__MAIN_TEXT__

Page 1

ª´Ø à¾Í×è ¹µÑÇ ¹ŒÍ ¢Í§à¨ÒŒ ËÞ§Ô

เจาหญิงซินเดอเรลลาผูแสนสวยและใจดีเดินทางมาเยี่ยมเด็กๆ พรอมกับขาวดี เจาหญิงเชิญสหายตัวนอยไปรวมงานเลี้ยง พรอมกับตัดชุดใหม ใหทุกคน เอ็มมาดี ใจมากที่จะไดไปงาน วันหนึ่งเมื่อโรงเรียนพาไปปกนิกใกลกับปราสาท เอ็มมาจึง แอบเขาไปในปราสาท ไดนอนบนเตียงนุม ลองชุดสวยๆ และทานขนมแสนอรอย รวมทั้งไดเรียนรูเกี่ยวกับ การเปนเจาหญิง ซึ่งมีอะไรมากกวาแค ใสชุดที่งดงามเทานั้น

à¾×è͹¢Í§©Ñ¹¤×Í à¨ŒÒËÞÔ§«Ô¹à´ÍàÃÅÅÒ

¾Ù´ä´Œ·Ñé§

É Ä ¡ § Ñ Í Ò É ÀÒ Â · ä Ò É Ò À Ð áÅ

Published by MIS Publishing Under licensed from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

1

294877

738701


Copyright Š 2016 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved. Published in Thailand by MIS Publishing under license from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.


“The princess is coming!” the girls exclaimed as they watched Cinderella’s carriage come down the hill. “Let me see! Let me see!” cried Emma, who had arrived at the girls school only a few days before. “I want to see the princess!” “Don’t worry, you’ll get to see her,” replied Claire, who was the oldest. “Cinderella is coming to see us.” Sure enough, the fancy coach came to a stop outside the school. It was so close to the window that Emma could see the jewels on the horses’ bridles sparkling in the sun.

Vocabulary hill (n.) ฮิล เนินเขาเล็กๆ coach (n.) โคช รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่ jewel (n.) จูเวิล เพชรพลอย, อัญมณี bridle (n.) ไบรเดิล บังเหียนม้า, สายบังเหียน


Outside, the royal trumpeters blared a fanfare announcing Cinderella’s arrival. “Quickly, girls, gather around,” said the headmistress of the school. She scurried to the door and opened it wide. “Welcome, Your Highness!” the headmistress exclaimed. She nodded at the little girls, who all curtsied.

Vocabulary royal (adj.) รอยเอิล เกี่ยวกับกษัตริย์ (ราชินี, ราชนิกูล, ราชส�ำนัก) scurry (v.) สเคอรี ไปอย่างรีบเร่ง, เร่งรีบ curtsy (v.) เคิร์ทซี ถอนสายบัว


“Thank you!” said Cinderella. “It’s so nice to see you all again.” Cinderella often visited the school to help the girls with their reading and writing. She also brought books, clothes, toys, and food to the girls who were poor and had few things of their own. All the girls were happy to see Cinderella. But no one was as awestruck as little Emma.

Vocabulary visit (v.) วิซิท มาเยี่ยม awestruck (adj.) ออสตรัค รู้สึกกลัว, ตกใจกลัว, ประหม่า


Cinderella and the girls spent a wonderful afternoon together. After their lessons, they sang and danced and told stories. They read together, shared sweets, and played with some of the toys the princess had brought for them. When it was time for Cinderella to go, she gathered the children around her and made an announcement. “In one week’s time there will be a grand ball at the castle—a ball held in your honor.” “For us? Oh, Princess Cinderella!” the girls shouted with excitement. “But what will we wear?” blurted a little girl named Annabelle, looking at her worn dress. Cinderella smiled. “Why the dresses I am having made for each of you, of course! And you shall have new shoes and gloves as well!”

Vocabulary

sweet (n.) สวีท ขนมหวาน, ลูกกวาด, ของหวาน ball (n.) บอล งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นร�ำ worn (adj.) วอร์น ซึ่งใช้จนเก่า


Vocabulary candy (n.) แคนดี ลูกอม, ลูกกวาด, ขนม distraction (n.) ดิสแทรคเชิน สิ่งที่ทำ� ให้ไขว้เขว meadow (n.) เมโดว์ ทุ่งหญ้า

For the next few days, the girls talked about nothing but the party. “Do you think my dress will be blue to match my eyes?” asked Claire. “I hope there will be lots of candy to eat!” said Annabelle. The headmistress decided her girls needed a distraction. “It’s a lovely day,” she announced. “Let’s get out in the fresh air and have a picnic.” They climbed the hill and spread blankets in the meadow near the royal estate. While the other girls ran and played, Emma gazed at the castle. “I can’t wait to see what it looks like inside,” she said to herself. “It must be the most wonderful place in the world.”


Vocabulary approach (v.) อะโพรช เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที peek (v.) พีค แอบมอง courtyard (n.) คอร์ทยาร์ด สนามรอบบ้าน ornate (adj.) ออร์เนท หรูหรา seamstress (n.) ซีมสเตรส ช่างตัดเย็บผ้าที่เป็นผู้หญิง

Soon Emma noticed a group of women approaching the castle gates. Hmm, she thought, maybe when they go inside I can peek at the courtyard. She ran over by the gates and hid. “We’ve come to sew dresses at the princess’s request,” one of the women announced to the palace guards. The ornate gates opened wide. Without thinking, Emma slipped behind the seamstresses and followed them straight through the courtyard and right into the castle.


Cinderella welcomed the seamstresses warmly, then led them up a sweeping staircase. Meanwhile, Emma ducked behind a gold velvet curtain. From her hiding place, she could see huge chandeliers sparkling overhead and bouquets of exquisite flowers decorating every corner. “It’s like something out of a dream,” Emma whispered.

Vocabulary sweeping staircase (n.) สวีพพิง สแตร์เคส บันไดโค้ง chandelier (n.) แชนดะเลียร์ โคมไฟระย้า bouquet (n.) บูเค พวงดอกไม้, ช่อดอกไม้ exquisite (adj.) เอกซ์ควิซิท งดงาม, วิจิตร, ละเอียด, ประณีต, ยอดเยี่ยม


ª´Ø à¾Í×è ¹µÑÇ ¹ŒÍ ¢Í§à¨ÒŒ ËÞ§Ô

เจาหญิงซินเดอเรลลาผูแสนสวยและใจดีเดินทางมาเยี่ยมเด็กๆ พรอมกับขาวดี เจาหญิงเชิญสหายตัวนอยไปรวมงานเลี้ยง พรอมกับตัดชุดใหม ใหทุกคน เอ็มมาดี ใจมากที่จะไดไปงาน วันหนึ่งเมื่อโรงเรียนพาไปปกนิกใกลกับปราสาท เอ็มมาจึง แอบเขาไปในปราสาท ไดนอนบนเตียงนุม ลองชุดสวยๆ และทานขนมแสนอรอย รวมทั้งไดเรียนรูเกี่ยวกับ การเปนเจาหญิง ซึ่งมีอะไรมากกวาแค ใสชุดที่งดงามเทานั้น

à¾×è͹¢Í§©Ñ¹¤×Í à¨ŒÒËÞÔ§«Ô¹à´ÍàÃÅÅÒ

¾Ù´ä´Œ·Ñé§

É Ä ¡ § Ñ Í Ò É ÀÒ Â · ä Ò É Ò À Ð áÅ

Published by MIS Publishing Under licensed from The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd

1

294877

738701

Profile for MIS Publishing

Forweb r int 312 [a royal friend]  

Forweb r int 312 [a royal friend]  

Profile for misbook
Advertisement