นิตยสาร I Get English เล่ม 76

Page 1

à»Ô´»ÃÐʺ¡Òó ãËÁ¡è Ѻ AR à·¤â¹âÅÂÕÅéÓÊÁÑ·Ñé§ 4 àÅèÁ ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

76

MP3 เสียงเจ าของภาษา

·ÐÂÒ¹ÊًˌǧÍÇ¡ÒÈ à¾×èÍÊÓÃǨ´Ç§´Òǵ‹Ò§æ ·ÕèÃÒÂÅŒÍÁâÅ¡¢Í§àÃÒ ¾ÃŒÍÁ¤Œ¹ËÒ àÃ×èͧÃÒÇÅÕéÅѺÁÒ¡ÁÒ·Õè«Ø¡«‹Í¹ÍÂÙ‹

¹ÃÙŒ ÊÑÁ¼ÑÊáÅÐã¡ÅŒªÔ´¡ÑºàËÅ‹ÒÊÑµÇ »†Ò ¾ÃŒÍÁàÃÕÂËÅÒ Âª¹Ô´ ÅÒ¡ Ë Ç µ ¹ÊÑ Í è à¾× ¢Í§ ÅѡɳÐáÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔµ

à·¤â¹âÅÂÕ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè·ÓãËŒ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§à´ç¡æ äÁ‹ãª‹âšẹæ ÍÕ¡µ‹Íä» ÊÑÁ¼ÑʡѺ¡ÒÃà¤Å×è͹äËÇẺ·ÐÅبʹŒÇÂÁØÁÁͧẺ 360 ͧÈÒ Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ àÊÃÔÁÊÌҧ¾Ñ²¹Ò¡Ò÷ҧÊÁͧ

ตดิ ตาม กตกิ า ในเลม

è Ñ ã¨ ¶ÒŒ àÃÒÁ¹ É ÀÒÉÒ꤄ ¡Ô Äà´ÂÕ Ç ¡§ç Ò‹ ¹´

Tel. 0-2294-8777

อาจารย อดัม

แปลงสแลงไทยเป นอังกฤษ

ฟ น • เกร�ยน • ฟรุง ฟร�ง้ พีล ่ ก ู กอล ฟแนะ

ดลับ 10 เคล็ เก งอังกฤษ Let’s talk about food!

ชวนเพือ ่ นเม าท มอยเร�อ ่ งของกิน

ลุน ดวงเดือนธันวาคม

ราศี ใดมีเกณฑ เปลีย่ นงานกะทันหัน!

¾º¡ÑºË¹Ñ§Ê×ͤسÀÒ¾¡Ç‹Ò 1,000 ÃÒ¡Òà ÊÑ่§«×้Íä´Œ·ี่ www.MISbook.com

และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

สนุกกับสำนวน fish fish

สัมผัส London Life ในบรรยากาศ ธันวาคม 2557

White Christmas

มาเช็กความเข ากันของ

ประธานและกร�ยา!

1 4 1 2 0 1

è͹µÑÇâµ

´Ó´Ôè§ÊÙ‹·ŒÍ§·ÐàÅ ¾ÃŒÍÁª×蹪Á ¤ÇÒÁ§´§ÒÁ¢Í§àËÅ‹ÒÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ·Õè¡ÓÅѧáËÇ¡Ç‹ÒÂÍ‹ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 9 l ฉบับที่ 76 : 1 - 31 ธันวาคม 2557

à´Ô¹·Ò§ÂŒÍ¹àÇÅÒä»ÊÙ‹´Ô¹á´¹ä´â¹àÊÒà ¾ÃŒÍÁÊÑÁ¼ÑʤÇÒÁÁËÑȨÃà¢Í§àËŋҼͧà¾×

ÊÓËÃѺÊÁÒà ·â¿¹ áÅÐá·çºàÅçµ iPad iPhone iPod Android

แจกฟร� กระเป าผ าลายน ารัก ฉลองก าวเข าสู ป ท่ี 9

ใช คก ู บ ั แบบฝ กหัด ฟ ง-อ าน ในเล ม


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครงาน/ส่งความคิดเห็นติ-ชม : editor@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

ช่องทางการติดต่อรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish

Editor’s Talk

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ

และแล้วเราก็เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปี พ.ศ. 2557 กันแล้วนะคะ เมื่อมองย้อนกลับไปคุณรู้สึกอย่างไรกันบ้าง คะ หลายๆ คนที่ได้ใช้เวลาไปอย่างคุ้มค่าตลอดทั้งปี อาจ ก�ำลังรู้สึกภาคภูมิใจกับความส�ำเร็จ หรือภูมิใจที่ได้พยายาม ท�ำบางอย่างอย่างเต็มที่แล้ว แต่หลายคนก็อาจก�ำลังรู้สึก เสียดาย เพราะใช้เวลาไปอย่างไม่คมุ้ ค่า หรือไม่เต็มที่ ตอนนี้ ยังเหลือเวลาอีก 1 เดือน เรามาใช้ 1 เดือนนี้ท�ำสิ่งที่ตั้งใจให้ เต็มที่ก่อนที่เวลาในปีนี้จะผ่านพ้นไปกันนะคะ เดือนนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษของ I Get English เพราะ นิตยสารของเรามีอายุครบรอบ 8 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 แล้วค่ะ ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ส�ำหรับการสนับสนุน ค�ำติ ค�ำชม และค�ำแนะน�ำต่างๆ ที่มีให้กันมาโดยตลอด เพื่อแทนความขอบคุณ เรามีเกมให้เพื่อนๆ ได้ร่วมสนุกกัน และมีของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ มอบให้ ไปร่วมสนุกกันได้ที่ หน้า 24 ที่คอลัมน์ Fun Zone ค่ะ และเนื่องในโอกาสที่ I Get English ก้าวเข้าสู่ปีที่เก้า เราก็ได้เชิญน้องเก้า-สุภัสสรา ธนชาต หรือน้องสไปรท์ จาก ซีรีย์ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น มาพูดคุยกันในฉบับนี้ด้วย น้องเก้า จะมาเล่าถึงเรื่องราวภาษาอังกฤษของเธอ ซึ่งเก้าเน้นย�้ำว่า ไม่ว่าจะใครก็ตาม หากมีความมั่นใจ ภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ เรื่องยากเลย เพื่อนๆ สามารถอ่านบทสัมภาษณ์ของเก้าได้ ในคอลัมน์ Interview แน่นอนว่าในเดือนธันวาคม บรรยากาศก็จะอบอวล ไปด้วยความสนุกสนานและความสดชื่นของการเฉลิมฉลอง ฉบับนี้คอลัมน์ “ค�ำนี้ท่านได้แต่ใดมา” น�ำที่มาของค�ำว่า Santa Claus ชายแก่ใจดีทจี่ ะน�ำของขวัญมาฝากเด็กดีทวั่ โลก มาให้อ่านกัน ที่มาของค�ำค�ำนี้เป็นอย่างไร ติดตามอ่านกัน ได้ค่ะ ในวันหยุดยาวนี้เพื่อนๆ อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ เสียงคอลัมน์ English Booster จาก www.igetenglish.com มาเก็บไว้ฟงั กันนะคะ หรือจะฟังออนไลน์จากเว็บไซต์กไ็ ด้เผือ่ เวลาทีต่ อ้ งเดินทางไปเทีย่ วไกลๆ ก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษ ได้ตลอดด้วยการฟังผ่านโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ใกล้ตัว อย่าลืมว่า Practice makes perfect. (ยิ่งฝึกยิ่งเก่ง) ค่ะ

แล้วเจอกันใหม่ปีหน้า เดือนมกราคม 2558 ค่ะ

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้


C

# S T N E T ON ISSUE 76

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A

Trip to the World : University of

Oxford, England

24 Fun

Zone : กิจกรรมชิงรางวัล ต้อนรับการ

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของ I Get English 25 สถานีนักแปล : ฝึกแปล “ป้ายห้ามเข้า” เป็น ภาษาอังกฤษ หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

22 Cooking

หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 American Slang : แปลงสแลงไทยให้เป็น

อังกฤษ

35 Speak English with Lulu : 7 ค�ำในครัว

ที่มักอ่านผิด ตอนที่ 1

48 ศัพท์ (น่า) สน : Fish 50 ติดปากติดใจ : เรื่องกินเรื่องใหญ่ ตอนที่ 1 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : corner the market หมวด

for Fun : ขนมจีบกุ้ง เมนูอร่อย

ท�ำง่ายที่ถุกใจทุกคน

28 Interview : เก้า - สุภัสสรา ธนชาต ถ้าเรามั่นใจ ภาษาอังกฤษก็ง่ายนิดเดียว

38 Famous People : Angelina Jolie 58 Healthy English : สูบบุหรี่ = ท�ำลายสุขภาพ 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนธันวาคม 63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร

I GET Tutor

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always English : 10 แนวคิดในการฝึก ภาษาอังกฤษให้เก่ง 10 X-Change TOEFL : เพราะเราเข้ากัน ประธานกับกริยา (Subject-verb Agreement) 13 P’Nui’s Corner : โครงสร้างที่มากับ verb to have ตอน Perfect Tense 33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Santa Claus

หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 43 M oving

ปลดแอก คนย�่ำคน

Movie : 12 Years A Slave

56 Sing from Soul : Super heroes - The Script 65 iDiary : Cats, Garden & My Neighbour แมว สวนสยาม และเพื่อนบ้านมหาภัย (2)

เก้า

หน้า 28 สุภัสสรา ธนชาต

English Booster LONDON LIFE: G

ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

IN DREAM HI W OF A TE CHRISTMAS

หน้า 70

CHIMP ART! หน้า 86


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

แปลงสแลงไทยให้เป็นอังกฤษ

ฟิน ดีเวอร์ บ่องตง เกรียน ติ่ง ฟรุ้งฟริ้ง สวัสดีครับ แฟนๆ นิตยสาร I Get English มาเจอกับอดัมอีกเช่น เคย เดือนนี้ก็เป็น เดือนสุดท้าย ของปีแล้ว เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเลย (Time flies!) เพื่อนๆ มีแผนการที่จะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลปี ใหม่ กันบ้างหรือยังครับ ส�ำหรับตัวอดัมเองก็จะเดินทาง กลับไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปฉลองเทศกาลคริสต์มาส และปี ใหม่กับครอบครัวเหมือนปีที่แล้ว เห็นว่าฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2014 อดัม เลยมีความคิดที่อยากรวบรวมเอาค�ำสแลงไทยเก๋ๆ ที่คงจะผ่านหูผ่านตาหลายๆ คนมาก่อนแล้ว วันนี้เรา จะมาดูกันว่าสแลงแต่ละค�ำถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ นั้นพูดได้อย่างไรบ้าง

ฟิน ค�ำว่า “ฟิน” นี้คนไทยน่าจะหมายถึง “ความรู้สึก ที่ยอดเยี่ยม มีความสุขมากๆ” ซึ่งอดัมว่าน่าจะมาจาก ภาษาอังกฤษค�ำว่า “finale” ค�ำนี้อ่านว่า “ฟินแนะลี” ซึง่ จริงๆ แล้ว หมายถึงการแสดงรอบสุดท้ายของการเดิน แฟชั่นโชว์ซึ่งเป็นรอบที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดนะครับ)

4 | I Get English

เราจะไม่พดู ว่า “I feel fin.” นะครับ เพราะค�ำว่า “fin” นั้นแปลว่า “ครีบปลา” ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ ความหมายว่า “ฟิน” แต่อย่างใดเลยนะครับ แต่ถ้า เราอยากบอกเพื่อนชาวต่างชาติว่าเรารู้สึก “ฟิน” กับ อะไรสักอย่างในภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่า “to be extremely happy/satisfied/ecstatic” เช่น • For New Year’s, I’m gonna buy a new Louis Vuitton bag for my wife. I think she will be so ecstatic! (ผมจะซื้อกระเป๋าหลุยส์วิตตองเป็นของขวัญ ปีใหม่ให้กับภรรยา ผมว่านางจะต้องฟินมากแน่ๆ!) นอกจากนี้ ในภาษาอังกฤษยังมีส�ำนวนที่เอา ไว้ใช้บอกอาการ “ฟิน” ได้เช่นกัน คือ “over the moon” ซึ่งเราสามารถเขียนประโยคข้างบนนั้นใหม่ โดยใช้ค�ำนี้แทนที่ได้เลยครับ • For New Year’s, I’m gonna buy a new Louis Vuitton bag for my wife. I think she will be so over the moon!


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์​์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

10 แนวคิดในการฝึก ภาษาอังกฤษให้เก่ง

สวัสดีคุณผู้อ่าน I GET English ที่น่ารักทุก ท่านค่ะ คอลัมน์นลี้ กู กอล์ฟเขียนมาส�ำหรับคุณผูอ้ า่ น ทุกท่านที่ก�ำลังฝึกภาษาต่างชาติอยู่แล้วเริ่มท้อว่า ไม่เก่งสักที ไม่กล้าสักที หรือคนที่ก�ำลังอยาก ฝึกภาษา แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง I Get English| 7


เริ่มลงทุนดวยคำแนะนำ !

ห คุณรวยจากการลงทุน

หนังสือเล มนี้จะช�้ช องทางใ

เผยสูตรลับ การลงทุน

“พิซซ าทัง้ 6 ช�น้ ” คืออะไร

แนะหลักในการวเ� ครยาะห า งง งบการเง�นอยา

ะการ ด วยปจ จัย ุน6พืน้ ปร ฐานดี เพ�อคัดเลือกห นาลงทุน

ี ในเลม!! แถมฟฟอรรม ประเมนิ ุน แบบ รียบเทียบห เพ�อเป วรลงทุน ที่ค

อน บุคคลทั่วไป มนุษย เง�นเดื เหมาะสำหรับนักศึกนตษาลาดหุน

220.-

โดยผู มีประสบการณดานนท

สุกิจ กิตติบุญญา

ISBN 978-616-527-70

1-3 ราคา 220.-

แนะหลักในการว�เคราะห งบ การเง�นอย างง าย

ด วยป จจัย 6 ประการ

แถมฟรี ในเ

แบบฟอร ลม!! ม เพ�อเปรียบ ประเมนิ เท ที่ควรลงทียบหุน ุน

เพ�อคัดเลือกหุนพืน้ ฐานดีนา ลงทุน ¾º¡ÑºË¹Ñ§Ê×ͤسÀÒ¾¡Ç‹Ò 1,000 ÃÒ¡Òà ÊÑ่§«×้Íä´Œ·ี่ www.MISbook.com

และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

Tel. 0-2294-8777


I GET Focus

Fun Zone

กิจกรรมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของ I Get English

สวัสดีค่ะแฟนๆ ชาว I Get English เดือนธันวาคมนี้ถือเป็นเดือนสุดท้ายของปี 2557 และก�ำลัง จะเริม่ ต้นศักราชใหม่ในปี 2558 พร้อมกับนิตยสาร I Get English ทีไ่ ด้เติบโตและก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 9 เช่นเดียวกัน เพือ่ เป็นการแสดงความขอบคุณแฟนๆ ทุกท่านทีไ่ ด้สนับสนุนนิตยสารของเราเรือ่ ยมา วันนีท้ างเราจึงมี เกมสนุกๆ มาฝากกันค่ะ ^^

กติกา 1. อ่านปริศนาค�ำศัพท์และเติมค�ำศัพท์ที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ 2. ตัดหรือถ่ายเอกสารเกมนี้ แล้วส่งมาที่ กองบรรณาธิการ นิตยสาร I Get English ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส เลขที่ 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 (วงเล็บมุมซองว่า “Fun Zone 76”) 3. ผูโ้ ชคดีจำ� นวน 20 ท่านจะได้รบั กระเป๋าผ้าลายน่ารัก (มูลค่า 250 บาท) ท่านละ 1 ใบ 4. ประกาศชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลและเฉลยค�ำตอบ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่ Website: www.igetenglish.com Facebook: https://th-th.facebook.com/iGetEnglish

ปริศนาค�ำศัพท์ 1. An informal word that means to sleep = to sno______________ 2. To copy = to imi______________ 3. To excite or to cause emotion = to thr______________ 4. A gun, knife, rocket etc = a we______________ 5. The area on the ship where you can walk = a de______________ 6. To act dishonesty in a game or in life = to ch______________ 7. A small machine that does something useful = a ga______________ 8. To copy the way someone is; to pretend to be someone = to imp______________ 9. Frightening; violent = fero______________ 10. Someone who sees an event or crime = an eye______________ 11. To reduce the price of something = to di______________ 12. An important job/objective/task/goal = a mi______________ ชื่อ-นามสกุล ____________________________________________________________ ที่อยู่ ___________________________________________________________________ โทร. ____________________________________________________________________ อีเมล ___________________________________________________________________

24 | I Get English


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด, ดุจดาว บัวทอง ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

เก้า

สุภัสสรา ธนชาต

28 | I Get English

ถ้าเรามั่นใจ ภาษาอังกฤษก็ง่ายนิดเดียว


หากใครได้ดูซีรีย์สุดฮิตอย่าง “ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น” จากค่ายดัง GTH ร่วมกับนาดาว บางกอก ซึ่งได้น�ำเสนอ เรื่องราวทั้งด้านมืด ด้านสว่าง และมิตรภาพของวัยรุ่น ก็ ค งคุ ้ น เคยกั บ นั ก แสดงที่ ไ ด้ รั บ นิ ย มมากที่ สุ ด คนหนึ่ ง นั่ น ก็คือ เก้า-สุภัสสรา ธนชาต โดยน้องเก้าได้รับบทบาทเป็น “สไปร์ท” เด็กสาวสุดเปรี้ยวผู้มีความมั่นใจในตัวเอง ซึ่ง หลั ง จากซี รี ย ์ อ อกอากาศไปได้ เ พี ย งไม่ กี่ ต อน ด้ ว ยดี ก รี ความฮอตและความน่ า รั ก ของเด็ ก สาวคนนี้ ก็ ท� ำ ให้ เ ธอ กลายเป็นขวัญใจวัยรุ่นทั่วประเทศกันเลยทีเดียว และตอนนี้ เรามาท�ำความรู้จักน้องเก้าพร้อมๆ กันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนีน้ อ้ งเก้าเรียนชัน้ ไหนแล้วคะ และได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนบ่อยไหม “ตอนนี้เก้าก�ำลังเรียนอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนก่อนหน้านี้เก้าเรียนที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย English Program ค่ะ ซึ่งเราก็อยู่ใน บรรยากาศที่ต้องเรียน ต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอด พอมาเรียนมหาวิทยาลัย ก็เลยไม่ รู้สึกเครียดมากนัก การเรียน English Program ตอนนั้นท�ำให้รู้สึกไม่แตกต่างจากตอน เรียนมหาวิทยาลัยเท่าไร แม้อาจารย์ที่มาสอนจะเป็นคนไทย แต่อาจารย์ก็สอนและพูดเป็น ภาษาอังกฤษตลอด ส่วนเนื้อหาก็โหดเหมือนกันค่ะ คล้ายๆ กับที่ภาคปกติเรียนกัน แต่ English Program จะแปลเนื้อหามาเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งค่ะ”

I Get English| 29


I GET Focus

Famous People ย้อนรอยชีวิตคนดัง

Thanchanok Lornark

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีอังกฤษ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และระดั บ ปริ ญ ญาโทจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ สาขา English for Specific Purposes จากมหาวิ ท ยาลั ย เดี ย วกั น เคยทำ�งานเป็น Administrative Officer ที่สถานทูตแห่งหนึ่ง หลังแต่งงาน ได้ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ตุรกีกับสามีประมาณ 2 ปีแล้ว

A ngelina Jolie แองเจลิน่า โจลี่

The World’s Most Talked-About Hollywood Star ดาราฮอลลีวูดที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในโลก Born in Los Angeles, California, on June 14, 1975, Angelina Jolie Voight is an American actress famous for her acting performances and obvious sex appeal. She is the daughter of the Oscar-winning actor, Jon Voight, and the former actress, Marcheline Bertrand. After her parents’ separation in 1976, Jolie and her older brother, James Haven, moved to New York with their mother who abandoned her acting ambition to focus on raising both of them. แองเจลิน่า โจลี่ วอยต์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1975 ที่ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เธอเป็นนักแสดงหญิงชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงด้านความสามารถทางการ แสดงและเสน่ห์ล้นเหลือ เธอเป็นบุตรสาวของนายจอน วอยต์ นักแสดงที่เคยได้รับรางวัล ออสการ์กับอดีตนักแสดงหญิง มาร์เชลีน เบอร์ทรานด์ หลังจากบิดาและมารดาแยกทางกัน ในปี ค.ศ.1976 โจลี่และพี่ชายของเธอ เจมส์ ฮาเวนจึงย้ายไปนิวยอร์กกับมารดาซึ่งวางมือ จากงานแสดงเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับลูกทั้งสองคนอย่างเต็มที่ 38 | I Get English


Jolie claimed that her mother often took her and James to the movies when they were children, and this childhood memory inspired her to dream of becoming a Hollywood actress. To pursue her own dream, Jolie decided to enrol for acting courses at the prestigious drama academy, the Lee Strasberg Theatre Institute. Later, she undertook some film studies at New York University and joined the renowned Met Theatre Group in Los Angeles. At age 16, Jolie took up a career in modeling and appeared in several small films. In 1995, she gained fame from her first leading role in the film, Hackers, that earned her wide acclaim from critics. Jolie was given another leading role in Girl, Interrupted that brought her an Academy Award for Best Supporting an Actress in 2000. Furthermore, the film, Lara Croft : Tomb Raider, released in 2001, shot her to international fame. Jolie’s next film was Mr. & Mrs. Smith (2005) which earned nearly $470 million gross income. This latest success made her one of the highest-paid actresses in Hollywood. After her long absence from the screen, Jolie returned to acting in 2014, starring in the film, Maleficent, which grossed $69 million during its opening week in America.

โจลีก่ ล่าวว่าการทีม่ ารดามักจะพาเธอกับเจมส์ไป ดูภาพยนตร์เป็นประจ�ำเมือ่ ครัง้ ยังเป็นเด็กนัน้ ได้จดุ ประกาย ความฝันทีจ่ ะเป็นนักแสดงฮอลลีวดู ให้กบั เธอ และเพือ่ เดิน ตามความฝันในวัยเด็กของตนเอง โจลี่จึงตัดสินใจเรียน การแสดงที่โรงเรียนสอนการแสดง the Lee Strasberg Theatre Institute ต่อมาโจลี่ได้ศึกษาด้านภาพยนตร์เพิ่ม เติมที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก จากนั้นจึงเข้าเป็นสมาชิกของ คณะละคร Met Theatre Group ในลอสแอนเจลิส โจลี่เริ่มท�ำงานในวงการบันเทิงเมื่ออายุเพียง 16 ปีดว้ ยการเป็นนางแบบและร่วมแสดงภาพยนตร์หลายเรือ่ ง ซึง่ ไม่เป็นทีร่ จู้ กั มากนัก ในปี ค.ศ. 1995 เธอเริม่ มีชอื่ เสียง จากการเป็นนักแสดงน�ำครัง้ แรกในภาพยนตร์เรือ่ ง Hackers โดยเธอได้รับค�ำชมอย่างท่วมท้นจากนักวิจารณ์ ต่อมาใน ปี ค.ศ. 2000 โจลีไ่ ด้รบั รางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบ หญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Girl, Interrupted แต่ เธอกลับโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนตร์เรื่อง Lara Croft : Tomb Raider ที่ออกฉายในปี ค.ศ. 2001 ผลงานอีกเรื่อง ของโจลี่ คือ Mr. & Mrs. Smith (2005) ซึ่งกวาดรายได้ เกือบ 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เธอจึงกลายเป็นหนึ่งใน นักแสดงหญิงทีม่ รี ายได้สงู ทีส่ ดุ ของฮอลลีวดู หลังห่างหาย จากการแสดงไปนาน โจลี่กลับมาอีกครั้งในปี ค.ศ. 2014 พร้อมกับผลงานล่าสุดเรื่อง Maleficent ซึ่งท�ำรายได้ทั่ว อเมริกาสูงถึง 69 ล้านดอลลาร์เพียงสัปดาห์แรกทีอ่ อกฉาย

I Get English| 39


Shall we talk?

ศัพท์ (น่า) สน ศัพท์ 1 คำ� เพิ่มคลังภาษา

ดร. วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (ครูหนุ่ย)

อาจารย์ประจำ�โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการเรียนรู้ภาษาที่สองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคนไทย

48 | I Get English

” h s i “F


Shall we talk? ติดปากติดใจ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและทำ�งานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังทำ�งานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

เร่ือง กิน ่ ญ ห ใ ง อ ื ่ ร เ ตอนที่ 1

“กินเพื่ออยู่” หรือ “Eat to live.” เป็นคติที่สอนให้เรารู้จักเลือกทานอาหารด้วย ความพอดี เพื่อสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข แต่ในปัจจุบัน นอกจากการรับประทานอาหาร วันละ 3 มื้อแล้ว บางทีการรับประทานก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมสรรหาความสุขของหลายๆ คน ไม่ว่าจะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง จะฉลองโอกาสพิเศษกับครอบครัว จะกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในสายงาน แม้กระทั่งแค่อยากลุกขึ้นหากิจกรรมแก้เซ็ง มักจบด้วยการชวนกันยกมือโหวตหา สถานที่ทานของอร่อยทุกทีไป การกินจึงเป็นหัวข้อใกล้ตวั ทีค่ อลัมน์ตดิ ปากติดใจอยากชวนเพือ่ นๆ มาลองฝึกและศึกษา ประโยคเด็ดๆ ไว้ ไม่ว่าจะต้องร่วมโต๊ะกับเพื่อนมื้อเช้า จะวางแผนงานพร้อมทานมื้อกลางวัน หรือจะท�ำความรู้จักเพื่อนใหม่ด้วยมื้อเย็นในค�่ำนี้ เรามีประโยคชวนคุยชิลๆ เกี่ยวกับ “อาหาร” เรื่องใหญ่ระดับชาติที่ใครก็ชอบ มาฝากเพียบเลยค่ะ

50 | I Get English


I GET Focus

Hello Horo คำ�ทำ�นายดวง

Sarun Tarot

นักเขียนและหมอดูไพ่ยิปซี ศึกษาไพ่ยิปซีมาตั้งแต่ชั้นมัธยม ทำ�การทำ�นายโดย อาศัยภาพบนหน้าไพ่และจิตสัมผัส เจ้าของ Facebook Page Sarun Tarot

ชาว I Get English ทุกคนมีดวงจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้น ถ้าตั้งใจทบทวนศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษบ่อยๆ!

ค�ำท�ำนาย

December

2014 ประจ�ำเดือนธันวาคม 2557 Aries ราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 เมษายน - 14 พฤษภาคม

indemnity การงาน เรื่องราวต่างๆ ที่ค้างคาใจ จะได้รับการแก้ไขหรือจัดการออกไปด้วยตัวคุณเอง ถ้ามีปัญหาติดขัดหรือ ค้างคาต้องรีบแก้ไขโดยด่วน อย่าปล่อยไว้จนเรือ้ รัง การเงิน มีปญั หาหนีส้ นิ ไม่สามารถแก้ได้ การเจรจากูย้ มื จะไม่เป็น ผล ถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ มากมาย ความรัก มีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็สามารถที่จะอดทน เพื่อประคองความสัมพันธ์ได้ เรื่องราวร้ายๆ จะสามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ ต้องใช้ความอดทนเพื่อความรัก fee สุขภาพ ระวังปวดหลัง ของมีคมบาด

Taurus ราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน

cheat การงาน เกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ อย่างฉับพลัน เช่น ต้องเปลีย่ นงาน มีคำ� สัง่ โยกย้าย เปลีย่ นต�ำแหน่งหรือเปลีย่ นแผนงาน อย่างกะทันหัน ส่งผลให้เกิดความไม่พร้อมในการท�ำงาน การเงิน ระมัดระวังการถูกโกง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ เอกสาร การท�ำสัญญาด้านธุรกรรมต่างๆ จะท�ำให้เกิดความเสียเปรียบ ความรัก เอาแต่ใจตนเอง จะเป็นบ่อเกิด ของการทะเลาะ ช่วงนี้มีนิสัยเหมือนเด็ก ท�ำอะไรไม่ค่อยนึกถึงคนอื่น ไม่หนักแน่นจริงจัง ท�ำให้ผู้อื่นเสียความรู้สึก cause สุขภาพ ปวดฟัน มีโรคเกี่ยวกับในช่องปาก

Gemini ราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม

afterwards การงาน ส�ำหรับใครที่ต้องรอการตกลงเจรจา อาจจะต้องรอไปก่อน หรือเจอโรคเลื่อน และจะตกลงกันตาม ที่ต้องการได้ในภายหลัง เป็นช่วงที่ต้องท�ำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถเข้าขากันได้ดี แต่อาจจะมีความล่าช้า การเงิน อย่าเสี่ยงเงินกู้นอกระบบ หรือหลงเชื่อในโปรโมชั่นที่เกี่ยวกับการขาย เพราะอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย ความรัก เป็นช่วงปรับความเข้าใจ และตกลงท�ำความเข้าใจให้ตรงกันในทุกๆ เรื่อง ข้อสงสัยในตัวคนรักจะถูกคลี่คลายออก illegal lending ไป ไม่มีความกังวล สุขภาพ ปวดตา โรคเกี่ยวกับดวงตา

60 | I Get English


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟงัเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่ คุ ณ รอคอยกลั บ มาแล้ ว อย่ า ลื ม ไป ดาวน์ โหลดไฟล์เสียงส�ำหรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


READING COMPREHENSION แบบฝึกหัดอ่านวัดความเข้าใจ

LONDON LIFE: DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS ชีวิตในลอนดอน: ฝันถึงวันคริสต์มาสสีขาว

Christmas trees. Christmas lights. Christmas shopping. Christmas songs. London’s got a magical, mystical feel at Christmas that’s unique. Find out what to do in London at Christmas. By James Herbertson. Shopping They say Christmas comes earlier every year. And this year was no exception. In August, as temperatures in London were 47 C in the Underground, the world-famous shop Harrods announced the opening of a Christmas Shop within the store. As London suffered one of the hottest summers on record, people flocked to the shop to buy Christmas trees and decorations. These included £329 Sarabella glass baubles, Elvis figurines and a range of giant Mother Christmases costing up to 3,000 euros. Toys Many people complain about the commercialisation of Christmas. And every year, the religious significance of Christmas seems to be less and less important. However, one of the delights of the festive period is to go to central London. I suggest you head to Oxford Circus and wander down Regent Street admiring the incredible window displays. The toy store Hamley’s is a special place where children of all ages can enjoy the magic of Christmas. Every year, the shop has elaborate displays that include Santa Claus, reindeer, and the Nativity Scene in its shop windows. 70

White Christmas หมายถึง วันคริสต์มาสที่มีหิมะปกคลุมทั่วบริเวณ


TRACK 7607

QUIRKY NEWS ข่าวประหลาดจากรอบโลก

Answers on page 96

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

What type of art do you like? What do you think of abstract art? Have you ever painted a picture? What was it? Have you ever seen any art created by animals or babies?

คุณชอบศิลปะแบบใด คุณคิดอย่างไรกับงานศิลปะแบบนามธรรม คุณเคยวาดภาพบ้างไหม วาด รูปอะไร แล้วคุณเคยเห็นภาพที่สัตว์หรือเด็กเล็กเป็นผู้วาดบ้างไหม

1. Pre-reading

Can you name the types of monkey (1 to 8)? คุณบอกชนิดของลิงต่อไปนี้ได้ไหม (รูปที่ 1-8)

1

2

3

4

5

6

CHIMP A R T ! ศิลปะแบ บลิงชิมแปนซี

8

7

2. Reading I

You’re going to read about a chimpanzee who won an art contest. Look at the pictures below. Which one do you think the chimpanzee created? Then, read the article once to check your answer.

คุณก�ำลังจะได้อา่ นเรือ่ งราวเกีย่ วกับลิงชิมแปนซี ทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการ ประกวดศิลปะ ให้ดูภาพข้างล่างต่อไปนี้ คุณคิดว่าภาพใดเป็นภาพ ที่ลิงชิมแปนซีวาด จากนั้นให้อ่านเนื้อเรื่องอีกครั้งเพื่อตรวจค�ำตอบ

Chimpanzees are famous for their intelligence, but they’re also pretty good artists! In fact, they’re so good that the Humane Society has organised the first ever art contest for them. 3. Reading II

86

a

Read the article again. Then, answer the questions.

b

1. Who organised the contest? 2. What did Brent use to paint the picture? 3. What did Brent win as his prize? 4. What will happen to the prize money? 5. Which famous person judged the works of art? 6. What’s the name of the chimpanzee who won the third prize?

c

อ่านเนื้อเรื่องอีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้


76

แตละคอลัมนสามารถอานตอไดใน นิตยสาร I Get English เลม

à»Ô´»ÃÐʺ¡Òó ãËÁ¡è Ѻ AR » ½ ½ ° Ä®¥ ¬ ¬Ä » Ã

SSUE #

ISSUE #

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

76

«® D2<*éD Ě9 4é)919

!@ !>- d iPhone > ! @ iPa

à´Ô¹·Ò§ÂŒÍ¹àÇÅÒä»ÊÙ‹´Ô¹á´¹ä Ä Â¬ ¥n¯£¬³£ ³¬ ©´££­³ª ¥¥¤q ¯ ­§´¥q m´ ¯ Â

¹Ê¯ ³©Ä

Ã

µ ¶Ê ¬»m n¯ ²Â§ ¥n¯£ ¹Ê £ L%I1-÷ iPod Android ©´£ ´£ ¯ ­§m´¬¶Ê £· ·©¶ ·Ê µ§³ í© ©m´¤¯¤m´ £· ©´£¬º

è Ñ ã¨ ÒàÃÒÁ¹ É ÀÒÉÒ꤄ ¡Ô Äà´ÂÕ Ç ¡§ç Ò‹ ¹´

6%D =&6?%3% fish fish 9> >/.ý9 -=

ISSUE #

76

777#111 หรือ MISbook@live.com

ไดที่ 0-2294-8 L ď ĎE & = J&&)ć 7= J +/é +ē 9Ď>% G$D-ęè /<I'õ>(ø>1>.%÷>/= 19 ø>3I ø>6E÷ 'ï#QA 9¬µ­¥³ ¬£´¥q Ä¡ ç²Ã É Â§É I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ m

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

D2<*éD Ě9 4é)919

E Ď & = J&&)ć 7= 9Ď>% G$D-ęè

76

è Ñ ã¨ ¶ÒŒ àÃÒÁ¹ É Ñ § ÒÍ ÒÉ À ¡Ô Äà´ÂÕ Ç ´ ¹  ‹ Ò ¡§ç

J'1 6J1 M#.I'Ā%9= 05

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

+ð% I /é.% +/D ú +/è R *A1 Q E 91ý+J%<

10 I 1P

1=&

n I ù 9= 05 ¬³£ ³¬Ã§²Å §n ¶ ³ ­§m´¬³ ©q h´ ¥n¯£Â¥·¤ ¥»´¤ ¶ §³ « ²Ã§²©¶ · ·©¶ ¯  ¹Ê¯ ¬³ ©q­§´ ­§

%3> - 2557

³ ­ ³ ¬¹¯ º ¢´ ©m´ ¥´¤ ´¥ 29ëî92 «ÎÍÃÎÍ «ÈÅÄ H$%++*: :0 ¬³Ê ¹Ë¯Æ n ÂÓ ZZZ MISERRN FRP

Tel. 0-2294-8777 White Christmas

76

E Ď & = J&&)ć 7= 9Ď>% G$D-ęè

->I

'/<

29ëî92 «ÎÍÃÎÍ «ÈÅÄ H$%++*: :0

White Christmas

6%D =&6?%3% fish fish 9> >/.ý9 -=

J'1 6J1 M#.I'Ā%9= 05

+ð% I /é.% +/D ú +/è R

ISSUE #

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

J +/é /<I'õ>(ø>1>.%÷>/= 19 ø>3I ø>6E÷ 'ï#QA 9¬µ­¥³ ¬£´¥q Ä¡ ç²Ã É Â§É

!@ !>- d iPhone > ! @ iPa L%I1-÷ iPod Android

à´Ô¹·Ò§ÂŒÍ¹àÇÅÒä»ÊÙ‹´Ô¹á´¹ä Ä Â¬´¥q ¯Æ µ ¶Ê ¬»m n¯ ²Â§ ¥n¯£ ¹Ê £ ¥n¯£¬³£ ³¬ ©´££­³ª ¥¥¤1Dq ¯ ­§ %ø 3 I C ¹Ê¯ ³ %$=©Ä %3> - ©´£ ´£ ¯ ­§m´¬¶Ê £· ·©¶ m´ ¯  9 ´ />4A L -AI û ·Ê µ§³ í© ©m´¤¯¤m´ £· ©´£¬º I'1A.Q % >% <#=%7=%

*A1 Q E 91ý+J%<

76

«® D2<*éD Ě9 4é)919

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K

D2<*éD Ě9 4é)919

³Ì

3%

/>4A L -AI û! @ !! @ >-> I'1A.Q % >% <#=L%%I17=-÷ %

$=%3> - 2557

¥ Ó o r ­ ¬ ¤

è Ñ ã¨ ¶ÒŒ àÃÒÁ¹ É Ñ § ÀÒÉÒÍ ¡Ô Äà´ÂÕ Ç ´ ¹ ¡§ç Ò‹  ãËÁ¡è Ѻ AR » ½ ½ ° Ä®¥ ¬ ¬Ä » à ¡Òó à»Ô´»ÃÐʺ

SSUE #

J +/é /<I'õ>(ø>1>.%÷>/= 19 ø>3I ø>6E÷ 'ï#QA 9 1D%ø 3 I 9 C %$=%3> -

1 4 1 2 0 1

³ÌÛ Ú ÛÈÓÒ ÈÉÖÜÛ ÍÖÖË 9 Q %I-ú>#ý-9.I/ë 9 @% Ä¡ ¥qÂ Ä Ä§¤· ´ ´¥ª¸ «´ ·Ê µÅ­n ´¥Â¥·¤ ¥»n ¯ Â É È Æ£m 3%I*C Å mħ Ã È ¯· m¯9Q Æ 1D%ø §É 3 I 9 C %$=%3> -  ¬³£ ³¬ ³ ´¥Â §¹Ê¯ Æ­©Ã ²§º ¯ n©¤£º££¯ à ¯ ª´ />4A iPhoLne-AI û ->I P 3>-I ú> =% 9 ¬ º% 7=¬ ´  §¶ id '1A .Q ro % >% <#= %  §¶ ¬¥¶£¬¥n´ ³ ´ ´¥ ´ ¬£¯ And '/<$>%J1< /è.>

L ď ĎE & = J&&)ć 7= +ē 9Ď>% G$D-ęè

³ÌÛ Ú ÛÈÓÒ ÈÉÖÜÛ ÍÖÖË

3%I*C9 Q %I-ú>#ý-9.I/ë9 Q 9 @%

->I P 3>-I ú> =% 9

'/<$>%J1< /è.>

6%D =&6?%3% ¶ÒŒ àÃÒÁ¹è Ñ ã¨É fish fish ÀÒÉÒ꤄ ¡Äà´ÂÕ Ç ¡§ç Ò‹ ¹´Ô 29ëî92 «ÎÍÃÎÍ «ÈÅÄ H$%++*: :0

è Ñ ã¨ ÒàÃÒÁ¹ É ÀÒÉÒ꤄ ¡Ô Äà´ÂÕ Ç ¡§ç Ò‹ ¹´

White Christmas 9> >/.ý9 -=

$=%3> - 2557

J'1 6J1 M#.I'Ā%9= 05

+ð% I /é.% +/D ú +/è R

1=& 10 I 1P I ù 9= 05

1 4 1 2 0 1

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ m

²¤´ ¬»m­n© ¯© ´ª  ¹«® D2< ʯ¬µ¥© © ´© m´ È *éD Ě 9 4é)919 ·Ê¥´¤§n¯£Ä§ ¯L ď Â¥´ ¥ ĎE & = n¯£ n J&&)ć ­´ 7= Â¥¹Ê¯ ¥´©§·Ë§³ £´ £´ +ē ¤ · 9ĎÊ º > m%¯ ¯¤» G$D-ęm è


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.