I Get English 60

Page 1

นิตยสารเพื่อการเร�่มต นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

New

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

60

โหลดฟร�! MP3 ¶

³

´ ¶Âª«

¯´

ç²

³¤

¤´§

¶ ´

©º

´¥

¯´

¤ ¬ Ä

º ¥ ¤q »n

©¶ £­´

¥³ ¯

¤q ´¥

¯

**¬

Â¥·¤ ¬ §_EÿD;9WgOT'TECMT+S$EÿLVEþ;:E '5ROS$KEJTL7E +ZNTG*$E5 CMTIþ9DTGSD §§_EÿD;9SĦ*MC6 ³ 'ESĦ* 9Z$IS;OT9V7D 'YO OT«9Wg ¯¶ $D«© ³ 7'«© ®° 7'«© ¯­ 7'«©¯´ 7'«© ° @D«²³

ME

m´¬£³ ¥Â¥·¤ 3,000 ºÒ·

C URSE

ME course 2014 (Math - English course 2014)

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 7 l ฉบับที่ 60 : 1 - 31 สิงหาคม 2556

n¯¤±

เสียงเจ าของภาษา

แอนดรูว บิก� ส :

Live กับ Life

เต็มอิม� แบบฝ กหัด

อ าน-ฟ ง

ออกเสียงยังไงกันแน

ลิขสิทธ�แ์ ท จาก นิตยสารสอนภาษาอังกฤษ ทีไ่ ด รบั ความนิยมระดับโลก

กจิ กรงรคมรบ 60 ฉบบั ฉลอ

บอกหนาที่การงานของเรา

เปนภาษาอังกฤษ

และปลอบคนโกรธ ต องพ�ดว าอย างไรกันนะ

อาจารย อดัมมีคำตอบ

7 ท าภาษามือ

ทีค่ นอังกฤษไม ปลืม้

พูดผิดพูดถูกก็ ไมเปนไร แคพดู ออกไปแลวเราจะเกงขึน้

w ³ Â¥·¤ ·Ê n¯ ´¥ ³ ´ ³ «² ´ ¶ ª´¬ ¥qç²¢´«´¯³ ¦«

ราคา 50 บาท

¬ Å ¬£³ ¥ ¶£ q µ©m´ 0( ¹Ê¯ ´£¬ º§ Ä¥ Â¥·¤ ¬m  | 606£´ ·Ê  ¹Ê¯ ¯ ¬¶ ¶Î¬£³ ¥Ã§²¥³ ¥´¤§²Â¯·¤  ¶Ê£Â ¶£

บาท 30,000

Buck หมายถึงอะไร

บอกว าโกรธ

­§³ ¬» ¥ ·Ë­£´²¬µ­¥³

´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ·Õè : www.BUNDITNOI.com/MEcourse2014

ชง� รา กวา

§MGS$L[7E;Wh_MCTRLlTMES<;S$_EÿD; C«± C«² C«³ 9SĦ*`>;$TE_EÿD;Iþ9D `GRJVG= 9Wg7 O*$TE_EÿD;Iþ-T w ³ Â¥·¤ ·Ê n¯ ´¥Â¥·¤ m¯ ² ´ ¶ ¤ª´¬ ¥qç² ´¥ ³ · º®´± ç² ¥¥£ª´¬ ¥q '5V7JTL7E `GRBTKTOS*$FK_@čĎO_7EÿDC7SIbM =ERL<'ITCLlT_Eğ+b;$TELO<ES<7E*¬a'I7T w ³ Â¥·¤ ·Ê n¯ ´¥Â¥·¤ m¯­§³ ¬» ¥ ´ ´ ´ ¶ ,QWHUQDWLRQDO 3URJUDP º®´± ç² ¥¥£ª´¬ ¥q 9SĦ*MGS$L[7E=$7V`GRMGS$L[7E;T;T-T7V `GR`O6CV--Sĥ; CONTACT :

องั กฤษ ลงภาษา คา เพ ง อ ร ด ประกว งวล ั รวมมลู

I SSN 1905-6524 9 771905

652045

สิงหาคม 2556

50 บาท

4 หนุม สุดแนว ขอสาวแต งงาน

มารก-้ี ราศรี

แบบหลุดโลก 8

1 3 0 8 0 1


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243 ทีมงาน I Get English ยินดีรับฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

editor@iGetEnglish.com และ www.facebook.com/iGetEnglish www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk สวัสดีครั้งที่ 60 ค่ะ

ช่วงเดือนสิงหาคม มักจะเป็นช่วงที่น้องๆ วัยเรียน เพิง่ ผ่านฤดูสอบกลางภาคไปหมาดๆ และเริม่ เข้าสูค่ รึง่ หลัง ของภาคการศึกษาพร้อมกับการเรียนทีเ่ ข้มข้นขึน้ ตามล�ำดับ หลายคนมักจะบ่นว่า ช่วงสอบกลางภาคหรือที่เรียกกันว่า midterm นี้ เป็นช่วงก�้ำๆ กึ่งๆ คือพ้นไปแล้วจะสบายได้ พักผ่อนหรือก็ไม่ใช่ กลับต้องรวบรวมพลังกลับมาตั้งหน้า ตั้งตาเรียนต่อ ซ�้ำร้ายยังต้องมานั่งใจตุ๊มๆ ต่อมๆ ลุ้นว่า ผลสอบจะออกมาอย่างไร ทางทีมงาน I Get English ขอ อวยพรให้น้องๆ ทุกคน ได้คะแนนออกมาสมใจกันถ้วน หน้า (อย่างน้อยก็ขอให้รอดปลอดภัย ได้เรียนต่อไปจนหมด เทอม) ส�ำหรับใครที่คะแนนไม่เป็นไปตามคาด ก็อย่าเพิ่ง ท้อนะคะ ยังมีโอกาสให้แก้ตัวอีกครั้งในช่วงสอบปลายภาค เปลี่ยนความกดดันเป็นแรงฮึดให้สู้และพยายามมากยิ่งขึ้น เกรดดีๆ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่ๆ ค่ะ :) และส�ำหรับน้องๆ (รวมถึงพี่ป้าน้าอา) ที่ก�ำลังมอง หากิจกรรมแก้เครียดอยู่ I Get English ฉบับนี้มีมาฝาก ค่ะ บรรดาแฟนๆ ของคอลัมน์ Sing from Soul และผู้รัก เสียงเพลงทุกท่านห้ามพลาดเลยทีเดียว เพราะเราจะมา ชวนทุกท่านเข้าร่วมประกวดร้องเพลงในโครงการ “I Get English’s Amazing Singing Star” ผ่านทางหน้าแฟนเพจ www.facebook.com/igetenglish ชิงรางวัลรวมมูลค่า กว่า 30,000 บาท ใครที่สนใจอย่ารอช้า รีบพลิกไปอ่าน รายละเอียดได้ที่หน้า 3 งานนี้นอกจากสนุกแล้วยังอาจจะ ได้ค่าขนมอีกด้วย ส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆ นะคะ คนดังประจ�ำฉบับนี้ เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสุดฮอต ทีม่ ผี ลงานเป็นทีช่ นื่ ชอบของผูช้ มอย่างต่อเนือ่ ง มาร์ก-ี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า หลายคนคงถูกใจบุคลิกร่าเริงสนุกสนาน และ บทบาทกวนๆ ในละครของน้องมาร์กี้ แต่เชื่อแน่ว่าคุณจะ ประทับใจเธอมากขึ้นไปอีก เมื่อได้เห็นมุมมองดีๆ เกี่ยวกับ การศึกษาและการใช้ภาษาอังกฤษของเธอ ว่าแล้วก็ตอ้ งพลิก ไปอ่านที่หน้า 28 โดยด่วนเลยค่ะ สุดท้าย ส�ำหรับหนุ่ม-สาววัยท�ำงานพลิกไปที่หน้า 70 ไปอ่านสนทนาเกี่ยวกับการบรรยายงานที่เราท�ำ และ อย่าลืมไปดาวน์โหลด MP3 มาฟังประกอบกันด้วยที่ www. igetenglish.com บรรณาธิการ


C

TS #60 ONTENISSUE

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Al Ain ประวัติศาสตร์

ที่ยังมีชีวิตแห่งโลกอาหรับ

40 Science Zone : A Hollywood spotlight on

Breast Cancer susceptibility gene เมื่อฮอลลีวูดส่อง สปอตไลต์บนยีนมะเร็งเต้านม 60 Reading Guide : Everyman map guides, A Map and A Guide, ALL IN ONE

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 3 กิจกรรม I Get English’s Amazing

Singing Star 26 Cooking for Fun : แกงเขียวหวานลูกชิ้น ปลากราย

28 Interview : มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า

พูดผิดพูดถูกก็ไม่เป็นไร แค่พูดออกไปแล้วเราจะเก่งขึ้น 33 Photo-Oh My! : Say cheese with my teacher! แชะนี้ต้องมีคุณครู 61 Fun Zone : เกมปริศนาชิงรางวัล

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : Live กับ Life

อ่านอย่างไรกันแน่

8 American Slang : Buck 34 Speak English with Lulu : การลงเสียงหนัก

ค�ำที่ลงท้ายด้วย Y

48 ศัพท์ (น่า) สน : Name 50 ติดปากติดใจ : ประโยคชวนดูคอนเสิร์ต

และพูดถึงดนตรีที่ชอบ

54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : drum into

I GET Tutor

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

12 Teacher’s Corner : สอนลูกนับเลข 22 Word Power : Suffix -cy 23 Confusing Words : ค�ำเรียกที่อยู่อาศัย แบบอเมริกันและอังกฤษ ตอนที่ 2

Food forอาหารสมอง Thought 38 Sing from Soul : Heart Attack by Demi Lovato

English

Booster

65

43 Moving Movie : Les Miserables (เหยื่ออธรรม)

56 iDiary : การเดินทางด้วยรถไฟในลอนดอน


ค ร องเพลง

นคลับมาจับไม ฟ นแ ชว บ ั บ ฉ 0 6 รบ งค ลอ ฉ ช ลิ ง ไอเก็ตอิ

ท า บ 0 0 0 , 0 3 า ว ก า ค ู ล รางวลั รวมม

ชง�

Let’s sing English songs!

กติกา

ุด ส ะ อ ย เ e k i L คลิปไหน ัลไปเลย! รับรางว

ายน ย น ั ก 0 3 ม าค จิ กรรม 1 สิงห

2556

ระยะเวลาร วม

1. ร องเพลงภาษาอังกฤษที่คุณช�่นชอบ หร�อเพลงที่คุณแต งข�้นด วยตนเอง (จะร องเพลงอย างเดียว หร�อร องและเล นเคร�่องดนตร�ประกอบไปด วยก็ได ) 2. ผู เข าประกวดสามารถร วมกิจกรรมร องเพลงแบบเดี่ยวหร�อกลุ มก็ได 3. ตั้งช�่อคลิปว�ดีโอว า IGetEnglish_ช�่อเพลง by ช�่อผู เข าประกวดหร�อช�่อทีม เช น “IGetEnglish_ Somewhere over the rainbow by ใบเตย” ส งประกวดโดยโพสต ไว ที่ www.facebook.com/igetenglish 4. แนะนำตัวช�่อผู เข าประกวดในช วง intro และระบุช�่อกิจกรรม I Get English Amazing Singing Star 5. ส งอีเมลที่ระบุ ช�่อ เบอร โทรติดต อกลับ และ url ของคลิปเพลงนั้นมาที่ igetenglish@hotmail.com (ตั้งหัวข ออีเมลว า I Get English Amazing Singing Star) 7. ตัดสินผู ชนะโดยนับจากจำนวน Like บน หน า Facebook Fan Page ของ I Get English ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2556 ประกาศผลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 มอบรางวัลในงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 พร อมแสดงโชว ในงาน 8. ผลงานที่ส งเข าประกวด ผู เข าประกวดยินดีให ทางนิตยสารฯ นำไปประชาสัมพันธ ได โดยไม ต องแจ ง ให ผู เข าประกวดรับทราบ 9. ผู ชนะการประกวดจะได รับรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1- 10,000 บาท รางวัลที่ 2- 5,000 บาท รางวัลที่ 3- 3,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รับสื่อการสอนภาษาอังกฤษ และสื่อการสอนเล น Ukulele จากสำนักพิมพ เอ็มไอเอสฯ (รางวัลที่ 1-3 จะได เข าร วมกิจกรรม) 10. การตัดสินผลรางวัลเมื่อนิตยสารประกาศแล วถือเป นที่สิ้นสุด *ผูท ไ่ี ดรบั รางวัลมูลคาตัง้ แต 1,000 บาทขึน้ ไป จะตองรับผิดชอบภาษีหกั ณ ทีจ่ า ย 5% ของมูลคารางวัลทีไ่ ดรบั **หากรางวัลใดมีผไู ดจำนวน Like เทากัน การตัดสินจะขึน้ อยูก บั ทางทีมงานนิตยสาร I Get English เทานัน้


คำถามที่ ใช จร�งในข อสอบ TOEIC

ESSENTIAL WORDS FOR THE Lougheed

BARRON’S

R

เสร�มสร างทักษะคำศัพท ภาษาอังกฤษแบบอเมร�กนั เน นการใช งานจร�ง พร อมแบบฝ กหัดเพือ่ เสร�มความเข าใจในการใช คำศัพท ภายใต บร�บท อันหลากหลาย โจทย ทั้งหมดได ออกแบบให ตรงกับรูปแบบ

TOEIC

BARRON’S The Leader in Test Preparation

50 บทเร�ยนคำศัพท ภาษาอังกฤษ แบบอเมร�กันที่ใช ทั่วไปในการทำธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การติดต อสื่อสาร และวัฒนธรรมต างๆ

ESSENTIAL WORDS FOR THE

TOEIC ®

ซ�ดีประกอบการเร�ยน 2 แผ น สำหรับการทำแบบฝ กหัดส วนการฟ ง เทคนิคที่ช วยพัฒนาทักษะการเร�ยนรู ภาษาอังกฤษได ด วยตนเอง

4TH EDITION Dr. Lin Lougheed

Q 50 vocabulary-building lessons focus on American English as it’s used in business, industry, communications, and cultural activities ®

4TH EDITION

Q Each lesson presents 12 target words with definitions, followed by practice exercises designed to reinforce understanding in several contexts Q All question types mirror the formats on the actual TOEIC

2 AUDIO CDs ENCLOSED More Than 2 ½ Hours of Instruction

¨

° ¤

WITH 2 AUDIO CDs

j

ซ�ดปี ระกอบการเร�ยน 2 แผ น ความยาวมากกว า 2 ชัว่ โมงคร�ง่

®TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed nor approved by ETS.

รายละเอียดหนังสือ จำนวนหน า : 408 หน า ผู แต ง : Dr.Lin Lougheed Barron’s Educational Series, Inc. Barcode : 9786165274630

ลิขสิทธิ์แท ในราคาสุดคุ ม!

240.-

j p m¡| j Ó 1,000 j

¦ Ô p s ® ­ ¥

­pt ® ©}Ô ­ www.MISbook.com


Shall we talk?

พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา ภาษาอังกฤษนอกกรอบ

แอนดรูว์ บิ๊กส์

ฝรั่งที่รักเมืองไทยและภาษาไทย เจ้าของสโลแกน “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” และเจ้าของโรงเรียนสอนภาษา Andrew Biggs Academy จบปริญญาตรีเอกภาษาไทยที่ ม.รามคำ�แหง นอกจากได้รบั รางวัลทางด้านการใช้ภาษาไทยมากมายจากทั้งรัฐบาลและเอกชนแล้ว เขายังเคยได้รับการโหวตให้เป็น “คนศีรษะล้านที่เท่ที่สุดในเมืองไทย” อีกด้วย

Live กับ Life อ่านอย่างไรกันแน่ สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รักทั้งหลาย วันนี้ ผมมีค�ำถามส�ำหรับคุณ พยายามตอบทันทีนะครับ ห้ามแอบหาค�ำตอบโดยอาศัย Google หรือ Bing นะครับ ค�ำถามคือ... ประโยค Long live the King ซึ่งแปลว่า “ทรงพระเจริญ” อ่านว่าอย่างไร โดยเฉพาะค�ำว่า live คุณคิดว่าอ่าน “ลิฟ” หรือ “ไลฟ” ครับ ผมถามเรื่องนี้เนื่องจากว่าคนไทยหลายคน เข้าใจผิด ออกเสียงไม่ถูกต้อง แล้วค�ำตอบคืออะไร ผมคงต้องเริ่มต้นด้วยข้อมูลส�ำคัญว่า live (ลิฟ) เป็นกริยา หมายถึง มีชีวิตอยู่ อาศัย life (ไลฟ) เป็นนาม หมายถึง ชีวิต 4 | I Get English

เรื่องนี้ live กับ life เป็นเรื่องที่หลายคนยัง ไม่เข้าใจเต็มรูปแบบ เนือ่ งจากเราสามารถออกเสียง live ได้ทั้ง “ลิฟ” และ “ไลฟ” ซึ่งความหมายไม่ เหมือนกันด้วย ดังนั้นเราอธิบายอย่างง่ายๆ ดีกว่า สิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือ

live เมื่อเป็นค�ำกริยา ออกเสียงว่า “ลิฟ” และหมายถึง “อาศัยอยู่” แต่ถึงแม้ว่าผมสะกดค�ำนี้ ด้วย ฟ ฟัน ตอนท้ายก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว ต้องออกเสียงว่า V คือ ต้องเปล่งเสียงจากล�ำคอ แต่ส�ำหรับวันนี้ผมจะไม่เน้นการออกเสียง แต่เน้น ความหมายมากกว่า ขอย�ำ้ ว่า live เมือ่ เป็นค�ำกริยา แปลว่า “อาศัยอยู่” เช่น


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

สวัสดีครับ กลับมาพบกับอดัมและ ค�ำศัพท์สแลงเท่ๆ ทีเ่ อาไป ใช้แล้วฝรั่งไม่แสลงหูกัน นะครับ

BUCK

8 | I Get English


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ นริศรา ช่อสลิด

มาร์กี้

ราศรี บาเล็นซิเอก้า

ไร น ็ ป เ ่ ม ไ ็ ก ก ู ถ ด ู พ ด ิ พูดผ แค่พูดออกไปแล้วเราจะเก่งขึ้น 28 | I Get English


มาคุยกันเรือ่ งภาษาบ้างดีกว่า เรา ทราบมาว่ามาร์กี้พูดได้ถึง 3 ภาษา

“พูดได้ 3 ภาษาค่ะ คือ ภาษาไทย สเปน และอังกฤษ ภาษาไทยพูดได้ดที สี่ ดุ เขียนไม่คอ่ ย ได้ ภาษาอังกฤษพูดคล่องน้อยกว่าภาษาไทย แต่ อ่านและเขียนดีกว่าภาษาไทย ภาษาสเปนพูดได้ อ่านได้ แต่เขียนไม่ค่อยได้ ถ้าอยู่บ้านหรืออยู่กับ เพือ่ นจะใช้ภาษาไทยค่ะแม้วา่ จะเป็นเพือ่ นทีเ่ รียน อินเตอร์ แต่จะไม่พูดไทยค�ำอังกฤษค�ำ ภาษา อังกฤษจะพูดกับเพือ่ นทีเ่ ป็นฝรัง่ ส่วนภาษาสเปน ได้ใช้พูดกับคุณลุงและเวลาไปเที่ยวยุโรปค่ะ”

ใช้ภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ ลืม ภาษาอังกฤษบ้างไหม

ลืมค่ะ ต้องพูดบ่อยๆ ต้องดูหนังเป็น ภาษาอังกฤษ หนูเป็นคนที่ดูหนังเป็นภาษา อังกฤษตลอด ไม่งนั้ จะลืมศัพท์ พูดตะกุกตะกัก เหมือนมันติดอยู่ที่ปลายลิ้น มันพูดไม่ออก เมื่อก่อนอยู่ในรถจะปิดข่าวเปิดซีดีเพลงแทน แต่เดีย๋ วนีต้ อ้ งฟังข่าวสักนิดนึงให้มนั ซึมซับ ถ้า มีโอกาสก็พูดภาษาอังกฤษบ้าง

30 | I Get English


Shall we talk?

Speak English with Lulu ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาและกำ�ลังศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันทำ�งานเป็นเลขานุการให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เมืองโตรอนโต้ รักและหลงใหลภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้ผู้อ่านสนุกสนานและได้รับความรู้มากที่สุด

การลงเสียงหนัก ค�ำทีล่ งท้ายด้วย สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ นทีน่ า่ รักทุกท่าน กลับมา

พบกันอีกแล้วกับ Speak English with Lulu คุณ ผู้อ่านท่านใดเคยเล่นเกมเศรษฐี (Monopoly) บ้าง คะ เกมนี้เป็นเกมสุดโปรดของลูลู่มานานตัง้ แต่สมัย เด็กๆ เลยทีเดียว ณ ปัจจุบันเชื่อว่ายังคงเป็นเกมที่ ผูใ้ หญ่หลายคนยังคงติดอกติดใจอยู่ เพราะนอกจาก จะได้ความสนุกสนานบันเทิงแล้ว ยังได้ฝกึ ทักษะการ คิดวางแผนอย่างเป็นระบบอีกด้วย สมัยนี้ไม่ต้องใช้ กระดานกระดาษแข็ง นั่งล้อมวงทอยลูกเต๋ากันแล้ว ด้วยเทคโนโลยี (Technology) สมัยนี้ที่พัฒนาไป อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เราสามารถหาเกมนี้เล่นได้ใน อินเตอร์เน็ต

34 | I Get English

Y

เราลองมาทวนความจ�ำถึงวิธีการเล่นกันอีก สักครั้งดีไหมคะ เริ่มแรกคือต้องมีผู้เล่นและนาย ธนาคาร นายธนาคารนีเ้ ป็นคนทีจ่ ดั การแจกเงินและ โฉนดทีด่ นิ ให้แก่ผเู้ ล่นตามจ�ำนวนทีก่ ติกาก�ำหนดไว้ จากนั้นผู้เล่นจึงเลือก (Identify) ตัวเดินที่มีคละสี ว่าใครเป็นใคร ใช้สีอะไร หลังจากนั้นผู้เล่นจึงทอด ลูกเต๋าเดินไปตามช่องกระดานตามจ�ำนวนที่ได้ ซึ่ง ช่องกระดานที่ว่านี้คือจังหวัด หรือสถานที่ ซึ่งชื่อ ของที่ดินจะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิศาสตร์ (Geography) ของประเทศที่ผลิตเกมนี้ หากเดิน ไปตกช่องที่ดินของใคร เราก็ต้องจ่ายเงินให้กับ เจ้าของนัน้ ซึง่ จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายมากน้อยเพียงใด


ลิขสิทธิ์จาก

English Booster

English Booster จะช่วยให้คณ ุ ได้อา่ นภาษาอังกฤษอย่างจุใจ! และพิเศษกว่าใครด้วย MP3 เสียงเจ้าของภาษา

ส�ำหรับฟังประกอบกำรอ่ำน

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงฟรีได้ที่ www.igetenglish.com วิธกี ารดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ฟรี!

สังเกตสัญลักษณ์ หากมีสัญลักษณ์นี้ ปรากฏอยู่ตรงหัวคอลัมน์ใด แสดงว่าคอลัมน์ นั้นสามารถฟังเสียงประกอบได้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.igetenglish.com เพื่อ ท�าการดาวน์โหลดไฟล์เสียง โดยท�าตามค�าแนะน�า ในการดาวน์โหลดในเว็บไซต์ น�าไฟล์เสียงมาเปิดกับเครื่องเล่นที่รองรับไฟล์ MP3 โดยเลือกเล่นไฟล์ทมี่ หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู่ในคอลัมน์นั้นๆ เช่น หมายถึง คอลัมน์นสี้ ามารถฟังเสียงประกอบได้ จากไฟล์เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

พิเศษส�ำหรบั สมำชกิ นิตยสำร!! เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษประสบความส�าเร็จ สูงสุด นิตยสาร I Get English จึงจัดท�า English Booster Skills Booklet เพือ่ ให้ ใช้รว่ มกับบางคอลัมน์ ในนิตยสารได้ { ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.igetenglish.com}

ความพิเศษของ English Booster Skills Booklet คืออะไร? English Booster Skills Booklet มีแบบฝึกหัดพัฒนาความรู้ ทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากเนือ้ หาในนิตยสาร เหมาะส�าหรับผูท้ สี่ นใจ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือคุณครู/ผูป้ กครอง ที่ต้องการน�าเนื้อหาไปใช้ ในกิจกรรมการเรียนของ นักเรียน/บุตรหลาน


TRACK 6002: US MAN & ENGLISHWOMAN

READ& LISTEN

ฝึกอ่าน-ฟังเพิ่มคลังค�ำศัพท์

Think about it!

When was the last time you went to a wedding? What was it like? What do you like/dislike about weddings? ครั้งสุดท้ายที่คุณไปงานแต่งงานคือเมื่อไร งานเป็นอย่างไรบ้าง คุณชอบหรือไม่ขอบอะไรในงานแต่งงาน

JUST SAY YES!

FOUR UNUSUAL MARRIAGE PROPOSALS By Astrid Chater

Answers on page 87

1. Pre-reading

Think of three places where you can propose marriage. Then, think of three unusual ways of making the proposal. ให้คุณลองคิดสถานที่ 3 แห่งที่คุณสามารถขอแต่งงานที่นั่นได้ จาก นั้นให้คิดวิธีขอแต่งงานแปลกๆ 3 วิธี

2. Reading I Read the article once. Were any of your ideas similar to the ones you thought of for the Pre-reading task? อ่านบทความ 1 ครั้ง มีวิธีขอแต่งงานวิธีใดที่ใกล้เคียงกับที่คุณคิด ไว้บ้างหรือไม่

3. Reading II

Read the article again. Then, answer the questions. อ่านบทความอีกครั้ง จากนั้นตอบค�ำถามต่อไปนี้

1. How did Mike say that Caroline made him feel? 2. What song did the guitarist sing? 3. Where was Arvin when he made his proposal? 4. Which passengers couldn’t hear Alex’s answer? 5. Who was singing the Beatles’ song “All you Need is Love”? 6. Who tried to comfort the man who proposed during a basketball game? 68

W hat’s the best place you can think of to to someone? A gourmet propose

restaurant? A moonlit park? A white, sandy beach? Here are four unusual marriage proposals.

Marriage proposal I Location: a food court in a busy shopping mall Method: Mike gets down on his knees to propose to the love of his life, Caroline. Explaining that this is the exact same spot where they met a year earlier, he tells her that she makes him “dizzy with love.” A guitarist then appears who starts singing the song “Sweet Caroline”. Just to make things even more awkward, an elderly man at a nearby table shouts, “Say yes!” Result: Fail! Caroline runs off, leaving Mike in stunned silence.


สามารถใช้ร่วมกับคู่มือ English Booster Skills Booklet ได้ TRACK 6003: ENGLISHWOMAN & US MAN

LISTENING PRACTICE

Think about it!

How would you describe your job? What do you do on a regular basis at work? What are you doing this week?

สนทนาภาษาอังกฤษ พิชิตได้จากการฟัง

คุณจะบรรยายลักษณะงานของคุณว่าอย่างไร งานทีค่ ณุ ท�ำเป็นหลักคืออะไร อาทิตย์นคี้ ณุ ท�ำอะไรอยู่

How to describe your job วิธีการบรรยาย

I’VE GOT A NEW JOB!

โปรดอย่าอ่าน สคริปต์บทสนทนา จนกว่าคุณจะท�ำ แบบฝึกหัดเสร็จ

ลักษณะงาน ที่คุณท�ำ Answers on page 87

1. Pre-Listening

You’re going to listen to two conversations with two people talking about their jobs. One is a pet food saleswoman and the other is an engineer. What do you think they do at work? Think of two things for each person.

คุณก�ำลังจะได้ฟังบทสนทนา 2 บท ซึ่งในแต่ละบทสนทนาจะมี 2 คนก�ำลังพูดเรื่องงานอยู่ บทสนทนาแรกเป็นเรื่องของพนักงานขาย อาหารสัตว์ ส่วนอีกบทสนทนาเป็นเรือ่ งของวิศวกร คุณคิดว่าพวกเขา ท�ำงานอะไรบ้าง ให้ลองคิดไว้สัก 2 อย่างต่อ 1 คน

5. In conversation II, does Norman know many people at the party? 6. Is he an engineer? 7. Is he working on a project in Africa at the moment? 8. Does he go cycling in his free time?

4. Language focus

The Present Simple & The Present Continuous

ฟังบทสนทนาอีกครั้งแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณคิดไว้ก่อนฟัง

Look at these two extracts from the audio script of the recording Work Time: a) “...I visit customers or talk to them on the phone....” b) “...I’m trying to sell this new range of fish food...” Why is the Present Simple used in extract “a”? Why is the Present Continuous used in extract “b”?

Listen again. Then, answer the questions yes or no.

5. Listening III

2. Listening I Listen once to compare your ideas from the Prelistening task.

3. Listening II

ฟังอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นตอบถามว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”

1. Has Zoe got a new job? 2. Does she sell pet food? 3. Does she sell it online? 4. Is she trying to sell a new range of cat food at the moment? 70

Complete the audio script with the verbs from below. เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ด้วยกริยาต่อไปนี้

visiting pull sell work building know do talk


TRACK 6004: ENGLISHMAN & ENGLISHWOMAN

PRACTICAL ENGLISH

ภาษาอังกฤษที่ใช้พูดจริงในชีวิตประจ�ำวัน

Think about it!

What’s something that makes you really angry? Why does it annoy you so much? When it happens, what do you do to calm down? อะไรคือสิง่ ทีท่ ำ� ให้คณุ รูส้ กึ โกรธมาก ท�ำไมมันจึงท�ำให้คณุ หงุดหงิดร�ำคาญใจมาก และถ้าโกรธแล้ว คุณ คลายอารมณ์โกรธลงอย่างไร

EXPRESSING ANGER การแสดงความรู้สึกโกรธ

I’M SO ANGRY!

เดือนนี้เราจะมาดูวิธีการพูดแสดงความโกรธ นอกจากประโยค ในคอลัมน์นี้แล้ว คุณสามารถส�ำนวนที่เกี่ยวกับความโกรธได้ เพิ่มเติมอีกที่หน้า 88 Answers on page 87

Expressing anger I’m really angry about the way they treated us. I’m really cross with Paul for saying that. It makes me so angry when they do things like that. It’s so annoying when they do that. I’m really upset that you didn’t call. I’m really cross that they cancelled it. I’m really not happy with the way you did that. This is just unacceptable! This is the second time I’ve told you about this. I’m sick and tired of all this. I’m sick of the way you keep doing that! Reacting to anger Calm down! Take it easy! Keep your hair on! [Calm down!] Don’t let it get to you. [Don’t let it affect you!] Just turn the other cheek. [Just ignore it.] Shut up! 72

Moods / states Cross: หมายถึง โกรธเล็กน้อย เช่น “I was cross about the way she spoke to us.” In a bad mood: หมายถึง อารมณ์ไม่ดี ไม่ค่อยพอใจนัก และ อาจท�ำให้เกิดอารมณ์โมโหขึ้นมาได้ อย่างง่ายๆ เช่น “She’s been in a bad mood all week.” Stroppy: อารมณ์ไม่ดี โกรธ คนอืน่ “He’s been really stroppy lately.”


TRACK 6007: ENGLISHMAN & US MAN

SLANG CONVERSATION สแลง (ต้องรู้) ในชีวิตประจ�ำวัน

Think about it!

What do you do if you feel sick? Do you ever go to work if you’re feeling sick? Why? Why not? What slang terms or expressions are there in your language for feeling sick or ill?

คุณจะท�ำอย่างไรเมือ่ ตัวเองป่วย เคยไปท�ำงานทัง้ ๆ ทีร่ สู้ กึ ไม่สบายไหม ท�ำไม จึงไป และท�ำไมจึงไม่ไป มีคำ� หรือประโยคสแลงเกีย่ วกับการเจ็บป่วยในภาษา ไทยบ้างหรือไม่

NOT เมืFEELING WELL ่อรู้สึกไม่ค่อยสบาย I FEEL PRETTY BAD!

ค�ำและตัวอย่าง ประโยคในคอลัมน์นี้ เหมาะส�ำหรับใช้ในสถานการณ์ ที่ไม่เป็นทางการ ควรน�ำไปใช้ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม เท่านั้น

80


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 1,199 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 2556 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ สาร 2 ฉบับ ย ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ กรณีที่สมาช ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 111 0-2294-8777

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


Œã¹ ä´ Í ‹ µ ¹ Ò ‹ Í ¶ Ã Ò Á Ò Ê ¹ Á Ñ Å Í ¤ РᵋŠ¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á

60

%@!.6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú%J1<*= %>#= 5<,>5>9= 056?7/=&#D %

New

ISSUE #

I!/é.-*/Ā9-I Ā>6Eÿ '/< > -9>I A.% =& I Get English

60

K71 +/é MP3 I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm l Ë ­ l r ­ p m

± n¯¤

I6A. I ú> 9 ,>5>

Live =& Life

I!P-9@-è J&&)ć 7=

9Ď>% +ē

99 I6A. .= M =%J%ù

1@ 6@#$èJU #ú > %@!.6>/69%,>5>9= 05 #AMQ /ú &= 3>-%@.-/< &= K1

@ / / -/& &&= 19

i Ó ¬i o j o¤

9 = 05 1 ,>5> >ù I* ú 9 / 1E '/< 3 31= /3--

¤ Ú oi

è /> 3>ù

&># 30,000

Buck

7->."B 9<M/

&9 3Ď>K /$

9> >/.ý9 -= -A ?!9&

J1<'19& %K /$ !ď9 *Ā 3Ď>9.Ď> M/ =%%<

7 #Ğ>,>5>-C9

#A Q %9= 05M-ù'1C-R

/> > &>#

¡| | ¡|~¡ii« ¨ Ò¤ Ú ¨ ¥lÒ |¡ i¨ ¥ Ó ¤ p ¤iÒoj ­ IS SN 1905- 6524 9 771905

652045

6@ 7> -

&>#

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

13 5:26 PM

J9% /E3 Ē &@ ê 6Ē

4 7%D-ù 6D J%3 96>3J!ù >%

Öi ­

J&&71D K1 8

1 3 0 8 0 1

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.