นิตยสาร I Get English เล่ม 65

Page 1

นิตยสารเพื่อการเร�่มต นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

ĐæĠíďĥĒĒĵġææĒåĩČĊġăĈĶĒĆñçúĂç åâ ýĠåĎğåġĈĄĺíąġĎġĒĠíåĉĎ

ûçăĆģ ăĹåČĵġ 30 ĀĈğĩýčýĠČń īĊå Ċģèďģýþģîň ġå Random House Children's Books

!@ 9=% &= 7%= 6C9 >. A

3// //-I P %@3.9/ý M#-ý 'ñ 2006 65

เต็มอิ่มแบบฝกหัดอาน-ฟ ง

ęŖýĩŝĮĕNęŖýĹėġĜĮĥĮĩĭăýĠĥýĭĖħĕĭăĦijĩĆĴĐ MAGIC TREE HOUSE 14

ĩĊĵĆ

-A CD MP3 #D I1ùďĢĐĈĠÿĂâåýĠåĎğåġĈĄĺíąġĎġĒĠíåĉĎ ĩďçćíÿĈĈćġćīúćāħĪĶ ûĵí

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 8 l ฉบับที่ 65 : 1 - 31 มกราคม 2557

ĸĕijĩŁ ĸğijĩŀ ăĦĕĴý ĻĆŞĜĮĥĮĸþŞĮĻĄăŝĮĞ ĸħĝĮĬĦŶħğĭĖĘĵĸŞ ğİĝŀ đŞĕęŖýĩŝĮĕĹėġēĴýğĬĐĭĖ đĭ㣠ĹđŝėğĬĒĝNĝĭĔĞĝNĘĵēŞ Ħŀı ĕĻĄēĭģŀ ļė ĩĔİĖĮĞļģĞĮýğďšĻĕėğĬĺĞĀĄĮýĸĕijĩŁ ĸğijĩŀ ăĚğŞĩĝĸĚİĝŀ ĀġĭăĀŶĤĭĚēšĻħŞĝĮýĞİăŀ þIJĕŁ ĝıĀŶĒĮĝēĐĦĩĖĀģĮĝĸþŞĮĻĄĸĕijĩŁ ĸğijĩŀ ăĚğŞĩĝĸąġĞ

ลิขสิทธ�แ์ ท จาก นิตยสาร สอนภาษาอังกฤษทีไ่ ด รบั ความนิยมระดับโลก

โหลดฟรี! MP3 เสียงเจาของภาษา

Poor President

ประธานาธิบดีที่ ไดรับการ ขนานนามวาจนและสมถะ ที่สุดในโลก

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

ลาออก ไลออก เลิกงาน

อยากรู ไหม พูดยังไงใน ภาษาอังกฤษ by แอนดรูว บิ๊กส

สแลงสุดงง

Bite me & Bite your tongue

Let’s test your English!

by อาจารยอดัม

ฝกใช Past Simple Tense

พี่นุยชวน

ÐÂOUÔ è§ND ¹ Ò Á Ø Ã Ò Êª ISH IS ALL AR ENGL

Business English

ราคา 50 บาท

กริยาวลีนารูสำหรับ ใชพูดเรื1องยอดขาย

I SSN 1905-6524 9 771905

652045

มกราคม 2557 50 บาท

• ชอบสิ่งนั้น • เกลียดสิ่งนี้

พู ดวาไงดี ในภาษาอังกฤษ

เจาะข อสอบ เพือ1 คำตอบทีถ่ กู ตองเปะ! สำนวน

เกี่ยวกับความรัก และการออกเดต 1 4 0 1 0 1

,>5>9= 05 '/<3= !4@ >6!/÷ !?%>% ,E-@4>6!/÷ 3@#.>4>6!/÷ I /P 3>-/Eô/9&!=3

ISSUE #

} า ม ่ ี ท ี ม ้ ี น {คำ 8

ĸĦğİĝĦğŞĮăĕİĦĞĭ ğĭýýĮğĩŝĮĕ ĸĚİĝ ŀ ĚĵĕĀģĮĝğĵĹŞ þĕăđŝĮăľ


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด นงนุช เรือนมณี พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี | ดุจดาว บัวทอง การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243 ทีมงาน I Get English ยินดีรับฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

editor@iGetEnglish.com และ www.facebook.com/iGetEnglish www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ เป็นเวลาที่ หลายๆ คนชอบเป็นพิเศษ เพราะมีวันหยุดพักผ่อนติดต่อ กันหลายวัน และได้ใช้เวลาไปกับการท�ำกิจกรรมโปรด เช่น การท่องเที่ยว การช้อปปิ้ง ดูภาพยนตร์ หรืออ่านหนังสือ เล่มโปรด (รวมทั้งอ่าน I Get English ^^) ก่อนที่จะกลับ มาตั้งใจเรียนหรือท�ำงานกันอีกครั้งหลังปีใหม่ ส�ำหรับน้องๆ วัยเรียน ช่วงหลังปีใหม่อาจต้องพบกับ เรื่องหนักใจ คือการสอบหรือการบ้านกองโตที่รออยู่ พี่ๆ ทีมงาน I Get English ขอเป็นก�ำลังใจให้นะคะ แต่ห้าม ท�ำตัวเหมือนหนุม่ Brandon ในคอลัมน์ “ฝรัง่ พูดคนไทยงง” เด็ดขาด ไม่งั้นอาจได้ a slap on the wrist (ติดตาม อ่านความหมายได้ในคอลัมน์) แบบนี้ไม่ดีแน่ค่ะ ถ้ามีข้อ สงสัยเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษพลิกไปที่คอลัมน์นี้ดีกว่า “Teacher’s Corner” โดยพี่นุ้ย English Breakfast ซึ่งถ้า น้องๆ คนไหนมีคำ� ถามเพิม่ เติม พีน่ ยุ้ ก็เปิดโอกาสให้นอ้ งๆ อีเมลไปสอบถามเพิ่มเติมได้อีกด้วย ส่วนพี่ๆ วัยท�ำงานก็ต้องไม่เที่ยวเพลินจนลืมงาน เช่นกัน ไม่งั้นอาจ get the sack เอาได้ง่ายๆ ถ้า อยากทราบว่าส�ำนวนนี้หมายถึงอะไร อย่าลืมติดตามได้ ใน คอลัมน์ “พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา” โดยคุณแอนดรูว์ บิ๊กส์ นะคะ ใครที่ติดใจคอลัมน์ส�ำหรับฝึกฝนการพูด ขอแนะน�ำ คอลัมน์ American Slang โดยอาจารย์อดัม ฉบับนี้มี สแลงสนุกๆ ส�ำหรับไว้ฝึกพูดให้เป๊ะเหมือนฝรั่งอีกเช่นเคย และคอลัมน์ “ติดปากติดใจ” ถ้าต้องการเล่าให้คนอื่น ฟังว่าเรา “ชอบ-ไม่ชอบ” สิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยรูปประโยคที่ หลากหลายมากกว่า like หรือ don’t like อ่านคอลัมน์นี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ คอลัมน์ Interview ฉบับนี้เป็นเรื่องราวของน้องออม สุชาร์ มานะยิง่ จะมาพูดคุยกับเราถึงเรือ่ งราวภาษาอังกฤษ ซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันของออมทั้งเรื่องการ เรียนและการงาน สามารถติดตามอ่านได้ที่หน้า 28 และที่ ห้ามลืมเด็ดขาดคือ คอลัมน์ English Booster หมวดเนือ้ หา ภาษาอังกฤษแบบเน้นๆ มีเรื่องราวที่น่าอ่าน แบบฝึกหัด และไฟล์เสียง MP3 ให้ฟงั ประกอบการอ่าน ซึง่ คุณสามารถ ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.igetenglish.com พบกันครั้งหน้าในเดือนแห่งความรักค่ะ


C

S T N E T N O ISSUE #65

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : แนะน�ำสถานที่ฮันนีมนู สุดสวีท ตอนที่ 5 Maui, Hawaii USA เกาะเมาอิ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 26 Cooking for Fun : ไข่ยัดไส้ 28 Interview : ออม-สุชาร์ มานะยิ่ง 33 Photo-Oh My! : กิจกรรม Say cheese with my teacher! แชะนี้ต้องมีคุณครู

40 Healthy ออกก�ำลังกาย

English : สุขกายสบายใจด้วยการ

61 Fun Zone : เกมปริศนาชิงรางวัล 63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร

4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : ลาออก 8 American Slang : Bite me &Bite your

tongue

34

Speak English with Lulu : มาออกเสียง

ชื่อผลไม้ให้ถูกกันเถอะ ตอนที่ 1 48 ศัพท์ (น่า) สน : see 50 ติดปากติดใจ : ชอบ-ไม่ชอบ จะบอกเป็น ภาษาอังกฤษยังไงดีนะ 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : a slap on the wrist

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 11 Teacher’s Corner : เจาะข้อสอบ ตอบให้เป๊ะ เจาะลึกศัพท์ค�ำว่า Mind

14 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : ตามหาที่มาของค�ำว่า Kidnap

23 Confusing Words : อยากบอกว่า “ปวด” ต้องใช้ค�ำไหน ache, pain หรือ sore

Food forอาหารสมอง Thought

ออ ม สุชาร์ มานะยิง่

ENGLISH IS ALL AROUND.

ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์ English Booster แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 65 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

38 Sing from Soul : We Own The Night The Wanted

43 Moving Movie : Tangled เจ้าหญิงผมยาว กับโจรซ่าจอมแสบ 56 iDiary : Reverse Culture Shock เมืองไทย...ไม่ (กลับ) ไป...ไม่รู้ (ตอนแรก)

Poor President

LOVE & DATING

ส�ำนวนเกี่ยวกับความรักและการออกเดต

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster


Shall

พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา ภาษาอังกฤษนอกกรอบ

we talk?

แอนดรูว์ บิ๊กส์

ฝรั่งที่รักเมืองไทยและภาษาไทย เจ้าของสโลแกน “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” และเจ้าของโรงเรียนสอนภาษา Andrew Biggs Academy จบปริญญาตรีเอกภาษาไทยที่ ม.รามคำ�แหง นอกจากได้รบั รางวัลทางด้านการใช้ภาษาไทยมากมายจากทั้งรัฐบาลและเอกชนแล้ว เขายังเคยได้รับการโหวตให้เป็น “คนศีรษะล้านที่เท่ที่สุดในเมืองไทย” อีกด้วย

ลาออก

คุยเรื่องท�ำงานสักหน่อยครับ ชีวติ การท�ำงานของเราเหมือนชีวติ จริงของเรา คือ ต้องมีวันแรกและวันสุดท้าย เท่าที่ผมทราบมี 3 สาเหตุทเี่ ราเลิกท�ำงาน (ไม่นบั การเสียชีวติ หัวข้อนัน้ อยูฉ่ บับทีแ่ ล้วครับ) นัน่ คือ ลาออก เกษียณ และโดน ไล่ออก แล้วเราจะพูดถึง 3 กรณีนเี้ ป็นภาษาอังกฤษว่า อย่างไรครับ โชคดีที่คุณได้ซื้อ I Get English เล่มนี้ เพราะผมก�ำลังจะอธิบายครับ

1. I’ve called it quits. กริยา to quit หมายถึง “เลิกท�ำอะไรบางอย่าง” รวมถึง “ลาออก” เช่น I quit! (ฉันลาออก!) I’d like to quit my job at the end of this year. (สิ้นปีนี้ผมอยากลาออกจากงานของผม) 4 | I Get English

She doesn’t work here anymore. She quit last month. (เธอไม่ได้ท�ำงานที่นี่แล้ว เธอลาออกเมื่อ เดือนที่แล้ว) อดีตกาลของ quit คือ quit ครับ ไม่ตอ้ งผันรูป เพราะทั้ง 3 ช่องคือ quit, quit, quit จ�ำได้ง่ายที่สุด สังเกตว่า ค�ำว่า quit นีส้ นั้ มาก มีเพียง 4 ตัว อักษรเท่านั้น อาจจะถือว่าสั้นไปส�ำหรับฝรั่ง นี่อาจ เป็นสาเหตุที่เราชอบขยายความโดยเอา quit มาใส่ ในกลุ่มค�ำ ซึ่งกลุ่มค�ำนิยมที่สุดที่เราใช้คือ to call it quits (มี s ต่อท้าย quit) ซึ่งแปลว่า “ลาออก” เหมือนกัน เช่น I’m calling it quits. (ฉันจะลาออก) She called it quits after her boss got angry at her. (เธอลาออกหลังจากที่เจ้านายว่าเธอ)


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

สแลงอเมริกันน่ารู้

Bite me&

Bite your tongue

8 | I Get English


Teacher’s Corner แนะนำ�เทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ

I GET Tutor

ดร. พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English พิธีกรรายการ English Breakfast

เจาะข้อสอบ ตอบให้เป๊ะ เจาะลึกศัพท์ค�ำว่า M ind

พี่นุ้ยจ�ำได้ว่าตัวเองเคยเขียน

เรือ่ งราวเกีย่ วกับการท�ำข้อสอบวิชาภาษา อังกฤษลงใน I Get English อยู่ก็ หลายครั้ง แต่ละครั้งก็จะมีประเด็นที่ แตกต่างกันออกไป วันนีก้ เ็ ช่นกัน สิง่ ที่พี่นุ้ยอยากจะหยิบยกมาคุยกับน้องๆ จะเน้นไปทีค่ ำ� ซึง่ มีหลายความหมาย คน ออกข้อสอบมักท้าทายเราด้วยการเล่น กับความหมายและแง่มุมต่างๆ ซึ่งหาก ไม่เตรียมตัวมาให้ดคี งจะแย่แน่นอ้ งเอ๋ย

I Get English| 11


I GET Tutor

คำ�นี้ท่านได้แต่ ใดมา รู้จักที่มาของคำ�ศัพท์

สุกิจ กิตติบุญญานนท์

จบการศึกษาด้าน Finance จากจุฬาฯ และ MBA จากศศินทร์ฯ ทำ�งานด้านตลาดทุน 10 กว่าปี ชอบอ่านและศึกษาประวัติศาสตร์ ประเทศ วัฒนธรรมและภาษา ปัจจุบันสนใจและศึกษาวัฒนธรรมและภาษาเยอรมัน

Kidnap 14 | I Get English


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ นริศรา ช่อสลิด

ออ ม ENGLISH IS ALL AROUND

สุชาร์ มานะยงิ่

กับภาษาอังกฤษที่อยู่รอบๆ ตัว

28 | I Get English


I Get English ฉบับรับปี 2557 นี้ขอต้อนรับปีใหม่ที่แสนสดใส ด้วยการพาคุณผูอ้ า่ นมาพูดคุยกับนางเอกสาวน่ารักคนหนึง่ ทีม่ ผี ลงานดัง ไกลไปต่างแดน มีแฟนคลับมากมายโดยเฉพาะแฟนๆ ชาวจีน “ออม-สุชาร์ มานะยิ่ง” นักแสดงสาวหน้าหวานที่โด่งดังสุดๆ จากภาพยนตร์เรื่อง “Yes or No อยากรักก็รักเลย” และมีผลงานอื่นๆ อีกหลายชิ้น เช่น ละครชุด “จุดนัดภพ” ละครเรื่อง “รักนี้ชั่วนิรันดร์” และละครเรื่อง “Full House วุ่นนักรักเต็มบ้าน” เมือ่ เริม่ ต้นบทสนทนา ออมบอกกับ I Get English ว่าเธอเองไม่คอ่ ยถนัด ภาษาอังกฤษนัก แต่ตระหนักถึงความส�ำคัญของภาษาอังกฤษและพยายาม ฝึกฝนเสมอ เพราะพบว่า ภาษาอังกฤษได้ค่อยๆ ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะในการเรียนหรือในการท�ำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันนี้ที่ภาษาอังกฤษท�ำหน้าที่เป็นตัวช่วยส่งความรู้สึกดีๆ ระหว่างออม และแฟนๆ และในบางครั้งมันยังเป็นตัวช่วยในสถานการณ์คับขันอีกด้วย

กิจกรรมภาษาอังกฤษที่จ�ำได้ไม่ลืมในวัยเรียน “ออมเรียนมัธยมทีโ่ รงเรียนสุรนารีวทิ ยาทีโ่ คราชค่ะ เรียนสายศิลป์คำ� นวณ หลังจากนัน้ เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดง และก�ำกับการแสดง ตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะ “ตอนเรียนมัธยมโรงเรียนของออมจัดกิจกรรมบ่อยๆ ครัง้ นึงตอนออมอยูป่ ระมาณ ม.5 มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนทุกห้องในชั้นม.5 เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ แล้วมาแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกัน ต้อง present ความเป็นประเทศนัน้ ๆ มีการ แต่งตัวให้เป็นชุดของประเทศนัน้ มีบธู ให้เล่นเกมเกีย่ วกับภาษาอังกฤษ เช่น เล่นเกมต่อค�ำศัพท์ และมีรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่สนุกและท�ำให้จ�ำ ค�ำศัพท์ใหม่ๆ ได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะ”

I Get English| 29


Much More Than

History

า น

ไดท งั้ 2 น า อ ด เปด

เสริมความรูร อบตัวกับหนังสือประกอบภาพ ชวนติดตาม เรือ่ งราวเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร ภูมิศาสตร เหตุการณ สถานที่ และบุคคล สำคัญของโลก ทัง้ ในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย และแอฟริกา ในรูปแบบ 2 ภาษา

อังกฤษ-ไทย

เหมาะสำหรับ

นักเร�ยนระดับประถมศึกษา เสริมความรูในชั้นเรียน เพิ่มคะแนนสอบ

ผู ที่สนใจทั่วไป

เพิ่มพูนความรูรอบตัวใหกวางไกล มากยิ่งขึ้น

ราคา

ISBN 978-616-527-512-5

150.-


Shall we talk?

ติดปากติดใจ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

อารดา กันทะหงษ์

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและทำ�งานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังทำ�งานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

บ อ ช ่ ม ไ บ ชอ

ะ น ี ด ง ไ ง ั ย ษ ฤ ก ง ั อ า ษ า ภ น ็ ป จะบอกเ เรื่องของความชอบ-ไม่ชอบเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่เราต้องมีโอกาสได้หยิบมาสนทนากับคนรอบข้าง

เสมอ และไม่ใช่แค่สำ� หรับการแสดงความรูส้ กึ ความสนใจต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ แต่ความชอบ-ไม่ชอบยังสามารถ น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ชวี ติ ประจ�ำวันอืน่ ๆ ด้วย เช่น การแสดงความคิดเห็นต่อสิง่ ทีก่ ำ� ลังสนทนา หรือการชักชวนใครสักคนให้ท�ำกิจกรรมบางอย่าง ส�ำหรับคอลัมน์ติดปากติดใจฉบับนี้ เรามีตัวอย่างประโยคและค�ำศัพท์ดีๆ ที่เพื่อนๆ สามารถจดจ�ำ และน�ำไปฝึกได้หลายรูปแบบทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค�ำถาม การตอบรับ การปฏิเสธ หรือแม้แต่การแบ่ง รับแบ่งสู้ เหมาะส�ำหรับผู้ที่เบื่อกับการใช้แต่ “I like” แบบเดิมๆ อยู่เรื่อยไปแน่นอนค่ะ 50 | I Get English


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะช่วยให้คณ ุ ได้อา่ นภาษาอังกฤษอย่างจุใจ! และพิเศษกว่าใครด้วย MP3 เสียงเจ้าของภาษา

ส�ำหรับฟังประกอบกำรอ่ำน

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงฟรีได้ที่ www.igetenglish.com วิธกี ารดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ฟรี!

สังเกตสัญลักษณ์ หากมีสัญลักษณ์นี้ ปรากฏอยู่ตรงหัวคอลัมน์ใด แสดงว่าคอลัมน์ นั้นสามารถฟังเสียงประกอบได้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.igetenglish.com เพื่อ ท�าการดาวน์โหลดไฟล์เสียง โดยท�าตามค�าแนะน�า ในการดาวน์โหลดในเว็บไซต์ น�าไฟล์เสียงมาเปิดกับเครื่องเล่นที่รองรับไฟล์ MP3 โดยเลือกเล่นไฟล์ทมี่ หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู่ในคอลัมน์นั้นๆ เช่น หมายถึง คอลัมน์นสี้ ามารถฟังเสียงประกอบได้ จากไฟล์เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

ความพิเศษของ English Booster Skills Booklet คืออะไร? English Booster Skills Booklet มีแบบฝึกหัดพัฒนาความรู้ ทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากเนือ้ หาในนิตยสาร เหมาะส�าหรับผูท้ สี่ นใจ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือคุณครู/ผูป้ กครอง ที่ต้องการน�าเนื้อหาไปใช้ ในกิจกรรมการเรียนของ นักเรียน/บุตรหลาน { ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.igetenglish.com}


TRACK 6501: US WOMAN & ENGLISHMAN

QUIRKY NEWS

ข่าวประหลาดจากรอบโลก

Think about it!

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

What type of houses should national presidents or prime ministers live in? Why? Where does the president/prime minister of your country live? Do you think it’s fair to charge airline passengers on the basis of how much they weigh? Why? Why not?

บ้านแบบใดที่ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีควรใช้อยู่อาศัย เพราะอะไร ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่ ประเทศคุณอาศัยอยู่ที่ไหน คุณคิดว่ามันยุติธรรมหรือเปล่าที่สายการบินคิดค่าโดยสารผู้โดยสารตามน�้ำหนักตัว เพราะอะไร

Poor President WHO NEEDS MONEY?

President Obama lives in the opulent White House. David Cameron has luxurious Number 10 Downing Street. And French president François Hollande works in the spectacular Palais de l’Elysée. So, where does the president of Uruguay live? On a small farm in a tiny, rundown house! When José Mujica became the Uruguayan president in 2010, he decided not to live in the enormous presidential mansion with its 42 staff. Instead, he opted to stay on the humble flower farm he owns with his wife. On top of that, José doesn’t have a limousine or a chauffeur, but prefers to drive himself in his 1987 VW Beetle. “I’m called ‘the poorest president’, but I don’t feel poor,” José told the press. He donates 90% of his presidential salary to the needy, and earns most of his money growing and selling chrysanthemums. “If you don’t have many possessions, then you don’t need to work all your life like a slave to sustain them, A and therefore you have more time for yourself.”

GLOSSARY

opulent adj หรูหรา tiny adj เล็กมาก จิ๋ว rundown adj ทรุดโทรม to opt vb เลือก humble adj เรียบง่าย สมถะ a limousine n รถลีมูซีน เป็นรถยนต์ที่มีรูปทรง ยาว มีราคาแพง a chauffeur n คนขับรถ the needy n คนยากจน a chrysanthemum n ดอกเบญจมาศ a slave n ทาส คนรับใช้ to sustain vb รับภาระ รักษาไว้ เลี้ยงดู 66

Fast fact:

A 2011 study found the citizens of poorer countries are often happier than people who live in wealthier countries.

Answers on page 96

A Questions! 1. Where does the president of Uruguay live? 2. When did he become president? 3. What type of car does he drive? 4. What does he do with 90% of his salary?


TRACK 6507: ENGLISHMAN & US WOMAN

GRAMMAR BOOSTER

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

เพิ่มพลังไวยากรณ์ให้ภาษาอังกฤษของคุณ

Affirmative ประโยคบอกเล่า I saw a good film. You saw a good film. He saw a good film. She saw a good film. It saw a good film. We saw a good film. They saw a good film.

Negative ประโยคปฏิเสธ I didn’t see a good film. You didn’t see a good film. He didn’t see a good film. She didn’t see a good film. It didn’t see a good film. We didn’t see a good film. They didn’t see a good film.

Interrogative ประโยคค�ำถาม Did I see a good film? Did you see a good film? Did he see a good film? Did she see a good film? Did it see a good film? Did we see a good film? Did they see a good film?

78

การใช้

PAST SIMPLE TENSE WE SAW THE FILM IN 3D!


WORD BOOSTER เพิ่มพลังคลังค�ำศัพท์

USEFUL EXPRESSION

WITH HAVE ศัพท์-ส�ำนวนน่าใช้ที่มีค�ำว่า Have

Have a drink = ดื่ม

We had a drink in a pub near where I work. (เรานัง่ ดืม่ กันในผับใกล้กบั ที่ท�ำงานของผม)

Have a bath/shower = อาบน�้ำ

(ในอ่าง/ฝักบัว)

I had a hot bath after the rugby match. (ผมแช่น�้ำอุ่นในอ่างหลังจากแข่งรักบี้เสร็จ)

88

Have a snack = กินขนมรองท้อง I couldn’t wait for dinner so I had a quick snack. (ฉันทนรอจนถึงมื้อเย็น ไม่ไหวก็เลยกินขนมรอง ท้องไปก่อน)

Have a shave = โกนหนวด He had a shave then went downstairs for breakfast. (ผมโกนหนวดเสร็จ แล้วก็เดินลงบันไดไป รับประทานอาหารเช้า)


USEFUL IDIOMS ส�ำนวนน่ารู้

ส�ำนวนเกี่ยวกับความรักและการออกเดท!

LOVE & DATING Have a lot in common

หมายถึง มีอะไรที่คล้ายกันหลายอย่าง เช่น After talking for a few minutes, I soon realised that we had a lot more in common than I’d thought at first. (หลังจากที่ได้พูดคุยกันไปครู่ หนึ่ง ผมรู้เลยว่าเรามีอะไรคล้ายๆ กันหลายอย่าง มากกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก)

Blind date

หมายถึง การนัดบอด การนัดพบกับคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน เช่น I went on a blind date at university but it wasn’t very successful. (ฉันมีนัดบอดสมัยเรียน มหาวิทยาลัยแต่ไม่ค่อยประสบความส�ำเร็จสักเท่าไร) 90


นิตยสาร I Get English รวมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ลดราคา เงือ1 นไขในการรับสวนลด นักเรียน / บุคลากรสมัครสมาชิกนิตยสาร I Get English พรอมกัน อยางนอย 30 คนขึน้ ไปในนามของโรงเรียน/หนวยงานเดียวกัน

จาก 599.- ประหยัด 120 บาท

จาก 1,199.- ประหยัด 240 บาท

1. แบบฟอรมการสมัครสมาชิกแบบกลุม

สมัครสมาชิกนิตยสารราย 1 ป (12 เลม) 479 บาท x จำนวน ......... คน รวมเปนเงิน .................. บาท สมัครสมาชิกนิตยสารราย 2 ป (24 เลม) 959 บาท x จำนวน ......... คน รวมเปนเงิน .................. บาท ตองการเริม่ รับนิตยสารตัง้ แตฉบับที่ ........................................................................................................................

2. ขอมูลโรงเรียน/หนวยงาน

จะจัดสงนิตยสารไปยังตัวแทนตามที่อยูและขอมูลติดตอที่ระบุไวตอไปนี้เทานั้น โดยทางตัวแทนจะเปนผูกระจายนิตยสารใหกับสมาชิกภายในกลุมเอง 2.1 ชือ่ ตัวแทนจากโรงเรียน/หนวยงาน ................................................................................................................... 2.2 ชือ่ โรงเรียน/หนวยงาน .................................................................................................................................. 2.3 ทีอ่ ยูส ำหรับจัดสงนิตยสารและออกใบเสร็จรับเงิน ................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 2.4 โทรศัพท ..................................................................................................................................................... 2.5 อีเมล ......................................................................................................................................................... I Get English

**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายการสงเสริมการขายโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา ***รายการสงเสริมการขายสิน้ สุ31 ดวันมกราคม ที่ 30 มิถ2557 นุ ายน 2556

โรงเรียน/หนวยงานที่สนใจสมัครสมาชิกแบบกลุม ติดตอโดยตรงไดที่หมายเลข

0-2294-8777 ตอ 111


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 1,199 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2557 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2 ฉบับ ด้รับนิตยสาร ี่ ไ ่ ไม ก ิ ช า ม ส ่ ี ท ี กรณ าติดต่อท ติดต่อกัน กรุณ7 ต่อ 111 0-2294-877

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


%@!.6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú%J1<*= %>#= 5<,>5>9= 056?7/=&#D %

ûçăĆģ ăĹåČĵġ 30 ĀĈğĩýčýĠČń īĊå Ċģèďģýþģîň ġå Random House Children's Books

!@ 9=% &= 7%= 6C9 >. A

¹ ã Œ ´ ä Í ‹ µ ¹ Ò ‹ Í ¶ Ã Ò Á Ò Ê ¹ Á Ñ áµ‹ÅФÍÅ ¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á 3// //-I P %@3.9/ý M#-ý 'ñ 2006

ĸĦğİĝĦğŞĮăĕİĦĞĭ ğĭýýĮğĩŝĮĕ I!/é.-*/Ā9-I Ā>6Eÿ ĸĚİ'/< > -9>I A ĝŀ ĚĵĕĀģĮĝğĵĹŞ .þĕăđŝ % Įăľ =& I Get English ,>5>9= 05 '/<3= !4@ >6!/÷ !?%>%

อิ่มแบบฝกหัดอาน-ฟ ง

ไลออก ภาษาอังกฤษ กงานĖħĕĭăĦijĩĆĴĐ -A CD MP3 #D I1ùęŖýĩŝĮĕNęŖýĹėġĜĮĥĮĩĭเลิ ăýĠĥýĭ by แอนดรูว14  บิ๊ก ĩĊĵ ส Ć ďĢĐĈĠÿĂâåýĠåĎğåġĈĄĺíąġĎġĒĠíåĉĎ MAGIC TREE HOUSE ĩďçćíÿĈĈćġćīúćāħĪĶ ûĵí

สแลงสุดงง

Bite me & Bite your tongue

et’s test ur English!

by อาจารยอดัม

ช Past Simple Tense

พี่นุยชวน

ISSUE #

เกี่ยวกับความรัก โหลดฟรี! MP3 เสียงเจาของภาษา และการออกเดต

652045

- 2557 50 &>#

E#

พู ดวาไงดี ในภาษาอังกฤษ

ûçăĆģ ăĹåČĵġ 30 ĀĈğĩýčýĠČń īĊå Ċģèďģýþģîň ġå Random House Children's Books

Let’s test your English! ฝกใช Past Simple Tense

et’s test ur English!

ช Past Simple Tense

ēĭģŀ ļė

ไลออก ภาษาอังกฤษ กงานĖħĕĭăĦijĩĆĴĐ -A CD MP3 #D I1ùęŖýĩŝĮĕNęŖýĹėġĜĮĥĮĩĭเลิ ăýĠĥýĭ by แอนดรูว14  บิ๊ก ĩĊĵ ส Ć ďĢĐĈĠÿĂâåýĠåĎğåġĈĄĺíąġĎġĒĠíåĉĎ MAGIC TREE HOUSE ĩďçćíÿĈĈćġćīúćāħĪĶ ûĵí

Ò¹ÐARÂOUÔ è§ND ÊتGÒLÃISqHÁ สแลงสุดงง IS ALL

Bite me & Bite your tongue

Business

/> > &>#

IS S N 1905- 6524

Ç ชอบสิ่งนั้น เกลียดสิ ่งนี้ ก ครสมาชิ สั่งซื้อÇ/สมั

N 1 9 0 5-6524

1905

652045

- 2557 50 &>#

พี่นุยชวน

เจาะข อสอบ เพือ1 คำตอบทีถ่ กู ตองเปะ!

Ç ชอบสิ สำนวน ่งนั้น เกีÇ่ยวกั บความรั เกลี ยดสิก่งนี้ และการออกเดต

พู ดวาไงดี ในภาษาอังกฤษ

ĸĕijĩŁ ĸğijĩŀ ăĦĕĴý ĻĆŞĜĮĥĮĸþŞĮĻĄăŝĮĞ ĸħĝĮĬĦŶħğĭĖĘĵĸŞ ğİĝŀ đŞĕęŖýĩŝĮĕĹėġēĴýğĬĐĭĖ đĭ㣠ĹđŝėğĬĒĝNĝĭĔĞĝNĘĵēŞ Ħŀı ĕĻĄēĭģŀ ļė 771905 652045 ĩĔİĖĮĞļģĞĮýğďšĻĕėğĬĺĞĀĄĮýĸĕijĩŁ ĸğijĩŀ ăĚğŞĩĝĸĚİĝŀ ĀġĭăĀŶĤĭĚēšĻħŞĝĮýĞİăŀ þIJĕŁ - /> - 2557 &># ĮĻĄĸĕijĩŁ ĸğijĩŀ ăĚğŞĩĝĸąġĞ ĝıĀŶĒĮĝēĐĦĩĖĀģĮĝĸþŞ

50

พู ดวาไงดี ในภาษาอังกฤษ

ENGLISH IS AL

ลาออก อยากรู ไหม Business พูดยังไงใน ไลEnglish อ อก าวลีนารูสำหรัภาษาอั บ งกฤษ ูดเรื1องยอดขาย เลิกริใชกพยงาน Ç ชอบสิ่งนั้น

by แอนดรูว บิ๊กส Ç เกลียดสิ่งนี้ ISSN 1905-6524

9 771905

Lè< 9Û Ù :$<Mè<"

652045

- /> - 2557 50 &>#

พู ดวาไงดี ในภาษาอังกฤษ

%@!.6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú%J1<

by อาจารยอดัม

ISSUE #

65

เต็มอิ่มแบบฝกหัดอาน-ฟ ง

พี่นุยชวน

1@ 6@#$èJU #ú > %@!.6>/ 69%,>5>9= 05#AMQ /ú &= 3>-%@.-/< &= K1

เจาะข อถ่ กูสอบ เพื อ 1 คำตอบที ตองเปะ! Poor President

โหลดฟรี! MP3 เสียงเจาของภาษา

ประธานาธิบดีที่ ไดรับการ ขนานนามวาจนและสมถะ ที่สุดในโลก

สำนวน Let’s test your English! ฝกใช Past Simple Tense

Ò¹ÐÂÔ è§D ÊتGÒLIÃSHq Á IS ALL AROUN EN

<Lè9Û " < è M < Business $ : Ù English /> > &>#

กริยาวลีนารูสำหรับ ชพูดเรื1องยอดขาย

I!/é.-*/Ā9-I Ā>6Eÿ '/< > -9>I A.% ÂÔ è§ =& I Get ¹ÐEnglish Ø ÊªÒÃq ÁÒ L AROUND

เกี่ยวกับความรัก และการออกเดต

by อาจารยอดัม

Business 9

English

ยาวลีนารูสำหรับ Ô è§ กริ Ò¹ÐARÂOUN ูดเรื1องยอดขาย ใช พ D ªÒÃSHq Á IS ALL

ฝกใช Past Simple Tense

Bite me & Bite your tongue

ĸĦğİĝĦğŞĮăĕİĦĞĭ ğĭýýĮğĩŝĮĕ I!/é.-*/Ā9-I Ā>6Eÿ ĸĚİ'/< > -9>I A ĝŀ ĚĵĕĀģĮĝğĵĹŞ .þĕăđŝ % Įăľ =& I Get English ,>5>9= 05 '/<3= !4@ >6!/÷ !?%>%

,E-@4>6!/÷ 3@#.>4>6!/÷ ลาออก อยากรูô/ ไ9&!= หม 3 I /P 3>-/E พูดยังไงใน

EN

Let’s test your English!

3// //-I P %@3.9/ý M#-ý 'ñ 2006

English

NGLI

!@ 9=% &= 7%= 6C9 >. A

ประธานาธิบดีที่ ไดรับการ ขนานนามวาจนและสมถะ ที่สุดในโลก

สแลงสุดงง

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm l Ë ­ l r ­ j m

#ú > %@!.6>/ 5>9= 05#AMQ /ú &= 3>-%@.-/< &= K1

ฟรี! MP3 เสียงเจาของภาษา

ธานาธิบดีที่ ไดรับการ นนามวาจนและสมถะ ในโลก

<Lè9Û Ù :$<Mè"<

ประธานาธิบดีที่ ไดรับการ ขนานนามว าจน และQ-!úสมถะ %@!.6>/I*C Q9 >/I/è %J1<*= %>#= 5<,>5>9= 056?7/=&#D % ที่สุดในโลก ĐæĠíďĥĒĒĵġææĒåĩČĊġăĈĶĒĆñçúĂç åâ ýĠåĎğåġĈĄĺíąġĎġĒĠíåĉĎ

อิ่มแบบฝกหัดอาน-ฟ ง

Poor esident

1 4 0 1 0 1

Poor President

Ç ชอบสิ่งนั้น Ç เกลียดสิ่งนี้

8

N 1 9 0 5-6524

1 4 0 1 0 1

กริยาวลีนารูสำหรับ ชพูดเรื1องยอดขาย

ĸĕijĩŁ ĸğijĩŀ ăĦĕĴý ĻĆŞĜĮĥĮĸþŞĮĻĄăŝĮĞ ĸħĝĮĬĦŶħğĭĖĘĵĸŞ ğİĝŀ đŞĕęŖýĩŝĮĕĹėġēĴýğĬĐĭĖ đĭ㣠ĹđŝėğĬĒĝNĝĭĔĞĝNĘĵēŞ Ħŀı ĕĻĄēĭģŀ ļė ĩĔİĖĮĞļģĞĮýğďšĻĕėğĬĺĞĀĄĮýĸĕijĩŁ ĸğijĩŀ ăĚğŞĩĝĸĚİĝŀ ĀġĭăĀŶĤĭĚēšĻħŞĝĮýĞİăŀ þIJĕŁ ĝıĀŶĒĮĝēĐĦĩĖĀģĮĝĸþŞĮĻĄĸĕijĩŁ ĸğijĩŀ ăĚğŞĩĝĸąġĞ

8

English

/> > &>#

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm l Ë ­ l r ­ j m

เจาะข อสอบ 65 เพือ1 คำตอบทีถ่ กู ตองเปะ! Ô è§ มอิ่มแบบฝกหัดอาน-ฟ ง เต็ Ò¹ÐARÂOUN D ªÒÃSHq Á L L A IS LI 1@ 6@#$èJU #ú > %@!.6>/ G N 69%,>5>9= 05#AMQ /ú &= 3>-%@.-/< &= K1 สำนวน

Poor President

1 4 0 1 0 1

oks

ธานาธิบดีที่ ไดรับการ นนามวาจนและสมถะ ในโลก

Business

65

1@ 6@#$èJU #ú > %@!.6>/ ,E-@4>6!/÷ 3@#.>4>6!/÷ 69%,>5>9= 05#AMQ /ú &= 3>-%@.-/< &= K1 โหลดฟรี ! MP3 เสียงเจาของภาษา ลาออก อยากรูô/ ไ9&!= หม 3 I /P 3>-/E .6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú%J1<*= %>#= 5<,>5>9= 056?7/=&#D % พูด%@ ยัง! ไงใน

ฟรี! MP3 เสียงเจาของภาษา

ĉĎ Poor esident

65

เต็มอิ่มแบบฝกหัดอาน-ฟ ง

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm l Ë ­ l r ­ j m

#ú > %@!.6>/ 5>9= 05#AMQ /ú &= 3>-%@.-/< &= K1

ISSUE #

กริยาวลีนารูสำหรับ ใชพูดเรื1องยอดขาย

8

E#

1905

%@!.6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú%J1<

ĐæĠíďĥĒĒĵġææĒåĩČĊġăĈĶĒĆñçúĂç åâ ýĠåĎğåġĈĄĺíąġĎġĒĠíåĉĎ

Ç ชอบสิ่งนั้น

@live.com Ç เกลียดสิ ่งนี้ ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook พู ดวาไงดี ในภาษาอังกฤษ ISSN 1905-6524

9 771905

652045

- /> - 2557 50 &>#


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.