นิตยสาร I Get English เล่ม 61

Page 1

9.ā>I*@Q M' ÞÖÙÒ "Ă>.= M-ā M Ă9ā>%7%= 6C9I1ā-%AR!! 7> D -Dā 7->. 9 D C9 >/M'I3@/ą #A9Q I-/@ >

นิตยสารเพื่อการเร�่มต นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

New

I!/A.-!=3L7Ă*/Ă9- I!/A.-L L7ĂJ P J/ Ă3.7%= 6C9I1ā-%AR

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

61

โหลดฟร�! MP3 I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 7 l ฉบับที่ 61 : 1 - 30 กันยายน 2556

เสียงเจ าของภาษา

เต็มอิม� แบบฝ กหัด

อ าน-ฟ ง

ลิขสิทธ�แ์ ท จาก นิตยสารสอนภาษาอังกฤษ ทีไ่ ด รบั ความนิยมระดับโลก

6%D 6%>% !CQ%I!Ă% /&#D /6 69 J#/ ,>5>9= 05#=R ?4=*#ąJ1<'/<K. pq Ó ¦ Ô ® ­ Ô p ¨j Ô Ô m¡| j p m¡| j Ó 1,000 j

¦ Ô p s ® ­ ¥

­pt ® ©}Ô ­ www.MISbook.com

ใช ในสถานการณ ไหนบ าง

สแลง ในภาษาอังกฤษ

ศัพท คำนีท ้ ่โี ดนใจ

ทีห่ มายความว า

“เร�่องแค นี้ง าย…ง าย”

English Slang คอกีฬา

สำหรับ

สำหรับเม าท เร�อ่ งงานอดิเรก และกิจกรรมยามว าง ราคา 50 บาท

ą#/>I31

The hell กับ The heck อาจารย อดัม:

ศัพท -สำนวน /3-I /P 3>-/EĂ71> 71>.J ā-D- > >/M'I3@/ą J9%

แอนดรูว บิก � ส :

I SSN 1905-6524 9 771905

652045

กันยายน 2556

50 บาท

ภาษาอังกฤษ สำหรับ พ อค าแม ขาย สถานที่

ทสอุดงเที่ยว

สำหรับคู รัก

&TAXI 8

1 3 0 9 0 1


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี | ดุจดาว บัวทอง การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243 ทีมงาน I Get English ยินดีรับฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

editor@iGetEnglish.com และ www.facebook.com/iGetEnglish www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk สวัสดีต้อนรับไตรมาสที่ 3 ของปีค่ะ

ในโลกตะวันตก ช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงแห่งการ เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ส่วนในบ้านเรานั้นก็น่าจะเป็นช่วงที่ เข้มข้นทีส่ ดุ ของการเรียนในภาคเรียนที่ 1 เพราะจวนเจียนจะ สอบปลายภาคเต็มที น้องๆ นักเรียนนักศึกษาหลายคนคงวิง่ เรียนชดเชยและติวกันให้วนุ่ ยังไงก็อย่าลืมมาผ่อนคลายแถม ได้ประโยชน์กับ I Get English นะคะ เรามีสาระและความ บันเทิงรวมถึงกิจกรรมดีๆ รอคุณอยู่เพียบเหมือนเคยค่ะ หลังจากสิน้ สุดซีรยี ท์ อ่ งโลกอาเซียนไปเมือ่ ฉบับก่อน คุณณัฐวรรธน์ เจ้าของคอลัมน์ A Trip to the World ก็มีเรื่อง ราวสนุกๆ ฝากแบบยกเซ็ตกันอีกแล้ว โดยคราวนี้เป็นชุด “สถานทีพ่ กั ผ่อนส�ำหรับคูร่ กั ฮันนีมนู ” ซึง่ จะน�ำเสนอสถานที่ ท่องเที่ยวอันหลากหลายที่รับประกันได้ถึงความโรแมนติก ใครที่มีคู่แล้วก็อย่าพลาดเก็บข้อมูล ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่จะ เลือกดูไว้เป็นแรงบันดาลใจหรือชวนเพื่อนๆ ไปเที่ยวกัน เป็นหมู่คณะก็ไม่ผิดกติกาค่ะ ฉบับนี้เริ่มที่หุบเขานาปาแห่ง รัฐแคลิฟอร์เนียร์ที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องไวน์ นักชิมไวน์รีบพลิก ไปที่หน้า 16 เลยค่ะ นอกจากเราจะมีแหล่งฮันนีมนู เด็ดๆ มาแนะน�ำกัน แล้ว เพือ่ ให้สอดคล้องกับฤดูกาลแห่งความสุกงอมของความ รักในช่วงท้ายปี (สังเกตได้วา่ เป็นช่วงแห่งการเดินสวนสนาม ไปร่วมงานแต่งงาน) คอลัมน์ Speak English with Lulu เลย น�ำค�ำศัพท์เกีย่ วกับการขอแต่งงานมาออกเสียงให้ฟงั (ใครมี โอกาสได้ฝึกใช้ในสถานการณ์จริงก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังบ้าง นะคะ) ส่วนคอลัมน์ “ศัพท์ (น่า) สน”​ ก็ไม่ยอมตกเทรนด์ ค่ะ พาคุณไปรู้จักกับค�ำว่า Ring ค�ำง่ายๆ ที่ถูกใช้ในบริบท อันหลากหลายรวมทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานด้วย ส�ำหรับคนดังประจ�ำฉบับนี้ ก�ำลังฮอตฮิตติดลมบน จากบทบาทคุณชายธราธร พี่ชายใหญ่แห่งวังจุฑาเทพ คุณ เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์ ที่จะมาเผยมุมมองแ ละเรื่อง ราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้เราได้ฟังกัน ติ ดตามอ่านกัน ได้ที่หน้า 28 แล้วพบกันใหม่ในฉบับเดือนตุลาคมค่ะ บรรณาธิการ


C

TS #61 ONTENISSUE Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : แนะน�ำสถานที่

ฮันนีมูนส�ำหรับคู่รัก ตอนที่ 1 Napa Valley, the USA 40 Science Zone : Are you a mosquito magnet? คุณเป็นแม่เหล็กดูดยุงหรือเปล่า 60 Reading Guide : Conversations with Kafka by Gustav Janouch

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 26 Cooking for Fun : แกงอ่อมไก่ 28 Interview : Let’s get to know Great! เจาะใจ เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์

33 Photo-Oh My! : Say cheese with my teacher! แชะนี้ต้องมีคุณครู

37 กิจกรรม I Get English’s Amazing Singing Star

61 Fun Zone : เกมปริศนาชิงรางวัล 63 ใบสมัครสมาชิก

English

Booster

65

4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : The hell The heck ฝรั่งใช้ในสถานการณ์ไหนบ้าง 8 American Slang : Cakewalk เรื่องกล้วยๆ 34 Speak English with Lulu : มาออกเสียง ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวกับ “การขอแต่งงาน” 48 ศัพท์ (น่า) สน : Ring 50 ติดปากติดใจ : ไปตักบาตร 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : See service

I GET Tutor

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

12 Teacher’s Corner : ภาษาอังกฤษส�ำหรับ

พ่อค้า แม่ค้า และแท็กซี่

23 Confusing Words : ค�ำเรียกที่อยู่อาศัย แบบอเมริกันและอังกฤษ ตอนที่ 3

Food forอาหารสมอง Thought 38 Sing from Soul : Boyfriend by Justin Bieber

43 Moving Movie : Skyfall พลิกรหัสพิฆาต พยัคฆ์ร้าย 007

56 iDiary : Underground Kingdom ชวนท่อง อาณาจักร (รถไฟ) ใต้ดิน


Shall

พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา ภาษาอังกฤษนอกกรอบ

we talk?

แอนดรูว์ บิ๊กส์

ฝรั่งที่รักเมืองไทยและภาษาไทย เจ้าของสโลแกน “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” และเจ้าของโรงเรียนสอนภาษา Andrew Biggs Academy จบปริญญาตรีเอกภาษาไทยที่ ม.รามคำ�แหง นอกจากได้รบั รางวัลทางด้านการใช้ภาษาไทยมากมายจากทั้งรัฐบาลและเอกชนแล้ว เขายังเคยได้รับการโหวตให้เป็น “คนศีรษะล้านที่เท่ที่สุดในเมืองไทย” อีกด้วย

The hell The heck ฝรั่งใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง วันนี้ผมได้รับ email ซึ่งถามมาว่าอย่างนี้ครับ สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าจะใช้ the hell กับ the heck ที่ถูกต้องอย่างไร ให้เหมือนที่ฝรั่งใช้ และจะใช้ได้ในสถานการณ์อะไรบ้าง Thanks! ขอบคุณค่ะ 4 | I Get English


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

Cakewalk เรื่องกล้วยๆ 8 | I Get English


I GET Tutor

Teacher’s Corner แนะนำ�เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

ดร. พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English (อดีต) พิธีกรรายการ English Breakfast

ภาษาอังกฤษส�ำหรับ

พ่อค้า แม่ค้า และแท็กซ ี่

พี่นุ้ยกลับมาทักทายทุกคนเหมือนเช่นเคยใน Teacher’s Corner ฉบับ

นี้ต้องขอยกพื้นที่ให้กับเรื่องที่ไม่ยาก แต่มีประโยชน์มากส�ำหรับพ่อค้า แม่ค้าและ พี่ๆ แท็กซี่ เราเริ่มเข้าสู่ AEC (ASEAN Economic Community) หรือประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนกันแล้ว อาชีพขายของและขับรถแท็กซี่เป็นงานด้านบริการที่ เป็นหน้าเป็นตาเพราะสัมพันธ์กับการท่องเทีย่ วและการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ ชาวต่างชาติ ดังนั้น ต้องอย่าลืมทบทวน ศึกษาภาษาอังกฤษกันไว้ให้ดี เริ่มต้น ตั้งแต่วันนี้เลย พี่นุ้ยอาสาเป็นตัวช่วยในการฝึกภาษาอังกฤษด้วยการยกตัวอย่าง สถานการณ์ที่อาชีพเหล่านี้น่าจะได้เจอกันนะคะ

12 | I Get English


ค ร องเพลง

นคลับมาจับไม ฟ นแ ชว บ ั บ ฉ 0 6 รบ งค ลอ ฉ ช ลิ ง ไอเก็ตอิ

ท า บ 0 0 0 , 0 3 า ว ก า ค ู ล รางวลั รวมม

ชง�

Let’s sing English songs!

กติกา

ุด ส ะ อ ย เ e k i L คลิปไหน ัลไปเลย! รับรางว

ายน ย น ั ก 0 3 ม าค จิ กรรม 1 สิงห

2556

ระยะเวลาร วม

1. ร องเพลงภาษาอังกฤษที่คุณช�่นชอบ หร�อเพลงที่คุณแต งข�้นด วยตนเอง (จะร องเพลงอย างเดียว หร�อร องและเล นเคร�่องดนตร�ประกอบไปด วยก็ได ) ลง YouTube 2. ผู เข าประกวดสามารถร วมกิจกรรมร องเพลงแบบเดี่ยวหร�อกลุ มก็ได 3. ตั้งช�่อคลิปว�ดีโอ YouTube ว า IGetEnglish_ช�่อเพลง by ช�่อผู เข าประกวดหร�อช�่อทีม เช น “IGetEnglish_Somewhere over the rainbow by ใบเตย” 4. แนะนำตัวช�่อผู เข าประกวดในช วง intro และระบุช�่อกิจกรรม I Get English Amazing Singing Star 5. ส งอีเมลที่ระบุ ช�่อ เบอร โทรติดต อกลับ และ url ของคลิปเพลงนั้นมาที่ igetenglish@hotmail.com (ตั้งหัวข ออีเมลว า I Get English Amazing Singing Star) 7. ตัดสินผู ชนะโดยนับจากจำนวน Like บน หน า Facebook Fan Page ของ I Get English ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2556 ประกาศผลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 มอบรางวัลในงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 พร อมแสดงโชว ในงาน 8. ผลงานที่ส งเข าประกวด ผู เข าประกวดยินดีให ทางนิตยสารฯ นำไปประชาสัมพันธ ได โดยไม ต องแจ ง ให ผู เข าประกวดรับทราบ 9. ผู ชนะการประกวดจะได รับรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1- 10,000 บาท รางวัลที่ 2- 5,000 บาท รางวัลที่ 3- 3,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รับสื่อการสอนภาษาอังกฤษ และสื่อการสอนเล น Ukulele จากสำนักพิมพ เอ็มไอเอสฯ (รางวัลที่ 1-3 จะได เข าร วมกิจกรรม) 10. การตัดสินผลรางวัลเมื่อนิตยสารประกาศแล วถือเป นที่สิ้นสุด *ผูท ไ่ี ดรบั รางวัลมูลคาตัง้ แต 1,000 บาทขึน้ ไป จะตองรับผิดชอบภาษีหกั ณ ทีจ่ า ย 5% ของมูลคารางวัลทีไ่ ดรบั **หากรางวัลใดมีผไู ดจำนวน Like เทากัน การตัดสินจะขึน้ อยูก บั ทางทีมงานนิตยสาร I Get English เทานัน้


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ นริศรา ช่อสลิด

เกรท

Let’s get to know GREAT !

เจาะใจ

์ น จ ญ า ก ห ญ ั ป ร ท วริน to smile

The sportsman who loves 28 | I Get English


แม้ว่า “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” ละครชุดสุดอลังการล�ำดับล่าสุดของช่อง 3 จะ

ลาจอไปแล้ว แต่ดูเหมือนกระแสความแรงของเหล่านักแสดงไม่ได้หยุดลงพร้อมกับการ ออนแอร์ ฉบับนี้ I Get English จึงเอาใจแฟนๆ ด้วยการพาไปพูดคุยกับหนึ่งในห้า คุณชายแห่งวังจุฑาเทพให้หายคิดถึง ประเดิมด้วย “คุณชายธราธร” พี่ชายใหญ่ของวัง ซึ่งรับบทโดย “เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์

ในจอเกรทรับบทเป็นคุณชายนักประวัติศาสตร์และอาจารย์สอนภาษา แต่ว่าตัวจริงของเกรท เป็นอย่างไร ชอบภาษาอังกฤษหรือเปล่า เราจะมาพูดคุยท�ำความรู้จักกับเขาไปพร้อมๆ กัน “ผมเรียนมัธยมทีโ่ รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีครับ โรงเรียนของผมเน้นสอนสายวิทย์โดยตรง เป็นโรงเรียนประจ�ำ คุณพ่อคุณแม่อยากให้ไปเรียน เพราะได้ฝึกระเบียบวินัย และมีคุณป้ากับคุณลุงอยู่ที่นี่ คุณป้าเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษด้วยครับ พอเข้า มหาวิทยาลัยผมตัดสินใจเปลี่ยนทางมาเรียนศิลปะที่ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบ ตกแต่งภายใน (Interior Design) ตอนผมเรียนสายวิทย์ ไม่คอ่ ยมีความสุขสักเท่าไร แล้วเราเป็นคนชอบดูหนังสือ

บ้าน ดูการตกแต่งบ้าน เป็นคนชอบวาดรูป แต่ไม่ได้ วาดเก่ง พอได้เข้าไปเรียนก็ happy ครับ ด้วยความที่ ช่วงมัธยมเราไม่ได้เรียนศิลปะมาเหมือนเพือ่ นๆ ทีเ่ รียน สาขาเดียวกัน เราก็ตอ้ งขยันกว่าคนอืน่ ๆ ถึงเวลาท�ำงาน เราท�ำเต็มที่ ตอนที่ได้ลงมือท�ำงาน เช่น ท�ำโมเดลมัน มีความสุขครับ บางวิชาที่เป็นวิชาการ เราอาจจะเซ็ง ไปบ้าง ขี้เกียจบ้าง แต่ได้เพื่อนมาช่วยและก็ช่วยเหลือ ตัวเอง พยายามจนผ่านและเรียนจบมาได้ครับ” I Get English| 29


ลิขสิทธิ์จาก

English Booster

English Booster จะช่วยให้คณ ุ ได้อา่ นภาษาอังกฤษอย่างจุใจ! และพิเศษกว่าใครด้วย MP3 เสียงเจ้าของภาษา

ส�ำหรับฟังประกอบกำรอ่ำน

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงฟรีได้ที่ www.igetenglish.com วิธกี ารดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ฟรี!

สังเกตสัญลักษณ์ หากมีสัญลักษณ์นี้ ปรากฏอยู่ตรงหัวคอลัมน์ใด แสดงว่าคอลัมน์ นั้นสามารถฟังเสียงประกอบได้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.igetenglish.com เพื่อ ท�าการดาวน์โหลดไฟล์เสียง โดยท�าตามค�าแนะน�า ในการดาวน์โหลดในเว็บไซต์ น�าไฟล์เสียงมาเปิดกับเครื่องเล่นที่รองรับไฟล์ MP3 โดยเลือกเล่นไฟล์ทมี่ หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู่ในคอลัมน์นั้นๆ เช่น หมายถึง คอลัมน์นสี้ ามารถฟังเสียงประกอบได้ จากไฟล์เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

พิเศษส�ำหรบั สมำชกิ นิตยสำร!! เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษประสบความส�าเร็จ สูงสุด นิตยสาร I Get English จึงจัดท�า English Booster Skills Booklet เพือ่ ให้ ใช้รว่ มกับบางคอลัมน์ ในนิตยสารได้ { ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.igetenglish.com}

ความพิเศษของ English Booster Skills Booklet คืออะไร? English Booster Skills Booklet มีแบบฝึกหัดพัฒนาความรู้ ทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากเนือ้ หาในนิตยสาร เหมาะส�าหรับผูท้ สี่ นใจ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือคุณครู/ผูป้ กครอง ที่ต้องการน�าเนื้อหาไปใช้ ในกิจกรรมการเรียนของ นักเรียน/บุตรหลาน


สามารถใช้ร่วมกับคู่มือ English Booster Skills Booklet ได้ TRACK 6105: ENGLISHWOMAN & US MAN

LISTENING PRACETICE 1 สนทนาภาษาอังกฤษ พิชิตได้จากการฟัง

Think about it!

What do you do in your free time? What would you like to do if you had more free time? คุณท�ำอะไรตอนที่มีเวลาว่าง คุณอยากจะท�ำอะไรถ้ามีเวลาว่างมากกว่านี้

I’M A SNOWBOARDER!

Answers on page 87

1. Pre-listening Look at the list of hobbies. What does each one involve? Which ones do you do? Which ones would you like to do? ดูค�ำศัพท์งานอดิเรกต่อไปนี้ แต่ละค�ำเป็นงานอดิเรกเกี่ยวกับอะไร งานอดิเรกชนิดใดที่คุณท�ำอยู่ และงานอดิเรกชนิดใดที่คุณอยากท�ำ

photography skiing rollerblading ice skating snowboarding football cycling reading yoga painting horse riding chess fencing

2. Listening I You’re going to listen to four people talking about their pastimes. Listen once and match a hobby from the Prelistening activity to the speakers. คุณก�ำลังจะได้ฟงั บทสนทนาของคน 4 คน ทีพ่ ดู เกีย่ วกับเรือ่ งกิจกรรม ยามว่างของตนเอง ฟัง 1 ครั้งและจับคู่งานอดิเรกในกิจกรรมก่อน ฟังกับผู้พูดแต่ละคน

3. Listening II Listen again. Then, choose the correct answers. ฟังบทสนทนาอีกครั้ง จากนั้นเลือกค�ำตอบที่ถูกต้อง 1. Speaker I has been doing his hobby for five / ten years. 2. He enjoys relaxing in the sauna / on the sofa after doing his hobby. 3. Speaker II learnt his hobby from his dad / grandma. 4. She often plays against the computer / his work colleagues. 5. Speaker III has been doing her hobby for five / ten years. 6. Speaker IV does her hobby with a creature that weighs more than 200 / 500 kilos.

4. Language focus

Can you identify the free-time activities?

Definite articles

Look at this extract from the audio script of the recording Free-Time Fun: “...It’s great being out there in the mountains...” The speaker has used the definite article “the”. Look through the audio script and find some more examples of definite or indefinite articles. 76

5. Listening III Listen again and complete the audio script with the correct words. ฟังบทสนทนาอีกครัง้ และเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ดว้ ยค�ำทีถ่ กู ต้อง


TRACK 6107: ENGLISHMAN & US MAN

SLANG CONVERSATION สแลง (ต้องรู้) ในชีวิตประจ�ำวัน

Think about it!

What sport do you do regularly? Which sports would you like to do? Do you watch any sports? กีฬาอะไรที่คุณเล่นเป็นประจ�ำ คุณอยากเล่นกีฬาอะไร คุณดูกีฬาบ้างไหม

SPORT

ค�ำสแลงเกี่ยวกับกีฬา ค�ำและตัวอย่าง ประโยคในคอลัมน์นี้ เหมาะส�ำหรับใช้ในสถานการณ์ ที่ไม่เป็นทางการ ควรน�ำไปใช้ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม เท่านั้น IT WAS A DISASTER!

80


PHRASAL VERBS หรรษากับปริศนากริยาวลี

ความกลัว

FEARS

Complete the sentences (1 to 8) with the words from below. จงน�ำค�ำศัพท์ต่อไปนี้ไปเติมลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์

insects

intruder

saw

speed

experience

lion

shock

ship

1 Back away

2 Run away

หมายถึง การถอยหลังช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง เพราะ เรากลัวบางสิ่งบางอย่าง She backed away as the started walking towards her.

หมายถึง วิ่งหนีไป When he the men coming towards him, he ran away as fast as he could.

92


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 1,199 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2556 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ สาร 2 ฉบับ ย ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ กรณีที่สมาช ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 111 0-2294-8777

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


นิตยสาร I Get English รวมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ลดราคา เงือ1 นไขในการรับสวนลด นักเรียน / บุคลากรสมัครสมาชิกนิตยสาร I Get English พรอมกัน อยางนอย 30 คนขึน้ ไปในนามของโรงเรียน/หนวยงานเดียวกัน

จาก 599.- ประหยัด 120 บาท

จาก 1,199.- ประหยัด 240 บาท

1. แบบฟอรมการสมัครสมาชิกแบบกลุม

สมัครสมาชิกนิตยสารราย 1 ป (12 เลม) 479 บาท x จำนวน ......... คน รวมเปนเงิน .................. บาท สมัครสมาชิกนิตยสารราย 2 ป (24 เลม) 959 บาท x จำนวน ......... คน รวมเปนเงิน .................. บาท ตองการเริม่ รับนิตยสารตัง้ แตฉบับที่ ........................................................................................................................

2. ขอมูลโรงเรียน/หนวยงาน

จะจัดสงนิตยสารไปยังตัวแทนตามที่อยูและขอมูลติดตอที่ระบุไวตอไปนี้เทานั้น โดยทางตัวแทนจะเปนผูกระจายนิตยสารใหกับสมาชิกภายในกลุมเอง 2.1 ชือ่ ตัวแทนจากโรงเรียน/หนวยงาน ................................................................................................................... 2.2 ชือ่ โรงเรียน/หนวยงาน .................................................................................................................................. 2.3 ทีอ่ ยูส ำหรับจัดสงนิตยสารและออกใบเสร็จรับเงิน ................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 2.4 โทรศัพท ..................................................................................................................................................... 2.5 อีเมล ......................................................................................................................................................... I Get English

**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายการสงเสริมการขายโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา 2556 ***รายการสงเสริมการขายสิน้ สุดวันที่ 30 มิกัถนนุ ยายน ายน 2556

โรงเรียน/หนวยงานที่สนใจสมัครสมาชิกแบบกลุม ติดตอโดยตรงไดที่หมายเลข

0-2294-8777 ตอ 111


ฉบับย้อนuหeลs ัง Back Iss

ฉบับที่ 1-7 ราคา เล่มละ 40.-

ฉบับที่ 8 -12 ราคา เล่มละ 45.-

ฉบับที่ 13-47, 57-60 ราคา เล่มละ 50.ฉบับที่ 48-56 ราคา เล่มละ 30.-

เล่มล่าสุด ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ กรุงไทย

ท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาธุประดิษฐ์ สาธุประดิษฐ์ สาธุประดิษฐ์ สาธุประดิษฐ์ สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

048-2-99165-3 068-2-42636-3 073-2-21110-7 328-1-21070-6 171-0-82780-7 083-0-02732-7

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ระบุไว้ด้านล่าง - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


Œã¹ ä´ Í ‹ µ ¹ Ò ‹ Í ¶ Ã Ò Á Ò Ê ¹ Á Ñ Å Í ¤ РᵋŠ¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á

61

%@!.6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú%J1<*= %>#= 5<,>5>9= 056?7/=&#D %

New

ISSUE #

I!/é.-*/Ā9-I Ā>6Eÿ '/< > -9>I A.% =& I Get English

61

K71 +/é MP3 I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm l Ë ­ l r ­ j

I6A. I ú> 9 ,>5>

J9% /E3 Ē &@ ê 6Ē

I!P-9@-è J&&)ć 7=

The hell =& The heck

9Ď>% +ē

1@ 6@#$èJU #ú > %@!.6>/69%,>5>9= 05 #AMQ /ú &= 3>-%@.-/< &= K1

G Ě G$2!9$ 9+ ĝHò$%Ě9é

9> >/.Ē9 -=

6J1 L%,>5>9= 05

08ê"ĝ :$<" M LF< $G

#A7Q ->. 3>-3ù>

“I/ëQ9 J ù%AR ú>. ù>.”

English Slang 4 <39

2:ò+8%

4=*#Ē 6?%3%

2:ò+8%DèĚ9"ĝD+Ī4L éé9$4 ;D+ E-7 ; ++è*9è/ę9é /> > &>#

I SS N 1905- 6524 9 771905

652045

=%.>.%

&>#

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

,>5>9= 05 2:ò+8% *Ğ9 ğ>J-Ğ >. สถานที่ ี่ยว องเท

ทสุด

6?7/=& E÷/=

&TAXI 8

1 3 0 9 0 1

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com