นิตยสาร I Get English เล่ม 68

Page 1

.6>/I*C่อQ9การเร� >/I/è่มQ-ต !úน%และพั J1<*=ฒ นาทั %>#=ก ษะภาษาอั 5<,>5>9=งกฤษสำหรั 056?7/=บ&ทุ#Dก คน % นิ%@ต!ยสารเพื

ISSUE ISSUE ##

I!/éย.มพร -*/Āอ9มเข -I Āาสู>6E ÿ เตร� '/< > -9>I Aย.น% ประชาคมอาเซี GetEnglish English กั =บ&I IGet

67 68

I'î K1 >/I/é.%/Eø/E'J&&L7-÷ J&&L7-ù

=&'> >9÷>%7%= 6C9 ´°º »ÈÓÒÐÕÎ ·ÌÕ ´°º »ÈÓÒÐÕÒÐÕÎ ·ÌÕ +ü û =% >/L ø >%#AQ99 J&&->I*CQ9(Eø L ø3=. 'ï K .I *>< +ü û =% >/L ø >%#AQ99 J&&->I*CQ9(Eø L ø3=. 3&'ïK .I *><

/ħ 9F&+ 4éëè >4 )91948é ,1

J1</ø>%7%= 6C9 =R%%?#=Q3'/<I#4

69&">-/>.1<I9A. I*@Q-I!@-M ø#AQ

»ÌÓ 0-2294-8777

ÞÞÞ ÛÈÓÒÐÕÎ×ÌÕ ÊÖÔ

/> > &># ราคา 50 บาท

3> ?7%÷>.J1ø3#AQ

I /ëQ9 I1÷% ´·

เช็กดวงกับ

Ç Between Hello Ç During Horo Ç Among

J&&%AR)/=Q I/é. 3÷>9<M/

3 คำนี้ ใชไมเหมือนกัน

เผยตัวตน

ของสาวเซ็กซี่

มทิรา ปูแยม ไ ปรยา I’m clumsy and playful. I SSN1905-6524 1905-6524 I SSN 771905 652045 652045 9 9 771905

-A%> - 50บาท &># เมษายน 2557 50

แนะนำสแลงสำหรับ interesting เรียกเพื1อนสนิท interested

ò$?èę D Ě9%?k"?èę ": /8 &ė9

กับภาษาอังกฤษในมุมสนุกๆ

+ü û =% >/+ü

อ.อดับมสน ว�ธจ� ำคูค ำแสนสั

ค นหาที่มาของคำว า

สาวใสสุด Alert คลื1นลูกใหมของชอง 3

+ü û =% >/9÷>%

6

เคล็ดRock ลับ Pet กอนหินสัตวเลี้ยง รับมือเจ านาย จอมเฮีย้ บ &

6ขอข�ขัน� น้เง�นตอน เดือน

ของสุดธรรมดาแตขายไดเงินมหาศาล

อย างมืออาชีพ

W! WOารูจัก 3$/ E +:2I -ĝ H$):1:59ì ,1 ม

Expressing 7%D÷-M3øI /> 6>3/= %-A7%3 >-*1> likes &7ødislikes บอกสิ่งที่ชอบและไมชอบ

เก งอังกฤษ เทคนิกคหักิ๊บดเกอาน-ฟ ง เต็มอิ่มแบบฝกหัดอาน-ฟ ง เต็มอิ่มแบบฝ ด วยประโยคและเพลง จากภาพยนตร ดัง 1@ 6@#$èJU #ú > %@ !.6>/

:ę ìK

พูดแทรก ขัดจังหวะ

ลิขสิทธ�แ์ ท จาก นิตยสาร 69%,>5>9= 05#AMQ /ú &= 3>-%@.-/< &= K1 สอนภาษาอังกฤษทีไ่ ด รบั ความนิยมระดับโลก

ดแบบนี โหลดฟรี! MP3 เสียงเจาของภาษาโหลดฟรีพู ! MP3 เสีย้ส งเจิ WORK! าของภาษา

1 4 0 4 0 1 1 4 0 3 0 1

/> >I*A.

hool c S o t k c a B ¥ 8% :

อ.อดัชวนฝรั ม สอน ง่ ไปดูหนัง Ě/* “บ สำนวน าๆ” &+8G* ในภาษาอั ง กฤษ $5 ;+:

8 8

ìL =&7%= 6C912 I1÷-

II Get m Get English English นิ~ต ¥ ñ ยสารเพ� อj ¥ การเริ­่ ~Ô มต น¦ และพั{ ฒ นาทัjก ษะภาษาอัpงj กฤษสำหรั บ ¡ทุjกm คน ll Ëป ท­ ี่ 8 ll r ฉบั บ ที­ ่ 68 : 1 - 30 เมษายน 2557

àÊÃÔÁ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒáѺ¹Ô·Ò¹ªØ´ÍÁµÐÃÑ¡¢Í§à¨ŒÒËÞÔ§¡Ñºà¨ŒÒªÒÂ

แอนดรูว บิก๊ ส


Editorial Team

Editor’s Talk

เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Get English ฉบับ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ เดือนเมษายน 2557 ค่ะ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ย่างเข้าช่วงเวลานี้ของทุกปี สิ่งที่เรามักจะนึกถึงกันเป็น ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล อันดับแรกๆ ก็คือความร้อนแบบสุดขั้วและความสดชื่นชุ่มฉ�่ำ กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ ของเทศกาลสงกรานต์ หลายคนวางแผนเที่ยวในวันหยุดยาว

I Get English ก็ขอให้ทกุ ท่านเทีย่ วให้สนุก และอย่าลืมระมัดระวัง รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ Interview ฉบับนี้ คุณผู้อ่านคงเห็นแล้วว่าร้อนแรงไม่แพ้ อากาศเลยทีเดียว เพราะว่าได้สาว Hot คุณปู-ไปรยา ลุนด์เบิรก์ มาพูดคุยถึงเรื่องเรียนและแรงบันดาลใจในการด�ำเนินชีวิตของ เธอ พร้อมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกีย่ วกับภาษาอังกฤษมาฝากคุณ ผู้อา่ นกันด้วยค่ะ มีความร้อนแรงแล้วก็ตอ้ งมีความสดชืน่ ด้วย คอลัมน์ ศัพท์ (น่า) สน ชวนคุยกันเรือ่ งศัพท์และส�ำนวนทีม่ คี ำ� ว่า Water เชือ่ ว่า มีหลายค�ำทีผ่ า่ นหูผา่ นตาเราไป แต่อาจจะยังจ�ำไม่ได้ซะที อ่าน คอลัมน์นรี้ บั รองเลยว่าจะจ�ำได้งา่ ยขึน้ เพราะผูเ้ ขียนน�ำศัพท์ตา่ งๆ มาร้อยเรียงต่อกันได้อย่างน่าสนใจเหมือนชื่อคอลัมน์เลยค่ะ ความสดชืน่ ของเรายังไม่หมดค่ะ มาต่อกันด้วยภาพยนตร์ Animation เรื่องดัง Frozen แค่ชื่อก็บอกแล้วว่า เย็นสดชื่น สุดๆ จนเป็นน�้ำแข็งกันไปเลย ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมาปรากฏ ใน 2 คอลัมน์เลยคือ Moving Movie กับ Sing from Soul แฟน Frozen ห้ามพลาดค่ะ ขอปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแรกคือฉบับหน้า (ฉบับที่ 69) คอลัมน์ English Booster จะลงบทความที่ต่อยอด มาจากฉบับที่ 57-68 ซึ่งก็คือ English Booster Skills Booklet ที่ เน้นแบบฝึกหัด ทบทวนความรู้ ไม่มีไฟล์เสียงนะคะ แต่รับรอง ว่าอ่านสนุกเหมือนเดิม เรื่องต่อไปคือ กิจกรรมประกวดนักเขียน ตอนนี้ทางเรา เปิดรับสมัครผูท้ สี่ นใจอยากเขียนคอลัมน์ให้สง่ ผลงานเข้ามาได้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ หน้า 33 จากที่หลายท่านแจ้งเข้ามาว่า หาซื้อ I Get English ยาก ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com ในบางพื้นที่ ทางนิตยสารจึงขอเชิญชวนให้ท่านสมัครสมาชิก สมัครงาน/ส่งความคิดเห็นติ-ชม : editor@hotmail.com นิตยสาร ซึ่งเราจัดส่งให้ฟรีพร้อมของสมนาคุณ (ติดตาม สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง : รายละเอียดได้ที่หน้า 63) และตอนนี้เราได้เปิดช่องทาง misbook@live.com การสมัครสมาชิกนิตยสารและสั่งซื้อฉบับย้อนหลังเพิ่มขึ้นอีก ช่องทางคือ wwww.facebook.com/igetenglish เพื่อให้ทา่ น ช่องทางการติดต่อรับข่าวสารจาก I Get English สะดวกมากขึ้นค่ะ 1. www.iGetEnglish.com

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด นงนุช เรือนมณี พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243

2. www.facebook.com/iGetEnglish

เพื่อความสะดวกยิ่งขึน้ ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซือ้ นิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี

บรรณาธิการ


C

S T N E T N O ISSUE #68

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Rio de Janeiro, Brazil รีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล

New

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

4 Reading Guide : หนังสือชุด Magic Tree House หนังสือสนุ​ุก อ่านง่าย ที่เด็กๆ ทั่วโลกหลงรัก 28 Interview : I’m clumsy and playful. เผย ความลับของสาวเซ็กซี่ ปู-ไปรยา ลุนด์เบิร์ก 38 Cooking for Fun : สลัดพันหอม 40 Healthy English : วิตามิน สารอาหารเพื่อชีวิต w Ne 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนเมษายน 63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 11 P’Nui’s Corner : ค�ำใกล้ใช้ให้ถูก ตอนที่ 2 14 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Marathon 23 Confusing Words : interesting กับ interested

Food forอาหารสมอง Thought 26 Sing from Soul : Let It Go โดย Demi Lovato เพลงประกอบภาพยนตร์ Frozen 43 Moving Movie : Frozen ผจญภัยแดน ค�ำสาปราชินีหิมะ 56 iDiary : Trip of a Lifetime ความทรงจ�ำ... ท�ำเพื่อเธอ ตอนจบ

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 8 American Slang : ส�ำนวน “บ้าๆ” ในภาษา

อังกฤษ

34 Speak English with Lulu : Sleepover 48 ศัพท์ (น่า) สน : water 50 ติดปากติดใจ : ชวนเพื่อนคุยเรื่องภาษา 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : have a screw loose ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์ English Booster แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 65 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

PU Praya

p.28

EXPRESSING LIKES & DISLIKES

R DEALING FIVITEH YTOIPURS BFOOSS W

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster


Let’s หนังสืออ่านนอกเวลาชุด Reading Guide

read &write!

ชวนอ่านวรรณกรรม เรื่อง กองบรรณาธิการ

โดย

Mary Pope Osborne

Magic Tree House หนังสืออ่านสนุกที่เด็กๆ ทั่วโลกหลงรัก หากคุณก�ำลังมองหาหนังสือภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาสนุก อ่านแล้วเข้าใจง่าย ได้เกร็ดความรู้อยู่ ฉบับนี้ Reading Guide จะพาคุณไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการและการผจญภัยในหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด “Magic Tree House” ซึง่ เหมาะมากส�ำหรับผูต้ อ้ งการเริม่ ต้นฝึกอ่านและแปลภาษาอังกฤษด้วยตนเองทุกเพศทุกวัย หนังสือชุด Magic Tree House เขียนโดย Mary Pope Osborne ติดอันดับหนังสือขายดี (Best Seller) ใน หมวดวรรณกรรมส�ำหรับเด็กจาก New York Times ในปี ค.ศ. 2006 ได้รับการตีพิมพ์มาแล้วกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เรียกได้ว่าเป็นหนังสือในดวงใจของเด็กๆ ทั่วโลกอีกเล่มหนึ่ง นอกจากนี้หนังสือชุด Magic Tree House ยังมีความ พิเศษอีกตรงที่มี CD MP3 ซึ่ง Mary Pope Osborne ผู้เขียน ได้ลงมืออ่านหนังสือแต่ละตอนด้วยตัวเอง เธออ่าน ไว้ได้สนุกและน่าฟังมากทีเดียวค่ะ เหมาะส�ำหรับเปิดให้เด็กๆ แทนการเล่านิทาน หรือให้ผู้ใหญ่ฟังเพื่อฝึกทักษะ การฟังจับใจความก็ได้ 4 | I Get English


เนื้อเรื่องของหนังสืออ่านนอกเวลาชุดนี้เป็นแนวผจญภัย ตื่นเต้น และน่าติดตามมากค่ะ เรื่องราวทั้งหมด เริ่มต้นขึ้นเมื่อสองพี่น้อง Jack กับ Annie บังเอิญไปพบบ้านต้นไม้ลึกลับกลางป่าซึ่งภายในบ้านมีหนังสือวางกอง อยู่มากมาย แต่ไม่ทันที่พวกเขาจะได้รู้ว่าบ้านต้นไม้นี้เป็นของใคร Jack ได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาและสัมผัส กับภาพไดโนเสาร์ภาพหนึ่งในหนังสือ พร้อมกับเอ่ยถึงความปรารถนาที่จะได้เห็นไดโนเสาร์ตัวดังกล่าวแบบตัวจริง เสียงจริง แล้วจู่ๆ เจ้าบ้านต้นไม้ก็หมุนติ้วพัดพาเขาและน้องสาวไปเข้าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และต้องแก้ปัญหา ตัวอักษรปริศนา จนเกิดเป็นเรื่องราวปริศนาที่เด็กทั้งสองจะต้องหาค�ำตอบให้ได้วา่ เจ้าของบ้านต้นไม้นั้นเป็นใคร กันแน่? นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะ เพราะ Jack กับ Annie ยังได้ผจญภัยไปอีกหลายสถานที่ และได้พบ กับเรื่องไม่คาดคิดต่างๆ นานา ซึ่งผู้อ่านอย่างเราจะได้ร่วมลุ้นกับพวกเขาอย่างสนุกสนานไปตลอดการเดินทางค่ะ หนังสือชุดนี้นอกจากจะให้ความสนุกแก่ผู้อา่ นแล้ว ยังท�ำให้ผู้อา่ นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันหลากหลายและ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช่วงต่างๆ ไปพร้อมกับการท่องโลกแห่งต�ำนานและเรื่องปรัมปราต่างๆ อีกด้วย

ฝึกภาษาอังกฤษกับ Magic

Tree House

แม้วา่ หนังสือชุด Magic Tree House จะไม่มีบทแปลภาษาไทย เพราะมุ่งเน้นให้ผู้อา่ นได้ฝึกทักษะการอ่าน การแปล และการฟังจับใจความอย่างเต็มที่ แต่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยก็จะสามารถท�ำความเข้าใจเนื้อเรื่องได้โดยง่าย เพราะผู้เขียนใช้ภาษาที่งา่ ย ไม่ซับซ้อนแต่อย่างใด อีกทั้งยังมีตัวช่วยในการอ่านเตรียมไว้ให้นักอ่านได้สนุกสนาน กับ Magic Tree House อย่างไม่สะดุดดังต่อไปนี้ แต่ละหน้ามีค�ำศัพท์และความหมาย ให้คุณเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดหาในพจนานุกรม มีค�ำอธิบายไวยากรณ์ ส�ำนวน เกร็ดความรู้ทางภาษาต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจอย่างละเอียด แบบทดสอบวัดความเข้าใจเนื้อเรื่อง พร้อมเฉลย มี CD MP3 ส�ำหรับฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 1

Into the Woods “Help! A monster!” said Annie. “Yeah, sure,” said Jack. “A real monster in Frog Creek, Pennsylvania.” “Run, Jack!” said Annie. She ran up the road. Oh, brother. woods (n.) ป่า monster (n.) สัตว์ประหลาด This is what he got for spending real (adj.) จริง, แท้ Frog Creek (n.) ป่าฟร็อกครีก time with his seven-year-old sister. Pennsylvania (n.) รัฐเพนซิลเวเนีย Annie loved pretend stuff. But Jack (อยู่ในสหรัฐอเมริกา) road (n.) ถนน was eight and a half. He liked real things. brother (n.) พี่ชาย spend (v.) ใช้ (เวลา, เงิน) “Watch out, Jack! watch out (phrv.) ระวัง time (n.) เวลา sister (n.) น้องสาว The monster’s coming! Race you!” pretend (v.) แกล้งท�าว่าเป็นจริง stuff (n.) สิ่งที่เหลวไหล

race you (spoken) มาแข่งกัน

Reading Comprehension Test

How old is Annie? a. 7 years old b. 8 years old c. 9 years old

Let’s learn!

spend (v.) ใช้ (เวลา, เงิน) v. spend ต้องตามด้วย “เวลา” หรือ “เงิน” เท่านั้น ตั ว อย่ า งเช่ น

• Jack is spending time with his seven-year-old sister. แจ็คก�าลังใช้เวลากับน้องสาววัยเจ็ดขวบของเขา • I spent 69 Baht on this book. ฉันใช้เงิน 69 บาทไปกับหนังสือเล่มนี้

1

I Get English| 5

answer: a. 7 years old


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ นริศรา ช่อสลิด

I’m

clumsy and

playful. เผยความลับของสาวเซ็ก

ปู

ซี่

- ไปรยา ลุนด์เบิร์ก

28 | I Get English


ตอนนีเ้ ราผ่านมันมาได้แล้ว ประสบความส�ำเร็จ ในการเรียนแล้ว มองย้อนกลับไปรูส้ กึ อย่างไร “ไม่มวี นั ไหนทีร่ สู้ กึ เสียดายหรือเสียใจเลยค่ะ ช่วงทีท่ งิ้ วงการไปมีคนบอกว่า เราต้องกลับมาสูใ้ หม่ นะ ส�ำหรับปู ปูคิดว่าการศึกษาเป็นอะไรที่ไม่ทิ้งเรา ค่ะ รูปร่างหน้าตาวันนึงมันจะจากเราไป แต่ความรู้ จะอยู่กับปูตลอดไป ปูมีความสุขที่ได้ประสบการณ์ ชีวิต ได้เรียนรู้ ได้เจอคนจากหลากหลายชาติ” วางแผนชีวิตต่อจากนี้ไว้อย่างไร “เป็นนักแสดงไปก่อนและมองหาอาชีพเสริมค่ะ ตอนนี้ปูเป็นนักเขียนด้วย เขียนเกี่ยวกับโภชนาการ ปีทผี่ า่ นมาปูอา่ นหนังสือเกีย่ วกับโภชนาการเยอะมาก และปูชอบท�ำอาหารด้วย รูส้ กึ ว่าสิง่ ทีต่ วั เองอ่านมามัน ได้ผล ปูลดน�ำ้ หนักได้และมีวธิ ี detox ซึง่ ปูอยากจะ มอบความรู้นี้ให้กับแฟนๆ และคนอื่นๆ ก็เลยมา เริ่มเขียนหนังสือค่ะ”

มีคติประจ�ำใจหรือค�ำพูดสร้างแรงบันดาลใจ ที่ชื่นชอบบ้างไหม “ปูเป็นคนนึงนะคะที่เชื่อในค�ำคมและคติ ประจ�ำใจ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Positive Affirmation ทุกวันตื่นขึ้นมาอย่างแรกที่ท�ำคือปูจะขอบคุณ ตอน อาบน�้ำปูจะขอบคุณที่ปูมีโอกาสดีๆ ขอบคุณที่ปูมี ชีวิตดีๆ ขอบคุณทุกวัน ภาษาอังกฤษค�ำที่ส�ำคัญ ที่สุดของปูคิดว่ามันคือ humble (อ่อนน้อม ติดดิน) กับ gratitude (ความรู้สึกขอบคุณ) “ค�ำว่า gratitude คือไม่ว่าเราจะท�ำอะไร ก็ตาม วันนีจ้ ะยุง่ ยากมากแค่ไหน จะเจอปัญหายังไง เราต้องมองว่าเราโชคดีทไี่ ด้หายใจ ได้มชี วี ติ ในวันนี้ ถ้าคุณคิดอย่างนีไ้ ด้ ไม่วา่ คุณจะใช้ชวี ติ อย่างไร คุณ ก็จะมีความสุข” I Get English| 31


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

ส�ำนวน “บ้าๆ” ส วัสดีครับ แฟนๆ I Get English ฉบ ับนี้มาพบกับอดัมอีกเช่นเคยนะค อากาศเ

ริ่มจะร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะย รับ ช่วงนี้ ่ า งเ ข้ า สู ่ ฤ ดู ร ้ อ นแ ล้ว อดัม พูดติดตลกวา่ ประเทศไทยมีอยู่แ ค่ 2 ฤดูเท่านั้น คือ ฤดูร้อนและฤด เคยได้ยินคนไทย ูร้อนมากกกกก อันนี้ อดัมว่าน่าจะจริง ฮ่าๆ

8 | I Get English


Shall we talk?

Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาและกำ�ลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันทำ�งานเป็นเลขานุการให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

Sleepover

สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ น วันนีล้ ลู ขู่ อหยิบยกการนอนค้างนอกสถานทีท่ เี่ รียกว่า Sleepover มาฝากกัน การ

Sleepover คือการทีเ่ ราได้รบั เชิญให้ไปนอนบ้านใครสักคนหนึง่ หรืออาจจะเป็นสถานทีใ่ ดก็ได้ทมี่ กั จะมีเพือ่ นทีส่ นิทกันมา ร่วม สาวๆ มักจะคุน้ เคยกันดีกบั กิจกรรมข้ามคืนแบบนี้ เพราะส่วนมากมักจะมีอะไรสนุกๆ ให้ทำ� กันแทบทัง้ คืน เรามา ดูกนั ค่ะว่าเมือ่ สาวๆ Sleepover พวกเธอมีกจิ กรรมอะไรกันบ้าง พร้อมกันนีเ้ ราจะมาเรียนรูค้ ำ� ศัพท์เหล่านัน้ ไปกันด้วยค่ะ

34 | I Get English


Moving Movie เรียนอังกฤษจากหนังดัง เรื่อง ณัฐวรรธน์

Food

For Thought

Frozen ผจญภัยแดนค�ำสาปราชินีหิมะ

I Get English| 43


ในฉบับที่ 63 เราได้รู้จักกับแจ็ค ฟรอสต์ (Jack Frost) ผู้มีไม้เท้ากายสิทธิ์ที่แตะสิ่งใดก็กลายเป็น

น�ำ้ แข็งไปแล้ว มาในฉบับนี้ เราจะมาชมภาพยนตร์แอนิเมชันอีกเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ กีย่ วกับเวทมนตร์แห่งน�ำ้ แข็ง แต่ คราวนี้เป็นเวทมนตร์ของเจ้าหญิงผู้หนึ่งชื่อ เอลซ่า (Elsa) แห่งอาณาจักรอาเรนเดล (Arendelle) องค์หญิง ประสูตมิ าพร้อมกับพลังวิเศษ สามารถเสกหิมะและน�ำ้ แข็งได้ และพลังทีว่ า่ นีก้ ก็ ล้าแข็งขึน้ เรือ่ ยๆ จนพระราชา และพระราชินตี ดั สินพระทัยให้องค์หญิงอยูแ่ ต่ในห้องทีป่ ระทับ ไม่ได้ตดิ ต่อกับผูใ้ ด และสวมถุงพระหัตถ์ไว้ ใน ขณะเดียวกัน องค์หญิงก็มขี นิษฐาอีกองค์หนึง่ ชือ่ อันนา (Anna) ผูท้ เี่ คยโดนพลังเวทของเอลซ่าซัดใส่บริเวณ พระเศียรจนเกือบเอาชีวติ ไม่รอดเมือ่ ครัน้ ยังทรงพระเยาว์ขณะทีก่ ำ� ลังเล่นสนุกสนานกับพลังวิเศษนี้ แต่ผทู้ รี่ กั ษา พระองค์ได้ลบความทรงจ�ำในห้วงเหตุการณ์ดังกล่าวไปหมดสิ้น เมื่อทั้งสองพระองค์เจริญวัยขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ก็ถึงเวลาที่องค์หญิงเอลซ่าผู้ซึ่งตอนนี้มีแต่ความเย็นชาและถูกครอบง�ำด้วยความหวาดกลัวว่าพลังเวทของ พระองค์จะเป็นอันตรายแก่คนอืน่ ๆ จะต้อง รับต�ำแหน่งองค์ราชินปี กครองอาณาจักรต่อไป ในวันราชาภิเษก (Coronation Day) จึง ถือเป็นโอกาสแรกในรอบหลายปีทปี่ ระชาชน รวมทั้งองค์หญิงอันนาจะได้เห็นองค์หญิง เอลซ่า ในระหว่างงานเลีย้ งเต้นร�ำ องค์หญิง อันนารีบเข้ามาหาราชินเี อลซ่าพร้อมกับข่าว ทีส่ ร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมาก เรา มาลองดูฉากนี้กันครับ 44 | I Get English


Shall we talk?

ติดปากติดใจ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและทำ�งานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังทำ�งานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

ชวนเพื่อนคุย เรื่องภาษา

การเรียนรูแ้ ละฝึกฝนภาษาต่างประเทศนัน้ นอกจากช่วยเพิม่ โอกาสทีด่ ใี นการท�ำงาน ช่วยในการ สือ่ สารกับชาวต่างชาติ และช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง ในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่แล้ว ผลการวิจัยด้าน จิตวิทยายังพบว่าการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยัง ช่วยพัฒนาสมอง กระบวนการคิด การตัดสินใจ การแยกแยะข้อมูล และความสามารถในการจดจ�ำ ได้อีกด้วย ส�ำหรับประเทศไทยและอีกหลายประเทศ ภาษาต่างชาติทไี่ ด้รบั ความนิยมอันดับหนึง่ คือภาษา อังกฤษ ขณะเดียวกันภาษาไทยเองก็เริม่ เป็นทีแ่ พร่ 50 | I Get English

หลายในกลุม่ ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผูท้ เี่ ข้ามาท่องเทีย่ ว หรือติดต่อกับชาวไทย ทีไ่ ม่ได้แค่แบกเป้หอบกระเป๋ามา เปล่าๆ แต่พกเอาทักษะการพูด-อ่าน-เขียนภาษาไทย คล่องปร๋อมาเซอร์ไพรส์เจ้าของประเทศอย่างเราด้วย ดังนั้น “การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ” จึงน่าจะเป็น อีกหนึ่งหัวข้อสนทนาที่นา่ สนใจและไม่ใกล้ไม่ไกลตัว และเราสามารถหยิบยกมาพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิด กับเพื่อนชาวต่างชาติได้ไม่ยาก คอลัมน์ติดปาก ติดใจฉบับนี้จะช่วยเป็นติวเตอร์ส�ำหรับการเตรียม คลังประโยคดีๆ ให้เพือ่ นๆ น�ำไปใช้คยุ กับชาวต่างชาติ เพื่อฝึกภาษา


ค�ำศัพท์น่ารู้

pronunciation (n.) การออกเสียง practice (n./v.) การฝึกฝน/ฝึกฝน fluent (adj.) คล่องแคล่ว embarrassed (adj.) อับอาย ล�ำบากใจ criticise (v.) วิจารณ์ effort (n.) ความพยายาม progress (n.) พัฒนาการ, ความก้าวหน้า แม้ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาสากลทีแ่ พร่หลาย มากทีส่ ดุ ในขณะนีก้ ต็ าม แต่ผคู้ นในประเทศทีใ่ ช้ภาษา อังกฤษเป็นภาษาแม่กย็ งั ต้องเรียนรูภ้ าษาอืน่ เพิม่ เติมด้วย อยูด่ ี ไม่วา่ จะด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของรัฐบาล ทีจ่ ดั ให้ภาษาต่างประเทศอย่างเช่น ภาษาละติน ภาษา สเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี เป็นวิชาบังคับเลือก หรือจะด้วยความสมัครใจของนักเรียนเองที่เลือกเรียน ภาษาอืน่ เพิม่ เติมตามความสนใจ นอกจากนีผ้ คู้ นส่วนใหญ่ ที่ตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมของ ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นระยะเวลานาน ต้องแอบ มีการฟิตความพร้อมทีจ่ ะเรียนรูภ้ าษาของประเทศนัน้ ๆ กันไว้บา้ ง ไม่มากก็นอ้ ย ดังนัน้ เมือ่ เปิดหัวข้อสนทนากับ เพื่อนต่างชาติ ลองถามถึงเหตุผล ความเป็นมา และ แรงจูงใจของเขาดูสิคะ ตัวอย่างประโยคที่สามารถน�ำ ไปลองใช้ได้ เช่น When did you start learning English/Thai? คุณเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ/ไทยเมื่อไร How do you practice your English/Thai? คุณมีวิธีฝึกภาษาอังกฤษ/ไทยอย่างไรบ้าง Why are you interested in learning English/Thai? ท�ำไมคุณถึงสนใจเรียนภาษาอังกฤษ/ไทย

What do you find difficult about English/ Thai? คุณคิดว่าทักษะหรือคุณลักษณะด้านไหนของ ภาษาอังกฤษ/ไทยที่ยาก How many languages do you speak? คุณพูดได้กี่ภาษา Do you speak other languages besides English/Thai? คุณพูดภาษาอื่นได้อีกไหมนอกจากภาษา อังกฤษ/ไทย ประเด็นต่อไปคือเรื่องเทคนิคการฝึกภาษา มา แชร์ความเห็นกับเพือ่ นบ้างก็ไม่เสียหาย เพราะคุยไปคุย มาอาจได้แหล่งข้อมูลดีๆ ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นก็ได้ I learn by reading English newspaper every day. ฉันเรียนด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ทุกวัน I learn by watching English movies with the subtitles on. ฉันเรียนด้วยการดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษแบบ มีคำ� บรรยายใต้ภาพ I practice my English with some natives. ฉันฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ค�ำว่า “native” เมื่อเป็นค�ำนาม หมายถึง ชาวพื้นเมือง หรือคนท้องถิ่น แต่ไม่จ�ำเพาะว่าต้องเป็น ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม แบบที่เราจินตนาการว่าต้องถือ หอกดาบ ใช้สที าหน้า นับถือลัทธิปศี าจหรือการบูชายัญ นะคะ ค�ำนี้ยังหมายถึงคนทั่วไปที่เป็นเจ้าของประเทศ นั้นๆ พูดง่ายๆ คือไม่ได้เป็นคนต่างด้าว ที่อพยพ เข้ามาอยูอ่ าศัย พอมาใช้เป็นค�ำคุณศัพท์อย่าง “native language” ก็หมายถึง ภาษาทีใ่ ช้มาแต่ดงั้ เดิม ตัง้ แต่เกิด I Get English| 51


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะช่วยให้คณ ุ ได้อา่ นภาษาอังกฤษอย่างจุใจ! และพิเศษกว่าใครด้วย MP3 เสียงเจ้าของภาษา

ส�ำหรับฟังประกอบกำรอ่ำน

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงฟรีได้ที่ www.igetenglish.com วิธกี ารดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ฟรี!

สังเกตสัญลักษณ์ หากมีสัญลักษณ์นี้ ปรากฏอยู่ตรงหัวคอลัมน์ใด แสดงว่าคอลัมน์ นั้นสามารถฟังเสียงประกอบได้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.igetenglish.com เพื่อ ท�าการดาวน์โหลดไฟล์เสียง โดยท�าตามค�าแนะน�า ในการดาวน์โหลดในเว็บไซต์ น�าไฟล์เสียงมาเปิดกับเครื่องเล่นที่รองรับไฟล์ MP3 โดยเลือกเล่นไฟล์ทมี่ หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู่ในคอลัมน์นั้นๆ เช่น หมายถึง คอลัมน์นสี้ ามารถฟังเสียงประกอบได้ จากไฟล์เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

เตรียมพบกับ English Booster Skills Booklet ได้ ในนิตยสาร I Get English เริ่มฉบับที่ 69 (ฉบับเดือนพฤษภาคม)

เนื้อหาสามารถต่ อยอดการเรี ยนรูBooster ้จากคอลัมน์Skills ที่มี ความพิ เศษของ English สามารถใช้ ร ว ่ มกั บ คู ม ่ อ ื English Booster Skills Booklet ได้ เครื่องหมาย Booklet คื อ อะไร? ซึ่งมีอยู่ ในฉบับที่ 57 - 68

English Booster Skills Booklet มีแบบฝึกหัดพัฒนาความรู้ ทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากเนือ้ หาในนิตยสาร เหมาะส�าหรับผูท้ สี่ นใจ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือคุณครู/ผูป้ กครอง ที่ต้องการน�าเนื้อหาไปใช้ ในกิจกรรมการเรียนของ นักเรียน/บุตรหลาน { ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.igetenglish.com}


TRACK 6802: US WOMAN & NEW ZEALAND MAN

READ& LISTEN l

ฝึกอ่าน-ฟังเพิ่มคลังค�ำศัพท์

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

What’s the most expensive thing you’ve bought lately? Why did you buy it? Do you think there are some things in society that we shouldn’t be able to buy? What? What are some of the best/worst things you’ve ever bought?

สิ่งของราคาแพงที่สุดที่คุณซื้อเร็วๆ นี้คืออะไร ท�ำไมถึงซื้อสิ่งนี้ คุณคิดว่ามีอะไรบ้างไหมในสังคมเรา ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินทอง สิ่งเหล่านั้นคืออะไร สิ่งที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดที่คุณเคยซื้อมาคืออะไร

A new book about money: What Money Can’t

Answers on page 93

1. Pre-reading

If you could buy three things right now (with unlimited funds), what would you buy? Why? What things can’t money buy?

ถ้าคุณต้องซือ้ สิง่ ของ 3 อย่างในตอนนี้ (ไม่จำ� กัดงบ) คุณอยากซือ้ อะไร ท�ำไมคุณถึงอยากซื้อสิ่งเหล่านี้ มีอะไรบ้างไหมที่เราใช้เงินซื้อไม่ได้

2. Reading I The writer talks about things we shouldn’t be able to buy. Read the article once. Which ones do you agree with? ผู้เขียนกล่าวถึงสิ่งที่เราไม่ควรใช้เงินซื้อ ให้อ่านบทความเพียง 1 ครั้ง คุณเห็นด้วยในเรื่องใดบ้าง

3. Reading II

Read the article again and answer the questions. อ่านบทความอีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้

1. How much does it cost to upgrade your prison cell? 2. How much was the single mother paid to have the tattoo on her forehead? 3. What can you bet on at the website stiffs.com? 4. How much does it cost for the right to call your doctor after hours? 5. How much do you have to pay for someone to stand in the queue for you so you can visit Congress? 68

MONEY, MONEY, MONEY เงิน...เงิน...เงิน

Buy.

มีอะไรบ้างที่ ใช้เงินซือ้ ไม่ได้

T

hese days, you can buy just about anything. But is that a good thing? Should there be some limits on what we can spend our money on? What Money Can’t Buy, by Michael Sandel, asks a simple question: is there something wrong with a world in which everything is for sale? In his book, Sandel (who is a Harvard professor and philosopher) provides several examples to illustrate his point. For example, in Dallas, schools pay children $2 for every book they read (to encourage them to read), in some US cities people can pay $10 to drive alone in carpool lanes, and in the EU companies can “buy” the right to emit more pollution.


TRACK 6803: US WOMAN & NEW ZEALAND MAN

READ& LISTEN ll

ฝึกอ่าน-ฟังเพิ่มคลังค�ำศัพท์

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

Can revenge ever be justified? Why? Why not? What’s the difference between revenge and justice? การแก้แค้นเป็นวิธีที่ชอบธรรมหรือไม่ เพราะอะไร ข้อแตกต่างระหว่างการแก้แค้นและความยุติธรรม คืออะไร

REVENGE

Stories of people who do bad things to bad people.

YOU’RE GONNA PAY FOR THIS!

Answers on page 93

1. Pre-reading

Have you heard of any stories of people getting their revenge? What happened?

คุณเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่เลือกแก้แค้นกันบ้างไหม เรื่องราว เป็นอย่างไร

2. Reading I Read the article once. Which story do you like the most? Why? ให้อ่านบทความ 1 ครั้ง เรื่องใดที่คุณชอบมากที่สุด เพราะอะไร

3. Reading II

Read the article again. Then, answer the questions. อ่านบทความอีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้

1. How was Alan Ralsky making his money? 2. What did people use his home address for? 3. Why did the woman from Wisconsin sell off her ex-husband’s things? 4. Where was Priscilla when she was attacked? 5. What did she force one of the teenagers to do? 6. Who was Dave Carroll angry with? 70

แผนแก้เผ็ดสุดแสบ

R

evenge is a very human instinct. When someone does something wrong to you, it’s natural to want to get your own back. But, do two wrongs ever make a right? The people in these four stories thought so!

1 The spammer We all hate spam! But there’s not much you can do about it, right? Wrong! In 2002, American entrepreneur Alan Ralsky was known as the country’s “spam king”. He was making millions by sending spam e-mails. In December 2002, a newspaper printed photos of Alan’s lavish lifestyle and huge mansion. People were really annoyed that he was living in such luxury. So, a group of computer wizards found out his physical address and posted it on the internet. And they urged people to sign up Alan’s home address to as many junk mail mailing lists as possible. Pretty soon, kilos of junk mail were being delivered to Alan’s house every day. “They’ve signed me up for every advertising campaign and mailing list there is. These people are out of their minds. They’re harassing me,” said Ralsky.


TRACK 6805: US WOMAN & US MAN

READ& LISTEN IV ฝึกอ่าน-ฟังเพิ่มคลังค�ำศัพท์

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

What qualities do great bosses possess? What about great employees? Who’s the best boss you’ve ever had? คุณสมบัติของเจ้านายที่ดีคืออะไร ลูกน้องที่ดีควรเป็นแบบไหน เจ้านายที่ดีที่สุดของคุณคือใคร

YOU’RE FIRED!

G IN L A E D R O F S P I T FIVE UR BOSS WITH YO

Answers on page 93

5 เคล็ดลับ...รับมือเจ้านาย

1. Pre-reading

VDO

What top tips do you have for dealing with a boss? What about asking for a raise?

เคล็ดลับในการรับมือกับเจ้านายของคุณคืออะไร คุณมีวิธีขอขึ้น เงินเดือนอย่างไร

2. Reading I Read the article once. Compare your ideas from the Pre-reading task with the ones in the article.

อ่านบทความอีกครัง้ เพือ่ เปรียบเทียบกับสิง่ ทีค่ ณุ คิดไว้ในแบบฝึกหัด ก่อนอ่าน

3. Reading II

Read the article again. Then, answer the questions. อ่านบทความอีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้

What does the writer say you should… 1. …do if you’re upset about something? 2. …do if your boss promises you a raise? 3. …try to do given that you see your boss a lot? 4. …find out about the company before asking for a raise? 5. …have in case your boss refuses to give you a raise? 74

How to handle the boss from hell: http://youtube/aRoMRkgoETI Or search YouTube: ‘difficult boss’

D

o you have the best boss in the world? Or the worst? Either way, you need to know how to deal with him/her if you want to be happy and successful at work. Here are our top tips.

1 Ask There’s a saying in English: “If you don’t ask, the answer will always be no.” Do you want a raise, a promotion or a holiday? You won’t get it if you don’t ask your boss. Yes, sometimes it’s scary, but it’ll be easier if you plan what you’re going to say first.


I Get English’s New Star Project! โครงการค นหานักเข�ยนหน าใหม ที่มีใจรักภาษาอังกฤษ

โอกาสมาแล ว! สำหรับ ทุกท านที่ต องการมีผลงาน ตีพิมพ ลงในนิตยสาร

I Get English

à¾Õ§¤Ø³ÁÕ¤³Ø ÊÁºÑµµÔ Í‹ 仹Õé

✓ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö´ŒÒ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

´ÕÁÒ¡¶Ö§ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ✓ ÃÑ¡¡ÒÃà¢Õ¹ áÅÐÊÒÁÒö¶‹Ò·ʹ¤ÇÒÁÃÙŒ ŧ໚¹µÑÇÍÑ¡ÉÃ䴌͋ҧʹءʹҹ Í‹Ò¹§‹Ò ✓ ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃä ªÍº¤Ô´äÍà´ÕÂãËÁ‹æ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ✓ äÁ‹¨Ó¡Ñ´à¾ÈáÅÐÇÑÂ

·‹Ò¹ 3 ¡ Í × Å à ¡ÒäѴ ¹ Ò ‹ ¼ è Õ · Œ Ù ¼ nglish § E Í ¢ t e ¹ Ò G § Å I ¼ glish พร อมรับรางวัลมูลค า ¾ ã¹ n Á Ô E ¾ Õ µ t à e Ò ¡ G ¨Ðä´ŒÃѺ Õ¹»ÃШӢͧ I รางวัลละ .¹Ñ¡à¢ ¹ š » à Œ ´ ä Ð Å á

2,000

¡µ¡Ô Ò

WIN NE RS

* เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ าย 5%

1. คิดและเข�ยนคอลัมน ความรู ภาษาอังกฤษสำหรับนิตยสาร I Get English

โดยต องเป นคอลัมน แนวใหม ไม ซ�ำกับคอลัมน ที่ I Get English มีอยู แล ว 2. พิมพ เนื้อหาคอลัมน ลงในไฟล Microsoft Word ความยาวไม เกิน 2 หน า A4 (สามารถใส รูปประกอบเนื้อหาได ) 3. ส งผลงานและประวัติส วนตัวมาที่ editor@igetenglish.com โดยตั้งหัวข อว า I Get English’s New Star Project 4. ผลงานที่ส งประกวดนั้นต องไม เคยผ านการตีพิมพ ที่อื่นมาก อน นักเข�ยน 1 ท านสามารถส งผลงานได มากกว า 1 ช�้น 5. สามารถส งผลงานได ตั้งแต วันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2557 6. ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 15 มิ.ย. 2557 ทาง www.igetenglish.com (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป นที่สิ้นสุด)

ÁÒËÇÁ¡Ñ¹¶‹Ò·ʹ¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÊÙ‹Êѧ¤Áä·Â¡Ñº I Get English ¹Ð¤Ð Êͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè editor@igetenglish.com


l a v i r r a newหนังสือใหมจากเอ็มไอเอส Call Center

คำศัพท ถือเป นกุญแจสำคัญสู ความหมายของประโยค ผูท ร่ี ค ู วามหมายของคำศัพท มากกว าจ�งมักได เปร�ยบใน การทำข อสอบได รวดเร็วและแม นยำ หนังสือเล มนีค้ อ ื คูม อ ื สำหรับผูท ก ่ี ำลังเตร�ยมตัวสอบ TOEIC ซ�ง่ รวบรวมคำศัพท ทม่ี ก ั ออกในข อสอบ TOEIC ไว อย างหลากหลาย

แบ งหมวดหมูช ด ั เจนตามชนิดของคำ

เช น Noun, Verb, Adverb, Adjective และ Preposition ง ายต อการจดจำและนำไปใช สำหรับทำข อสอบได อย างถูกต องแม นยำ

ประหยัดเวลาและมีประสิทธ�ภาพ

ISBN 978-616-527-600-9

ราคาพิเศษ

เพียง140.-

รูค วามหมายของคำศัพท มากกว า 3,000 คำ ช วยให จับโจทย ในการทำข อสอบได รวดเร็วกว า

ต อยอดการใช ในช�วต � ประจำวัน

สามารถนำคำศัพท ไปประยุกต ใช ในช�วต� ประจำวัน การเร�ยน การทำงานได อย างหลากหลาย

àµÃÕÂÁÊͺ TOEIC Í‹ҧÁÑè¹ã¨!


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน โปรดเลือกของสมนาคุณที่ต้องการ ต้องการของสมนาคุณหมายเลข และ

1

1,000 Idioms

สำนวนอังกฤษใช บอ ยในการ >ú %,>5>I*CQ9 ú>3I ú>6Eù

ËÅÒ¤ÃÑé§ËÅÒ¤ÃÒ·Õ褹ä·ÂµŒÍ§à¡Ô´ÍÒ¡Ò秧ÇÂàÁ×è͵ŒÍ§ ʹ·¹Ò¡Ñº½Ãѧè ਌ÒÊӺѴÊӹǹà¾ÃÒÐ਌ҢͧÀÒÉÒÁÑ¡¨Ð¾‹Ç§ ÊӹǹáÅÐÈѾ· Êáŧµ‹Ò§æ ÁÒ´ŒÇÂàÊÁÍ ËÒ¡á»ÅẺµÃ§µÑÇ ¡ç¨Ð·ÓãËŒ¤ÇÒÁËÁÒ¼Դà¾Õ鹨¹¡ÅÒÂ໚¹¡ÒÃࢌÒ㨼ԴáÅÐ ¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä»ã¹·ÕèÊØ´

1,000 Idioms

ง่ึ ทีม่ คี วามสุขกั ถาคุณเปนคนหน ทีก่ ำลังจะเดินทางไปตางแดน! าด ง่ึ างชาญฉล ถาคุณเปนคนหน ภาษาอังกฤษไดอย แบบมีสาระ ะชวยใหคุณใช ้จ หนังสือเลมนี รั่ง เตรียมรถเข็นใสความสนุก และไมเสียรูฝ ไปพรอมๆ กัน! แลว Go Inter

เร�ยงลำดับ สำนวนจาก ตัวอักษร A-Z ค นหาง าย!

รวม 1,000 สำนวนภาษาอังกฤษ ทีค่ ณ ุ ฝรัง่ นิยมใช และความหมาย

พร อมตัวอย างประโยค

ISBN 978-616-527-122-6

ราคา

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

9

199. 786165-271226

เร�จยริงลำดั ประสบการณ ง! บสำนวนจากตัวอักษร A-Z ค นหาง าย! P3 ราคาพเิ ศษ การใชภI!/éาษาอั งกฤษในเมื เพียง .- 3>-*/ú 9- องผูดี >ú %,>5> I*CQ9 ú>3I ú>6Eù ราคา 150 บาท 199.โดย บรรณาธิการนิตยสาร '/< > -9>I é.% หนงั สอื +M

1000 Idioms สำนวนอังกฤษ ใชบอ ยในการฟง-พูด-อาน-เขียน ราคา 199 บาท

3

àµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¡èÍ¹ä» àÍÒµÇÑ ÃÍ´ä´éã¹àÁÍ× §¼Ù´é Õ!

4

ประสบการณ ์จริง!

การใชภ้ าษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี อาน เรื่อง ขำๆ ภฮาๆ าษาอังกฤษ ความแตกตางในการใช

ระหวางคนไทย VS คนอังกฤษ

ศัพทและสำนวน ที่ฝรั่งนิยมใช ในชีวิตประจำวัน สุดยอดเรื่องนารู การใชชีวิตที่เมืองผูดี! ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ÍÒËÒáÒáԹ ªŒÍ»» œ§

4

¾ÔÁ¾ì ÊÕ·§Ñé àÅ‹Á

ราคาพเิ ศ าพ

เพียง

273947

ที่หลวมตัวเข งลึก เบื้องลับ ที่มาของแบ พรอมแฉเบื้อ นอยางดี บการชอป! ที่คนไทยรูจักเป

150.-

9 786165

1,000 Idioms

ุณอาจจะหาแล นั ในเมืองผูด ี นแปลกๆ ที่ค ประจำว กใชมากในชีวติ ทั้งคำศัพทและสำนว กรม แตกลับถู งนักเรียนไทย ไมพบในพจนานุ

พบกับการใชภ

กฤษขอ งการใชภ าษาอัง โลก ไฮโซ ณ กรุงลอนดอน เรือ่ งหนาแตกขอ รนดชั้นนำระดับ าไปทำงานในหาง

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ¨é Ъ‹ÇÂãËŒ¼ÍŒÙ Ò‹ ¹¤¹ä·ÂÊÒÁÒö “¨Ù¹” ¤Å×¹è ¤ÇÒÁ¤Ô´ ãËŒµÃ§¡Ñº½ÃÑè§àÁ×è͵ŒÍ§Ê¹·¹Ò¡Ñ¹ ¼‹Ò¹Êӹǹ·Õ蹋Òʹã¨áÅР㪌º‹Í·Ñé§áººÍѧ¡ÄÉáÅÐÍàÁÃԡѹ ¾ÃŒÍÁµÑÇÍ‹ҧº·Ê¹·¹Ò ¡Ç‹Ò 2,000 »ÃÐ⤠à¾×Íè ãËŒ¼àŒÙ ÃÕ¹䴌àË繺ÃÔº·¡ÒÃ㪌 ÊÒÁÒö ࢌÒ㨤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÊ×èÍÊÒÃ䴌͋ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ISBN 978-616-527-394-7

2

ซีดี MP3

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

ณ์จริง! ในเมืองผู ้ ดี ประสบการาษาอ งั กฤษ อี งั กฤษ การใช้ภ าษาอัง กฤษแบบผูด ว ควานแลว

I!/é.- 3>-*/ú9-

'/< > -9>I é.%

¿˜§-¾Ù´-Í‹Ò¹-à¢Õ¹

ประสบการณ์จริง! การใช้ภาษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี

ยุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ - พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ - เลือกรับหนังสือสมนาคุณได้จำ� นวน 2 เล่ม (จัดส่งพร้อมนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

หนงั สอื คณุ ภ

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกและต่ออา

150.-

- 1,000 Idioms ส�ำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน 1 เล่ม ราคา 199 บาท - ประสบการณ์จริงการใช้ภาษาอังกฤษในเมืองผู้ดี 1 เล่ม ราคา 150 บาท - English Structure 1 เล่ม ราคา 250 บาท - Basic English Writing 1 เล่ม ราคา 240 บาท

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2557 _____________________________________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของสมนาคุณ__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ___________________________________________________________________________________________________________ 2 ฉบับ ด้รับนิตยสาร ี่ ไ ่ ไม ก ิ ช า ม ส ่ ี ท ี กรณ าติดต่อท ติดต่อกัน กรุณ7 ต่อ 111 0-2294-877

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมาทางแฟกซ์หรือ ทางอีเมล (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


ᵋÅФÍÅÑÁ¹ ÊÒÁÒö͋ҹµ‹Í䴌㹠¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

68

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com