I get english 100

Page 1

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

¥ Ê}¦ Ô ¡jsÓ p p

¨ j kÔ ¢ kÓ } « § § s ­ ¥ q j j ×¥ ¬ © ¥

 c çn©

ฉบับที่ 100

อกลา บ ค ย โ ป ร ะ าษา 7 ภา

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ติดตามรายละเอียดในเล ม

Why do you learn English?

I Get English Magazine

m ¢Ô pj

­¥ ñ Ù ¨ Ô¥ ñ ¦ j ¥ p

© Ó j ¯j

100 Issue

th

Time to say

goodbye!

¥ ® p ¢j¨ Ô¥jÓp¦ ¥ Û m }

© }Ô j j m m j Ó ­ Ù } « ¦ ñ ­ § s ×

m }

p } m ¡|

¥ ® p ¢j}Ô p @RaisingKids

Dos & Don'ts in American Culture

m }

¡j¥ ¡j

jj ¢}©}Ô ñ ¥ j ¢j j www.TalkingPen.com

บอกเวลาด วย

How do I talk

in-on-at ยังไงดี ฉบับที่ 100

MIS Book Store www.MISbook.com @misbook

about skin color?

เทคนิคเข�ยนคำลงท ายอีเมล 1 294877

741862

ราคา 80 บาท

มาทำไอศกร�มโฮมเมด แสนอร อยกันเถอะ

เร�ยนรูภ าษาอังกฤษได ทกุ วันที่

I Get English MagazineI Get English issue

100


E

ditorial Team

เจ้าของ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ที่ป รึกษาด้านภาษา : สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วสิ ทุ ธิ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ | โชคชัย จิตรแสวง รุง่ นภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศริ ิ ศิลปกรรม : เบญจมาศ จุลวัฒนะ | วณิชยา ตันเจริญลาภ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ ณัฐพงษ์ พยัคคง พิ สู จ น์ อั ก ษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์

ฝ่ ายสมาชิ ก : สุวรรณา จิตจ�ำนงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรี เพรส : ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิ ม พ์ ที่ : พิมพ์ดี ผู ้ พิม พ์ / ผู ้ โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ส� ำ นั ก งาน : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง

ในเครือส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศั พท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 105 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติ ด ต่ อ โฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติด ต่อกองบรรณาธิการ >>> igetenglish@hotmail.com สมัค รสมาชิก/สั่งซื้อ/แจ้งปัญหาการจั ด ส่ ง >>> misbook@live.com ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English >>> 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น >>> ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสัง่ ซือ้ ผ่านทาง Facebook : I Get English

Magazine ได้แล้ววันนี้

วิธีการดาวน์ โหลด

สงวนสิทธิใ์ นการน�ำส่วนหนึง่ ส่วนใด หรือทัง้ หมดของหนังสือ ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่ามี ความผิดทางกฎหมาย ไฟล์เสียง MP3 All rights reserved. Reproduction in whole or in part สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ without permission is strictly prohibited. หน้าดาวน์โหลดไฟล์เสียง MP3


E

ditor's Talk

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน ครัง้ นีเ้ ป็นการเขียนบทบรรณาธิการครัง้ ที่ 100 ของ I Get English พวกเราทีมงานทุกคนขอขอบคุณ ทุกก�ำลังใจทีม่ ใี ห้กบั เราตลอดมา พวกเราซาบซึง้ ใจ จริงๆ ค่ะ ในโอกาสนี้จึงขอใช้พื้นที่นี้เล่าความ ประทับใจที่มีต่อนักอ่านของเราอีกสักครั้ง ย้อนไปประมาณ 10 ปีที่แล้ว I Get English ถือก�ำเนิดขึน้ เพราะส�ำนักพิมพ์ตอ้ งการท�ำนิตยสาร ดีๆ สักเล่มเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้ คนไทย จากจุดเริ่มต้นนี้เอง จึงท�ำให้เราได้ร่วม งานกับนักเขียนคุณภาพที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทถ่ายทอดทุกตัวอักษรออกมาเล่ม แล้วเล่มเล่า ทางทีมงานรู้สึกซาบซึ้งใจมาก และ ขอใช้โอกาสนีข้ อบคุณนักเขียนทุกท่านทีร่ ว่ มเดินทาง กับเรามาจนถึงวันนี้ด้วยค่ะ เมื่อครั้งนิตยสารที่ไร้การโปรโมทใดๆ เล่มนี้ ออกวางบนแผงครัง้ แรก พวกเราลุน้ กันมากว่าจะมี ใครสักคนหยิบมันขึ้นมาแล้วพากลับบ้านบ้าง หรือเปล่า อ่านแล้วจะชอบไหม จะกลับมาซือ้ ไหม เวลามี การเล่นเกมหรือท�ำกิจกรรมอะไร พวกเรากังวล มากว่าจะมีคนมาร่วมกิจกรรมกับเราบ้างหรือเปล่า พอเวลาผ่านไป ผลการตอบรับเริม่ ดีขนึ้ เรือ่ ยๆ ค่ะ แม้ว่าจะไม่ได้ล้นหลาม แต่ความรักของแฟนๆ I Get English อบอุ่นเหมือนแดดยามเช้า ไม่ร้อน เกินไป ไม่หนาวเกินไป เป็นอุณหภูมทิ กี่ ำ� ลังดีตอ่ ใจ ทีมงาน :-) เวลามีจดหมายส่งมาทีก่ องบรรณาธิการ พวกเรานั่งอ่านไปยิ้มไป คอมเมนต์ใน Fan Page พวกเราได้อ่านเกือบทั้งหมดนะคะ (แม้บางทีจะ ตอบช้าไปบ้างเพราะติดภารกิจอืน่ ๆ) และไฮไลท์ของ ทุกปีคอื ช่วงทีเ่ ราจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์หนังสือ เรารอคอยทีจ่ ะได้พบปะนักอ่านของเรา เวลาทีน่ กั อ่าน

มาร่วมงานจนทีน่ งั่ เต็มและสนุกกับกิจกรรมของเรา อย่างเต็มที่ พวกเราหัวใจพองโตเลยล่ะค่ะ แต่ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องพบกับการ เปลี่ยนแปลง I Get English ก็เช่นกัน เราหวัง เป็นอย่างยิ่งว่า I Get English จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จุดประกายให้คนไทยหันมาพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษกันมากขึ้น เพราะทักษะทางภาษานั้นเป็น ส่วนส�ำคัญทีจ่ ะผลักดันให้ประเทศของเราก้าวหน้า ต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ถึงแม้วา่ I Get English จะยุตกิ ารพิมพ์ลงหลัง ฉบับที่ 100 แต่เพือ่ นๆ ยังสามารถเข้ามาร่วมสนุก และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ Fan Page ของเราได้อยู่นะคะ Page นี้จะเปิด ท�ำการตลอดไปจนกว่าคนไทยทุกคนจะเก่งภาษา อังกฤษ :D นอกจากนัน้ หากว่าคุณชอบอ่านหนังสือสไตล์ I Get English อยากฝากให้ติดตามและสนับสนุน ผลงานของส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอสต่อไปเรือ่ ยๆ นะคะ เพราะงานทุกชิ้นที่ผลิตโดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส เกิดจากเจตนารมณ์เดียวกันคือ เราต้องการน�ำเสนอ ความรู้แบบที่คุณจะเข้าใจได้ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐาน ในเรือ่ งนัน้ ๆ เลย รวมทัง้ ราคาของหนังสือต้องไม่แพง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ดีๆ ได้ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา I Get English สามารถ ยืนหยัดบนแผงหนังสือได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง การตลาดมากนักเพราะได้รบั การสนับสนุนทีม่ นั่ คง จากส�ำนักพิมพ์นั่นเองค่ะ พวกเราทีมงานจึงขอ ขอบคุณส�ำนักพิมพ์มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ บรรณาธิการและทีมงานนิตยสาร I Get English


C

ONTENTS ISSUE #100 11

มองหาสัญลักษณ์

เพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

หมวด

I Get Tutor : เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 11

Always English : LG's Accent Story

เรื่องเล่าส�ำเนียงอังกฤษสไตล์ LG

25

Nui's Corner : เรื่องง่ายๆ ที่คนไทยมักใช้ผิด

33

Inspirational Quotes : เรียนภาษาอังกฤษได้ทุกวัน

Passive Voice #2

จากค�ำคมดังสร้างแรงบันดาลใจ

35 ค�ำนี้ท่านได้แต่ใดมา : zzz 76 Easy Grammar : Preposition of Time: In - On - At 100 Irregular Verbs : กริยาไม่ปกติ ในภาษาอังกฤษที่ใช้บอ่ ย

35

ตอนที่ 3

110 Confusing Words : Goodbye & Farewell

บอกลาเหมือนกัน ต่างกันอย่างไร

144 Say Goodbye : Say Goodbye in 7 languages

บอกลา 7 ภาษา

76


หมวด

Let’s read & write! : สนุกกับการอ่านและเขียน

14 เขียนเรื่องจากภาพ :

Walking in

60

the Rain

60

A Trip to the World : Astonishing

91

ครูพักลักจ�ำ : เทคนิคเปลี่ยนประโยค

104

English Correspondence : Way to End Your Letter or E-mail

Destinations North Island, NewZealand เมืองท่องเที่ยวสุด อัศจรรย์: เกาะเหนือ นิวซีแลนด์ ยากให้อ่านง่าย

หมวด

I Get Focus : จับตาเรื่องเด่น 29 43 48

48

Numerology : เลขทีค่ วรหลีกเลีย่ ง Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ Healthy English : รู้จักภาวะสมองเสื่อม

114 How to : How to maintain your English skills

126 ต�ำนานไทย : เครื่องรางของขลัง 134 Cooking for Fun : Crispy Butter Bread ขนมปังทาเนยอบกรอบ 146 Thanks : บันทึกความทรงจ�ำ 100 ฉบับ กับเพื่อนๆ นักอ่าน I Get English 149 อังกฤษปริศนา : Guess who? 152 อังกฤษปริศนา : Matching Words 155 อังกฤษปริศนา : Guess the Words 114 157 Answer Key

134


8

หมวด

Shall we talk? : เสริมทักษะ ฟัง-พูด

8

American Slang : ใจง่าย เล่นตัว ติดดิน คนสบายๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

38 56

ศัพท์ (น่า) สน : End English Tips : Talk – Speak – Say – Chat

56 72

สารพัด ‘พูด’ ในภาษาอังกฤษ

68

Speak English with Lulu : ค�ำศัพท์สับสน 72 Street Speak : เอาด้วย, ร่วมด้วย, ไปด้วยกัน พูดยังไงดี 80 Practical English : At a Spa / Massage Parlor 96 ฝรั่งพูดคนไทยงง : A Bird in the Hand Is Worth

Two in the Bush

118 ติดปากติดใจ : Until We Meet Again จนกว่าจะพบกันใหม่ หมวด

Food for Thought : อาหารสมอง

19

American Culture : 23 Dos and Don’ts in American

53

English with Amber : How Do I Talk About Skin

Culture

Color in English?

84

Moving Movie : Moonlight มูนไลท์ 107 Fun Science Experiments : The Oobleck & Homemade

Ice Cream

130 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : ถอดรหัสซอมบี้ ต�ำนานผีดิบ

สุดสยอง

138 iDiary : Language of Love ภาษาแห่งรัก

107 130


I %@ -%Q= L0 0%

1

tz ¤ ¢}

© nô © ¨ p pm nô

tz ¤ ¢} TOEI C LISTENING &

TOEIC LISTENING & READING TEST ¬´¥²¬µ ³  ´²§¸ º  ¶ ¥¯ §º£ º

READING TEST

 ¶Ê£ ©´£ ¥n¯£Â ¥·¤£¬¯ 7OE

IC

ó t v£ nô © nô TOEI& ±sm øs© m ªt ÷© ó ¨ ó s ¨ m p ¨ p © p ¨u ô « ó m øs nô ° pv ¨ øs¨ st m©

= 3//$%ý @ /=!%K 41

มัน่ ใจเกิน 100%

K .9> >/.ý(Eú69&

»¶¬°ª M ú <J%%

990

= 3//$%ý @ /=!%K 41 ´ ¨ »

ÜÈÎÌ ÌÈÊÏÐÕÎ ¬ÕÎÓÐÚÏ ÈÚ È ­ÖÙÌÐÎÕ ³ÈÕÎ

ª $SS ¨ s nô

QGURLG

« ó m øs ±s LRV © $

ISBN 978-616-430-026-2 ราคา 240.-

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 1,000 รายการ สั่งซื้อไดที่ www.MISbook.com

และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


Shall we talk?

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ เรื่อง : Adam Bradshaw ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทย ได้เป๊ะเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลาย รายการ และเจ้าของเว็บไซต์ ajarnadam.tv

ใจงา่ ย เลน ่ ตัว

ติดดิน คนสบายๆ ภาษาอังกฤษว่าอยา่ งไร ค�ำว่า Easy (adj.) ทีป่ กติแปลว่า ง่าย แต่ถา้ เป็นสแลงที่ใช้กับคนจะหมายถึง "ใจง่าย" เช่น

• She’s easy. หล่อนเป็นคนใจง่าย • I’m not that easy.

ฉันไม่ใช่คนใจง่ายขนาดนั้นหรอกนะ

8 l I Get English


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

LG's

I GET Tutor Always English อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด เรื่อง : อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีกรรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

Accent Story

เรื่องเล่าส�ำเนียง อังกฤษสไตล์ LG

หนึง่ ในเรือ่ งทีน่ กั เรียนของพีเ่ ป็นกังวลมากทีส่ ดุ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็คือเรื่อง accent หรือ ส�ำเนียง จริงๆ แล้วอยากบอกว่า อย่าไปกังวลกับ เรือ่ งนีม้ าก จะส�ำเนียงไหนหากใช้สอื่ สารได้กถ็ อื ว่า Perfect ดังนั้นในฉบับนี้พี่ลูกกอล์ฟจะขอแบ่งปัน ประสบการณ์ของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้น้องๆ ได้อ่านกันอีกครั้ง จริงๆ เคยแชร์เรื่องนี้ไว้ใน Facebook : LG and friends มาแล้ว ทุกคนสามารถ เข้าไปดูคลิปประกอบได้นะคะ

I've been speaking English with lots of different English accents since I started learning English. When I was young I talked in Thai accent. I grew up in a small village in the south of Thailand. I had a very strong Thai accent. No matter how hard I tried I couldn't sound American or British. ตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษมา พี่ลูกกอล์ฟก็พูดภาษาอังกฤษด้วยส�ำเนียงต่างๆ มาแล้วหลายแบบ ตอนเด็กๆ พี่พูดด้วยส�ำเนียงไทย พี่โตมาในหมู่บ้านเล็กๆ ทางภาคใต้ของไทย ส�ำเนียงพี่ไทยมากก.... ไม่ว่า จะพยายามแค่ไหนก็ท�ำให้เป็นส�ำเนียงอเมริกันหรือบริติชไม่ได้ I Get English l 11


Let’s read & write! เขียนเรื่องจากภาพ ฝึกทักษะการเขียนเบื้องต้นด้วยภาพ

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : ยุทธนา อัศวเจษฎากุล (เปิ้ล)

Walking in the Rain น้องๆ ครับ อย่างที่รู้กันว่า ลมฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่ ไม่แน่นอน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวเย็น เดี๋ยวฝนตก พี่เปิ้ลเลยขอยกเรื่องลมฟ้าอากาศมา เป็นประเด็นให้เราลองเขียนกันได้ในฉบับนี้ จะเป็นอย่างไร ไปดูกันครับ

14 l I Get English


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Food for Thought American Culture เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมอเมริกัน เรื่อง : Amber Ponomar Amber is an American teacher living in Bangkok. She teaches Business English to teens and young adults, and tutors children in Creative English and critical thinking skills. She is an avid language-learner, and is working toward intermediate fluency in Thai. She records audiobooks for children, too! In her free time, she’s an artist and writer. Contact her at ponomaramber@gmail.com.

23

s t ’ n o and D ture

s ican Cul เมรกิ นั Dom er นธรรมอ in A

ั ำ� ในวฒ ท ร ว ่ ค ม ไ ะ วรทำ� แล 23 สงิ่ ทคี่

I Get English l 19


Shall we talk? ศัพท์ (น่า) สน ศัพท์ 1 ค�ำ เพิ่มคลังภาษา

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : ดร. วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (ครูหนุ่ย) อาจารย์ ป ระจ� ำ โปรแกรมวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก (PhD) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการเรียนรู้ภาษาที่สอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคนไทย เจ้าของเพจ English.Today เรียนภาษาอังกฤษวันละค�ำ

38 l I Get English

-End-


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

I GET Tutor English with Amber เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับครูแอมเบอร์ เรื่อง : Amber Ponomar

How D o Talk Ab I Skin Coout lor in Eng lish? Short answer: it’s complicated!

People have different opinions on which words about skin color are acceptable, and which words are offensive. Some words may be acceptable to use in Thailand, but have a very different meanings in the US. In American English, skin color should never be used as an insult, as a joke, or even as a compliment, unless you have a close relationship to the person you’re talking to. For example, a comment like “You’re so black.” or “You’re so white.” is considered unusual or insensitive. Why? In current American culture, it’s popularly thought that no single skin color is “better” than any other. Many polite words about skin color compare skin to food, nature, or use adjectives to describe the color more deeply.

Dark Skin Colors Dark-skinned - This is a general term

used to describe people with dark skin from around the world. “Dark” can be used with other adjectives, too. Correct: She is dark-skinned. He has dark brown skin. Incorrect: She has dark-skinned. He is dark brown skin.

Black - (USA) An African-American person, or any person with African heritage. It is not used to describe dark-skinned people from Asia. Correct: She is a black woman. Incorrect: She is a black-skinned woman.

Culture Note : Some people think “black” is offensive. Some people are very proud of the word and use it freely. If you’re not sure, try “African-American” or “dark-skinned.” I Get English l 53


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Shall we talk? Street Speak อังกฤษแบบกวนโอ๊ย เอาไว้ใช้จริง ไม่ได้เอาไว้สอบ เรื่อง : นายทีม Admin เพจสุดแซบ Slang A-hO-lic ผู้เขียนหนังสือ สปีคอิงลิช นอกตำ�รา

ย ว ้ ด เอา

ร่วมด้วย ไปด้วยคน พูดยังไงดี

72 l I Get English


หากมีโอกาสได้หยุดยาวๆ หลายๆ คนคงเตรียมแพลนไปเที่ยวกันใช่มั้ย ครับ ไม่ว่าจะเป็น ต่างจังหวัด ขึ้นเหนือ ลงใต้ หรือไปเที่ยวต่างประเทศก็ ว่ากันไป แล้วเคยมั้ยเวลาเพื่อนชวนเราว่า

“เฮ้ย! สนใจไปเที่ยวด้วยกันป่ะ” “มางานเลี้ยงไหมแก” “มาสังสรรค์กันหน่อยดีกว่า” ในกรณีทเี่ ราตอบตกลง เราจะพูดค�ำอะไรได้บา้ ง นอกจากประโยคโหลๆ อย่าง เช่น

• Okay. I will go.

โอเค ฉันจะไป

• I will join. ฉันจะร่วมด้วย

ฟังดูแล้วเชยจัง อิอิ ต่อไปถ้าเพื่อนถาม

• Do you wanna go clubbing tonight? ไปเที่ยวกลางคืนกันไหม หรือ

• Do you wanna come along? อยากจะมาเที่ยวด้วยกันไหม หรือ

• Are you comin’? มาไหม ก็ตอบไปเลยว่า...

I Get English l 73


Let’s read & write! Practical English ฝึกสนทนาในชีวิตประจ�ำวัน เรื่อง : โชคชัย จิตรแสวง (ครูพี่เอก)

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Rangsit English Academy ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เกียรตินิยม อันดับสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาการแปลภาษาอังกฤษและไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

/ a p S At ssaage Parlor

Maนทนาส�ำหรับร้านสปาหรือร้านนวด บทส

80 l I Get English


Let’s read & write! ครูพักลักจ�ำ เรื่อง : สุธิดา วิมุตติโกศล

เทคนิค เปลี่ยน

ประโยคยาก

ให้อ่านง่าย

ครูพักลักจ�ำฉบับสุดท้ายนี้มาแปลกนิดหน่อย เพราะเราไม่ ได้แค่จะชวนคุณ ผู้อ่านไป “ลัก” ตัวอย่างประโยคมาใช้เท่านั้น แต่จะยกโครงสร้างบทความมาให้ดู กันเลย งานที่เราเลือกมา นอกจากจะมีเนื้อหาน่าสนใจแล้ว ยังถ่ายทอดความคิด ออกมาได้อย่างมีระบบ ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นต้นแบบ เรียงความให้พวกเรา ใครที่พบว่าตัวเองมักมีปัญหาเรื่องการเรียบเรียงประเด็น น่าจะได้ประโยชน์จากคอลัมน์ ในฉบับนี้แน่นอนค่ะ I Get English l 91


Let’s read & write! English Correspondence ฝึกเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : โชคชัย จิตรแสวง (ครูพี่เอก)

WAY TO END YOUR LETTER OR E-MAIL ลงท อย่างไรให้เหม ้ายจดหมาย อเี มล

104 l I Get English

าะสม


สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

Food For Thought Fun Science Experiments สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง : Amber Ponomar

The Oobleck & Homemade Ice Cream Simple Science Experiments to Practice Your English Writing Skills

There’s a widespread notion that science is boring, reserved for men with crazy hair and big glasses. But that notion is 100% wrong! Science is exciting, and it’s for everyone. It’s a great way to get out of your comfort zone and actively practice your English writing skills. If you have ever thought “how does that work” you’ve completed the first steps of an experiment. An experiment is a test of an idea to see if it works in the real world. Experiment #1 - The Oobleck

The Oobleck อ่านว่า อู-เบล็ค เป็นแป้งข้าวโพดผสม มีลักษณะเหมือนของเหลว แต่เมื่อโดนแรงกดจะมีสัมผัสเหมือนของแข็ง

The Oobleck is a favorite among kids and adults. Invite your friends to a science party at your home. Or, use an experiment as a fun activity at your child’s next birthday celebration. The Oobleck is messy, tactile, and easy to make. You’ll Need:

• A big bowl • 1-2 cups of corn starch • 1 cup of water • 1 spoon • Optional: food coloring I Get English l 107


Shall we talk? ติดปากติดใจ จดจ�ำไว้พร้อมใช้ได้ทันที เรื่อง : อารดา กันทะหงษ์

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เป็นทั้งนักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักธุรกิจ นักคิด และนักเขียน เรียนและท�ำงานด้านภาษาอังกฤษโดยตรง ทั้งในเมืองไทย ยุโรป และอเมริกา ตั้งใจพาผู้อ่านไป รู้จักวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษในมุมต่างๆ ที่บางครั้ง อาจคาดไม่ถึง ปัจจุบันเธอยังท�ำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่ เกาะเล็กๆ ชื่อว่า “Great Britain”

Until

We Meet

Again

จนกว่าจะพบกันใหม่

ทุ ก งานเลี้ ย งย่ อ มมี วั น เลิ ก รา ในภาษาอั ง กฤษคล้ า ยกั บ ส� ำ นวนว่ า “The best of friends must part. - (มิตรแท้ต้องมีวันลาจาก)” ไม่ว่า งานเลี้ยงหรือมิตรภาพ มักประทับภาพทรงจ�ำดีๆ ไว้มากมาย จนท�ำให้ การเอ่ยค�ำลาเป็นเรื่องยากส�ำหรับหลายคน เหมือนคอลัมน์ติดปากติดใจ ฉบับสุดท้ายนี้ พูดถึงการอ�ำลา ค�ำว่า “Goodbye.” เป็นตัวช่วยที่หลายคนมัก นึกถึงก่อน แล้วก็อาจเลือกมาใช้ก่อน (ทู้กที) ทั้งที่จริงๆ แล้วค�ำอ�ำลายัง มี ให้เลือกใช้ได้อีกเยอะ (มว๊าก...) ใครที่คิดไม่ออกเวลาต้องเอ่ยค�ำลาเป็น ภาษาอังกฤษ ต้องรีบมาดูแล้วละว่าส�ำนวนแบบไหนที่ ใช่ ประโยคแบบไหน ที่เวิร์ค และเหมาะกับเรา 118 l I Get English


I Get English l 119


ึ ความทรงจจำ ั ทก บน 100 ฉบับ

กับเพื่อนๆ

นักอ่าน

I Get English

Dear I Get English readers,

Thank you for always supporting us and reading I Get English. You are our best friends. You've made our journey memorable. We're so grateful. Now let’s look back to those wonderful days we’ve spent together!

146 l I Get English


ขอขอบคุณทีมงาน...ที่ท�ำให้ I Get English เกิดขึ้นได้ และตั้งใจ ผลิตงานออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 100 ขอขอบคุณผูเ้ ขียนทุกท่าน...ส�ำหรับอุดมการณ์ทเี่ รามีรว่ มกันในการส่ง มอบความรู้สู่สังคม และส�ำหรับความไว้วางใจที่ท่านมอบให้ส�ำนักพิมพ์ และสุดท้าย ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน...ที่อุดหนุนและสนับสนุน I Get English ตลอดมาจนถึง ณ วันนี้ ขอบคุณครับ

ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการบริหาร

I Get English l 147


I GET Focus อังกฤษปริศนา

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

เรื่อง : Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

Matching ฟังเสียงศัพท์ จับคู่ภาพ

Words

152 l I Get English

ค�ำศัพท์บางค�ำออกเสียงคล้าย กันมาก จนท�ำให้เราสับสนได้ง่ายๆ เกมนี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านได้ฝึกแยก ความแตกต่างของค�ำศัพท์แต่ละค�ำ ได้อย่างแม่นย�ำและสนุกสนาน ถ้า พร้อมแล้ว ก็ลงมือท�ำกันเลย


I GET Focus

สามารถดาวน์โหลดหรือฟังเสียงภาษาอังกฤษ ของคอลัมน์นี้ ได้ที่ www.IGetEnglish.com

อังกฤษปริศนา เรื่อง : Lulu รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ

Guess - the -

Words สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน เราจะเก่งภาษาอังกฤษได้ การรู้ ค�ำศัพท์และความหมายถือเป็นเรื่องส�ำคัญ วันนี้ลูลู่มีเกม มาฝาก กติกาง่ายๆ คือ เรามีค�ำศัพท์มาให้คุณผู้อ่าน ทั้งหมด 8 ค�ำ และมีค�ำอธิบายลักษณะต่างๆ ของแต่ละ ค�ำ หน้าที่คุณผู้อ่านคือการจับคู่ค�ำศัพท์และค�ำอธิบาย ให้ตรงกันค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ วันนี้ขอเสนอค�ำศัพท์ เกี่ยวกับพืชผัก ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ I Get English l 155


HOT! PROMOTION

นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อIsนsหuลesัง Back

ฉบับที่ 1-6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7-12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13-18* ราคาชุดละ 195.*

ขออภัย ฉบับที่ 8, 15 และ 17 สินค้าหมด

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

19-24 25-30 31-36 37-42 43-48

ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ ราคาชุดละ

245.245.245.245.245.-

49- 99 ราคาตามปก

ฉบับที่

เลม่ ลา่ สดุ รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 99 เมือ่ sick ไม ได แปลว า

MP3 เสียงเจ าของภาษา

s

¨ ¢° « ô¨nô «t m p ó s £ £ª ó

« ó m øs

øs¨ st m© ¨pv ° nô

¨ ¢° « ôp£ô v m ¨ s© ¨ s¨tô n s

POS

ฉบับที่ 97

ÍÊͺ 72EIC ¢Í§¨ÃÔ§

¢ŒÍÊͺã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹ÕéÍÔ§ÃٻẺµÒÁ¢Œ

nô © ó v£ t nô ±s v£ « ó ô pm ªt ÷© ó ¨ ó s ¨

ª ±s¨ ó MP3 เสียงเจ าของภาษา

¤ô «t ° ¬ svó ¨ ° ¤ p ¤ô sm ¢ m s ¬ ô m ô ª ¬ «vô« m ¨ m t p

9

786164

เร�ยนรูภ าษาอังกฤษได ทกุ วันที่

ขัน้ ตอนสัง่ ซือ้ นิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คดิ ค่าจัดส่ง) 1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 748-2-78312-5 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 068-2-88783-6 เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์ 086-7-09599-4 สาธุประดิษฐ์ ออมทรัพย์ 083-0-29793-6

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English Magazine

นอกจาก

294877 741077 ¥ Ó o r ­ 1¬ ¤ ราคา 80 บาท

เด็กไทยสุดเจ ง

ราศีไหนรายรับ

เศร า I'm sad.

พูดว าไงดี

Irregular Verbs 㪌º‹ÍÂ

เร�ยนรูภ าษาอังกฤษได ทกุ วันที่

I Get English Magazine

ฉบับที่ 99

740711

ราคา 80 บาท

น องแชมป

ต างกันอย างไร

i o l { i Ò i ¬os ­ ¨|Ó ¬ www.MISbook.com

Caesar

เมนูโปรด ของคนทัว่ โลก

สยองรับ

en Hallowe ไทย ่ งผีสไตล เร�อ

Because กับ Because of

อ อ bbyy ออาาจจาารรยย

ประโยคต องรู

่ ไปสนามบิน เมือ

Salad

จากภาพ

ฉลาด

ภาษาอังกฤษใช คำไห น

y

ไม เหมือ

เร�อ่ งหมูๆ ที่ “ไม หมู”

ตำนาน

ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 98

for Job Interview ศัพท สำหรับบรรยายตนเอง

n Fu ¥´ ´ 240.ISBN 978-616-430-026-2 กับ ะ Funn นกันน

Pig กับ Pork

ฝ กเข�ยน

ม�น� ใ�เ�ิน�����

สำนวน thing Take some

s nô ª $SS ¨ by storm

« ó m øs ±s LRV © $QGURLG

ฉบับที่ 98

1 294877

990

´ ¨ »ÌÈÊÏÐÕÎ ¬ÕÎÓÐÚÏ ÈÚ È ­ÖÙÌÐÎÕ ³ÈÕÎÜÈÎÌ

เร�่องง ายๆ

Interview

ฉบับที่ 97

ฉบับที่ 96 740360

ชวนงง

»¶¬°ª M ú <J%%

ที่คนไทยมักใช ผิด

English on the road!

ประโยคเอาตัวรอดเมือ่ ออกเดินทาง

ราคา 80 บาท

MP3 เสียงเจ าของภาษา

ติดตามรายละเอี ยดในเล ม

K .9> >/.ý(Eú69&

Past Tense

Hat Trick

1 294877

 ¶Ê£ ©´£ ¥n¯£Â ¥·¤£¬¯ 7OEIC

øs¨ st m©

พูดอังกฤษ

“บอกตรงๆ”

300262

7-3 Eù-C9I/ê.% 69& /> > &>#

มังกรสไตล ตะวันตก

in disguise

กับอาจารย อดัม = 3//$%ý @ /=!%K 41

ี าน ารู ศัพท กฬ

Dragon

¬´¥²¬µ ³  ´²§¸ º  ¶ ¥¯ §º£ º

ªÇ¹§§

v£ nô Êӹǹ © nô TOEI& ±sm øs© m ó t s ¨ © ¨ p pm ªt ÷© ó ¨ ó A blessing¨u ô p s ¨pv ° nô « ó m ø = 3//$%ý @ /=!%K 41

p ÷© ¨ p ° ม t ¨u ติดตามรายละเอี ยดในเล s¨ 72EIC © ô mt mt ¨ ú ª v ÷ ¤ô °m

LISTENING & READING TEST

READING TEST

6&25(

เป นหนังสือแล วนะ

SIBLE

7 *(7 $ 3(5)(& I Get English

ways 7 e to say Goodby

"ป วย"ั

b y อ า จ า ร ย อ ด

No

Tip

¨u ô p © ¨ p p

ทีข่ น้� ต นด วย

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

ดดัมัม

m ªt ÷© ó ¨ ó s ¨

ìm « ôv Ñ ¨ ¢° ô sp p£ô ¨p © m v

3 วลีฮต ิ

TOEIC

รวมทุกเรือ่ งทีค ่ ณ ุ ตองรูเ พือ่ เกง ฟง-พูด-อาน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

v£ nô © nô 7OEI& ±sm øs© m ó t ¨ « t s

100

© nô © ¨ p pm nô

tz ¤ ¢} TOEIC LISTENING &

© nô © ¨ p

ติดตามรายละเอียดในเล ม

%@ -=%Q L I %

tz ¤ ¢}

tz ¤ ¢} TOEIC pm nô

เก งอังกฤษ จนฝรั่งยังต องทึ่ง

พุ งปร�๊ด!

1 294877 741466

ราคา 80 บาท

เร�ยนรูภ าษาอังกฤษได ทกุ วันที่

I Get English Magazine

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธน กรุณาส่งธนาณัติมาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส

าณัติ

213/3 ซอยพัฒนาการ (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขว 1 งบางโพ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101 งพาง 20

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 105 น. .00 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17

สั่งซื้อนิตยสาร I Get English ฉบับย้อนหลังรายเล่ม

ฟรี! ค่าจัดส่งเปดแลวทุกชองทาง

ในการรับขอมูลขาวสาร สาระดีๆ โปรโมชั่นพิเศษ จากสำนักพิมพเอ็มไอเอส

à» ´áÅŒÇ

I Get English Magazine

ความรูภาษาอังกฤษ

ที่เพ�อนปนใหเพ�อนแบบกันเอง

ไมมีกั๊ก

เลี้ยงลูกใหเกงและเปนคนดี

ไปดวยกันกับครอบครัวนักอาน ที่ปนสาระดีๆ และส�อที่มีประโยชน

ราคาประหยัด

หนังสือดีมค ี ุณ ภาพ

ราคาประหยัด

สำหรับทุกเพศทุกวัย MIS Book Store www.MISbook.com @misbook

ปากกาพูดได ส�อเสริมทักษะ สำหรับลูกรัก www.TalkingPen.com

เลี้ยงลูกดวยหนังสือ @RaisingKids