I Get English 59

Page 1

นิตยสารเพื่อการเร�่มต นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

New

Â¥· Â¥·¤¤ ¯¯ Ƨ q ¯¯ Ƨ q ISSUE #

59

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 7 l ฉบับที่ 59 : 1 - 31 กรกฎาคม 2556

¬£³ ¥Â | 9,3 0(0%(5 ¬£³ ¥Â | 9,3 0(0%(5 1

NE NE W W

NE NE W W

1

ราคา 50 บาท

iPad mini Wifi+Cellular 64GB iPad mini Wifi+Cellular 64GB

ิ ฐ สง่ิ ประดษ ทีเ่ ห็นแล วต องทึง่

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

แอนดรูว บิก� ส :

เลือกใช คำไหนดี?

»Refuse »Deny »Say No

อาจารย อดัม:

บอกวาใจเย็น เปนภาษาอังกฤษ

เปนภาษาอังกฤษ ม เตรย� อ ม! พร

สัมภาษณภาษาอังกฤษ

พิชติ งานในฝ น ว�ธ� ใช

มินวัฒ-พี ช ญา นามนตรี I SSN 1905-6524 9 771905

652045

กรกฎาคม 2556

50 บาท

Present Simple

พูดถึงเหตุการณ ในอนาคต

องภาษา ข า เจ น ื อ ม ห เ ให ษ ฤ ก พด� องั รถ ั บ ข ร า ก ั บ ก ว ี ่ ย เก ง ล แ ดว ยส 8

1 3 0 7 0 1


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

Editor’s Talk เวลาเดินเร็วจริงๆ ค่ะ เราก้าวเข้าสู่ครึ่งหลัง ของปี 2556 แล้ว

เปิดเทอมไปสักระยะหนึ่งแล้ว น้องๆ นักเรียน นักศึกษาคงจะเริ่มปรับตัวได้กับการเรียนในชั้นเรียนที่สูง ขึ้น (และเท่ากับความรับผิดชอบที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว)​ ส่วนพีบ่ ณั ฑิตทีเ่ พิง่ ก้าวเข้าสูช่ วี ติ การท�ำงาน หลายคนก็อาจ จะรับปริญญาไปแล้ว และอีกหลายคนก็คงจะค่อยๆ ทยอย วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล รับกันตลอดทั้งปี ทีมงาน I Get English ขอแสดงความ อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข ยินดีกบั ทุกท่านส�ำหรับช่วงเปลีย่ นผ่านทีส่ ำ� คัญอีกครัง้ หนึง่ รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ในชีวิต ขอให้เส้นทางในถนนชีวิตจริงที่เพิ่งจะเริ่มต้นของ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ ทุกคน (เหมือนกับค�ำว่า commence = เริ่มต้น ในค�ำว่า รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ Commencement Day ยังไงล่ะคะ) ราบรื่นมากที่สุดเท่า ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด ที่เป็นไปได้ หรือหากพบกับอุปสรรคใดๆ ก็ขอให้เผชิญ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี หน้ากับมันอย่างกล้าหาญและผ่านพ้นมันไปได้ดว้ ยดีนะคะ การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฉบับนี้ซีรีย์แนะน�ำประเทศในกลุ่มอาเซียนของ A ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ Trip to the World เดินทางมาถึงประเทศสุดท้ายแล้วนั่น ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ ก็คือสิงคโปร์ ซึ่งจะพาคุณไปเยี่ยมชมดูพิพิธภัณฑ์ Asian พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง Civilisations ทีร่ วบรวมเอาประวัตศิ าสตร์และวัตถุจดั แสดง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ ชิ้นส�ำคัญๆ จากทั่วเอเชียมาไว้ในที่เดียว น่าตื่นตาตื่นใจ แยกสี : MIS มากๆ ส่วนในฉบับต่อไปเราจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนกัน พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี อีก ต้องรอติดตามค่ะ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช ส่วนคนดังประจ�ำฉบับนีค้ งแทบไม่ตอ้ งแนะน�ำกันอีก จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด น้องมิน - พีชญา วัฒนามนตรี ขวัญใจหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แห่งวิกเจ็ดสีนั่นเองค่ะ น้องมินจะมาเผยเคล็ดลับเก่ง แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ภาษาอังกฤษให้เราได้ทราบ ติดตามอ่านได้ที่คอลัมน์ โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) Interview ค่ะ 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) สุดท้าย อย่าลืมพลิกไปดู English Booster ที่น�ำ โทรสาร : 0-2294-8787 เสนอสารพัดรูปแบบการพัฒนะทักษะภาษาอังกฤษอย่าง ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. รอบด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน ไวยากรณ์ และส�ำหรับผู้ ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243 อ่านหน้าใหม่ของเราทีอ่ าจจะยังไม่ทราบ เพือ่ ประสิทธิภาพ การฝึกภาษาทีส่ งู ทีส่ ดุ เชิญท่านดาวน์โหลดไฟล์เสียง MP3 ทีมงาน I Get English ยินดีรับฟังความคิดเห็น เพื่อฝึกฝนอย่างครบวงจรได้ฟรี ได้ที่ www.igetenglish. ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่ com ค่ะ

editor@iGetEnglish.com และ www.facebook.com/iGetEnglish www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

บรรณาธิการ


C

TS #59 ONTENISSUE Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Asian Civilisations

Museum, Singapore พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย ประเทศ สิงคโปร์ 40 Science Zone : The Unknown Benefits of Cephalopod Ink ประโยชน์ของน�้ำหมึกที่คุณไม่รู้ 60 Reading Guide : Life : selected quotations from Paulo Coelho

4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : Refuse/

Deny/Say No อันไหนกันแน่

8 American Slang : Mellow out! 34 Speak English with Lulu : Snow Valley 48 ศัพท์ (น่า) สน : Kiss 50 ติดปากติดใจ : ประโยคส่งข่าวส�ำหรับ

Messenger จ�ำเป็น

54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Chase rainbows

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 26 Cooking for Fun : Yoghurt Cream with Fruits 28 Interview : มิน-พีชญา วัฒนามนตรี อยากเก่งต้อง

กล้าพูดและกล้าถาม

33 Photo-Oh My! : Say cheese with teacher! แชะนี้ต้องมีคุณครู

61 Fun Zone : เกมปริศนาชิงรางวัล

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 12 Teacher’s Corner : วิธีรับมือกับข้อสอบ ลับ

ลวง พราง (ภาคต่อ)

22 Word Power : Prefix ante23 Confusing Words : ค�ำเรียกที่อยู่อาศัย แบบอเมริกาและอังกฤษ ตอนที่ 1

Food forอาหารสมอง Thought 38 Sing from Soul : Lego House - Ed

English

Booster

65

Sheeran

43 Moving Movie : Argo : แผนฉกฟ้าแลบ ลวงสะท้านโลก

56 iDiary : Seasons Change…เพราะอากาศ (ไม่ยอม) เปลี่ยนแปลง


Shall

พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา ภาษาอังกฤษนอกกรอบ

we talk?

แอนดรูว์ บิ๊กส์

ฝรั่งที่รักเมืองไทยและภาษาไทย เจ้าของสโลแกน “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” และเจ้าของโรงเรียนสอนภาษา Andrew Biggs Academy จบปริญญาตรีเอกภาษาไทยที่ ม.รามคำ�แหง นอกจากได้รบั รางวัลทางด้านการใช้ภาษาไทยมากมายจากทั้งรัฐบาลและเอกชนแล้ว เขายังเคยได้รับการโหวตให้เป็น “คนศีรษะล้านที่เท่ที่สุดในเมืองไทย” อีกด้วย

Refuse … … y n e D Say No …

อันไหนกนั แน่

4 | I Get English


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

Mellow out! Adam

สวัสดีครับ กลับมาเจอกันกับอดัมอีกแล้ว ส�ำหรับช่วงนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องสแลงอเมริกัน ซึ่ง มักจะท�ำให้บรรดาวัยรุ่นเซ็งกันถ้วนหน้า ที่ประเทศไทยอากาศร้อนเอามากๆ ร้อนจนบางทีอดัมรู้สึกว่า ตัวเองอยู่ในเตาอบขนาดมหึมา อากาศร้อนแบบนี้อาจท�ำให้หลายคนอารมณ์เสียกันได้ง่ายๆ ฉบับนี้ เลยมีสแลงมาให้ใช้เท่ๆ เมื่ออยากจะบอกให้เพื่อนชาวต่างของคุณใจเย็นๆ เวลาที่เขาเกิดหงุดหงิดจาก อากาศที่ร้อนตับแลบแบบนี้ 8 | I Get English


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ นริศรา ช่อสลิด

มิน-พีชญา

วัฒนามนตรี

ู อยากเกง่ ต้องกล้าพด และกล้า ถ าม

28 | I Get English


I Get English ฉบับนี้เราได้มีโอกาสพูดคุย กั บ มิ น -พี ช ญา วั ฒ นามนตรี นางเอกละคร เรตติ้ ง แรงหลายต่ อ หลายเรื่ อ งของช่ อ ง 7 สาวสวยคนนี้ไม่ได้มีดีแค่การแสดง แต่ยังเก่งกีฬา และชื่นชอบภาษาอังกฤษอย่างมากอีกด้วย ซึ่ง ประเด็นนี้เองที่เราจะมาพูดคุยแบบเจาะลึกให้แฟนๆ I Get English ได้รู้จักมินในอีกแง่มุมหนึ่ง ตอนนี้ มิ น ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ม หาวิ ท ยาลั ย อัสสัมชัญ (ABAC) คณะศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งเหลือหน่วยกิตที่ต้อง เก็ บ อี ก ไม่ กี่ ตั ว ก็ จ ะคว้ า ปริ ญ ญามาครองได้ สมใจ ว่าที่บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเฉลย กับเราว่า ก่อนที่จะมาเรียนสาขานี้ตนเองไม่ได้ เป็ น คนที่ เ ก่ ง หรื อ ชอบภาษาอั ง กฤษนั ก จน วันหนึ่งขณะที่ก�ำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิต มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ศึ ก ษาศาสตร์ ) มี โอกาสได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Columbia Falls High School รัฐมอนแทนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต เพราะมินได้ค้นพบ ว่าตัวเองหลงรักการเรียนภาษาเข้าอย่างเต็มเปา

“ตอน ม.4 มินได้มโี อกาสไปเรียนแลกเปลีย่ นทีอ่ เมริกา ปีนึงค่ะ ไปอยู่กับ host family แล้วก็ไปเข้า high school ทีโ่ น่น ตอนนัน้ อายุ 15 ปี ยังเป็นวัยรุน่ ก็เลยอยากไปท่องโลกกว้าง จากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนทันที ต้องเรียนรู้ที่จะท�ำอะไรด้วยตัวเอง หลายอย่าง ได้รจู้ กั สังคมและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง ได้พบเพือ่ น ใหม่ๆ ได้เข้าทีม Softball อย่างแรกที่ได้เรียนรู้คือภาษา ก่อน หน้านี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษเลย แต่พอหลังจาก ที่ได้ไปอยู่อเมริกา เราก็รู้สึกว่าเราหลงใหลภาษาอังกฤษและ ชอบภาษาอังกฤษมาก รูส้ กึ ว่ามันมีอะไรให้เราค้นหาและเรียนรู้ ตลอดเวลา” I Get English| 29


Shall we talk?

ติดปากติดใจ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

อารดา กันทะหงษ

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและทำ�งานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไปรู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้งอาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังทำ�งานและใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

Messenger จ�ำเป็น ประโยคส่งข่าวส�ำหรับ

วาทศิลป์ หรือ ศิลปะในการพูด เป็นพรสวรรค์และพร

แสวงที่มีประโยชน์มากทีเดียว ไม่เพียงแค่ช่วยโน้มน้าวใจให้คน คล้อยตาม แต่หลายๆ ครัง้ วาทศิลป์กช็ ว่ ยให้เรือ่ งหนักกลายเป็น เบา และช่วยให้เรื่องเศร้า ฟังแล้วไม่เศร้า หรือชวนให้คนฟังตื่น ตระหนกเกินจริง ทักษะดีๆ อย่างนี้ใครจะไม่อยากเก่งบ้างล่ะคะ ติดปากติดใจฉบับนีจ้ งึ น�ำตัวอย่างส�ำบัดส�ำนวนดีๆ ส�ำหรับคนที่ ต้องรับหน้าทีเ่ ป็น “messenger” จ�ำเป็นในการแจ้งข่าวร้ายมาฝาก 50 | I Get English


ลิขสิทธิ์จาก

English Booster

English Booster จะช่วยให้คณ ุ ได้อา่ นภาษาอังกฤษอย่างจุใจ! และพิเศษกว่าใครด้วย MP3 เสียงเจ้าของภาษา

ส�ำหรับฟังประกอบกำรอ่ำน

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงฟรีได้ที่ www.igetenglish.com วิธกี ารดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ฟรี!

สังเกตสัญลักษณ์ หากมีสัญลักษณ์นี้ ปรากฏอยู่ตรงหัวคอลัมน์ใด แสดงว่าคอลัมน์ นั้นสามารถฟังเสียงประกอบได้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.igetenglish.com เพื่อ ท�าการดาวน์โหลดไฟล์เสียง โดยท�าตามค�าแนะน�า ในการดาวน์โหลดในเว็บไซต์ น�าไฟล์เสียงมาเปิดกับเครื่องเล่นที่รองรับไฟล์ MP3 โดยเลือกเล่นไฟล์ทมี่ หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู่ในคอลัมน์นั้นๆ เช่น หมายถึง คอลัมน์นสี้ ามารถฟังเสียงประกอบได้ จากไฟล์เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

พิเศษส�ำหรบั สมำชกิ นิตยสำร!! เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษประสบความส�าเร็จ สูงสุด นิตยสาร I Get English จึงจัดท�า English Booster Skills Booklet เพือ่ ให้ ใช้รว่ มกับบางคอลัมน์ ในนิตยสารได้ { ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.igetenglish.com}

ความพิเศษของ English Booster Skills Booklet คืออะไร? English Booster Skills Booklet มีแบบฝึกหัดพัฒนาความรู้ ทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากเนือ้ หาในนิตยสาร เหมาะส�าหรับผูท้ สี่ นใจ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือคุณครู/ผูป้ กครอง ที่ต้องการน�าเนื้อหาไปใช้ ในกิจกรรมการเรียนของ นักเรียน/บุตรหลาน


TRACK 5903: US WOMAN & ENGLISHMAN

LISTENING PRACTICE

สนทนาภาษาอังกฤษ พิชิตได้จากการฟัง

Think about it!

When was the last time you made a suggestion? What was it? When was the last time you were invited to do something? What did you say? ครั้งสุดท้ายที่คุณให้ค�ำแนะน�ำคือเมื่อไร เป็นค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับอะไร ครั้งสุดท้ายที่คุณให้ถูกเชิญไปท�ำบางสิ่งบางอย่างคือเมื่อไร คุณพูดอะไรบ้าง

How to make suggestions & respond to invitations การให้ค�ำแนะน�ำและ การตอบรับค�ำเชิญ

SO, SHALL WE HAVE A CHAT?

โปรดอย่าอ่าน สคริปต์บทสนทนา จนกว่าคุณจะท�ำ แบบฝึกหัดเสร็จ

Answers on page 86

1. Pre-Listening

Think of two suggestions and two invitations. ให้นึกค�ำแนะน�ำและค�ำเชิญอย่างละ 2 ประโยค

2. Listening I You’re going to listen to two dialogues: one with someone making suggestions; another with someone inviting someone to do something. Listen once. What suggestions and invitations are made? Did they mention the ones you thought of for the Pre-listening task?

คุณก�ำลังจะได้ฟังบทสนทนา 2 บท บทสนทนาแรกเป็นเรื่องราว ของคนที่ก�ำลังให้ค�ำแนะน�ำ บทสนทนาที่สองเป็นเรื่องของคนที่ ก�ำลังเชิญชวนให้คนอื่นท�ำบางอย่าง ฟังจนจบหนึ่งครั้ง พวกเขา ก�ำลังแนะน�ำหรือเชิญชวนเรื่องอะไร มีอะไรที่ตรงกับสิ่งที่คุณคิด เอาไว้ก่อนฟังหรือเปล่า

3. Listening II

Listen again. Then, choose the correct answers. ฟังอีกครั้ง จากนั้นเลือกค�ำตอบที่ถูกต้อง

1. In the first conversation, Bob is fed up of… a) his job b) his car. 70

2. His colleague thinks the views from his office are… a) bad b) good. 3. His colleague suggests… a) starting a business together b) going for a drink. 4. In the second conversation, Sarah is writing… a) an e-mail b) a report. 5. Sarah says she doesn’t like… a) horror films b) James Bond movies. 6. Sarah agrees to… a) go to the party b) have a drink with Danny.

4. Listening III

Complete the audio script with the correct prepositions.

จงเติมช่องว่างในบทสนทนาให้สมบูรณ์ด้วยค�ำบุพบทที่ถูกต้อง


TRACK 5908: ENGLISHWOMAN & US MAN

READ& LISTEN

ฝึกอ่าน-ฟังเพิ่มคลังค�ำศัพท์

Think about it!

Have you bought any gadgets lately? What were they? What are your favourite gadgets? Which item from this column would you like to buy? Why?

ในช่วงไม่นานมานีค้ ุณได้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างไหม ถ้าซื้อคุณซื้ออะไรมา ชิ้นโปรดของคุณคือชิ้นไหน มีชิ้นใดในคอลัมน์นี้ที่คุณอยากได้บ้างหรือเปล่า

SIX NEW PRODUCTS YOU’VE JUST GOT TO HAVE!

DOES ANYONE KNOW HOW TO STOP THIS THING?

Answers on page 86

1. Pre-reading

Look at the names of the gadgets. What do you think they can do? ดูชื่ออุปกรณ์แต่ละชิ้น คุณคิดว่าพวกมันใช้ท�ำอะไรได้บ้าง

2. Reading I

Read the article once to compare your ideas from the Pre-reading task. อ่านบทความ 1 ครั้งแล้วลองพิจารณาเทียบกับสิ่งที่คุณคิดไว้ใน กิจกรรมก่อนอ่าน

F

rom refrigerators that pour your beer, to slippers that mop the floor, you’ll have a lot of fun with these new gadgets. 1. The Popinator

3. Reading II

Read the article again. Then, write the name of a product next to each statement.

อ่านบทความอีกหนึ่งครั้ง จากนั้นเขียนชื่อของแต่ละสิ่งไว้ท้าย ประโยคแต่ละข้อ 1. It’ll save you time and energy while you’re eating. 2. They’re perfectly safe for a range of surfaces. 3. It’s designed to hold an object you already own. 4. It responds to voice commands. 5. It helps you create the perfect drink. 6. It’s activated at the touch of a button. 82

The Popinator is a voice-activated popcorn cannon. It fires a piece of popcorn that you can catch in your mouth. No more throwing popcorn in the air - the Popinator will do it for you. Simply say the word “Pop!” and the Popinator uses sophisticated microphones to determine where to fire the popcorn.


TRACK 5910: ENGLISHMAN

ENGLISH IN ACTION

ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

THE JOB INTERVIEW การสัมภาษณ์งาน

ค�ำศัพท์น่ารู้

ค�ำศัพท์ใช้บ่อย

Gum (chewing gum)

Drinks machine

Tie

Suit

Umbrella

Mobile phone

Briefcase

Smart shoes

Water cooler

Laptop

Map

Notepad

Raincoat

Breath mints

Pen

Job ad - ประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์หรือ แหล่งอื่นๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับงานนั้น Candidate - ผู้สมัครงาน Post - ต�ำแหน่งงาน CV - ประวัตยิ อ่ ค�ำว่า CV ย่อมาจาก a curriculum vitae ส่วนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะใช้ค�ำว่า resume ในประวัติย่อจะมีข้อมูลส่วนตัว การศึกษา และงานที่เราเคยท�ำ Covering letter - จดหมายสมัครงาน (ภาษาอังกฤษ แบบอเมริกนั จะใช้คำ� ว่า cover letter) คือ จดหมาย ที่เราส่งไปเพื่อแจ้งสมัครงาน เนื้อความในจดหมาย ระบุเหตุผลที่เราต้องการท�ำงานในต�ำแหน่งที่สมัคร Interview/job interview - การสัมภาษณ์งาน เพื่อ ตรวจสอบว่าผูส้ มัครเหมาะสมกับต�ำแหน่งงานนัน้ หรือไม่ Interviewer - ผูส้ มั ภาษณ์งาน คือ คนทีถ่ ามค�ำถามต่อผู้ สมัครงาน Interviewee - ผูเ้ ข้ารับการสัมภาษณ์ คือ ผูส้ มัครงานที่ เข้ารับการสัมภาษณ์ Pay / salary - ค่าตอบแทนจากการท�ำงาน Responsibilities - สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ งานทีต่ อ้ งท�ำ หน้าทีท่ ี่ รับผิดชอบในการท�ำงาน Perks/benefits - ผลประโยชน์พเิ ศษทีไ่ ด้รบั จากการ ท�ำงาน เช่น รถ ประกันชีวิต Overtime - การท�ำงานล่วงเวลา References - บุคคลอ้างอิง Reference - จดหมายรับรองการท�ำงาน

87


PHRASAL VERBS หรรษากับปริศนากริยาวลี

ค�ำศัพท์เกี่ยวกับดนตรี ตอนที่ 2

MUSIC part 2

Complete the sentences (1 to 8) with the words from below. จงเลือกค�ำต่อไปนี้ไปเติมลงในช่องว่างข้อ 1 - 8

ill doing sound six concert main hit singer

1 Sell out หากคอนเสิร์ต “sell out” หมายถึง ตั๋วคอนเสิร์ตนั้นขาย หมดเกลี้ยง

“They’ve sold out of tickets, so you won’t be able to see them play live.”

2 Appear on หากว่าวงดนตรี (a band) “appear on” ในรายการ โทรทัศน์ หมายความว่า พวกเขาได้ไปออกรายการ ได้แสดงดนตรีในรายการนั้น

“The band appeared on the TV show and played their song.”

3 Come on ถ้าวงดนตรี “come on” (stage) หมายความว่าพวกเขาไปที่เวทีและ เล่นดนตรี

“The supporting band came on at 9pm, and the band came on an hour after that.”

94


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 1,199 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2556 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ สาร 2 ฉบับ ย ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ กรณีที่สมาช ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 111 0-2294-8777

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


¹ ã Œ ä´ Í ‹ µ ¹ Ò ‹ Í ¶ Ã Ò Á Ò Ê ¹ Á Ñ Å Í áµ‹ÅФ ¹ÔµÂÊÒà I Get English àÅ‹Á

59

>5>9= 056?7/=&#D % %@!.6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú%J1<*= %>#= 5<,

New

I!/.é -*/Ā9-I >Ā 6Eÿ '/< > -9>I .A % =& I Get English

ISSUE #

59

jw m pj ¡jm l Ë ­ l r ­ j

I Get English ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j

@ ý 6 Q@ '/< 5

J9% /E3 Ē &@ ê 6Ē

C L ú ?M7% ¦A I19

»Refuse »Deny »Say No

#AIQ 7P%J13ú !ú9 # QB

9> >/.Ē9 -=

¤ i « Ò §p ¤ Úi o

I!/.é 9ø - */

{ Ö oi

r } o § Ø 3è$é L ú

z r } u

/> > &>#

ISS N 190 5-6 524 9 7719 05

6520 45

/ > -

&>#

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

Present Simple! *E "B I7! D >/ ýL%9%>

>ď 9 ,>5> I % C 9 7 ď I 7 L = /" *Ā 9 = 05 I .QA 3 &= >/ & 3ď .6J1 8

1 3 0 7 0 1

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com