__MAIN_TEXT__

Page 1

ไมค มอนสเตอรผูมีความฝนตั้งแตเด็กวาอยากจะเปนมอนสเตอรหลอกคน แตอุปสรรคของไมคก็คือรูปรางที่เล็ก หลอกยังไงก็ ไมมีคนกลัว ไมคมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมอนสเตอรเพื่อหวังฝกวิชาหลอกคนใหเกง ที่นั่นไมค ไดพบกับซัลลี่ มอนสเตอรตัวโต พวกเขาแขงขันกันจนโดนให ออกจากหลักสูตรทั้งคู ทั้งสองจึงตองหันมารวมมือกัน เพื่อเขาไปเรียนในหลักสูตรใหไดอีกครั้ง Published by MIS Publishing Under licensed from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

1

294877

¾Ù´ä´Œ·Ñé§

É Ä ¡ § Ñ Í Ò É ÀÒ Òä·Â áÅÐÀÒÉ 738664


Copyright Š 2016 Disney/Pixar. All rights reserved. Published in Thailand by MIS Publishing under license from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.


When Mike Wazowski was six years old, he went on a field trip to Monsters, Inc. He snuck inside a child’s bedroom and saw a Scarer at work. That one amazing moment made Mike realize he wanted to be a Scarer himself when he grew up!

Vocabulary

snuck (v.2, v.3 ของ sneak) สนัค ท�ำลับๆ ล่อๆ, หลบๆ ซ่อนๆ realize (v.) รีอะไลซ์ เข้าใจ, ตระหนัก

4


The years passed, and finally Mike was old enough to attend the School of Scaring at Monsters University! Mike arrived on campus filled with excitement. His childhood dream was about to start coming true!

Vocabulary

attend (v.) อะเทนด์ อยู่กับ, เข้าร่วม monster (n.) มอนสเตอร์ สัตว์ประหลาด campus (n.) แคมพัส บริเวณมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน excitement (n.) เอกไซท์เมินท์ ความตื่นเต้น 5


Vocabulary

huge (adj.) ฮิวจ์ ใหญ่โต, มหึมา belong (v.) บิลอง เป็นของ fraternity (n.) ฟระเทอร์นิที องค์การหรือสมาคมเชื่อมความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง

One of Mike’s classmates was a huge monster named Sulley. He belonged to the Roar Omega Roar fraternity. Sulley and the RORs made fun of Mike. They thought he was too small and funny looking to be a Scarer.

6


Vocabulary

determine (v.) ดีเทอร์มิน ตัดสินใจ, ตั้งใจ ace (v.) เอซ เอาชนะได้อย่างราบคาบ goof off (phrv.) กูฟ ออฟ ปล่อยเวลาให้เสียไป

โดยเปล่าประโยชน์ roar (n.) รอร์ เสียงค�ำราม, การแผดเสียง

Mike was determined to study hard and ace his final exam. Meanwhile, all Sulley did was goof off. He thought that being big and having a loud roar were enough to make him the best Scarer.

7


During the final exam, Mike and Sulley got into a roaring face-off. They accidentally broke Dean Hardscrabble’s prized scream can. Hardscrabble continued giving Mike and Sulley their exam. Then she decided that neither of them would be staying in the Scaring Program!

Vocabulary

face-off (n.) เฟซ-ออฟ การเผชิญหน้า, การโต้เถียงหรือการต่อสู้ scream (n.) สครีม เสียงกรีดร้อง

8


Winning the annual Scare Games was Mike and Sulley’s only way of getting back into the Scaring Program. To compete in the games, they had to join a fraternity. They joined the least scary group on campus: Oozma Kappa. The members of OK were Don, Squishy, Art, and Terri and Terry. Mike wasn’t happy about working with Sulley—but he had no choice.

Vocabulary

annual (adj.) แอนนวล ประจ�ำปี, ทุกปี compete (v.) คอมพีท แข่งขัน, ชิงชัย

9


The first Scare Games event was the “Toxicity Challenge”. The teams had to get from one end of a sewer tunnel to the other while avoiding stinging glow urchins. The second the race started, Mike and Sulley took off and left the rest of the OKs behind. The entire team ended up coming in last. Oozma Kappa was out!

Vocabulary

sewer (n.) ซูเออร์ ท่อน�้ำเสีย, ท่อระบายน�้ำ tunnel (n.) ทันเนิล อุโมงค์ urchin (n.) เออร์ชิน หอยเม่น entire (adj.) เอนไทเออร์ ทั้งหมด, ทั้งสิ้น

10


Then, suddenly, one of the winning teams was disqualified for cheating. The OKs were back in! The next day, the OKs showed Mike some of their talents, but Mike already had a plan. “From now on we are of one mind . . . my mind,” he said. Sulley rolled his eyes. “You tell them what to do, but not me,” he said.

Vocabulary

talent (n.) แทลเลินท์ พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ already (adv.) ออลเรดี แล้ว, เรียบร้อยแล้ว mind (n.) ไมน์ด จิตใจ, ความคิด

11


The second event, “Avoid the Parent”, took place in the library. The teams had to capture their flag without getting caught by the librarian! Even though Sulley was no help to the team at all, the OKs managed to take fourth place. Squishy had grabbed the flag and made it out of the library without anyone knowing!

Vocabulary

flag (n.) แฟลก ธง librarian (n.) ไลแบรเรียน บรรณารักษ์ grab (v.) แกรบ ฉวย, คว้า, โฉบ

12


Vocabulary

confident (adj.) คอนฟิเดินท์ ซึ่งไว้วางใจ, มั่นใจ inspired (adj.) อินสไปเออร์ด ซึ่งดลใจ, เร้าใจ terribly (adv.) เทระบลี อย่างเลวร้าย

Just as the OKs were starting to feel confident, the RORs made fun of them. They told the OKs they’d never be real Scarers. Mike decided to take everyone to Monsters, Inc. They sneaked up onto the roof and looked down onto a scare floor. They saw that Scarers came in all shapes and sizes. Everyone was inspired. Mike and Sulley both admitted that they had been behaving terribly. They agreed they needed to start working together. 13


ไมค มอนสเตอรผูมีความฝนตั้งแตเด็กวาอยากจะเปนมอนสเตอรหลอกคน แตอุปสรรคของไมคก็คือรูปรางที่เล็ก หลอกยังไงก็ ไมมีคนกลัว ไมคมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมอนสเตอรเพื่อหวังฝกวิชาหลอกคนใหเกง ที่นั่นไมค ไดพบกับซัลลี่ มอนสเตอรตัวโต พวกเขาแขงขันกันจนโดนให ออกจากหลักสูตรทั้งคู ทั้งสองจึงตองหันมารวมมือกัน เพื่อเขาไปเรียนในหลักสูตรใหไดอีกครั้ง Published by MIS Publishing Under licensed from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

1

294877

¾Ù´ä´Œ·Ñé§

É Ä ¡ § Ñ Í Ò É ÀÒ Òä·Â áÅÐÀÒÉ 738664

Profile for MIS Publishing

Forweb r int 315 [monsters university]  

Forweb r int 315 [monsters university]  

Profile for misbook
Advertisement