นิตยสาร I Get English เล่ม 62

Page 1

นิตยสารเพื่อการเร�่มต นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

New

ĀĴďĸĩăýĿĸýŝă Tense ļĐŞ ĒŞĮĻħŞħĕĭăĦijĩĸġŝĝĕıĸŁ ėťĕđİģĸđĩğšĦģŝ ĕđĭģ ĸĕijĩŁ ĸğijĩŀ ăĦĕĴýĦĕĮĕ ĆģĕđİĐđĮĝ ēŶĻħŞĸþŞĮĻĄ Tense ļĐŞăĮŝ Ğľ ĺĐĞļĝŝĸĀğıĞĐ@

ISSUE #

62

โหลดฟร�! MP3

n¯ §m£ ·Ë

§£m  ¤· © ¥ º Â¥¯Ê¹

Tense!

(2!- m 199.-

 ´² º ¥²Â É ¬µ ³ Â¥¹Ê¯ Tense ·Ê ©¥¥»n

r à¼ÂËÅÑ¡¡ÒÃ¨Ó 12 Tense ä´Œ§Ò‹ Âæ â´Â㪌 Key Words ç² ©´£ÃÙŒÊ¡Ö r ¬¥¶£ ©´£Â n´ã n©¤Ã e ­³ ¥n¯£Â §¤ ç²Â ¶ ´¥

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 7 l ฉบับที่ 62 : 1 - 31 ตุลาคม 2556

à¡‹§ Tense ä´Œ 㪌 Tense §m¯

µÑ´ choice ·Ê µÆ 㪌 Å ´¥ µ n¯¬¯

0-2294-8777

เต็มอิม� แบบฝ กหัด

อ าน-ฟ ง

ลิขสิทธ�แ์ ท จาก นิตยสารสอนภาษาอังกฤษ ทีไ่ ด รบั ความนิยมระดับโลก

Let’s speak English!

สอนพูด ติ-ชม-ด า-ว�จารณ หนัง

มัน่ ใจ ทำความเข าใจ และมีความพยายาม

เคล็ดลับเก งภาษาอังกฤษของ

ราคา 50 บาท

Tel.

เสียงเจ าของภาษา

I SSN 1905-6524 9 771905

ตุลาคม 2556

652045

50 บาท

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English แอนดรูว บิก � ส : ภาษาอังกฤษน ารู เกีย่ วกับ

“การนอน”

อาจารย อดัม: สำนวนอังกฤษทีต ่ รงกับ

เข าหูซา ย ทะลุหข ู วา

Read & Listen

How to Trick a New Employee! แผนสุดแสบ รับน องใหม ในทีท่ ำงาน เตร�ยมตัว

เข�ยนว�กับทดร.พ� ยานิ พ นธ น่ ย ุ

Boutonniere คำนีค้ ณ ุ ออกเสียงถูกไหม? ด รวมศัพท ทะเลาะ-กั ขัดขา-หาเร�อ่ ง

และสำนวน

ฯลฯ

8

1 3 1 0 0 1


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี | ดุจดาว บัวทอง การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243 ทีมงาน I Get English ยินดีรับฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

editor@iGetEnglish.com และ www.facebook.com/iGetEnglish www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk สวัสดีค่ะ

ดูเหมือนไม่นานเท่าไรเองทีเ่ ราเพิง่ กล่าวสวัสดีปใี หม่กนั ไป เผลอแป๊บเดียวเท่านัน้ เดือนตุลาคมก็แวะเวียนผ่านเข้ามาอีก ครั้ง คุณผู้อ่านท่านใดที่วางแผนจะท�ำอะไรให้ส�ำเร็จภายในปีนี้ คงต้องเร่งมืออีกนิดแล้วล่ะค่ะ ส�ำหรับทีมงาน I Get English เอง นี่เป็นเดือนที่เรา คึกคักกันน่าดู เพราะในวันที่ 26 ตุลาคมที่จะมาถึงนี้ เราได้ เตรียมกิจกรรมสนุกๆ ไว้ให้ผอู้ า่ นทีน่ า่ รักได้ฝกึ ฝนภาษาอังกฤษ ชื่อกิจกรรมว่า “เก่งภาษาอังกฤษด้วยเพลงสากล เคล็ดลับที่ ทุกคนท�ำได้” โดยได้คุณอุ๋งอิ๋ง-กรกช ศิลปินจากค่าย GMM GRAMMY มาเป็นวิทยากรในงาน ใครที่อยากมาสนุกกับเรา ส�ำรองทีน่ งั่ กันได้ที่ www.igetenglish.com ก่อนทีน่ งั่ เต็มนะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงานค่ะ มาว่ากันด้วยเนื้อหาในฉบับกันบ้าง ฉบับนี้ปกและ บทสัมภาษณ์ของเราน่าอ่านมากๆ เพราะได้หนุ่มตี๋ท่ีน่ารัก เจมส์ มาร์ 1 ใน 5 พระเอกจากละคร “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” ของช่อง 3 มาเผยเคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษแบบส่วนตั๊ว ส่วนตัวให้กับผู้อ่าน I Get English โดยเฉพาะ งานนี้สาวก คุณชายพลาดไม่ได้เด็ดขาด ฉบับนี้คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์ ผู้ใจดี เจ้าของคอลัมน์ “พูด ภาษาอังกฤษนอกต�ำรา” ฝากค�ำถามมาว่า “ฝันดีนะ” ในภาษา อังกฤษพูดว่าอะไร? ใบ้ว่าไม่ใช่ Have a good dream. ถ้า อยากรูต้ ามไปอ่านกันได้ทหี่ น้า 4 ค่ะ ส่วนอาจารย์อดัมก็เตรียม ส�ำนวนเกีย่ วกับ “หู” ไว้ ใครทีอ่ ยากรูว้ า่ “ฟังหูซา้ ยทะลุหขู วา” ใน ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร เปิดคอลัมน์ “American Slang” ได้เลย รับรองได้ค�ำตอบแน่นอน และส�ำหรับใครที่ดูหนังเสร็จแล้ว อยากจะหาค�ำพูดไว้บอกเล่าความรู้สึก “ปลื้มพระเอก เกลียด ตัวร้าย หมัน่ ไส้นางเอก ฯลฯ” ห้ามพลาดเด็ดขาด คุณอารดา ณ ติดปากติดใจ จะสอนพูดวิธชี ม เชียร์ สับเละ วิจารณ์หนังกันค่ะ อีกเรือ่ งทีล่ มื ไม่ได้ เพือ่ การฝึกภาษาอังกฤษแบบจัดเต็ม คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงมาฟังประกอบการอ่านคอลัมน์ English Booster ได้ที่ www.igetenglish.com อ่านไป-ฟังไป ฟินกว่า สนุกกว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องใช้รหัสดาวน์โหลด ใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ ขอให้ทุกท่านสนุกกับการอ่านและการฝึกฝนภาษา อังกฤษนะคะ! บรรณาธิการ


C

S T N E T N O ISSUE #62

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : แนะน�ำสถานที่

ฮันนีมูนสุดสวีท ตอนที่ 2 Bora Bora, French Polynesia 40 Science Zone : Are All Water Molecules Created Equal? โมเลกุลน�้ำมีขนาดเท่ากันหมดหรือเปล่า 60 Reading Guide : The Metamorphosis

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 26 Cooking for Fun : เกี๊ยวน�้ำ 28 Interview : เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษของ

เจมส์ มาร์: มั่นใจ ท�ำความเข้าใจ และมีความพยายาม 33 Photo-Oh My! : Say cheese with my teacher! แชะนี้ต้องมีคุณครู 61 Fun Zone : เกมปริศนาชิงรางวัล

63 ใบสมัครสมาชิก

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : 10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ “การนอน” ในภาษาอังกฤษ 8 American Slang : ส�ำนวนที่เกี่ยวกับ “หู” 34 Speak English with Lulu : ฝึกออกเสียง ค�ำศัพท์เกี่ยวกับการแต่งงานที่ขึ้นต้นด้วยตัว B 48 ศัพท์ (น่า) สน : Book 50 ติดปากติดใจ : รวมฮิตประโยคส�ำหรับเม้าท์ เรื่องหนัง 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : On the Ball

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 12 Teacher’s Corner : ภาษาอังกฤษใน

วิทยานิพนธ์

23 Confusing Words : homework กับ housework ค�ำหน้าตาคล้าย แต่ความหมายต่าง

ถ้าเจมส์ มาร์ ต้องสอนภาษาอังกฤษ ให้ชาว I Get English คุณครูเจมส์จะสอน อะไรดีนะ? Interview หน้า 28

ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์ English Booster แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 65 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

Food forอาหารสมอง Thought 38 Sing from Soul : Roar by Katy Perry 43 Moving Movie : The Host ต้องยึดร่าง 56 iDiary : Urban Foxes หมาจิ้งจอกในเมืองกรุง

How to catch a criminal!


Shall we talk?

พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา ภาษาอังกฤษนอกกรอบ

แอนดรูว์ บิ๊กส์

ฝรั่งที่รักเมืองไทยและภาษาไทย เจ้าของสโลแกน “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” และเจ้าของโรงเรียนสอนภาษา Andrew Biggs Academy จบปริญญาตรีเอกภาษาไทยที่ ม.รามคำ�แหง นอกจากได้รบั รางวัลทางด้านการใช้ภาษาไทยมากมายจากทั้งรัฐบาลและเอกชนแล้ว เขายังเคยได้รับการโหวตให้เป็น “คนศีรษะล้านที่เท่ที่สุดในเมืองไทย” อีกด้วย

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

“การนอน”

ในภาษาอังกฤษ ก่อนอืน่ ผมมีคำ� ถามส�ำหรับท่านผูอ้ า่ น 1 ค�ำถาม ครับ ทราบไหมว่า “นอนหลับฝันดี” พูดว่าอย่างไรใน ภาษาอังกฤษ นีค่ อื ค�ำถามทีผ่ มได้รบั ถึง 2 ครัง้ ในรอบสัปดาห์ ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ครั้งนั้นผมถามผู้ตั้งค�ำถามกลับว่า แล้วคุณคิดว่าควรจะแปลอย่างไร นี่คือเหตุผลที่ผม ถามท่านผู้อ่านเช่นกัน แล้วคุณตอบว่าอย่างไรครับ คนส่วนใหญ่ รวมถึงน้อง 2 คนทีต่ งั้ ค�ำถามนี้ ตอบเหมือนกันว่า Have a good dream. ซึง่ ฟังแล้ว น่าจะเป็นค�ำตอบทีถ่ กู ต้อง แต่ในความจริงนัน้ … ผิด หาเจ้าของภาษาทีใ่ ช้ Have a good dream. ยากครับ เพราะเรามักจะพูดอย่างอื่นมากกว่า นี่คือ 1 ใน 10 เรื่องที่คุณควรทราบเกี่ยวกับ การนอน หรือ sleep เนื่องจากว่าเราใช้เวลา 1 ใน 3 ของชีวิตเราไปกับการนอน เราจึงน่าจะให้ความ ส�ำคัญกับหัวข้อนี้บ้าง มาเริ่มกันเลยดีกว่า 4 | I Get English

ค�ำเตือน!!

คอลัมน์นี้อาจท�ำให้เก อาการง่วงนอนได้ ิด

10 เรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับการนอนในภาษาอังกฤษ 1. sleep เอาประเด็นง่ายมาก่อน คือค�ำว่า sleep แปลว่า “นอน” (กริยา) หรือ “การนอน” (ค�ำนาม) เช่น - I need to sleep. กับ - I need some sleep. 2 ประโยคนี้ความหมายแทบจะเหมือนกัน คือ “ฉันต้องนอน” แต่ในประโยคแรก sleep เป็นค�ำกริยา ส่วนในประโยคที่สองเป็นค�ำนาม 2. asleep กับ sleeping แปลว่า “ก�ำลังนอนอยู่” ดู 2 ประโยคนี้ครับ - He is sleeping. - He is asleep. เชื่อไหมครับ ความหมายเหมือนกันหมดคือ “เขาก�ำลังนอนอยู่” แต่สังเกตโครงสร้างในประโยคที่ 2 นะครับ ค�ำว่า asleep เป็น adjective (คุณศัพท์) ที่ใช้อธิบายถึงใครที่ก�ำลังนอนอยู่ เพียงแต่ว่าเราต้อง ใช้ควบคู่กับ verb to be (is, am, are, was, were)


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

ส�ำนวนที่ เกี่ยวกับ “หู”

8 | I Get English


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ นริศรา ช่อสลิด

Jame มั่นใจ ท�ำความเข้าใจ และมีความพยายาม

เคล็ดลับเก่งกฤษของ ภาษาอัง

เจมส์ มาร์

28 | I Get English

Jam J


James Ma James Ma James Ma Jam James M mes Ma Jam James Ma J ames M a ames Ma James James Ma ฉบับที่แล้วพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับ

คุณชายใหญ่แห่งวังจุฑาเทพมาแล้ว ฉบับนี้ I Get English ขอเอาใจแฟนๆ คุณชายอีกครัง้ ด้วยการพาน้องเล็กของวังมาพูดคุยกับเราบ้าง เขาคนนีเ้ ป็นหนุม่ ลูกครึง่ ทีต่ อ้ งใช้ชวี ติ เกีย่ วพัน กับภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็ก ใช่แล้ว... เขาก็ คือหนุ่มตี๋สุดน่ารัก “เจมส์ มาร์” นั่นเอง เจมส์ มาร์ เป็นลูกครึ่งไทย-ฮ่องกง (คุณพ่อเป็นคนไทย ส่วนคุณแม่เป็นคนฮ่องกง) เกิดและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทย จนถึง 8 ขวบ จากนัน้ ย้ายไปเรียนทีฮ่ อ่ งกง จนอายุได้ 16 ปี จึงกลับมาที่เมืองไทยอีกครั้ง เจมส์ มาร์จึง สามารถพูดภาษาไทยได้ชดั เปรีย๊ ะ และสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เจมส์เริ่มต้นบทสนนากับเราด้วยการ แนะน�ำตัวและเล่าถึงการเรียนของตัวเอง

“ผมเรียนที่ NIST (New International School of Thailand) ตั้งแต่อนุบาลจนถึง Year 3 ครับ พอไปฮ่องกงก็เรียน Year 4-6 ที่ Quarry Bay School เป็นโรงเรียนนานาชาติเหมือนเดิม พอขึน้ Year 7 ก็ไปเรียนที่ South Island School ซึง่ เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกัน พอกลับไทยมา เรียนต่อที่ Harrow International School และตอนนี้ผมเรียนที่ ABAC อยู่ปี 4 แล้วครับ”

ขณะนี้เจมส์ มาร์ก�ำลังสนุกกับการเรียน ในคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา Business English วิชาโท Marketing และเพิ่งค้นพบว่าการเรียนใน สาขานีย้ งิ่ ท�ำให้เขารูส้ กึ ชอบภาษาอังกฤษมากขึน้ อีก

“ศิลปศาสตร์ไม่ใช่แค่สอนวิธกี ารพูด แต่สอน วิธกี ารใช้ภาษาให้เป็นเพือ่ น�ำไปปรับใช้กบั ธุรกิจ เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ มันก็มีวิธีเขียนหลายแบบ เราได้เรียนรู้วิธีการเขียน การพูด การน�ำเสนองาน ที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีก ที่ส�ำคัญคือเราก็สนุกด้วย ผม ชอบครับ นานๆ ไปกลายเป็นคนทีช่ อบภาษาขึน้ มา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ”

James Ma

I Get English| 29รวมรูปประโยคมากมาย

18 หัวข อชวนสนทนาที่ใช บ อยในชีว�ตประจำวัน จดจำง าย สนทนาได อย างรวดเร็ว!

จำภงา าพยดคว วายมคิด แผ น าอังกฤษได

ช วยให พยูดดภายาษในทุกๆ วัน อย างง า

P3 พร อม CDามM างความมั่นใจ ย ว ฝ กออกเสียงต านช การสณร จริง ออกเสียงโดย เสมือนอยู ในสถ เจ าของภาษา

ISBN 978-616-527-496-8 ราคา 199.-

สุดยอดตัวช วยสำหรับผู ที่ต องการสื่อสารภาษาอังกฤษให ได อย างคล องแคล ว ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถสนทนาโต ตอบกับชาวต างชาติ ได อย างมั่นใจ หนังสือเล มนี้จะช วยให คุณสนทนาได อย างที่ใจคิด ไม ต องเคอะเขินอีกต อไป!

รวบรวมประโยคสำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษ 18 หัวข อชวนสนทนาที่ใช บ อยในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบ Mind Map Sentences ที่เน นให จดจำประโยคหลักๆ ได แม นยำยิ�งขึ้นและสามารถ ใช ได ทันทีโดยไม รีรอ เสริมความเข าใจยิ�งขึ้นด วยส วนสรุปรูปประโยค พร อมตัวอย างบทสนทนา เสมือนสถานการณ จริง! ประโยคใหม ๆ เข ากับยุคสมัยตรงใจผู เรียนภาษาอังกฤษ

Tel.

0-2294-8777


ลิขสิทธิ์จาก

English Booster

English Booster จะช่วยให้คณ ุ ได้อา่ นภาษาอังกฤษอย่างจุใจ! และพิเศษกว่าใครด้วย MP3 เสียงเจ้าของภาษา

ส�ำหรับฟังประกอบกำรอ่ำน

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงฟรีได้ที่ www.igetenglish.com วิธกี ารดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ฟรี!

สังเกตสัญลักษณ์ หากมีสัญลักษณ์นี้ ปรากฏอยู่ตรงหัวคอลัมน์ใด แสดงว่าคอลัมน์ นั้นสามารถฟังเสียงประกอบได้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.igetenglish.com เพื่อ ท�าการดาวน์โหลดไฟล์เสียง โดยท�าตามค�าแนะน�า ในการดาวน์โหลดในเว็บไซต์ น�าไฟล์เสียงมาเปิดกับเครื่องเล่นที่รองรับไฟล์ MP3 โดยเลือกเล่นไฟล์ทมี่ หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู่ในคอลัมน์นั้นๆ เช่น หมายถึง คอลัมน์นสี้ ามารถฟังเสียงประกอบได้ จากไฟล์เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

ความพิเศษของ English Booster Skills Booklet คืออะไร? English Booster Skills Booklet มีแบบฝึกหัดพัฒนาความรู้ ทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากเนือ้ หาในนิตยสาร เหมาะส�าหรับผูท้ สี่ นใจ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือคุณครู/ผูป้ กครอง ที่ต้องการน�าเนื้อหาไปใช้ ในกิจกรรมการเรียนของ นักเรียน/บุตรหลาน { ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.igetenglish.com}


สามารถใช้ร่วมกับคู่มือ English Booster Skills Booklet ได้ TRACK 6204: ENGLISHWOMAN & ENLISHMAN

LISTENING PRACTICE 1

สนทนาภาษาอังกฤษ พิชิตได้จากการฟัง

Think about it!

Are there any new employees where you work? Did you introduce yourself? Why? Why not? What questions did you ask? What does it feel like to be a new employee?

มีพนักงานใหม่ในทีท่ ำ� งานของคุณบ้างไหม คุณแนะน�ำตัวเองหรือไม่ เพราะอะไร คุณถามค�ำถามอะไรไปบ้าง การเป็นพนักงานใหม่รู้สึกอย่างไร PLEASED TO MEET YOU!

First day at work วันแรกของการท�ำงาน โปรดอย่าอ่าน สคริปต์บทสนทนา จนกว่าคุณจะท�ำ แบบฝึกหัดเสร็จ Answers on page 87

1. Pre-listening Think of five questions to ask a new employee at work. For example: “Where are you from?” ให้คุณคิดค�ำถามจ�ำนวน 5 ข้อส�ำหรับถามพนักงานใหม่ เช่น “คุณ มาจากที่ไหน”

2. Listening I You’re going to listen to a conversation between an employer and a new employee at work. Listen once. Did you hear any of your questions from the Pre-listening activity? คุณก�ำลังจะได้ฟงั บทสนทนาระหว่างนายจ้างกับพนักงานใหม่ ให้ฟงั 1 ครั้ง คุณได้ยินค�ำถามอะไรบ้างที่ตรงกับสิ่งที่คุณคิดไว้ก่อนหน้านี้

3. Listening II Listen again. Then, answer the questions. ให้ฟังบทสนทนาอีกครั้ง จากนั้นให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้ 1. Where’s Gary from originally? 2. Where did he go to school? 3. How long has he been at his current job? 4. How many times does he go home a year? 5. Which city is he from? 6. What does Rachel want to do one day? 76

4. Language focus

Features of conversational English จากบทสนทนาช่วงหนึ่งที่พูดว่า “...Yes, mostly. I mean, we lived in Paris...” ผูพ้ ดู พูดว่า I mean... เพือ่ แก้ไขค�ำพูด ของตนเอง ให้คณุ ลองอ่านบทสนทนา แล้วมองหาดูวา่ มีคำ� ที่ เป็นภาษาพูดแบบนี้อยู่อีกหรือไม่

5. Listening III Choose the correct words to complete the audio script. เลือกค�ำที่ถูกต้องเพื่อเติมบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์


TRACK 6205: ENGLISHWOMAN & US MAN

LISTENING PRACTICE 2

สนทนาภาษาอังกฤษ พิชิตได้จากการฟัง

Think about it!

Have you met an old friend recently? Who was it? Where did you meet? What did you talk about?

ช่วงนีค้ ณุ ได้เจอเพือ่ นเก่าบ้างไหม ได้เจอใครบ้าง พบกันทีไ่ หน พูดคุยอะไรกันบ้าง

Catching up คุยกับเพื่อนเก่า Answers on page 87

1. Pre-listening Imagine you’ve just met an old friend in the street. Think of four questions to ask him/her. For example: “Where are you working now?” ให้ลองจินตนาการดูวา่ คุณได้พบกับเพือ่ นเก่าบนถนนสายหนึง่ ให้คดิ ค�ำถาม 4 ข้อเพื่อถามเขาหรือเธอ เช่น “ตอนนีเ้ ธอท�ำงานอยู่ที่ไหน”

2. Listening I You’re going to listen to two old friends having a chat. Listen once. Did you hear any of the questions you thought of for the Pre-listening activity? คุณก�ำลังจะได้ฟงั บทสนทนาระหว่างเพื่อนเก่า 2 คน ฟังบทสนทนา 1 ครั้ง คุณได้ยินค�ำถามอะไรบ้างที่ตรงกับสิ่งที่คุณคิดไว้ก่อนหน้านี้

3. Listening II Listen again. Then, answer yes/no. ให้ฟงั บทสนทนาอีกครัง้ จากนัน้ ให้ตอบค�ำถามว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 1. Were Alex and Danielle at school together? 2. Were they in Ms Jones’ class? 3. Was Alex in the school football team? 4. Did Alex go out with Danielle? 5. Is Alex working as a doctor right now? 6. Is Danielle a set designer? 7. Does Danielle tell Alex the name of the TV series she’s been working on? 78

4. Language focus

Features of conversational English จากบทสนทนาช่วงหนึ่งที่พูดว่า “...You look, erm, different...” ผูพ้ ดู ใช้เสียง erm เพือ่ เติมเต็มช่วงว่างระหว่าง สนทนา ซึง่ เป็นลักษณะพิเศษของภาษาพูด ให้คณุ ลองอ่าน บทสนทนา แล้วมองหาดูวา่ มีคำ� ทีเ่ ป็นภาษาพูดอยูอ่ กี หรือไม่

5. Listening III Complete the audio script with the correct prepositions. เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ด้วยค�ำบุพบทที่ถูกต้อง


VOCABULARY CLINIC คลินิกค�ำศัพท์

UK / US WORDS DRIVING & ROADS

การขับขี่และเรื่องบนท้องถนน แบบอเมริกันและอังกฤษ

1 กระโปรงท้ายรถ

2 รถบรรทุก

British English: The suitcase won’t fit in the boot. American English: The trunk is stuck and it won’t open.

British English: You need a special licence to drive a lorry. American English: I hate driving on the freeway with all those trucks.

3 ฝากระโปรงหน้ารถ

4 ที่จอดรถ

British English: I couldn’t open the bonnet. American English: I don’t know how to open the hood. 94

British English: There was no space in the car park. American English: The parking lot was expensive so I parked the car on the street instead.


TRACK 6208: US WOMAN& NEW ZEALAND MAN

READ & LISTEN

Think about it!

Have you ever played a joke on someone? What was it? What are the dangers associated with playing jokes on people?

คุณเคยแกล้งใครสักคนบ้างไหม วิธีการแกล้งของคุณคืออะไร เกิดอันตรายอะไรขึ้นบ้างกับคนที่ คุณแกล้ง

ฝึกอ่าน-ฟังเพิ่มคลังค�ำศัพท์

HOW TO TRICK A NEW EMPLOYEE! แผนสุดแสบ รับน้องใหม่ในที่ท�ำงาน! Answers on page 87

1. Pre-reading You’re going to read an article about tricks that are played on new employees. Look at the list of objects. What tricks can you think of involving these objects? Think of as many as you can. คุณก�ำลังจะได้อ่านบทความเกี่ยวกับอุบายที่ใช้แกล้งเหล่าพนักงาน ใหม่ ดูภาพสิ่งของต่อไปนี้ แล้วลองคิดดูว่าจะใช้สิ่งของเหล่านี้สร้าง อุบายอะไรได้บ้าง ให้คิดวิธีการให้ได้มากที่สุด teapot

cuckoo clock

buoy

mop

I’M NEW HERE. WILL YOU PLAY A JOKE ON ME?

ID-10T

APRIL FOOL’S DAY April 1st is known as Ap l’s Day in many English-speaking countririles.Foo It’s day to play jokes on people. There are also aofte fake stories in major newspapers. Previously,n there have been articles on d hamburgers and spaghetti trees,leftnei-hathende r of which exist... of course!

2. Reading I Read the article once to compare your ideas from the Pre-reading activity. Which joke is the funniest/cruelest/ best/worst? Why? อ่านบทความ 1 ครัง้ เพือ่ เปรียบเทียบกับอุบายทีค่ ณุ คิดไว้ วิธไี หนทีใ่ ช้ แกล้งคนได้สนุกทีส่ ดุ โหดร้ายทีส่ ดุ ดีทสี่ ดุ หรือว่าแย่ทสี่ ดุ เพราะอะไร

3. Reading II compass

turning fork

magnet

brick

screwdriver

hammer

spirit level

grenade

shoelace

rooster

84

Read the article again. Then, explain what the following jokes involve. อ่านบทความอีกครั้ง จากนั้นให้อธิบายว่าวิธีการแกล้งต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับอะไร

1. The mail buoy = 2. Sea-bats = 3. The captain’s crank = 4. A hammer for = 5. A long weight =


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 1,199 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2556 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ สาร 2 ฉบับ ย ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ กรณีที่สมาช ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 111 0-2294-8777

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


นิตยสาร I Get English รวมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ลดราคา เงือ1 นไขในการรับสวนลด นักเรียน / บุคลากรสมัครสมาชิกนิตยสาร I Get English พรอมกัน อยางนอย 30 คนขึน้ ไปในนามของโรงเรียน/หนวยงานเดียวกัน

จาก 599.- ประหยัด 120 บาท

จาก 1,199.- ประหยัด 240 บาท

1. แบบฟอรมการสมัครสมาชิกแบบกลุม

สมัครสมาชิกนิตยสารราย 1 ป (12 เลม) 479 บาท x จำนวน ......... คน รวมเปนเงิน .................. บาท สมัครสมาชิกนิตยสารราย 2 ป (24 เลม) 959 บาท x จำนวน ......... คน รวมเปนเงิน .................. บาท ตองการเริม่ รับนิตยสารตัง้ แตฉบับที่ ........................................................................................................................

2. ขอมูลโรงเรียน/หนวยงาน

จะจัดสงนิตยสารไปยังตัวแทนตามที่อยูและขอมูลติดตอที่ระบุไวตอไปนี้เทานั้น โดยทางตัวแทนจะเปนผูกระจายนิตยสารใหกับสมาชิกภายในกลุมเอง 2.1 ชือ่ ตัวแทนจากโรงเรียน/หนวยงาน ................................................................................................................... 2.2 ชือ่ โรงเรียน/หนวยงาน .................................................................................................................................. 2.3 ทีอ่ ยูส ำหรับจัดสงนิตยสารและออกใบเสร็จรับเงิน ................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 2.4 โทรศัพท ..................................................................................................................................................... 2.5 อีเมล ......................................................................................................................................................... I Get English

**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายการสงเสริมการขายโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา ***รายการสงเสริมการขายสิน้ สุดวันที่ 31 30 มิตุถลนุาคม ายน2556 2556

โรงเรียน/หนวยงานที่สนใจสมัครสมาชิกแบบกลุม ติดตอโดยตรงไดที่หมายเลข

0-2294-8777 ตอ 111


62

9= 056?7/=&#D %

%@!.6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú%J1<*= %>#= 5<,>5>

New

ISSUE #

62

é MP3 K71 +/ > 9 ,>5> I6A. I ú

I!P-9@-è J&&) ć 7=

9>Ď % +ē

1@ 6@#$èJU #ú > %@!.6>/69%,>5>9= 05 #AMQ /ú &= 3>-%@.-/< &= K1

¡ m pj ¡jm l Ë ­ l r ­ ~

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j

¯

‹Í䴌㹠ᵋÅФÍÅÑÁ¹ ÊÒÁÒö͋ҹµ ¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á

Let’s speak English!

@ 24$ê -; è- ę9-/ħ 9+ òĝ $8é

-=%Q L #? 3>-I ď>L A 3>-*.>.>J1<-

I 1P 1=&I Ď ,>5>9= 05 9

/> > &>#

ISS N 190 5-65 24 9 7719 05

6520 45

!D1> -

&>#

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

I!/.é -*/Ā9-I >Ā 6Eÿ '/< > -9>I A.% =& I Get English ê 6Ē J9% /E3 Ē &@ +@ ę 9 1$ )91948é , ĚD <*L / 8%

9+$4$

9> >/.9Ē -= 2:$/$4é8 ,1"L< +é %8

D 9Ě ò @ 9Ě * @ /9 ? "7-ò

Read & Listen

ic!k Tryee to Haow plo Em New ? E2% Eë$2 +9%$Ě5ìH3ëęH$""M= ;ì:$ I!/.ñ -!3=

*%$Ē %@ I .õ %3 8%#ð +.> ? Ě * .êă$L

re ie n n to u o B = ì! A I3ë ? 55 E2* :$ M< :8- 9 = #Ē "8E/3-4* : 9 3:E+Ī5M ì 7-7

J1<6?%3%

8

1 3 1 0 0 1

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.