นิตยสาร I Get English เล่ม 70

Page 1

นิตยสารเพื่อการเร�่มต นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

**

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

70

ระหว าง

อาจารย อดมั

ุ ชลิ สแลงสด

staycation

ลูกกอล ฟ

Let’s work out!

ท 2 ุ คำ ศัพ ทีจ่ ะทำให คณ

เก งอังกฤษ!!

ฝกออกเสียงศัพท เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

สำนวน ชวนสับสน

take a rain check

โปรด ศิลป นคนiration

คือ Insp

พิเศษ! English Booster Skills Booklet

I SSN 1905-6524 9 771905

652045

มิถุนายน 2557

50 บาท

อ านความหมายเพลงฮิต Dark

จากนักร องสาวสุดฮ็อต Katy Perry

Horse

เต็มอิม� กับ แบบฝ กหัดภาษาอังกฤษ พร อมเฉลย

1 4 0 6 0 1

ราคา 50 บาท

พรรณวรท ดว ยเศยี รเกลา

ลินิตขยสารสอนภาษาอั สิทธ�จ์ าก งกฤษทีไ่ ด รบั ความนิยมระดับโลก 8

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 8 l ฉบับที่ 70 : 1 - 30 มิถุนายน 2557

ว�ธแ� ยกความต าง


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

Editor’s Talk

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ

ขณะที่ก�ำลังเขียนบทบรรณาธิการนี้เป็นช่วงเกือบๆ กลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนมากทีเดียวค่ะ หน้าฝน ทีร่ อคอยยังไม่มาถึงเสียที ส่วนอุณหภูมทิ างการเมืองก็ดจู ะ ระอุขนึ้ เรือ่ ยๆ ด้วย ยังไงขอให้ทกุ ท่านใจเย็นๆ นะคะ ลอง หากิจกรรมที่ท�ำแล้วสนุกสนานสดชื่นท�ำไปพลางๆ ก่อน อย่างเช่น อ่าน I Get English ยังไงล่ะคะ รับรองว่าฉบับนี้ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล เรามีเรื่องราวน่าอ่านมาฝากอีกเพียบเช่นเคย อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข ฉบับนี้พิเศษมากๆ ค่ะ I Get English เปิดตัวคอลัมน์ รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ใหม่ของติวเตอร์คนดัง คุณลูกกอล์ฟ-คณาธิป สุนทรรักษ์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ ชื่อคอลัมน์คือ Always English ที่จะน�ำเสนอภาษาอังกฤษ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล วันละนิด ให้คณุ ได้ฟติ (ภาษาอังกฤษ) กันตลอดเวลา ฉบับ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด แรกนีว้ า่ ด้วยค�ำ 2 ค�ำทีจ่ ะช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็น นงนุช เรือนมณี | ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ เรื่องง่ายขึ้น พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ส่วนแฟนๆ อาจารย์อดัม จากคอลัมน์ American ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี Slang ก็จะได้อ่านสแลงและส�ำนวนน่ารู้น่าใช้เช่นเคยค่ะ การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ คราวนีม้ คี ำ� ใหม่ทจี่ ะน�ำมาฝากกันคือ คือ Staycation และ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ Stop and smell the roses ความหมายจะเป็นอย่างไร ต้อง ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ ติดตามอ่านค่ะ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง คนดังที่มาเยือน I Get English ในฉบับนี้คือนักร้อง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ สาวจากเวที The Star น้องแกรนด์-พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า แยกสี : MIS หรือ แกรนด์ The Star เจ้าของฉายา Princess of Dance พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี นั่นเอง น้องแกรนด์บอกกับเราว่า เธอเองนั้นมีศิลปิน ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด คนโปรด ก็เลยน�ำความรักความชอบมาเป็นแรงผลักดัน ในการพัฒนาตัวเองในหลายๆ ด้าน รวมทัง้ ด้านภาษาด้วย ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส นักร้องคนโปรดของแกรนด์คือใคร ติดตามได้ในคอลัมน์ 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) Interview ค่ะ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ว่าด้วยเรือ่ งศิลปินนักร้องไปแล้ว ก็ตอ้ งพูดถึงคอลัมน์ โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) โปรดของใครหลายๆ คนด้วย คือคอลัมน์ Sing from Soul 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) ฉบับนีเ้ สนอเพลง Dark Horse เพลงดังของ Katy Perry ทีไ่ ด้ โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ : โทร 08-6430-726 Juicy J มาร่วมร้องแร็พ หวังว่าจะถูกใจแฟนๆ กันนะคะ และถ้าอยากให้เราน�ำเพลงใดมาลง แวะมาบอกกับเรา ได้เลยที่ Facebook : I Get English Magazine ค่ะ ส�ำหรับเพื่อนๆ ที่ถามหาคอลัมน์ English Booster ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com พร้อมไฟล์เสียงให้ดาวน์โหลด เตรียมตัวพบกันได้ในฉบับ สมัครงาน/ส่งความคิดเห็นติ-ชม : editor@hotmail.com หน้านะคะ มีมาให้ได้อ่านและฟังกันอย่างจุใจเหมือนเดิม สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง : แน่นอน ส่วนฉบับนี้มี English Booster Skills Booklet misbook@live.com ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่ต่อยอดมาจาก English Booster ฉบับที่ 57-68 ลงให้อ่านกันอีก 1 ตอนค่ะ ช่องทางการติดต่อรับข่าวสารจาก I Get English พบกันอีกครั้งในฉบับหน้า เดือนกรกฎาคมค่ะ 1. www.iGetEnglish.com บรรณาธิการ 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้


C

S T N E T N O ISSUE #70 I GET Tutor

หมวด

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี Budapest, Hungary

33 Reading Guide : Mrs Dalloway’s Party by Virginia Woolf หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 A lways E nglish : ทักทาย เปิดใจ เริ่มต้นใหม่ด้วยทัศนคติดีๆ 11 P’Nui’s Corner : พี่นุ้ยแนะแนวทุนการ ศึกษา 14 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Cereal 25 Confusing Words : cloth กับ clothes

28 Interview : แกรนด์ พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า

ศิลปินคนโปรดคือ Inspiration ในการเรียนภาษา 38 Cooking for Fun : บัวลอยน�้ำขิง 40 Healthy English : กลิ่นเท้า ปัญหากวนใจ ที่แก้ไขได้! 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนมิถุนายน

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 26 Sing from Soul : Dark Horse โดย Katy

Perry

43 Moving Movie : Gravity มฤตยูแรงโน้มถ่วง 56 iDiary : Summer Garden ชีวติ ในสวน...สยาม

4 American Slang : stop and smell the roses

& staycation

35 Speak English with Lulu : มาออกก�ำลังกาย กันเถอะ

48 ศัพท์ (น่า) สน : Rain 50 ติดปากติดใจ : “เฮ้อ...เสียดายจัง” จะบอกยัง ไงดีนะ

54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Second wind

Grand

THE STAR p.28

ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์

English Booosotekler t Travel Time Skills B หน้า 66

หน้า 65

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

Festival Fun หน้า 77


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

l l e m s d n a p o st the roses

สวัสดีครับ กลับมาพบกับอดัมพร้อมทั้งส�ำนวนและ สแลงเด็ดๆ แนวๆ อีกเช่นเคยครับ ตอนนีอ้ ดัมกลับมาอยูบ่ า้ นที่ รัฐยูท่าห์ครับ แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอดัมได้ไปร่วมงานแต่ง ของพี่สาวที่เมืองนิวพอร์ต รัฐแคลิฟอร์เนีย เลยถือโอกาส ได้พกั ผ่อนอยูท่ นี่ นั่ ถึงหนึง่ สัปดาห์เลยทีเดียว เมืองนิวพอร์ต เป็น เมืองเป็น เมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียงมาก แห่งนึงของรัฐแคลิฟอร์เนียครับ ทะเลที่นั่นน�้ำค่อนข้าง เย็น และมีคลื่น แรงจึงท�ำให้มีผู้คนมาเล่นกระดานโต้คลื่น (surfboard) กันเยอะเลย 4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์t ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติ ที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

ทักทาย

เปิดด้วยทใจัศนคติดีๆ

เริ่มต้นใหม่

สวัสดีคุณผู้อ่าน I Get English ทุก ท่านนะคะ คอลัมน์นเี้ ป็นคอลัมน์เปิดตัวของพี่ ลูกกอล์ฟกับคุณผู้อ่านทุกท่าน ส�ำหรับใครที่ ไม่รู้จักกันมาก่อน พี่ลูกกอล์ฟขอแนะน�ำตัว นิดนึงแล้วกันนะคะ พี่ลูกกอล์ฟเป็นติวเตอร์ เจ้าของสถาบันภาษาอังกฤษเล็กๆ ที่ชื่อว่า ANGKRIZ (ซึง่ เด็กๆ อาจจะคุน้ ชือ่ กันดี เพราะ เคยไปแอบโผล่ใน series ยอดนิยม “ฮอร์โมน” นั่นเอง)

I Get English| 7


I GET Tutor Confusing Words

ใช้ผิดประจำ� คำ�ไหนดีนะ

ยุทธนา อัศวเจษฎากุล (เปิ้ล)

นักโฆษณา นักแปล และนักเขียนอิสระ จบปริญญาตรีทางด้านศิลปะจาก Illinois State University ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งเป็น Executive Creative Director ของเอเจนซีโฆษณาแห่งหนึ่ง ทำ�งานด้านโฆษณามาตลอด แต่ก็มีคนมาถามเรื่องภาษาอังกฤษเป็นประจำ� นึกสนุก อยากรู้ภาษาอังกฤษแบบมีหลักการมากขึ้นเลยกัดฟันเรียนปริญญาโททาง ด้านการแปลที่ธรรมศาสตร์เพิ่มเติม

clotch lothes ผ้าทั้งนั้นแต่คนละรูปแบบ

I Get English| 25


I GET Forcus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

แกรนด์ ศิลปินคนโปรด คือ Inspiration ในการเรียนภาษา

พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า 28 | I Get English


“ต้องบอกว่าได้อะไรเยอะมากจากการเรียนภาษา ญีป่ นุ่ ค�ำมันเหมือนจะง่ายนะคะ มันดูนา่ รัก เรียนง่าย แต่จริงๆ แล้วเรียนยากมากส�ำหรับแกรนด์ต้อง อาศัยการท่องจ�ำเยอะมาก ยิ่งเป็นตัวคันจิยิ่งยาก แต่เราก็พอไหวค่ะ” มีกิจกรรมสนุกๆ เกี่ยวกับภาษาต่างๆ ที่ได้ท�ำ ระหว่างเรียนบ้างหรือเปล่าคะ

“สมัยเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมร้องเพลงภาษาญีป่ นุ่ แข่งร้องเพลงประสาน เสียง แข่งเต้น ก็ได้ที่ 1 มาตลอดค่ะ บางทีก็ไปแข่ง กับโรงเรียนอื่น เราค่อนข้างฟิตและจริงจังค่ะ ตอน นัน้ มีเด็กนักเรียนภาษาญีป่ นุ่ ทีเ่ ป็นเด็กแลกเปลีย่ นด้วย ก็ค่อนข้างสนิทกัน ตอนนั้นเป็นช่วงม.4 ภาษาญี่ปุ่น ของเราก็ไม่แข็งมากนักเลยคุยกันผสมทุกภาษา เลยค่ะ ภาษาญีป่ นุ่ ไทย อังกฤษ ภาษามือ ภาษาใบ้ เราก็ได้เรียนรู้ว่าคนญี่ปุ่นมีนิสัยยังไง” “ส่วนภาษาอังกฤษ แกรนด์เรียนแบบเป็น intensive ค่ะ คือแยกออกมาจากนักเรียนปกติ ใน ห้องจะมีคนทีเ่ รียนแบบ intensive ประมาณ 15 คน ซึ่งเป็นคนที่คะแนนดีที่สุดในห้อง แกรนด์ได้เรียน กับชาวต่างชาติค่ะ สนุกสนานมาก คุณครูน่ารัก เป็นกัน เราเองก็ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้ว จึงอยาก ที่จะเรียนรู้ บวกกับตอนที่เป็นเด็กคุณพ่อคุณแม่ให้ คุณครูชาวต่างชาติมาสอนที่บ้าน เราก็เลยได้เรียน เพิ่มจากในชั้นเรียนด้วย ตั้งแต่เด็กๆ เลยค่ะ แต่ ภาษาอังกฤษของแกรนด์กไ็ ม่ถงึ กับดี เรียกว่ากลางๆ พอไปได้มากกว่าค่ะ

30 | I Get English

“แกรนด์ชอบภาษาอังกฤษนะคะ แม้วา่ เราอาจจะ ไม่ได้เก่งมาก ส�ำเนียงดีมาก แต่เราชอบที่จะเรียนรู้ ค่ะ บวกกับคุณพ่อแกรนด์เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษ มาก เพราะว่าคุณพ่อโตที่อเมริกา คุณพ่อจะคอย สอนภาษาอังกฤษแกรนด์ค่ะ สอนวันละค�ำ ทุก วันนี้ยังพูดอยู่เลยว่า “แกรนด์ รู้ไหมค�ำนี้แปลว่า อะไร” สมมุติเจอค�ำนึงในทีวี เขาจะถามเลย และ ถ้ามีอะไรที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ หรือต้องการความช่วยเหลือ แกรนด์สามารถพึ่งพา คุณพ่อได้ คุณพ่อเก่งมาก”


Shall we talk?

ศัพท์ (น่า) สน ศัพท์ 1 คำ� เพิ่มคลังภาษา

ดร. วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (ครูหนุ่ย)

อาจารย์ประจำ�โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการเรียนรู้ภาษาที่สองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคนไทย

Rain

สวัสดีเพื่อนๆ ครับชาว I Get English หลังจากผ่านหน้าร้อนที่ร้อนสุดๆ กันมาแล้วช่วงนี้คงได้พอ ผ่อนคลายกับอากาศที่เย็นลงบ้างในหน้าฝนนี้ คอลัมน์ศัพท์ (น่า) สนฉบับนี้ขอเสนอค�ำว่า “rain” ค�ำศัพท์ ง่ายๆ ที่มีวิธีใช้ที่น่าสนใจเช่นเคยครับ ^^ ฝรั่งเขามีฤดูใบไม้ผลิ (spring), ร้อน (summer), ใบไม้ร่วง (autumn/fall) และ หนาว (winter) ขณะที่ไทยเรามี 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน (summer/hot season) ฤดูฝน (rainy season) และ ฤดูหนาว (cold season) บางคนแซวว่าเรามี 3 ฤดูคือ ร้อน ร้อนมาก และร้อน ที่สุด ^^ ก็ว่ากันไป แต่ที่น่าสังเกตก็คือ ฝรั่งเขาไม่ได้มีฤดูที่ฝนตกเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเรา 48 | I Get English


Food For Thought

Sing from Soul เก่งอังกฤษจากเพลง

หากเพื่อนๆ อยากให้ I Get English น�ำเพลงใด มาแปลลงใน Sing from Soul สามารถ request เพลงได้ที่ www.facebook.com/igetenglish

joyfrommars

นักแปลผู้หลงใหลในเสียงเพลง เชื่อว่าดนตรีคือการผสมผสานความรู้สึกและจิตวิญญาณ เข้าด้วยกัน แล้วเขย่าออกมาเป็นความสวยงามที่มากกว่าท่วงทำ�นองหรือภาษาใดภาษาหนึ่ง

Dark Horse Katy Perry feat. Juicy J.

Katy Perry เจ้าหญิงอีกคนหนึ่งแห่งวงการ เพลงพ็อพยังคงสร้างกระแสฮอตอย่างต่อเนื่องกับ ซิงเกิ้ลล่าสุดในอัลบั้ม Prism ซึ่ง Katy ได้น�ำส�ำนวน Dark Horse หรือที่เราแปลกันตรงตัวว่า~ “ม้ามืด” ในภาษาไทยมาเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญอย่างหนึ่งใน เพลง มีประเด็นที่น่าสนใจคือม้ามืดหมายถึง คนที่ โดดเด่นขึ้นมาโดยไม่มีใครรู้จักหรือคาดคิดมาก่อน โดยมีที่มาจากการแข่งม้าซึ่งผู้พนันต่างก็หมายมั่น ปั้นมือกับม้าที่เป็นตัวเก็ง แต่สุดท้ายกลับแพ้ม้า นอกสายตา ม้าตัวนีก้ จ็ ะถูกเรียกว่าม้ามืด เหมือนกับ วิง่ มาในความมืด ไม่มใี ครสังเกต จนรูต้ วั อีกทีกแ็ ซง ม้าทุกตัวเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อย ส�ำนวนม้ามืดยังเป็น ทีเ่ รียกกันติดปากจนน�ำไปใช้กบั การแข่งขันอืน่ ๆ อีก ด้วย รวมถึงในเหตุการณ์อะไรก็ตามที่อยู่ๆ ก็มีใคร สักคนโดดเด่นขึน้ มาเหนือคนอืน่ ซึง่ ในเพลงนี้ Katy เปรียบเปรยว่าตัวเธอเป็นเหมือนกับม้ามืดทีพ่ ร้อมพุง่ 22 | I Get English

เข้าใส่หนุม่ ทีต่ ามจีบเธอ หากเผลอหลงรักเธอแล้วก็จะ ต้องพ่ายแพ้ตกอยูใ่ ต้อำ� นาจมนตราของเธอตลอดกาล ส�ำหรับมิวสิควิดีโอต้นฉบับของเพลงนี้เคย ตกเป็นประเด็นหนาหูอยูพ่ กั หนึง่ โดยเฉพาะในกลุม่ ชาวมุสลิมซึง่ ไม่พอใจทีส่ าว Katy น�ำสัญลักษณ์ของ พระอัลเลาะห์มาใส่ไว้ในวิดโี ออย่างไม่เหมาะสม แต่ ปัจจุบนั ก็ได้มกี ารตัดต่อออกไปเป็นทีเ่ รียบร้อย แม้จะ เป็นเรือ่ งเป็นราวขนาดนีแ้ ต่กไ็ ม่สามารถฉุดรัง้ ความ แรงของเพลงได้เลย เพราะในที่สุด Dark Horse ก็ พุ่งทะยานขึ้นอันดับหนึ่งใน Billboard ตามคาดสม กับที่เป็นเจ้าแม่บิลบอร์ดจริงๆ งานนี้ได้ Juicy J ซึ่งเคยตกเป็นข่าวลือว่าท�ำให้ Miley Cyrus ตั้งท้อง มาร่วมแร็พอีกด้วย ร้อนแรงทุกองค์ประกอบขนาดนี้ คงต้องไปฟังกันแล้วล่ะว่าสาว Katy กับหนุ่ม Juicy เขาเกี้ยวพาราสีกันไว้ดุเด็ดเผ็ดมันส์ขนาดไหน


Shall we talk?

ฝรั่งพูดคนไทยงง

ศัพท์ - สำ�นวนที่ฝรั่งพูดทีไร คนไทยเข้าใจผิดทุกที เรื่อง ณัฐวรรธน์

wind a second

ส�ำนวนในฉบับนี้มีค�ำหลักก็คือ wind ซึ่งค�ำนี้สามารถออกเสียงได้สองเสียงครับ คือถ้าเป็นรูปค�ำนาม จะออกเสียงว่า “วินด” หมายถึง ลม แต่ถ้าเป็นรูปกริยา จะออกเสียงเป็น “ไวนด” หมายถึง ไขลาน ซึ่ง ในปัจจุบัน ก็คงมีนาฬิกาหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องไขลานน้อยลงไปเรื่อยๆ แล้วนะครับ ส่วนส�ำนวนของ เราจะเป็นนามหรือกริยานั้นก็ดูง่ายๆ ที่ค�ำน�ำหน้านามอย่าง a ซึ่งบอกให้รู้ว่า wind ในที่นี่เป็นนามอย่าง แน่นอน เมื่อรวมกับเลขล�ำดับที่อย่าง second จึงแปลตามตัวว่า ลมครั้งที่สอง ส่วนความหมายแท้จริง คืออะไรนั้น มาลองเดาจากบทสนทนาของคุณมอลลี่ที่มีบ้านติดกับหนุ่มที่ชื่อโจชัวกันครับ 54 | I Get English


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน โปรดเลือกของสมนาคุณที่ต้องการ ต้องการของสมนาคุณหมายเลข และ

1

1,000 Idioms

สำนวนอังกฤษใช บอ ยในการ >ú %,>5>I*CQ9 ú>3I ú>6Eù

ËÅÒ¤ÃÑé§ËÅÒ¤ÃÒ·Õ褹ä·ÂµŒÍ§à¡Ô´ÍÒ¡Ò秧ÇÂàÁ×è͵ŒÍ§ ʹ·¹Ò¡Ñº½Ãѧè ਌ÒÊӺѴÊӹǹà¾ÃÒÐ਌ҢͧÀÒÉÒÁÑ¡¨Ð¾‹Ç§ ÊӹǹáÅÐÈѾ· Êáŧµ‹Ò§æ ÁÒ´ŒÇÂàÊÁÍ ËÒ¡á»ÅẺµÃ§µÑÇ ¡ç¨Ð·ÓãËŒ¤ÇÒÁËÁÒ¼Դà¾Õ鹨¹¡ÅÒÂ໚¹¡ÒÃࢌÒ㨼ԴáÅÐ ¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä»ã¹·ÕèÊØ´

1,000 Idioms

ฤษไดอยางชาญฉล ุ ใชภาษาอังก แบบมีสาระ ้จะชวยใหคณ หนังสือเลมนี รั่ง เตรียมรถเข็นใสความสนุก และไมเสียรูฝ ไปพรอมๆ กัน! แลว Go Inter

เร�ยงลำดับ

รวม 1,000 สำนวนภาษาอังกฤษ ทีค่ ณ ุ ฝรัง่ นิยมใช และความหมาย

พร อมตัวอย างประโยค

ISBN 978-616-527-122-6

ราคา

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

www.MISbook.com

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

9

199. 786165-271226

เร�จยริงลำดั ประสบการณ ง! บสำนวนจากตัวอักษร A-Z ค นหาง าย! P3 ราคาพเิ ศษ การใชภI!/éาษาอั งกฤษในเมื เพียง .- 3>-*/ú 9- องผูดี >ú %,>5> I*CQ9 ú>3I ú>6Eù ราคา 150 บาท 199.โดย บรรณาธิการนิตยสาร '/< > -9>I é.% หนงั สอื +M

1000 Idioms สำนวนอังกฤษ ใชบอ ยในการฟง-พูด-อาน-เขียน ราคา 199 บาท

3

àµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¡èÍ¹ä» àÍÒµÇÑ ÃÍ´ä´éã¹àÁÍ× §¼Ù´é Õ!

4

ประสบการณ ์จริง!

การใชภ้ าษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี อาน เรื่อง ขำๆ ภฮาๆ าษาอังกฤษ ความแตกตางในการใช

ระหวางคนไทย VS คนอังกฤษ

ศัพทและสำนวน ที่ฝรั่งนิยมใช ในชีวิตประจำวัน สุดยอดเรื่องนารู การใชชีวิตที่เมืองผูดี! ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ÍÒËÒáÒáԹ ªŒÍ»» œ§

4

¾ÔÁ¾ì ÊÕ·§Ñé àÅ‹Á

ราคาพเิ ศ าพ

เพียง

273947

ง่ึ ทีม่ คี วามสุขกั ถาคุณเปนคนหน ทีก่ ำลังจะเดินทางไปตางแดน! าด ง่ึ ถาคุณเปนคนหน

150.-

9 786165

ที่หลวมตัวเข งลึก เบื้องลับ ที่มาของแบ พรอมแฉเบื้อ นอยางดี บการชอป! ที่คนไทยรูจักเป

สำนวนจาก ตัวอักษร A-Z ค นหาง าย!

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787

1,000 Idioms

ุณอาจจะหาแล นั ในเมืองผูด ี นแปลกๆ ที่ค ประจำว กใชมากในชีวติ ทั้งคำศัพทและสำนว กรม แตกลับถู งนักเรียนไทย ไมพบในพจนานุ

พบกับการใชภ

กฤษขอ งการใชภ าษาอัง โลก ไฮโซ ณ กรุงลอนดอน เรือ่ งหนาแตกขอ รนดชั้นนำระดับ าไปทำงานในหาง

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ¨é Ъ‹ÇÂãËŒ¼ÍŒÙ Ò‹ ¹¤¹ä·ÂÊÒÁÒö “¨Ù¹” ¤Å×¹è ¤ÇÒÁ¤Ô´ ãËŒµÃ§¡Ñº½ÃÑè§àÁ×è͵ŒÍ§Ê¹·¹Ò¡Ñ¹ ¼‹Ò¹Êӹǹ·Õ蹋Òʹã¨áÅР㪌º‹Í·Ñé§áººÍѧ¡ÄÉáÅÐÍàÁÃԡѹ ¾ÃŒÍÁµÑÇÍ‹ҧº·Ê¹·¹Ò ¡Ç‹Ò 2,000 »ÃÐ⤠à¾×Íè ãËŒ¼àŒÙ ÃÕ¹䴌àË繺ÃÔº·¡ÒÃ㪌 ÊÒÁÒö ࢌÒ㨤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÊ×èÍÊÒÃ䴌͋ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ISBN 978-616-527-394-7

2

ซีดี MP3

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

ณ์จริง! ในเมืองผู ้ ดี ประสบการาษาอ งั กฤษ อี งั กฤษ การใช้ภ าษาอัง กฤษแบบผูด ว ควานแลว

I!/é.- 3>-*/ú9-

'/< > -9>I é.%

¿˜§-¾Ù´-Í‹Ò¹-à¢Õ¹

ประสบการณ์จริง! การใช้ภาษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี

ยุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ - พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ - เลือกรับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม (จัดส่งพร้อมนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

หนงั สอื คณุ ภ

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกและต่ออา

150.-

- 1,000 Idioms ส�ำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน 1 เล่ม ราคา 199 บาท - ประสบการณ์จริงการใช้ภาษาอังกฤษในเมืองผู้ดี 1 เล่ม ราคา 150 บาท - English Structure 1 เล่ม ราคา 250 บาท - Basic English Writing 1 เล่ม ราคา 240 บาท

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 _____________________________________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของสมนาคุณ__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ___________________________________________________________________________________________________________ สาร 2 ฉบับ ย ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ กรณีที่สมาช ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 111 0-2294-8777

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมาทางแฟกซ์หรือ ทางอีเมล (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


HOT PROMOTION นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อนuหeลs ัง

ฉบับที่ 1- 6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7- 12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13 -18 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 19 -24 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 25 -30 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 31-36 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 37- 42 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 43 - 48 ราคาชุดละ 245.-

Back Iss

ฉบับที่ 49- 69 ราคาตามปก

เล่มล่าสุด

ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัลพระรามที่ 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัลพระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


ᵋÅФÍÅÑÁ¹ ÊÒÁÒö͋ҹµ‹Í䴌㹠¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

70

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.