__MAIN_TEXT__

Page 1

เมื่อ “เอลซา” ราชินีแหงอาณาจักรแอเรนเดลไดเปลี่ยนใหอาณาจักรนี้ ตกอยู ในฤดูหนาวอันแสนเยือกเย็นแลวเตลิดหนีไป “อันนา” นองสาวผูราเริง ของเอลซาจึงตองออกตามหาโดยหวังวาเอลซาจะสามารถละลายน้ำแข็งทั้งหมดนี้ ได อันนาจึงรวมมือกับ “คริสตอฟ” ชายผูชำนาญทางที่มีอาชีพตัดน้ำแข็งขาย ทั้งสอง เดินทางขึ้นเขาพรอมดวย “สเวน” กวางคู ใจของคริสตอฟและ “โอลาฟ” ไปยังปราสาทน้ำแข็ง ที่เสกดวยเวทมนตรของเอลซา เอลซาบังเอิญทำรายอันนาดวยพลังวิเศษของเธออีกครั้ง ในครั้งนี้มีเพียงการกระทำที่เกิดจากรักแทเทานั้นที่จะชวยชีวิตอันนาได!

¼¨ÞÀÑÂá´¹¤ÓÊÒ»ÃÒªÔ¹ÕËÔÁÐ

¾Ù´ä´Œ·Ñé§

1

294877

738749

Published by MIS Publishing Under licensed from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

É Ä ¡ § Ñ Í ÀÒÉÒ ÉÒä·Â áÅÐÀÒ


Copyright Š 2016 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved. Published in Thailand by MIS Publishing under license from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.


Vocabulary

fjord (n.) ฟยอร์ด อ่าวแคบและยาวที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชัน northern lights (n.) นอร์ธเธิร์น ไลท์ส แสงเหนือ (ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ เกิดใกล้ขั้วโลกเหนือ) worry (n.) วอรี ความล�ำบากใจ, ความกังวล

T

he kingdom of Arendelle was a happy place, located next to a deep fjord. At night, the northern lights often lit up the skies in beautiful patterns. But the king and queen lived with a secret worry.


Their eldest daughter, Elsa, had magical powers. She could freeze things and create snow, even in summer! Their youngest daughter, Anna, adored her elder sister. The two loved to play together in the snowy playgrounds that Elsa created.

Vocabulary

freeze (v.) ฟรีซ ท�ำให้แข็งตัวกลายเป็นน�้ำแข็ง create (v.) ครีเอท สร้าง, ประดิษฐ์ขึ้น adore (v.) อะดอร์ รัก


One night, Elsa’s magic accidentally hit Anna. The king and queen rushed the girls to the realm of the trolls for magical help. The trolls advised that Anna would recover. They also advised that Elsa’s powers would get stronger, so she should learn to control them. Back in Arendelle, Elsa struggled to stay in control of her powers at all times. She decided to stay away from Anna, to keep her little sister safe.

Vocabulary

realm (n.) เรลม์ อาณาจักร troll (n.) โทรล สัตว์ประหลาดในเทพนิยายของยุโรปเหนือ รูปร่างคล้ายคนแต่ตัวใหญ่ กว่ามาก อาศัยอยู่ในถ�้ำ ว่ากันว่าถ้าถูกแสงแดดจะกลายเป็นหิน recover (v.) รีคัฟเวอร์ คืนสภาพ, หายเป็นปกติ control (n.) คอนโทรล การควบคุม decide (v.) ดิไซด์ ตัดสินใจ


The trolls had changed Anna’s memories, so she didn’t remember Elsa’s magic. She grew up thinking that Elsa wanted nothing to do with her.

Vocabulary

magic (n.) แมจิค เวทมนตร์คาถา, อ�ำนาจวิเศษ crown (v.) คราวน์ ราชาภิเษก

By the time Elsa was crowned queen, the sisters had grown apart. They hardly knew each other at all.


Having grown up mostly by herself, Anna had been feeling lonely for a long time. So she was thrilled to meet handsome Prince Hans on the day of Elsa’s coronation.

Vocabulary

mostly (adv.) โมสท์ลี ส่วนมาก thrilled (adj.) ธริลด์ ตื่นเต้น coronation (n.) คอระเนเชิน พิธีราชาภิเษก


Anna and Hans liked each other right away. At the coronation party, they danced and talked all night. Anna thought it was a great idea to get engaged quickly. But Elsa reacted angrily “How can you marry someone you just met?”

Vocabulary

great (adj.) เกรท ดีมาก engage (v.) เอนเกจ หมั้น marry (v.) แมรี แต่งงาน, สมรส


Vocabulary

blast (n.) บลาสท์ การระเบิด expose (v.) เอกซ์โพส เผยออกมา

Anna argued back. “I can’t live like this anymore!” Then Elsa got upset and an icy blast shot from her hand – in front of everyone! Worried that her secret was exposed, and afraid she would hurt someone, Elsa fled from the castle. Everything froze behind her as she ran away.


Vocabulary

climb (v.) ไคลม์ ปีน, ไต่ whirl (n.) เวิร์ล วง, การหมุนกลับอย่างฉับพลัน palace (n.) แพลเลซ ราชวัง, วัง

Once Elsa climbed into the mountains, she calmed down. All alone, she was able to let her powers out, for the first time ever! She created whirls of snow, ice, and even an ice palace. She was able to be herself and it felt wonderful!


Meanwhile, Anna realized that Elsa had been acting distant for all those years because she had to hide her magic. Anna decided to go after Elsa – now that her secret was out, they could be together! Anna headed up the mountain. Then her horse threw her into the snow. Luckily, she was able to find shelter.

Vocabulary

meanwhile (adv.) มีนไวล์ ในระหว่างนั้น, ขณะนั้น distant (adj.) ดิสเตินท์ ห่างไกล, เหินห่าง shelter (n.) เชลเทอร์ ที่ก�ำบัง, ที่หลบภัย


Vocabulary

frost (n.) ฟรอสท์ น�้ำค้างแข็ง, ละอองน�้ำแข็ง grumpy (adj.) กรัมพี อารมณ์ไม่ดี, อารมณ์บูดบึ้ง ruin (v.) รูอิน ท�ำให้พินาศ, ท�ำลาย

Inside, Anna met a young man covered in frost. He was grumpy because he was an ice harvester and the mid-summer snowstorm was ruining his business. He also knew where the storm was coming from. That meant he could take her to Elsa!


เมื่อ “เอลซา” ราชินีแหงอาณาจักรแอเรนเดลไดเปลี่ยนใหอาณาจักรนี้ ตกอยู ในฤดูหนาวอันแสนเยือกเย็นแลวเตลิดหนีไป “อันนา” นองสาวผูราเริง ของเอลซาจึงตองออกตามหาโดยหวังวาเอลซาจะสามารถละลายน้ำแข็งทั้งหมดนี้ ได อันนาจึงรวมมือกับ “คริสตอฟ” ชายผูชำนาญทางที่มีอาชีพตัดน้ำแข็งขาย ทั้งสอง เดินทางขึ้นเขาพรอมดวย “สเวน” กวางคู ใจของคริสตอฟและ “โอลาฟ” ไปยังปราสาทน้ำแข็ง ที่เสกดวยเวทมนตรของเอลซา เอลซาบังเอิญทำรายอันนาดวยพลังวิเศษของเธออีกครั้ง ในครั้งนี้มีเพียงการกระทำที่เกิดจากรักแทเทานั้นที่จะชวยชีวิตอันนาได!

¼¨ÞÀÑÂá´¹¤ÓÊÒ»ÃÒªÔ¹ÕËÔÁÐ

¾Ù´ä´Œ·Ñé§

1

294877

738749

Published by MIS Publishing Under licensed from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

É Ä ¡ § Ñ Í ÀÒÉÒ ÉÒä·Â áÅÐÀÒ

Profile for MIS Publishing

Forweb r int 314 [frozen]  

Forweb r int 314 [frozen]  

Profile for misbook
Advertisement