นิตยสาร I Get English เล่ม 66

Page 1


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด นงนุช เรือนมณี พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี | ดุจดาว บัวทอง การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243 ทีมงาน I Get English ยินดีรับฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

editor@iGetEnglish.com และ www.facebook.com/iGetEnglish www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน!

เดือนกุมภาพันธ์นี้เรามีความพิเศษมาฝากเยอะแยะ เลยล่ะค่ะ อย่างแรกเลยที่ทุกคนคงเห็นแล้วคือ ปฎิทินค�ำ ศัพท์ TOEIC ที่ปกด้านใน (ทั้งปกหน้าและปกหลัง) อย่าลืม น�ำไปท่องกันนะคะ ทุกเดือนคุณจะได้เรียนรู้ค�ำศัพท์เพิ่ม ประมาณ 100 ค�ำ ถ้าตั้งใจท�ำแบบนี้เรื่อยๆ จนครบ 1 ปี คุณจะเห็นพัฒนาการของตนเองได้อย่างชัดเจนค่ะ อย่างทีส่ องคือคอลัมน์ดดู วง Hello Horo ทีเ่ ราจัดท�ำขึน้ เพือ่ เอาใจชาว I Get ผูท้ รี่ กั การตรวจดูโชคชะตาโดยเฉพาะ ดวงความรัก การเงิน การงาน และสุขภาพของใครจะรุ่ง หรือร่วง รีบเช็คกันด่วนค่ะ แต่ที่แน่ๆ คือ ถ้าอ่าน I Get English แล้วน�ำความรู้ไปฝึกฝน ทุกคนมีดวงเก่งอังกฤษ ขึ้นแน่นอนค่ะ ฟันธง! อย่างที่สามคือโปรโมชั่นสมัครสมาชิก ขึ้นปีใหม่ โปรโมชันของเราก็ใหม่ด้วยเช่นกัน ^_^ สมัครสมาชิก 1 ปี เราแถมหนังสือไปให้อา่ นกันฟรีๆ ถึง 2 เล่ม ถ้าอยากทราบ รายละเอียด ติดตามได้ที่หน้า 63 หรือโทรมาสอบถามที่ ฝ่ายสมาชิกได้เลยค่ะ ปก I Get English ฉบับรับวาเลนไทน์นี้ก็สวยหวาน ไม่เบา เราพาน้องเอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ดาราดาวรุ่งจาก ช่อง 3 มาพูดคุยกัน ติดตามความน่ารักสดใสและเคล็ดลับ ภาษาอังกฤษแบบส่วนตัว๊ ส่วนตัวของเอสเธอร์ได้ในคอลัมน์ Interview แถมในฉบับก็ยังมีศัพท์แสงเรื่องหัวใจและของ ขวัญในวันแห่งความรัก ให้คุณได้ลองออกเสียงและเก็บ เกีย่ วศัพท์ใหม่ๆ เข้าคลังภาษากันอีก ถ้าสนใจลองพลิกไป อ่านได้ใน Speak English with Lulu และ ศัพท์ (น่า) สน ยังมีเนื้อหาน่าอ่านอีกมากมาย เช่น คุณอดัมจาก American Slang ทีจ่ ะมาบอกว่า “เหนือ่ ยโฮก” พูดเป็นสแลง อเมริกันได้ว่าอย่างไร คอลัมน์ พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา โดยคุณแอนดรูว์ บิก๊ ส์ทจี่ ะมาไขข้อข้องใจศัพท์แสงจากข่าว การเมือง รวมทั้งคอลัมน์ Practical English ที่จะมาสอน วิธกี ารพูดแก้ตวั แบบต่างๆ ทัง้ แบบเนียนๆ และแถสุดชีวติ ซึ่งคุณสามารถโหลดเสียงมาฟังประกอบได้ด้วยที่ www. igetenglish.com แนะน�ำจนหมดหน้าบทบรรณาธิการแล้ว แต่เรื่อง สนุกๆ น่าอ่านก็ยังมีอีกเพียบเลยล่ะค่ะ เราหวังว่าคุณจะ ชอบเนื้อหาที่เราเตรียมไว้ให้คุณในเดือนนี้นะคะ แล้วพบ กันใหม่ในเดือนหน้าค่ะ บรรณาธิการ


C

S T N E T N O ISSUE #66

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

16 A Trip to the World : แนะน�ำสถานที่ฮันนีมนู 11 Teacher’s Corner : สารพันปัญหา Verbs สุดสวีท ตอน Kerala, India เคราลา ประเทศอินเดีย

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 26 Cooking for Fun : ผัดมะเขือยาว 28 Interview : เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา 33 Fun Zone 40 Healthy English : หยุดป่วยด้วยการล้างมือ

(Handwashing) w e N 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร

โดยพี่นุ้ย English Breakfast

14 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Coach 23 Confusing Words : “กระเป๋าสตางค์” เรียกอย่างไรในภาษาอังกฤษ

Food forอาหารสมอง Thought

38 Sing from Soul : All I Want Is You by U2 43 Moving Movie : Hansel & Gretel Witch Hunters

56 iDiary : Reverse Culture Shock เมืองไทย...ไม่ (กลับ) ไป...ไม่รู้ (ตอนจบ)

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : แอนดรูว์ บิ๊กส์

ตอบค�ำถามศัพท์การเมือง รัฐประหาร ปฎิวตั ิ เคอร์ฟวิ ฯลฯ 8 American Slang : เหนื่อยโฮก I’m dead! 34 Speak English with Lulu : มาออกเสียง ศัพท์เกี่ยวกับ Valentine’s Day 48 ศัพท์ (น่า) สน : heart 50 ติดปากติดใจ : เครียด! ท้อแท้! สติแตก! บอกอย่างไรให้ตรงกับความรู้สึกในใจที่สุด 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : a smart cookie ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์ English Booster แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 65 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

Esther Supreeleela MAKING EXCUSES การแก้ตัว

p.28

IS IT WORTH GOING TO UNIVERSITY? เรียนมหาวิทยาลัย มีประโยชน์จริงหรือ

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster


Shall we talk?

พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา ภาษาอังกฤษนอกกรอบ

แอนดรูว์ บิ๊กส์

ฝรั่งที่รักเมืองไทยและภาษาไทย เจ้าของสโลแกน “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” และเจ้าของโรงเรียนสอนภาษา Andrew Biggs Academy จบปริญญาตรีเอกภาษาไทยที่ ม.รามคำ�แหง นอกจากได้รบั รางวัลทางด้านการใช้ภาษาไทยมากมายจากทั้งรัฐบาลและเอกชนแล้ว เขายังเคยได้รับการโหวตให้เป็น “คนศีรษะล้านที่เท่ที่สุดในเมืองไทย” อีกด้วย

รัฐประหาร ปฏิวั ติ เคอร์ฟิว ใช้ค�ำไหนในภาษาอังกฤษ

4 | I Get English


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

เหนื่อยโฮก

I’m dead!

8 | I Get English


Teacher’s Corner แนะนำ�เทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ

I GET Tutor

ดร. พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

สารพันปัญหา

verbs

สวัสดีค่ะน้องๆ ผู้อ่านทุกคน พี่นุ้ยกลับมาคุยเรื่องของภาษาอังกฤษก็แน่นอนว่าต้อง

มีประเด็นมาให้ขบคิดกันอีกแล้ว แต่อย่าเพิ่งกลัวว่า Teacher’s Corner จะมีแต่อะไรที่หนักๆ อย่างเดียว ที่เบาสมองเราก็มี แต่ก็จะสลับๆ กันไปนะคะ เรือ่ งราวทีอ่ ยากจะน�ำเสนอวันนีจ้ ะเกีย่ วข้องกับ verbs ในภาษาอังกฤษ มีหลายๆ ปัญหา ที่แฟนๆ I Get English ถามมาบ่อย ขอยกเด็ดๆ เรื่อง Verb to be ขึ้นมาคุยกันเลยดีกว่า พี่นุ้ยว่าสิ่งที่จะเขียนต่อไปนี้คงจะตรงใจใครหลายๆ คนที่ต้องสงสัยในเรื่องเดียวกันนี้อยู่แน่ๆ ่างที่คิด!

verb to

ย ที่ไม่ง่ายอ ย า ่ ง ง อ ่ ื be เร

, m, are, was a , is ่ ก แ ้ ได ั ว ช้ใน ีหลายต verb to bะebeมing จะรู้ได้อย่างไรว่าใช้รูปไหดน็กแลๆะใกลับ en แล ตั้งแต่เ were, be, be รจะไปเชื่อว่าสิ่งที่เราเรียนมา ุด ? ใค โอกาสอะไรบ้าง าและความสับสนให้เรามากที่ส ัญห เป็นสิ่งที่สร้างป

พี่นุ้ยจะไขข้อสงสัยให้เองค่ะ I Get English| 11I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ นริศรา ช่อสลิด

เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา เคล็ดลับฝึกอังกฤษของ

อยากรู้ค�ำศัพท์เมื่อไร หาความหมายทันที

28 | I Get English


ขอสวัสดีตอ้ นรับผูอ้ า่ นทุกท่านเข้าสูเ่ ดือนกุมภาพันธ์

ค่ะ เดือนที่หลายคนบอกว่าหวานและเต็มไปด้วยกลิ่นอาย ของความรักมากที่สุดของปี เดือนนี้คอลัมน์ Interview มีเรื่องราวสนุกสนานและเคล็ดลับการฝึกภาษาอังกฤษ ของคนดังมาฝากกันเช่นเคย ฉบับนี้เป็นคิวของสาวสวย “น้องเอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา” ที่หลายคนติดอกติดใจกับ ฝีมือการแสดงของเธอจากละครหลายเรื่อง เช่น ละคร ชุดสุภาพบุรษุ จุฑาเทพ ในบท “วิไลรัมภา” หม่อมหลวงผูส้ งู ศักดิ์ แต่รา้ ยลึก หรือผลงานล่าสุดทีเ่ พิง่ จบไป “มาดามดัน” ในบท “แพตตี”้ สก๊อยสาวน้อยจอมป่วนทีก่ ลายมาเป็นดาราสุดฮ็อต เอสเธอร์เป็นลูกครึง่ ไทย-มาเลเซีย คุณพ่อเป็นชาวไทย ส่วนคุณแม่เป็นชาวมาเลเซียที่พูดภาษาไทยคล่องมาก น้องเอสเธอร์จึงถนัดพูดภาษาไทยมากที่สุด แต่ก็สามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วย “แม่เป็นคนมาเลย์คะ่ ซึง่ คนมาเลย์สว่ นมากพูดภาษาจีน ตอนหนูเด็กๆ แม่พดู ไทยไม่ได้เลย แม่กเ็ ลยต้องพูดภาษาอังกฤษ กับหนู แต่พอโตมาแม่ก็พูดภาษาไทยเก่งขึ้น ที่บ้านเลยใช้แต่ ภาษาไทย ดังนัน้ ภาษาหลักของหนูคอื ภาษาไทยค่ะ ภาษาอังกฤษ ฟังออก เขียนได้ แต่ภาษาจีนจะไม่ได้เลยค่ะ”

I Get English| 29


Shall we talk?

Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาและกำ�ลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันทำ�งานเป็นเลขานุการให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

Valentine’s

Day

สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ นทีน่ า่ รัก กลับมา

พบกันอีกครัง้ ในเดือนทีห่ ลายๆ คนตัง้ หน้าตัง้ ตา รอคอย ไม่ใช่แค่สาวๆ หนุ่มๆ แต่เป็นคู่รักนับ ล้านทีเ่ ฝ้าคอยสรรหาของขวัญหรือกิจกรรมดีๆ น�ำมามอบให้แก่คนรัก ส�ำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีวนั ส�ำคัญทางใจทีใ่ ครๆ ต่างก็ให้ความส�ำคัญ และหากไม่พูดถึงวันวาเลนไทน์ก็คงจะดูเชย ไม่น้อย วันนี้ลูลู่ขอเสนอค�ำศัพท์และการออก เสียงค�ำที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ ภายใต้หวั ข้อทีว่ า่ เรานิยมมอบสิง่ ใดให้แก่คนรัก ในวันพิเศษที่ว่านี้ค่ะ 34 | I Get English


Shall we talk?

ติดปากติดใจ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและทำ�งานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังทำ�งานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

เครี ย ด! ท้อแท้! สติแตก!

+ ประโยค ปลอบใจ คนเครียด

บอกอย่างไรให้ตรงกับความรู้สึกในใจที่สุด คอลัมน์ตดิ ปากติดใจชวนคุยเรือ่ งประโยค

ภาษาอังกฤษส�ำหรับสถานการณ์ในชีวติ ประจ�ำวันมา ก็เยอะ ไม่ว่าจะการไปพบแพทย์ ไปไปรษณีย์ ไปร้าน เสริมสวย ไปช้อปปิ้ง ไปดูคอนเสิร์ต หรือแม้แต่ไป สนามบิน แต่สงิ่ ทีไ่ ม่คอ่ ยมีโอกาสได้คยุ เท่าไหร่คอื เรือ่ ง การแสดงความรู้สึกนึกคิด ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นหัวข้อที่ ใกล้ตวั เราทุกคนและสนุกไม่แพ้กนั ฉบับทีแ่ ล้วเราชวน คุยเรื่องความชอบ-ไม่ชอบไปแล้ว ฉบับนี้เลยขอ มาต่อกันทีเ่ รือ่ งความรูส้ กึ อีกเหมือนกัน แต่จะ ว่ากันด้วยความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ได้บอ่ ยๆ แต่คน ไทยกลับไม่คอ่ ยได้ฝกึ ฝนการสปีคเรือ่ งนีส้ กั เท่าไหร่ ถึงเวลาจะใช้ที อ้าปากแล้วสร้าง ประโยคไม่ออกเรือ่ ยเลยสินา่ จะเวลาไหน ล่ะคะ ก็เวลา “เครียด” น่ะสิ

50 | I Get English


new arrival หนังสือใหมแกะกล อง จากเอ็มไอเอส

50 บทสนทนา 1,200 คำศั พท

ใช บอยในชีวิตประจำวัน

ตัวชวยสำหรับผูท  ต ่ี อ  งการใชภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันใหไดอยางคลองแคลว! พบกับเนือ้ หาเกีย่ วกับบทสนทนาทีพ ่ บบอย ในชีวติ ประจำวัน 50 บทสนทนา สามารถ นำไปประยุกตใชไดจริง พรอมเพิม ่ พูนคลัง คำศัพทกวา 1,200 คำ ทีม่ กั ใชบอ ย ในการพูดภาษาอังกฤษ และสามารถนำ มาแตงประโยคสนทนาไดอยางหลากหลาย

ISBN : 978-616-527-569-9 ราคา 120 บาท

พร อม MP3 บทสนทนา เสียงเจ าของภาษา ฝ กออกเสียงตามสร างความมัน่ ใจ เสมือนอยู ในสถานการณ จริง!


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะช่วยให้คณ ุ ได้อา่ นภาษาอังกฤษอย่างจุใจ! และพิเศษกว่าใครด้วย MP3 เสียงเจ้าของภาษา

ส�ำหรับฟังประกอบกำรอ่ำน

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงฟรีได้ที่ www.igetenglish.com วิธกี ารดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ฟรี!

สังเกตสัญลักษณ์ หากมีสัญลักษณ์นี้ ปรากฏอยู่ตรงหัวคอลัมน์ใด แสดงว่าคอลัมน์ นั้นสามารถฟังเสียงประกอบได้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.igetenglish.com เพื่อ ท�าการดาวน์โหลดไฟล์เสียง โดยท�าตามค�าแนะน�า ในการดาวน์โหลดในเว็บไซต์ น�าไฟล์เสียงมาเปิดกับเครื่องเล่นที่รองรับไฟล์ MP3 โดยเลือกเล่นไฟล์ทมี่ หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู่ในคอลัมน์นั้นๆ เช่น หมายถึง คอลัมน์นสี้ ามารถฟังเสียงประกอบได้ จากไฟล์เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

ความพิเศษของ English Booster Skills Booklet คืออะไร? English Booster Skills Booklet มีแบบฝึกหัดพัฒนาความรู้ ทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากเนือ้ หาในนิตยสาร เหมาะส�าหรับผูท้ สี่ นใจ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือคุณครู/ผูป้ กครอง ที่ต้องการน�าเนื้อหาไปใช้ ในกิจกรรมการเรียนของ นักเรียน/บุตรหลาน { ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.igetenglish.com}


TRACK 6601: ENGLISHMAN & ENGLISHWOMAN

READ& LISTEN I

ฝึกอ่าน-ฟังเพิ่มคลังค�ำศัพท์

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

When was the last time you saw a sports event? What was it? Which sports events do you like watching? Why? คุณไปดูกีฬาครั้งล่าสุดเมื่อไร เป็นกีฬาอะไร คุณชอบดูกีฬาอะไร เพราะอะไร

AROUND

THE WORLD

IN 12 SPORTS!

12 งานกีฬารอบโลก 3. Reading II

Read the article again. Then, answer the questions. ให้อ่านบทความอีก 1 ครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้

1. What sport can you see in February? 2. Where do you have to go to see the goat race? 3. When was the first Monaco Grand Prix? 4. When will the Beach Volleyball World Championship be held? 5. How often is the Ryder Cup? 6. In which country does the Défi du Chott take place?

Answers on page 96

1. Pre-reading

Think of as many famous sports events as you can in just two minutes.

ให้คณุ ลองคิดการแข่งขันกีฬาทีม่ ชี อื่ เสียงให้ได้มากทีส่ ดุ ภายในเวลา 2 นาที

2. Reading I Read the article once. Were any of your ideas mentioned?

อ่านบทความ 1 ครั้ง มีกีฬาประเภทใดตรงกับสิ่งที่คุณคิดไว้ก่อน หน้านี้บ้าง 66

S

ports event tourism involves visiting a city or country to watch a sporting event. And it’s becoming more and more popular. Here are 12 events you might like to see. January

The Ashes is a series of cricket games between England and Australia that’s been held since 1882. The 2013-2014 games will be in Australia. Time your trip there so you can enjoy the sights and watch some cricket


TRACK 6606: ENGLISHMAN & US WOMAN

LISTENING PRACTICE II

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

Think about it!

Have you seen a film at the cinema recently? What was it about? What did you think of it? Have you seen any Woody Allen films? What did you think of them?

ช่วงนี้คุณได้ไปดูภาพยนตร์บ้างไหม เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร คุณคิดอย่างไรกับภาพยนตร์เรื่อง นัน้ คุณเคยดูหนังของวูดดี้ อัลเลนบ้างหรือเปล่า คุณคิดอย่างไรกับภาพยนตร์ของวูดดี้ อัลเลน

สนทนาภาษาอังกฤษ พิชิตได้จากการฟัง Answers on page 96

1. Pre-reading

Match the actors who have appeared in Woody Allen films (1 to 6) to the photos (a-f). Which films have they appeared in? จงจับคู่ชื่อนักแสดงที่เล่นหนังของวูดดี้ อัลเลน (หมายเลข 1-6) กับ รูปนักแสดง (a-f) นักแสดงเหล่านี้แสดงหนังเรื่องอะไรบ้าง

1. Penelope Cruz 2. Diane Keaton 3. Mia Farrow 4. Meryl Streep 5. Michael Caine 6. Owen Wilson c d

a

b

e

f

2. Reading I

You’re going to listen to someone who is talking about the Woody Allen film Midnight in Paris. What do you think the film is about? Think. Then, listen once to compare your ideas.

คุณก�ำลังจะได้ฟงั คนคนหนึง่ พูดถึงภาพยนตร์ของวูดดี้ อัลเลน เรือ่ ง Midnight in Paris คุณคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร ให้ ลองคิดดูก่อน จากนั้นฟังเสียง 1 ครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณ คิดไว้ก่อนหน้านี้

3. Listening II

Listen again and choose the correct answers. ให้ฟังอีกครั้งและเลือกค�ำตอบที่ถูกต้อง

1. The film writer in the movie is in Paris with his wife/fiancée. 2. He wants to write a novel/an autobiography. 3. His fiancée and her family really like/don’t like Paris. 4. Some people take the writer to a party/restaurant. 5. The writer meets the author Charles Dickens /F. Scott Fitzgerald. 6. John Cusack/Owen Wilson plays the part of the writer. 78

โปรดอย่าอ่าน สคริปต์บทสนทนา จนกว่าคุณจะท�ำ แบบฝึกหัดเสร็จ

Film Fun หนังพาเพลิน

4. Language focus

The Present Simple & Present Continuous ให้คณุ ลองสังเกตข้อความทีน่ ำ� มาจากส่วนหนึง่ ของภาพยนตร์ “...Anyway, he really loves Paris...” โดยผู้พูดได้ใช้ Present Simple ในประโยคนั่นคือค�ำกริยา “loves” จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้จากรูป Present Simple เป็นรูป Present Continuous คุณสังเกตเห็นความแตกต่างอะไรบ้างไหม 1. She works hard. 2. They don’t live here. 3. We eat at the Italian restaurant. 4. I don’t do much exercise.

5. Listening III

Complete the audio script with the correct prepositions. Then, listen again to check your answers. จงเติมค�ำบุพบททีถ่ กู ต้องเพือ่ เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ จากนัน้ ให้ฟงั อีกครั้งเพื่อตรวจค�ำตอบ


ENGLISH FOR CORRESPONDENCE เขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

How to write e-mail subject line หลักการเขียนหัวข้ออีเมล

หัวข้อของอีเมลนั้นถือได้ว่ามีความส�ำคัญมาก เพราะมันอาจเป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้รับตัดสินใจได้ทันที โดยไม่ต้องเปิดอ่านเนื้อหาว่า จะเปิดอ่านอีเมลนั้น จะลบทิ้งไปเลย หรือจะท�ำเครื่องหมายว่าอีเมลนั้น เป็นอีเมลขยะ ฉบับนี้เรามีเคล็ดลับการเขียนหัวข้ออีเมลมาฝากคุณผู้อ่าน แถมด้วยตัวอย่างหัวข้ออีเมลขยะหรือ อีเมลที่น่ากลัวเพื่อให้คุณได้สังเกตกันด้วยค่ะ

THIS IS HILARIOUS!

88

subject line


USEFUL IDIOMS ส�ำนวนน่ารู้

ส�ำนวนเกี่ยวกับการเสี่ยงอันตราย

DANGER

Calculated risk หมายถึง ความเสี่ยงที่มีการ ประเมินไว้แล้ว เช่น We took a calculated risk when we hired Ken as he’d never done this sort of work before, but he seemed to be the ideal candidate. (เรายอมรับความเสีย่ งเมือ่ จ้าง เคนมาท�ำงาน เพราะเขาไม่ เคยท�ำงานแบบนี้มาก่อนเลย แต่เขาก็ดูเป็นผู้สมัครงานที่มี คุณสมบัติพร้อมนะ

Throw caution to the wind

หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงเอง เช่น We decided to throw caution to the wind and invest in the new computer system, even though we weren’t sure whether it was the right one for us. (เราตัดสินใจแล้วว่าจะลองเสี่ยงลงทุนใน ระบบคอมพิวเตอร์แบบใหม่ แม้ว่าจะไม่แน่ใจเลยว่ามันจะดีหรือไม่) 90


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน - 1,000 Idioms คนไทยเข้าใจ 1 เล่ม ราคา 199 บาท - ประสบการณ์จริงการใช้ภาษาอังกฤษในเมืองผู้ดี 1 เล่ม ราคา 150 บาท - English Structure 1 เล่ม ราคา 250 บาท - Basic English Writing 1 เล่ม ราคา 240 บาท

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สามารถเลือกรับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม (จัดส่งพร้อมนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

àµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¡èÍ¹ä» àÍÒµÇÑ ÃÍ´ä´éã¹àÁÍ× §¼Ù´é Õ!

ุณอาจจะหาแล นั ในเมืองผูด ี นแปลกๆ ที่ค ประจำว กใชมากในชีวติ ทั้งคำศัพทและสำนว กรม แตกลับถู งนักเรียนไทย ไมพบในพจนานุ

พบกับการใชภ

กฤษขอ งการใชภ าษาอัง โลก ไฮโซ ณ กรุงลอนดอน เรือ่ งหนาแตกขอ รนดชั้นนำระดับ าไปทำงานในหาง ที่หลวมตัวเข งลึก เบื้องลับ ที่มาของแบ พรอมแฉเบื้อ นอยางดี บการชอป! ที่คนไทยรูจักเป

ง่ึ ทีม่ คี วามสุขกั ถาคุณเปนคนหน ทีก่ ำลังจะเดินทางไปตางแดน! าด ง่ึ างชาญฉล ถาคุณเปนคนหนยใหคุณใชภาษาอังกฤษไดอย าระ แบบมีส ้จะชว หนังสือเลมนี รั่ง เตรียมรถเข็นใสความสนุก และไมเสียรูฝ ไปพรอมๆ กัน! แลว Go Inter

786165 271226

การใช้ภาษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี อาน เรื่อง ขำๆ ภฮาๆ าษาอังกฤษ ความแตกตางในการใช

ระหวางคนไทย VS คนอังกฤษ

ศัพทและสำนวน ที่ฝรั่งนิยมใช ในชีวิตประจำวัน สุดยอดเรื่องนารู การใชชีวิตที่เมืองผูดี! ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ÍÒËÒáÒáԹ ªŒÍ»» œ§

4

¾ÔÁ¾ì ÊÕ·§Ñé àÅ‹Á

ราคาพเิ ศ าพ

เพียง

9

ประสบการณจริง! การใชภาษาอังกฤษในเมืองผูดี ราคา 150 บาท

150.-

ISBN 978-616-527-122-6

ประสบการณ ์จริง!

หนงั สอื คณุ ภ

ณ์จริง! ในเมืองผู ้ ดี ประสบการาษาอ งั กฤษ อี งั กฤษ การใช้ภ าษาอัง กฤษแบบผูด ว ควานแลว

ประสบการณ์จริง! การใช้ภาษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

150.-

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 2557 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้สำ� หรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2 ฉบับ ด้รับนิตยสาร ี่ ไ ่ ไม ก ิ ช า ม ส ่ ี ท ี กรณ าติดต่อท ติดต่อกัน กรุณ7 ต่อ 111 0-2294-877

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


ᵋÅФÍÅÑÁ¹ ÊÒÁÒö͋ҹµ‹Í䴌㹠¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

66

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.