นิตยสาร I Get English เล่ม 75

Page 1

Ñ AR à»´Ô»ÃÐʺ¡Òó ãËÁ¡è º ISSUE #

75

MIS

Tel. 0-2294-8777

ชวนฝ กพูดสำนวน ทีม ่ ค ี ำว า break

ช�วต � ต องสู

ของผูพ น ั แซนเดอร ส แห งร านไก ทอด KFC

Comma

เคร�อ ่ งหมายเล็กๆ ที่ไม ควรมองข าม! ลบั เคลด็ งั กฤษ อ ภาษา อง ข

Ò Ô ´ Å Ò ª µ ¹ Ô Áé พฤศจ�กายน 2557

ฟ ตอังกฤษกับพีล ่ ก ู กอล ฟ

ตัวอักษรที่ไม ออกเสียง

ิ ตามอตลด เวง

ุ � สด ชว� ต ของคนไทย ในตา งแดน

โครงสร างทีม ่ ากับ

verb to have by พีน ่ ย ุ English Breakfast ฝ กแปลภาษาอังกฤษ

จากป าย

เก งอังกฤษจากเพลง All Of Me John Legend

1 4 1 1 0 1

à

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 8 l ฉบับที่ 75 : 1 - 30 พฤศจิกายน 2557

à´¹Ô·Ò§ÂÍŒ¹àÇÅÒä»ÊÙ´‹¹Ôá´¹ä

iPad iPhone iPod Android

อาจารย อดัม


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครงาน/ส่งความคิดเห็นติ-ชม : editor@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

Editor’s Talk

สวัสดีคุณผู้อ่านค่ะ

เดือนพฤศจิกายน เดือนรองสุดท้ายของปีมาเยือน อีกครั้งแล้ว รู้สึกเหมือนเราเพิ่งฉลองปีใหม่กันไม่นานนี้ เอง ใครที่ตั้งเป้าหมายจะท�ำอะไรให้ส�ำเร็จภายในปีนี้ แต่ยังท�ำไม่ได้ ต้องเร่งสปีดกันเต็มที่แล้วล่ะค่ะ ฉบับนีเ้ รามีนกั แสดงสาวสวยจากช่อง 3 น้องมิน้ ต์ชาลิดา ที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงเคล็ดลับการฝึกภาษา อังกฤษของเธอ น้องมิ้นต์มุ่งมั่นตั้งใจกับการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองมากๆ และเธอมีเคล็ดลับ มาแชร์กับชาว I Get English ด้วย ใครที่สนใจอ่าน เรือ่ งราวของน้องมิน้ ต์ พลิกไปอ่านได้ทคี่ อลัมน์ Interview หน้า 28 ค่ะ อีกหนึง่ คอลัมน์ทอี่ ยากแนะน�ำคือ Healthy English ความรู้เรื่องสุขภาพที่มาพร้อมกับความรู้ภาษาอังกฤษ หัวข้อในฉบับนี้น่าอ่านมากค่ะ เป็นเรื่อง Text Neck อาการเจ็บป่วยที่ขาแชทต้องระวัง จะเป็นอย่างไรนั้น ต้องติดตามนะคะ มาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่า คอลัมน์ Always English ของพี่ลูกกอล์ฟ-คณาธิป มีค�ำศัพท์ ที่มี Silent letter มาฝาก ส่วน Speak English with Lulu เป็นเรื่องของค�ำศัพท์ที่เรามักออกเสียงผิด ซึ่งคัด มาจากประโยคบอกเลิกสุดฮิต ส่วน English Booster ก็มีแบบฝึกหัดให้คุณฝึกฟัง-พูด-อ่าน-เขียนเช่นเดิม (ไฟล์เสียง MP3 ประกอบการอ่านดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.igetenglish.com เช่นเคยค่ะ) กิจกรรม Workshop เคล็ดลับก�ำจัดจุดอ่อน ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์อดัม ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นมาก ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม หาก ผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ทางทีมงานขออภัยมา ณ ที่นี้ ส�ำหรับกิจกรรมครั้งหน้าจะจัดขึ้นอีกอย่าง แน่นอน รอติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook ของ นิตยสารนะคะ

แล้วพบกันใหม่ในเดือนธันวาคมค่ะ

บรรณาธิการ

ช่องทางการติดต่อรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้


C

# S T N E T ON ISSUE 75

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Trinity College,

Dublin, Ireland ทรินิตี้ คอลเลจ กรุงดับลิน ประเทศ ไอร์แลนด์ 24 Reading Guide : The Member of the Wedding by Carson McCullers 25 สถานีนักแปล : ฝึกแปลจากป้าย หมวด

หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 American Slang : Let’s break it down! ไหนเล่ามาซิ!

35 Speak

บอกเลิกสุดฮิต

English with Lulu : ประโยค

48 ศัพท์ (น่า) สน : Foot 50 ติดปากติดใจ : ประโยคติดใจเมื่อไปเป็นแขก

ในงานวิวาห์ (ไทย)

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : By and large

22 Cooking for Fun : Rolled Bacon with Mushroom and Cheese 28 Interview : เคล็ดลับฝึกภาษาอังกฤษของ มิ้นต์ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง 38 Famous People : Colonel Harland Sanders 58 Healthy English : ขาแชทต้องระวัง Text Neck อาการป่วยของคนยุคใหม่ 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร

หมวด

I GET Tutor

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always English : คอลัมน์นี้งดออกเสียง 10 X-Change TOEFL : Comma ตัวเล็กๆ แต่ ส�ำคัญยิ่ง 13 P’Nui’s Corner : โครงสร้างที่มากับ verb to have #1 33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Butterfly

หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 43 Moving Movie : Rio 2 56 Sing from Soul : All Of Me - John Legend 65 iDiary : Cats, Garden & My Neighbour แมว สวนสยาม และเพื่อนบ้านมหาภัย (1)

English Booster

ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

Mint Chalida

หน้า 28

WHY THE HEDGEHOG IS THE UK’S NEW NATIONAL SYMBOL! หน้า 78

EXPRESSING

CONCERN หน้า 88


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

k Let’s breaw it dไหoนเล่ามnาซิ!! สวัสดีครับชาว I Get English ทุกคน พบกับอดัมเช่นเคยนะครับ ฉบับที่แล้วหวังว่าทุกคนจะได้พบกับอดัมบนปก I Get English ไปแล้ว ด้วย อิอิ 4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์​์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

งดออกเสียง คอลัมน์นี้

สวัสดีคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านค่ะ

ฉบับนี้ยังคงอยู่ที่กรุงลอนดอนค่ะ ขณะที่พี่ลูกกอล์ฟเดินเล่นอยู่ที่ Oxford Street เพื่อหา แรงบันดาลใจน�ำมาเขียนคอลัมน์ ก็ได้เดินผ่านห้างห้างหนึง่ ทีม่ ชี อื่ ว่า Debenhams ท�ำให้นกึ ถึงตัวเอง เมือ่ 5 ปีกอ่ นทีม่ าลอนดอนครัง้ แรก แล้วอ่านชือ่ ห้างนีแ้ บบมัน่ ใจมาตลอด ว่า “เด เบน แฮม” จนอยูม่ า สักพัก ได้เจอเพือ่ นทีเ่ ป็นชาวอังกฤษแก้ให้แบบดีๆ ว่า การออกเสียงทีแ่ ท้จริงของห้างนีค้ อื “เด เบ แนม” คือตัว H มันเป็น silent letter (พยัญชนะที่ไม่ออกเสียง) I Get English| 7


I GET Tutor

X-Change TOEFL เปลี่ยนชีวิต พิชิต TOEFL

ครูพี่ปริญญ์ เศรษฐเสถียร www.XchangeEnglish.com - Grade A ในข้อสอบ University of Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) เทียบเท่า CEFR ระดับ C2 (ทักษะการใช้ภาษาระดับสูงสุดของสหภาพยุโรป) - TOEFL iBT 118/120, TOEIC 990/990, IELTS 8.0/9.0 - Member of Mensa International: The High IQ Society สังกัด ณ ประเทศอังกฤษ (ผ่านการทดสอบ IQ ในระดับ 2% สูงสุดของประชากรในแต่ละประเทศ)

,

Comma ตัวเล็กๆ แต่ส�ำคัญยิ่ง

ไม่มีไรมาก แค่อยากบอกว่า.... ผม ครูพี่ปริญญ์ เศรษฐเสถียร จะมาอธิบายหลักการใช้ comma หรือเครื่องหมายวรรคตอน ที่ต้องอ่านแล้ว หยุดเพื่อเว้นระยะอ่านชั่วคราว ไม่นอกเรื่องด้วย... เรามาเริ่มดูวิธีการใช้ comma อย่างถูกต้องกันครับ

10 | I Get English


I GET Tutor P’Nui’s Corner

แนะนำ�เทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ

verb e v a h o t

โครงสร้างที่มากับ

ดร. พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

#1

ได้กลายเป็นซีรีย์ยาวๆ กันเลยส�ำหรับเรื่อง verb ต่างๆ ในภาษาอังกฤษ จากตอนที่แล้วพี่นุ้ยคุย ถึงเรื่องของการใช้ verb to have ไป (ใครที่พลาดไปเมื่อฉบับที่แล้ว ลองกลับไปติดตามอ่านย้อนหลัง นะคะ) คราวนี้ขอมาขยายความเพิ่มว่าด้วยเรื่องโครงสร้างที่มากับ Verb to have พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย have got กับ has got

ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) เราใช้ have got และ has got เพือ่ แสดงว่า “มี หรือ เป็นเจ้าของ” (มีความหมายเท่ากับ has หรือ have) เช่น ประโยคบอกเล่า • I have got a car. (มีความหมายเท่ากับ I have a car.) ฉันมีรถ • She has got a car. (มีความหมายเท่ากับ She has a car.) เธอมีรถ ประโยคปฏิเสธ • I have not got a car. หมายถึง ฉันไม่มรี ถ • She has not got a car. หมายถึง เธอไม่มรี ถ

I Get English| 13


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

เคล็ดลับ

ฝึกภาษาอังกฤษของ

มิ้นต์

ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง 28 | I Get English


ฉบับนี้เรามาพบกับสาวสวยที่คอละครคุ้นหน้าคุ้นตา กั น เป็ น อย่ า งดี น้ อ งมิ้ น ต์ – ชาลิ ด า วิ จิ ต รวงศ์ ท อง นางเอกสั ง กั ด ช่ อ ง 3 น้ อ งมิ้ น ต์ เ ริ่ ม ท� ำ งานในวงการ บั น เทิ ง มาตั้ ง แต่ อ ายุ เ พี ย ง 9 ขวบ เริ่ ม จากงานถ่ า ย โฆษณาและภาพนิ่ง จนได้มาเล่นละครเรื่องแรก คือ เรื่อง “น่ารัก” และโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงจนกระทั่งตอนนี้ มิ้นต์อายุ 21 ปีแล้ว เธอเติบโตขึ้นพร้อมกับความสามารถ ทางการแสดงที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเรื่องการเรียนสาว มิ้นต์ก็ไม่เคยทิ้ง เราจะมาพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับการเรียน ที่ต้องจัดสรรให้ลงตัวกับตารางงานที่แน่นเอี้ยด แถมยัง ต้องเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นเพื่อการเรียน ในมหาวิทยาลัย มิ้นต์มีเคล็ดลับอะไรมาฝากเรา บ้าง มาติดตามอ่านกันค่ะ

ตอนนี้น้องมิ้นต์เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะ

“ตอนนี้มิ้นต์เรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) ที่ แสตมฟอร์ดจะมีการเรียนแบบ bilingual และนานาชาติ แต่ภาษาไทยก็ยังมีนะคะ เรียนที่นี่มิ้นต์ต้องปรับตัว เยอะมาก เพราะมิ้นต์เป็นเด็กนักเรียนที่เคยเรียน โรงเรียนไทยมา ก่อนหน้านีม้ นิ้ ต์เรียนทีโ่ รงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร สาย ศิลป์-ค�ำนวณค่ะ แต่ ที่มหาวิทยาลัย เพื่อนๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก อินเตอร์หรือเป็นฝรั่งกันหมด” I Get English| 29


I GET Tutor

สถานีนักแปล

ฝึกแปลอังกฤษ

ยุทธนา อัศวเจษฎากุล (เปิ้ล)

นักโฆษณา นักแปล และนักเขียนอิสระ จบปริญญาตรีทางด้านศิลปะจาก Illinois State University ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งเป็น Executive Creative Director ของเอเจนซีโฆษณาแห่งหนึ่ง ทำ�งานด้านโฆษณามาตลอด แต่ก็มีคนมาถามเรื่องภาษาอังกฤษเป็นประจำ� นึกสนุก อยากรู้ภาษาอังกฤษแบบมีหลักการมากขึ้นเลยกัดฟันเรียนปริญญาโททาง ด้านการแปลที่ธรรมศาสตร์เพิ่มเติม

ฝึกแปล

ผ้าไมโครไฟเบอร์

ปลีก-ส่ง

จากป้าย

ขนาด 40 x 40

4 ผืน 100 บาท เช็ดรถ เช็ดกระจก ไม่เป็นขน ไม่เป็นรอย

ถ้ า จะว่ า กั น จริ ง ๆ ในโลกแห่ ง การแปล การแปลแบบตรงๆ บางครั้งก็ได้ผลดีพอ แต่บางครั้งก็อาจจะสร้างความหมายที่ผิดเพี้ยน ได้ สมมติว่าถ้าเราต้องแปลป้ายประกาศสินค้าชิ้นที่เห็นในภาพนี้คุณอาจ จะมองว่า แปลไปทีละค�ำก็น่าจะได้แล้ว ถ้าสังเกตในรายละเอียดส่วนที่เป็นชื่อสินค้า ขนาด ราคา ดูแล้วก็น่าจะเป็น การแปลแบบค�ำต่อค�ำได้ แต่สรรพคุณที่เป็นจุดขาย เช่น ไม่เป็นขนนี่สิ จะแปลแบบตรงตัวได้หรือไม่ เดี๋ยวเรามาค่อยๆ แปล ไปทีละจุดพร้อมๆ กันนะครับ

ผ้าไมโครไฟเบอร์ แปลได้ว่า Microfiber Cloth แทบจะทับศัพท์กลับมาเป็นภาษาอังกฤษเลย ค�ำนี้จึงไม่ยากใช่ไหมครับ แต่ เพื่อนๆ อย่าลืมเขียนตัวอักษรตัวแรกด้วยตัวอักษรใหญ่นะครับ เพราะตัวอักษรใหญ่ (Capital Letter) จะใช้เมื่อ เขียนชื่อ เมื่อเริ่มต้นประโยคใหม่ หรือเมื่อต้องการเน้นครับ cloth หมายถึง ผ้าที่เป็นชิ้นๆ หรือผ้าที่ใช้เ ท�ำความสะอาด ส่วน clothes คือเสื้อผ้า ช็ดถู ปลีก - ส่ง ปลีก - ส่ง หมายถึงการขายปลีกหรือส่ง เพื่อนๆ อาจจะเคยเห็นศัพท์ 2 ค�ำนี้ตามแหล่งซื้อขายสินค้า ใน ภาษาอังกฤษก็คือค�ำว่า Wholesale และ Retail นั่นเองครับ ตรงนี้ผมจึงแปลว่า Wholesale & Retail เครือ่ งหมาย & (ampersand หมายถงึ และ) หรือ/ (slash หมายถ จะเป็นที่นิยมมากกว่า -(hyphen) ส�ำหรับบริบทนี้ในภาษาอังกฤษงึ หรือ) ดูเหมือน

I Get English| 25


I GET Focus

Famous People ย้อนรอยชีวิตคนดัง

Thanchanok Lornark

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีอังกฤษ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และระดั บ ปริ ญ ญาโทจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ สาขา English for Specific Purposes จากมหาวิ ท ยาลั ย เดี ย วกั น เคยทำ�งานเป็น Administrative Officer ที่สถานทูตแห่งหนึ่ง หลังแต่งงาน ได้ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ตุรกีกับสามีประมาณ 2 ปีแล้ว

ผู้พันฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ส

Colonel Harland

Sanders

Founder of the Mouth-Watering Kentucky Fried Chicken เจ้าของต้นต�ำรับไก่ทอดเคนทักกี้แสนอร่อย Have you ever wondered who the old man on the KFC logo is and how important he is to KFC? Some people assume that he was created by KFC for company advertising. Actually, this man is real, not just an iconic face on KFC food containers. His name is Colonel Harland Sanders, and he is the founder of Kentucky fried chicken, or KFC, restaurant, one of the world’s largest fast-food chains. Today we will learn about his life and how he built this legendary brand. คุณเคยรูส้ กึ สงสัยหรือไม่วา่ ชายสูงวัยทีเ่ ป็นโลโก้ของร้านเคเอฟซีนนั้ คือใครและเขามี ความส�ำคัญมากเพียงใดต่อเคเอฟซี บางคนคิดว่าเขาถูกเคเอฟซีสร้างขึน้ มาเพือ่ การโฆษณา ของบริษัท แต่แท้จริงแล้ว ผู้ชายคนนี้มีตัวตนอยู่จริง ไม่ได้เป็นเพียงรูปภาพที่ปรากฏบน ภาชนะบรรจุอาหารของเคเอฟซี ชือ่ ของเขาคือผูพ้ นั ฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ส ผูก้ อ่ ตัง้ ร้านขาย ไก่ทอดเคนทักกี้ หรือเคเอฟซี ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจร้านอาหารจาน ด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก วันนี้เราจะมาศึกษาประวัติชีวิตของเขาและวิธีการสร้างแบรนด์ สินค้าที่เป็นต�ำนานจนถึงทุกวันนี้

38 | I Get English


Food for Thought

Sing from Soul

เก่งอังกฤษจากเพลง joyfrommars

หากเพื่อนๆ อยากให้ I Get English น�ำเพลงใด มาแปลลงใน Sing from Soul สามารถ request เพลงได้ที่ www.facebook.com/igetenglish

นักแปลผู้หลงใหลในเสียงเพลง เชื่อว่าดนตรีคือการผสมผสานความรู้สึกและจิตวิญญาณ เข้าด้วยกัน แล้วเขย่าออกมาเป็นความสวยงามที่มากกว่าท่วงทำ�นองหรือภาษาใดภาษาหนึ่ง

e M f O l l A John Legend

เมื่อพูดถึงเพลงรักสุดซึ้งในช่วงนี้ หลายคนคงมีเพลงบัลลาดหวานๆ นี้อยู่ในใจแน่ๆ All Of Me คือเพลงที่ John Legend แต่งและร้องให้กับภรรยาของเขาในวันแต่งงานเมื่อช่วง ปลายปีที่ผ่านมา และหากใครยังไม่รู้ ภรรยาสุดสวยของเขาก็คือ Chrissy Teigen นางแบบ ลูกครึ่งไทย-นอร์เวย์สุดฮ็อตในอเมริกานั่นเอง เพลงนี้คือตัวแทนของความรักแบบไร้เงื่อนไข และหมดทั้งหัวใจ จอห์นพูดถึงตัวตนของคริสซี่ที่เขารัก ไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียของ เธอนั้นล้วนแล้วแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขา และเขาสามารถมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับ เธอ โดยไม่ได้รู้สึกว่าการให้คือการสูญเสียสิ่งใดไปเลย หากแต่มันคือการได้รับทุกอย่าง นัน้ กลับคืนมาต่างหาก ถ้าคุณเคยสัมผัสกับความรูส้ กึ เช่นนีม้ าแล้ว คุณเองก็อาจจะต้อง เสียน�้ำตาให้กับเพลงนี้ไปพร้อมๆ กับรอยยิ้ม เหมือนกับเจ้าสาวของจอห์นก็เป็นได้ What would I do without your smart mouth? Drawing me in, and you kicking me out You've got my head spinning No kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy Don't know what hit me But I'l be alright

ผมจะท�ำอย่างไรหากไม่มีคนปากเก่งอย่างคุณ ที่ฉุดผมเข้าไปใกล้แล้วก็ผลักไสผมออกมา คุณปั่นหัวผมจนหมุนไปหมด จริงๆ นะ ผมเอาคุณไม่อยู่เลย แม่คนเพี้ยนคิดอะไรอยู่นะ ผมท่องไปในห้วงมหัศจรรย์พันลึกของคุณ จนผมวิงเวียนไปหมด ไม่รู้โดนอะไรเข้าไป แต่ผมก็ยังไหว

My head's under water But I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind

หัวของผมจมอยู่ใต้น�้ำ แต่ผมก็ยังหายใจได้ คุณน่ะบ้าบอ ส่วนผมก็เสียสติพอกัน

'Cause all of me Loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections 56 | I Get English

เพราะทุกอย่างของผม รักในทุกสิ่งที่เป็นคุณ รักทุกสัดส่วนของคุณ ความไม่สมบูรณ์แบบของคุณทีม่ นั คือความสมบูรณ์แบบ


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟงัเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่ คุ ณ รอคอยกลั บ มาแล้ ว อย่ า ลื ม ไป ดาวน์ โหลดไฟล์เสียงส�ำหรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


TRACK 7505

READING COMPREHENSION แบบฝึกหัดอ่านวัดความเข้าใจ

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

What’s your country’s national species? What other national species do you know about? Why is it important to have a national species? What are some of your favourite animals?

สัตว์ประจ�ำชาติของประเทศคุณคืออะไร แล้วสัตว์ประจ�ำชาติของ ประเทศอื่นๆ ที่คุณรู้จักมีอะไรบ้าง ท�ำไมการมีสัตว์ประจ�ำชาติจึง เป็นเรื่องส�ำคัญ สัตว์ที่คุณชอบมีอะไรบ้าง

WHY THE HEDGEHOG IS THE UK’S NEW NATIONAL SYMBOL! เผยผลส�ำรวจ ท�ำไมคนถึงอยากให้ ‘เม่น’ เป็นสัตว์ประจ�ำชาติตัวใหม่ของประเทศอั งกฤษ

Answers on page 96

1. Pre-reading

Match the animals (1 to 8) to the pictures (a-h). จับคู่สัตว์ต่อไปนี้ (ข้อ 1-8) กับรูปภาพ (a-h)

1. Hedgehog 2. Badger 3. Red squirrel 4. Robin (red breast) 5. Otter 6. Water vole 7. Swallow 8. Ladybird

2. Reading I

You’re going to read or listen to an article about hedgehogs. Think of two questions to ask about these animals. Then, read the article. Did you find the answers to your questions?

คุณก�ำลังจะได้อา่ นหรือฟังบทความเกีย่ วกับเม่น แล้วตัง้ ค�ำถามมา 2 ข้อ จากนัน้ ให้อา่ นบทความ คุณได้คำ� ตอบจากค�ำถามทีต่ งั้ ไว้บา้ งไหม

3. Reading II

A

B

Read the article again. Then, choose the correct answers. อ่านบทความอีกครั้ง จากนั้นให้เลือกค�ำตอบที่ถูกต้อง

D C

4. Language focus

E

Prepositions of time

F H G 78

1. In the poll, there were 10/20 species to choose from. 2. The hedgehog got about 35%/40% of the votes. 3. The name “hedgehog” came into use around the year 1450/1550. 4. There are less than/more than a million hedgehogs. 5. Mrs Tiggy-Winkle is a character from a book by JK Rowling/Beatrix Potter.

ข้อความส่วนหนึ่งจากบทความเขียนว่า “...In early 2013, BBC Wildlife magazine...” ผู้เขียนใช้ค�ำบุพบทบอกเวลา (Preposition of Time) นั่นคือ in จงเติมค�ำบุพบทในประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 1. They got married ____________May. 2. I saw here____________ Friday. 3. We lived there____________ 2001. 4. We’re leaving____________ six o’clock.


TRACK 7510

PRACTICAL ENGLISH

ภาษาอังกฤษที่ใช้พูดจริงในชีวิตประจ�ำวัน

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

When was the last time you were concerned/worried about something? What was it? What do you do when something is worrying you? Do you worry often? คุณรู้สึกเป็นกังวลครั้งล่าสุดเมื่อไร เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร คุณท�ำอย่างไรเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ ท�ำให้เกิดความกังวล คุณรู้สึกกังวลบ่อยไหม

EXPRESSING

CONCERN การแสดงความ กังวล

การแสดงความกังวล (Expressing concern)

• I’m really worried about the match tomorrow. • She’s worried she won’t get there in time. • I’m afraid that I’ll get there too late. • I’m not looking forward to it. • I’m scared to death of making a fool of myself! • I’m really nervous about the talk tomorrow. • I’ve been worried/sick about it.

การอธิบายถึงผลของความกังวลใจ (Describing the effects)

• I can’t concentrate on anything. • I can’t think straight. • I couldn’t sleep last night. • I can’t help thinking about it. • It’s been on my mind all day. • It’s been keeping me awake at night. • I can’t stop thinking about it. • I’ve got butterflies in my stomach. [This means that you feel nervous - some say the nerves feel like little “butterflies” flying around in your stomach.]

88

การให้ค�ำแนะน�ำ (Advice/suggestions)

• Stop worrying about it!/Stop thinking about it! • Stop talking nonsense! • Stop fretting! • Why don’t you go for a run or something? • Why don’t you call them? • Come on! • Worrying about it won’t help! • You’ll be fine. • It’ll all be over in 10 minutes. • Just relax and you’ll be fine. • It’ll be all right on the night. • You’ve got nothing to worry about!

การแสดงความโล่งใจ (Express relief)

• Phew! • I wouldn’t want to do that again. • Thank goodness! • You have no idea what a relief it is. • That’s a (huge) load/weight off my mind. • That’s a load off my mind. • Thank heavens that’s over! • I’m glad that’s over!


ᵋÅФÍÅÑÁ¹ ÊÒÁÒö͋ҹµ‹Í䴌㹠¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á Ñ AR à»´Ô»ÃÐʺ¡Òó ãËÁ¡è º ISSUE #

ISSUE #

75

75

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com

+ð!9= 05 =&*A1 Q E 91ý+

!=39= 5/#AQM-ù99 I6A.

J7ù /ú>%M ù#9 ²­ª

>-!@

! 91I3 è 6D 3é ! 9 %M#. L%!>÷ J %

Comma

ISSUE #

75

K / 6/ú> #AQ > =&

*04 è >.% 2557

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ q j

Ò Ô ´ Å Ò ª q µ é ÁÔ¹

verb to have by *A% Q . úD ¬ÕÎÓÐÚÏ ©ÙÌÈÒÍÈÚÛ )ò J'1,>5>9= 05

> 'ó>.

E ęì59ì ,1 : Eí-ì All Of Me MIS John Legend Tel. 0-2294-8777

1 4 1 1 0 1

1&= I 1P = 05 9 ,>5> 9

é3! è !ú9 6Eú

+ð!9= 05 =&*A1 Q E 91ý+

9 (E* ú % = J %I 9/ý6 J7ù /ú>%M ù#9 ²­ª

>-!@

! 91I3 è 6D 3é ! 9 %M#. L%!>÷ J %

Comma

I /ë9 Q 7->.I1P O #AQM-÷ 3/-9 ø>-

K / 6/ú> #AQ > =&

1&= I 1P = 05 9 ,>5> 9

Ò Ô ´ Å Ò ª q µ é ÁÔ¹

é3! è !ú9 6Eú

!=39= 5/#AQM-ù99 I6A.

Comma

é3! è !ú9 6Eú

9 (E* ú % = J %I 9/ý6 J7ù /ú>%M ù#9 ²­ª

Comma

I /ë9 Q 7->.I1P O #AQM-÷ 3/-9 ø>- 1&=

I 1P

9> >/.ý9 =

3%)ò *EiPh6?%3% one d #AQ A iPa ?3ùd> EUHDN Android iPo

à

1&= I 1P = 05 9 ,>5> 9

+ð!9= 05 =&*A1 Q E 91ý+

!=39= 5/#AQM-ù99 I6A.

!>-!@

è 6D 91I3 3é ! 9 %M#. L%!>÷ J %

*04 è >.% 2557

verb to have by *A% Q . úD ¬ÕÎÓÐÚÏ ©ÙÌÈÒÍÈÚÛ

)ò J'1,>5>9= 05

> 'ó>.

9> >/.ý9 =

3%)ò *E 6?%3% #AQ A ?3ù> EUHDN

é3! è !ú9 6Eú

K / 6/ú> #AQ > =+ð&!9= 05 =&*A1Q E 91ý+

9 (E* ú % = J %I 9/ý6

Ò Ô ´ Å Ò ª é µq ÁÔ¹

Ò Ô ´ Å Ò ª q µ é ÁÔ¹

è 6D 3é ! 9 %M#. L%!>÷ J %

75

K / 6/ú> #AQ > =&

5 9 = 0 ,>5> 9

!>-9!1@ I3

ISSUE #

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ q j

à´¹Ô·Ò§ÂÍŒ¹àÇÅÒä»ÊÙ´‹¹Ôá´¹ä

> 'ó>.

+ð!9= 05 =&*A1 Q E 91ý+

9 (E* ú % = J %I 9/ý6

I /ë9 Q 7->.I1P O #AQM-÷ 3/-9 ø>-

)ò J'1,>5>9= 05

E ęì59ì ,1 : Eí-ì 3%)ò *E 6?%3% All Of Me #AQ A ?3ù> EUHDN John Legend

*04 è >.% 2557

0 1

75

verb to have by *A% Q . úD ¬ÕÎÓÐÚÏ ©ÙÌÈÒÍÈÚÛ

9> >/.ý9 =

Ñ AR Òó ãËÁ¡è º à»´Ô»ÃÐʺ¡J7ù /ú>%M ù#9 ²­ª ISSUE #

!=39= 5/#AQM-ù99 I6A.

J7ù /ú>%M ù#9 ²­ª

Comma

I /ë9 Q 7->.I1P O #AQM-÷ 3/-9 ø>- 1&=

I 1P

5 9 = 0 ,>5> 9

verb to have by *A% Q . úD ¬ÕÎÓÐÚÏ ©ÙÌÈÒÍÈÚÛ

!=39= 5/#AQM-ù99 I6A.

> 'ó>.

K / 6/ú> #AQ > =&

verb to have by *A% Q . úD ¬ÕÎÓÐÚÏ ©ÙÌÈÒÍÈÚÛ

E ęì59ì ,1 : Eí-ì All Of Me )ò J'1,>5>9= 05 > 'ó>. John Legend

Ò Ô ´ Å Ò ª q µ é ÁÔ¹

!>-!@

è 6D 91I3 3é ! 9 )ò J'1,>5>9= 05 L%! >÷ J%M#.%

0 1

9 (E* ú % = J %I 9/ý6

Phone Android

9> >/.ý9 =

3%)ò *E 6?%3% #AQ A ?3ù> EUHDN

1 4 1 1 0 1

à

é3! è !ú9 6Eú

I /ë9 Q 7->.I1P O #AQM-÷ 3/-9 ø>-

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ q j

9> >/.ý9 =

3%)ò *EiPh6?%3% one d #AQ A iPa ?3ùd> EUHDN Android iPo

1 4 1 1 0 1

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

à´¹Ô·Ò§ÂÍŒ¹àÇÅÒä»ÊÙ´‹¹Ôá´¹ä

75