นิตยสาร I Get English เล่ม 69

Page 1

นิตยสารเพื่อการเร�่มต นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

69

ฝ กพูด

headache fever cough

สำนวนเกีย่ วกับฝน โดยอาจารย อดัม

ั ท ศพ

สดุ งง twin room double room

ประโยคและ เทคนิคขอโทษ

ทีใ่ ครฟ�งก็ตอ งยกโทษให

จวินอมอเตอร น-เดชชาติ ไซคเกงอังกฤษ ผู สร างแรงบันดาลใจให คนไทย

ราคา 50 บาท

I SSN 1905-6524 9 771905

652045

พฤษภาคม 2557 50 บาท

Saint Moritz ประเทศสวิตเซอรแลนด

สถานที่ทองเที่ยวสุด Sweet สำหรับคูรัก

พิเศษ! English Booster Skills Booklet เต็มอิม� กับ แบบฝ กหัดภาษาอังกฤษ พร อมเฉลย

1 4 0 5 0 1

อุษามณี ไวทยานนท คำสำคัญในชีวิต

ลินิตขยสารสอนภาษาอั สิทธ�จ์ าก งกฤษทีไ่ ด รบั ความนิยมระดับโลก 8

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 8 l ฉบับที่ 69 : 1 - 31 พฤษภาคม 2557

ออกเสียงคำเหล านี้ ผิดอยูห ร�อเปล า?


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด นงนุช เรือนมณี | ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243 ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครงาน/ส่งความคิดเห็นติ-ชม : editor@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

ช่องทางการติดต่อรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish

Editor’s Talk

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ

หลังจากร้อนกันมาอย่างเต็มที่ตลอดเดือนเมษายน แล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หน้าฝนจะเข้ามาแทนที่ แต่จะมา ตรงตามฤดูกาลหรือเปล่าอันนีเ้ ราก็ตอ้ งติดตามกันต่อไปค่ะ แต่ที่มาแน่นอนคือ I Get English ที่มีเนื้อหาสนุกๆ มาให้ คุณได้อ่านรับหน้าฝน ฉบับนี้อาจารย์อดัมมีส�ำนวนเกี่ยวกับ "ฝน" มาฝาก ค่ะ คุณผู้อ่านคงเคยได้ยินส�ำนวนที่บอกว่า It’s raining cats and dogs. แล้วท�ำไมฝนต้องตกลงมาเป็นแมวกับ สุนัขด้วยนะ ความหมายที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร ไปหาค�ำ ตอบกันได้ในคอลัมน์ American Slang ค่ะ เพิ่งร้อนมาหยกๆ พอมาเจอฝนเริ่มตกเปาะแปะใส่ หลายท่านก็อาจจะป่วยได้ง่ายๆ งั้นเรามาเรียนรู้ค�ำศัพท์ เกีย่ วกับอาการเจ็บป่วยพร้อมกับเรียนรูก้ ารออกเสียงไปกับ คุณ Lulu เจ้าของคอลัมน์ Speak English with Lulu กัน ค่ะ มาลองเช็กดูว่ายังมีค�ำศัพท์ค�ำไหนอีกนะที่เรายังออก เสียงผิดอยู่ คอลัมน์ Interview ฉบับนี้มาพร้อมกับสาวสวย อีกแล้วพบกับน้องขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์ที่มาเปิดเผย ค�ำศัพท์ที่เธอบอกว่าส�ำคัญมากๆ ในชีวิต นั่นก็คือค�ำว่า respect ค�ำนี้มีความหมายต่อเธออย่างไร มาติดตามกัน ได้ที่หน้า 28 ค่ะ ตามที่ได้แจ้งไปในฉบับที่แล้วว่า ฉบับที่ 69 - 70 นี้จะ ไม่มคี อลัมน์ English Booster พร้อมไฟล์เสียงให้ดาวน์โหลด เพราะเป็นช่วงพิเศษส�ำหรับแฟนๆ I Get English หลังจาก ที่อ่านและฟัง English Booster กันอย่างเต็มอิ่มไปแล้ว 12 ฉบับ (ฉบับที่ 57-68) ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ เราจึงน�ำเนื้อหา English Booster Skills Booklet ซึ่งเป็น แบบฝึกหัดที่ต่อยอดมาจากคอลัมน์ English Booster ที่ ผ่านมา ซึ่งแต่ละคอลัมน์จะเชื่อมโยงกันอย่างไร สามารถ ดูรายละเอียดได้ที่หน้า 65 ค่ะ ส�ำหรับผู้อ่านที่ไม่เคยอ่าน English Booster มาก่อน เลยก็ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะคุณสามารถท�ำแบบฝึกหัด ได้เลยเช่นกัน ส่วนท่านที่เคยอ่าน English Booster มาแล้ว ก็จะสามารถท�ำแบบฝึกหัดได้อย่างคล่องแคล่วกว่านั่นเอง ค่ะ และส�ำหรับแฟนๆ English Booster รอพบกับเนื้อหา แสนสนุกพร้อมไฟล์เสียงให้ดาวน์โหลดฟรีอีกครั้งใน I Get English ฉบับที่ 71 เป็นต้นไปค่ะ แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในเดือนมิถุนายนค่ะ บรรณาธิการ

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี


C

S T N E T N O ISSUE #69 I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Saint Moritz, Switzerland

เซ็นท์ มอริทซ์ สวิตเซอร์แลนด์

7 P’Nui’s

The Great Gatsby

Corner : เรียนรู้จากเล่มโปรด

11 Confusing Words : double room กับ

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

New 23 Inspirational People : พี่จ้อน เดชชาติ มอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้สร้างแรงบันดาลใจในการ ฝึกภาษาอังกฤษให้ใครหลายคน 28 I nterview : respect ศัพท์ค�ำส�ำคัญของ ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์ 38 Cooking for Fun : Chocolate Fudge 40 Healthy English : อยากมีสุขภาพดี ต้องไม่ลืม อาหารเช้า 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนพฤษภาคม

twin room หมายถึงห้องพักแบบไหนกันแน่ 14 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Bikini

Food forอาหารสมอง Thought 26 Sing from Soul : Pass Me By โดย R5 43 Moving Movie : Jobs สตีฟ จ๊อบส์ อัจฉริยะ

เปลี่ยนโลก

56 iDiary : Spring Garden ชีวิตในสวน...อังกฤษ

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 American

dogs.

Slang : It’s raining cats and

34 Speak English with Lulu : ฉันป่วย 48 ศัพท์ (น่า) สน : work 50 ติดปากติดใจ : ประโยคส�ำหรับการขอโทษ 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : shoot oneself in the foot ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์

English Boostekler t Skills Bหน้oาo65

Kwan

Usamanee p.28 ?

City Delight

หน้า 66

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

What was it like หน้า 77


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

It’s raining cats and dogs!

สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังครับแฟนๆ

I Get English

ตัง้ แต่สงกรานต์ทผี่ า่ นมาถึงตอนนี้ อดัม ว่าเป็นช่วงทีอ่ ากาศร้อนอบอ้าวเอามากๆ นึกแล้ว ก็น่าเสียดายที่ปีนอี้ ดัมไม่มี โอกาสได้ไปพักผ่อน ตากอากาศแถวๆ ทะเลใต้เลย เนือ่ งจากภารกิจ ต่างๆ นานาที่ท�ำให้อดัมแทบจะต้องใช้เวลา ทั้งหน้าร้อนนี้อยู่ที่กรุงเทพฯ สงสัยจังเลยว่า Where did you go for Sonkgran? เพื่อนๆ ไปเที่ยวที่ ไหนกัน บ้างในช่วงสงกรานต์ แต่ที่แน่ๆ สงกรานต์ปีนี้ อดัมได้มี โอกาสกลับไปเล่นสงกรานต์ที่จังหวัด มุกดาหารซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณภรรยาครับ It was alotta* fun!

สนุกสนาน ม่วนหลายๆ เด้อพี่น้อง!!

*alotta (อะลอดะ) เป็นภาษาพูดทีย่ อ่ มาจาก a lot of 4 | I Get English


Confusing Words ใช้ผิดประจำ� คำ�ไหนดีนะ

ยุทธนา อัศวเจษฎากุล (เปิ้ล)

I GET Tutor

นักโฆษณา นักแปล และนักเขียนอิสระ จบปริญญาตรีทางด้านศิลปะจาก Illinois State University ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งเป็น Executive Creative Director ของเอเจนซีโฆษณาแห่งหนึ่ง ทำ�งานด้านโฆษณามาตลอด แต่ก็มีคนมาถามเรื่องภาษาอังกฤษเป็นประจำ� นึกสนุก อยากรู้ภาษาอังกฤษแบบมีหลักการมากขึ้นเลยกัดฟันเรียนปริญญาโททาง ด้านการแปลที่ธรรมศาสตร์เพิ่มเติม

double room กับ twin rooบไหmนกันแน่

หมายถึง ห้องพักแบ

I Get English| 11


กับเพื่อนร่มีวอมงานที ยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปท�ำงานต่างประเทศ ่บริษัท ด้วยความที่เราไม่แม่นใน

รายละเอียดและไม่ได้ใส่ใจเรือ่ งห้องพัก กลายเป็นว่า ผมต้องนอนบนเตียงเดียวกับเพือ่ นร่วมงาน เพราะไม่ ได้ระบุว่าต้องการห้องนอนแบบไหน เลยต้องลงไป เจรจากับทางโรงแรมกันเป็นการใหญ่ และก็ได้เรียนรู้ ตรงนัน้ ว่า ค�ำว่า double room กับ twin room มีความหมายทีแ่ ตกต่าง และมีผลต่อชีวติ (อย่างน้อย ที่สุดก็ในช่วงเวลานอนคืนนั้น) เพราะผมเป็นคน เรื่องมากถ้าเป็นเรื่องการนอน ในปัจจุบนั โรงแรมทุกแห่งจะมีหอ้ งพักส�ำหรับ แขกทีม่ าพักสองคนเป็นหลักอยูแ่ ล้ว หากแขกมาพัก คนเดียว ก็อาจจะมี ห้องเดีย่ ว (single room) ที่ มีเตียงเดี่ยว (single bed) ที่มีขนาดพอดีส�ำหรับ หนึง่ คน แต่ดเู หมือนว่าห้องลักษณะนีจ้ ะมีนอ้ ยลงทุกที ดังนัน้ ทางโรงแรมมักจะใช้หอ้ งทัว่ ไปส�ำหรับสองคน แต่พิจารณาอัตราค่าพักแบบ single room ส�ำหรับ แขกผู้มาพักคนเดียว (ซึ่งถ้ามาสองคนจะคิดอัตรา ค่าพักแบบสองคน) โดยให้แขกผู้มาพักเลือกว่าจะ ใช้ห้อง double room หรือ twin room

double room

double room หมายถึงห้องทีม่ เี ตียงหนึง่ หลัง ส�ำหรับแขกทีม่ าพักสามารถนอนได้สองคนหรือหนึง่ คู่ ซึง่ ภาษาอังกฤษเรียกว่า double bed จึงเรียกห้องพัก ลักษณะนีว้ า่ double room โดยทัว่ ไป double bed จะมีความกว้าง 54 นิ้ว ยาว 75 นิ้ว หากเป็นขนาด queen size จะมีความกว้าง 60 นิว้ ยาว 80 นิว้ ถ้า เป็นโรงแรมที่ติดดาวมากๆ อาจจะเป็นขนาด king size กว้าง 76 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว หรือ California King จะกว้าง 70 นิ้ว ยาว 83 นิ้ว เหมาะส�ำหรับ คนที่สูงมาก นอนคู่กันสองคนเตียงเดียวสะดวก สบาย (ซึง่ ถ้ามาพักคนเดียวทางโรงแรมมักจะจัดให้ พักในห้องที่มีเตียงเดี่ยวที่มีขนาดเล็กลงหน่อย เช่น double bed ทั่วไป หรือ queen size) twin room

twin room หมายถึงเตียงคู่ หรือเตียงแฝด

single room 12 | I Get English

หรือเตียงสองหลัง ทีว่ างอยูค่ กู่ นั ส�ำหรับแขกของโรงแรม สองคนทีม่ าพักในห้องเดียวกันแต่นอนแยกเตียงกัน ภาษาอังกฤษเรียกว่า twin bed จึงเรียกห้องพักที่ มีเตียงแบบนีว้ า่ twin room โดยทัว่ ไปเตียงจะมี ความกว้างประมาณ 39 นิว้ ยาว 75 นิว้ เหมาะส�ำหรับ คนหนึง่ คนนอนได้พอดี ๆ (ถ้ามาพักคนเดียว ก็เลือก เอาเองว่าจะนอนเตียงไหน)


I GET มอเตอร์ไซค์รับจ้าง Inspirational people

เรื่อง ดุจดาว บัวทอง ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

Focus

ผส ู้ รา้ งแรงบน ั ดาลใจ

จ้อน เดชชาติ พวงเกษ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ก�ำลังรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องยาก เริ่มเหนื่อย และท้อแท้ จะพูดภาษาอังกฤษแต่ละครั้งก็กลัวผิดไวยากรณ์ พูดแบบไหนกับฝรั่งถึงจะ รูเ้ รือ่ งดี วันนี้ I Get English จึงอยากขอน�ำเสนอแรงบันดาลใจดีๆ จากผูช้ ายธรรมดาๆ คนหนึ่ง แม้จะเรียนมาไม่สูง แต่ด้วยความมานะพยายาม ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วย ตัวเองมาตลอด จนท�ำให้เขาสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง คล่องแคล่วและมั่นใจ ผู้ชายธรรมดาๆ ที่แสนจะไม่ธรรมดาคนนี้ก็คือ จ้อน-เดชชาติ พวงเกษ อาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ ส่งเอกสาร เจ้าของภาพเด็ดเหตุการณ์ระเบิดในซอยสุขมุ วิท 71 เมือ่ ต้นปี 2555 ทีถ่ กู แชร์ภาพทางอินเตอร์เน็ตจนเป็นที่ โด่งดัง ท�ำให้เขาเป็นที่จับตามองของสังคมสื่อในปัจจุบัน เป็นอย่างยิ่ง ตอนนี้เราไปท�ำความรู้จักพี่จ้อน เจ้าของ แรงบันดาลใจของเราในฉบับนี้กันเลยดีกว่าค่ะ

“สวัสดีครับ ผมชื่อจ้อน - เดชชาติ พวงเกษ บ้านเกิดอยู่ที่อ�ำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตอนอยู่ ที่ศรีสะเกษ ผมเรียนจบแค่ชั้น ป.6 ครับ พออายุ 18 ก็เริ่มมาท�ำงานโรงงานที่กรุงเทพฯ ได้ประมาณ 10 ปี ซึ่งช่วงนั้นผมก็ท�ำงานไปด้วย เรียนการศึกษานอก โรงเรียน (กศน.) ไปด้วยจนจบชั้น ม.6 แล้วค่อย ออกมาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ประมาณ 9 ปี หรือ 10 ปีครับ” I Get English| 23


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

ขวัญ

RESPECT

ศัพท์ค�ำส�ำคัญของ

อุษามณี ไวทยานนท์

28 | I Get English


ขอขอบคุณสถานที่ : The Okura Prestige Bangkok

Interview ฉบั บ นี้ เ รามาพู ด คุ ย กั บ

ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์ นางเอกคนสวยแห่ง ช่อง 7 ขวัญเริ่มท�ำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่ ยังเด็ก จวบจนวันนีเ้ ด็กน้อยน่ารักได้เติบโตขึน้ กลายเป็น ผูใ้ หญ่เต็มตัว มีผลงานออกมาให้ผชู้ มติดตามอย่าง ต่อเนือ่ ง และก�ำลังตัง้ ใจเรียนเพือ่ คว้าปริญญาใบทีส่ อง

ขวัญเรียนจบมัธยมสายศิลป์-ค�ำนวณจาก โรงเรียนแม่พระฟาติมา จากนั้นเลือกเรียนต่อสาขา นิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ทมี่ หาวิทยาลัยกรุงเทพ แต่ในตอนเรียนปริญญาโทนัน้ ขวัญตัดสินใจเปลีย่ นสายมา เรียนการบริหารแทนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ เพราะว่าเป็นสาขาทีต่ นเองสนใจมาตัง้ แต่แรก

“ขวัญอยากเรียนบริหารตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วค่ะ เคยไปลงเรียนคณะนี้แล้วและออกตั้งแต่เทอมหนึ่ง เพราะว่าเพราะตอนนั้นขวัญลงเรียนภาคพิเศษค่ะ ภาคพิเศษจะเรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์เรียน ตั้งแต่เก้า โมงถึงสี่ทุ่มเลย ซึ่งแปลว่าวันหนึ่งถ้าขวัญขาดเรียน แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งขวัญจะมาตามเนื้อหาไม่ทัน ต่อ ไม่ติดเลย แล้วเพื่อนๆ นักศึกษาเขาจะเป็นผู้ใหญ่กันค่ะ ซึ่งถ้าเราจะไปตามงานเขา เขาจะไม่สะดวกเพราะ เขาจะท�ำงานออฟฟิศบ้าง มีบริษัทเป็นของตัวเองบ้าง เรารู้สึกว่าจะเป็นภาระมากกว่า ขวัญเลยคิดว่าเลือก อะไรที่มันเหมาะกับตัวเราดีกว่า ขวัญก็เลยไปลงเป็นนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์แทนค่ะ พอเรียน ปริญญาโทก็เลยเลือกเรียนบริหารค่ะ” I Get English| 29


I Get English’s New Star Project! โครงการค นหานักเข�ยนหน าใหม ที่มีใจรักภาษาอังกฤษ

โอกาสมาแล ว! สำหรับ ทุกท านที่ต องการมีผลงาน ตีพิมพ ลงในนิตยสาร

I Get English

à¾Õ§¤Ø³ÁÕ¤³Ø ÊÁºÑµµÔ Í‹ 仹Õé

✓ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö´ŒÒ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

´ÕÁÒ¡¶Ö§ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ✓ ÃÑ¡¡ÒÃà¢Õ¹ áÅÐÊÒÁÒö¶‹Ò·ʹ¤ÇÒÁÃÙŒ ŧ໚¹µÑÇÍÑ¡ÉÃ䴌͋ҧʹءʹҹ Í‹Ò¹§‹Ò ✓ ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃä ªÍº¤Ô´äÍà´ÕÂãËÁ‹æ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ✓ äÁ‹¨Ó¡Ñ´à¾ÈáÅÐÇÑÂ

·‹Ò¹ 3 ¡ Í × Å à ¡ÒäѴ ¹ Ò ‹ ¼ è Õ · Œ Ù ¼ nglish § E Í ¢ t e ¹ Ò G § Å I ¼ glish พร อมรับรางวัลมูลค า ¾ ã¹ n Á Ô E ¾ Õ µ t à e Ò ¡ G ¨Ðä´ŒÃѺ Õ¹»ÃШӢͧ I รางวัลละ .¹Ñ¡à¢ ¹ š » à Œ ´ ä Ð Å á

2,000

¡µ¡Ô Ò

WIN NE RS

* เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ าย 5%

1. คิดและเข�ยนคอลัมน ความรู ภาษาอังกฤษสำหรับนิตยสาร I Get English

โดยต องเป นคอลัมน แนวใหม ไม ซ�ำกับคอลัมน ที่ I Get English มีอยู แล ว 2. พิมพ เนื้อหาคอลัมน ลงในไฟล Microsoft Word ความยาวไม เกิน 2 หน า A4 (สามารถใส รูปประกอบเนื้อหาได ) 3. ส งผลงานและประวัติส วนตัวมาที่ editor@igetenglish.com โดยตั้งหัวข อว า I Get English’s New Star Project 4. ผลงานที่ส งประกวดนั้นต องไม เคยผ านการตีพิมพ ที่อื่นมาก อน นักเข�ยน 1 ท านสามารถส งผลงานได มากกว า 1 ช�้น 5. สามารถส งผลงานได ตั้งแต วันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2557 6. ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 15 มิ.ย. 2557 ทาง www.igetenglish.com (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป นที่สิ้นสุด)

ÁÒËÇÁ¡Ñ¹¶‹Ò·ʹ¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÊÙ‹Êѧ¤Áä·Â¡Ñº I Get English ¹Ð¤Ð Êͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè editor@igetenglish.com


Shall we talk?

Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาและกำ�ลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันทำ�งานเป็นเลขานุการให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

ฉันป่วย

สวั ส ดี ค ่ ะ คุ ณ ผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า น กลั บ มาพบกั น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ๆ เดื อ นกั บ การออกเสี ย งค� ำ ใน ภาษาอั ง กฤษที่ ถู ก ต้ อ ง ช่ ว งนี้ อ ากาศเปลี่ ย นแปลงบ๊ อ ยบ่ อ ย สุ ข ภาพบางคนคงขึ้ น ๆ ลงๆ ตาม อุ ณ หภู มิ ที่ เ ปลี่ ย นไปมา ท� ำ ให้ ป ่ ว ยกั น เป็ น ว่ า เล่ น เมื่ อ ต้ อ งสื่ อ สารกั บ ชาวต่ า งชาติ ว ่ า “ฉั น ป่ ว ย” ภาษาอังกฤษเราพูดได้ว่า I am sick. /ไอ แอม ซิคฺ/ ค�ำว่า Sick อ่านว่า /ซิคฺ/ ออกเสียง เคอะ เบาๆ ท้ายค�ำ หรือ I am ill. /ไอ แอม อิล/ ค�ำว่า ill อ่านว่า /อิล/ ไม่ใช่ /อิว/ นะคะ ค�ำนี้ สะกดด้วยตัว l คุณผู้อ่านน�ำปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกหลังฟันบนจะได้ว่า /อิล/ ค่ะ 34 | I Get English


Shall we talk?

ศัพท์ (น่า) สน ศัพท์ 1 คำ� เพิ่มคลังภาษา

ดร. วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (ครูหนุ่ย)

อาจารย์ประจำ�โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการเรียนรู้ภาษาที่สองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคนไทย

” k r o “W

สวัสดีเดือนแห่งผู้ใช้แรงงานครับ เมื่อพูดถึงผู้ใช้แรงงาน เรามักนึกถึงคนท�ำงานที่ใช้แรงกาย อย่างหนัก (และมักจะได้ค่าตอบแทนไม่มากนัก) หรือที่ฝรั่งเรียกว่า “labourer” วันแรงงาน (ซึ่งมักจะจัด วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี) จึงเรียกว่า “labour day” แต่คอลัมน์ “ศัพท์ (น่า) สน” ฉบับนี้ ขอขยาย ขอบเขตของ “งาน” ออกไปครอบคลุมคนทั่วๆ ไป จึงขอเสนอค�ำว่า “work” ศัพท์ง่ายๆ ที่มีวิธีใช้น่าสนใจ เช่นเคยครับ ^^ ผมเดาใจผู้อ่านว่า หลาย ๆ คนคงถามผมในใจว่า “work” กับ “job” ต่างกันอย่างไร เพราะ ในภาษาไทยเราแปลว่า “งาน” เหมือนกัน คร่าว ๆ ก็คือ “job” คือ “อาชีพ” เช่น “I’m looking for a new job.” (ฉันก�ำลังหางาน/อาชีพใหม่) แต่ “work” คือ “สิ่งที่เราท�ำในอาชีพนั้น ๆ” เช่น “You need to improve the efficiency of your work.” (คุณต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงานของคุณนะ) ฉบับนี้ขอเน้นไปที่ “work” แล้วกันนะครับ 48 | I Get English


Shall we talk?

ติดปากติดใจ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและทำ�งานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังทำ�งานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

"OopI dids..it.!again!" ประโยคส�ำหรับการขอโทษ

ใครๆ ก็เคยท�ำผิดกันทั้งนั้น ไม่ว่าพลั้งเผลอ หรือจงใจ เพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบได้ทุกเรื่องตลอดเวลานี่ คะ แต่ที่ส�ำคัญคือเมื่อรู้ส�ำนึกผิด แล้วรู้จักกล่าวค�ำขอโทษ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่สมควรเป็นแบบอย่าง การกล่าวค�ำขอโทษเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การขอโทษที่ผ่านกระบวนการ “ใส่ใจ” และกระท�ำได้อย่าง สมน�้ำสมเนื้อกับความผิดที่ก่อ ย่อมช่วยสมานรอยร้าวที่เกิดได้ ในทางกลับกัน การขอโทษที่ “ไม่ได้ไตร่ตรอง” และ กระท�ำอย่างขอไปที แบบนี้อาจยิ่งเป็นชนวนให้สงครามระลอกสองระเบิดตูมตามมาได้นะคะ เมื่อหลายคนเผลอ ท�ำผิดไป และต้องตกอยู่ในสถานการณ์ “ชีวิตบนเส้นด้าย” ที่ทั้งกลืนไม่เข้าคายไม่ออก และหนีไม่ได้ด้วย จะมีวิธี ยืดอกรับและกล่าวค�ำขอโทษอย่างไร ให้คู่กรณีหายงอนนะ 50 | I Get English


ลิขสิทธิ์จาก

ง�ิ ขน� ย ง ร ก แ � ง ข แ ุ ให คณ ง อ ข ษ ฤ ก ั ง าษาอ ู ภ ร น � ย ร เ ร า ยอดก อ ต ะ ล แ ง า ร เสรม� ส

สามารถนำไปใช ได ทันที หร�ออ านควบคู กับ

คอลัมน English Booster ใน I Get English ฉบับที่ 57-68 โดยผู อ านสามารถมองหาเนื้อหา ที่สัมพันธ กันได จากสัญลักษณ ตัวอยางเชน Unit 1 มีข อความดังนี้

oklet o B s l l i k S oster o B h s i l g n E นเอง หรบั

เหมาะสำ ใจศึกษาภาษาอังกฤษดวยต • ผูที่สน ปนแบบฝกหัดในหองเรียน ภาษาอังกฤษ • คุณครูใชเ นักศึกษาเพิ่มคะแนนสอบวิชา ฤษ • นักเรียน/ งนำไปพัฒนาทักษะภาษาอังก • ผูปกครอองเรียนใหแกบุตรหลาน

UNIT 1 สามารถใชรวมกับบทความเร�อง City Delight

Unit

นอกห

เตร�ยมพบกับ

English Booster พร อมไฟล เสียง ดาวน โหลดได ฟร�อีกครั้ง ใน I Get English

ฉบับที่ 71 เป นต นไ ป

1 2 3 4 5 6 7 8

Tirana : Europe’s Secret City ใน I Get English ฉบับที่ 57 หนา 68-69 ได

สามารถใชรวมกับคอลั

ฉบับที่ 57 57 58 58 59 60 60 61

หนา 68-69 70-71 76-77 70-71 68-69 70-71 84-85 76-77

มน English Booster เร�อง

ไดดังตอไปนี้

City Delight Tirana: Europe’s secret cit y! How are you? Two people meet on a tra in. How two men created the world’s most fam ous car! What was it like? Talking about the we ekend! Two amazing shops from around the wo rld! How to describe yo ur job How problem page s can help you! Can you identify the free-time activities?


UNIT 1

สามารถใช้ร่วมกับบทความเรื่อง City Delight Tirana: Europe’s secret city! ใน I Get English ฉบับที่ 57 หน้า 68-69 ได้

Think about it!

Have you visited any of these cities? What did you think of them? Which city from this page would you most like to visit? Why? Which city would you like to live in? Why? คุณเคยไปเที่ยวชมเมืองเหล่านี้บ้างไหม คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเมืองเหล่านี้ เมืองไหนจากแบบฝึกหัดหน้านี้ที่คุณ อยากไปเที่ยวชมมากที่สุด เพราะอะไร แล้วคุณอยากอาศัยอยู่ที่เมืองไหนมากที่สุด เพราะอะไร

City Delight

1. Top cities

Write the name of a city next to the descriptions (1 to 10).

เขียนชื่อเมืองท้ายค�ำบรรยายต่อไปนี้ (ข้อ 1-10)

1. It’s the capital of Canada. 2. It’s a city in England. 3. It’s the capital of Argentina. 4. It’s a Spanish city. 5. It’s the capital of South Africa. 6. It’s a city in the USA. 7. It’s the capital of Austria. 8. It’s a city in Australia. 9. It’s a Chinese city. 10. It’s the capital of Denmark.

66

Cape Town

Copenhagen

Buenos Aires

Santander

Shanghai

Vienna

Melbourne

Ottawa

Bristol

Seattle


UNIT 5

Think about it!

Have you ever bought things online? If so, what are your favourite online shops? How much do you spend on clothes a month? What was the last thing you bought yourself? Why did you buy it? What was the last thing you bought for someone สามารถใช้ร่วมกับบทความเรื่อง for else? Why? Are you saving up to buy anything special? What? When do you do Two amazing shops from around your Christmas shopping? How do you usually pay for things in shops? Why? What was the last thing you returned? Why? the world! ใน I Get English

คุณเคยซือ้ สินค้าออนไลน์บา้ งไหม ถ้าเคย ร้านค้าออนไลน์ใดบ้างทีค่ ณุ ชืน่ ชอบ คุณใช้เงินซือ้ เสือ้ ผ้าเดือนละเท่าไร สิง่ ของ ชิ้นล่าสุดที่คุณเคยซื้อให้ตัวเองคืออะไร ท�ำไมคุณถึงซื้อมัน แล้วสิ่งของชิ้นล่าสุดที่คุณเคยซื้อให้กับคนอื่นคืออะไร ท�ำไมถึงซื้อ สิ่งนี้ คุณก�ำลังเก็บเงินเพื่อซื้ออะไรพิเศษๆ อยู่บ้างไหม สิ่งนั้นคืออะไร คุณไปเลือกซื้อของวันคริสต์มาสเมื่อไร ตามปกติแล้วคุณจ่ายเงินซื้อของในร้านค้าอย่างไร เพราะอะไร สิ่งของล่าสุดที่คุณได้ท�ำการส่งคืนคืออะไร เพราะอะไร

ฉบับที่ 59 หน้า 68-69 ได้

Shopping Fun

Vocabulary: Clothes & clothing 1. Matching

Match the items of clothing (1 to 8) to the pictures (a-h).

ให้จับคู่สิ่งรายการสิ่งของที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า (ข้อ 1-8) กับรูปภาพต่อไปนี้ (a-h)

1. T-shirt 2. Dress 3. Boots 4. Cardigan 5. Coat 6. Gloves 7. Sandals 8. Track suit

d

a

b

e

c

f

80

g

h


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน โปรดเลือกของสมนาคุณที่ต้องการ ต้องการของสมนาคุณหมายเลข และ

1

1,000 Idioms

สำนวนอังกฤษใช บอ ยในการ >ú %,>5>I*CQ9 ú>3I ú>6Eù

ËÅÒ¤ÃÑé§ËÅÒ¤ÃÒ·Õ褹ä·ÂµŒÍ§à¡Ô´ÍÒ¡Ò秧ÇÂàÁ×è͵ŒÍ§ ʹ·¹Ò¡Ñº½Ãѧè ਌ÒÊӺѴÊӹǹà¾ÃÒÐ਌ҢͧÀÒÉÒÁÑ¡¨Ð¾‹Ç§ ÊӹǹáÅÐÈѾ· Êáŧµ‹Ò§æ ÁÒ´ŒÇÂàÊÁÍ ËÒ¡á»ÅẺµÃ§µÑÇ ¡ç¨Ð·ÓãËŒ¤ÇÒÁËÁÒ¼Դà¾Õ鹨¹¡ÅÒÂ໚¹¡ÒÃࢌÒ㨼ԴáÅÐ ¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä»ã¹·ÕèÊØ´

1,000 Idioms

ง่ึ ทีม่ คี วามสุขกั ถาคุณเปนคนหน ทีก่ ำลังจะเดินทางไปตางแดน! าด ง่ึ างชาญฉล ถาคุณเปนคนหน ภาษาอังกฤษไดอย แบบมีสาระ ะชวยใหคุณใช ้จ หนังสือเลมนี รั่ง เตรียมรถเข็นใสความสนุก และไมเสียรูฝ ไปพรอมๆ กัน! แลว Go Inter

เร�ยงลำดับ สำนวนจาก ตัวอักษร A-Z ค นหาง าย!

รวม 1,000 สำนวนภาษาอังกฤษ ทีค่ ณ ุ ฝรัง่ นิยมใช และความหมาย

พร อมตัวอย างประโยค

ISBN 978-616-527-122-6

ราคา

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

9

199. 786165-271226

เร�จยริงลำดั ประสบการณ ง! บสำนวนจากตัวอักษร A-Z ค นหาง าย! P3 ราคาพเิ ศษ การใชภI!/éาษาอั งกฤษในเมื เพียง .- 3>-*/ú 9- องผูดี >ú %,>5> I*CQ9 ú>3I ú>6Eù ราคา 150 บาท 199.โดย บรรณาธิการนิตยสาร '/< > -9>I é.% หนงั สอื +M

1000 Idioms สำนวนอังกฤษ ใชบอ ยในการฟง-พูด-อาน-เขียน ราคา 199 บาท

3

àµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¡èÍ¹ä» àÍÒµÇÑ ÃÍ´ä´éã¹àÁÍ× §¼Ù´é Õ!

4

ประสบการณ ์จริง!

การใชภ้ าษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี อาน เรื่อง ขำๆ ภฮาๆ าษาอังกฤษ ความแตกตางในการใช

ระหวางคนไทย VS คนอังกฤษ

ศัพทและสำนวน ที่ฝรั่งนิยมใช ในชีวิตประจำวัน สุดยอดเรื่องนารู การใชชีวิตที่เมืองผูดี! ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ÍÒËÒáÒáԹ ªŒÍ»» œ§

4

¾ÔÁ¾ì ÊÕ·§Ñé àÅ‹Á

ราคาพเิ ศ าพ

เพียง

273947

ที่หลวมตัวเข งลึก เบื้องลับ ที่มาของแบ พรอมแฉเบื้อ นอยางดี บการชอป! ที่คนไทยรูจักเป

150.-

9 786165

1,000 Idioms

ุณอาจจะหาแล นั ในเมืองผูด ี นแปลกๆ ที่ค ประจำว กใชมากในชีวติ ทั้งคำศัพทและสำนว กรม แตกลับถู งนักเรียนไทย ไมพบในพจนานุ

พบกับการใชภ

กฤษขอ งการใชภ าษาอัง โลก ไฮโซ ณ กรุงลอนดอน เรือ่ งหนาแตกขอ รนดชั้นนำระดับ าไปทำงานในหาง

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ¨é Ъ‹ÇÂãËŒ¼ÍŒÙ Ò‹ ¹¤¹ä·ÂÊÒÁÒö “¨Ù¹” ¤Å×¹è ¤ÇÒÁ¤Ô´ ãËŒµÃ§¡Ñº½ÃÑè§àÁ×è͵ŒÍ§Ê¹·¹Ò¡Ñ¹ ¼‹Ò¹Êӹǹ·Õ蹋Òʹã¨áÅР㪌º‹Í·Ñé§áººÍѧ¡ÄÉáÅÐÍàÁÃԡѹ ¾ÃŒÍÁµÑÇÍ‹ҧº·Ê¹·¹Ò ¡Ç‹Ò 2,000 »ÃÐ⤠à¾×Íè ãËŒ¼àŒÙ ÃÕ¹䴌àË繺ÃÔº·¡ÒÃ㪌 ÊÒÁÒö ࢌÒ㨤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÊ×èÍÊÒÃ䴌͋ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ISBN 978-616-527-394-7

2

ซีดี MP3

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

ณ์จริง! ในเมืองผู ้ ดี ประสบการาษาอ งั กฤษ อี งั กฤษ การใช้ภ าษาอัง กฤษแบบผูด ว ควานแลว

I!/é.- 3>-*/ú9-

'/< > -9>I é.%

¿˜§-¾Ù´-Í‹Ò¹-à¢Õ¹

ประสบการณ์จริง! การใช้ภาษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี

ยุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ - พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ - เลือกรับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม (จัดส่งพร้อมนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

หนงั สอื คณุ ภ

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกและต่ออา

150.-

- 1,000 Idioms ส�ำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน 1 เล่ม ราคา 199 บาท - ประสบการณ์จริงการใช้ภาษาอังกฤษในเมืองผู้ดี 1 เล่ม ราคา 150 บาท - English Structure 1 เล่ม ราคา 250 บาท - Basic English Writing 1 เล่ม ราคา 240 บาท

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2557 _____________________________________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของสมนาคุณ__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ___________________________________________________________________________________________________________ 2 ฉบับ ด้รับนิตยสาร ี่ ไ ่ ไม ก ิ ช า ม ส ่ ี ท ี กรณ าติดต่อท ติดต่อกัน กรุณ7 ต่อ 111 0-2294-877

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมาทางแฟกซ์หรือ ทางอีเมล (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


ᵋÅФÍÅÑÁ¹ ÊÒÁÒö͋ҹµ‹Í䴌㹠¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

69

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com