส่วนตัวชอบ MV ตัวนี้มากเป็นพิเศษ ขอบอกว่าเป็น MV เพลงที่ดูไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วน) และอยู่ๆ แรง บันดาลใจในการเขียนก็กลับมาอีกครั้ง! ต้อง ขอบคุณเอลซ่ามากๆ I Get English| 7


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

้ย พงศกร เตเมตตาริ กานนท์ ฝึกภาษาอังกฤษสุดชิลด้วยการจีบสาว!

28 | I Get English


 เต้ยคิดว่าส่วนทีย่ ากของภาษาอังกฤษ คืออะไร

 หากคล่องภาษาอังกฤษมากกว่านี้ อยากท�ำอะไร

“ส่วนทีย่ ากทีส่ ดุ คือต้องกล้าพูดครับ คุณต้อง กล้าลองผิดลองถูกไปก่อน คุณไม่ตอ้ งคิดมากว่ามัน จะตรงตามหลักไวยากรณ์หรือเปล่า กล้าพูดให้ได้กอ่ น เพราะว่าเด็กไทยไม่ค่อยกล้าพูด เด็กต่างจังหวัดยิ่ง ไม่คอ่ ยกล้าพูด ผมเองก็เด็กต่างจังหวัดครับ จะแพ้เด็ก ในเมืองที่เขามีความกล้าแสดงออกมากกว่า”

“ถ้าผมคล่องภาษาอังกฤษมากกว่านี้ ผมอยากไป cast ภาพยนตร์ Hollywood มันเป็นอะไรที่ท้าทาย อย่างพี่หญิง-รฐา (ญาญ่า ญิ๋ง) เขาก็ไปเล่นหนังให้ Hollywood ความฝันของผมคืออยากจะก้าวไปถึง จุดจุดนัน้ เหมือนพีห่ ญิงครับ เท่าทีผ่ มคุยกับพีห่ ญิงมา ต้องเก่งภาษาระดับหนึง่ และมีความสามารถด้านการ แสดงในระดับหนึ่งด้วย เราต้องเข้าใจความหมาย ทีเ่ ราสือ่ ไป และต้องพูดให้ตรงส�ำเนียงด้วย เพราะว่า ถ้าคุณได้เล่นปับ๊ คุณจะเหมือนเป็นตัวแทนของชาวเอเชีย ที่ได้เล่น Hollywood ถ้าได้ไปเล่น Hollywood ก็จะ ดีมากครับ แต่กอ่ นอืน่ ต้องฝึกภาษาก่อน ฝึกให้คล่องๆ หรือไม่กอ็ ยูเ่ บือ้ งหลัง ท�ำ CG เพือ่ มาพัฒนาละครไทย ภาพยนตร์ไทย”

 แล้วเต้ยล่ะ ตอนนีก้ ล้าพูดอังกฤษไหม “กล้าครับ ผมก็ลองผิดลองถูกไป Yes, No, OK, Thank you, Love you อะไรอย่างนี้ อยู่แค่นี้ แหละ (หัวเราะ) บ้า..ได้อยู่ครับ ได้หลายอย่าง”

 ให้คะแนนตัวเองในการสือ่ สารภาษา อังกฤษ กี่เปอร์เซ็นต์ “ผมให้สกั 50 เปอร์เซ็นต์แล้วกันครับ เพราะ ว่าผมพอฟังรูเ้ รือ่ ง แต่บางทีผมก็คดิ ไม่ออกว่าผมจะ พูดว่าอะไร ต้องใช้ค�ำศัพท์ไหน ผมคิดว่าถ้ารู้ศัพท์ เยอะๆ มันจะท�ำให้คุณเก่งภาษาอังกฤษ เพราะคุณ จะจับ Keyword ถูก ในประโยคนั้นว่าเขาจะพูดว่า อะไร”

I Get English| 31


I GET Focus

Famous People ย้อนรอยชีวิตคนดัง

Thanchanok Lornark

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีอังกฤษ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และระดั บ ปริ ญ ญาโทจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ สาขา English for Specific Purposes จากมหาวิ ท ยาลั ย เดี ย วกั น เคยทำ�งานเป็น Administrative Officer ที่สถานทูตแห่งหนึ่ง หลังแต่งงาน ได้ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ตุรกีกับสามีประมาณ 2 ปีแล้ว

Kiatisak Senamuang

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

Thailand’s Legendary Football Player

นักฟุตบอลระดับตํานานของประเทศไทย

On December 22, 2014, thousands of Thai people flocked to Don Muang Airport and thronged the streets of Bangkok to welcome their national football team who were making a triumphant return after winning over Malaysia in the AFF Suzuki Final. The key person who led the team to victory is Thailand’s former striker, Kiatisak Senamuang, or Coach Zico. As a player, Kiatisak won the hearts of Thai fans with his great football skills and trademark somersault celebrations. Today he is the head coach of the Thailand national team and Thailand U-23 team. 38 | I Get English

เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เกิดปรากฏการณ์ แฟนบอลไทยหลายพันคนมารวมตัวกันที่สนามบิน ดอนเมืองและตามท้องถนนในกรุงเทพมหานครกันคับคัง่ เพือ่ รอต้อนรับทัพนักเตะไทยกลับบ้านหลังจากเอาชนะ ทีมมาเลเซียในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ซูซูกิคัพ รอบสุดท้าย บุคคลสําคัญที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ครั้งนี้ ได้สําเร็จไม่ใช่ใครที่ไหน เขาคือเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง หรือโค้ชซิโก้ อดีตกองหน้าคนเก่งของทีมชาติไทย ซึง่ เคย เอาชนะใจแฟนบอลชาวไทยด้วยทักษะการเล่นอันยอดเยีย่ ม และท่าตีลงั กาเวลาทีเ่ ขายิงประตูได้ ปัจจุบนั เกียรติศกั ดิ์ เสนาเมืองทําหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าผูฝ้ กึ สอนให้กบั ทีมฟุตบอล ทีมชาติไทยชุดใหญ่และทีมชาติไทยรุน่ อายุไม่เกิน 23 ปี


Zico also agreed to coach the full national team for the 2014 AFF Suzuki Cup, promising his fans to bring the trophy back to Thailand. He raised some eyebrows by selecting a young squad that excluded two of the best players, Datsakorn Thonglao and Teerasil Dangda, from the tournament. The reason for this decision is that the coach preferred new players who were eager to win a victory for their country. The team was eventually crowned the 2014 AFF Suzuki Cup Champions after they defeated Malaysia, ending their 12-year wait for the trophy. Zico has since become the first person in tournament history to win the title as both player and coach.

หลังจากนั้น โค้ชซิโก้ได้ตอบรับเป็นผู้ฝึกสอน ให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อลุยศึกชิงแชมป์ฟุตบอล อาเซียน หรือเอเอฟเอฟ ซูซกู ิ คัพ ปี พ.ศ. 2557 พร้อมทัง้ ให้คํามั่นกับแฟนบอลชาวไทยว่าจะนําถ้วยรางวัลกลับ ประเทศให้ได้ ซิโก้ทาํ ให้หลายคนต้องประหลาดใจเมือ่ เขาเลือกนักเตะรุน่ ใหม่มาเสริมทัพ โดยทีไ่ ม่เรียกนักเตะ ฝีเท้าดีอย่างดัสกร ทองเหลาและธีรศิลป์ แดงดามาร่วม ทีมในครัง้ นี้ ด้วยเหตุผลว่าเขาต้องการผูเ้ ล่นหน้าใหม่ที่ มีความกระหายจะรับใช้ชาติ สุดท้ายทีมไทยก็สามารถ คว้าแชมป์ซูซูกิคัพมาครองได้สําเร็จหลังจากเอาชนะ ทีมเสือเหลืองมาเลเซียในรอบสุดท้าย ซึ่งถือเป็นการ สิ้นสุดการรอคอยแชมป์อันแสนยาวนานถึง 12 ปี ชัยชนะทีไ่ ด้รบั ในครัง้ นีส้ ง่ ผลให้ซโิ ก้กลายเป็นคนแรกใน ประวัตศิ าสตร์ของการแข่งขันซึง่ คว้าแชมป์มาครองได้ สําเร็จทั้งในฐานะผู้เล่นและผู้ฝึกสอน

I Get English| 41


Shall we talk?

ศัพท์ (น่า) สน ศัพท์ 1 คำ� เพิ่มคลังภาษา

ดร. วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (ครูหนุ่ย)

อาจารย์ประจำ�โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการเรียนรู้ภาษาที่สองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคนไทย

ci e 48 | I Get English


สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เดือนที่ร้อนที่สุด (จริงๆ ก็ร้อนมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ^^) วันนี้ จึงมาชวนคุยเรื่องเย็นๆ อย่าง “ice ” ค�ำศัพท์ง่ายๆ ที่มีเกร็ดการใช้น่าสนใจเช่นเคยครับ ^^ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า “ice ” หมายถึง “น�้ำแข็ง” อย่างที่เป็น viral ฮิตกันไปทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วก็คือ “ice bucket challenge ” ทีค่ นดัง (และไม่ดงั ) ท้าทายกันเอาน�ำ้ ใส่ถงั น�ำ้ แข็ง (ice bucket) ราดหัว เพือ่ ให้ ได้รับรู้ความรู้สึกของคนที่ป่วยเป็นโรค ALS หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และน�ำเงินไปบริจาคเข้ามูลนิธิเพื่อ ช่วยเหลือคนที่เป็นโรคดังกล่าว “ice” ใช้ได้กบั ทัง้ น�ำ้ แข็งทีเ่ ป็นก้อน ทีฝ่ รัง่ เรียกว่า “ice cube ” หรือน�ำ้ แข็งบด ทีเ่ รียกว่า “crushed ice” ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน เมื่อน�ำไปใส่ในเครื่องดื่มก็ท�ำให้พอคลายร้อนกันไปได้บ้าง เช่น “Would you like some ice in your drink? (คุณอยากได้น�้ำแข็งใส่ในเครื่องดื่มไหมครับ) เมื่อเครื่องดื่มใดๆ ถูกเสิร์ฟแบบ เย็นๆ ฝรั่งก็ใช้ iced ที่เป็น adjective ไปไว้หน้าเครื่องดื่มนั้นๆ เช่น iced tea (ชาเย็น), iced milk tea (ชานมเย็น), iced coffee (กาแฟเย็น) หรือจะใช้ adjective อีกตัวหนึ่งคือ ice-cold (เย็นจัด) ก็ได้ เช่น ice-cold beer (เบียร์เย็นๆ ) เมื่อน�ำเอา ice ไปผสมกับค�ำนามอื่นๆ ก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับน�้ำแข็ง เข้าไปเกี่ยวด้วย เช่น กีฬา ice hockey (ฮอกกี้น�้ำแข็ง) หรือ ice skate (สเก็ตน�้ำแข็ง) นอกจากนี้ ice ยังถูกน�ำไปใช้ในส�ำนวนต่างๆ อีกมากมาย เช่น ที่เรารู้จักกันดีคือ “break the ice ” หรือทีค่ นไทยเรียกว่า “ละลายพฤติกรรม” เช่น เมือ่ คนแปลกหน้าต้องมาเจอกัน อาจจะรูส้ กึ เคอะๆ เขินๆ ไม่กล้า พูดคุยกันในตอนแรก การ “break the ice ” ก็คอื การท�ำให้ภาวะอึดอัดเหล่านีห้ มดไป ส่งผลให้คนเริม่ พูดคุย ท�ำความรู้จักกันง่ายขึ้น เช่น “His arrival broke the ice and people began to talk and laugh.” (การมาถึงของเขา ท�ำให้คนเริ่มหันมาพูดคุยและหัวเราะกัน) หรือส�ำนวน “be/skate on thin ice ” ลองนึกภาพตามว่าเราก�ำลังเดินหรือเล่นสเก็ตอยู่บน สระน�้ำที่กลายเป็นน�้ำแข็ง แต่แผ่นผิวน�้ำแข็งนั้นบาง ส�ำนวนนี้ใช้กับสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาได้ เช่น “Don’t be late again. You are skating on thin ice .” (อย่ามาสายอีกนะ ไม่งั้นนายมีปัญหาแน่) ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมักจะเป็นเมืองหนาว อากาศหนาวจึงถูกเปรียบเทียบไปในทางไม่ค่อยดีนัก ดังที่ Vicki Baum กล่าวไว้ว่า “Fame always brings loneliness. Success is as ice cold and lonely as the North Pole.” “ชื่อเสียงมักน�ำมาซึ่งความอ้างว้าง ความส�ำเร็จนั้นเล่าก็หนาวเหน็บและเปลี่ยวเหงาราวกับ ขั้วโลกเหนือ” ขอให้มีความสุขในการเรียนรู้นะครับ ^^

I Get English| 49


Food for Thought

Sing from Soul

เก่งอังกฤษจากเพลง joyfrommars

หากเพื่อนๆ อยากให้ I Get English น�ำเพลงใด มาแปลลงใน Sing from Soul สามารถ request เพลงได้ที่ www.facebook.com/igetenglish

นักแปลผู้หลงใหลในเสียงเพลง เชื่อว่าดนตรีคือการผสมผสานความรู้สึกและจิตวิญญาณ เข้าด้วยกัน แล้วเขย่าออกมาเป็นความสวยงามที่มากกว่าท่วงทำ�นองหรือภาษาใดภาษาหนึ่ง

All Of

The Stars

Ed Sheeran

นับตัง้ แต่อลั บัม้ + (Plus) (2011) ของหนุม่ อังกฤษผมแดงแรงฤทธิอ์ อกมาขโมยใจคนฟังไปทัว่ โลก อีกทัง้ ยังกวาดรางวัลไปอีกหลายกระบุง Ed Sheeran ก็กลายเป็นชือ่ ทีก่ ารันตีถงึ ความลึกซึง้ ละเมียดละมุน ทัง้ ภาคดนตรีและเนือ้ หาของบทเพลงไปอย่างไม่มขี อ้ สงสัย ใครๆ ต่างก็พากันแย่งตัวไปร่วมงานด้วย จนเราได้ เห็นชือ่ ของหนุม่ เอ็ดไปแจมกับศิลปินต่างๆ กันจนชินหูชนิ ตา มาถึงอัลบัม้ ล่าสุดของเขาทีช่ อื่ X (Multiply) (2014) ก็ยงั โกยไปอีกสองรางวัลใหญ่จาก Brit Awards 2015 นัน่ คือ ศิลปินชายยอดเยีย่ มและอัลบัม้ ยอดเยีย่ ม เรียกว่ายอดเยี่ยมเป็นทวีคูณตามชื่ออัลบั้มกันไปเลย วันนีเ้ ราจะไปฟัง All Of The Stars เพลงประกอบภาพยนตร์สดุ ซึง้ เรือ่ ง The Fault in Our Stars (ดาวบันดาล) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในผลงานสุดไพเราะที่หนุ่มเอ็ดแต่งให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะ ใครหลายคนคงเผลอน�้ำตาร่วงให้กับความรักของสองพระนางวัยใสที่ไม่ได้มีชีวิตที่สดใสเหมือนกับวัยรุ่น ทั่วไป เมื่อพวกเขาทั้งคู่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายที่อาจคร่าชีวิตพวกเขาไปได้ทุกวินาที แต่พวกเขายังคงมีความ รักอันบริสุทธิ์เป็นแสงน�ำทาง ก่อนที่ช่วงเวลาสุดท้ายจะพรากพวกเขาให้ห่างไกลราวกับอยู่กันคนละโลก เว้น แต่เพียงสิ่งเดียวที่ไม่อาจถูกแยกออกจากกันได้ นั่นคือหัวใจอันคงมั่นของพวกเขา บทเพลงนี้เปรียบเสมือน ตัวแทนของความเชื่อมั่นนั้น ที่ไม่เคยหวั่นไหวไปกับความห่างไกลของระยะทาง เพราะดวงดาวที่อยู่คนละ ฟากฟ้าจะยังคงน�ำทางให้กลับมาพบกันได้อยู่เสมอ อย่างน้อยก็ในหัวใจของพวกเขาเอง It's just another night And I'm staring at the moon I saw a shooting star And thought of you I sang a lullaby By the waterside and knew If you were here I'd sing to you

56 | I Get English

อีกหนึ่งคืนแล้วสินะ ที่ผมเฝ้ามองดวงจันทร์ เห็นดาวตกทีไร ก็อดคิดถึงคุณไม่ได้ ผมเคยร้องเพลงกล่อมไกว อยู่ที่ริมน�้ำแห่งนี้ และผมรู้ว่า หากคุณยังอยู่ตรงนี้ ผมจะร้องให้คุณได้ฟัง


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกและต่ออา

ของสมนาคุณที่ท่านจะได้รับ

1 1,000 Idioms

สำนวนอังกฤษใช บอ ยในการ >ú %,>5>I*CQ9 ú>3I ú>6Eù

'/< > -9>I é.%

¿˜§-¾Ù´-Í‹Ò¹-à¢Õ¹

I!/é.- 3>-*/ú9-

ËÅÒ¤ÃÑé§ËÅÒ¤ÃÒ·Õ褹ä·ÂµŒÍ§à¡Ô´ÍÒ¡Ò秧ÇÂàÁ×è͵ŒÍ§ ʹ·¹Ò¡Ñº½Ãѧè ਌ÒÊӺѴÊӹǹà¾ÃÒÐ਌ҢͧÀÒÉÒÁÑ¡¨Ð¾‹Ç§ ÊӹǹáÅÐÈѾ· Êáŧµ‹Ò§æ ÁÒ´ŒÇÂàÊÁÍ ËÒ¡á»ÅẺµÃ§µÑÇ ¡ç¨Ð·ÓãËŒ¤ÇÒÁËÁÒ¼Դà¾Õ鹨¹¡ÅÒÂ໚¹¡ÒÃࢌÒ㨼ԴáÅÐ ¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä»ã¹·ÕèÊØ´

2

ซีดี MP3

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

1,000 Idioms

1,000 Idioms

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ¨é Ъ‹ÇÂãËŒ¼ÍŒÙ Ò‹ ¹¤¹ä·ÂÊÒÁÒö “¨Ù¹” ¤Å×¹è ¤ÇÒÁ¤Ô´ ãËŒµÃ§¡Ñº½ÃÑè§àÁ×è͵ŒÍ§Ê¹·¹Ò¡Ñ¹ ¼‹Ò¹Êӹǹ·Õ蹋Òʹã¨áÅР㪌º‹Í·Ñé§áººÍѧ¡ÄÉáÅÐÍàÁÃԡѹ ¾ÃŒÍÁµÑÇÍ‹ҧº·Ê¹·¹Ò ¡Ç‹Ò 2,000 »ÃÐ⤠à¾×Íè ãËŒ¼àŒÙ ÃÕ¹䴌àË繺ÃÔº·¡ÒÃ㪌 ÊÒÁÒö ࢌÒ㨤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÊ×èÍÊÒÃ䴌͋ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

เร�ยงลำดับ

สำนวนจาก ตัวอักษร A-Z ค นหาง าย!

รวม 1,000 สำนวนภาษาอังกฤษ ทีค่ ณ ุ ฝรัง่ นิยมใช และความหมาย

ISBN 978-616-527-394-7

9 786165

273947

พร อมตัวอย างประโยค

1000 Idioms สำนวนอังกฤษ ใชบอ ยในการฟง-พูด-อาน-เขียน ราคา 199 บาท

ราคา

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

199.-

เร�ยงลำดับสำนวนจากตัวอักษร A-Z ค นหาง าย! I!/é.- 3>-*/ú9>ú %,>5>I*CQ9 ú>3I ú>6Eù

'/< > -9>I é.%

โดย บรรณาธิการนิตยสาร

ราคาพเิ ศษ P3

หนงั สอื +M

ยุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ - พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ - รับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม (จัดส่งพร้อมนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

เพียง

199.-

- 1,000 Idioms ส�ำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน 1 เล่ม ราคา 199 บาท - English Structure 1 เล่ม ราคา 250 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2558 _____________________________________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของสมนาคุณ__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ___________________________________________________________________________________________________________ สาร 2 ฉบับ ย ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ กรณีที่สมาช ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 111 0-2294-8777

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมาทางแฟกซ์หรือ ทางอีเมล (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


HOT PROMOTION นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อนuหeลs ัง

ฉบับที่ 1- 6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7- 12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13 -18 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 19 -24 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 25 -30 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 31-36 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 37- 42 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 43 - 48 ราคาชุดละ 245.-

Back Iss

ฉบับที่ 49- 79 ราคาตามปก

เล่มล่าสุด

ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัลพระรามที่ 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัลพระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟงัเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่ คุ ณ รอคอยกลั บ มาแล้ ว อย่ า ลื ม ไป ดาวน์ โหลดไฟล์เสียงส�ำหรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

TRACK 8010

SLANG CONVERSATION สแลง (ต้องรู้) ในชีวิตประจ�ำวัน

Think about it!

What are your top tips for a long-lasting relationship? What do people typically say in your country when they want to split up? What are your top tips for finding a partner? What are some typical things to do on a first date in your country: go to a restaurant, go to the cinema, etc.?

เคล็ดลับวิธีรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนานของคุณได้แก่อะไรบ้าง ตามปกติแล้วคน ในประเทศของคุณใช้วธิ พี ดู บอกเลิกอย่างไร วิธกี ารหาคูข่ องคุณคืออะไร ตามปกติแล้ว ในประเทศของคุณจะท�ำสิง่ ใดบ้างในเดทแรก เช่น ออกไปรับประทานอาหาร ไปดูหนัง เป็นต้น

RELATIONSHIPS!

ความสัมพันธ์

Beth and Toby have been going out for over two years. They’ve just met up for a drink after work. Listen once and answer these questions: เบธกับโทบี้คบหากันได้กว่า 2 ปีแล้ว พวกเขามาพบกันเพื่อไปหาอะไรดื่มกันหลังเลิกงาน ให้ฟังบทสนทนา 1 ครั้งแล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้

1. Who decides to split up and why? 2. What happens in the end? Then, listen again and try to guess the meaning of the following slang expressions (also marked in red in the text). Write out a version of them in Standard English: จากนั้นให้ฟังบทสนทนาอีกครั้ง แล้วเดาความหมายของค�ำสแลงต่อไปนี้ (ตัวอักษรสีแดง) พร้อมกับเขียน ความหมายเป็นประโยคภาษาอังกฤษมาตรฐาน 1 2 3 4 5 6 7 8 88

Slang expression To split up with someone To sort something out A nightmare To snog To hit on someone To have a thing with someone To come on strong To chat up

Standard version


PHRASAL VERB กริยาวลีชวนรู้

TOP 20 s! idoim 20 ส�ำนวนฮิตติดปาก

under the bridge 1 Water หมายถึง เรื่องที่ล่วงเลยไปแล้ว ไม่มีประโยชน์ ที่จะคิดหรือใส่ใจอีก

What’s done is done and there’s nothing we can do about it - it’s all water under the bridge now. สิ่งที่เกิดไปแล้วก็ให้แล้วกันไป เราท�ำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ได้แล้ว ไม่มปี ระโยชน์ทจี่ ะเก็บเอามาคิดหรือใส่ใจอีกนะ

92

of cake หมายถึง ง่ายมาก ตรงกับ 2 ส�Piece ำนวนไทยว่า “ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก” "เรื่องกล้วยๆ" หรือ "เรื่องหมูๆ"

That exam was a piece of cake. ข้อสอบข้อนัน้ ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลย


English ISSUE #

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

80

ŕš‰อ/สลูครสลาชิภLetสูitŕšˆŕ¸‡ŕ¸‹มgo!

o!

š‹

80

ŕš ŕ¸•ďœŠ฼ะคอ฼ูลŕ¸™ďœŽสาลารถอďœŠาŕ¸™ŕ¸•ďœŠอŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕšƒŕ¸™ นิตยสาร I Get English ŕš€฼ďœŠล

20

ISSUE #

80

ŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕ¸—฾ŕšˆ 0-2294-8777#111 Let it go! ญรมอ MISbook@live.com2:$

2:$/$5; ; &9

ISBN 978-616-527-816-4 +: :

220.-

I .M7- M .Ăş %@ )/= Q D. =% 3Ăş .4=*#Ă˝J'1 O 7>L% dictionary PM-ĂšI 9 I'Ă° 7%= 6C9 PM-Ăš-A I .M7- 9.> /E3Ăş >Ăš ?M#.J'1I'Ä€%9<M/L%,>5>9= 05 J!ĂšM-Ăš/ ĂşE <">-L / 9> >/.Ă˝9 -= -A ?!9&ˆˆ o whacko 7->."B 9<M/%< o 6-%Ć?7%Ăş> I /ĂŠ.% J9Ăť&J&Ăť3 *E I'Ä€%9= 053Ăš>M A )ò *E L7Ăş ?1= L # say, speak, talk, tell L Ăş!>Ăš =%.= M 1Ăš<I%A.Q oISSUE L%,>5>9= 05 80 o 99 I6A. š =& Âł .= M "B <I'Ăś<I7-C9%)/= Q

.= -A ?!9&9A -> ->.6?7/=& Ăş96 6=. #A Q D 9.> /E Ăş I'Ă° I1Ăš-%A6R @ IA 39/Ă˝Âˆ

Let it go!

D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

20

†‚i™‚“ Â™oÂ’Â&#x;•l {ˆš†iÂ?Қ ‹šŠiš‹ ’™osÂ&#x;­Â•¨|Ă“ Â?ÂŹ www.MISbook.com

ÂĽÂ?Â˜Â‹Ă“Âš Â“ Â™oÂ’Â&#x;•r™­  Â› ™Â?ƒ‹˜¤ Â?

2:$/$5; ; &9

English D +Ĩ*èê+Äš4èD Äš92@Ä™ &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

20

2:$/$5; ; &9

ISSUE #

80

Let it go! )ò *E

ISBN 978-616-527-816-4 +: :

220.-

I .M7- M .Ăş %@ )/= Q D. =% 3Ăş .4=*#Ă˝J'1 O 7>L% dictionary PM-ĂšI 9 I'Ă° 7%= 6C9 PM-Ăš-A I .M7- 9.> /E3Ăş >Ăš ?M#.J'1I'Ä€%9<M/L%,>5>9= 05 J!ĂšM-Ăš/ ĂşE <">-L / 9> >/.Ă˝9 -= -A ?!9&ˆˆ o whacko 7->."B 9<M/%< o 6-%Ć?7%Ăş> I /ĂŠ.% J9Ăť&J&Ăť3 *E I'Ä€%9= 053Ăš>M A )ò *E L7Ăş ?1= L o say, speak, talk, tell L Ăş!>Ăš =%.= M 1Ăš<I%A.Q L%,>5>9= 05 o 99 I6A. š =& Âł .= M "B <I'Ăś<I7-C9%)/= Q

L7Ăş ?1= L

L%,>5>9= 05

)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.